Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 04. april 2024

Østergården, Daghjemmet kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

23Godkendelse af dagsorden

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 31. december 2024, pkt. 5:

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Frimann Hansen, Morten Skovgaard.

24Beslutning om overførsler 2023 - OÆ

Resume

I denne sag redegøres for indstillingerne til overførsler på baggrund af det endelige regnskab 2023 på Omsorg og Ældre.

Den samlede indstilling på udvalget udgør i alt 2,3 mio. kr. til overførsel i 2024 fordelt på 0,2 mio. kr. på driften og 2,1 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. for overførsel af mindreforbrug til 2024 på driften
 2. Godkende tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. for overførsel af mindreforbrug til 2024 på bruttoanlægsudgifterne.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

Drift

Ældreområdet- Serviceudgifter

På trods af et merforbrug på 4,0 mio. kr. overføres et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. efter aftale med Sundhedsklynge Nord. Sundhedsklynge Nord er et samarbejde, der søger at forbedre indsatsen for patienter, som kommuner, hospitaler og almen praksis er fælles om.

Konkret består overførslen af følgende:

 • Mindreforbrug vedrørende sundhedsklynger på 0,2 mio. kr., som følge af aftale om at Region Hovedstaden og kommunerne hver især overfører de nationalt afsatte midler fra 2023 til 2024.

I henhold til kommunens overførselsregler skal merforbrug på institutionerne som udgangspunkt overføres fuldt ud. Samtidig fremgår det af reglerne, at en sådan overførsel skal ses i sammenhæng med den økonomiske bæredygtighed på det pågældende område. På ældreområdets institutioner (primært de kommunale omsorgscentre og driften af den kommunale døgnpleje) udgør merforbruget 2,2 mio. kr. i 2023. Grundet den generelle økonomiske situation på ældreområdet indstilles merforbruget ikke overført til 2024 - netop med henvisning til den økonomiske bæredygtighed på området.

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til Bilag 1 - Overførsler 2023 - OÆ.

Anlæg

På Omsorg og Ældre var der et samlet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 2,1 mio. kr., som overføres til 2024.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne vedrører:

 • 1,8 mio. kr. (mindreforbrug) - Låsesystemer i plejeboliger
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) - Styrke daghjem

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 2 "Anlæg 2023 - Overførsel Omsorg og ældre".

Inddragelse

Center for Økonomi har sammen med fagområdet gennemgået årets resultat for 2023 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I denne sag indstiller administrationen, at Omsorg og Ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. for overførsel af mindreforbrug til 2024 på driften.

Mindreforbruget vedrører sundhedsklynger, som følge af aftale om at Region Hovedstaden og kommunerne, hver især overfører de nationalt afsatte midler fra

2023 til 2024.

 1. Godkende tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. for overførsel af mindreforbrug til 2024 på bruttoanlægsudgifterne.

Overførslen vedrører låsesystemer i plejeboliger samt styrkelse af daghjem.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Drift

Der søges tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. for overførsel af mindreforbrug til 2024.

Anlæg

Der søges tillægsbevilling på 2,1 mio. kr. for overførsel af bruttoanlægsudgifter til 2024.

Bilag

25Drøftelse om ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling” – arbejdet i det lokalpolitiske spor

Resume

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”. Arbejdet forløber i 2024 og 2025 og er organiseret i tre spor. I denne sag har udvalget en indledende drøftelse af arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre drøfter:

 1. Om der er politikker og strategier inden for udvalgets område, som kan forenkles
 2. Om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde
 3. Udvalgets mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor.

Beslutning

Drøftet, idet Omsorg og ældre ønsker at fokusere på mulighederne for forenkling og afbureaukratisering med det formål, at det skal være lettere at være borger og pårørende. Omsorg og ældre ønsker dialog med Seniorrådet om den fremadrettede proces. Udvalget ønsker på næstkommende møde fremlagt en ny drøftelsessag, hvor de temaer udvalget har drøftet på dagens møde skitseres samt skitse til forslag til tidsplan forelægges.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på mødet 25. oktober 2023 en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Byrådet besluttede, at arbejdet forløber i følgende 3 spor:

 1. Det organisatoriske spor
 2. Det lokalpolitiske spor
 3. Det nationale spor

Byrådet har besluttet, at der skal ske en afrapportering af arbejdet i det tre spor ultimo 2024 og ultimo 2025.

