Frederikssund Kommunes logo

Klima, natur og energis møde den 16. august 2022

Mødelokale F 1, byrådssalen kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

78Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

79Beslutning om delegationsplan for det tekniske område

Resume

Kommunalbestyrelsen har myndighedsansvaret for afgørelser, der træffes om kommunens anliggender og overfor kommunens borgere. Delegation kan besluttes medmindre det af lovgivningen fremgår, at der er forbud mod delegation. Med denne sag fremlægges forslag til delegationsplan for udvalgene Plan og teknik samt Klima, natur og energi og der træffes beslutning om delegationsbeføjelser indenfor udvalgenes ansvarsområder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik samt Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedlagte forslag til delegationsplan (bilag 1) godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 7. juni 2022, pkt. 109:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales. Delegationsplanen ønskes evalueret midtvejs i byrådsperioden.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny delegationsplan for det tekniske område (bilag 1) på baggrund af den styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune, der trådte i kraft d. 1. januar 2022.

Forslaget tager afsæt i den godkendte delegationsplan fra den forrige byrådsperiode tilpasset den nye udvalgsstruktur. (Planen blev godkendt i Plan- og Miljøudvalget d. 6. marts 2018 og i Teknisk Udvalg d. 7. marts 2018, hvorefter der blev indarbejdet tilføjelser hhv. d. 23. august 2018 og d. 27. november 2019. Byrådet tiltrådte delegationsplanen d. 27. nov. 2019, pkt. 229).

Administrationen har endvidere evalueret på delegationsbeføjelserne i den forgangne byrådsperiode og har på den baggrund indarbejdet forslag til justeringer i planen.

Delegationsplanen dækker udvalgene Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

Kommunalbestyrelsen har myndighedsansvaret for afgørelser, der træffes om kommunens anliggender og overfor kommunens borgere. En del af dette ansvar er delegeret til de forskellige udvalg og administrationen. Kommunalbestyrelsens udvalg og deres kompetenceområder fremgår af kommunens styrelsesvedtægt.

Denne delegationsplan giver et overblik over hvilke udvalg, der har kompetencen til henholdsvis at indstille (I), hvem som orienteres (O), og hvem som træffer afgørelse i de konkrete sager (B). Det er ikke en udtømmende oplistning af kommunalbestyrelsens opgaver på det tekniske område.

Delegation kan besluttes medmindre det af lovgivningen fremgår, at der er forbud mod delegation. Det er eksempelvis et lovkrav, at sager om kommunens budget og årsregnskab, bevillingssager, visse takstsager og sager om lån, garantier og ekspropriation skal behandles i byrådet.

Delegation af sager er foretaget ud fra en afvejning af det politiske råderum. Hvor lovgivningen skaber et meget lille råderum for at foretage et politisk skøn, er beslutningskompetencen som oftest uddelegeret til administrationen– og omvendt hvor beslutningskompetencen er stor – vil beslutningerne typisk blive foretaget af Byrådet, medmindre der foreligger politisk godkendte administrationsgrundlag for den enkelte sagstype. Faktisk forvaltning/konkret udmøntning er ikke medtaget i planen.

Følgende principper gælder for delegationsplanen i Frederikssund Kommune:

 • Delegation skal sikre borgere og virksomheder en hurtig og smidig sagsbehandling.
 • Delegation skal sikre borgernes retssikkerhed gennem ensartethed og gennemsigtighed i beslutningsprocessen.
 • Delegation skal sikre de politiske udvalg både tid og mulighed for at beskæftige sig med sager med et politisk indhold.
 • Delegation skal sikre, at vi fastlægger principper frem for fremstilling af enkeltsager.
 • Sager af vidtrækkende betydning for kommunen eller hvor særlige grunde i øvrigt taler for det, skal altid forelægges Byrådet.

Uagtet delegation vil administrationen som led i den daglige forvaltning vurdere, om særlige spørgsmål, der kan have politisk interesse, bør forelægges det politiske niveau til afgørelse eller til orientering. Det kan være sager, som vurderes at være særligt politiske eller principielle, f.eks. fordi der er tale om en ny sagstype, og afgørelsen derfor kan danne præcedens eller det kan være afgørelser, der er udtryk for en ændret praksis på et kendt sagsområde.

Sagen er bilagt med forslag til delegationsplan gældende fra 2022 (bilag 1) samt forslag til delegationsplan gældende fra 2022, hvor ændringer ift. den tidligere godkendte delegationsplan er farvemarkeret og kommenteret (bilag 2).

Administrationen anbefaler, at forslag til delegationsplan gældende fra 2022 (bilag 1) godkendes.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

80Beslutning om udpegning af to repræsentanter til udvælgelsesudvalg for støtte fra Biodiversitetspuljen 2022

Resume

Byrådet besluttede den 2. juni 2022 at nedsætte et bedømmelsesudvalg for tildeling af støtte fra Biodiversitetspuljen 2022 med to repræsentanter fra Klima, natur og energi og to repræsentanter fra Grønt Forum.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Nedsætte to repræsentanter til bedømmelsesudvalget for tildeling af støtte fra Biodiversitetspuljen.

Beslutning

Udvalget udpegede Jørgen Bech (V) og Poul Erik Skov Christensen (A).

