Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 05. oktober 2022

2. behandling budget 2023 Byrådssalen kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter [ud] [ind]

Beslutning

Godkendt med den justering, at sag 269 om Udbud af fast ejendom udgik af dagsordenen.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Resume

Budget 2023 skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

Budgetforslaget blev 1. behandlet på byrådsmødet den 31. august 2022, og på mødet den 5. oktober 2022 gør Økonomiudvalget status på indkomne budgetforslag indenfor den politisk fastsatte frist. Økonomiudvalget beslutter, hvilket budgetforslag som bør indstilles til Byrådets 2. behandling den 12. oktober.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

Der foretages en afstemning om, hvilket af de to indkomne budgetforslag, som indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 12. oktober 2022.

De to rettidigt indkomne forslag sendes til afstemning i to særskilte afstemninger:

 1. Forslag fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Charlotte Drue Aagaard (løsgænger).
 2. Forslag fra Venstre.

Endvidere indstilles følgende punkter 3-5 til Byrådets endelige godkendelse:

3. Takstark (bilag J) - indeholdende de beregnede kommunale takster for 2023 baseret på budgetaftalen for 2023.

4. Med henblik på en mere fleksibel bevillingsstyring indstilles, at budgetterede udgifter til Borgerservice, flyttes fra bevillingen "Administration" til "Beskæftigelsesindsats", som begge henhører under Job, erhverv og kultur.

5. Frigivelse af rådighedsbeløb i 2023 for følgende seks anlægsbevillinger:

 • Idræts- og spejderfacilitetspuljen 2,138 mio. kr.
 • Teknisk anlægspulje 3,406 mio. kr.
 • Ejendomsrenovering 12,943 mio.kr.
 • Energiinvesteringer 4,753 mio. kr.
 • Slidlagspuljen 11,955 mio. kr.
 • Legionella 1,052 mio. kr.

Beslutning

Indstillingspunkt 2 - forslaget fra Venstre - blev bragt til afstemning.

For stemte: Morten Skovgaard (V) og John Schmidt Andersen (V).

Imod stemte: Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O) og Michael Tøgersen (I).

Indstillingspunkt 2 faldt dermed.

Indstillingspunkt 1 - forslaget fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Charlotte Drue (løsgænger) - blev bragt til afstemning.

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O) og Michael Tøgersen (I).

Imod stemte: Morten Skovgaard (V) og John Schmidt Andersen (V).

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 3-5 blev bragt til afstemning.

For stemte: Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O) og Michael Tøgersen (I).

Morten Skovgaard (V) og John Schmidt Andersen (V) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 3-5 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Sagsfremstilling

Budgetforslaget har været udsendt i høring fra den 26. august til den 9. september 2022. Høringen gav anledning til 197 høringssvar, som løbende er blevet viderebragt til Byrådets medlemmer. Frist for politiske ændringsforslag fra Byrådets medlemmer var fastsat til tirsdag den 20. september 2022 kl. 12.00.

Ved fristens udløb er modtaget to ændringsforslag, bestående af:

 1. Budgetaftale for 2023 indgået mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandslisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Charlotte Drue Aagaard (løsgænger).Forslaget er nærmere belyst i bilagene A-F, bestående af en A. Budgetaftaletekst, B. Politiske ændringsforslag, C. Budgetoversigt, D. Investeringsplan, E. Likviditetsprognose, F. Overblik over valgte prioriteringer.
 2. Budgetforslag fra VenstreForslaget er nærmere belyst i bilag G. indeholdende politiske ændringsforslag, budgetoversigt, investeringsplan og likviditetsprognose, samt bilag H. Overblik over valgte prioriteringer.

Overholdelse af økonomiske måltalDet kan bemærkes, at begge budgetforslag overholder de af KL udmeldte rammer for kommunens service-, og anlægsudgifter i 2023, samt kravet om økonomisk balance i årene 2023-2026, som er fastsat i kommunens økonomiske politik. Den konkrete målopfyldelse fremgår af bilag F. og H.: Overblik over valgte prioriteringer.

Korrektioner til budgetudgangspunktetVedlagte bilag I. indeholder en oversigt over korrektioner til budgetudgangspunktet, som allerede var indeholdt i budgettet, som blev 1. behandlet af Byrådet den 31. august.

