Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 08. februar 2024

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

7Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

8Beslutning om nyt navn til daghjemmene

Resume

Daghjemmenes brugere og personale er kommet med forslag til nyt navn til Frederikssund Kommunes to daghjem, som Omsorg og ældre skal tage stilling til. Spørgsmålet om nyt navn til de to daghjem blev senest behandlet på møde i Omsorg og ældre 18. januar 2024, hvor udvalget besluttede, at navngivningen skulle udsættes til næste møde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Beslutte et nyt navn til de to daghjem.

Beslutning

Omsorg og ældre beslutter, at det nuværende demensdaghjem og det somatiske daghjem fremover hedder daghjemmene.

Sagsfremstilling

I handleplanen for Frederikssund Kommunes Demensstrategi indgår en indsats vedrørende videreudvikling af kommunens dagtilbud til borgere, som er ramt af demens, mod et tværfagligt og differentieret tilbud med meningsfulde aktiviteter.

Som led i denne indsats har der blandt brugere og pårørende på daghjemmene været ønske om, at de to daghjem skifter navn. Det opleves, at de nuværende navne kan bidrage til en negativ forståelse af tilbuddene, hvilket kan betyde, at borgere fravælger tilbuddene, selvom de fagligt set vil kunne drage nytte af dem.

I sag til Omsorg og ældre 1. juni 2023 (sag 53) fremgik, at administrationen igangsatte en inddragende proces, som skal munde ud i, at de to daghjem får nyt navn.

Brugerne blev derfor spurgt til forslag til nyt navn, hvilket førte til følgende forslag:

 • Seniorcaféen/ Seniorhuset/ Seniorlivscentret
 • Fællesnørkleklubben
 • Fællesskabshuset/ Fællesskabsstedet
 • Samværshaven/ Samværsstedet/ Samværskrogen
 • Livlig Omsorg
 • Aktiv Senior-huset
 • Glade Seniorer
 • Pensionist-caféen
 • Aktivitetsklubben

Medarbejderne bidrog derudover med følgende forslag:

 • Aktivitetscenter og daghjem for ældre
 • Samværscentret
 • Vi-gør-huset
 • Hygge- og aktivitetsklubben

Administrationen anbefaler, at det nye navn lægger vægt på mulighederne for aktivitet og/eller socialt samvær. Administrationen anbefaler desuden, at navnet ikke indeholder ”senior” eller ”pensionist”, da nogle af brugerne i demensdaghjemmet er under pensionsalderen og ikke identificerer sig med at være seniorer eller pensionister.

Udvalget drøftede ved udvalgsmødet 18. januar 2024 de mange forslag fra brugerne, herunder også forslag fra medarbejderne om et nyt navn for demensdaghjem og somatisk daghjem. Det er vigtigt for udvalget, at et eventuelt nyt navn signalerer, at daghjem både er fysisk aktivitet og socialt samvær. Begge dele er lige vigtige, både for livskvalitet men også for at træne det fysiske funktionsniveau hos brugerne, som er afgørende for fortsat at kunne bo i egen bolig. Det er også vigtigt for udvalget, at et eventuelt nyt navn favner en værdighed i forhold til deltagerne, så navnet ikke uforvarende kommer til for eksempel at skubbe kommende og eventuelt yngre brugere væk.

Frederikssund Kommunes nye ældrestrategi hedder ”Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv”, og det er udvalgets ønske, at et eventuelt nyt navn til demensdaghjem og somatisk daghjem kan omfattes af alle delene, herunder som sagt også det sociale samvær, som vi ved er afgørende for alle mennesker uanset alder. Udvalget ønsker frem mod et kommende udvalgsmøde, at udvalgsmedlemmerne hver især tænker over forslag til et navn, der kan favne alle disse overvejelser.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet genfremsender vores høringssvar:

Omsorg og Ældre skal tage stilling til status på udvidelse af daghjemmene og bruger og personalets forslag til nyt navn.

Administrationen anbefaler, at senior eller pensionist ikke indgår i navnet, da nogle brugere er under pensionsalderen.

Brugerne blev derfor spurgt til forslag til nyt navn, hvilket førte til følgende forslag:

Fra brugerne:

 • Seniorcaféen/ Seniorhuset/ Seniorlivscentret
 • Fællesnørkleklubben
 • Fællesskabshuset/ Fællesskabsstedet
 • Samværshaven/ Samværsstedet/ Samværskrogen
 • Livlig Omsorg
 • Aktiv Senior-huset
 • Glade Seniorer
 • Pensionist-caféen
 • Aktivitetsklubben
 • Medarbejderne bidrog derudover med følgende forslag:
 • Aktivitetscenter og daghjem for ældre
 • Samværscentret
 • Vi-gør-huset
 • Hygge- og aktivitetsklubben

Status på udvidelsen af daghjemmene forventes afsluttet i januar 2024.