I vedlagte bilag 1 er administrationens tilgang til arbejdet i de spor beskrevet nærmere. Notatet har ligeledes været drøftet i Hoved MED-udvalget.

Fagudvalgene har en indledende drøftelse af arbejdet med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor på møderne i april med henblik på forelæggelse af en beslutningssag på fagudvalgsmøderne i maj måned.

Det lokalpolitiske spor handler om, hvordan udvalg og Byråd kan understøtte øget frisættelse og regelforenkling og derigennem frigøre tid til kerneopgaven. Helt konkret foreslås dette at ske ved følgende tiltag, jf. Byrådets beslutning 25. oktober 2023:

 • At der frem mod næste byrådsperiode gennemføres en sanering i politikker og strategier med henblik på at forenkle ”styringshierarkiet”.

Udvalget skal beslutte, om de eksisterende politikker og strategier, herunder handlingsplanerne, indenfor udvalgets område, fremadrettet kan forenkles. På sigt bør der arbejdes henimod at have færre niveauer i ”styringshierarkiet” på det politiske niveau. I dag findes der 4 niveauer på det politiske niveau, herunder en overordnet vision, politikker, strategier og handlingsplaner i kommunens ”styringshierarki”.

På Omsorg og ældres område er der følgende poltikker, strategier med videre:

 • Værdighedspolitik
 • Tilsynspolitik
 • Ældrestrategi
 • Demensstrategi
 • Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende.
 • At de enkelte udvalg tager stilling til, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

I forhold til ændringer i opfølgnings- og kontrolprocedurerne skal det overvejes, hvordan der kan ske en forenkling indenfor hvert udvalg. Det kan ske ved f.eks., at antallet af opfølgninger reduceres i løbet af et år, at metoden forenkles, eller ved, at en række sager fremover delegeres til administrationen.

 • At fagudvalgene drøfter input til formulering af målsætninger for arbejdet i det lokalpolitiske spor. På sagen i maj fremlægger administrationen forslag til målsætninger ud fra udvalgenes input, som Byrådet orienteres om i 1. halvår 2024.

Der formuleres et enkelt mål for udvalgets samlede arbejde i det lokalpolitiske spor. Et mål, der gerne må afspejle de forskellige vilkår, målgrupper og medarbejdergrupper, som udvalget agerer overfor.

Fagområdets overvejelser om forenkling af ”styringshierarkiet”, delegering, opfølgning, kontrol m.v. inden for udvalgets område, herunder forslag til evt. ændringer.

 • Reduktion i antallet af fagudvalg med henblik på at minimere dobbeltsagsbehandling, fx samle Social og sundhed og Omsorg og ældre i ét udvalg.
 • Afskaffelse af alle ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder og i stedet have fokus på at informere borgerne om kommunens tilbud på en mere fokuseret og lettilgængelig måde.
 • Afbureaukratisering af Det velfærdsteknologiske spor og den velfærdsteknologiske pulje, der muliggør en hurtigere og mere smidig igangsættelse af relevante afprøvninger af velfærdsteknologi.
 • Afskaffelse/forenkling af proceskrav til politikker og strategier på udvalgets område (fx afskaffelse af handleplaner), herunder Værdighedspolitik, Tilsynspolitik, Ældrestrategi og Demensstrategi.

Fagområdets beskrivelse af, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, m.v., der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

 • Forenkling af tilsyn med leverandører af hjemmepleje med fokus på læring og udvikling, både i forhold til gennemførsel af tilsyn og afrapportering.
 • Forenkling af tilsyn med omsorgscentre med fokus på dialog og udvikling, både i forhold til gennemførsel af tilsyn og afrapportering.
 • Forenkling af tilsyn med Rehabiliteringsafdelingen og Træning med fokus på dialog og udvikling, både i forhold til gennemførsel af tilsyn og afrapportering.
 • Forenkling af og fokusering af lovpligtig årsberetning af magtanvendelser med fokus på få centrale udviklingsparametre.
 • To behandlinger vedrørende huslejetaksten for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger reduceres til en beslutningssag.
 • Afskaffelse af politisk deltagelse på beboer-/pårørendemøder på omsorgscentrene.