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 2. juni 2022 at nedsætte et bedømmelsesudvalg for tildeling af støtte fra Biodiversitetspuljen 2022 med to repræsentanter fra Klima, natur og energi og to repræsentanter fra Grønt Forum.

Bedømmelsesudvalget forventes i løbet af oktober at træffe beslutning om tildeling af støtte fra biodiversitetspuljen2022. Se nedenstående tidsplan.

Tildelingskriterierne og forudsætningen for at søge i 2022 ses på kommunens hjemmeside (og Bilag 1). Biodiversitetspulje - Frederikssund Kommune

Administrationen forventer følgende tidsplan for tildeling af støtte:

Primo september 2022: Klima, natur og energi orienteres pr. mail om de indkomne ansøgere, herunder antal ansøgere og ansøgt beløb.

September 2022: Administrationen gennemgår ansøgningerne, vurderer om adgangskriterier og tildelingskriterier er opfyldt og kontakter ansøger med en frist for tilbagemelding, hvis der er mangler i ansøgningen, som nemt kan rettes op.

Primo oktober 2022: Bedømmelsesudvalget modtager overblik over ansøgere med administrationens indstillinger for opfyldelse af kriterier. Klima, natur og energi orienteres pr. mail om det samlede bedømmelsesmateriale.

Ultimo oktober 2022: Bedømmelsesudvalget træffer beslutning om tildeling af støtte. Klima, natur og energi orienteres pr. mail om resultatet, og administrationen udsender efterfølgende tilsagn og afslag.

December 2022: Orientering af Klima, natur og energi på udvalgsmøde om ansøgningsrunden 2022.

Senest primo januar 2023: administrationen udbetaler de tildelte støttebeløb til tilsagnsmodtager. Administrationen undersøger om det er regnskabsteknisk muligt, at hensætte tilsagnsbeløb, så det er muligt først at udbetale støtten efter projekterne er gennemført.

Inddragelse

Grønt Forum er orienteret om, at finde tilsvarende to medlemmer til bedømmelsesudvalget.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

81Beslutning om anbefalet ændring af bestemmelse i fredningsforslag Jægerspris Skydebaneterræn

Resume

Den 6. juli 2020 rejste Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Frederikssund Kommune et fredningsforslag om fredning af Jægerspris skyde- og øvelsesterræn. På den baggrund er der kommet tre høringssvar, som Fredningsnævnet har bedt kommunen om at forholde sig til.

Høringssvarene kommer fra Miljøstyrelsen, Forsvarsministeriet og Kong Frederik den Syvende Stiftelse paa Jægerspris. Høringssvarene går på jagtforbud og fredningsafgrænsning.

Klima, natur og energi skal i denne sag tage stilling til om jagtforbud i fredningsforslag ønskes fastholdt og om fredningsafgrænsning ønskes ændret.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, Natur og Energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommune anbefaler Fredningsnævnet at tage bestemmelsen om jagtforbud ud af fredningsforslaget.
 2. Frederikssund Kommune anbefaler Fredningsnævnet at fastholde den fastslåede fredningsafgrænsning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Andreasen Weimann (B), Hans Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A) og Ole Frimann Hansen (F).

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 27. maj 2020 at være medrejser af fredningsforslag af Jægerspris Skydeterræn sammen med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet med fredningen vil være at sikre området mod fremtidig udvikling som by- eller sommerhusområde, anlæg af veje og andre permanente anlæg. Derudover vil formålet være at bevare landskabelige, naturmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier.

Fredningen vil ikke hindre Forsvarets aktiviteter, men fredningen indeholder en såkaldt sovende bestemmelse, som først aktiveres den dag Forsvaret forlader området.

Den 6. juli 2020 rejste Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Frederikssund Kommune et fredningsforslag om fredning af Jægerspris skyde- og øvelsesterræn. Fredningsforslag og fredningsafgrænsning er vedlagt som bilag.

Fredningsnævnet har haft en offentlig høring, og i den forbindelse er der kommet tre høringssvar. Høringssvarene kommer fra Miljøstyrelsen, Forsvarsministeriet og Kong Frederik den Syvende Stiftelse paa Jægerspris. Høringssvarene går på jagtforbud og fredningsafgrænsning. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Fredningsnævnet har den 15. maj 2022 bedt kommunen om at forholde sig til høringssvarene inden Fredningsnævnet træffer endelig afgørelse om fredning.

Høringssvar og administrationens bemærkninger

Jagt

Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse Paa Jægerspris og Miljøstyrelsen mener, at jagten i området bør reguleres af jagt- og vildtforvaltningsloven, da der ikke ses belæg for et forbud. Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse Paa Jægerspris mener bl.a. at kron- og dåvildt bør reguleres, da de forvolder skade på deres skovområde.

Danmarks Naturfredningsforening lægger op til at jagtforbud træder i kraft den dag Forsvaret måtte forlade området. Da området ligger så tæt på sommerhusområder og det kan forventes at blive et intensivt brugt naturområde, lægges der op til et jagtforbud.

Det er administrationens vurdering, at regulering af vildt efter jagt- og forvaltningsloven fortsat vil kunne opfylde formålet i fredningen. I fredningsforslaget er der indsat en bestemmelse om, at der ikke må foretages opdræt, udsætning eller fodring af vildt. Administrationen vurderer, at denne bestemmelse er med til at begrænse jagtinteresser i området.