Seniorrådet anbefaler at daghjemmene kommer til at hedde Frederikssund Aktivitetscenter og at statussen tages til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed

Rådet henviser til sit tidligere fremsatte høringssvar:

”Rådet tilslutter sig brugernes og personalets ønske om at finde et nyt navn til de to daghjem, som har et mere positivt ”brand” og signalerer aktivitet og fællesskab.

Vi er enige i, at navnet ikke bør indeholde ”senior” eller ”pensionist”, da nogle af brugerne i demensdaghjemmet er under pensionsalderen og ikke identificerer sig med at være seniorer eller pensionister – og derfor risikerer at fravælge tilbuddet.”

Økonomi

Beslutningen om nyt navn til de to daghjem, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, under forudsætning af at evt. udgifter holdes inden for den eksisterende budgetramme.

9Beslutning om merbevilling til anlæg i forbindelse med samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital i forbindelse med budgetaftaler for 2023-26 og 2024-27

Resume

Byrådet besluttede med budget 2023-26 og 2024-27 at samle Rehabilitering og de midlertidige pladser i nye lokaler på Frederikssund Hospital. Rehabiliteringsafdelingen flytter i starten af februar 2024, mens det skærmede afsnit står klar i 1. halvdel af 2024. Anlægsudgifterne kan imidlertid ikke holdes inden for de bevilligede midler. Der er en merudgift på 951.000 kr. Administrationen indstiller derfor til en merbevilling til anlæg af samlingen af Rehabilitering og de midlertidige pladser i nye lokaler på Frederikssund Hospital.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Tage orienteringen om flytning af Rehabilitering og de midlertidige pladser til efterretning.
 2. Godkende at bevillige 951.000 kr. til anlæg i forbindelse med samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budget 2023-26 og 2024-27 at samle Rehabilitering og de midlertidige pladser i nye lokaler på Frederikssund Hospital. Formålet er at skabe bedre fysiske rammer for den rehabiliterende indsats på afdelingen, sikre en højere faglighed til at understøtte borgerne og ikke mindst en større driftsstabilitet for samtidig at sikre forbedre mulighed for budgetoverholdelse i fremtiden.

De nye fysiske rammer vil også imødekomme påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (sag nr. 115 på Omsorg og ældre den 30. november 2023) og anbefalingerne i BDOs tilsyn, (sag nr. 12 på Omsorg og ældre den 8. februar 2024), der begge blandt andet beder kommunen om at rette op på uhensigtsmæssigheder i de nuværende fysiske rammer.

Som led i samlingen af Frederikssund Kommunes 31 midlertidige pladser etableres et skærmet afsnit med ni pladser målrettet borgere med særligt behov for rolige omgivelser. Hermed realiseres den opnormering med to pladser, som Byrådet besluttede i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. I 2023 var der i alt 400 ophold på Rehabilitering og de midlertidige pladser.

Indflytningen i de ny lokaler sker i to trin

Rehabiliteringsafdelingen flytter ned til stueplan i starten af februar 2024, idet Nordsjællands Hospital skal anvende de nuværende lokaler senest 15. februar 2024. Ved flytningen flyttes spisningen væk for indgangsarealet og ned i et stort lyst lokale med direkte adgang til både en lukket atriumgård og to store træterrasser ud mod det åbne grønne areal, der omgiver hospitalet. Der kommer flere enestuer, firsengsstuerne sløjfes og fællestræningen rykker væk fra gangarealet og ind i et større og lysere lokale.

Det skærmede afsnit står klar i foråret 2024. Det vil have egen opholds- og spisestue, rolig demensvenlig indretning og adgang til en lukket atriumgård. De borgere, der har gavn af det, vil kunne deltage i fællestræningen, modtage individuel træning med en ergo- eller fysioterapeut og få besøg af en sygeplejerske på deres stuen, når der er behov for det. Dermed får borgere med demens, apopleksi mv. et bedre tilbud end hidtil.

Budgetmæssige udfordringer i forbindelse med samlingen af Rehabilitering og de midlertidige pladser

Udgifterne til flytningen til de nye lokaler kan imidlertid ikke holdes inden for de 735.000 kr. i anlægsmidler, som Byrådet samlet set afsatte i budget 2023-26 og 2024-27. De samlede omkostninger er 1,7 mio. kr. Der er altså en merudgift på 951.000 kr. Administrationen indstiller derfor til en merbevilling til anlæg af samlingen af Rehabilitering og de midlertidige pladser i nye lokaler på Frederikssund Hospital.

