Frederikssund Kommunes logo

Omsorg og ældres møde den 30. november 2023

Byrådssalen kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

107Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

108Beslutning om at godkende kvalitetsstandarder for 2024

Resume

Den 1. juni (sag 55) godkendte Omsorg og ældre en procesplan for udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne for 2024. 28. september 2023 (sag 82) behandlede udvalget administrationens udkast til kvalitetsstandarder for 2024. Her besluttede udvalget at sende udkastet i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og i bruger-/pårørenderådene i de sociale tilbud. I denne sag forelægges udvalget de indkomne høringssvar og de rettelser, som det har medført i kvalitetsstandarderne. Dette med henblik på at sende kvalitetsstandarderne til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagen behandles sideløbende i Social og sundhed.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende kvalitetsstandarderne for 2024.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning:

For stemmer: Susanne Bettina Jørgensen, Morten Skovgaard, Jesper Wittenburg, Ole Frimann Hansen og Inge Messerschmidt

Imod stemmer: Maibritt Møller Nielsen

Mindretalsudtalelse fra Maibritt Møller Nielsen: Der mangler afklaring i forhold til det frie valg §84.

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for udvalget ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet 29. marts 2023 (sag 47).

På møde den 1. juni 2023 (sag 55) godkendte Omsorg og ældre en procesplan for revisionen af kvalitetsstandarderne for 2024. Som led i processen skulle der foretages en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis, herunder synliggørelse i alle kvalitetsstandarder af, om der er frit valg af leverandør eller ej.

Den 10. august (sag 66) fik Omsorg og ældre forelagt en status på administrationens arbejde med kvalitetsstandarderne for 2024. Her havde udvalget mulighed for at fremsætte ønsker til større ændringer i kvalitetsstandarderne, herunder udarbejdelse af nye standarder. Her ønskede Omsorg og ældre, at serviceniveauet for bad blev præciseret i kvalitetsstandarderne, ligesom at muligheden for virtuel genoptræning skulle præciseres.

Den 28. september (sag 82) førstebehandlede Omsorg og ældre administrationens forslag til kvalitetsstandarder 2024. Her besluttede udvalget at sende kvalitetsstandarderne i høring fra 5.-30. oktober 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd.

Resultater fra høring

Forslag til Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder for 2024 har været i høring i perioden fra 5. til 30. oktober 2024. Administrationen har modtaget høringssvar fra Handicaprådet, Seniorrådet og Beboer- og pårørenderådet ved Møllehaven.

Handicaprådets og Seniorrådets høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Rådenes bemærkninger er også samlet i vedlagte høringsnotat, hvor administrationen forholder sig til bemærkningerne.

Beboer- og pårørenderådet ved Møllehaven har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Seniorrådet udtrykker tilfredshed med præcisering af egenbetaling. Det samme gælder beskrivelse af praksis i kvalitetsstandarderne for henholdsvis træning og sygepleje.

Seniorrådet finder det samtidig hensigtsmæssigt at fastholde den hidtidige skemaform for det hurtige overblik ved søgning på nettet. Administrationen har fraveget skemaformen for at imødekomme tilgængelighedskravene.

Seniorrådet er ikke enige i at Frederikssund Kommune har akutpladser efter sundhedsloven, da disse ikke anvendes. Borgere kan visiteres til akutophold efter en konkret individuel vurdering. Det har ikke været relevant at visitere borgere efter denne standard i de seneste år, da akutfunktionen har vurderet, at akutindsatsen har kunnet løses i eget hjem.

I forhold til kvalitetsstandard for afløsning og aflastning til pårørende til ældre bemærker Handicaprådet, at der er tale om en begrænsning i omfanget i hjælpen. I høringsmaterialet er det fremhævet, at ”afløsning ydes som udgangspunkt i 4 timer 1 gang om ugen i tidsrummet 8-16 på hverdage”, hvor der tidligere ikke var sat antal gange på om ugen. Administrationen imødekommer rådets kommentar og har ændret sådan, at der nu står ”Afløsning ydes som udgangspunkt i 4 timer i tidsrummet 8 – 16 på hverdage. Omfang og varighed udmåles på baggrund af en konkret og individuel vurdering.”

I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet at indføre egenbetaling på transport til og fra træning efter serviceloven. Derfor er der i kvalitetsstandard for træning efter serviceloven ændret sådan, at der nu står: ”Der er egenbetaling til kørsel på 20 kr. hver vej til genoptræning efter serviceloven.”

Derudover er der i kvalitetsstandarden for indsatser i plejebolig foretaget mindre justeringer. I afsnittet ”Indflytning og indretning” er sætningen ”Vi anbefaler, at du flytter i dagtimerne på en hverdag” blevet slettet.

Under afsnittet ”Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen” er følgende formulering slettet:

”Medicinhjælp kan omfatte:

 • Hjælp til at indtage medicinen”

I samme afsnit er ”Medicinadministration” ændret til ”Hjælp til medicin”. Under afsnittet ”Aktiviteter indgår ikke i indsatsen” er følgende sætning tilføjet: ”Omsorgscentret kan vejlede dig til, hvordan du kan få håndteret disse aktiviteter, såfremt du ikke har pårørende eller andre der kan hjælpe dig.”

I kvalitetsstandard for plejebolig er der i afsnittet ”Prist/betaling” ændret fra ”Hvis du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig, eller har brug for hjælp, kan du få hjælp fra en rådgiver i afdelingen Visitation og Hjælpemidler til den administrative del af flytningen, for eksempel håndtering af din økonomi, ansøgninger til diverse myndigheder mm.” til ”Hvis du ikke har pårørende, der kan hjælpe dig, eller har brug for hjælp, kan du få hjælp fra en rådgiver i afdelingen Visitation og Hjælpemidler til den administrative del af flytningen. Rådgiveren vil blandt andet kunne hjælpe dig med at udfylde blanketter vedrørende adresseændring, indskudslån, boligstøtte samt ansøgning om personligt tillæg."

I kvalitetsstandard for sygepleje er der under afsnittet ”Indhold” ændret fra ”Kompression (også undervisning i at bruge kompressionsstrømper)” til ”Lægeordineret kompression (også undervisning i at bruge kompressionsstrømper)”.

På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet et revideret udkast til kvalitetsstandarder for 2024, som er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen anbefaler, at kvalitetsstandarderne oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Generelle ændringer i de nuværende kvalitetsstandarder

På Omsorg og ældres område er standarderne inden høringen opdateret, hvor der er lavet ny lovgivning, eller på de områder, hvor der er kommet nye bekendtgørelser i serviceloven og sundhedsloven. Derudover er foretaget diverse sproglige ændringer og præciseringer. Slutteligt er det i alle kvalitetsstandarderne synliggjort, om der er frit valg af leverandør eller ej. Ændringerne fremgår i notatet ’Ændringer i kvalitetsstandarderne’, der er vedlagt sagen som bilag.