Fagområdets inspiration til et muligt mål for udvalgets arbejde med frisættelse gennem tillid og regelforenkling i det lokalpolitiske spor.

 • Reducere i unødvendig administration, der ikke bringer værdi til løsningen af de borgernære opgaver.
 • Skifte fokus fra kontrol af kommunens medarbejdere til læring og udvikling i de borgernære indsatser.

Inddragelse

MED-organisationen er løbende involveret i arbejdet. På nuværende tidspunkt er yderligere inddragelse ikke fundet relevant i forhold til det lokalpolitiske spor, men det vil senere i processen være relevant med bred inddragelse omkring arbejdet med at opfylde udvalgenes mål.

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Byrådet besluttede sidste år en plan for arbejdet med ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”.

Seniorrådet er overordnet positivt indstillet til regelforenkling, men det må ikke gå ud over retssikkerhed eller retten til en ligeværdig behandling uanset baggrund.

Regler er normalt udformet fordi de skal sikre at enhver skal få de forhold den enkelte må eller kan få ret til, hvilket indikerer at der i et civiliseret og retfærdigt samfund altid findes en grænse for hvor langt man kan gå i regel forenklingshenseende. Hvis det også tages de reelle hensyn til dette, kan forenkling stadig være en positiv gode som gerne må og skal tilgodeses.

Opfølgning, som også har sin plads i notatet, er en meget vigtig bestanddel i arbejdet.

I denne sag skal udvalget drøfte arbejdet i det lokalpolitisk spor:

 1. er der politikker og strategier inden for udvalgets område, som kan forenkles
 2. er der initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol. Der kan afskaffes eller tilrettelægges på anden måde
 3. Udvalget mål for arbejdet i det lokalpolitiske spor

På Omsorg og ældres område er der følgende politikker, strategier med videre:

 • Værdighedspolitik
 • Tilsynspolitik
 • Ældrestrategi
 • Demensstrategi
 • Retningslinjer for det gode samarbejde med pårørende.
 • At de enkelte udvalg tager stilling til, om der er initiativer, der sigter på opfølgning og kontrol, der kan afskaffes eller tilrettelægges på en anden og mere hensigtsmæssig måde.

I forhold til ændringer i opfølgnings- og kontrolprocedurerne skal det overvejes, hvordan der kan ske en forenkling indenfor hvert udvalg. Det kan ske ved f.eks., at antallet af opfølgninger reduceres i løbet af et år, at metoden forenkles, eller ved, at en række sager fremover delegeres til administrationen.

Der er en række forslag til forenkling fx:

 • minimering af antal af fagudvalg,
 • afskaffelse af proceskrav
 • forenkling af tilsyn og afskaffelse af politiks deltagelse på beboer /pårørende møder.

Seniorrådet vil gerne pege på ”de lavthængende frugter” fx:

 • reduktion af fagudvalg: sammenlægning af Omsorg og

  ældre og Social og Sundhed

 • forenkling af tilsyn.

Seniorrådet tager sagen til efterretning og ser frem til det videre arbejde.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet er enigt i intentionen om at forenkle og vurdere, om der er initiativer, der kan tilrettelægges anderledes og på en mere hensigtsmæssig måde, ligesom det er en god idé at skifte fokus fra kontrol af kommunens medarbejdere til læring og udvikling i de borgernære indsatser og at reducere i unødvendig administration, der ikke bringer værdi til løsningen af de borgernære opgaver.

Rådet har følgende kommentarer til de enkelte forslag:

Reduktion i antallet af fagudvalg:

Det er Rådets erfaring, at der på henholdsvis Social og Sundhed samt Omsorg og Ældre maksimalt er tale om 1-2 sager på hvert møde, som behandles sideløbende i begge udvalg. Vi er derfor skeptiske overfor, i hvor stort omfang der er tale om ”dobbeltsagsbehandling” i disse to udvalg. Det er vores opfattelse, at de to udvalg bidrager med forskellige synsvinkler på sagerne. Der vil

dog i sagens natur være en del overlap, da ældre medborgere jo naturligt har stor berøring og flere kontakter med sundhedsvæsenet, ligesom de også skal medtænkes i eksempelvis handleplaner for ”Flere i fællesskaber” mv.