Afgrænsning

Forsvarsministeriet mener, at fredningsafgrænsningen skal afspejle terrænets naturværdi på fredningstidspunktet. De mener derfor, at det kun er området vest for Kulhusvej, hvor området udgør en naturlig geografisk afgrænsning i terrænet, der skal være omfattet af fredningen.

Det er administrationens opfattelse, at ved at fastholde afgrænsningen skabes der en større sammenhæng mellem de to Natura 2000-områder, Natura 2000-område nr. 235, Jægerspris Skydeterræn i øst og Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov i vest, da fredningen forbinder de to områder med hinanden. Der er fundet Bilag IV arter (padder) i flere af søerne. Særligt kan nævnes løgfrø i en af søerne i den nordlige del øst for Kulhusvej. Der er desuden markfirben og god naturværdi på Brandbjerg. Det er derfor administrationens opfattelse, at der er stor naturværdi i at beholde fastholde den foreslåede afgrænsning af fredningsområdet.

Handlemuligheder

Frederikssund Kommune har mulighed for at komme med bemærkninger til høringssvarene. Bemærkningerne skal sendes til Fredningsnævnet. Det er Fredningsnævnet, der beslutter om høringssvarene giver anledning til ændring i fredningsforslaget. Det er også Fredningsnævnet, der beslutter om fredning skal gennemføres.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

82Orientering om status på arbejdet med det Grønne Colosseum

Resume

Unge, fritid og idræt, Klima, natur og energi samt Plan og teknik orienteres i denne sag om status på administrationens arbejde med at undersøge forudsætninger og muligheder for et såkaldt Grønt Colosseum – et nyt speedwaycenter – i kommunen. Det forhenværende Plan- og Miljøudvalg bad administrationen om at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for, hvordan et Grønt Colosseum kan gennemføres. Det undersøgende arbejde er i gang, og udvalgene orienteres i denne sag om status på arbejdet. I første omgang har administrationen indhentet juridisk rådgivning om ejer- og driftsansvar samt de juridiske forudsætninger for kommunens involvering i projektet. Derudover har administrationen løbende dialog med speedwayforeningen om muligheder og ønsker for det Grønne Colosseum. Administrationen har desuden foretaget en indledende screening af mulig placering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik samt Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 31. maj 2022, pkt. 86:

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at få undersøgt mulighederne for projektet, hvis der køres rent jord til.

Beslutning fra Plan og teknik, 10. august 2022, pkt. 145:

Taget til efterretning.

Fraværende: Anne-Lise Kuhre (A).

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Baggrund

Det daværende Fritids- og Kulturudvalg præsenteredes 29. april 2021 (sag 71) for projekt Grønne Colosseum i Hørup Ruder og for de natur-, grundvands- og miljømæssige forhold i området. Fritids- og Kulturudvalget besluttede, at ”udvalget støtter projektet og gerne ser, at foreningen (Slangerup Speedway Klub, red.) fortsat har mulighed for at udvikle sig”.

Samme sag blev oversendt til det daværende Plan og Miljøudvalg 4. maj 2021 (sag 70). Plan- og Miljøudvalget anmodede administrationen om ”at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for, hvordan det aktuelle projekt kan gennemføres under hensyntagen til, at grundvandet ikke må forurenes og til øvrige natur og miljøhensyn”.

Efterfølgende blev der i budget 2022 afsat 300.000 kr. under Fritids- og Kulturudvalget til administrationens videre arbejde med projekt Grønt Colosseum. Disse penge blev frigivet med byrådsbeslutning af 15. december 2021 (sag 376).

Juridisk rådgivning

Den miljøtekniske afklaring af projekt Grønne Colosseum afhænger af kommunens juridiske råderum i sagen. I forlængelse af Byrådets beslutning af 15. december 2021 (sag 376) om afklaring af de juridiske og miljøtekniske forhold, iværksatte administrationen derfor ekstern advokatvurdering af de juriske forhold omkring etablering af nyt speedwaystadion i Slangerup på den nuværende adresse. Den eksterne rådgiver har udarbejdet et notat (vedlagt) af 4. februar 2022. I notatet vurderer rådgiveren, hvorvidt:

 • Frederikssund Kommune kommunalretligt vil kunne støtte Slangerup Speedway Klub ved at stille kommunal ejendom til rådighed for foreningen med henblik på, at foreningen blandt andet forestår etablering af et nyt anlæg ved modtagelse af jord, som skal betragtes som affald,
 • hvilken offentligretlig regulering der vil være relevant for realisering af projektet og
 • hvordan ansvarsfordelingen mellem Slangerup Speedway Klub (driftsherre og bruger) henholdsvis Frederikssund Kommune (grundejer) vil være, efter at anlægget er etableret.

Sammenfattende er der ikke noget til hinder for at stille den kommunale ejendom til rådighed. Der er dog væsentlige (miljømæssige) risici forbundet med etablering af et sådan anlæg, som kommunen skal tage til overvejelse. Det gælder ikke mindst risikoen for, at der påkøres forurenet jord, selvom kommunen indfører rimelige og nødvendige foranstaltninger til forhindring heraf.