Merudgiften er drevet af lokalernes stand, der ikke er som det var forventet, da beregningerne blev lavet. Det skyldes tre ting:

 1. Ved indgåelsen af lejeaftalen for Rehabiliteringsafdelingens nuværende lokaler, Sundhedsplejen og sygeplejeklinikken satte regionen lokalerne i stand inden indflytning af lokalerne. Det blev derfor forudsat, at det også ville ske for det nye lejemål. Imidlertid fremgår det af den nuværende lejekontrakt, at Frederikssund Kommune skal ”bringe det lejede tilbage til dets stand ikrafttrædelsestidspunktet” og altså istandsætte de lokaler, vi forlader. Regionen har fraveget dette krav mod, at Frederikssund Kommune overtager de nye lokaler uden nyspartlede og -malede vægge. Egentlige fejl og mangler rettes dog op, herunder gulve på badeværelser, ødelagte lamper og flere stikkontakter.
 2. Administrationen har ikke været opmærksom, at der mangler hæve-sænkevaske på størstedelen af badeværelserne. Det er et nødvendigt hjælpemiddel, når borgerne hjælpes for at genvinde tabt funktionsevne efter fx en blodprop i hjernen. I lighed hermed er der ikke lifte i alle sengestuerne. Det er der behov for af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø.
 3. Ved gennemgangen af lokalerne til det skærmede afsnit har det vist sig, at der skal laves større tilpasninger end forventet for at skabe gode rammer for et skærmet afsnit, der både skal rumme mulighederne for rehabilitering og give ro for demente eller andre borgere, der er kognitivt udfordret.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet ser sig i denne sag nødsaget til, at udtale den kraftigste kritik og bekymring overfor sagsbehandling og budgetlægning.

Hvis administrationen ikke råder over de nødvendige kompetencer, foreslår Seniorrådet, at der i fremtidige projekter entreres med eksterne fagfolk.

Konsekvensen af ovenstående resulterer nu i, at administrationen indstiller til Omsorg og Ældre, at anbefale en tillægsbevilling på kr. 951.000 (overskridelse på 129%) overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Seniorrådet ser frem til projektets færdiggørelse og ibrugtagningen af de nye, forbedrede omgivelser.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen om flytning af Rehabilitering og de midlertidige pladser til efterretning med den kommentar, at flytningen virker som en væsentlig forbedring af særligt demens- og apopleksiramte borgeres tilbud.

Rådet har ingen kommentarer til ønsket om merbevilling.

Økonomi

Såfremt tillægsbevilling på 951.000 kr. på bruttoanlægsudgifter i 2024 godkendes vil det presse anlægsrammeoverholdelse i 2024, hvorfor der skal findes finansiering hertil ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Bilag

10Beslutning om at etablere en ny borgerrettet indgang i forbindelse med flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital

Resume

Byrådet besluttede med budget 2024-27 at flytte dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital. Afstanden fra hovedindgangen til de tiltænkte lokaler vil dog udfordre mange borgere. Frederikssund Kommune har sammen med Region Hovedstaden undersøgt forskellige løsninger, der kan gøre afstanden kortere eller på anden vis forbedre adgangsforholdene for gangbesværede borgere. På den baggrund foreslås det, at der etableres en ny borgerrettet indgang på hospitalet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Godkende at flytningen af dele af Forebyggelse og Træning udskydes til 1. november 2024.
 2. Godkende at der gives en negativ tillægsbevilling (mindre forbrug) på 773.000 kr. i 2024, i det der ikke skal afholdes udgifter til husleje, drift og rengøring til lokaler til dele af Forebyggelse og Træning på Frederikssund Hospital i 2024.
 3. Godkende at gives en tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifter på 773.000 kr. i 2024 til etablering af en ny borgerrettet indgang på Frederikssund Hospital.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budget 2024-27 at flytte dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital. Der blev afsat en engangsomkostning på 575.000 kr. til anlægsomkostninger samt 980.000 kr. årligt fra 2024 og frem til husleje, drift og rengøring i de nye lokaler på hospitalet. Formålet med flytningen er at skabe faglige synergier og styrke samarbejdet med både Rehabilitering og de midlertidige pladser og regionens ambulatorier på Frederikssund Hospital for derigennem skabe bedre forløb for borgerne.

Det forventes, at de afsatte anlægsmidler kan finansiere de nødvendige ombygninger og istandsættelser af selve lokalerne.