Vi vil imidlertid gerne advare imod, at der skabes MEGA-udvalg, som får så stor en portefølje af sager, at det bliver helt urimeligt og umuligt for udvalgsmedlemmerne at sætte sig ind i sagerne, ganske enkelt fordi de er for omfangsrige. Vi synes derfor, at de nuværende udvalg bør bevares.

Afskaffelse af alle ikke-lovpligtige kvalitetsstandarder:

Rådet synes, det er en ualmindelig dårlig idé alene at have kvalitetsstandarder på områder, som er ”skal”-opgaver (dvs. lovpligtige).

På de områder, hvor der er tale om ”kan-opgaver” (dvs. ikke lovpligtige opgaver) er der jo netop tale om, at Byrådet /Udvalgene har truffet beslutning om at indføre servicetiltag, som de mener, er politisk afgørende at kunne tilbyde borgerne. Kvalitetsstandarderne er med andre ord en formidling af den politisk besluttede målsætning for den kommunale indsats. Hvis borgerne skal have nytte af kvalitetsstandarderne og have en overskuelig og transparent gennemgang af hvilken indsats, det er vedtaget, der skal ydes i Frederikssund Kommune, så skal ALLE kvalitetsstandarder fortsat beskrives – så borgerne ikke skal lede flere forskellige steder for at få information om

kommunens tilbud.

Afskaffelse af handleplaner

Rådet vil på det kraftigste advare mod afskaffelse af handleplaner på de foreslåede områder.

Handleplanerne gør det muligt at omsætte de politiske intentioner og politikker til konkret handling, og det vil være en demokratisk forfladigelse, hvis disse alene skal udformes og udføres administrativt uden forudgående politisk behandling.

Handleplanerne gør politikkernes (og strategiernes) abstrakte mål konkrete og ikke mindst målbare, hvilket er meget værdifuldt, idet det herved

bliver muligt at følge med i om, de opstillede resultater rent faktisk nås.

Økonomi

Drøftelse af ”Frisættelse gennem tillid og regelforenkling”, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

26Drøftelse af høringssvar fra MED-udvalg vedrørende ældrestrategien

Resume

I forbindelse med Omsorg og ældres godkendelse af Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv - ældrestrategien 2023-2027 den 2. november 2023, jf. sag nr. 97, bad udvalget om i en opfølgende sag at drøfte de indkommende høringssvar fra MED-udvalgene på plejeområdet. Nærværende sag ligger op til, at Omsorg og ældre drøfter MED-udvalgenes høringssvar til ældrestrategien.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Drøfte input fra MED-udvalgenes høringssvar til ældrestrategien.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 7. marts 2024, pkt. 16:

Sagen udsat.

Fraværende; Poul Erik Skov (A).

Beslutning

Drøftet. Udvalget ønsker fremlagt en sag hvor områdets arbejde i forbindelse med rekruttering og fastholdelse med fokus på kompetenceudvikling kan drøftes.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af "Et sundt, aktivt og værdigt ældreliv - ældrestrategi 2023-2027 den 2. november 2023 indkom i alt to høringssvar fra plejeområdet, et fra henholdsvis Døgnplejen og fra Rehabilitering og de midlertidige pladser. De to høringssvar er vedlagt denne sag. Medudvalgene på omsorgscentre mv. afgav ikke høringssvar til ældrestrategien.

Overordnet anbefalede de to MED-udvalg at vedtage strategien og dens seks indsatsområder, som begge finder dækkende og relevante. I begge høringssvar har MED-udvalgene kommenteret alle ældrestrategiens seks temaområder.

