Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 18. januar 2024

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Poul Erik Skov Christensen (A) og Maibritt Møller Nielsen (D) fraværende til dagens møde.

2Beslutning om udmøntning af budgethåndtag om at understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene

Resume

I denne sag forelægger administrationen et forslag til udmøntning af midler i budgethåndtag om, at understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene i Budget 2024-2027 med henblik på, at Omsorg og ældre træffer beslutning herom.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Godkende, at det visiterede forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere videreføres i 2024 og årene fremover.
 1. Godkende oprettelse af aktivitetspulje på 292.000 kroner i 2024 og 100.000 kroner i 2025 og årene fremover til beboere på omsorgscentrene, der udmøntes i samarbejde med beboer-/pårørenderåd.
 1. Godkende finansiering på 90.000 kroner årligt til aktivitetstilbud til yngre borgere med demens i 2024 og årene fremover.

Beslutning

 1. Godkendt.
 1. Godkendt i det udvalget ønsker en opfølgning på forbruget af aktivitetspuljen i slutningen af året.
 1. Godkendt idet udvalget afventer om placeringen er hensigtsmæssig i forhold til transport.

Fraværende; Maibritt Møller Nielsen (D) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

I budget 2024-2027 ønskede aftaleparterne som led i en frisættelse af omsorgscentrene at omlægge eksisterende ordninger, der har til hensigt at udskyde behovet for en plejehjemsplads og modvirke ensomhed blandt kommunens ældre hjemmeboende borgere og beboere på omsorgscentrene. Aftaleparterne ønskede derfor at overdrage ansvaret for det gode liv til omsorgscentrene og de nye beboer- og pårørenderåd.

Ifølge aftaleteksten er der afsat samlet 750.000 kroner til at muliggøre aktiviteter på omsorgscentrene, som er målrettet beboerne og de visiterede hjemmeboende borgere. Det skal fortsat være muligt for hjemmeboende ældre borgere at deltage i aktiviteter på omsorgscentrene.

I administrationens forslag til Budget 2024-2027 indgik oprindeligt to forslag vedrørende lukning af visiteret forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende samt afskaffelse af aktivitetspulje til omsorgscentre.

Forslaget vedrørende lukning af det visiterede forebyggende aktivitetstilbud omfattede nedlæggelse af to stillinger som aktivitetsmedarbejdere og medførte en besparelse på 410.000 kroner i 2024 (halvårlig virkning) og 820.000 kroner i 2025 og årene fremover. Forslaget vedrørende afskaffelse af aktivitetspulje til omsorgscentre medførte en besparelse på 500.000 kroner i 2024 årene fremover.

Sammenlagt for de to forslag var besparelsen 910.000 kroner i 2024 og 1.320.000 kroner i 2025 og årene fremover.

Aftaleparterne besluttede at spare 160.000 kroner i 2024 og 570.000 i 2025 og årende fremover for på den måde at frigøre 750.000 kroner årligt til at muliggøre aktiviteter på omsorgscentrene, som er målrettet beboerne og de visiterede hjemmeboende borgere.

Administrationen foreslår, at budgethåndtaget udmøntes på følgende måde:

 • Det visiterede forebyggende aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere videreføres i dets nuværende form med fire stillinger som aktivitetsmedarbejdere.
 • Der afsættes en aktivitetspulje til omsorgscentrene på 292.000 kroner i 2024 og 100.000 kroner i 2025 og årene fremover til beboere på omsorgscentrene, der udmøntes i samarbejde med beboer-/pårørenderåd.
 • Der afsættes 90.000 kroner årligt til drift af et nyt aktivitetstilbud til hjemmeboende yngre borgere med demenssygdom.

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer af administrationens forslag.

Visiteret forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere

Der er i dag ansat fire aktivitetsmedarbejdere fordelt på omsorgscentrene Nordhøj/De Tre Ege samt Solgården/Tolleruphøj til at varetage aktiviteter for hjemmeboende borgere.

Der er i gennemsnit visiteret ca. 45 hjemmeboende borgere til aktiviteter på omsorgscentrene.

Tilbuddet blev etableret for værdighedsmidler og overgik til den ordinære drift i 2020, i forbindelse med at værdighedsmidlerne overgik til bloktilskuddet. I den forbindelse blev en stilling som aktivitetsmedarbejder nedlagt, så der i dag er fire aktivitetsmedarbejdere.