Efter vedtagelsen af budgettet er administrationen dog blevet opmærksom på en udfordring for realisering af potentialerne ved flytningen til hospitalet. Afstanden fra hospitalets hovedindgang til lokalerne er ifølge Region Hovedstadens opmålinger ca. 184 meter. Det er langt at gå for mange af de borgere, der skal til genoptræning. Til sammenligning er afstanden på Solgården i dag 60-80 meter (afhængig af indgangen). Administrationen har sammen med regionen undersøgt forskellige løsninger, der kan gøre afstanden kortere eller på anden vis forbedre adgangsforholdene for gangbesværede borgere. Årligt er der mellem 1.200 og 1.300 borgere i genoptræningsforløb eller forebyggende tilbud i lokalerne på Solgården.

Det er ikke muligt at finde andre egnede lokaler på hospitalet, som hospitalet ikke selv benytter. De tiltænkte lokaler er særligt velegnede til tilbuddene i Forebyggelse og Træning, da de indeholder flere træningssale og et træningskøkken og der derfor kun er brug for at etablere ekstra undersøgelseslokaler. Dertil støder lokalerne op til Rehabilitering og de midlertidige pladser og gør det muligt at skabe et samlet rehabiliteringscenter, hvor der kan tænkes i nye samarbejder, faglige fællesskaber og borgerrettede tilbud, når både medarbejdere og borgere nemt kan bevæge sig imellem afdelingerne. Dermed skabes en langt større sammenhæng i indsatsen over for borgerne.

I stedet for er der kigget på mulighederne for at etablere en alternativ indgang til Forebyggelse og Træning, der ligger tættere på lokalerne og hvor der samtidig er muligt at sætte borgere, der kommer med minibus af – og hente dem igen, da flere af de borgere, der kommer til genoptræning køres til og fra træningen.

Administrationen anbefaler følgende løsningsforslag:

 1. Der etableres en ny borgerrettet indgang på hospitalet. Indgangen benyttes i dag af medarbejdere og er lukket for andre. Terrænet foran indgangen bygges om, så det bliver muligt for minibusser at sætte borgere af – og at hente dem igen efter endt træning. Med den ny borgerrettede indgang vil der være 70 meter fra indgangen til Forebyggelses og Træning. Det har ikke været muligt at finde anden indgang med kortere afstand. Region Hovedstaden har udarbejdet et projekt til etableringen, som koster ca. 748.000 kr. Regionen vil være ansvarlig for projektet, mens ændringerne i terrænet foran indgangen finansieres af Frederikssund Kommune.
 2. Der etableres to ekstra handicapparkeringspladser tæt på den nye indgang. Udgiften hertil er 25.000 kr. Region Hovedstaden er ansvarlig for etablering og finansiering heraf.
 3. Der etableres siddepladser flere steder på gangarealerne fra både den ny indgang og fra hovedindgangen og til lokalerne. Region Hovedstaden er ansvarlig for udførslen. Stolene finansieres af Frederikssund Kommune.

Den foreslåede borgervendte indgang vil i tillæg forkorte afstanden til sygeplejeklinikken og den kommende tandklinik og forventes derfor også at have en positiv effekt på antallet af brugere i sygeplejeklinikken.

Finansiering af den ny indgang

Byrådet bevilligede 980.000 kr. til driftsudvidelse i forbindelse med flytningen af dele af Forebyggelse og Træning til hospitalet. Midlerne er givet til husleje, drift samt rengøring af de nye lokaler. For af flytningen kan holdes inden for budgettet, foreslår administrationen, at overtagelsen af lejemålet skubbes til 1. november 2024. Det gør, at der kan spares 773.000 kr. i 2024, idet der ikke skal afholdes udgifter til husleje, drift og rengøring til lokalerne. Til gengæld afsættes en bruttoanlægsudgift på 773.000 kr. i 2024 til etablering af ny borgerrettet indgang.

Ved forslaget skubbes overtagelsen af lejemålet og flytningen ca. et halvt år. Overtagelsen af lejemålet var oprindeligt planlagt til foråret 2024, hvorefter lokalerne skulle klargøres og tilbuddene kunne flytte i sommeren 2024.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Administrationen indstiller til Omsorg og Ældre, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at flytning af dele af Forebyggelse og Træning udskydes til 1.11.2024 og at der gives en tillægsbevilling til etablering af en ny borgerrettet indgang til Frederikssund sygehus.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen, men henviser til ovenstående kritik af sagsbehandlingen.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet er enig i, at det er en god idé at forbedre adgangsforholdene for gangbesværede borgere, som jo udgør en væsentlig del af målgruppen for Forebyggelse og Træning.

Det er dog meget beklageligt, at finansieringen af en sådan ny indgang betyder, at flytningen må udskydes,

da denne indebærer rigtig mange fordele for såvel borgere som personale.

Økonomi

Såfremt det godkendes, at udsætte overtagelse af lejemål på Frederikssund Hospital til 1. november 2024 kan der spares 773.000 kr. vedrørende serviceudgifter, der lægges i kassen ved en tillægsbevilling i 2024.

