Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 07. februar 2023

Mødelokale F 6 kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

11Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

12Beslutning om rammer for biodiversitetspuljen 2023

Resume

Biodiversitetspuljen foreslås ændret som led i udmøntning af Budgetaftalen 2023. Forslaget indebærer, at projekter med anlægs- og/ eller formidlingsaktiviteter til glæde for biodiversiteten kan støttes på kommunale arealer. Private aktører og foreninger inddrages i videst muligt omfang i projekterne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Godkende rammerne for biodiversitetspuljen 2023.

Beslutning

Udvalget godkendte de overordnede rammer for puljen.

Private projekter skal planlægges i dialog med kommunen.

Sagen skal efterfølges af en beslutningssag om de konkrete rammer, herunder en proces- og tidsplan, bedømmelsesudvalg mv.

Udvalget ønsker samarbejde mellem borgere, virksomheder, boligselskaber og lign.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Budgetaftalen 2023, at biodiversitetspuljen på 300.000 kr. skal omlægges for at sikre, at kommunen går forrest i omlægningen af vores arealer med henblik på at skabe mere biodiversitet. Hensigten er, at halvdelen af de 300.000 kr. skal anvendes til konkrete bioindsatser på kommunale arealer og den anden halvdel til formidling samt at private aktører og foreninger bidrager og inddrages i projekterne.

Formål for biodiversitetspuljen 2023: At støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune på kommunale arealer og/ eller formidler biodiversitetstiltag. Projekterne skal engagere kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.

Administrationen foreslår en model for biodiversitetspuljen 2023, hvor kommunen udpeger konkrete kommunalt ejede arealer, hvor der kan etableres biodiversitetsprojekter af bestemte typer, der på forhånd er fastlagt, så det er tilpasset mulighederne på det enkelte areal. Arealerne udbydes i en pulje 1-2 gange om året, hvor aktører løbende kan søge om støtte til konkrete projekter på arealerne. Projekterne kan være fysiske anlæg, formidlingsaktiviteter (materialer, aktiviteter eller virtuelle produkter) eller udgifter til uddannelse af frivillige, der fx skal forestå fremtidig pleje af et areal (fx "vejen som arbejdsplads"). Det kan indgå i ansøgningen, at ansøger "adopterer" et areal og etablerer et driftslaug. Det er muligt for kommunen selv at disponere midler fra puljen inden for formålet i det omfang , der ikke ansøges for hele årets pulje.

Ansøger kan være grupper af borgere/ lodsejere, foreninger, institutioner eller virksomheder eller en repræsentant for sådanne. Ansøger skal være bosiddende i Frederikssund Kommune.

Indkomne ansøgninger vurderes løbende af administrationen, som går i dialog med ansøger om muligheden for at gennemføre projektet og evt. tilpasninger i forhold til formålet med biodiversitetspuljen og mulighederne på det konkrete areal. I vurderingen indgår ansvar for den videre drift af projektet samt overvejelser og begrænsninger knyttet til kommunen som lodsejer.

Bedømmelsesudvalget indkaldes, når en gruppe af projekter er klar til aktivering, og bedømmelsesudvalget vurderer om de foreslåede projekter kan godkendes. Hvis et projekt medfører permanent ændring af et areals anvendelse, skal projektet godkendes af Økonomiudvalget.

Frederikssund Kommune foretager alle udbetalinger direkte til leverandøren og kan frit vælge leverandør til det ansøgte projekt.

Et projekt kan komme i betragtning for støtte når:

 • den påtænkte aktivitet kommer Frederikssund Kommunes borgere til gode
 • der er en detaljeret plan for den videre drift af projektet, hvor dette er nødvendigt,
 • der er søgt via et særligt ansøgningsskema på kommunens hjemmeside
 • der ikke er risiko for, at den ansøgte aktivitet kan gøre skade på naturen på arealet eller på omgivende natur
 • projektet ikke er i strid med lovgivning, Frederikssund Kommunes planer og strategier eller lokale interesser knyttet til arealet
 • der ikke er knyttet kommercielle formål eller aktiviteter til projektet eller dets realisering (herunder egen løn eller køb inden for ansøgers egen forretning)

Ansøgningen skal vedlægges: Budget, aktivitets- og tidsplan, kortbilag.