Jævnfør orienteringen om status på arbejdet med kvalitetsstandarder for 2024 på møde i Omsorg og ældre den 10. august (sag nr. 66), gjorde den daværende skematiske opsætning af kvalitetsstandarderne det svært at leve op til kravene til tilgængelighed. For at kunne imødekomme tilgængelighedskravene er kvalitetsstandarderne for 2024 derfor sat op med tydelige overskrifter fremfor den forhenværende opsætning, hvor indholdet fremgik i skemaer.

Kvalitetsstandarder inden for Omsorg og ældres område

I Frederikssund Kommune er der udarbejdet følgende kvalitetsstandarder inden for Omsorg og ældres område, som alle er gennemgået i forbindelse med den administrative revision:

 • Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og velfærdsteknologi
 • Kommunikationshjælpemidler
 • Nødkald
 • Individuel handicapkørsel
 • Støtte til køb af bil
 • Genoptræning (efter sundhedsloven)
 • Træning (efter serviceloven)
 • Sygepleje
 • Bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater
 • Omsorgstandpleje
 • Rehabiliteringsforløb
 • Personlig støtte (personlig pleje)
 • Anden praktisk støtte
 • Rengøring
 • Aflastende rengøring til dig, som passer en borger med nedsat fysisk funktionsniveau
 • Tøjvask
 • Indkøbsordning samt støtte til indkøb
 • Madservice
 • Tilberedning/anretning af mad
 • Visiteret forebyggende aktivitetstilbud på kommunens omsorgscentre
 • Somatisk daghjem
 • Demensdaghjem
 • Aflastningsophold
 • Akutophold
 • Rehabiliteringsophold
 • Handicapvenlige boliger
 • Plejebolig
 • Indsatser i plejebolig.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Administrationen fremlægger i sagen det endelige udkast for kvalitetsstandarderne 2024 og indstiller at de godkendes og videresendes

til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Seniorrådet bemærker at punktet "Omsorgstandpleje" er ændret.

Det fremgår, at visitationen til omsorgstandpleje foretages af visitator, "hvis man bor i egen bolig"...men der står intet om visitationen "hvis man bor i plejebolig"?? Begge typer boliger er nævnt i oplægget.

Seniorrådet har tidligere fremsendt høringssvar til kvalitetsstandarderne og har ikke yderligere bemærkninger.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er meget tilfreds med de indarbejdede ændringer efter høringsprocessen.

Økonomi

Anbefalingen til Økonomiudvalg og Byråd om at godkende kvalitetsstandarder 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at eventuelle ændrede udgifter holdes indenfor den eksisterende budgetmæssige ramme.

Bilag

109Beslutning om at godkende Tilsynspolitik for leverandører af hjemmepleje 2024

Resume

I denne sag forelægges Omsorg og ældre Tilsynspolitik for 2024 til godkendelse. Byrådet skal mindst en gang om året udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp), som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør.

Såfremt udvalget godkender den reviderede tilsynspolitik, vil denne træde i kraft den 1. januar 2024 og således være gældende for det tilsyn, der skal gennemføres i 2024.

Tilsynspolitikken er vedlagt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tilsynspolitik 2024 for tilbud efter § 83, som er omfattet af frit valg, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 151c, skal Byrådet udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandør efter § 91. Der skal behandles og godkendes en tilsynspolitik mindst én gang årligt. Omsorg og ældre godkendte den gældende tilsynspolitik den 1. december 2022 (sag nr. 118). Med denne sag skal Omsorg og ældre vedtage en tilsynspolitik for 2024.

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne efter § 83 løses i overensstemmelse med de afgørelser, som Byrådet har truffet efter denne bestemmelse, og i henhold til Byrådets vedtagne kvalitetsstandarder. Servicelovens § 83 dækker ydelser inden for personlig pleje og praktisk hjælp herunder rengøring, indkøbsordning, tøjvask og madservice. I dag har Frederikssund Kommune 9 leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp inklusiv kommunens hjemmepleje, organiseret i Døgnplejen.

Administrationen foreslår at videreføre den nuværende tilsynspolitik dog med få sproglige ændringer. Den nuværende tilsynspolitik lever op til kravene om dels at beskrive kommunens procedure for udførelse af tilsyn med tilbuddene, og dels at beskrive, hvordan der sker opfølgning på tilsynet jf. § 151. stk. 2.

I 2024 forventes det, at en ny ældrelov kommer til at indeholde en ny og mere forenklet tilsynsmodel for ældreområdet. Den skal blandt andet sørge for at skabe bedre sammenhæng mellem det kommunale og statslige tilsyn, der føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Med den kommende ældrelov forventes det også, at kommunen får en ny rolle i udførelse og behandling af tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Kommunen skal føre tilsyn med at ydelserne inden for personlig pleje og praktisk hjælp løses efter kommunens kvalitetstandarder mv.

Tilsynspolitikken skal godkendes mindst en gang årligt. Administrationen har i denne sag fremlagt forslag til tilsynspolitik.

Seniorrådet tager tilsynspolitikken til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet er enig i at videreføre den nuværende tilsynspolitik med mindre rettelser set i lyset af den kommende ældrelovs forventede forenkling af tilsynsmodellen.

Økonomi

Godkendelse af Tilsynspolitik 2024 for tilbud efter § 83, som er omfattet af frit valg, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet det forudsættes at eventuelle ændrede udgifter holdes inden for den eksisterende budgetmæssige ramme.

Bilag

110Beslutning om godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Resume

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget har derfor sendt det endelige forslag til aftalen til godkendelse i de 29 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

Sagen lægges parallelt op i Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed, Omsorg og ældre samt Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 30. november 2023, pkt. 115:

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i de fem lokale sundhedsklynger i hovedstadsregionen. Frederikssund Kommune er en del af Sundhedsklynge Nord.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Ambitionen er, at sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder. De tre fokusområder er en videreførsel fra den gældende sundhedsaftale:

 • Sammen om børn og unges sundhed
 • Sammen om borgere med psykisk sygdom
 • Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts – juni 2023. Byrådet godkendte Frederikssund Kommunes høringssvar på mødet den 24. maj 2023 (sagsnr. 101). Her bakkede kommunen op om høringsudkastet og de tre fokusområder. Derudover blev det blandt andet fremhævet, at det er væsentligt at have fokus på prioritering of optimal udnyttelse af knappe ressourcer på tværs at region, kommuner og almen praksis og at der fortsat er behov for en klar opgave- og ansvarsfordeling på tværs af sektorerne, så borgerne oplever en sammenhængende indsats, og samarbejdet mellem sektorerne er tydeligt.