Omvendt indstilles der en tillægsbevilling på 773.000 kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter i 2024 til en borgerrettet indgang. En tillægsbevilling, der medgår til at presse anlægsrammen i 2024, hvorfor der skal findes tilsvarende finansiering ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

11Orientering om øget udbredelse af dosispakket medicin

Resume

Byrådet har i budget 2024-2027 vedtaget, at flere borgere skal over på dosispakket medicin. Målet er at sparre 0,275 mio. kr. i 2024 stigende til 0,7 mio. kr. i 2025 og årene frem på tværs af Døgnplejen og omsorgscentrene. Det svarer til at 175 borgere skal flyttes over på dosispakket medicin i 2024. Der er igangsat et projekt på tværs af ældreområdet, der skal understøtte udbredelsen. Fokus i indsatsen er, at klæde medarbejdere på til at identificere de borgere, der vil have gavn af løsningen, og derved understøtte den praktiserende læge.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen om øget udbredelse af dosispakket medicin tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

KL, Danske Regioner og PLO har sat fornyet fokus på at få flere borgere til at gøre brug af dosispakket medicin. Det sker især fordi dosispakket medicin er mere patientsikkert, da der sker markant færre medicineringsfejl, hvis borgernes medicin dispenseres af en maskine fremfor manuel dispensering af en medarbejder. Desuden kan maskinelt dosispakket medicin frigive medarbejderressourcer på ældreområdet i Døgnplejen og på omsorgscentre, som ellers vil blive brugt på manuelt at dispensere borgerens medicin.

Byrådet har i budget 2024-2027 vedtaget, at flere borgere skal over på dosispakket medicin. Målet er at sparre 0,275 mio. kr. i 2024 stigende til 0,7 mio. kr. i 2025 og frem. Indsatsen skal således frigøre arbejdstid svarende til to medarbejdere på tværs af Døgnplejen og omsorgscentrene i 2025 og frem.

Tabel 1: Budgethåndtag Omsorg og ældre nr. 014:

Øge andelen af borgere, der modtager dosispakket medicin

2024-priser i 1.000 kr.2024202520262027
Driftsudgifter i alt-275-700-700-700
Omsorgscentrene-66-168-168-168
Døgnplejen-109-532-532-532

Frederikssund Kommune har i de seneste år lavet forsøg med ordningen, men har ikke opnået bred udbredelse. I september 2023 fik modtog 1.046 borgere på tværs af omsorgscentrene og Døgnplejen ydelsen medicindispensering, dvs. at deres medicin dispenseres manuelt af en medarbejder. Ikke alle borgere vil kunne rykkes over på dosispakket medicin, men erfaringerne fra andre kommuner viser, at det bør være muligt af rykke flere borgere over på dosispakket medicin. I september 2023 fik 90 borgerne i Frederikssund Kommune over 75 år dosispakket medicin. Det svarer til 1,5 procent af borgerne i aldersgruppen. Til sammenligning var det i samme aldersgruppe 4,9 procent i Københavns Kommune, 3,4 procent i Helsingør Kommune og 9,9 procent i Vejen Kommune. Nu opstartes derfor et projekt, der skal understøtte realiseringen af Byrådets beslutning om, at flere borgere skal på dosispakket medicin.

Hvad er dosispakket medicin?

Dosispakket medicin er medicin, der bliver pakket i små dosisposer, der er beregnet til at tage på bestemte tidspunkter – for eksempel morgen, middag og aften. Poserne hænger sammen i en rulle i den rækkefølge, de skal tages. På hver enkelt pose er det tydeligt markeret: Hvem medicinen er til, hvilken medicin posen indeholder og hvornår medicinen skal tages. En rulle indeholder medicin til to uger. Ordningen minimerer risikoen for fejl. Fejlprocenten helt nede på 2 fejl pr. 1 million dosisposer. Til sammenligning er der 2-4 fejl pr. 100 dispenseringer, når det er menneskehænder, der dispenserer medicin.

Det er borgerens praktiserende læge, der opstarter borgeren på dosispakket medicin. Den øgede udbredelse af dosispakket medicin kræver derfor et tæt samarbejde med almen praksis.

Hvad er merudgiften for borgerne?

Borgeren betaler stykprisen for den medicin, der kommer i dosisrullen. Apoteket pakker automatisk den billigst mulige medicin, medmindre der er særlige ønsker eller behov. Dertil kommer et lovpligtigt gebyr for selve pakningen. De almindelige tilskudsregler for sygesikringstilskud og kommunalt helbredstillæg gælder også for dosispakket medicin samt pakkegebyret, hvis det er ordineret af lægen eller behandlerfarmaceuten.