Administrationen af den foreslåede biodiversitetspulje forventes at være 1/4 årsværk, som findes inden for det nuværende budget. Frederikssund Kommune kan alene forestå drift af projekterne i det omfang, det kan finansieres inden for de nuværende driftsaftaler på arealerne.

Inddragelse

Grønt Forum vil blive inddraget for at udbrede kendskabet til puljen og udvikle nye ideer til projekter. Grønt Forum er repræsenteret i bedømmelsesudvalget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

13Beslutning om godkendelse af Klimatilpasningsplan 2023 inkl. miljøvurdering

Resume

Frederikssund Kommunes Klimatilpasningsplan 2023 har været i 8 ugers høring. Klimatilpasningsplan 2023 er desuden blevet miljøvurderet på samme overordnede strategiske niveau som planen selv. Tilpasninger som følge af høringen, DK2020-partnerskabet og miljøvurderingen præsenteres i sagsfremstillingen. Administrationen indstiller, at Klimatilpasningsplan 2023 godkendes i sin færdige form.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende Klimatilpasningsplanen i sin endelige form.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Høringsversion Klimatilpasningsplan 2023 blev godkendt af byrådet 28/9 2022

Klimatilpasningsplan 2023 er et led i DK2020-arbejdet. Planen indeholder en vurdering af væsentlige klimarisici samt mål og handlinger, som understøtter målsætningen om at være en klimarobust kommune i 2050.

Planen beskriver oversvømmelse som den væsentligste klimafaktor i Frederikssund Kommune og kortlægger oversvømmelsestruede områder. Klimatilpasningsplan 2023 fremlægger risikokort, som en metode til at prioritere klimatilpasningstiltag, på baggrund af overlap mellem værdier og oversvømmelseskort.

På baggrund af den høring, som foregik i efteråret 2022, er der lavet mindre ændringer i planen, som præsenteres herunder sammen med miljøvurderingen af planen.

Ændringer i Klimatilpasningsplan 2023 siden høringsversionen

Novafos og DN har afgivet høringssvar til klimatilpasningsplanen. Novafos har foreslået en omformulering af handleplanens indsats om at indtænke klimatilpasning i den nye spildevandsplan. Forslaget er indarbejdet i den endelige version.

Der er krav om, at DK2020-klimaplanerne skal vise vejen mod en klimarobust kommune. Det betyder, at Frederikssund Kommune skal opstille delmål for klimatilpasningen for at leve op til DK2020-standarden.

I handleplanen til klimatilpasningsplanen er der derfor tilføjet følgende delmål for hver indsats:

HAVVAND:

I 2023 er der vedtaget en prioriteringsplan for kystbeskyttelsesområder

I 2025 er der etableret et tværkommunalt samarbejde, der kan fremme større regionale projekter

I 2026 er igangværende kystbeskyttelsesprojekter gennemført

I 2035 er risikoområder i Frederikssund by sikret mod oversvømmelser fra havvand

KLOAKSYSTEMET:

I 2030 er der godkendte områdeplaner for at håndtere øgede regnmængder i kloaksystemet

I 2050 er kloaksystemet klimatilpasset til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau

VANDLØB

I 2035 er risikoområder omkring byer sikret mod oversvømmelse fra vandløb

TØRKE, HEDE, VARME

I 2025 har vi kortlagt risici og handlemuligheder vedrørende tørke, hede og varme

Miljøvurdering - Klimatilpasningsplanen vil ikke i sig selv medføre negative konsekvenser for miljøet

Klimatilpasningsplanen har karakter af en overordnet og strategisk plan, hvilket betyder, at miljøvurderingen er lavet på et tilsvarende overordnet niveau.

Det er reelt kun de fire kystbeskyttelsesprojekter, som var konkrete nok til at kunne miljøvurderes på nuværende tidspunkt og miljørapporten er derfor primært fokuseret på disse.