TakstarkVedlagte bilag J. indeholder et revideret takstbilag med taksterne for budgetåret 2023. Idet der blev fremlagt et foreløbigt takstbilag til 1. behandlingen, er samtlige ændringer siden denne behandling markeret med ”gult” i bilaget.

Det reviderede takstark tager udgangspunkt i det fremsendte budgetforslag ”Budgetaftale for 2023”, hvorfor der siden Byrådets 1. behandling er foretaget en genberegning af taksterne for dagpasning som følge af de politiske ændringsforslag: Minimumsnormeringer i dagtilbud, en lukkedag mindre samt effektivisering i områdeledelse samt ansættelse af dagplejeleder.

Helt generelt kan nævnes, at følgende takster er fastsat i henhold til takstcirkulære:

 • Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner fastsættes som 25 pct. af de budgetterede udgifter på området.
 • Takster for klubberne fastsættes som 20 pct. af de budgetterede udgifter til området.

Endvidere er der en række takster, som følger lovgivningen på de respektive områder, og hvor den konkrete takst for 2023 endnu ikke er udmeldt. Af takstbilaget fremgår det af kolonnen "takstprincipper", hvilke takster dette gælder for. For øvrige takster gælder, at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger.

AnlægMed henblik på at effektivisere den politiske proces vedrørende frigivelse af afsatte rådighedsbeløb indstilles det, at der samtidig med budgettets vedtagelse godkendes anlægsbevillinger i 2023 (frigivelse af rådighedsbeløb) til følgende projekter med de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2023:

 • Idræts- og spejderfacilitetspulje: 2,138 mio. kr.
 • Teknisk anlægspulje: 3,406 mio. kr.
 • Ejendomsrenovering: 12,943 mio. kr.
 • Energiinvesteringer: 4,753 mio. kr.
 • Slidlagspuljen: 11,955 mio. kr.
 • Legionella: 1,052 mio. kr.

Kriteriet for frigivelse af ovenstående er, at der foreligger en politisk beslutning om den konkrete udmøntning.

Ændringer til bevillingsområder

Grundet arbejdsopgaver, hvor medarbejdere varetager opgaver på tværs af Borgerservice og Jobcenteret, vil det bidrage til en mere fleksibel styring, såfremt de budgetterede udgifter til Borgerservice flyttes fra bevillingen "Administration" til "Beskæftigelsesindsats". Begge bevillingsområder tilhører Job, erhverv og kultur, og der er tale om flytning af en samlet bevilling på 13,947 mio. kr. i 2023.

Pris- og lønreguleringEfter budgettets godkendelse vil der ske en konsekvensberegning af pris- og lønreguleringen vedrørende overslagsårene som konsekvens af godkendte ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har haft en løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg har vurderet, hvordan de har kunnet invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

Fysisk og digitalt borgermøde

Tirsdag den 7. juni 2022 inviterede Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2023. På mødet kunne man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2023 og overslagsårene. Den 1. september 2022 blev afholdt endnu et borgermøde, hvor borgerne havde mulighed for at gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2023-2026 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet gav mulighed for en drøftelse af det administrative budgetforslag, der var sendt i høring. Man kunne deltage digitalt eller fysisk til møderne.

Digital borgerinddragelse

I perioden 1. august – 26. august har borgerne haft mulighed for at komme med ideer til, hvordan de kommunale kroner skal prioriteres i 2023 og overslagsår via den digitale platform vi.skaber.frederikssund. Alle ideerne er formidlet til byrådets medlemmer med henblik på, at de kunne indgå i byrådets dialog om prioriteringer i budget 2023.

Høringsprocessen

Budgetforslaget har været udsendt i høring fra den 26. august - 9. september 2022, hvor alle interesserede har haft mulighed for at afgive et høringssvar. Høringssvarene er som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de er gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer.

Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2023.

Resume

I nærværende sag skal Byrådet tage stilling til, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i forbindelse med budget 2023. Derudover skal udskrivningsprocent, grundskyldspromillen samt dækningsafgitens fastsættes.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget, med udgangspunkt i budgetforslaget, overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2023.
 2. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8.
 3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug holdes uændret på 7,2 promille.
 4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille.
 5. Dækningsafgift af erhvervsejendomme fortsat fastsættes til 0 promille.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten.