Sekretariatet for Sundhedssamarbejdsudvalget har samlet op på høringssvarene. De viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

 • Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
 • Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet og øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
 • Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
 • Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Med disse ændringer anbefaler administrationen at Byrådet godkender Sundhedsaftale 2024-2027.

Inddragelse

Høringssvar fra Seniorrådet:

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt det endelige forslag til Sundhedsaftalen til godkendelse i de 29 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

”Forslag til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis, september 2023”

Seniorrådet foreslår, at teksten på s. 12 i dokumentet med fokuspunktet: Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom suppleres, så der indgår 3 mål:

 • Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker
 • Vi vil for regionen og dens sundhedsklynger udarbejde sammenhængende forløbsprogrammer for 1. vigtige enkeltsygdomme/sygdomsgrupper, 2. for multikronikere og 3. for værdig død.
 • Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor behovet varetages bedst.

Seniorrådet finder det nødvendigt, at der udvikles sammenhængende forløb for ældre med kronisk sygdom.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet bakker op om forslaget til Sundhedsaftale og de 3 fokusområder: børn og unges sundhed, borgere med psykisk sygdom og ældre og borgere med kronisk sygdom.

Vi er ligeledes enige i vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde (mellem hospital, kommuner og almen praksis) særligt når det handler om borgere med psykisk sygdom, sådan som det også er understreget i mange høringssvar.

Endelig er det en god tilføjelse, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

Økonomi

Beslutning om at anbefale at Økonomiudvalg og Byråd godkender forslag til ny Sundhedsaftale 2024-27 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet eventuelle merudgifter vil indgå i den løbende budgetopfølgning.

Bilag

111Beslutning om frigivelse af midler til samling af rehabiliteringsområdet på Frederikssund Hospital

Resume

Med budget 2023 blev det besluttet at flytte Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital til mere attraktive lokaler i stueetagen. Året efter blev det med budget 2024 besluttet af samle alle kommunens midlertidige pladser og oprette et skærmet afsnit med ni pladser på hospitalet samt at flytte dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital. Hospitalet fraflytter lokalerne medio december 2023, hvorfor klargøringen af lokalerne kan gå i gang i januar 2024.

Administrationen indstiller derfor til frigivelse af i alt 1.310.000 kr. til flytningerne og samlingen af pladserne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 400.000 kr. i 2023 til flytning af Rehabiliteringsafdelingen.
 2. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 335.000 kr. i 2024 til samlingen af alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital.
 3. Der frigives bruttoanlægsudgifter på 575.000 kr. i 2024 til flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Rehabilitering og de midlertidige pladser består af kommunens 29 midlertidige pladser. De bor i dag på Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital og Afdeling C på De Tre Ege. Organisatorisk er der tale om én enhed med én leder.

Med budget 2023 blev det besluttet at forbedre forholdene for borgere, der indlægges på Rehabiliteringsafdelingen på Frederikssund Hospital. Der blev afsat midler til at flytte afdelingen ned i stueetagen til mere attraktive lokaler og med mulighed for direkte adgang til udearealer. Der blev afsat en engangsudgift på 400.000 kr. til flytningen af afdelingen.

Med budget 2024 blev det besluttet at samle kommunens 29 midlertidige pladser på Frederikssund Hospital og etablere et skærmet afsnit med ni pladser i forlængelse af Rehabiliteringsafdelingen på hospitalet. Beslutningen flytter de syv midlertidige pladser, der i dag ligger på De Tre Ege. De to sidste pladser rykker fra Rehabiliteringsafdelingen til det skærmede afsnit. Der blev afsat i alt 325.000 kr. til samlingen.

Frederikssund Kommunes genoptræningstilbud udbydes af Forebyggelse og Træning. Tilbuddene er fordelt på to lokationer, henholdsvis lokaler på omsorgscenteret Solgården i Slangerup og lokaler på omsorgscenteret Nordhøj i Skibby. Organisatorisk er der tale om én enhed med én leder.

Med budget 2024 blev det besluttet at flytte dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital og fraflytte lokalerne på Solgården. Det vil kunne styrke samarbejdet med Rehabiliteringsafdelingen og blandt andet øge muligheden for at bringe de rette kompetencer ind i alle rehabiliterings- og genoptræningsforløb.

Flytning af Rehabiliteringsafdelingen

Muligheden for leje af de nye lokaler var aftalt med Region Hovedstaden inden indgåelsen af budgetaftalen, men hospitalet har ikke haft mulighed for at fraflytte lokalerne før medio december 2023. Klargøringen af lokalerne til indflytning kan gå i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Maling af dele af afdelingen,
 • Etablering af træningssal og træningsområder.

Samling af de midlertidige pladser og etablering af et skærmet afsnit

Regionen fraflytter lokalerne medio december. Klargøringen af lokalerne til indflytning kan gå i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Afskærmning af afsnittet, blandt andet med folie på dørene,
 • Etablering af en større opholds- og spisestue med direkte adgang til udearealer.

Flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital

Nogle af lokalerne står allerede tomme. Regionen fraflytter de sidste medio december. Klargøringen af lokalerne til indflytningen kan gå i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Etablering af to-tre ekstra undersøgelsesrum,
 • Udvidelse af den ene træningssal ved at fjerne en væg.

Inddragelse

Ledere og medarbejdere fra Rehabilitering og de midlertidige pladser og Forebyggelse og Træning har deltaget i det indledende arbejde og kommer ligeledes til at deltager i det fremadrettede arbejde med gennemførelsen.

Høringssvar fra Seniorrådet:

I budget 2024 er der afsat 1.310.000 kr. til flytning og samling af rehabiliteringscenter på Frederikssund Hospital.

Seniorrådet er enige med administrationen i, at disse penge skal frigives, så arbejdet kan påbegyndes. Vi ser det som en stor fordel at de nødvendige kompetencer samles på ét sted i kommunen, uagtet at nogle borgere får noget længere transport til både de midlertidige pladser og genoptræning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til sagen.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 400.000 kr. til flytning af Rehabiliteringsafdelingen, som søges frigivet i nærværende sag.

Der er i budget 2024 afsat 335.000 kr. til samlingen af alle midlertidige pladser på Frederikssund Hospital, som søges frigivet i nærværende sag.

Der er i budget 2024 afsat 575.000 kr. til flytning af dele af Forebyggelse og Træning til Frederikssund Hospital, som søges frigivet i nærværende sag.