Slangerup Speedway Klub vil være ansvarlig for eventuel modtagelse af forurenet jord. Bestyrelsen for foreningen vil kunne ifalde et personligt ansvar for den påkørte jord og drift af anlægget. Såfremt Slangerup Speedway Klub ikke kan løfte dette eventuelle (erstatnings)ansvar for oprensning af forurenet jord, må Frederikssund Kommune påregne at skulle afholde omkostningerne.

Det vil altså sige, at selvom kommunen laver en skriftlig aftale med foreningen om, at det er foreningen, der har ansvaret, hvis der sker forurening, så kan ansvaret alligevel havne hos kommunen som grundejer, hvis for eksempel foreningen ikke økonomisk kan løfte opgaven med oprensning. Almindeligvis er det regionen, der står for oprensning af forurening i sager som denne. Men i visse tilfælde kan opgaven alligevel blive kommunens. Udvalget gøres opmærksom på denne risiko.

Omkostninger til oprensning af forurening kan være ganske anseelige. Udover omkostninger til selve oprensningen, kan det ikke udelukkes, at kommunen også får et erstatningsansvar som følge af HOFOR’s potentielle tabte forsyning i området.

Ansvar

Administrationen har afholdt fællesmøde om det juridiske notat med foreningen Slangerup Speedway Klub og dennes tekniske rådgivere. På mødet bad administrationen foreningen om skriftligt at forholde sig til det juridiske notat. Foreningen skriver i vedlagte brev: ”Bestyrelsen i Slangerup Speedway Klub (foreningen) vil gerne påtage sig ansvaret, herunder personlig hæftelse, for det affaldsanlæg voldene i Grønne Colosseum kan blive skabt af”. Administrationen har efterfølgende opfordret foreningen til selv at søge juridisk rådgivning i denne forbindelse.

Alternativ placering af Grønt Colosseum

En afgørende faktor at forholde sig til i undersøgelsen af muligheder for Grønt Colosseum er anlæggets placering. En udfordring for placering af det Grønne Colosseum på den eksisterende placering i Hørup Ruder er risiko for forurening ved tilkørsel af jord til området. Området er helt eller delvist beliggende i indvindings- og grundvandsdannende opland til alment vandværk/kildeplads, område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), indsatsområde (IO) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) (for detaljer se sag 71 på daværende Fritids- og Kulturudvalgs møde 29. april 2021).

Spørgsmålet er derfor, om det vil være bedre at lægge det Grønne Colosseum et andet sted. Foreningen ”er principielt åbne for en ny placering for Slangerup Speedway Klub og Grønne Colosseum” et andet sted end i Hørup Ruder. Foreningen har dog et ønske om ”at kunne holde fast i navnet og en beliggenhed nogenlunde tæt på Slangerup”, fordi foreningen føler sig ”dybt forankrede i Slangerup – langt mere end i Frederikssund (by, red.) og endnu mere end i fx Jægerspris og Skibby” (citater fra vedlagte brev).

Ingen konkrete vurderinger

Ligesom i Hørup Ruder er store arealer omkring hele Slangerup by ligeledes indvindings- og grundvandsdannende opland til almene vandværker/kildepladser, IO, NFI og inden for OSD. For at kunne vurdere, om kommunen kan anbefale jordtilkørsel til et Grønt Colosseum et andet sted end i Hørup Ruder, skal kommunen først foretage en konkret vurdering af de potentielle placeringers sårbarhed i forhold til forureningsrisiko og eventuel konsekvens heraf. Desuden forekommer i områderne flere udpegninger i kommuneplanen, der er eller kan være i strid med placering af et speedwayanlæg. Områderne og udpegningerne kræver også en konkret vurdering, ligesom der kan være andre arealbindinger, der kan være modstridende med placering af et speedwayanlæg. Administrationen har ikke på nuværende tidspunkt foretaget nogen af de ovennævnte vurderinger.

Støj og vand

Administrationen har udført en indledende screening for at få et første overblik over, hvor et nyt speedwaycenter potentielt kan ligge, hvis man alene tager udgangspunkt i støjen fra et eventuelt kommende anlæg samt i forskellige slags følsomme drikkevandsområder. I det følgende forklares forudsætninger for screeningen.

I planlægningen karakteriseres et speedwayanlæg som et støjende fritidsanlæg. Ved etablering af et nyt støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende regler om støj overholdes ved støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse. Støjfølsom anvendelse inkluderer boligområder, sommerhusområder og rekreative områder. Der må forventes et støjbelastet areal omkring et nyt støjende fritidsanlæg, indenfor hvilket der ikke kan etableres støjfølsom anvendelse eller være allerede etableret støjfølsom anvendelse.

Det nuværende speedwayanlæg i Hørup Ruder har et beregnet støjbelastet areal svarende til en radius på omkring 1,7 km fra anlægget. Dette betyder i praksis, at der ikke findes nogen arealer på den østlige side af Roskilde Fjord i Frederikssund Kommune, hvor man kan placere et nyt speedwayanlæg med samme støjbelastning som det gamle anlæg.

I den tekniske analyse, som administrationen har foretaget, er det støjbelastede areal i stedet reduceret fra det gamle anlægs vilkårlige omkreds på 1,7 km til en vilkårlig omkreds på nu kun 1 km. Et anlæg, som kun skal have 1 km til boligområder og landsbyer, forudsætter et væsentligt mindre støjende anlæg end det, der ligger i Hørup Ruder i dag. Støjreduktion kan for eksempel opnås ved en tætsluttende ring af stejle jordvolde, der bedre absorberer støjen, og/eller ved el-motorcykler, der larmer mindre.

