Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 31. januar 2023

Mødelokale F 1, Byrådssalen kl. 08.00

Referat

Fold alle punkter

13Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, idet sag 16 "Beslutning om ansøgning fra Frederikssund Festival" udgår, idet KUF ikke er blevet inddraget og sag 19 "Orientering om rammer for Kulturhavn 2023" behandles som en beslutningssag.

14Beslutning om godkendelse af samarbejdsaftale JAS 2023

Resume

Det årlige kulturtilskud til Jægerspris Amatørscene (JAS) er baseret på en samarbejdsaftale, som beskriver de aktiviteter, der forventes gennemført i løbet af året. Udvalget skal godkende en samarbejdsaftale for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Samarbejdsaftalen med JAS 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Sagsfremstilling

Jægerspris Amatørscene (JAS) har under og efter nedlukningen på grund af covid-19 mistede en del medlemmer. Derfor henvendte foreningen sig ved starten af 2022 til administrationen. Foreningen oplyste at det i 2022 ikke ville være muligt, at gennemfører alle de aktiviteter der var beskrevet i samarbejdsaftalen. Udvalget tog 1. marts 2022 i sag 31 stilling til, om der skulle reduceres i foreningens tilskud i 2022. For at sikre den nødvendige økonomi til at drift af JAS valgte udvalget, at give det fulde tilskud i 2022. Udvalget ønskede foreningen skulle arbejde med en handleplan for at tiltrække nye medlemmer til foreningen.

Administrationen har været i kontakt med JAS som oplever der har været en pæn tilgang af nye medlemmer i 2022. Foreningen er på nuværende tidspunkt ikke helt på samme medlemsniveau som før nedlukningen. Men de tror på at de snart vil være det, da de løbende optager nye medlemmer. Der er sket en forskydning i aldersgruppen af medlemmer idet JAS har fået mange nye medlemmer til de yngste hold, hvor der er en venteliste. Forventninger er at det vil lykkes at fastholde de yngre årgange over tid, så der igen kan dannes et stabilt ungdomshold.

Bestyrelsen arbejder fortsat målrettet med udvikling af foreningen, bl.a. med inddragelse af ekstern ekspertise. Bestyrelsen for JAS har udarbejdet et statusnotat december 2022 som er vedlagt som bilag.

Foreningens formand Kimmi Amanda Jensen har til orientering sendt en handleplan for 2023 vedr. rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale for 2023 på det fulde tilskudsbeløb. Dette er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med bestyrelsen i JAS om samarbejdsaftalen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

15Beslutning om procesplan for venskabsbysamarbejdet

Resume

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om den videre procesplan til afklaring af muligheden for fremtidigt venskabsbysamarbejde.

Frederikssund Kommune har venskabsbyer i flere forskellige lande. Venskabsbysamarbejdet er en videreførelse af det venskabsbysamarbejde som de fire tidligere kommuner have før kommunesammenlægningen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende administrationens oplæg til procesplan til afklaring af muligheden for fremtidigt venskabsbysamarbejde.

Beslutning

Godkendt, idet erhvervsdimensionen også indgår som et væsentligt element.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 9. august 2022 besluttede udvalget at gennemføre det tidligere planlagte dialogmøde med lokale interessenter om samarbejdet vedrørende venskabsbyer.

Den 22. november 2022 afholdt udvalget dialogmødet med lokale interessenter, som alle har været involveret i og haft glæde af venskabsbysamarbejdet. Deltagerne til mødet var fra Foreningen Norden, Vikingespillet, Ungdomsskolen, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd og Musikskolen. Afbud fra Kulturrådet i Frederikssund, Frederikssund Idrætsråd og Aftenskolernes Samråd.

På mødet blev flere temaer drøftet, bl.a. hvad det betyder for Frederikssund Kommune at være en del af venskabsbysamarbejdet og hvor relevant et fremtidigt venskabsbysamarbejdet er. Mødedeltagernes erfaringer og interesser blev ivrigt drøftet, og mødet bar præg af en livlig og konstruktiv dialog.

Som opsamling på mødet, konkluderes det, at alle deltagerne er interesserede i at arbejde videre med at få afklaret muligheden og rammen for et evt. fremtidigt venskabsbysamarbejde. På den baggrund anbefaler administrationen, at der hen over foråret 2023 arbejdes med at få udarbejdet et kommissorium. Kommissoriet forelægges udvalget til brug for en drøftelse af et evt. fremtidigt venskabsbysamarbejde samt, hvorvidt dette skal indgå i budgetforhandlingerne for 2024.

