Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 07. marts 2024

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

15Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende; Poul Erik Skov Christensen (A).

16Drøftelse af høringssvar fra MED-udvalg vedrørende ældrestrategien

Resume

I forbindelse med Omsorg og ældres godkendelse af Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv - ældrestrategien 2023-2027 den 2. november 2023, jf. sag nr. 97, bad udvalget om i en opfølgende sag at drøfte de indkommende høringssvar fra MED-udvalgene på plejeområdet. Nærværende sag ligger op til, at udvalget drøfter MED-udvalgenes høringssvar til ældrestrategien.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Drøfte input fra MED-udvalgenes høringssvar til ældrestrategien.

Beslutning

Sagen udsat.

Fraværende; Poul Erik Skov (A).

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af "Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv - ældrestrategi 2023-2027 den 2. november 2023 indkom i alt to høringssvar fra plejeområdet, et fra henholdsvis Døgnplejen og fra Rehabilitering og de midlertidige pladser. De to høringssvar er vedlagt denne sag. Medudvalgene på omsorgscentre mv. afgav ikke høringssvar til ældrestrategien.

Overordnet anbefalede de to MED-udvalg at vedtage strategien og dens seks indsatsområder, som begge finder dækkende og relevante. I begge høringssvar har MED-udvalgene kommenteret alle ældrestrategiens seks temaområder.

Særlig to temaer, nemlig 1) Større kvalitet i ældreplejen koster ressourcer og 2) implementering af mange af strategiens temaer forudsætter tydelig politisk opbakning, går igen i høringssvarene fra de to MED-udvalg:

 1. Større kvalitet i ældreplejen koster ressourcer. De to MED-udvalg gør opmærksom på, at strategien tiltag som øget kvalitet, mere forebyggelse, større koordinering og bedre kompetenceudvikling alle koster ressourcer i en i forvejen presset hverdag, hvor der både mangler tid, medarbejdere og økonomi.

Strategien sætter retning og prioriterer, hvordan vi imødekommer de tre store udfordringer i de kommende år: flere ældre, flere opgaver og færre medarbejdere.

 1. Implementering af mange af strategiens temaer forudsætter tydelig politisk opbakning. Der er med strategien lagt op til en ændring i den måde, vi i fremtiden skal støtte borgerne på. De to MED-udvalg gør i den forbindelse opmærksomme på, at de støtter nyorienteringen, men at gennemførelsen af dem forudsætter en tydelig politisk opbakning i form af klar kommunikation til borgerne. Det gælder fx ønsket om at styrke den rehabiliterende tankegang – hvor støtten flyttes fra kompenserende indsatser til rehabiliterende indsatser, hvor borgerne støttes i, i højere grad at kunne klare sig selv uden (så meget) støtte. Eller anvendelse af arbejdskraftbesparende tiltag som fx skærm eller dosispakket medicin. Endelig efterspørges opbakning til et større medansvar og en mere aktiv inddragelse af de pårørende i borgernes hverdag.

Derudover efterlyser de to MED-udvalg en række tiltag, der kan bidrage til at forbedre indsatsen overfor borgerne. Det gælder fx:

 • En mere aktiv forebyggelses- og rehabiliteringsstrategi i Frederikssund Kommune.
 • Bedre lægeadgang på de Rehabiliterende og midlertidige pladser i fremtiden.
 • En ny seniorpolitik, som sikrer at vi fastholder de gode seniormedarbejdere.
 • En offensiv rekrutteringsstrategi, der bl.a., indeholder bedre vilkår for småbørnsfamilier, kompetenceudvikling, en lønstrategi og konkrete tiltag der gør det attraktivt for frederikssundborgere at blive ansat i kommunen.

Inddragelse

Ældrestrategien var i høring i seks uger fra den 11. august til den 25. september 2023. Ældrestrategien blev sendt direkte til en række høringsparter. Derudover blev høringen annonceret i lokalaviserne. Frederikssund Kommune har modtaget 12 høringssvar. Svarene kommer fra borgere og pårørende, fra Ældre Sagen i Frederikssund Kommune, fra Brugerrådet på Aktivitetscentret Tolleruphøj, fra tre kommunale MED-udvalg på ældreområdet og fra Tandplejen, samt fra Seniorrådet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Administrationen indstiller til Omsorg og Ældre, at input fra MED-udvalgenes høringssvar til ældrestrategien drøftes.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen, men bakker op om MED- udvalgenes forslag til forbedring af indsatsen overfor borgerne:

·

En mere forebyggelses- og rehabiliteringsstrategi

·

Bedre lægeadgang på de rehabiliterende og midlertidige pladser

·

En ny seniorpolitik der sikrer fastholdelse af gode medarbejdere

·

En offensiv rekrutteringsstrategi.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet er enige med MED-udvalgene i vigtigheden af løbende kompetenceudvikling af medarbejderne og derved udvikling af attraktive arbejdspladser, så det bliver muligt at tiltrække og fastholde medarbejderne. Og at større kvalitet herunder kompetenceudvikling koster tid og penge.

Rådet er ligeledes enig i at styrke den rehabiliterende tilgang, hvor borgerne støttes i at klare sig selv (uden så meget støtte). I den forbindelse spiller de pårørende ofte en vigtig rolle. Vi synes, det er positivt, at der er fokus på de pårørende i strategien både hvad angår inddragelse og kommunikation til dem. Herved bliver det muligt at understøtte de pårørende i at være en ressource – men samtidig er det vigtigt at have for øje, at de pårørende også skal passe på sig selv – og ikke føler sig overladt til sig selv. Den frivillige indsats er vigtig – og et godt supplement til plejen – men strategien må ikke bygge på en forventning om, at de pårørende kan påtage sig plejen af de ældre – eller som det fremhæves i høringssvar nr 8: ”Kommunen må ikke blive afhængig af pårørende og frivillige til at klare nødvendige opgaver i hverdagen”.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

17Orientering om årsredegørelse for tilsyn med omsorgscentre i 2023

Resume

I denne sag forelægges Omsorg og ældre den årlige redegørelse for de driftsorienterede tilsyn i kommunens omsorgscentre og friplejecenter Attendo i 2023 til orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Poul Erik Skov (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal ifølge Serviceloven føre det driftsorienterede tilsyn med plejecentre og friplejecentre beliggende i kommunen. Tilsynene blev i 2023 foretaget af BDO på vegne af Frederikssund Kommune.

Omsorg og ældre godkendte på møde 31. marts 2022 en procedure for formidling af tilsynsresultater og -rapporter. Proceduren betyder, at udvalget løbende får fremsendt de forskellige tilsynsrapporter, i takt med at administrationen modtager rapporterne fra tilsynsmyndigheden eller driftsenhederne. Rapporterne fremsendes i udgangspunktet uden kommentering fra administrationen. Hvis et tilbud modtager alvorlig kritik bliver udvalget orienteret på førstkommende udvalgsmøde. Udvalget modtager samtidig en orientering om, hvilke tiltag administrationen og/eller det enkelte tilbud har iværksat eller har planlagt at iværksætte for at imødegå kravene fra tilsynet. Hvert år forelægges udvalget en samlet redegørelse for gennemførte tilsyn det foregående år.

BDO har i perioden august til december 2023 gennemført tilsyn på de seks omsorgscentre beliggende i Frederikssund Kommune.

Samlet vurdering af tilsynene fremgår af Årsrapport 2023 for omsorgscentrene udarbejdet af BDO januar 2024. Årsrapporten samt tilsynsrapporterne 2023 for de enkelte centre er vedlagt som bilag.

Årsrapporten indeholder:

 • Samlet vurdering
 • Tværgående anbefalinger
 • Vurdering af temaer på tværs af omsorgscentrene, som også viser fordelingen af vurderingerne for tilsynsåret 2022 og 2023
 • Omsorgscentrenes tilsynsresultater.

Nedenfor er en opsamling af scoren på de fem omsorgscentre og Attendo Lærkevej i henholdsvis 2022 og 2023. Som det fremgår har alle omsorgscentrene i 2023 en gennemsnitlig score på over 4 ud af 5. Alle omsorgscentrene på nær Tolleruphøj og Nordhøj har fået en højere samlet score i 2023 end i 2022. Attendo Lærkevejs samlede score er faldet med to point og gennemsnittet ligger på 3,83.

I de tværgående anbefalinger peger tilsynet på de tre områder dokumentation, pleje og støtte samt mad og måltider.