Slangerup Speedway Klub og dennes rådgivere kan dog ikke på nuværende tidspunkt præsentere nogle konkrete beregninger af, hvor meget et nyt anlæg kan reducere støjen fra speedwaykørsel (se vedlagte brev). Foreningen kan heller ikke give nogen garantier for, hvornår og hvor meget støjen reduceres ved brug af el-motorcykler (se vedlagte brev). Det er således ikke muligt for administrationen at foretage en kvalificeret analyse af placeringsmuligheder på nuværende tidspunkt. Den udførte screening er derfor bedste bud på det foreliggende grundlag, men indeholder en høj usikkerhed.

Resultatet af screeningen ses i vedlagte kortbilag. Inden for de røde markeringer samt inden for byområder kan man ikke placere et nyt speedway-center. Screeningen viser, at der – hvis man regner med radius på 1 km – er et begrænset antal potentielle placeringer øst for Roskilde Fjord, hvor der ikke er boligområder, landsbyer og sommerhuse. Inden for disse områder ligger dog enkeltstående ejendomme og mindre boligklynger. De mindre boligklynger kan være problematiske i forhold til støjpåvirkning, og der bør derfor også ses bort fra områder med mindre boligklynger.

De ovenstående bemærkninger om drikke- og grundvand er ligeledes illustreret på kortbilaget. Flere af de ikke støjbelastede områder ligger inden for drikkevandsindvindingsområdet (se kortbilag), og disse områder er derfor måske alligevel slet ikke potentielle nye placeringer, når man indregner vandproblematikkerne.

Næste handlinger

Administrationen vil i den kommende tid fortsætte det undersøgende arbejde i henhold til det daværende Plan og Miljøudvalgs anmodning til administrationen den 4. maj 2021 (sag 70) om ”at vende tilbage med en sag, der belyser krav, vilkår og kriterier for hvordan det aktuelle projekt kan gennemføres under hensyntagen til, at grundvandet ikke må forurenes og til øvrige natur og miljøhensyn”.

I arbejdet med at undersøge muligheden for en alternativ placering af Grønt Colosseum, vil administrationen se på, om der i forbindelse med etablering af nye rensningsanlæg, motorvej med videre kan opstå nye muligheder for placering. Ligeledes vil administrationen kigge på, om der er mulighed for at placere et nyt speedwayanlæg i for eksempel en gammel grusgrav. Administrationen vil også se på, hvad det får af konsekvenser for projektet og placeringer, hvis det Grønne Colosseum ikke laves af jord, men i stedet for eksempel af en trækonstruktion.

I den kommende tid vil administrationen klarlægge de næstkommende rådgivningsbehov og indhente denne rådgivning. Det forventes, at den miljøtekniske rådgivning vil være den største udgiftspost. Udvalgene orienteres løbende om status på arbejdet i kommende sager.

Inddragelse

Administrationen har løbende dialog i form af fællesmøder med speedwayforeningen og deres rådgivere i forbindelse med undersøgelsesarbejdet. Myndigheder rådspørges på vejledningsbasis på dette stadie af arbejdet. Borger- og naboinddragelse med mere sker først, hvis/når arbejdet projekteres, og altså ikke på det nuværende foranalysestadie.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Til orientering er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende grønt colusseum ved Slangerup Speedway og rådighedsbeløbet er frigivet.

Bilag

83Orientering om mulighed for at søge statens pulje til kystbeskyttelse 2022 - 2023

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om statens pulje til kystbeskyttelse, og at det i 2022 vil være muligt at søge støtte til anlæg af de to kommunale kystbeskyttelsesprojekter Nordlige Frederikssund, Hyllingeriis og i 2023 til Frederikssund Midtby. Der redegøres for, at et projekt med en regional sluseløsning ved Hundested - Korshage skal modnes og projekteres før det er muligt at afgøre, om det ved evt. kommende ansøgningsrunder vil være muligt at søge kystpuljen til anlægget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Statens kystpulje kan søges til anlæg af kommunale digeprojekter

Regeringen har afsat to tilskudspuljer til kystbeskyttelse på hver 150 mio. kroner, som kan søges i henholdsvis 2022 og 2023. Der kan søges til anlæg af diger ved Vadehavet og anlæg af kommunale digeprojekter for større sammenhængende områder. Puljen kan betale op til 80 procent af anlægsudgifterne i et kystbeskyttelsesprojekt. Tidligere har statens pulje til kystbeskyttelse udelukkende givet tilskud til diger ved Vadehavet, men siden 2021 er ansøgningskriterierne ændrede, så kommuner nu også kan søge om støtte til kommunale fællesprojekter.

Statens pulje til kystbeskyttelse åbnede for ansøgninger i juni 2022. Ansøgningsfristen er 30. september 2022.