Planen er blevet vurderet for dens indvirkning på følgende emner:

 • Biologisk mangfoldighed, fauna og flora
 • Befolkningen og menneskers sundhed
 • Jordbund og jordarealer
 • Overfladevand
 • Kulturarv og fredede områder
 • Landskab

Klimatilpasningsplanen er vurderet til ikke i sig selv at medføre konsekvenser for nogen af de vurderede emner. Desuden er det vurderet, at der på baggrund at klimatilpasningsplanen, hverken behøves at indføres afværgeforanstaltninger eller overvågning.

Det gælder dog, at alle projekter, som i fremtiden planlægges på baggrund af Klimatilpasningsplanens overordnende mål, inklusiv de 4 kystbeskyttelsesprojekter, skal vurderes særskilt i forhold til miljøvurderingsloven, når der foreligger et endeligt projekt. Dette inkluderer vurdering af nødvendighed for afværgeforanstaltninger og overvågning.

Miljøvurderingen kan ses i Bilag 2.

Økonomi og ressourcer

Omkostningerne til at gennemføre klimatilpasningsplanens handlinger kommer til at indgå løbende i den kommunale budgetproces. Nogle af indsatserne er allerede indeholdt i afsatte driftsmidler og i investeringsplan 2022-2032, mens andre indsatser skal afholdes af Novafos og berørte grundejere. Der vil også være indsatser, der ikke kan gennemføres med nuværende ressourcer og kræver omprioritering af opgaver eller forøgelse ressourcer. Det gælder fx helhedsorienteret klimatilpasning, igangsættelse af hvilende digeprojekter og samarbejde om sluseløsning mellem Hundested og Rørvig.

Inddragelse

Klimatilpasningsplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Novafos har været inddraget i udarbejdelse af planen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

14Orientering om justering af ekspropriationsomfang i kommunalt digeprojekt ved Hyllingeriis

Resume

Byrådet besluttede 27. april 2022 at igangsætte en ekspropriationsproces ved Hyllingeriis. Formålet med ekspropriationen er at sikre råderetten over de arealer, hvor det kommunale digeprojekt i området skal placeres.

Siden beslutningen blev truffet, er der tilgået ny viden til projektet, der har nødvendiggjort mindre ændringer af ekspropriationens omfang. Med denne sag orienteres udvalget om justeringens omfang samt baggrunden for justeringen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, Natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Til sagens referat vedlægges kortbilag.

Den endelige stillingtagen til ekspropriation bliver forelagt politisk.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 27. april 2022 at igangsætte en ekspropriationsproces, der skal sikre råderet over de arealer, hvor der skal anlægges kystbeskyttelse, når det kommunale kystbeskyttelsesprojekt ved Hyllingeriis anlægges.

I sagens bilag var redegjort for, at ekspropriationen vedrører 20 matrikler, fordelt på 18 lodsejere. Anvendelsen af matriklerne er hhv. landbrugsjord, sommerhushave og vejarealer.

Ny viden medfører justering af ekspropriationens omfang

Landinspektører har siden sommeren 2022 arbejdet på at forberede det ekspropriationsmateriale, der skal anvendes til den kommende ekspropriationsforretning. I den forbindelse har Landinspektørerne udarbejdet et notat, hvor de påpeger, at det er et grundprincip ved ekspropriationer, at det mindst indgribende ekspropriationsindgreb altid skal vælges. Hvis ekspropriationens lovlighed anfægtes i en eventuel klagesag, kan ekspropriationen bliver erklæret ulovlig og dermed ugyldig, hvis det kan påvises, at ekspropriationsindgrebet er mere indgribende end nødvendigt. En sådan klagesag vil have opsættende virkning for hele kystbeskyttelsesprojektet.