Tilsynet har givet flest anbefalinger målrettet dokumentationen. Det er tilsynets samlede anbefaling, at ledelsen styrker den målrettede indsats på dokumentationsområdet, så dokumentationen udføres efter gældende retningslinjer på området. Mad og måltider er ligeledes et tema, der har givet anledning til en række anbefalinger om en målrettet indsats på området. Fire omsorgscentre har modtaget anbefalinger til temaet Pleje og støtte. Baggrunden for anbefalingerne varierer mellem centrene, men de vurderes at være relevante faglige opmærksomhedsområder på tværs af omsorgscentrene.

Administrationen arbejder generelt med at styrke dokumentationen gennem kvalitetsarbejdet på omsorgscentrene. Fra marts 2024 tages et nyt triagerinsgsmodul i omsorgssystemet CURA i brug. Modulet understøtter en mere systematisk vurdering og dokumentation af borgernes tilstand, og gør det enklere for medarbejderne at dokumentere.

På Omsorgscenter Pedershave har der på baggrund af en fokuseret indsats været en positiv udvikling inden for temaerne pleje og støtte, praktisk hjælp, mad og måltider samt aktiviteter og vedligeholdende træning fra 2022 til 2023. Pedershave har udarbejdet en plan indeholdende forskellige tiltag til at styrke dokumentationen, herunder uddannelse af medarbejderne. På grund af den økonomiske opbremsning på omsorgscentrene siden efteråret 2023 er arbejdet med planen blevet udskudt til senere i 2024.

Samlet score og gennemsnit i 2022

TilbudDokumentationPleje og StøttePraktisk hjælpMad og måltiderKommunikationAktiviteter og vedligeholdende træningSamlet scoreGennemsnit
Tolleruphøj345455264,33
Solgården345355254,17
Pedershave234353203,30
Nordhøj355555284,67
De Tre Ege344455254,17
Attendo Lærkevej345454254,17

Samlet score og gennemsnit i 2023

TilbudDokumentationPleje og støttePraktisk hjælpMad og måltiderKommunikationAktiviteter og vedligeholdende træningSamlet scoreGennemsnit
Tolleruphøj344455254,17
Solgården445355264,33
Pedershave255555274,50
Nordhøj344555264,33
De Tre Ege355555284,67
Attendo Lærkevej335345233,83

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Udvalget får her årsredegørelsen for tilsyn med omsorgscentrene i 2023 til orientering.

BDO som har foretaget tilsynene peger på tre områder, dokumentation, pleje og støtte og mad, hvor der kan gøres en ekstra indsats.

Der er givet flest anbefalinger til styrkelse af dokumentationen.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Handicaprådet har bemærket sig, at der fortsat synes at være et generelt problem på samtlige omsorgscentre med dokumentation, og at der ikke har været nogen udvikling på dette område siden 2022 bortset fra på et enkelt omsorgscenter(Solgården).

I forhold til vurderingen af Pleje og Støtte er det særligt alvorligt, at beboerne oplever lange ventetider på besvarelse af nødkald – og dette område bør undersøges nærmere og

have særlig ledelsesmæssigt fokus.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

18Orientering om status på implementering af handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet

Resume

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Som led af implementering af sundhedspolitikken vedtog Omsorg og ældre i marts 2023 handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet (sag nr. 21). I denne sag gives Omsorg og ældre og Social og sundhed en status på implementeringen af handleplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Poul Erik Skov (A).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. december 2021 (sag nr. 372) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Politikken danner rammen for, hvordan kommunen vil arbejde med sundhed i perioden 2022-26. Den realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer, prioriterer indsatser og sætter relevante effektmål. Der er vedlagt et overblik over vedtagne handleplaner under sundhedspolitikken.

Handleplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet blev godkendt i Omsorg og ældre den 9. marts 2023 (sag nr. 21). Den ses i bilag 2. Den har til formål at skabe endnu bedre sammenhæng og kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet, og skal samtidig være med til at sikre, at Frederikssund Kommune bliver bedre rustet til den stigning i antallet af ældre, som vi ser ind i over de næste mange år. Handleplanen hænger således også tæt sammen med ældrestrategien Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv, der blev godkendt i Byrådet 22. november 2023 (sag nr. 203).