112Orientering om status på Døgnplejens udviklingsproces "Fremtidens Døgnpleje"

Resume

Med denne sag får Omsorg og ældre en status for implementering af udviklingsprocessen "Fremtidens Døgnpleje", som optakt til temamødet om Døgnplejen efter det ordinære møde den 30. november 2023. Sagen skal ses i forlængelse af sidste status vedr. ”Fremtidens Døgnpleje”, jf. sag nr. 16 i Omsorg og ældre den 2. februar 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 igangsatte det nyetablerede Center for Sundhed og Forebyggelse og Døgnplejen en udviklingsproces under overskriften ”Fremtidens Døgnpleje”, som havde til formål at skabe en robust og fremtidssikret Døgnpleje med fokus på driftssikkerhed og det nødvendige rum til udvikling.

Baggrunden var en situation, hvor Døgnplejen på bagkant af Corona manglede den fornødne driftsstabilitet, fokus på patientsikkerhed, ledelsesmæssig handlekraft og havde et stort merforbrug. Samtidig stod Døgnplejen over for et stort fremtidigt forandringspres i form af stadig mere komplekse og multisyge borgere, manglende arbejdskraft og udsigt til hastig vækst i nye sundhedsopgaver i den nærmeste fremtid.

Med udviklingsprocessen ”Fremtidens Døgnpleje” blev der i første omgang sat ind på at sikre et stabilt fundament for Døgnplejens virksomhed. I forlængelse heraf blev der defineret fire udviklingsmål: Robust organisation; Høj patientsikkerhed; Attraktiv arbejdsplads og Effektiv styring. Efterhånden som målene er blevet indfriet har Døgnplejens ledelse hvert år revideret mål og indsatser.

Nedenfor gives en status på Døgnplejens arbejde med de fire temaer i de forgangne tre år. Døgnplejens ledere vil på temamødet uddybe udvalgte udviklingstemaer – og der lægges op til en fælles drøftelse af, hvordan vi i de kommende år ønsker at udvikle sundheds- og ældreområdet i Frederikssund Kommune, herunder særlig Døgnplejens rolle heri.

Tema 1 fra ”Robust Organisation” til selvstyrende teams

I forbindelse med Budgetaftale 2022-25 blev der afsat midler til at ansætte tre ekstra ledere i Døgnplejen for at sænke det daværende ledelsesspænd på 44-52 medarbejdere (92 i aftendistriktet) til 30-35 medarbejdere. Formålet var at sikre nærværende personaleledelse og tæt opfølgning på borgerne, medarbejdere, planlægning og økonomi. I forlængelse af tilførelse af de ekstra midler blev en ny ledelsesstruktur implementeret den 1. januar 2022, hvor Døgnplejen blev inddelt i fire nye områder, som blev ledet af områdelederne to og to – et enkelt sted af tre områdeledere. Samtidig implementerede Døgnplejen 5 nye ledelsesprincipper. Se sag nr. 147 i Velfærdsudvalget den 2. november 2021 for uddybning af organisationsmodel og principper. I perioden foråret 2022-foråret 2023 fik Døgnplejen støtte af Sundhedsstyrelsens rejsehold til at implementere den nye organisation.

Frederikssund Kommune fik i begyndelsen af 2022 tilsagn om 5,1 mio. kr. fra Socialstyrelsen til at udvikle og udrulle selvstyrende teams i hele Døgnplejen. Formålet med projektet er, at borgerne møder færre medarbejdere; oplever højere kvalitet i ydelsen; at medarbejderne oplever større tilfredshed og dermed lavere sygefravær og bedre rekrutteringsmuligheder; samt at økonomien forbedres. I løbet af 2022 blev modellen for selvstyrende teams udviklet og afprøvet i to delområder, nemlig henholdsvis Frederikssund Syd og Slangerup (se sag nr. 15 i Omsorg og ældre den 2. februar 2023). De selvstyrende teams er siden foråret 2023 implementeret i hele Døgnplejen. Projektet skulle udløbe med indeværende år, men idet der er tale om en større kulturændring i hele Døgnplejen har administrationen søgt om og har fået forlænget projektet et halvt år.

I 2024 udvikler og forankrer Døgnplejens ledere og medarbejdere de selvstyrende teams med fokus på kontinuitet, stabilitet og effektiv planlægning.

Tema 2 fra ”Høj patientsikkerhed” til ”Høj faglig kvalitet”

Styrelsen for Patientsikkerhed havde i 2021 givet Døgnplejen påbud ved diverse tilsyn. En ekstraordinær indsats, herunder formulering og implementering af nye instrukser, en stor uddannelsesindsats af alle medarbejdere og ændring af praksisser bl.a. for medicinhåndtering og dokumentation førte til, at Døgnplejen fik ophævet påbuddet i løbet af foråret og forsommeren 2022.

For at fastholde det høje faglige niveau har Døgnplejen i 2023 arbejdet videre med at højne fagligheden blandt medarbejdere, bl.a. via introduktion af obligatorisk kompetenceudvikling i et fælles kompetenceudviklingshjul. Samtidig har Døgnplejen indført en særlig organisering for arbejdet med Utilsigtede hændelser. Endelig har alle områder i 2023 indført tværfaglige triageringsmøder i forbindelse med implementering af de selvstyrende teams, hvor medarbejderne i et tværfagligt forum vurderer borgerne med henblik på at iværksætte tidlige indsatser.

I 2024 sætter Døgnplejen sammen med det øvrige Center for Sundhed, Forebyggelse og Ældre fokus på sygeplejen og styrker sygeplejens kliniske rolle og implementerer Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsstandarder for akutfunktionen.

Tema 3 fra ”Attraktiv arbejdsplads” til "Gode arbejdsfællesskaber"

Døgnplejen er en del af sygefraværsprojekterne på ældreområdet (det såkaldte STAR-projekt) og havde i 2022 det laveste sygefravær med 7,3 procent på det døgnbemandede ældreområde i Frederikssund Kommune (Døgnplejen, omsorgscentrene og Rehabilitering og de midlertidige pladser). Også i 2023 ligger Døgnplejens sygefravær lavest på ældreområdet, men det er steget til 8,3 procent. Der arbejdes målrettet på at nedbringe sygefraværet.

Samtidig har Døgnplejen arbejdet målrettet med at imødekomme arbejdskraftudfordringen i 2023. Det sker ved øget fokus på rekruttering og fastholdelse, men også en ekstraordinær indsats for at få medarbejdere op i tid. Frem til medio september 2023 har mere end 10 procent af Døgnplejens medarbejdere valgt at gå (lidt) op i tid. Tilsammen har Døgnplejen hentet knap tre stillinger ad denne vej i 2023.