Procesplan:

Administrationen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe. Ud over deltagerne fra mødet i november 2022, inviteres kommunes kulturinstitutioner, Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd, Frederikssund Idrætsråd, Kulturrådet i Frederikssund og Aftenskolernes Samråd til at deltage i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen inviteres til løbende møder hen over foråret, hvor bl.a. følgende punkter drøftes; økonomiske rammer, rammer og kriterier for samarbejdet, kommunens involvering, viden om det nuværende venskabsbysamarbejde herunder hvilke lande, der evt. skal indgå i et fremtidigt samarbejde, faglig, kulturel og politisk udveksling, kendskab og forståelse, foreningers og de frivilliges engagement/indsats, lokale interessenters involvering i samarbejdet og kommunikation. Desuden skal det afklares, hvilke succeskriterier vægtes, hvad er formålet med venskabsbyerne og skal campus inviteres med i arbejdsgruppen for at få en kobling til ungdomsuddannelserne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt venskabsbysamarbejdet genoptages vil eventuelle bevillingsmæssige forhold indgå i arbejdet med budget 2024.

Bilag

16Beslutning om ansøgning fra Frederikssund Festival

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning vedr. ansøgningen fra Frederikssund Festival. Festivalen søger om et ekstraordinært tilskud på kr. 200.000 i 2023 samt et fremadrettet fast årligt tilskud på kr. 200.000. Frederikssund Festival er en af tre festivaler, der indgår i den årlige fælles underskudsgaranti på 100.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Beslutte, om ansøgningen fra Frederikssund Festival skal imødekommes.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Job, erhverv og kultur har en fælles underskudsgaranti på 100.000 kr. til de tre musikfestivaler Hornsrock Musikfestival, Snake City Jazzfestival og Frederikssund Festivalen.

Frederikssund Festival har sendt en ansøgning til Frederikssund Kommune med ønsket om et ekstraordinært tilskud i 2023 på 200.000 kr., samt at der for budgetforhandlingen 2024 lægges op til, at festivalen fremadrettet sikres et fast årligt tilskud på 200.000 kr.

Festivalen skriver i deres ansøgning, at hvis festivalen for 2023 ikke giver overskud, vil der ikke længere være et økonomisk grundlag for at afholde Frederikssund Festival i 2024. Det er på denne baggrund, at festivalen har sendt ansøgningen til Frederikssund Kommune.

Frederikssund Festival havde i 2021 et underskud på 614.622 kr. og fik i første omgang udbetalt 50.000 kr. fra underskudsgarantien. Senere blev underskudsgarantiens restbeløb på 24.867,65 kr. udbetalt til festivalen. Herud over fik festivalen 272.500 kr. fra Coronastøtte puljen.

I 2022 havde Frederikssund Festivalen et underskud på 95.311 kr. Festivalen ansøgte om at få underskuddet dækket og fik tildelt det fulde ansøgte beløb.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser idet eventuelt tilskud skal finansieres inden for udvalgets nuværende bevilling.

Bilag

17Beslutning om brug af kulturlokaler i Slangerup

Resume

I 2021/2022 blev der gennemført en kulturundersøgelse i Slangerup. Borgerne og kulturaktører skulle inddrages i en debat om, hvordan kulturtiltag i Slangerup kan understøttes. I forlængelse af undersøgelsen har udvalget i november 2022 holdt et dialogmøde med de kulturelle foreninger. Her blev muligheden for lokal tilegnet kultur drøftet. Der var flere konkrete forslag. Udvalget skal med denne sag beslutte, om der skal arbejdes videre med forslagene.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Beslutte, om der skal arbejdes videre med de i sagen nævnte forslag til kulturlokaler.

Beslutning

Udsat.

Administrationen skal rette henvendelse til Slangerup City og Erhvervsforening med henblik på dialog og prioritering. Udvalget efterspørger et overblik over kulturinstitutioner og faciliteter i Slangerup.

Sagsfremstilling

Med afsæt i en budgetbeslutning fra 2021-budgettet blev der i 2021 og 2022 gennemført en kulturundersøgelse i Slangerup. Borgerne og kulturaktører skulle inddrages i en debat om, hvordan kulturtiltag i Slangerup kan understøttelse. Status på undersøgelsen blev senest behandlet på udvalgsmødet den 9. august 2022. Her besluttede udvalget, at der skulle afholdes et dialogmøde med de kulturelle foreninger.

Dialogmødet fandt sted den 8. november. Omdrejningspunktet i mødets indhold blev ønsket om at få et kulturhus i Slangerup eller /og midlertidige lokaler, som stillers til rådighed for kulturen. På mødet kom der konkrete forslag til lokaler der eventuel kan være egnet til formålet.