Handleplanen tager udgangspunkt i borgerens vej gennem sundhedsvæsenet fra den første indlæggelse på hospitalet til livets afslutning. Der fokuseres ikke på enkelte sygdomme, men på helheden og det samlede forløb. Planens fire målsætninger stiller skarpt på de forskellige situationer, som kan være særligt udfordrende for borgerens oplevelse af, at vi har ét samlet sundhedsvæsen. De lyder:

 • Vi sikrer, at ældre borgere længst muligt kan klare sig selv i eget hjem.
 • Vi forebygger, at borgerne bliver indlagt på hospitalet.
 • Vi samarbejder på tværs for at skabe sammenhængende forløb for borgerne.
 • Vi understøtter en værdig afslutning på livet.

Overordnet set er der arbejdet med de fleste af indsatserne i handleplanen, siden den blev vedtaget i foråret 2023. Eksempler på indsatser er:

 • Der har været særligt fokus på triage i Døgnplejen, på Rehabiliteringsafdelingen og omsorgscentrene i 2023. Triage er en metode, hvor borgernes helbredstilstand vurderes ud fra nogle fastlagte kriterier. Redskabet understøtter en tværfaglige dialog på de enkelte arbejdspladser og sikre en systematik i gennemgangen af borgernes helbred, der i sidste ende mindsker risikoen for, at tegn på sygdom overses.
 • Der er opstartet et samarbejde mellem Forebyggelse og Træning og kommunens frivillighedskonsulent for at bygge bedre bro til foreningslivet. Der vil blive gennemført en række prøvehandlinger i 2024.
 • Der er udarbejdet en pjece om den sidste tid til borgere, der er døende og deres pårørende (pjecen er vedlagt). Pjecen forsøger at forberede dem på det, der kommer til at ske og at svare på nogle af de spørgsmål, de måtte have. Samtidig giver den nogle forslag til, hvordan man som pårørende kan lindre og skabe velvære.
 • Der er i 2023 gennemført et projekt den digitale løsning Exorlive Assistant, der kan understøtte træningen ved hjemmebesøg. Nu samles der op på erfaringerne med afprøvningen. På den baggrund etableres en permanent model for den fremadrettede brug af ExorLive-løsningen.

I bilag 3 ses en status for alle indsatserne. I forhold til indikatorerne, bemærkes det, at der endnu ikke kan trækkes data fra 2023 i de nationale databaser. Desuden gøres opmærksom på, at flere af indsatserne først er igangsat i andet halvår at 2023 og derfor ikke afspejles i data for 2023.

Inddragelse

Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet inddrages løbende i udviklingen og implementeringen af de enkelte indsatser i handleplanen. Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Orientering om status på implementering af handlingsplanen Højere kvalitet for ældre borgere med flere kontakter til sundhedsvæsenet.

Opfølgningen viser i den korte periode, 2022 til 2023, der er registreret data fra, at det tværfaglige samarbejde afføder resultater i den rigtige retning.

Af resultater ses færre med behov for plejeboliger, færre, der modtager rehabilitering. Der forebygges ved netop det tværgående samarbejde mellem visitation, hjælpemidler i døgnplejen, herunder teknologiske hjælpemidler, f.eks. monitorering i hjemmet, Således kan der gribes forebyggende ind og hindres indlæggelser. Færdigbehandlede i hospitalssenge er dalet fra 2,5 pr dag i 2022 til 0,8 pr dag i 2023. Desuden bygges bro til foreningslivet, så livskvalitet ved deltagelse kan bevares.

Mål 1: Længst muligt i eget hjem.

Det oplyses, at der fra 2022 til 2023 er sket et fald fra 1,5 pct. til 1,2 pct. visitering af borgere +65 til plejebolig.

Seniorrådet er enig i, at dette er en positiv udvikling, hvis dette ikke udelukkende skyldes en stramning af visiteringen til plejebolig.

Seniorrådet ser også skærpelsen af det tværgående fokus på rehabilitering som en positiv udvikling og ser frem til at se resultaterne af denne skærpelse.

Det oplyses, at 12 medarbejdere har gennemgået kursus om velfærdsteknologi. Seniorrådet går ud fra, at midler til anskaffelse af sådan teknologi afsættes i tilsvarende omfang.

Mål 2: Forebygge hospitalsindlæggelse.

Seniorrådet ser det som positiv, at implementeringen af akutfunktionen forventes afsluttet 1. halvår af 2024 og forventer at modtage en status vedrørende denne implementering i løbet af året.

Mål 3: Tværgående sammenhæng.