I 2023 styrker vi arbejdsfællesskaberne i de selvstyrende teams gennem nærvær og trivsel, stærkere samarbejde med bl.a. visitationen om sammenhængene borgerforløb og en styrkelse af den rehabiliterende indsats.

Tema 4 Effektiv styring

Det daværende Velfærdsudvalg godkendte den 5. oktober 2021 (jf. sag nr. 135) en Handleplan for bedre styring i Døgnplejen. Baggrunden for Handleplanen var en betydelig forventning om et merforbrug i 2021. Døgnplejen gik ud af 2021 med et merforbrug på i alt 14,5 mio. kr. I 2022 blev der tilført 25 mio. kr. til ældreområdet, heraf fik Døgnplejen 7,2 mio. kr. Det var således forventningen, at Døgnplejen skulle effektivisere driften for 7,3 mio. kr. Omsorg og ældre har løbende fået en status på implementering af handleplanen for bedre styring i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Døgnplejen har efterfølgende arbejdet intensivt med at skabe en effektiv budgetstyring gennem iværksættelse af handleplanens initiativer. Det gælder bl.a. initiativer som samling af visitationen på få visiterende sygeplejersker, som har fået det tidligere merforbrug på den delegerede sygepleje under kontrol. Derudover er budgetansvaret decentraliseret til de ni områdeledere, som har fået fuld indsigt i egne budgetter og budgetdisponeringer, samt bedre ledelsesinformation for at sikre veloplyste budgetbeslutninger. Endelig er planlægningen, herunder ferieafvikling blandt medarbejderne mv. styrket, ligesom de selvstyrende teams har arbejdet med ruteplanlægningen.

Særligt budgettet til hjemmeplejen (BUM-modellen) udfordrer stadig og den vedtagne analyse af budgetmodellen (jf. sag nr. 36 i Omsorg og ældre den 30. marts 2023) forventes at munde ud i anbefalinger, der imødekommer styringsudfordringerne her.

I 2024 arbejdes der med omlægning og effektivisering af planlægningen gennem de selvstyrende teams og digitalisering (jf. Budgetaftalen for 2024-27) og en revision af budgetmodellen, den såkaldte BUM-model.

På Omsorg og ældres temamøde den 30. november 2023 om Døgnplejens udvikling uddybes indsatserne i 2024.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Statussen på Døgnplejens udviklingsproces omhandler de fire udviklingsmål/temaer:

 1. Robust organisation
 2. Høj patientsikkerhed
 3. Attraktiv arbejdsplads
 4. Effektiv styring.

Seniorrådet ser flere positive tiltag i sagsfremstillingen.

Tema 1: Der er ansat flere ledere og de selvstyrende teams er implementeret i hele Døgnplejen.

Tema 2: Medarbejderne har gennemgået

videreuddannelse og nye praksisser for

medicinhåndtering og dokumentation er indført.

Tema 3: Sygefraværet er det laveste på ældreområdet, dog alt for højt 7,3% i 2022 og 8,3% i 2023.

Der er hentet knap 3 stillinger på medarbejdere, der er gået op i tid.

Tema 4: Døgnplejen har arbejdet intensivt på at skabe en effektiv budgetstyring og en revision af den udskældte BUM-model.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den kommentar, at de opnåede resultater bl.a. i forhold til at skabe gode arbejdsfællesskaber og derved fastholde medarbejdere og få dem op i tid er ret imponerende.

Økonomi

Orientering om implementering af udviklingsprocessen "Fremtidens Døgnpleje" har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

113Orientering om borgeres mulighed for frit valg mellem afløsning og aflastning

Resume

Social og sundhed har bedt administrationen belyse mulighederne for frit valg for borgerne mellem afløsning og aflastning efter servicelovens § 84. Sagen behandles samtidigt i Social og sundhed og Omsorg og ældre.

Afdelingsleder Søren Kvistgaard Rasmussen og jurist Stine Barnechow Jacobsen fra Center for Voksenstøtte og Omsorg deltager under dette punkt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at Omsorg og ældre bakker op om Social og sundheds henvendelse til ministeriet.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt, om kommunen kan indføre frit valg for borgere mellem afløsning og aflastning efter servicelovens § 84. Undersøgelsen omfatter relevant lovgivning, vejledninger, principmeddelelser fra Ankestyrelsen med videre. Derudover har administrationen fået telefonisk rådgivning fra Ankestyrelsen. Administrationen har fokuseret undersøgelsen på voksne borgere på 18 år eller derover.

I denne sag gennemgås følgende elementer:

 • Beskrivelse af indholdet af afløsning og aflastning.
 • Administrationens vurdering af, om borgerne frit kan vælge mellem aflastning og afløsning.
 • Administrationens vurdering af, om kommunen kan vælge at indføre frit valg mellem afløsning og aflastning.
 • Beskrivelse af i hvilket omfang borgeren har frit valg mellem leverandører af afløsning og aflastning.

Indhold af afløsning og aflastning

Ifølge servicelovens § 84 skal kommunen tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Plejebehovet kan skyldes både fysisk og psykisk nedsat funktionsevne. Denne form for hjælp kan være afgørende for, at den plejekrævende kan blive boende i hjemmet.

Afløsning foregår i hjemmet, mens aflastning foregår uden for hjemmet. Afløsning og aflastning bevilges efter en konkret og individuel vurdering. I vurderingen tages dels udgangspunkt i behovet for at den, der passer har mulighed for at kunne foretage sig andre aktiviteter og dels i forholdene hos borgeren, der bliver passet.

De opgaver, der kan ydes hjælp til som led i afløsning, kan bestå af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som for eksempel rengøring eller hjælp ved måltider. Hjælpen kan også bestå af personlig hjælp, pleje og omsorg.

Ved aflastning kan borgere med behov for pleje fx få tilbud om midlertidigt dag-, nat- eller døgnophold i boformer som for eksempel på et botilbud eller i en plejebolig. Varigheden af opholdet afhænger af formålet. Der kan for eksempel være tale om jævnligt tilbagevendende weekendophold eller i tilknytning til daghjem.

Vurdering af mulighed for at vælge frit mellem afløsning og aflastning

Kommunen fik med kommunalreformen i 2007 det samlede finansierings-, forsynings- og myndighedsansvar på det sociale område i forhold til borgeren.

Det følger af servicelovens § 3, at kommunen træffer afgørelser om tilbud efter serviceloven. Det er herefter kommunens ansvar, at der bliver truffet rigtige og lovlige afgørelser.

Det følger videre af servicelovens § 1, stk. 3, 2. punktum, at hjælpen skal tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Hvis ikke der specifikt fremgår andet af serviceloven, er dette udgangspunkt gældende for alle tilbud efter serviceloven.