Administrationen har set på de forslag der blev nævnt ved dialogmødet og kan konkludere følgende:

 • Præstegården (Slangerup Kirke): er ikke en mulighed.
 • Administrationscentret - gerne IT-bygningen: er ikke en mulighed.
 • Administrationscentret - mødelokaler: det undersøges i øjeblikket om det på sigt kan åbnes op for, at udvalgte mødelokale kan bruges af foreningerne.
 • Administrationscentret - salen: administrationen kan ikke anbefale denne løsning.
 • Slangerup Idræts- og kulturcenter - Sælen: Administrationen vurderer at det vil være muligt, at arbejde videre på denne løsning.
 • Lokaler til leje/salg, Brobæksgade 12A: Ifølge budgettet 2022 vil der i overslagsåret 2027 være økonomi i 2027, der kan dække leje af bygningen.

Overordnede konklusion:

Af de undersøgte lokaliteter vil Sælen være den mest oplagte mulighed at arbejde videre med. Det vil relativ hurtigt være muligt at omdanne et lokale til kulturelle formål. Drift og forbrugsudgifter er allerede medregnet i budgettet. Samtidigt viser kulturundersøgelsen i 2021/2022 og det nyligt afholdte

dialogmøde, at der mangler en samlet forståelse af, hvilken behov de ønskede kulturelle lokaler skal imødekomme. Sælen kan åbne for muligheden, at der i praksis og gennem struktureret dialog med kulturforeningerne og kulturaktører, finder en nærmere afklaring sted.

Samtidigt giver det mulighed for at undersøge grundigt, om det i den nærmeste fremtid vil være muligt at indrette andre lokaler til kulturelle formål i eksisterende kommunale bygninger.

Undersøgelse af behov og organisering

Uanset om der skal arbejdes mod at etablere et mindre eller større lokale i kommunale bygninger til kulturelle aktiviteter, eller om der på sigt skal investeres i et nyt stort kulturhus, så skønner administrationen, at der er en del spørgsmål, der skal arbejdes med og afklares inden der kan tages beslutninger. Både kulturundersøgelsen i 2021/2022 og det nyligt afholdte dialogmøde viser, at der er mange ideer, ønsker og tanker, men endnu intet overordnet, sammenhængende og samlet billede af, hvad der skal arbejdes hen i mod. Administrationen vil derfor i den kommende tid indlede en tættere mere struktureret dialog med de kulturelle foreninger og kulturelle aktører med henblik på, at skabet en fælles forståelse og idegrundlag til benyttelse af kulturelle lokaler.

Der er blandt andet behov for at sætte fokus på disse temaer:

 • Hvad skal eventuelle kulturlokaler anvendes til? hvordan det skal indrettes, hvad der skal prioriteres og hvad der skal udelukkes fordi der nogle aktiviteter der kræver en stationær indretning, der er i modstrid til andre aktiviteters behov for indretning.
 • Frederikssund Kommune stiler mod at udnytte kommunale lokaler bedst muligt. Dermed menes at lokaler ikke står tommer i for mange timer. Jo mere snæver et lokale er øremærket formål og brugergrupper, jo svære vil det være fuldt ud at udnytte lokalernes kapacitet. Hvordan sikres det, at lokaler der stilles til rådighed for kulturelle aktiviteter udnyttes fuld ud?
 • Der er pt. ikke personalemæssigt kapacitet og økonomi til at ansætte lønnet medarbejder til at varetage et kulturhus / lokaler til kultur. Hvordan skal den daglige drift organiseres? hvis skal varetage opgaven, og på hvilken betingelser?

Uddybende bemærkninger om de enkelte lokaler

Præstegården

Der blev peget på Præstegården (Slangerup Kirke) som i øjeblikket står tom. Administration har været i kontakt med kirkekontoret som oplyser, at Præstegården står tom da den nuværende præst i forbindelse med sin snarlige overgang til efterløn, har fået mulighed for at fraflytte boligen. Efter planen flytter en nyansat præst ind i Præstegården i sommeren 2023.

Administrationscentret - gerne IT-bygningen

Frederikssund Kommune er ved at afvikle Jægerspris Administrationscenter. Det betyder, at de afdelinger og medarbejder der har været placeret i denne bygning skal flyttes til nye lokaler. Det har lagt et stort pres på de øvrige eksisterende kontorlokaler på Frederikssund Rådhus og Administrationscenteret i Slangerup. I denne forbindelse er IT netop flyttet til disse lokaler. Det er derfor ikke muligt at flytte IT afdelingen til andre lokaler.