Særlig to temaer, nemlig 1) Større kvalitet i ældreplejen koster ressourcer og 2) implementering af mange af strategiens temaer forudsætter tydelig politisk opbakning, går igen i høringssvarene fra de to MED-udvalg:

 1. Større kvalitet i ældreplejen koster ressourcer. De to MED-udvalg gør opmærksom på, at strategien tiltag som øget kvalitet, mere forebyggelse, større koordinering og bedre kompetenceudvikling alle koster ressourcer i en i forvejen presset hverdag, hvor der både mangler tid, medarbejdere og økonomi.

Strategien sætter retning og prioriterer, hvordan vi imødekommer de tre store udfordringer i de kommende år: flere ældre, flere opgaver og færre medarbejdere.

 1. Implementering af mange af strategiens temaer forudsætter tydelig politisk opbakning. Der er med strategien lagt op til en ændring i den måde, vi i fremtiden skal støtte borgerne på. De to MED-udvalg gør i den forbindelse opmærksomme på, at de støtter nyorienteringen, men at gennemførelsen af dem forudsætter en tydelig politisk opbakning i form af klar kommunikation til borgerne. Det gælder fx ønsket om at styrke den rehabiliterende tankegang – hvor støtten flyttes fra kompenserende indsatser til rehabiliterende indsatser, hvor borgerne støttes i, i højere grad at kunne klare sig selv uden (så meget) støtte. Eller anvendelse af arbejdskraftbesparende tiltag som fx skærm eller dosispakket medicin. Endelig efterspørges opbakning til et større medansvar og en mere aktiv inddragelse af de pårørende i borgernes hverdag.

Derudover efterlyser de to MED-udvalg en række tiltag, der kan bidrage til at forbedre indsatsen overfor borgerne. Det gælder fx:

 • En mere aktiv forebyggelses- og rehabiliteringsstrategi i Frederikssund Kommune.
 • Bedre lægeadgang på de Rehabiliterende og midlertidige pladser i fremtiden.
 • En ny seniorpolitik, som sikrer at vi fastholder de gode seniormedarbejdere.
 • En offensiv rekrutteringsstrategi, der bl.a., indeholder bedre vilkår for småbørnsfamilier, kompetenceudvikling, en lønstrategi og konkrete tiltag der gør det attraktivt for frederikssundborgere at blive ansat i kommunen.

Inddragelse

Ældrestrategien var i høring i seks uger fra den 11. august til den 25. september 2023. Ældrestrategien blev sendt direkte til en række høringsparter. Derudover blev høringen annonceret i lokalaviserne. Frederikssund Kommune har modtaget 12 høringssvar. Svarene kommer fra borgere og pårørende, fra Ældre Sagen i Frederikssund Kommune, fra Brugerrådet på Aktivitetscentret Tolleruphøj, fra tre kommunale MED-udvalg på ældreområdet og fra Tandplejen, samt fra Seniorrådet.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Administrationen indstiller til Omsorg og Ældre, at input fra MED-udvalgenes høringssvar til ældrestrategien drøftes.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til sagen, men bakker op om MED- udvalgenes forslag til forbedring af indsatsen overfor borgerne:

 • En mere forebyggelses- og rehabiliteringsstrategi
 • Bedre lægeadgang på de rehabiliterende og midlertidige pladser
 • En ny seniorpolitik der sikrer fastholdelse af gode medarbejdere
 • En offensiv rekrutteringsstrategi.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet er enige med MED-udvalgene i vigtigheden af løbende kompetenceudvikling af medarbejderne og derved udvikling af attraktive arbejdspladser, så det bliver muligt at tiltrække og fastholde medarbejderne. Og at større kvalitet herunder kompetenceudvikling koster tid og penge.

Rådet er ligeledes enige i at styrke den rehabiliterende tilgang, hvor borgerne støttes i at klare sig selv (uden så meget støtte). I den forbindelse spiller de pårørende ofte en vigtig rolle. Vi synes, det er positivt, at der er fokus på de pårørende i strategien både hvad angår inddragelse og kommunikation til dem. Herved bliver det muligt at understøtte de pårørende i at være en ressource – men samtidig er det vigtigt at have for øje, at de pårørende også skal passe på sig selv – og ikke føler sig overladt til sig selv. Den frivillige indsats er vigtig – og et godt supplement til plejen – men strategien må ikke bygge på en forventning om, at de pårørende kan påtage sig plejen af de ældre – eller som det fremhæves i høringssvar nr 8: ”Kommunen må ikke blive afhængig af pårørende og frivillige til at klare nødvendige opgaver i hverdagen”.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed til dagsorden den 4. april 2024:

Ift tema 2: Implementering af mange af strategiens temaer forudsætter tydelig politisk opbakning

er Rådet enig i, at fokus bør lægges på den rehabiliterende tilgang, hvilket flugter fuldt ud med strategiens udviklingsområde: forebyggelse og rehabilitering ( som handler om at understøtte, at borgeren kan klare mest muligt selv, bl.a. gennem træning og ved brug af velfærdsteknologi)

Ift skiftet fra kompenserende til rehabiliterende indsats: uanset hvilken type vægten lægges på, er målet uændret og vigtigt at holde sig for øje, nemlig at borgeren kan leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

I ft . udviklingsområdet frivillighed fremgår det af MED-udvalgets høringssvar, at ”Vi forudser at de pårørendes rolle forandrer sig fremover, der er brug for at de aktivt tager del i borgernes hverdag og daglige gøremål”.

Rådet er enige i, at de pårørende kan være en ressource, men samtidig er det vigtigt, at den frivillige indsats forbliver et godt supplement til plejen, men at strategien ikke må bygge på en forventning om, at de pårørende kan påtage sig plejen af de ældre!

Rådet er enig i MED- udvalgenes forslag til bedre lægeadgang på de rehabiliterende og midlertidige pladser.

Vi er ligeledes enige i vigtigheden af

Kompetenceudvikling og Øget kvalitet i plejen, og at dette koster tid og penge- hvis vi skal kunne efterleve den ambition, skal der sikres økonomiske midler hertil.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

27Orientering om befolkningsprognose 2024

Resume

Hvert år udarbejdes en befolkningsprognose til kommunens generelle planlægning. En del af denne planlægning består i, at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen inden for det pågældende område.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

I samarbejde med COWI udarbejder kommunen hvert år en befolkningsprognose for at få et skøn over befolkningens udvikling i de kommende år. Resultatet af befolkningsprognosen 2024 viser en samlet stigning i antallet af borgere på i alt 1.146 borgere fra 1. januar 2024 til 1. januar 2028.

Specifikt for Omsorg og ældre forventes antallet af 65-74-årige at stige med 519 borgere i perioden 2024-2028, svarende til en stigning på 9 %, antallet af 75-84-årige stiger med 117 borgere, en stigning på 2 %, og antallet af 85+-årige stiger med 473 borgere, svarende 39 %.

I bilag 1 "Befolkningsprognose 2024" kan der læses nærmere om prognosens resultater.

Befolkningsprognosen anvendes i mange planlægningsmæssige sammenhænge bl.a. i forhold til kommunens kommende udgifter og indtægter. Helt konkret anvendes befolkningsprognosen til demografireguleringer på en række områder – herunder ældreområdet – med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af ældre.

I forhold til demografipuljen på ældreområdet viser prognosen, at antallet af 65+-årige stiger med 1.366 borgere i perioden 2023-2028. Det stigende antal ældre anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler i 2025 til 2028. Den stigende befolkning og antallet af flere 65-årige giver anledning til en udmøntning af demografimidler på området for i alt 123,9 mio. kr. i perioden 2025-2028 fordelt således: 20,4 mio. kr. i 2025, 27,8 mio. kr. i 2026, 34,7 mio. kr. i 2027 og 41,0 mio. kr. i 2028.

Stigningen i antallet af 65+-årige er imidlertid en smule mindre i befolkningsprognosen 2024, end befolkningsprognosen 2023. Men da 2028 samtidigt er en del af det nye 4-årige budgetgrundlag, og 2028 i første omgang er en kopi af 2027, giver dette anledning til, at den samlede demografipulje for 2025-2028 opjusteres med 0,2 mio. kr. fordelt med -0,6 mio. kr. i 2025, -1,4 mio. kr. i 2026, -2,1 mio. kr. i 2027 og 4,3 mio. kr. i 2028.

I bilag 2 'Forslag til demografiregulering 2025-2028' fremgår det samlede forslag til demografiregulering i perioden 2025-2028.