Folketinget har ikke lovgivet særskilt om, at borgere selv skal kunne vælge om de vil have afløsning eller aflastning i forbindelse med bevilling af hjælp efter servicelovens § 84. I dette tilfælde gælder derfor servicelovens udgangspunkt, hvorefter det er kommunen, der under inddragelse af borgeren, vurderer og peger på den ydelse, der i det konkrete tilfælde vurderes at være bedst egnet til at imødekomme behovet.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at borgere ikke har ret til frit at vælge mellem afløsning og aflastning.

Kommunen har dog pligt til at inddrage borgeren i sagsbehandlingen. Som led i sagsbehandlingen skal kommunen vejlede, inddrage og lytte til borgeren. Borgeren har herigennem mulighed for at give udtryk for, hvilken type af hjælp, borgeren mener er bedst egnet til at imødekomme netop deres behov for hjælp.

Vurdering af mulighed for at kommunen kan etablere frit valg mellem afløsning og aflastning

Som beskrevet ovenfor er ansvaret for at træffe afgørelser efter serviceloven, herunder efter servicelovens § 84, placeret hos kommunen. Afgørelser skal træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.

Med dette ansvar følger også en pligt til at træffe afgørelser og på den måde beslutte, hvad der er eller skal være ret overfor den enkelte. Det kan for eksempel være en beslutning der angiver, om borgeren har ret til eller ikke har ret til en ydelse.

Det fremgår ikke eksplicit af serviceloven, at borgere frit kan vælge mellem afløsning og aflastning. Derfor vurderer administrationen, at det ikke har været Folketingets hensigt at fravige servicelovens udgangspunkt om, at det er kommunen der træffer afgørelse.

Administrationen vurderer på denne baggrund, at kommunen ikke har lovhjemmel til at indføre frit valg mellem afløsning og aflastning.

Det er også kommunens ansvar, at afgørelser efter serviceloven træffes på baggrund af saglige hensyn, herunder faglige og økonomiske hensyn, jf. servicelovens § 1, stk. 3.

Hertil kan tilføjes, at der er store forskelle på støttebehovet inden for ydelsens målgruppe. En ordning, hvor der er frit valg mellem afløsning og aflastning, vil kunne medføre en bekostelig overkompensation, for eksempel i situationer, hvor der vælges aflastning, men hvor behovet kan dækkes ved afløsning i forbindelse med indtagelse af et måltid.

Borgerens/den pårørendes ønske til type af hjælp vil alt efter omstændighederne dog skulle tillægges særlig vægt, hvis både afløsning og aflastning anses for lige egnede løsninger ud fra en konkret og individuel vurdering baseret på både faglige og økonomiske hensyn.

Hvis borgeren er utilfreds med den tilbudte ydelse, er der mulighed for at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Valg af leverandør af aflastning og afløsning

Der er som udgangspunkt ikke frit valg af leverandør af afløsning og aflastning efter servicelovens § 84. Dette følger af Ankestyrelsens principafgørelse 76-17.

Der er tale om faktisk forvaltningsvirksomhed, hvor kommunen beslutter hvem der skal levere eller udføre støtten. Hvis beslutningen om hvem der skal udføre afløsningen eller hvor aflastningen skal foregå antages at være særlig indgribende overfor borgeren, kan denne og i visse situationer, den der passer borgeren, klage over afgørelsen.

Ved afløsning kan borgere vælge mellem leverandører, der allerede er godkendt af kommunen til at levere den pågældende type af hjælp/støtte.

På ældreområdet foregår aflastning på de to aflastningspladser på afdeling C på De Tre Ege eller i regi af somatisk eller demens daghjem.

På det specialiserede voksenområde foregår aflastning på dagtilbud eller midlertidige nat- eller døgntilbud, der er godkendt og optaget på Tilbudsportalen. Døgnaflastningsophold tilbydes i midlertidige botilbud, jævnfør servicelovens § 107.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Eventuelle høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Social og Sundhed har bedt om en belysning af mulighederne for frit valg for borgeren mellem afløsning og aflastning. Serviceloven §84.

Folketinget har ikke specifikt lovgivet om at borgeren frit kan vælge mellem afløsnings- eller aflastning. Administrationen vurderer derfor at borgeren ikke har ret til selv at vælge ordning.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Ved aflastning til borger med fysisk/psykisk udfordringer synes Handicaprådet, at det af hensyn til den pårørende er vigtigt med aflastning uden for eget hjem , så den pårørende kan restituere i en evt. tung opgave, og borger derved kan blive i eget hjem så længe som muligt.

Rådet kan se en fare i, at kommunen anbefaler støtte i eget hjem (afløsning) alene af økonomiske grunde og ikke efter en konkret vurdering af borgerens behov.

Rådet ser fremadrettet gerne, at der kan arbejdes med begge løsninger, og at såvel borgerens som den pårørendes ønsker tages med i den konkrete og individuelle vurdering.

Økonomi

Orientering om frit valg for borgerne mellem afløsning og aflastning efter servicelovens § 84, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

114Orientering om tilsyn af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2023

Resume

Hvert år gennemfører Visitation og Hjælpemidler tilsyn blandt de private og kommunale leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83. I denne sag orienteres Omsorg og ældre om resultaterne fra tilsyn med leverandørerne i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Fra marts til maj 2023 har Visitation og Hjælpemidler udført tilsyn med Døgnplejen og 10 private leverandører af personlig pleje og/eller praktisk hjælp efter servicelovens § 83 (Hånd i Hånd, GM Rengøring, Estrids Pleje- og Hjemmeservice, AjourCare, Mad til Hver Dag, Det Danske Madhus, Intervare, Trasbo – Rengøring, Trasbo – tøjvask og Sika). Tilsynet er gennemført med udgangspunkt i Tilsynspolitikken for 2023, der blev godkendt af Omsorg og ældre den 1. december 2022 (sag 118).

På baggrund af tilsynet er der udarbejdet en samlet tilsynsrapport, "Tilsyn med leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp 2023", hvor resultaterne af tilsynet er præsenteret. Denne rapport er vedlagt som bilag. Derudover er der udarbejdet individuelle tilsynsrapporter til hver enkelt leverandør, som får deres egen rapport fremsendt til orientering. Leverandørrapporterne er også vedlagt som bilag.

Tilsynet for 2023 er, som vedtaget i Tilsynspolitikken, et integreret tilsyn, der består af et borgerettet tilsyn, hvor 41 borgere er interviewet om deres holdning til den pleje og/eller hjælp de modtager, og et leverandørtilsyn, hvor medarbejdere og en leder af privatleverandøren AjourCare er interviewet om deres forhold i kontrakten og levering af ydelserne. Spørgeskemaet til interviews med borgerne er vedlagt som bilag.