Administrationscentret - mødelokaler

Der arbejdes i øjeblikket på at etableres to nye mødelokaler på administrationscentret i Slangerup, umiddelbart ved hovedindgangen. Målet er at få nogle mødelokaler som egner sig til afholde af møder med eksterne samarbejdspartner, foreninger og borgere.

I forbindelse med denne ombygning ses der også på muligheden for, at inddrage Rådssalen til afholdes af møder med eksterne. Ligeledes er det under overvejelse, om mødelokalerne fremover skal kunne bookes og benyttes af foreningernes egne møder.

Administrationscentret - salen

Salen placeret på administrationscenteret i Slangerup har egen indgang, og der er ønske om at kunne indrette og benytte hallen til intime koncerter.

Der er flere større udfordringer ved denne løsning:

 • Det skal undersøges om intimkoncerter vil kræve at der etableres en nødudgang i modsatte ende af salen.
 • Der er mange bruger som i dag benytter salen til aktiviteter. Flere af disse aktiviteter kræver depotplads eksempelvis bordtennisbordene. Det vil være svært at finde ledig haltid andre steder i Slangerup, og særligt vil det give store problemer, at skaffe eksempelvis depotplads. På skolerne er der i forvejen maksimal udnyttelse af deporter og opbevaringsplads i forbindelse med haller og sale.
 • Lokalet vil kun kunne benyttes til musik / lydprøver etc. uden for almindelig arbejdstid, da lyden trænger gennem loftet op i kontor og mødelokalerne oven på gymnastiksalen.

Slangerup Idræts- og kulturcenter (SIK) - Sælen

Sælen består af to lokaler, som ligger i hver sin ende af bygningen overfor tennisbanerne. I midten er der indgang, anretterkøkken og toiletter. Det ene lokale er pt. anvendt som mødelokale med borde, stole og projektor. Flere idrætsforeninger i Slangerup benytter dette mødelokale. Men da der alene er tale om møder og ikke fortløbende aktiviteter, er der også mange ledige tider i Sælen. Foreningerne har også mulighed for at booket "Bukken" i SIK til møder. Dette lokale er mindre og dermed ikke egnet til mødevirksomhed med mange deltager. Desuden er det placeret som nabo til et fitnesslokale som betyder, at der er meget støj herfra i eftermiddags- og aftentimerne. Bliver hele Sælen inddraget til kulturaktiviteter, så vil der være behov for, at foreningerne får alternative muligheder til afholdelse af møder.

En anden mulighed kan været, at mødelokale i Sælen bibeholdes som det er i dag, og forsat kan bookes af alle kommunale foreninger. Det betyder at behov for mødelokaler til kulturelle foreninger indfries via den fælles bookning. Det andet lokale i Sælen kan derved frigives til kulturelle formål.

Lokaler til leje/ salg, Brobæksgade 12A

Bygningen er sat til salg hos EDC, men kan også lejes. I sagsmaterialet fra ejendomsmægleren er der oplyst følgende priser:

 • Køb af bygning 4.8000.0000 kr.
  • Årlige driftsudgifter 40.437 kr.
  • Forventet forbrugsomkostninger 35.096 kr.
 • Årlig leje af bygning brutto 320.000 kr.
  • indvendig vedligeholdelse påhviler lejer
  • Forventet forbrugsomkostninger vurderes skønsmæssigt til 35.096 kr. af ejendomsmæglerne. Rengøring er sandsynligvis ikke medtaget i denne beregning.

Ved overtagelse af bygningen (både ved leje og køb) skal der påregnes en udgift til almindelig istandsættelse samt indretning af stedet i forhold til brug af lokalerne. Der vil også skulle påregnes en del afklaring af forhold som lokalplan, tilladelse til ændring af brug af bygning, ejerforhold parkeringspladser etc.

Lovgivningsmæssigt er der visse begrænsninger for en kommune, hvis en bygning skal lejes. Det er muligt at lave lejeaftale som maximalt løber i tre år, uden mulighed for forlængelse. Ved længerevarende lejemål skal foretages en deponering svarende til det højeste af følgende beløb – opførelsesudgiften eller den seneste offentlige vurdering. Deponeringen skal foretages i forbindelse med indgåelse af aftalen, og vil være gældende i maximalt 25 år. Der kan i perioden årligt hæves 1/25 af det deponerede beløb, samt eventuelt tilskrevne renter.

Inddragelse

Kulturforeninger og kulturaktører i Slangerup har været inviteret til dialogmødet med udvalget.