Landinspektørerne vurderede under deres indledende screening, at det ikke kunne udelukkes, at der i den nordlige del af projektområdet kunne udføres et mindre indgribende ekspropriationsindgreb. For at sikre, at ekspropriationsprocessen ikke senere kan erklæres ulovlig og dermed ugyldig, har Frederikssund Kommune med bidrag fra landinspektører og rådgivende ingeniører foretaget en vurdering af, om en alternativ digeplacering er mindre indgribende end den oprindeligt projekterede. Konklusionen af denne vurdering er, at der kan udføres et mindre indgribende ekspropriationsindgreb. Derfor har Frederikssund Kommune foretaget en justering af projektet.

Justeringen vedrører den nordlige del af projektområdet, hvor der oprindeligt var planlagt en højvandsbeskyttelse bestående af en kombination af jorddige, spunsvæg og en vejhævning. Disse elementer var placeret i sommerhushaver, på vejarealer og på landbrugsjord. Justeringen består i at rykke højvandsbeskyttelsen helt ud på landbrugsarealerne nord for projektområdet, og derved friholde alle sommerhusarealer og vejarealer for tekniske anlæg.

Frederikssund Kommune har i sin vurdering lagt vægt på, at det er mindre indgribende at inddrage landbrugsjord end at inddrage sommerhushaver. Se vedlagte kortbilag, der beskriver justeringens omfang.

Justeringens konsekvenser

Justeringen vil medføre, at projektets samlede anlægsomkostninger bliver mindre. Det skyldes, at:

 • Vejhævningen og spunsvæggen sløjfes og dermed behovet for at flytte en spildevandsledning i vejtraceet.
 • Erstatningsomkostningerne til lodsejeren vurderes at blive mindre, fordi landbrugsjord normalt takseres lavere end sommerhusgrunde.

Justeringen vil medføre, at der inddrages mere landbrugsjord end tidligere. Justeringen er foretaget sådan, at inddragelsen af landbrugsjord bliver så lille som mulig.

Tidsplan

Supplerende undersøgelser og justeringer af projektet har medført mindre forsinkelser. Frederikssund Kommune forventer at gennemføre åstedsforretningen i første halvdel af 2023, hvorefter ekspropriationsbeslutningen vil blive forelagt Byrådet til endelig godkendelse.

Inddragelse

Det kommunale kystbeskyttelsesprojekt drives af Frederikssund Kommune i tæt samarbejde med repræsentanter for grundejerne i området.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

15Orientering om konkurrenceprogram for Maritimt Center Frederikssund

Resume

Klima, natur og energi og Plan og teknik orienteres i denne sag om konkurrenceprogram, dommerkomité og bedømmelseskriterier for den kommende arkitektkonkurrence om Maritimt Center Frederikssund. Sagen behandles indledningsvist i Unge, fritid og idræt, inden den sendes til behandling i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget opfordrer til, at Havnerådet inddrages i den videre proces.

Sagsfremstilling

Med denne beslutningssag skal udvalget Unge, fritid og idræt anbefale, at Byrådet godkender konkurrenceprogram, dommerkomité og bedømmelseskriterier for den kommende arkitektkonkurrence om Maritimt Center Frederikssund. Udvalget skal med sagen også anbefale, at de afsatte anlægsmidler frigives. Derudover skal Byrådet beslutte, hvorvidt realisering af visionsprojektet skal understøttes af en projektleder.

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Konkurrenceprogrammet godkendes.
 2. Bedømmelseskriterierne godkendes.
 3. Sammensætning af dommerkomité godkendes.
 4. De afsatte anlægsmidler 8,560 mio. kr. frigives.
 5. Der afsættes 0,750 mio.kr. årligt af den samlede projektsum til projektledelse af visionsprojektet.

Byrådet vedtog 15. december 2021 at igangsætte forberedelserne til en arkitektkonkurrence om Maritimt Center og at tilknytte en ekstern rådgiver som konkurrencesekretær.

Konkurrencesekretæren har i tæt samarbejde med brugerne og Administrationen udarbejdet et konkurrenceprogram for Maritimt Center. Konkurrenceprogrammet er det samlede materiale til arkitektkonkurrencen, som de konkurrerende teams baserer deres projektforslag på.

Konkurrenceprogrammet er vedlagt som bilag.