Borgerens merudgift til dosispakningen afhænger af borgerens samlede medicinudgifter – og varierer derfor fra borger til borger. Apotekerne har lavet en prisberegner på deres hjemmeside, hvor man kan beregne sin udgift til medicin. Her kan man se, at jo højere ens medicinudgifter, jo lavere udgift til dosispakning.

Et par eksempler på udgiften, når medicintilskuddet er indregnet:

Er den samlede årlige medicinudgift 2.500 kr. er udgiften til dosispakket medicin 1,40 kr. om dagen.

Er den samlede årlige medicinudgift 3.500 kr. er udgiften til dosispakket medicin 1,07 kr. om dagen.

Er den samlede årlige medicinudgift 4.500 kr. er udgiften til dosispakket medicin 0,93 kr. om dagen.

Langt de fleste borgere vil betale ca. 1 kr. om dagen for dosispakket medicin.

Er borgeren socialt udsat, handicappet eller pensionist (uden formue) kan de få yderligere tilskud til medicinudgifter. Borgere med varig funktionsnedsættelse kan søge om hjælp til nødvendige merudgifter her i kommunen, ligesom borgere med særlig lav indkomst også kan søg kommunen om hjælp. Mens pensionister og førtidspensionister har mulighed søge helbredstillæg på borger.dk. Helbredstillægget er indkomstbestemt. Der er Udbetaling Danmark, der beregner et eventuelt tillæg.

Hvor mange timer kan dosispakket medicin frigøre til andre opgaver?

En analyse fra KL og Danske Regioner viser, at manuel dosisdispensering typisk er normeret til 30 min. pr. gang, dvs. 13 timer pr. borger pr. år. Dertil bruges i gennemsnit 6 timer til transport pr. borger pr. år. I alt benyttes 19 timer pr. borger pr. år på manuel dosisdispensering.

Budgetbeslutningen forudsætter, at 175 borgere flyttes over på dosispakket medicin. For at opnå det fulde besparelse ved udgangen 2025 og frem skal 175 borgere være flyttet over på dosispakket medicin inden udgangen af 2024.

Implementering

For at sikre realisering af budgetbeslutningen etableres et projekt på tværs af omsorgscentrene og Døgnplejen. Her gennemføres en række aktiviteter, der blandt andet sikrer fælles arbejdsgange i forbindelse med opstarten af borgere på dosispakket medicin og klæder udvalgte medarbejdere på til at identificere borgere, der vil have gavn af løsningen. Alt sammen for at gøre det nemt for almen praksis at opstarte borgerne på dosisdispensering og derigennem understøtte en øget udbredelse. Målet er at andelen af borgere over 75 år på dosispakket medicin stiger fra 1,5 procent til 4,4 procent. Denne andel skal opretholdes efter 2024. Udbredelsen følges i Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU).

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalget medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet vil være ivrig fortaler for udbredelse af dosispakket medicin i lyset af større sikkerhed og dermed tryghed for brugeren. Som sidegevinst ses tidsmæssig effektivisering, således at varme hænder kan bruges, hvor der er behov for disse. Hertil skal lægges en økonomisk gevinst i 2024 på kr. 254.000 stigende til kr. 700.000 i 2025, - vel og mærke hvis 175 borgere flyttes over på dosispakket medicin.

Således tager Seniorrådet orientering om dosispakket medicin til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager

orienteringen om øget udbredelse af dosispakket medicin til efterretning.

I betragtning af de mange fordele ved dosispakket medicin, kan det undre, at denne løsning ikke har vundet bred opbakning indtil nu?

Rådet bakker op om igangsættelsen af et projekt, der sikrer fælles arbejdsgange og uddannelse af medarbejderne – men vil gerne påpege, at projektet også bør indeholde et tæt samspil med borgernes praktiserende læger, da det jo er lægen, der opstarter borgeren på dosispakket medicin og derfor er en afgørende faktor i forhold til udbredelsen af ordningen.

Økonomi

Orienteringen om øget udbredelse af dosispakket medicin har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

12Orientering om BDO tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen

Resume

BDO har på vegne af Frederikssund Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Rehabiliteringsafdelingen i december 2023. Afdelingen scorer i 4 ”i høj grad opfyldt” eller 5 ”i meget høj grad opfyldt” på seks ud af ni indikatorer. Tre indikatorer ligger på ”i middel grad opfyldt” eller ”i lav grad opfyldt”. Her er vurderingerne i tråd med fundene i det ældretilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i efteråret 2023 og som udløste et påbud til afdelingen. Sagen beskriver, hvordan anbefalingerne fra BDO håndteres.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen om tilsynet og håndteringen af anbefalingerne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

BDO var på anmeldt helhedstilsyn på Rehabiliteringsafdelingen den 13. december 2023. Tilsynet er varslet dagen før afholdelsen. BDO’s vurdering af tilbuddet er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring.