Aktivitetstilbuddet skal med en socialpædagogisk og rehabiliterende tilgang medvirke til at danne netværk mellem deltagerne i lokalområdet. Samtidig skal aktiviteterne forebygge social isolation og ensomhed. Målgruppen for tilbuddet er borgere som har behov for støtte til at deltage i sociale arrangementer, og som har vanskeligt ved at bruge eksisterende aktivitetstilbud, for eksempel på de brugerstyrede centre.

Udover aktiviteter for de hjemmeboende borgere varetager personalet aktiviteter for beboerne på omsorgscentrene, ligesom beboerne i et vist omfang kan deltage i aktiviteterne for de hjemmeboende borgere.

Administrationen anbefaler, at det visiterede forebyggende aktivitetstilbud til hjemmeboende borgere videreføres i 2024 og årene fremover.

En forudsætning for, at tilbuddet kan fortsætte med fire stillinger som aktivitetsmedarbejdere er, at omsorgscentrene Nordhøj/De Tre Ege samt Solgården/Tolleruphøj fra 2025 og fremover finansierer 221.000 kroner af udgiften til tilbuddet, svarende til 13,5 procent.

Omsorgscenter Pedershave varetager fællesaktiviteter og individuelle aktiviteter for omsorgscentrets beboere inden for omsorgscentrets rammebudget. Det visiterede forebyggende aktivitetstilbud findes ikke på Pedershave.

Der arbejdes i dag i et vist omfang med frivillige i forhold til aktiviteterne på omsorgscentrene. Dette arbejde vil fortsætte og muligheden for yderligere frivilliginddragelse bliver løbende afsøgt.

Frisættelse af aktiviteter for beboere på omsorgscentrene

Administrationens anbefaler, at der oprettes en aktivitetspulje på 292.000 kroner i 2024 og 100.000 kroner i 2025 og årene fremover til beboere på omsorgscentrene. Puljen skal finansiere aktiviteter for beboerne på kommunens omsorgscentre. Puljen fordeles på omsorgscentrene i forhold til antallet af beboere.

Formålet med aktiviteterne er at styrke det sociale liv på omsorgscentrene og forebygge ensomhed blandt beboerne. Som led i frisættelse af omsorgscentrene vil de konkrete aktiviteter på omsorgscentrene blive udvalgt i samarbejde med de nye beboer-/pårørenderåd.

Tilbud til yngre borgere med demens

Den 1. januar 2024 lukker aktivitetstilbuddet for yngre borgere med demens i Hillerød. Tilbuddet, der er etableret i regi af Demensvenligt Nordsjælland, er puljefinansieret, og puljemidlerne udløber med udgangen af 2023. Pt. deltager to borgere fra Frederikssund Kommune. Administrationen vurderer, at behovet er større, men at afstanden til Hillerød er en hindring for deltagelse.

Administrationen anbefaler, at der oprettes et aktivitetstilbud i Frederikssund Kommune, som afløser for tilbuddet i Hillerød. Der er ikke finansiering til tilbuddet, hvorfor administrationen foreslår, at der i 2024 og årende fremover afsættes 90.000 kroner årligt til tilbuddet.

Formålet med tilbuddet er at give borgerne aktiviteter tilpasset deres funktionsniveau samt mulighed for at danne relationer med borgere i lignende situation. Tilbuddet vil også fungere som aflastning for nære pårørende. Typisk er der tale om borgere, hvis pårørende fortsat er på arbejdsmarkedet.

Målgruppen for tilbuddet er borgere med demens, der ved opstart i tilbuddet er under 65 år. Det er en forudsætning, at borgerne ikke kan deltage i foreningsdrevne aktiviteter eller lignende, men som heller ikke vil have gavn af tilbud på demensdagshjemmet. Borgerne skal selv kunne transportere sig til tilbuddet.

Tilbuddet består af en ugentlig aktivitetsdag af 3-5 timers varighed med en fast struktur. Aktiviteterne aftales i samarbejde med borgerne samt samtaler om det at være yngre med en demenssygdom. Der vil kunne deltage 8-10 personer på holdet. Det vurderes, at minimum seks borgere pt. vil være i målgruppen for tilbuddet.

Tilbuddet organiseres under Center for Voksenstøtte og Omsorg og varetages af fagligt personale herfra. Finansieringen omfatter løn til personale. Der vil være brugerbetaling for aktiviteter, som medfører borgerrettede udgifter, fx transport, entré og forplejning.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Rådet for handicap, psykiatri og udsathed. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed;

Rådet synes, det er en god idé at videreføre det visiteret forebyggende aktivitetstilbud for hjemmeboende borgere, således at der kan sættes ind mod social isolation og ensomhed.