Inddragelse

Konsulenthuset COWI har i samarbejde med Frederikssund Kommune udarbejdet befolkningsprognose 2024.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Den udarbejdede befolkningsprognose som er beregnet til kommunens generelle planlægning, består i, at budgetterne på en række områder demografireguleres med det formål at sikre økonomi til uændret serviceniveau uanset antallet af borgere i målgruppen inden for det pågældende område.

I forhold til demografipuljen på ældreområdet viser prognosen, at antallet af 65+-årige stiger med 1.366 borgere i perioden 2023- 2028. Det stigende antal ældre giver anledning til en kontinuerlig stigning i de afsatte demografimidler til døgnplejen, delegeret sygepleje og engangs- og genbrugshjælpemidler i 2025 til 2028.

Den stigende befolkning og antallet af flere 65-årige giver anledning til en udmøntning af demografimidler på området for i alt 123,9 mio. kr. i perioden 2025-2028 fordelt således: 20,4 mio. kr. i 2025, 27,8 mio. kr. i 2026, 34,7 mio. kr. i 2027 og 41,0 mio. kr. i 2028.

Stigningen i antallet af 65+-årige er imidlertid en smule mindre i befolkningsprognosen 2024, end befolkningsprognosen 2023. Men da 2028 samtidigt er en del af det nye 4-årige budgetgrundlag, og 2028 i første omgang er en kopi af 2027, giver dette anledning til, at den samlede demografipulje for 2025-2028 opjusteres med 0,2mio. kr. fordelt med -0,6 mio. kr. i 2025, -1,4 mio. kr. i 2026, -2,1mio. kr. i 2027 og 4,3 mio. kr. i 2028.

Seniorrådet opfordrer til, at der holdes nøje øje med befolkningsprognosen for årene 2025-2027 inden puljen beskæres, idet vi forventer at serviceniveauet som minimum forbliver uændret for alle 65+-årige i Frederikssund Kommune.

Med disse bemærkninger tager Seniorrådet orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Konkret vil ændringer i forbindelse med befolkningsprognosen 2024 blive indarbejdet i det korrigerede budgetgrundlag, som skal politisk behandles i forbindelse med budgetprocessen for perioden 2025-2028.

Bilag

28Orientering om regnskab 2023 - OÆ

Resume

I denne sag redegøres for det endelige regnskab for 2023 på Omsorg og Ældre. Heri indgår en redegørelse for regnskabsresultatet sammenholdt med korrigeret budget for 2023.

På driften ses et merforbrug på 6,5 mio. kr., mens anlæg udviser et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 2,1 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

Drift

Overordnet set viser regnskabet for Omsorg og ældre et merforbrug på 6,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget fordelt med et merforbrug på 6,6 mio. kr. på ældreområdet og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på Sundhed og forebyggelse.

Sundhed og forebyggelse

Der er ikke sket ændringer i budgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 1,5 mio. kr. og med et forbrug på 1,4 mio. kr. giver det anledning til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Ældreområdet – serviceudgifter

I løbet af 2023 er budgettet blevet øget med 18,8 mio. kr., der primært kan henføres til følgende:

 • Øget budget på 6,3 mio. kr. vedrørende stigning i antal visiterede ydelser til døgnplejen primært grundet et øget antal timer pr. modtager af personlig pleje som følge af øget kompleksitet.
 • Øget budget på 2,1 mio. kr. på rehabiliteringen, der skal medgå til at mindske udgifter til ventepatienter.
 • Øget budget på 5,4 mio. kr. på omsorgscentrene primært som følge af øgede løn- og vikarudgifter.
 • Øget budget på 4,6 mio. kr. vedrørende driften i den kommunale døgnpleje primært i forhold til vikarudgifter og frivilligt ekstra arbejde til høj takst (FEA-vagter).
 • Øget budget på 1,4 mio. kr. vedrørende sundhedselever som følge af et øget optag.
 • Budgetreduktion på 1,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til Frederikssund-borgere på omsorgscentre i andre kommuner.