Økonomi

Umiddelbart har sagen ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med forslag, der har bevillingsmæssige konsekvenser eller hvor der skal foretages deponering, skal dette behandles i særskilt sag med indstilling til Økonomiudvalg og Byråd.

18Beslutning om Krydsfeltet fase 2, samarbejde mellem Billedskole, Musikskole og Dramaskole

Resume

Under navnet "Krydsfeltet" samarbejder Frederikssund Kommunes Billedskole, Musikskole og Dramaskole om en fælles performativ platform. Første fase er gennemført og der er udarbejdet et oplæg til 2. fase som skal godkendes af udvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Udvalget godkender oplæg til 2. fase af Krydsfeltet, samarbejdet mellem Billedskole, Musikskole og Dramaskole.
 2. Udvalget godkender forlængelse af samarbejdsaftale med Dramaskolen

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Siden 2020 har der været arbejdet på at udvikle en fælles preformativ platform i et samarbejdet mellem Willumsens Billedskole, Parteaterets Dramaskole og Frederikssund Musikskole. Målet er at styrke kunstfaglig kreativitet og fællesskab for børn og unge i Frederikssund Kommune. Udvikling af den fælles platform har nu været gennem første fase og lyder under navnet "Krydsfeltet". Krydsfeltet skaber kunstprojekter for og med børn og unge fra de tre kunstskoler. Krydsfeltets mål er at lave 1-2 større projekter om året.

Der har i 2021 være afholdt et fællesprojekt "Allehelgensoptog". Et kunstnerisk optog fra Parkteatret over Ådalen, Frederikssund Kirke, Musikskolen, Bløden, Torvet og Lundevej til Willumsens Museum. I 2022 blev der afholdt et arrangement grundlovsdag. Det var historien om Grundlovens tilblivelse, om Frederiks den 7. og Grevinden Danner. Historien blev fortalt gennem skulptur, teater og musik ved Jægerspris Slot og Slotspark.

Institutionerne bag Krydsfeltet oplever at samarbejdet er yderst værdigfuldt. Gennem kreativiteten i dette krydsfelt opstår nye muligheden for arbejde med de enkelte elevers muligheder for dygtiggørelse. Projekterne er også platform for at skabe endnu større events, end de enkelte kunstskoler alene kan præstere.

De er udarbejdet et oplæg til videreudvikling af samarbejdet i 2. fase (vedlagt som bilag).

Erfaringerne er nu samlet i forhold til opstart af 2. fase. Der er i 2023 planlagt flere nye projekter. Erfaringerne har også vist behov for en mindre justering af den økonomiske ramme, så billedskolen tilføres en større andel af det samlede kommunale tilskud.

Frederikssund Kommune har på budget 2023 afsat 150.982 kr. i tilskud til de tre kunstskoler. Hertil tilføres der også økonomi fra deltagerbetaling henholdsvis billedskolen og dramaskolen på i alt 63.000 kr. Det giver i alt et driftsbudget på 213.982 kr. (se vedlagte bilag). Økonomien bliver i følge oplæg for fase 2. fordelt således:

Billedskolen 132.400 kr.

Dramaskolen 49.967 kr.

Musikskolen (administration af fælles aktiviteter) 4.000 kr.

Fællesudgifter, aktiviteter 27.615 kr.

Dramaskole

Samarbejdsaftalen med egnsteatret om en Dramaskole udløber den 31. juli 2023. Administrationen forslår at den nuværende aftale forlænges frem til og med den 31. december 2024, hvor også egnsteateraftalen har slutdato. Vedlagt er en revideret kopi af aftalen. Eneste ændringer er datoer, prisfremskrevet tilskudsbeløb og navn på underskriver på vegne af Job, erhverv og kultur.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet udgifter finansieres inden for udvalgets eksisterende bevilling.

Bilag

19Orientering om rammer for Kulturhavn 2023

Resume

På mødet den 28. november 2022 besluttede udvalget at afsætte 236.375 kr. fra kulturpuljen til afvikling af Kulturhavn 2023. Det mindre økonomiske råderum betyder, at rammer og indhold i Kulturhavn 2023 nødvendigvis bliver anderledes end i 2022. Udvalget har ønsket at administrationen udarbejder et oplæg til foreløbig rammesætningen og indhold for Kulturhavn 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget ønskede at behandle sagen som en beslutningssag.