Vi ved fra Sundhedsprofilen 2021, at hver femte af de borgere, som føler sig ensomme, ønsker hjælp til at komme i gang med sociale aktiviteter. Mange af disse borgere har særlige behov og derfor brug for støtte til at finde og komme med ind i fællesskaber. Det er vigtigt at sætte tidligt ind og understøtte borgere, som har mistet deres pårørende, eller som ikke selv har et netværk, og som derfor har brug for hjælp til at finde ind i et fællesskab.

Rådet støtter oprettelsen af en aktivitetspulje til beboere på omsorgscentrene, og at aktiviteterne udvælges sammen med de nye beboer-/pårørenderåd, som kender beboernes ønsker og interesser.

Rådet er ligeledes enige i at oprette et tilbud til yngre borgere med demens i Frederikssund til erstatning for det tidligere tilbud i Hillerød.

Det er særligt vigtigt at understøtte denne målgruppe, som skal leve mange år med demens og ikke mindst aflaste deres pårørende, som typisk stadig er på arbejdsmarkedet.

Rådet er bekymret for, om det at borgerne selv skal transportere sig, evt kan være en hindring for, at de deltager i tilbuddet. I givet fald må man kigge på, hvilke løsninger der kunne være på dette.

Høringssvar fra Seniorrådet;

I denne sag forelægger administrationen et forslag til udmøntning af midler I budgethåndtag om at understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene i budget 2024-2027 med henblik på, at Omsorg og ældre træffer beslutning herom.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til administrationens forslag, hvor der er sket en fordeling til såvel plejehjemsbeboere som hjemmeboende.

Økonomi

Indstilling til udmøntning af midler i budgethåndtag om at understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene i Budget 2024-2027 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet indstillingen samlet set ikke ændrer bevillingen til politikområdet Ældreområdet.

3Beslutning om nyt navn til daghjemmene

Resume

Daghjemmenes brugere og personale er kommet med forslag til nyt navn til Frederikssund Kommunes to daghjem, som Omsorg og ældre skal tage stilling til. Samtidig orienteres udvalget om den udvidelse og ombygning af daghjemmene, der er ved at blive gennemført.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Udvalget beslutter et nyt navn til de to daghjem.
 1. Tage orienteringen om status på udvidelse af daghjemmene til efterretning.

Beslutning

 1. Udvalget beslutter, at navngivningen udsættes til næste møde.
 1. Taget til efterretning.

Fraværende; Maibritt Møller Nielsen (D) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

I handleplanen for Frederikssund Kommunes Demensstrategi indgår en indsats vedrørende videreudvikling af kommunens dagtilbud til borgere, som er ramt af demens, mod et tværfagligt og differentieret tilbud med meningsfulde aktiviteter.

Som led i denne indsats har der blandt brugere og pårørende på daghjemmene været ønske om, at de to daghjem skifter navn. Det opleves, at de nuværende navne kan bidrage til en negativ forståelse af tilbuddene, hvilket kan betyde, at borgere fravælger tilbuddene, selvom de fagligt set vil kunne drage nytte af dem.

I sag til Omsorg og ældre 1. juni 2023 (sag 53) fremgik, at administrationen igangsatte en inddragende proces, som skal munde ud i, at de to daghjem får nyt navn.

Brugerne blev derfor spurgt til forslag til nyt navn, hvilket førte til følgende forslag:

 • Seniorcaféen/ Seniorhuset/ Seniorlivscentret
 • Fællesnørkleklubben
 • Fællesskabshuset/ Fællesskabsstedet
 • Samværshaven/ Samværsstedet/ Samværskrogen
 • Livlig Omsorg
 • Aktiv Senior-huset
 • Glade Seniorer
 • Pensionist-caféen
 • Aktivitetsklubben

Medarbejderne bidrog derudover med følgende forslag:

 • Aktivitetscenter og daghjem for ældre
 • Samværscentret
 • Vi-gør-huset
 • Hygge- og aktivitetsklubben

Administrationen anbefaler, at det nye navn lægger vægt på mulighederne for aktivitet og/eller socialt samvær. Administrationen anbefaler desuden, at navnet ikke indeholder ”senior” eller ”pensionist”, da nogle af brugerne i demensdaghjemmet er under pensionsalderen og ikke identificerer sig med at være seniorer eller pensionister.