Resultater af tilsyn 2023

Med afsæt i tilsynspolitikken for 2023 bedømmes tilsynet i forhold til at være tilfredsstillende eller utilfredsstillende. Bedømmelsen tilfredsstillende gives ud fra en helhedsvurdering i de tilfælde, hvor tilsynet ikke har givet anledning til bemærkninger og anbefalinger, eller hvor bemærkninger og anbefalinger omfangs- og indholdsmæssigt vurderes at være udviklingsområder, som leverandørerne arbejder med. Bedømmelsen utilfredsstillende gives ud fra en helhedsvurdering, og hvor der som minimum er givet ét påbud. Dog kan der også ud fra en helhedsvurdering være tale om utilfredsstillende, hvis tilsynet vurderer, at bemærkninger og anbefalinger omfangs- og indholdsmæssigt er af en sådan karakter, at rammeaftalen ikke kan siges at være overholdt af en eller flere leverandører.

Resultaterne af årets tilsyn er overordnet tilfredsstillende. Der er indtryk af, at leverandørsamarbejdet fortsat bidrager til et godt resultat, og ingen leverandører har fået hverken anbefalinger eller påbud i forbindelse med tilsynet i 2023.

De fleste resultater fra årets tilsyn ligger på samme niveau eller viser flere positive tendenser end tilsynet i 2022.

Generelt er leverandørernes dokumentation af den personlige pleje og praktisk hjælp tilfredsstillende som ved sidste års tilsyn. Der er dog sket væsentlige forbedringer i forhold til at øge kvaliteten i dokumentationen af borgernes journal.

Flere af leverandørerne er også blevet langt bedre til at udfylde arbejdspladsvurderinger relevant i CURA og til at overholde deres tilbagemeldingspligt om borgernes funktionsniveau.

Tilsynet viser dog, at der er et par områder, hvor der fortsat er plads til forbedringer. Eksempelvis oplever flere borgere i år, at det ikke er den samme hjælper som leverer støtten i deres hjem. Derudover er der færre borgere i år, som ikke deltager i udførelsen af hverken personlig pleje eller praktisk hjælp. Kun halvdelen af de adspurgte borgere kender til de gældende regler om frit valg blandt leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Bemærkninger til leverandørerne

Tilsynet kan give leverandørerne bemærkninger, anbefalinger eller påbud alt efter alvorligheden af de forhold, der konstateres under tilsynet. Ingen leverandører har modtaget påbud i årets tilsyn, da der ikke er konstaterer forhold af så alvorlig karakter, at der skal ske forandringer inden for en nærmere fastsat periode.

På baggrund af tilsynsresultaterne har fire leverandører modtaget i alt fem bemærkninger. Til sammenligning modtog syv leverandører i alt 10 konkrete bemærkninger i 2022. Bemærkninger gives om forhold, der er i udvikling, eller som leverandøren skal være opmærksom på, og har vejledende og/eller informerende karakter.

På baggrund af tilsynsresultaterne har ingen leverandører modtaget konkrete anbefalinger. Til sammenligning modtog tre leverandører tre konkrete anbefalinger i 2022.

Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres, og som leverandøren derfor bør arbejde med.

Om de borgerrettede tilsyn i 2023

I de borgerrettede tilsyn er der for alle leverandører undtagen Døgnplejen, ført tilsyn med mindst 5% af deres borgere. Enkelte borgere som er blevet inviteret til at deltage i tilsynet, har enten valgt at skiftet leverandør, eller er gået bort undervejs i tilsynsperioden, hvilket i sidste ende har påvirket svarprocenten af borgere med Døgnplejen som leverandør. Derfor er der opnået en mindre svarprocent for borgere med Døgnplejen som leverandør på i alt 4,3 %.

Nogle af de borgere, som modtager hjælp og støtte i hverdagen, døjer med kognitive vanskeligheder og/eller har nedsat funktionsevne. Tilsynsteamet har derfor taget flere hensyn ved tilsynsbesøgene hos borgerne.

Tilsynet har som udgangspunkt foregået som anmeldte tilsyn, hvor borgeren har haft mulighed for at have en ven eller pårørende med til at hjælpe med at besvare spørgsmålene. Den tilsynsførende har også haft mulighed for at give eksempler, omformulere eller stille supplerende spørgsmål, hvis den tilsynsførende oplevede, at borgeren ikke forstod spørgsmålet. Der har dog været borgere, som på grund af deres kognitive udfordringer, ikke har kunne svare på dele af spørgeskemaet. I disse tilfælde har den tilsynsførende noteret ”kan ikke besvares” i svarkategorierne.

Det borgerrettede tilsyn er gennemført som en stikprøvekontrol, der giver et øjebliksbillede af, hvordan støtten leveres hos enkelte, specifikke borgere. Det skal derfor understreges, at resultaterne således ikke kan generaliseres, men kan blot give et fingerpeg om mulige udfordringer.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Frederikssund Kommune har fra marts til maj gennemført tilsyn med den kommunale og de private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp.

Resultaterne er overordnet tilfredsstillende, der er dog givet bemærkninger til følgende leverandører:

Døgnplejen, Estrids Pleje- og Hjemmeservice, SIKA Rengøring og Trasbo A/S.

Bemærkningerne handler om at der kommer flere hjælpere i hjemmet og at færre borgere deltager i hverdagsrehabiliteringen samt at mange ikke kender til frit valg ordningen.

Seniorrådet regner med at der fremadrettet sættes fokus på hverdagsrehabiliteringen og antallet af hjælpere i de enkelte hjem- og anbefaler udvalget at tage orienteringen til efterretning .

Høringssvar fra Handicaprådet:

Susanne Bettina Jørgensen står udenfor følgende kommentar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at det – ud fra en principiel holdning – altid er uheldigt, hvis det er opfattelsen, at kommunen fører tilsyn med sig selv. Handicaprådet går derfor ind for, at der anvendes ekstern bistand til denne opgave.

Økonomi

Orientering om resultaterne fra tilsyn med leverandørerne af personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83 i 2023, har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

115Orientering om påbud på baggrund af ældretilsyn på Rehabiliteringsafdelingen

Resume

Styrelsen for Patientsikkerhed var på planlagt ældretilsyn på Rehabiliteringsafdelingen den 14. september 2023. Fundene ved besøget har udløst, at afdelingen har modtaget et påbud den 14. november. Størstedelen af fundene vedrører dokumentationspraksis. Der er udarbejdet en handleplan, der skal sikre at afdelingen efterlever påbuddet. Arbejdet blev igangsat kort efter tilsynet. Omsorg og ældre er orienteret om påbuddet pr. mail den 15. november 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Omsorg og ældre, at:

 1. Tage orienteringen om ældretilsynet på Rehabiliteringsafdelingen samt den tilhørende Handleplan på baggrund af ældretilsyn på Rehabiliteringsafdelingen i Frederikssund Kommune til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 14. september 2023 et varslet planlagt tilsynsbesøg hos Rehabiliteringsafdelingen efter servicelovens § 150, stk. 1 – et såkaldt ældretilsyn. Afdelingen var blevet udtaget til et stikprøvebaseret tilsyn. Her blev Rehabiliteringsafdelingen vurderet efter en række målepunkter indenfor seks temaer, der kigger på kvaliteten af den tilbudte hjælp, omsorg og pleje (se den vedlagte folder fra styrelsen om ældretilsynet).