Visionsprojekt og basisprojekt

Konkurrenceprogrammet er baseret på fire hovedvisioner for Maritimt Center, behandlet af Byrådet på møderne 15. december 2021 og den 22. juni 2022 samt ved en temadrøftelse i Byrådet den 11. oktober 2022. Visionerne er udviklet sammen med de maritime foreninger og sigter mod at skabe et attraktivt havneområde for alle.

Konkurrenceprogrammet beskriver et visionsprojekt og et basisprojekt, som de konkurrerende teams skal give deres bud på.

Visionsprojektet skal udfolde de fire hovedvisioner:

 • Byrummet helt ned til havnen: Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere.
 • Nytænkende maritime faciliteter: Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De nye faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer.
 • En åben havn for alle: Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter.
 • En moderne bæredygtig havn: Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året.

Visionerne kan læses i deres helhed i vedlagte konkurrenceprogram.

Igennem arkitektkonkurrencen gives bud på, hvordan visionerne kan indfries for hele lystbådehavnens område i en sammenhængende og visionær plan. For at kunne indfri det fulde visionsprojekt kræver det yderligere bidrag fra fonde. I alt vurderes visionsprojektet at kunne gennemføres for 90-110 mio. kr.

Frederikssund Kommune har gode aktuelle erfaringer med at indgå i samarbejder med fonde om projekter, der er understøttet af en stor kommunal bevilling. På Willumsen Museum blev det muligt med fondsbevillinger i 2021-2022 på sammenlagt 36,5 mio. kr. og en kommunal bevilling på 41,2 mio. kr. at realisere en omfattende renovering og opgradering af museet.

Lokale og Anlægsfonden har allerede tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojektet med en fondsdonation på 15 mio. kr. Fondsdonation og bevillingskriterier behandles i særskilt sag på februar møderækken. Administrationen er i gang med at afsøge mulige samarbejder med flere fonde, der vil være med til at gøre visionsprojektet til virkelighed. Administrationen forventer, at fondsdialogen vil forløbe fra primo 2023 og frem til primo 2024.

Basisprojektet omfatter design, projektering og realisering af et nyt Maritimt Center med tilhørende udearealer og havnefaciliteter til de maritime foreninger. Basisprojektet løser de funktioner og behov de maritime foreninger har til basisfaciliteter. Basisprojektet, inkl. byggefaglig projektledelse, forventes løst inden for den afsatte kommunale bevilling på 51,5 mio. kr.

Projektledelse

Det er Administrationens vurdering, at visionsprojektet i sit omfang og kompleksitet nu har en størrelse, som kræver en fuldtids projektleder for at kunne realiseres. Disse ressourcer er ikke til stede i organisationen i dag. Det foreslås derfor, at der ansættes en projektleder til projektet, der bl.a. forestår samarbejdet med fonde, brugere, foreninger m.v. – altså hele den del, der ikke handler om basisprojektet. Udgifterne hertil anslås til at være ca. 0,750 mio. kr. årligt. Udgiften vil søges dækket af den fondsfinanciering, der skal etableres for at realisere visionsprojektet. Men da det er tvingende nødvendigt at projektlederen tilknyttes projektet i foråret 2023, vil udgiften i første omgang blive afholdt af den kommunale andel af den samlede projektsum.

Bedømmelseskriterier

For at afgøre hvem der vinder arkitektkonkurrencen, skal det på forhånd beskrives, hvilke kriterier der vurderes på og hvordan de vægtes. Dette for at give de bydende en forhåndsviden om, hvordan deres tilbud vil blive vurderet og vægtet.