Status på udvidelse af daghjemmene

Byrådet frigav 21. juni 2023 300.000 kroner til en udvidelse af daghjemmene på Østergården. Ombygningen forventes afsluttet i januar 2024 og indebærer følgende:

 • Der er indrettet et nyt hygiejnerum med loftslift og vaskeleje i tilknytning til somatisk daghjem. Hygiejnerummet er indrettet i daghjemmets tidligere køkken. Dette blev valgt i processen, da det viste sig at være en bedre og lidt billigere løsning at indrette hygiejnerummet i dette køkken frem for i det nuværende grovkøkken til træningskøkkenet. I stedet anvendes det tidligere grovkøkken af daghjemmet. Besparelsen på ombygningen gav mulighed for at indkøbe en skiftebriks, der kan bruges i hygiejnesituationer.
 • Der er installeret en loftslift i toilet i tilknytning til et nyt træningslokale i kælderen, som er overtaget efter at Klub Stjerneskud er flyttet ud. Hermed slipper man som borger for at skulle op til stueetagen for at gå på toilettet, når man er til træning.
 • Demensdaghjemmet er udvidet ind i den tidligere sygeplejeklinik med et sanserum og et toilet.
 • Der er fjernet et køkken i demensdaghjemmet, som ikke blev anvendt, for at skabe mere plads til aktiviteter.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Rådet for handicap, psykiatri og udsathed samt Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Rådet for handicap, psykiatri og udsathed;

Rådet tilslutter sig brugernes og personalets ønske om at finde et nyt navn til de to daghjem, som har et mere positivt ”brand” og signalerer aktivitet og fællesskab.

Vi er enige i, at navnet ikke bør indeholde ”senior” eller ”pensionist”, da nogle af brugerne i demensdaghjemmet er under pensionsalderen og ikke identificerer sig med at være seniorer eller pensionister – og derfor risikerer at fravælge tilbuddet.

Rådet tager status på udvidelse af daghjemmene til efterretning.

Høringssvar fra Seniorrådet;

Omsorg og Ældre skal tage stilling til status på udvidelse af daghjemmene og bruger og personalets forslag til nyt navn.

Administrationen anbefaler, at senior eller pensionist ikke indgår i navnet, da nogle brugere er under pensionsalderen.

Brugerne blev derfor spurgt til forslag til nyt navn, hvilket førte til følgende forslag:

Fra brugerne:

 • Seniorcaféen/ Seniorhuset/ Seniorlivscentret
 • Fællesnørkleklubben
 • Fællesskabshuset/ Fællesskabsstedet
 • Samværshaven/ Samværsstedet/ Samværskrogen
 • Livlig Omsorg
 • Aktiv Senior-huset
 • Glade Seniorer
 • Pensionist-caféen
 • Aktivitetsklubben

Medarbejderne bidrog derudover med følgende forslag:

 • Aktivitetscenter og daghjem for ældre
 • Samværscentret
 • Vi-gør-huset
 • Hygge- og aktivitetsklubben

Status på udvidelsen af daghjemmene forventes afsluttet i januar 2024.

Seniorrådet anbefaler at daghjemmene kommer til at hedde Frederikssund Aktivitetscenter og at statussen tages til efterretning.

Økonomi

Anbefalingen til udvalget, om at beslutte et nyt navn til daghjemmene, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at eventuelle ændrede udgifter holdes indenfor den eksisterende budgetmæssige ramme.

4Orientering om beredskab for private leverandører af hjemmepleje og friplejeboliger (Lukket punkt)

5Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende; Maibritt Møller Nielsen (D) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • Tilsynsrapport for De Tre Ege vedlagt
 • Tilsynsrapport for de Midlertidige pladser på De Tre Ege vedlagt.
 • Referat fra møde i Politisk sundhedsklynge Nord den 23. november 2023 er vedlagt til orientering.
 • Tilsynsrapport for Omsorgscenter Solgården vedlagt
 • Status på udvikling i ventelisterne til plejeboliger er vedlagt som bilag.
 • Tilsynsrapport for Rehabiliteringsafdelingen er vedlagt. Udvalget vil blive forelagt tilsynsrapporten som en sag på møde 8. februar 2024.
 • Tilsynsrapporten for Træningsenheden er vedlagt.
 • Referat for møde i KLU den 14.12.23 er vedlagt til orientering.
 • Referat for møde i KLU med politisk deltagelse den 14.12.23 er vedlagt til orientering.
 • Ankestyrelsens udtalelse om kommunernes offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område er vedlagt som bilag.
 • Tilsynsrapport for Attendo Lærkevej er vedlagt

Inddragelse

Høringssvar fra Seniorrådet;

Meddelelser:

 • Tilsynsrapport for Attendo Lærkevej er vedlagt

Seniorrådet er bekymret over, at Attendo Lærkevej stadig får stærkt kritiske bemærkninger fra BDO.

Bilag

6Underskrifter

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 31. december 2024, pkt. 16:

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.