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i tilsynsrapporten 53 ud af de 70 målepunkter som ”opfyldt” (side 8-21). Tre punkter vurderes ”ikke aktuelt”, mens 14 punkter vurderes ”ikke opfyldt”. Otte ud af de 14 ikke opfyldte målepunkter omhandler dokumentation. Af de resterende seks målepunkter knytter to sig til de fysiske rammer, herunder de begrænsninger, som rammerne sætter for borgernes selvbestemmelse og deres mulighed for at leve det liv, de ønsker. De øvrige fire af de seks punkter omhandler henholdsvis tonen, ventetid ved nødkald, manglende aktivitet og hygge samt ventetid på Kommunikationscentret i Region Hovedstaden.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhedes samlede vurdering i tilsynsrapporten, at der hos Rehabiliteringsafdelingen er større problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder Rehabiliteringsafdelingen, at:

 1. sikre borgernes selvbestemmelse og livskvalitet,
 2. sikre borgernes trivsel og relationer,
 3. sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet,
 4. sikre procedurer og dokumentationspraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet, og
 5. sikre den fornødne kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne.

Se vedlagte tilsynsrapport (side 8-21) for en nærmere beskrivelse af, hvilke målepunkter inden for ovennævnte temaer, der har givet anledning til fund under tilsynsbesøget den 14. september 2023.

Omsorg og ældre er orienteret om påbuddet pr. mail den 15. november 2023.

Høringssvar og handleplan

Frederikssund Kommune fik udkast til tilsynsrapport i høring den 12. oktober 2023. Høringssvaret er vedlagt. Heri påpeger kommunen, at nogle af målepunkterne i ældretilsynet synes at ramme skævt med hensyn til afdelingens målgruppe og formål. Desuden påpeger kommunen, at flere af fundene vedrører flersengsstuerne på afdelingen, der er et rammevilkår for afdelingen. Arbejdsgangene tilpasses dette vilkår, men det kan ikke undgås, at borgere nogle gange bliver forstyrret, når andre på stuen skal have hjælp. Det bemærkes dog, at kommunen er opmærksom på uhensigtsmæssigheder ved de fysiske rammer.

I høringssvaret anerkender Frederikssund Kommune fundene vedrørende den mangelfulde dokumentation i fem ud af de seks temaer. Rehabiliteringsafdelingen iværksatte få dage efter tilsynsbesøget en intensiv indsatsfor at rette op på dokumentationen. Den vedlagte handleplan beskriver indsatsen og adresserer også de øvrige krav i påbuddet fra styrelsen. Der er ligeledes iværksat en række indsatser for at sikre, at Rehabiliteringsafdelingen kommer til at opfylde dem.

Ifølge afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal påbuddet skal være efterlevet senest den 5. december 2023. Administrationen har været i dialog med styrelsen. De anerkender, at de fleste indsatser kræver et forløb, der kan strække sig udover den 5. december. Indsatserne skal dog være igangsat der.

Rehabiliteringsafdelingen forventer, at styrelsen kommer på opfølgende besøg i januar eller februar 2024.

Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb

Som følge af påbuddet modtager Rehabiliteringsafdelingen et obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb ved et udgående rejsehold under Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen. Formålet med opfølgnings- og læringsforløbene er, at plejeenheden gennem målrettet støtte til faglig læring og udvikling får løftet kvaliteten af den social- og plejefaglige indsats. Desuden skal forløbet sikre, at plejeenheden fremadrettet arbejder med kulturen på både medarbejder- og ledelsesniveau.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet. Høringssvarene vil blive eftersendt.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. september gennemført et planlagt besøg på Rehabiliteringsafdelingen, hvilket har afstedkommet et påbud.

Styrelsen for Patientsikkerheds samlede vurdering er, at følgende fem områder har problemer af betydning for kvaliteten:

 1. sikre borgerens selvbestemmelse og livskvalitet
 2. sikre borgerens trivsel og relationer
 3. sikre, at der anvendes faglige metoder og arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje og nødvendig kvalitet
 4. sikre procedure og dokumentpraksis, der understøtter, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af nødvendig kvalitet
 5. sikre den nødvendige kvalitet i forhold til tilbud om aktiviteter og genoptræningsforløb til borgerne.

Rehabilitetsafdelingen har udarbejdet en – og igangsat en handleplan der skal løse den mangelfulde dokumentation.

Derudover modtager afdelingen en obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb ved Sundhedsstyrelsen udgående videncenter.

Seniorrådet tager orienteringen til efterretning.

Høringssvar fra Handicaprådet:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og synes, at den vedlagte handleplan i høj grad adresserer de påtalte forhold og krav i påbuddet, ligesom det er positivt med de igangsatte læringsforløb mhp at løfte såvel kvaliteten i indsatsen som kulturen på afdelingen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

116Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Kommende arrangementer indenfor udvalgets område:

 • KL’s Sundhedskonference afholdes den 27. februar 2024 på Comwell i Kolding.

Meddelelser:

 • Status på udviklingen i ventelister til plejeboliger er vedlagt som bilag.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsyn på Attendo den 29. september 2023. Attendo har modtaget høringsmateriale i forlængelse af tilsynet, hvor I styrelsen meddeler at de påtænker at forlænge påbuddet. Administrationen orienterer mundtligt.
 • Referat for møde i KLU den 26. oktober 2023 er vedlagt til orientering.
 • Sygefraværet på ældreområde i perioden 1. januar til 31. oktober 2023 er vedlagt som bilag. Sygefraværsstatistikkerne adskiller sig fra dem på mødet den 2. november ved data dækker samme periode i 2022 og 2023. Det giver bedre mulighed for at sammenligne sygefraværet i de to år med hinanden.

Bilag

117Beslutning om udmøntning af budgethåndtag om at understøtte det gode liv og aktiviteter på omsorgscentrene (Lukket punkt)

118Orientering om beredskab for private leverandører af hjemmepleje og friplejeboliger (Lukket punkt)

119Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.