Der foreligger endnu ingen dokumenterede resultater. Seniorrådet afventer rapportering om sådanne resultater.

Mål 4: Værdig afslutning på livet.

Der foreligger nu en pjece "Den sidste tid".

Seniorrådet finder, at den giver mange gode anvisninger og ser frem til, at den finder vej til de berørte personer, såvel pårørende som plejepersonale.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det er en rigtig god idé med de opstillede indikatorer til samtlige målsætninger, der gør det muligt at følge, om målsætningerne nås.

Der tales i bilag 3 (målsætning 1) meget om ”at bygge bro til de frivillige foreninger”. Rådet kunne godt tænke sig at vide, hvordan man forestiller sig at samarbejde med disse og på hvilke områder.

Rådet synes, det er et godt overblik over Sundhedspolitikken og de tilhørende handleplaner og strategier i bilag 1.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

19Orientering om status på den socialfaglige medarbejders funktion i Visitation og Hjælpemidler

Resume

I budget 2022 blev der afsat 0,3 mio. kr. årligt til ansættelse af en socialfaglig medarbejder, hvis funktion er at støtte borgere, som ikke har pårørende, der kan hjælpe med de praktiske forhold i forbindelse med flytning til handicapvenlig bolig eller plejebolig. Tilbuddet trådte i kraft den 1. januar 2022 og Omsorg og ældre fik en status på ordningen den 1. december 2022 (sag nr. 130). Omsorg og ældre har bedt om en ny status på ordningen, og orienteres derfor herom i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Poul Erik Skov (A).

Sagsfremstilling

I 2022 blev det vurderet at ca. en femtedel af de borgere, som ansøger om en handicapvenlig bolig eller plejebolig, har brug for hjælp fra kommunen til at flytte fra egen bolig, da de ikke har pårørende eller netværk, som kan hjælpe med flytningen.

I budget 2022 blev der derfor afsat 0,3 mio. kr. årligt, svarende til 18,5 timer ugentligt, til at give støtte til disse borgere til blandt andet hjælp til økonomihåndtering, ansøgninger til diverse myndigheder m.m. Ordningen trådte i kraft den 1. januar 2022.

Den socialfaglige medarbejder i Visitation og Hjælpemidler yder støtte til en lang række forskellige opgaver som;

• Ansøgning om indskudslån

• Ansøgning om boligstøtte

• Aflevere regninger i banken med borgers underskrift

• Lave afdragsordninger på gæld/inkasso i samarbejde med Borgercenter

• Ansøge om tilskud til flytning og indhente flyttetilbud

• Hjælpe med at få underskrift på lejekontrakt

• Hjælpe med adresseændring

• Opsigelse af bolig

• Vejlede ægtefælle om muligheder for støtte når den ene flytter i plejebolig.

• Tilmelding af regninger til PBS

• Samarbejde med Borgercenter omkring administrationssager (medicin, servicepakker, husleje mm)

• Hjælpe med at søge om varmetillæg, helbredstillæg, fritagelse for digital post

• Samarbejde med Udbetaling Danmark

• Samarbejde med plejecentre og boligforeninger

Tidsforbruget på de enkelte opgaver er meget varierende fra sag til sag, og tidsforbruget registreres ikke. Når en borger uden pårørende skal flytte, hjælper medarbejderen ofte med alle opgaver, jf. ovenstående liste.

I dag udfylder den socialfaglige medarbejder de 18,5 timer i gennemsnit pr. uge, som er sat af til at hjælpe borgere uden netværk med de ovennævnte opgaver. Der er dog sket en stigning i kompleksiteten af de opgaver, som borgere henvender sig med til den socialfaglige medarbejder. Den øgede kompleksitet i opgaverne gør, at de bliver mere tidskrævende at udføre og sætter et øget pres på den socialfaglige medarbejder. Med stigningen i antallet af ældre i de kommende år, forventes der en stigning i antallet af borgere uden netværk til at bistå med ovennævnte opgaver, og som dermed har brug for hjælp fra den socialfaglige medarbejder.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Øvrig inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Funktionsbeskrivelse for socialfaglig medarbejder.

Seniorrådet ser med stor tilfredshed at der er ansat en socialfaglig medarbejder til at hjælpe og støtte med opgaver af økonomisk art til borgere, der skal flytte i handicapvenlig bolig eller plejebolig.