Herefter udgør det korrigerede budget 538,4 mio. kr. og med et forbrug på 542,4 mio. kr. giver det anledning til et merforbrug på 4,0 mio. kr., der primært udgøres af følgende (ikke udtømmende):

 • Merforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende hjælpemidler, der primært skyldes øget brug og stigende priser på hjælpemidler.
 • Merforbrug på visiterede ydelser på 1,8 mio. kr., som skyldes flere visiterede timer til såvel den kommunale døgnpleje som de private leverandører.
 • Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende biler i døgnplejen.
 • Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Omsorgscentrene, der primært skyldes øgede vikarudgifter.
 • Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på mellemkommunale udgifter til Frederikssund-borgere på omsorgscenter eller døgnpleje i andre kommuner.
 • Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende staben og implementering af CURA og Fællessprog III grundet forsinkelse.
 • Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på sundhedselever grundet flere refusioner.
 • Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på ventepatienter.

Fordrevne ukrainere

I 2023 har der været afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere, der kan henføres til en beboer på Nordhøj. Merforbruget finansieres indenfor eksisterende rammer.

Ældreområdet – den centrale refusionsordning

Der er ikke sket ændringer til indtægtsbudgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 2,0 mio. kr. Og med en realiseret indtægt på 1,9 mio. kr. giver det anledning til en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., der skyldes færre dyre enkeltsager.

Ældreområdet – ældreboliger

Der er ikke sket ændringer til indtægtsbudgettet i 2023, hvorefter korrigeret budget udgør 22,9 mio. kr. Og med en realiseret indtægt på 20,4 mio. kr. giver det anledning til en mindreindtægt på 2,4 mio. kr., som primært kan henføres til ikke budgetlagte udgifter til

tomgangsleje samt hensættelse af overskud.

I vedlagte bilag 1 - Regnskab 2023 - OÆ udspecificerer resultatet nærmere.

Anlæg

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne i forhold til korrigeret budget på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget vedrørende bruttoanlægsudgifterne vedrører følgende anlægsprojekter:

 • 1,8 mio. kr. (mindreforbrug) - Låsesystemer i plejeboliger
 • 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) - Styrke daghjem

For nærmere gennemgang af regnskabet på anlæg henvises til vedlagte bilag 2 "Anlæg 2023 - Regnskab - Omsorg og ældre".

Inddragelse

Høringssvar fra Seniorrådet:

De realiserede regnskabstal for det endelige regnskab 2023 er naturligvis et overstået kapitel.

Det skal imidlertid ikke forhindre Seniorrådet i at fremkomme med nogle enkelte kommentarer.

Desværre har der overordnet været en overskridelse fra det oprindelige budget på kr. 46,2 mill. (kr. 542,4 mill – kr. 496,183 mill.) hvilket svarer til 9,3%.

Ligeledes er det også i 2023 ”de kendte” faktorer, der er skyld i hovedparten af overskridelserne:

 • Stigning i antal visiterede ydelser.
 • Øgede løn- og vikarudgifter, både på omsorgscentrene og døgnplejen.
 • Øget brug og stigende priser på hjælpemidler.
 • At der er en lille besparelse på anlæg skyldes, at flere projekter er udsat eller ikke er nået at blive færdiggjort.

Seniorrådet ser frem til, at de fremtidige budgetter kommer i bedre balance.

Høringssvar fra Rådet for Handicap, psykiatri og udsathed:

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Orientering om Regnskab 2023 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da disse fremgår af separat overførselssag.

Bilag

29Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Ole Frimann Hansen (F)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • Temamøde for Omsorg og ældre om frisættelse i det "organisatoriske spor" afholdes den 4. april kl.17-18.30
 • KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2024 - orientering om indhold vedlagt som bilag
 • Beboer-/pårørendemøder på omsorgscentre vedlagt som bilag

Meddelelser:

 • Sundhedsstyrelsen har godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Svarbrevet er vedlagt til orientering.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed gd. varslet henholdsvis reaktivt ældretilsyn på Rehabiliteringsafdelingen og reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på Attendo Lærkevej den 19. marts 2024. Udvalget vil blive orienteret om tilsynene på mødet.
 • Referat fra møde i KLU den 29.02.24 er vedlagt til orientering

Bilag

30Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.