Rammerne er godkendt, idet KUF, Skibby Aktive, Jægerspris Netværk, Slangerup City og Erhvervsforening og Frederikssund Ny Initiativråd inviteres ind i planlægningen af Kulturhavn 2023.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en arbejdsgruppe til at varetage den overordnede rammesætning og planlægning af Kulturhavn 2023. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Rejsestalden, Elværket, Bibliotekerne, Musikskolen, Parkteatret, Willumsens Museum, Færgegården, Frederikssund Erhverv, Frederikssund Festivalen og administrationen. Arbejdsgruppen repræsentanter består af en række aktører der foruden at kunne bidrage med en lang række aktiviteter på havn, også tilsammen bisidder en stor erfaring fra tidligere arrangementer som der kan trækkes på.

Med afsæt i den fastlagte økonomiske ramme har arbejdsgruppen fastlagt en rammeplan for afvikling af kulturhavn 2023 som hermed fremlægges for udvalget. Et udkast til program vil blive forelagt udvalget til orientering i løbet af foråret 2023.

Dato for Kulturhavn 2023: 18. - 19. august 2023

Der er i valg af dato taget hensyn til, at arrangementet ikke bliver afholdt samtidigt med andre større event (vikingespil, Snake City festival og Frederikssund festival). Der har været en drøftelse med Frederikssund Festivalen om eventuelt at placerer Kulturhavn samme weekend som festivalen. Det blev vurderet at det ikke vil være aktuel i 2023 men, at der skal være en løbende drøftelse om dette, hvis Kulturhavn skal være et tilbagevendende arrangement. Herudover har kulturinstitutionerne ønsket at Kulturhavn 2023 blev afviklet uden for sommerferieperioden af hensyn til afvikling af personalets ferie.

Afsættet for Kulturhavn 2023 er som udgangspunkt et én-dags arrangement en lørdag, med en ungekoncert fredag aften.

Økonomi: Der er afsat 236.375 kr.

Af det afsatte beløb er 80.000 kr. øremærket til aflønning af en projektleder. Det resterende beløb forventes i høj grad anvendt til at skaber rammerne for arrangementet. Der er mange praktiske omkostninger forbundet med afholdelse af kulturhavn projektet. (lys og lyd, affaldshåndtering, livredder, toiletter, trækker strøm frem til scene - eventuel generator etc.). På nuværende tidspunkt ved vi ikke om erhvervslivet vil byde ind med sponsorater eller donationer.

Tema for Kulturhavn 2023: "Fjorden"

Der ønskes et tema for arrangement som kan være styrende for valg og prioritering af aktiviteter. Temaet "Fjorden" tolkes bred som på-, ved- og i fjorden.

Målgrupper og formål: Større fokus på børn end i 2022

Der er enighed i arbejdsgruppen om, at aktiviteter målrettet børn skal have et større fokus end i 2022. Hvis Kulturhavn skal være en tilbagevendende årlig begivenhed, vil der være behov for at se nærmere målgrupper og formål for arrangementerne. Der er inspirations muligheder at hente fra andre byer.

Scene på havnen: Mobil scene opstilles på havneområdet.

Der kigges på om scenen kan placeres på kajen med front mod Færgevej. Det undersøges om det er muligt at afspærre for kørsel på Færgevej således at der skabes et større sammenhængende festområde.

Aktiviteter

Aktiviteter - kulturinstitutionerne:

Kulturinstitutionerne vurderes til at kunne skabe aktiviteter på havnen, som tilsammen svarer til én dags aktiviteter. Her er tale om aktiviteter der ligger i forlængelse af de kerneopgaver de enkelte kulturinstitutioner arbejder med.

Aktiviteter - foreninger:

Der skal arbejdes på at få foreningerne til at deltage med aktiviteter på - og i havnen. Efter corona-nedlukningen oplever mange foreninger mangel på friville kræfter. Det er derfor på nuværende tidspunkt usikkert, hvor stor opbakning arrangementet kan forvente, at få fra foreningerne. Bliver der stor opbakning vil der ske i prioritering i forhold til aktiviteter der knytter an til årets tema.

Mulige aktiviteter:

Program og aktiviteter er pt. ikke afklaret, men der er mange ideer i spil. Erfaringerne fra aktiviteterne ved Kulturhavn 2022 vil blive medtænkt i 2023. Eksempelvis var historiske byvandringer en stor publikumsmagnet. Der vil også blive arbejdet på undersøge, om byggepladsen for havnebadet kan inddrages, så der åbnes op for besøgende. Der vil også være et særligt fokus i forhold til at få inddraget de maritime foreninger.