Lovgivning

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet:

 • At påse at beboerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet.
 • At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
 • At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, den overordnede referenceramme og den praksis.

Tilsynsrapporten for Rehabiliteringsafdelingen i Frederikssund Kommune

Ved tilsynet er afdelingen vurderet efter en vurderingsskala, der går fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste karakter. Afdelingen er vurderet på ni indikatorer: Sundhedsfaglig dokumentation (vurdering 2), Rehabiliteringsindsats (vurdering 4), Personlig pleje (vurdering 5), Mad og måltider (vurdering 3), Kommunikation og adfærd (vurdering 5), Indflydelse og medbestemmelse (vurdering 4), Organisatoriske rammer (vurdering 5), Tværfagligt og eksternt samarbejde (vurdering 5) samt Fysiske rammer og træningsfaciliteter (vurdering 3). Vurderingen er det samme eller højere end tilsynet i 2022 på otte temaer og lavere på et enkelt tema. Der ses således en forbedring i tilsynsresultater i det sidste år.

Rehabiliteringsafdelingen scorer 5 (i meget høj grad opfyldt) eller 4 (i høj grad opfyldt) på i alt seks ud af de ni indikatorer. De scorer de 3 (i middel grad opfyldt) på de to indikatorer Mad og måltider samt Fysiske rammer og træningsfaciliteter, mens de scorer 2 (i lav grad opfyldt) på indikatoren Sundhedsfaglige dokumentation. Vurderingerne i tilsynsrapporten fra BDO ligger meget i tråd med fundene i det ældretilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed foretog i efteråret 2023, der resulterede i et påbud til afdelingen (sag nr. 115 Omsorg og ældre den 30. november 2023). Som opfølgning på påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er der udarbejdet en handleplan, der skal understøtte, at afdelingen imødekommer styrelsens krav. Der er desuden opstartet et forløb med Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold.

Nedenfor sættes fokus på de fire anbefalinger, som BDO kommer med på de tre områder, som de vurderer til ”i middel grad opfyldt” eller ”i lav grad opfyldt”. De øvrige to anbefalinger vedrørende hhv. borgernes behov for et fast træningsprogram samt sikring af, at alle borgere kender deres plan for opholdes adresseres i forløbet med Sundhedsstyrelsen og i terapeutgruppen og de ugentlige tværfaglige konferencer.

Vedrørende Sundhedsfaglig dokumentation

Tilsynet anbefaler, at ledelsen retter et skærpet fokus på dokumentationen, og sikrer, at der iværksættes indsatser i relation til arbejdet med journalen, herunder sikring af:

 • Systematisk og ensartet tilgang til anvendelsen af journalen.
 • Tydelige beskrivelser af borgernes aktuelle status og videre plan.
 • Udarbejdelse af faglige SMART mål.
 • Handlevejledende og individuelle beskrivelser af borgernes behov for støtte igennem hele døgnet.
 • Fyldestgørende beskrivelser af borgernes funktionsevnetilstande.
 • Individuelle og handlevejledende beskrivelser i borgernes handlingsanvisninger for delegerede SUL-ydelser samt opfølgning herpå.

Anbefalingerne er overlappende med de krav, som Styrelsen for Patientsikkerhed har sat i deres påbud. I forlængelse af ældretilsynet blev der igangsat et undervisningsforløb for alle medarbejdere i afdelingen vedr. dokumentation. Forløbet indeholder både fællesundervisning og undervisning i mindre grupper på 2-3 ansatte. Undervisningsforløbet dækker BDO’s anbefalinger vedrørende dokumentation.

Vedrørende Mad og måltider

Tilsynet har to anbefalinger, der omhandler mad og måltider. De anbefaler dels, at ledelsen iværksætter tiltag, som sikrer hensigtsmæssige og trygge forhold under måltidet, herunder at sikre, at:

 • Borgerne støttes med medicinadministration på en diskret og værdig måde.
 • Borgerne modtager den nødvendige støtte til at spise.
 • Borgerne modtager sukkerfrie drikkevarer, hvis dette er aftalt med dem.

Tilsynet anbefaler desuden, at ledelsen iværksætter en undersøgelse af, hvilke rehabiliterende tiltag, der skal iværksættes i forbindelse med måltiderne efter flytningen til stueetagen, herunder bl.a. anskaffelse af mindre kander, servering af manden på fade og i skåle, sikre at bakkerne fjernes i forbindelse med måltiderne mv.