Kyststrækningen skal være anbefalet at få reduceret risiko for oversvømmelse

For at et kommunalt fællesprojekt kan opnå støtte fra puljen, er det et krav, at projektet ligger i et område, der i værktøjet "kystplanlægger" ligger indenfor strategistrækninger, hvor der anbefales en reduktion af risiko for oversvømmelse på kort eller mellemlang sigt, og hvor der er tale om en større sammenhængende kystbeskyttelsesindsats og helhedsorienteret løsning, som tager hensyn til omkringliggende landskab, miljø og natur, herunder biodiversitet.

Flere ansøgningskriterier afgør om et projekt kan få støtte

Ansøgningskriterierne beskriver også en række oplysninger, der skal vedlægges ansøgninger som bilag. Herunder oplistes dem, der har størst indflydelse på, hvilke projekter i Frederikssund Kommune der kan opnå tilsagn fra puljen.

1. Der skal gives dokumentation for egenfinansiering (20%)

2. Vedtægter for digelag skal vedlægges (herunder bidragsfordelingsnøgle)

3. Der skal vedlægges samtykkeerklæringer fra grundejere, der skal lægge jord til.

4. Det er et krav, at projektet er afsluttet senest 5 år fra der gives tilsagn om tilskud. Der skal udarbejdes en procesplan, der redegør for dette.

5. tværsnittegninger, anlægsoverslag og oversigtskort skal vedlægges.

6. kystbeskyttelsestilladelse (eller beskrivelse af hvornår denne forventes opnået) skal vedlægges.

Ansøgningskriterierne er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1030 af 2. juni 2021 om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse, herunder om alle vilkår for ansøgning om tilskud https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1130.

Kystdirektoratet understreger, at et projekt kun kan opnå tilsagn én gang og derfor ikke opnå tilskud i både 2022 og 2023. (se uddybning i vedlagte bilag)

Støtte til anlæg af to projekter kan søge i 2022 og et projekt i 2023

Tre igangværende kommunale fællesprojekter i Frederikssund Kommune opfylder kriteriet for at inden for strategistrækninger, som kan søge støtte. Det drejer sig om:

1. højvandsbeskyttelse af det nordlige Frederikssund

2. højvandsbeskyttelse af Hyllingeriis

3. højvandsbeskyttelse af Frederikssund Midtby

Administrationen vurderer, at projekterne ved Hyllingeriis og det nordlige Frederikssund på nuværende tidspunkt har en detaljeringsgrad, der gør det muligt at udarbejde ansøgninger til statens pulje til kystbeskyttelse i 2022. Frederikssund Midtby projektet har endnu ikke en høj nok detaljeringsgrad til, at der kan tilvejebringes de nødvendige informationer der skal indgå i ansøgningen. Frederikssund Midtby projektet kan sandsynligvis ansøge om puljemidler i ansøgningsrunden i 2023.

Støtte til anlæg af en regional løsning kan ikke søges i 2022 og 2023

Flere af de kommuner der blev hårdest ramt af Bodilstormen i 2013, har i årene efter undersøgt mulighederne for at lave en regional højvandsbeskyttelse i form af en højvandssluse placeret mellem Hundested og Korshage, der kan lukke under storme og derved sikre alle udsatte områder ud til Roskilde Fjord og Isefjorden imod oversvømmelse. Realiseringen af dette projekt er dog udfordrende af flere årsager. Blandt andet fordi projektet vil påvirke et strengt beskyttet Natura 2000 område, og dels fordi finansieringen af projektet skal aftales mellem alle de kommuner, der opnår beskyttelse af løsningen.

Det er uklart om den regionale løsning som projekt vil opfylde ansøgningskriterierne. Store dele af områderne som projektet beskytter, opfylder kriteriet om at være udpeget i kystplanlægger, som områder hvor det anbefales at reducere oversvømmelsesrisikoen på kort eller mellemlang sigt. Men der er også flere områder, der ikke opfylder dette kriterie, herunder de områder hvor der allerede er etableret kystbeskyttelse.

For at kunne producere de nødvendige bilag til en ansøgning til statens pulje til kystbeskyttelse, skal projektet modnes yderligere, hvilket vil kræve, at der afsættes midler til projektering. Projekteringen vil ikke kunne færdiggøres inden ansøgningsfristen til puljen udløber, og derfor vil det ikke være muligt at ansøge statens pulje, om støtte til den regionale højvandsbeskyttelse i 2022 eller 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering vil der skulle søges om en indtægtsbevilling, i så fald det besluttes at søge om tilskud til anlægsprojektet og tilskuddet bevilliges. Eventuel bevillingsmæssige konsekvenser heraf vil skulle blive behandlet i særskilt sag.

Bilag

84Orientering om Biodiversitetspuljen 2021

Resume

Biodiversitetspuljen har til formål at støtte projekter, der styrker det lokale engagement og den frivillige indsats til gavn for biodiversiteten. Støtte- og tildelingskriterier for uddeling af midler i 2021 blev godkendt af Byrådet i september 2021. Oversigt over tilsagn og afslag i 2021 fremgår af Projektkatalog 2021 (Bilag 1). Klima, natur og energi ønskede på udvalgsmøde i februar 2022, at projektrunden 2021 blev belyst yderligere i forhold til støtte- og tildelingskriterierne, herunder uddybning af administrationens vurdering af tilsagns- og afslagsbegrundelserne samt den overordnede retslige ramme for udbetaling til private borgere. Administrationen vurderer at alle ansøgninger med tilsagn i 2021 overholder de godkendte kriterier og er lovligt støttede.