Musik:

Ungeaften i 2022 var en succes som ønskes gentaget i 2023. Der vil som udgangspunkt ikke være økonomi til at indkøbe kendte bands. En mulighed kan være (lokale) bands der endnu ikke har haft deres gennembrud. Her vil aflønningen ligge på Dansk Musik Forbunds minimums tariffer.

Madmarked:

Der vil blive arbejdet på at skabe "madmarked" med fødevare.

Marked for lokale producenter:

Der afsættes plads til at marked for lokale producenter. Der vil blive skal mulighed for at lokale producenter kan præsentere deres vare.

Inddragelse

Der har været afholdt møder med Frederikssund Erhverv, kulturhuse, kulturinstitutioner og Frederikssund Festivalen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet Kulturhavn 2023 afholdes inden for udvalgets nuværende bevilling samt eventuelle overførte midler fra 2022.

20Beslutning om samarbejdsaftale 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag godkende udkast til samarbejdsaftale 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende udkast til samarbejdsaftalen 2023 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Beslutning

Godkendt, idet det er udkast til samarbejdsaftalen (bilag 1), der godkendes og ikke oplistningen af indsatsområder i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

I 2022 har udvalget haft drøftelser med Frederikssund Erhvervs bestyrelse. Til mødet den 27. september 2022 mellem udvalget og bestyrelsen blev der fokuseret på fire indsatsområder for samarbejdsaftalen 2023:

 • Grøn omstilling, herunder energipartnerskabet mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og lokale virksomheder
 • Tiltrækning af arbejdskraft
 • Uddannelsesområdet, herunder skole-virksomhedssamarbejdet
 • Infrastruktur, herunder pendling og motorvejstilslutning

Administrationen har i samarbejde med Frederikssund Erhverv udarbejdet et udkast til samarbejdsaftale med udgangspunkt i ovenstående temaer. Samarbejdsaftalen er drøftet i Job, erhverv og kultur den 10. januar 2023 og Frederikssund Erhvervs bestyrelse har givet input.

Samarbejdsaftale 2023

Udkast til samarbejdsaftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv indeholder følgende prioriterede indsatsområder:

 • Grøn Omstilling og Energi
 • Arbejdskraft
 • Uddannelse og skole-virksomhedssamarbejde
 • Infrastruktur

Administrationen anbefaler, at udvalget prioriterer de fire ovennævnte indsatsområder i 2023. Det udelukker ikke indsatser på andre områder, herunder:

 • Erhvervsservice og -udvikling
 • Interessevaretagelse og investeringfremme
 • Digitalisering
 • Bosætning (underlagt en særskilt bevilling).

Samarbejdsaftalen 2023 bør være dynamisk, så Frederikssund Erhverv har mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen på baggrund af ændrede vilkår i samfundet.

Samarbejdsaftale 2023 findes i bilag.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

21Drøftelse af første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber

Resume

Byrådet besluttede den 2. marts 2022, at der under sundhedspolitikkens tema Mental sundhed skal udarbejdes en handleplan for forebyggelse af ensomhed og fremme af fællesskaber (jf. sag nr. 43). I denne sag forelægges første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber, som er godkendt af Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 6). Indholdet i handleplanen vedrører også andre fagudvalgs områder, hvorfor Social og sundhed besluttede, at handleplanen sendes i høring. Handleplanen er sendt i høring hos Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; Job, erhverv og kultur samt Skole, klub og SFO. Herefter forelægges Social og sundhed handleplanen til endelig godkendelse i marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget bemærker, at det er være en del af et fællesskab på en arbejdsplads eller en uddannelse er en del af den mentale sundhed.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 sætter mål og retning for, at alle borgere skal have de bedste rammer og forudsætninger for at leve et godt og aktivt liv med bedre sundhed og flere gode leveår. Politikken har fokus på tre temaer: 1) Mental sundhed; 2) Sundhedsfremme og forebyggelse; og 3) Det nære sundhedsvæsen. Politikken skal realiseres gennem en række tematiske og flerårige handleplaner, som tager udgangspunkt i politikkens principper og borgernes sundhedsudfordringer.

Andelen af danskere med dårlig mental sundhed stiger, og især føler mange danskere sig ensomme. De nyeste tal fra 2021 viser, at én ud af ni borgere i Frederikssund Kommune på 16+ år føler sig ensom. Oplevelsen af at være ensom er ofte relateret til følelser af at være ulykkelig, stå alene, være ude af stand til at handle og savne nærvær med andre. Når borgere oplever at føle sig ensomme, kan det derfor gå ud over deres trivsel og livskvalitet, ligesom de har øget risiko for at udvikle en række sygdomme.