Administrationen anbefaler nedenstående vægtning, hvor der lægges størst vægt på dét materiale, de konkurrerende teams udarbejder i forbindelse med konkurrencen. Herudover prioriteres pris, hvordan de vil gennemføre processen (f.eks. inddragelse af diverse aktører) samt hvilke medarbejdere de sætter på opgaven (organisation):

55 % Konkurrenceforslag

15 % Organisation

15 % Proces

15 % Pris

Dommerkomité

Til at bedømme de indkomne forslag nedsættes en dommerkomité. Dommerkomitéen har til opgave at udpege en vinder af arkitektkonkurrencen. Dommerkomitéen udarbejder en dommerbetænkning, som beskriver den fagligt funderede begrundelse for valg af vinderprojektet. Byrådet præsenteres for det vindende forslag samt dommerbetænkningen og skal herefter beslutte, om vinderprojektet skal realiseres. Det er Administrationens anbefaling, at brugere fra følgegruppen bliver repræsenteret i dommerkomitéen, ligesom det anbefales at Lokale og Anlægsfonden er repræsenteret.

Administrationen anbefaler, at dommerkomitéen består af henholdsvis en faglig del og en politisk del:

Faglig del:

To fagdommere

To brugerrepræsentanter

En repræsentant fra Lokale og Anlægsfonden

Fem faglige bygherrerepræsentanter

Politisk del:

Tre politiske repræsentanter: Borgmesteren og formandskab for udvalget for Unge, Fritid og Idræt.

Arbejdet tilrettelægges således, at den faglige del af komitéen vurderer de indkomne forslag med henblik på at reducere de forslag, der skal realitetsbehandles til 2-3 forslag. Herefter gennemfører den faglige del af komitéen en grundig faglig analyse og vurdering af de tilbageværende forslag, hvorefter den politiske del indtræder. Det endelige vinderforslag udvælges af den samlede komité bestående af både den faglige og den politiske del.

Myndighedsbehandling

Hvis Byrådet beslutter at realisere vinderprojektet vil der, for at kunne anlægge det vindende projektforslag, være en forudgående proces med myndighedsbehandling.

I forbindelse med projektering skal der parallelt udarbejdes en lokalplan for området og en miljøvurdering af planen og de enkelte anlægsprojekter, herunder konsekvensvurderinger for Natura2000 området. Myndighedsbehandlingen indebærer desuden blandt andet tilladelser knyttet til den forurenede jord, spildevandsløsning, byggeprojekter m.m.

Delelementer af projektet som udgravning af havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse fra Miljøstyrelsen og anlæggelse af den bølgebrydende flydebro yderst i havnebassinet skal have en myndighedsgodkendelse af Kystdirektoratet. Alle myndighedsgodkendelser er blevet vurderet af rådgivere i forundersøgelser.

Myndighedsbehandlingen er indregnet i projektets hovedtidsplan.

Tidsplan

Konkurrencen planlægges gennemført fra 6. marts til 30. juni 2023, med bedømmelse af de indkomne forslag fra medio juni og offentliggørelse af det vindende projekt primo juli.

Til august 2023 indstilles til Byrådet, at der indgås kontrakt med det vindende team. Godkendes dette påbegyndes projektering i september 2023. Vælger Byrådet ikke at påbegynde projektet honoreres det vindende team med 400.000 kr.

En detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag.

Økonomi

Med denne sag anmodes om frigivelse af 8,560 mio. kr. til gennemførsel af arkitektkonkurrencen samt opstart af projektering.

Inddragelse

To følgegrupper har fulgt udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og konkurrencesekretæren om udvikling af visioner og konkurrenceprogram. Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. er andelshaverforeningen, der driver lystbådehavnen. Andelshaverforeningen ser det som særdeles vigtigt, at det fulde visionsprojekt gennemføres. Lystbådehavnen udtrykker bekymring for, at havnen kun bliver en bedre og mere miljørigtig havn, hvis visionsprojektet udføres fuldt ud.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 8,560 mio. kr. til Maritimt Center, der søges frigivet i nærværende sag.

Bilag

16Orientering om indtægtsbevilling og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden

Resume

Klima, natur og energi og Plan og teknik orienteres i denne sag om bevilling fra Lokale og Anlægsfonden til Maritimt Center Frederikssund samt de tilhørende bevillingskriterier. Sagen behandles indledningsvist i Unge, fritid og idræt, inden den sendes til behandling i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en bevilling på 15 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden til Maritimt Center Frederikssund. Bevillingen er betinget af, at projektet lever op til en række bevillingskriterier. Byrådet skal godkende indtægtsbevilling og bevillingskriterier.