Eneste bekymring er, at Seniorrådet mener, at de 18,5 timer ugentligt ikke er nok.

Da seniorrådet gentagne gange er blevet gjort opmærksom på mangelfuld rådgivning, vil vi anbefale at stillingen besættes med en socialrådgiver, der er inde i lovgivning.

Funktionsbeskrivelsen beskriver ikke at der kan ydes hjælp til den hjemmeboende, - hvilket giver store problemer.

Seniorrådet har fået flere henvendelser om borgere, der ikke har kunnet få hjælp til at ændre økonomien, for så vidt angår folkepension, skat, forsikringer mv., hvor der skal udfyldes mange skemaer når en ægtefælle flytter på plejehjem. Ligeledes har vi fået henvendelser om manglende hjælp i forbindelse med ansøgning til varige hjælpemidler.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at den socialfaglige medarbejder yder en vigtig og nødvendig støtte til borgere uden pårørende eller netværk i forbindelse med flytning til handicapvenlig bolig eller plejebolig. Henset til den øgede kompleksitet i opgaverne samt stigningen i antallet af ældre i de kommende år, er det vigtigt allerede nu at tage de nødvendige forholdsregler til at kunne imødekomme en stigning i medarbejderens opgaver.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

20Orientering om status på implementering af Handleplan for Flere i fællesskaber

Resume

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Social og sundhed vedtog i marts 2023 Handleplan for Flere i fællesskaber som led i implementeringen af sundhedspolitikken (sag nr. 25). I denne sag forelægges en status på implementering af handleplanen parallelt for udvalgene Social og sundhed; Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur; samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Poul Erik Skov (A).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 15. december 2021 (sag nr. 372) Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026. Politikken realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer, prioriterer indsatser og sætter relevante mål.

Handleplanen Flere i fællesskaber blev godkendt i Social og sundhed den 9. marts 2023 (sag nr. 25). Handleplanen ses i bilag 1. Der vedlægges et overblik over vedtagne handleplaner under sundhedspolitikken (bilag 2).

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for, hvordan kommunens medarbejdere sammen med frivillige foreninger kan arbejde med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber. Hensigten er, at flere borgere får øje på de mange muligheder for fællesskaber i kommunen og at støtte borgere, der har brug for en hjælpende hånd til at komme ind i et fællesskab. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare og ambitiøse mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, fra 11 procent i 2021 til syv procent i 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Handleplanen for Flere i fællesskaber hører under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed.

Handleplanen blev til med afsæt i en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen, herunder workshops om sundhedspolitikkens tema Mental sundhed og selve handleplanen med borgere, medarbejdere, politikere og en række institutioner om input til handleplanen. Derudover blev der holdt møder med relevante foreninger m.fl. for at kvalificere idéer fra workshops. Det samlede billede fra inddragelsesprocessen var, at kommunen har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Alle skoler, børnehuse, fritids- og ungdomsklubber, frivillige foreninger, aftenskoler, kulturinstitutioner, kirker, sociale væresteder og caféer, botilbud og administrationen modtog handleplanen fysisk eller online i løbet af august og september 2023. Der blev i udsendelsen opfordret til at hænge handleplanen op, synliggøre egne relevante tilbud og bringe handleplanen ind i relevante fora. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra foreningerne på det styrkede fokus på fællesskaber fra kommunen side.

Implementeringen af handleplanen skal i høj grad løftes på tværs af kommunens fagområder, jf. beslutning om ramme for handleplanen (Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36). Det betyder, at det er de enkelte fagområder, som tager initiativ til og implementerer konkrete indsatser under handleplanen. I denne sag orienteres der derfor om eksisterende og fremtidige indsatser med relevans for fællesskaber på udvalgets eget ansvarsområde (se eksempler på eksisterende og planlagte indsatser på hvert udvalgsområde i bilag 3).