Administrationen har på baggrund af rammen for handleplanen (vedtaget af Social og sundhed den 31. marts 2022, sag nr. 36) udarbejdet vedlagte første udkast til Handleplan for flere i fællesskaber. Udkastet til handleplanen er godkendt af Social og sundhed den 19. januar 2023 (sag nr. 6).

Handleplanen sættes op grafisk som en plakat i A2-format, så den er let tilgængelig og synlig, hvor medarbejderne færdes. Handleplanen er således udarbejdet i et kort, visuelt og overskueligt format med en forside og en bagside. På forsiden findes formål og målsætninger, mens baggrund, fokusområder, indsatser og implementering fremgår af bagsiden. Derved er det nemt at få et overblik over indholdet i handleplanen. Handleplanen er den første handleplan under Sammen om sundhed, og med denne handleplan lægges der derfor op til et fælles koncept for alle handleplaner under Sammen om sundhed.

Handleplanens formål er at skabe en fælles retning for arbejdet med at give flere borgere mulighed for at blive en del af positive fællesskaber i de kommende år. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem kulturlivet, idrætslivet, patientforeninger m.fl. samt kommunens medarbejdere. Handleplanen gennemføres i perioden 2023-2024 og dækker alle aldersgrupper i kommunen. Det målbare mål med handleplanen er at nedbringe andelen af borgere, som føler sig ensomme, til syv procent. Det vil sige, at det har samme niveau som før Covid-19-pandemien. Det skal ske inden 2025, hvor næste regionale sundhedsprofil gennemføres. Der er således tale om et ambitiøst mål.

Handleplanen opererer med tre forskellige fokusområder: 1) forebygge ensomhed; 2) tidlig målrettet indsats mod ensomhed; og 3) støtte til ensomme. Den inddragende proces forud for udarbejdelsen af handleplanen har vist, at både borgere, foreninger og medarbejdere savner et bedre overblik over de mange aktiviteter og tilbud i kommunen, hvorfor handleplanen har fokus herpå.

Næste skridt: Bred involvering på tværs af kommunen

Kommunens medarbejdere vil de kommende to år arbejde med relevante indsatser i handleplanen, fx øge synligheden af eksisterende tilbud via kommunens hjemmeside, Facebook-side mv. Administrationen vil følge op med en evaluering. Medarbejderne vil blandt andet bringe handleplanen ind i de fora, som allerede drøfter muligheden for fællesskaber og forebyggelse af ensomhed blandt forskellige målgrupper. Det gælder fx Folkeoplysningsudvalget, idræts- og kulturlivet, de frivillige sociale foreninger, patientforeninger, aftenskoler, skole- og forældrebestyrelser og Seniorrådet. Der gives en status på gennemførsel af aktiviteter i handleplanen primo 2025. Målet evalueres i forbindelse med lancering af den næste regionale sundhedsprofil i 2025.

Behandlingsplan og lancering

Første udkast til handleplanen er sendt til drøftelse i Omsorg og ældre; Unge, fritid og idræt; Børn, familier og forebyggelse; samt Skole, klub og SFO på deres møder i februar 2023. Derefter forelægges Social og sundhed den reviderede handleplan i marts 2023 med henblik på godkendelse. Handleplanen vil blive lanceret i forbindelse med den ene af de tre FrederiksSund Dage, som handler om Flere i fællesskaber den 21. marts 2023.

Inddragelse

Der har undervejs været en bred inddragelse på tværs af kommunen for at indsamle input til handleplanen:

1. Kickoff for Sammen om sundhed, hvor borgere, medarbejdere og politikere gav input til blandt andet temaet Mental sundhed.

2. Workshop for medarbejdere og forskellige institutioner, blandt andet Musikskolen og Bibliotekerne, med drøftelse af udfordringer og mulige tiltag i forbindelse med fællesskaber.

3. Møder med en kirke, to brugerstyrede aktivitetscentre for seniorer og tre foreninger for at kvalificere idéer fra workshops. De tre foreninger er udvalgte foreninger, som har fokus på de målgrupper, som kan have sværere ved at finde fællesskaber.

Det samlede billede fra inddragelsesprocessen er, at Frederikssund Kommune har et rigt fritids-, kultur- og foreningsliv med mange muligheder for fællesskaber. Dog efterspørges mere synlighed og et bedre overblik over de eksisterende tilbud. Det gælder både blandt borgerne og blandt de medarbejdere, som i hverdagen møder borgere, der har brug for hjælp til at finde tilbuddene.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

22Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev for regnskabsåret 2021, vedlagt som bilag.

Inddragelse

Taget til efterretning.

Bilag

23Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.