Indstilling

Administrationen indstiller til Klima, natur og energi, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. september 2021 formål, tidsplan, tildelingskriterier, dokumentationskrav, ansøgningsprocedure og tilsagnsprocedure for biodiversitetspuljen 2021. Den 24. juni 2021 havde Byrådet allerede besluttet at bevilge 375.000 kr., herunder 75.000 kr. til administration. Biodiversitetspuljen er oprindeligt en del af Frederikssund Kommunes aktiviteter i konkurrencen om at blive "Danmarks vildeste kommune". Kommunekonkurrencen er nu ved at blive afrundet.

Formålet med biodiversitetspuljen er at støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagerer kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet. Rammerne for biodiversitetspuljen 2021 fremgik af Frederikssund Kommunes hjemmeside (bilag 1): https://www.frederikssund.dk/Borger/Natur-og-trafik/Natur/biodiversitetspulje-2021

Af rammerne fremgår, at en ansøgning skal leve op til en række kriterier, som er forudsætninger for at kunne søge puljen. Hvis en ansøgning ikke lever op til alle disse kriterier for adgang til puljen, vil ansøger få afslag på den baggrund. Hvis ansøgningen lever op til alle kriterier, vil den blive vurderet efter de godkendte tildelingskriterier og listet i prioriteret rækkefølge. Det vil herefter være muligt at tildele støtte til disse prioriterede ansøgninger, indtil de resterende midler i årets pulje ikke kan finansiere den næste ansøgning på prioriteringslisten.

Denne ramme indebærer fx, at en ansøger vil få afslag, hvis det ansøgte projekt eller dets realisering har tilknyttet kommercielle formål eller aktiviteter, herunder udgifter til egen løn, uanset om ansøgningen i øvrigt lever op til alle andre kriterier, som fx at det er en virksomhed, der ansøger. Kriterierne for at få adgang til puljen er opstillet for blandt andet at sikre overholdelse af de juridiske rammer, herunder statsstøtteregler og kommunalfuldmagten (se uddybning nedenfor).

Resultater af ansøgningsrunden til biodiversitetspuljen 2021

I ansøgningsrunden 2021 modtog biodiversitetspuljen i alt 20 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 780.017 kr.

Som en del af den af Byrådet godkendte tilsagnsprocedure blev de indkomne ansøgninger vurderet og analyseret af en ekstern rådgiver ud fra de godkendte støttebetingelser og tildelingskriterier. Den eksterne rådgiver foretog dialog med ansøgere for, at understøtte ansøgerne i at levere de nødvendige oplysninger og bilag til ansøgningen. Frederikssund Kommune modtog herefter en oversigt over de indkomne ansøgninger med angivelse af, om de overholdt kriterierne for at kunne få adgang til puljen og en prioritering af de støtteberettigede ansøgninger i henhold til tildelingskriterierne. På denne baggrund foretog administrationen en konkret vurdering af projekterne og dermed hvilke projekter, der kunne opnå tilsagn i henhold til de af Byrådet godkendte kriterier.

Den 23. december 2021 gav Frederikssund Kommune tilsagn til ansøgninger for samlet set 283.711,50 kr. fordelt på syv ansøgninger. Efter regnskabsårets afslutning blev en ansøgning trukket tilbage, da ansøger havde fået tildelt støtte fra anden side. På dette tidspunkt var det ikke muligt at uddele de frigivne midler fra puljen til et andet projekt. Der er derfor udbetalt støtte til seks projekter på en samlet sum af 237.711,50 kr.

Projekterne med tilsagn fremgår af vedlagte projektkatalog (Bilag 2). I tilsagnsbrevene er stillet krav om, at projektet skal gennemføres i 2022. Dokumentation for, at midlerne er blevet brugt og projektet gennemført skal være indsendt til Frederikssund Kommune inden d. 31. oktober 2022. Støtten ydes til dækning af dokumenterede faktiske afholdte udgifter, der er godkendt ved tilsagnet samt er i overensstemmelse med den indsendte ansøgning. Der er ikke ydet støtte til egen løn eller medgåede timer til at gennemføre projektet, jf. kriterierne for at få adgang til biodiversitetspuljen. Der er i øvrigt stillet krav knyttet til evt. ændringer i projektet. Frederikssund Kommune kan stille krav om tilbagebetaling af dele af det udbetalte beløb, hvis projektet ikke gennemføres som godkendt, eller hvis udgifterne til at gennemføre projektet bliver mindre.

Overordnet retlig ramme

Den overordnede retlige ramme for meddelelse af tilsagn om støtte er EU's statsstøtteregler og kommunalfuldmagtsreglerne.

Hvis der er tale om statsstøtte ved en udbetaling skal EU’s statsstøtteregler overholdes. Reglerne for at kunne yde tilskud som statsstøtte er meget komplicerede og vil kræve en anden tilskudsøkonomi end den aktuelle for biodiversitetspuljen for at kunne sikre overholdelse af disse EU-regler. Derfor er de aktuelt opstillede kriterier for at få adgang til støtte afvejet i forhold til at undgå at udbetale tilskud, som kan betegnes som statsstøtte. Det gælder særligt kriteriet om, at der ikke er knyttet kommercielle formål eller aktiviteter til projektet eller dets realisering. Det betyder konkret, at en virksomhed eller forening, der driver en forretning, ikke kan opnå støtte fra biodiversitetspuljen til egen løn eller til produkter, der indgår i forretningen. Hvis virksomheder alligevel skal kunne søge biodiversitetspuljen, vil de derfor kun kunne søge støtte til aktiviteter, der ikke er en del af deres forretning. Fx vil en produktionsvirksomhed kunne få støtte til at omlægge et slået græsareal til en vild blomstereng, hvis en tilsvarende aktivitet ikke indgår i deres forretning.