Der blev i december 2023 - januar 2024 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt afdelings- og områdeledere på alle relevante områder for at kortlægge tilbud finansieret af kommunen for borgere, som ønsker at være med i et fællesskab (svarprocent: 80 pct.). Undersøgelsen viser overordnet set, at (se detaljeret oversigt i bilag 3):

 • Der er generelt mange tilbud i kommunen, som giver borgerne mulighed for at være med i et fællesskab. Det gælder både tilbud målrettet børn og unge, voksne og ældre. Eksempler på tilbud under udvalget Omsorg og ældre er Lær at tackle-forløb for borgere med angst og depression, funktionsnedsættelse og kroniske smerter samt henvisninger til foreninger, Ældresagen og de brugerstyrede aktivitetscentre via Døgnplejen. Derudover arbejdes der på at etablere et nyt aktivitetstilbud til yngre borgere med demens.
 • Der er en række udfordringer for, at borgerne bliver en del af de mange forskellige tilbud. Det handler primært om, at det kan være svært for den enkelte borger være afsted på egen hånd, hvorfor der kan være brug for hjælp til at komme hen til tilbuddet fx den første gang.
 • Medarbejderne bruger ofte kommunens hjemmeside eller fysiske møder, når de skal fortælle om deres tilbud eller indhente viden om andres tilbud. Kommunens Facebook-side og siden platformen Oplev.frederikssund.dk bruges i mindre grad. Det er i spørgeskemaet ikke undersøgt, hvilke kanaler borgerne bruger til at finde de forskellige tilbud. Der har i forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen været dialog med en række foreninger om blandt andet synligheden af deres tilbud. Her var det foreningernes erfaring, at borgerne i deres tilbud finder dem via trykte medier, særligt lokalaviserne og egne nyhedsbreve, samt egen hjemmeside og Facebook-side.

Der vil på baggrund af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen blive oprettet en underside på kommunens hjemmeside, som henviser til de relevante steder, hvor borgerne kan være med i et fællesskab.

Samtidig kan det være relevant at fokusere på, hvordan der kan sikres kompetenceudvikling af relevante medarbejdere for at skabe viden og forståelse for udfordringer og løsninger med henblik på at styrke fællesskaber.

Inddragelse

Der har i forbindelse med udarbejdelse af Handleplan for Flere i fællesskaber været en bred inddragelse på tværs af kommunen, herunder workshops og møder med foreninger, medarbejdere m.fl. med henblik på at indhente og kvalificere input til handleplanen. Afdelings- og områdeledere på alle relevante områder har bidraget til besvarelse af en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger kommunens tilbud på området.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Den vedtagne handleplan har mange ambitiøse målsætninger bl.a. nedbringelse af andelen af borgere, der føler sig ensomme fra 11% i 2021 til 7% i 2025.

Den gennemførte spørgeskemaundersøgelse viste udfordringer for borgere, der havde problemer med at være afsted på egen hånd, andre borgere havde brug for hjælp til at komme hen til tilbuddet 1. gang.

Seniorrådet vil gerne rose initiativet til at oprette en underside til Kommunens hjemmeside med henvisning til, hvor borgerne kan være med i et fællesskab. Det er tilsyneladende her, der er størst chance for at det bliver set.

Måske er der behov for at der gennemføres en opsøgende indsats overfor de samarbejdspartnere, der endnu ikke har svaret på henvendelserne.

Med disse bemærkninger tager Seniorrådet orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet har noteret sig, at ”Overblik over tilgængelige tilbud” nævnes som en af de største udfordringer hos målgruppen mht. at hjælpe målgruppen ind i de fællesskaber, de ønsker (svar fra spørgeskema).

Det er derfor meget positivt, at der på baggrund af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen vil blive oprettet en underside på kommunens hjemmeside, som henviser til de relevante steder, hvor borgerne kan være med i et fællesskab. Rådet vil gerne understrege vigtigheden af, at der ikke alene bliver medtaget tilbud, som er støttet af kommunen, men at de frivillige foreningers samt kirkernes tilbud ligeledes medtages, idet disse dels supplerer dels overlapper kommunens egne tilbud.

Vi vil derfor (endnu engang) foreslå, at der laves en lavpraktisk model på kommunens hjemmeside, hvor de frivillige foreninger, Kirkerne mv. tilbydes plads til at slå deres tilbud op, så de bliver synlige for kommunens borgere, og man som borger kun behøver lede ét sted efter overblik over relevante aktiviteter. Foreningerne skal naturligvis selv have ansvar for at opdatere aktiviteterne, så de altid er aktuelle og relevante.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

21Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Poul Erik Skov (A).

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024 - orientering om indhold vedlagt som bilag.

Meddelelser:

 • Årsberetning 2023 for Seniorrådet er vedlagt som bilag.
 • Årsberetning 2022-2023 for Handicaprådet er vedlagt som bilag.

Bilag

22Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.