Der er altid minimum to medarbejdere dedikeret til at hjælpe borgerne ved måltiderne. Når der er mange borgere, der har behov for støtte til måltiderne, søges der allokeret flere ressourcer. Der er dog travlt på afdelingen og normeringen tillader det ikke altid. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor lederen og medarbejderrepræsentanter sammen kigger på, hvordan spisesituationen kan forbedres i de rammer der kommer, når afdelingen flytter ned. Samtidig var der allerede forud for tilsynet en dialog med kantinen på hospitalet, der leverer mad til afdelingen om mulighederne for, at få maden leveret på fade og i skåle. Det forventes at blive delvist imødekommet, når afdelingen flytter til stueetagen i midten af februar 2024.

Ved nedflytningen til stueetagen forbedres de fysiske rammer for måltiderne, da spisningen flyttes væk fra opholdsstuen i indgangspartiet, og over i et stort lyst lokale med udgang til grønne arealer. Der kigges desuden på indretningen af lokalet.

Vedrørende fysiske rammer og træningsfaciliteter

Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at der i forbindelse med flytningen til stueetagen etableres en plan for, hvordan den nye afdeling kommer til at fremstå ryddelig, hyggelig og inviterende til træning og aktivitet.

Med de nye lokaler tilføjes et nyt opholdsrum, der skal bruges til både træningsaktiviteter og aktiviteter af mere social karakter. Herfra er der desuden adgang til både en atriumgård til en træterrasse, som borgerne særligt kan have glæde ad om foråret og om sommeren. Træningsmaskinerne kommer i vid udtrækning væk fra mørke kroge på gangene og ind i nogle lysere og mere indbydende lokaler. Samtidig tænkes der i, hvordan der kan etableres flere mindre hyggekroge. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der kigger på indretningen af fællesarealerne, så de imødekommer anbefalingerne.

Rehabiliteringsafdelingens udviklingsplan

Rehabiliteringsafdelingen står midt i en større udviklingsproces. Der blev udarbejdet en udviklingsplan for Rehabilitering og de midlertidige pladser i slutningen af 2022 (Sag nr. 3 Omsorg og ældre 17. januar 2023), der har til formål at stabilisere forholdene på afdelingen og ruste tilbuddet til fremtidens nære sundhedsvæsen. I planen er der indsatser under fire fokusområder: 1) Et godt arbejdsfællesskab, 2) Stabil drift, 3) Bedre fysiske rammer og 4) Styrket faglighed og relationel koordinering. I det forgangne år er der sket rigtig meget, men det er et langt sejt træk og som rapporten – og påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (sag nr. sag nr. 115 Omsorg og ældre den 30. november 2023) – viser, så er der fortsat et stykke til målet. Omsorg og ældre får en status på udviklingsplanen hen over sommeren 2024.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Orientering om BDO tilsyn på Rehabiliterings-afdelingen.

På en 5 point skala er der kun 4 af 9 temaer der opnår 5 point og temaet Sundhedsfaglig dokumentation op når kun 1 point.

Seniorrådet forudsætter selvfølgelig, at der kommer en løsning på manglerne i den sundhedsfaglig dokumentation. Seniorrådet finder det meget foruroligende at man ikke på en Rehabilitetsafdeling ikke formår at udarbejde træningsplan for de indlagte. Det er vel hele formålet med rehabilitering?

Seniorrådet anbefaler, at de forsøger at få flere pårørende til at hjælpe i madsituationerne.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen om tilsynet og håndteringen af anbefalingerne til efterretning.

Økonomi

Orienteringen om BDO tilsyn og håndteringen af anbefalingerne har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

13Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor Omsorg og ældres område:

 • KL holder Sundhedskonference den 27. februar 2024 i Kolding under overskriften Sundhed på hovedet (program vedlagt og invitation udsendt)

Meddelelser:

 • Regeringen lancerede den 30. januar 2024 Regeringens ældrereformen - du bliver aldrig for gammel til at have det godt (vedlagt). Reformen indeholder en række udviklingsinitiativer byggende på værdierne

  selvbestemmelse, tillid og lokal forankring, som regeringen vil implementere med en ny ældrelov, som fremsættes i Folketingssamlingen 2024/2025 med henblik på at træde i kraft den. 1. juli 2025.

 • Status på udvikling i ventelisterne til plejeboliger er vedlagt som bilag.
 • Sygefraværet på ældreområdet for hele 2023 er vedlagt som bilag. Der ses et mindre fald i det samlede sygefravær fra 2022 til 2023.
 • Udviklingen i antallet af færdigbehandlede ventepatienter for hele 2023 er vedlagt som bilag.
 • Sagsliste og årshjul for Omsorg og ældres møder i 2024 er vedlagt som bilag.

Bilag

14Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.