Kommunalfuldmagtsreglerne handler om kommuners adgang til at yde støtte til eller varetage opgaver eller aktiviteter, som ikke er reguleret i den skrevne lovgivning (love, bekendtgørelser og EU-lovgivning). Da meddelelse om tilsagn om støtte inden for rammerne af biodiversitetspuljen ud over statsstøttereglerne ikke er reguleret i den skrevne nationale lovgivning, skal vurderingen derfor foretages i medfør af de uskrevne regler om kommunernes opgavevaretagelse – kommunalfuldmagtsreglerne.

Kommunernes adgang til at varetage opgaver eller aktiviteter eller yde støtte hertil i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne er undergivet visse begrænsninger. Fx må opgave- eller aktivitetsvaretagelsen eller støtten hertil ikke stride mod lovgivningen, og skal være i overensstemmelse med almindelige offentligretlige grundsætninger. En kommune kan derudover kun udføre eller støtte opgaver eller aktiviteter i det omfang, der er en lovlig kommunal interesse i dette, ligesom disse opgaver eller aktiviteter som udgangspunkt geografisk skal være knyttet til kommunen og komme alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere til gode (almennyttekriteriet). En kommune må som følge heraf ikke med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne yde støtte, som har til formål at begunstige enkeltpersoner eller enkelte virksomheder.

Dette kan i vidt omfang ses afspejlet både i formålet med biodiversitetspuljen og i (visse af) de opstillede forudsætninger for at kunne søge midler. Således er formålet med biodiversitetspuljen ”at støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune […]”, ligesom det er en forudsætning for at kunne søge midler fra puljen, at den påtænkte aktivitet foregår på eller vedrører et areal i Frederikssund Kommune, og at den påtænkte aktivitet kommer Frederikssund Kommunes borgere til gode.

Særligt for så vidt angår de projekter, som udmøntes på privat ejendom, kan disse som udgangspunkt kunne siges at være en begunstigelse af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvis meddelelse af tilsagn til støtte har et lovligt kommunalt formål, medfører den omstændighed, at støtten vil indebære en fordel for en enkelt person eller en gruppe af enkeltpersoner, imidlertid ikke i sig selv, at støtten bliver ulovlig. Det afhænger således af, hvor sagligt, konkret og tungtvejende støtteformålet er, om støtten vil kunne betragtes som lovligt meddelt inden for kommunalfuldmagtsreglerne.

Det er vurderingen ud fra disse kriterier, at støtteformålet i forhold til de projekter på privat ejendom, som har opnået tilsagn i 2021, ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne, og at projekterne derfor lovligt kan støttes.

Proces for biodiversitetspuljen 2022

Byrådet besluttede den 2. juni 2022 at kriterierne fra 2021 fastholdes i 2022, dog således at der ikke igangsættes projekter hvortil der ikke er offentlig adgang. Det blev desuden besluttet, at der i 2022 nedsættes et bedømmelsesudvalg med to repræsentanter fra udvalget og to repræsentanter fra Grønt Forum, som træffer beslutning om tildelingen i 2022.

Hvis rammen for tildeling af støtte efter biodiversitetspuljen 2023 kan godkendes primo 2023 vil det være muligt at ændre proceduren, så støttemidler først udbetales, når projektet er gennemført og udgifterne kan dokumenteres.

Inddragelse

Grønt Forum er løbende blevet orienteret om proces og haft mulighed for at kommentere på udkast til kriterier samt blevet opfordret til at forberede ansøgninger til kommende ansøgningsrunder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2022 afsat 0,3 mio. kr. til biodiversitetspuljen - ligeledes er der i 2023-2025 afsat 0,3 mio. kr. i hvert af årene til puljen.

Bilag

85Meddelelser

Resume

I Grønt Forums kommissorium fremgår, at der afholdes et årligt fællesmøde med Klima, natur og energi – typisk i forbindelse med et udvalgsmøde. Grønt Forum foreslår at mødes med Klima, natur og energi ved det ordinære udvalgsmøde den 13. september 2022. Grønt Forum forventes at forberede punkter til drøftelse inden mødet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

 • I Grønt Forums kommissorium fremgår, at der afholdes et årligt fællesmøde med Klima, natur og energi – typisk i forbindelse med et udvalgsmøde. Grønt Forum foreslår at mødes med Klima, natur og energi ved det ordinære udvalgsmøde den 13. september 2022. Grønt Forum forventes at forberede punkter til drøftelse inden mødet.

Bilag

86Samkørsels-app (Lukket punkt)

Åben beslutning

Anbefales.

Fraværende: Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

87Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Økonomi

Dette felt må KUN udfyldes af Økonomi. Husk at sende en erindring til din økonomikonsulent.