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt, over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Indtægtsbevilling på 15 mio. kr. og bevillingskriterier fra Lokale og Anlægsfonden godkendes.

Lokale og Anlægsfonden har tilkendegivet deres engagement i Maritimt Center visionsprojekt. Visionsprojektet er beskrevet i beslutningssag om konkurrenceprogram til Unge, fritid og idræt, Økonomiudvalg og Byråd på februar møderækken 2023.

Lokale og Anlægsfondens bestyrelse har besluttet at bevillige et etableringstilskud på 15 mio. kr. til visionsprojektet. Tilskuddet er afhængig af realisering af visionsprojektet til fulde.

Den indledende bevillingsskrivelse fra fonden er vedlagt som bilag.

Bevillingsskrivelsen beskriver Lokale og Anlægsfondens forventninger til, hvordan Maritimt Center Frederikssund lever op til visionerne om blandt andet bæredygtighed og adgang for flere borgere. Visioner som danner grundlaget for, at Lokale og Anlægsfonden vil støtte projektet.

Lokale og Anlægsfondens krav til indhold i visionsprojektet omfatter bl.a. forventninger til:

 • Etablering af vinterhavn der sikrer, at minimum 2/3 af den eksisterende bådpark fremadrettet får permanent ophold på vandet.
 • Etablering af et attraktivt landskabsprojekt på de frigivne landarealer.
 • Etablering af bygningsfaciliteter der understøtter blå brugere, friluftsbrugere og ungesegmentet som i dag ikke benytter området.
 • Sikring af en økonomisk ramme i projektet til landskabsprojekt og nye brugergrupper på mellem 8-10 mio. kr.
 • En bæredygtig miljøstation og driftspraksis som sikrer, at der ikke udledes mikroplast eller giftstoffer i nærmiljøet.
 • En samlet anlægsramme på 83,6 mio. kr. til at gennemføre Visionsprojektet, hvilket forudsætter, at der rejses yderligere medfinansiering.

Alle ovenstående elementer er indarbejdet i konkurrenceprogrammet.

Desuden ønsker fonden med tilsagnsskrivelsen at sikre, at visionerne for projektet efterleves også efter byggeriet er gennemført. Dette omhandler sikkerhed for, at drifts-, organiserings- og vedligeholdelsesplaner for det samlede maritime center og for Frederikssund Lystbådehavn samt fremtidig lejeaftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a. udarbejdes så visionerne for projektet fastholdes og gennemføres.

Det er almindelig praksis, at fonde opstiller krav til de projekter de støtter. Det gør de for at beskytte deres investering og for at sikre, at investeringen bruges i overensstemmelse med fondens formål og incitament for at yde støtten.

De endelige aftaler om betingelser for etableringstilskuddet skal indgås i forlængelse af, at vinderprojektet i arkitektkonkurrencen godkendes af Byrådet og af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse i august 2023.

Inddragelse

To følgegrupper er tilknyttet Maritimt Center projektet. Den ene følgegruppe består af Frederikssund Lystbådehavn a.m.b.a., Frederikssund Sejlklub, Frederikssund Roklub, Frederikssund Ungdomsskole og Spejderne Ege Division. Disse har indgået i tæt samarbejde med administrationen og rådgiver (konkurrencesekretær) om udvikling af det fulde visionsprojekt, som Lokale og Anlægsfonden ønsker at støtte.

Den anden følgegruppe består af øvrige aktører i området og omkring projektet, fx naboer, andre foreninger og havne. Disse er inddraget ved følgegruppemøder og løbende dialog.

Økonomi

Indtægtsbevillingen på 15,0 mio. kr. øger kommunens likviditet. Men øger isoleret set ikke kommunens adgang til at anvende bruttoanlægsudgifter udover de allerede afsatte 8,6 mio. kr. til Maritimt Center i 2023, idet bruttoanlægsudgifterne er underlagt en ramme i 2023 fastlagt i økonomiaftalen for 2023.

Bilag

17Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

18Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.