Ud over udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromillen og dækningsafgifter inden for de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering, foretages der en efterregulering i 2026 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning. Det selvbudgetterende udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL’s skatte- og tilskudsmodel samt forventet befolkningsfremskrivning. Beregningerne er foretaget på KL’s skatte- og tilskudsmodel i august 2022 og viser en lille merindtægt på 0,1 mio. kr. ved valg af selvbudgettering i 2023. Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti i 2023. Dette skyldes, at gevinsten ved at vælge selvbudgettering er lille i forhold til statsgaranti og ved valg af selvbudgettering er der en væsentlig usikkerhed forbundet. Begrundelsen herfor uddybes nærmere i vedlagte notat.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort Frederikssund Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023 til 9,279 mia. kr. Budgettet indeholder en forudsætning om, at der vælges statsgaranti.

Med en uændret udskrivningsprocent på 25,8 procent fås et provenu på 2,394 mia. kr. i indkomstskat i 2023.

Grundskyld

Med et provenu på 357,3 mio. kr. er grundskyldspromillen uændret på 32,5. Med en grundskyldspromille for landbrug på 7,2 fås et provenu på 7,1 mio. kr.

Dækningsafgift offentlige ejendomme

Med et provenu på 6,2 mio. kr. for dækningsafgift af offentlige ejendomme udgør dækningsafgiften uændret 8,75 promille.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Resume

I nærværende sag skal Byrådet fastsætte kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,96% på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

 • Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
 • Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.
 • På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2022 udgør kirkeskatten 0,96%.

Kirkeministeren har i brev af 6. juli 2022 meddelt, at landskirkeskatten i 2023 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 11,093 mio. kr., og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 14. september 2022 meddelt, at bidraget til kirke- og provistiudvalgskasser udgør 58,907 mio. kr. Der er således et samlet finansieringsbehov på 70 mio. kr.

Af §18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog således at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken.

Kommunen har fået udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til folkekirken i 2023 på 7,292 mia. kr. Under forudsætning af, at der vælges statsgaranti i 2023, forbliver kirkeskatteprocenten uændret 0,96%.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Resume

I forbindelse med konstitueringen af det nuværende Byråd blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe omkring Vinge. Ved denne sag skal Økonomiudvalget, som politisk styregruppe for Vinge, anbefale udkast til kommissorium for arbejdsgruppen til byrådets godkendelse. Kommissorium er vedlagt sagen som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedlagte kommissorium for arbejdsgruppe om Vinge godkendes.
 2. Byrådet udpeger repræsentanter til arbejdsgruppen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales med den præcisering i kommissoriet, at der forventes afholdt fire møder årligt.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A)

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen skal understøtte udviklingen af en sammenhængende og velfungerende by i Vinge og har således en forberedende og rådgivende funktion overfor Økonomiudvalg og Byråd.

For at rammesætte arbejdsgruppens overordnede formål og format er der udarbejdet et udkast til kommissorium. Det må forventes, at det første møde i arbejdsgruppen yderligere vil afklare, hvordan arbejdsgruppen bedst arbejder for at understøtte den strategiske tilgang til udviklingen af Vinge.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

I forbindelse med afholdelse af folketingsvalg skal Byrådet tage stilling til antal valgstyrere og tilforordnede vælgere. Udskrives der folketingsvalg inden den 12. oktober 2022, udsender administrationen breve til partierne og listerne omkring fordeling af valgstyrere, og tilforordnede vælger med forbehold for Byrådets endelige godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der udpeges 30 valgstyrere samt 30 tilforordnede vælgere til det kommende folketingsvalg.
 2. Opstillede partier og lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, gives mulighed for at udpege hver én tilforordnet vælger.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Sagsfremstilling

Forud for folketingsvalg i 2022 eller 2023 skal Byrådet tage stilling til:

 • Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere
 • Fastlægge antallet af pladser som tilforordnede til opstillingsberettigede partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

Udskrives der folketingsvalg inden beslutning i Byrådet den 12. oktober 2022, udsender administrationen breve til partierne omkring fordeling af valgstyrere, og tilforordnede vælger som beskrevet i denne sag, men med forbehold for Byrådets endelige godkendelse.

Byrådet har den 23. november 2016 truffet beslutning om, at der er seks valgsteder i Frederikssund Kommune.

På Byrådets møde den 26. januar 2022 er følgende udpeget som valgstyrerformænd ved folketingsvalg, folkeafstemninger, Europa-parlamentsvalg m.v. for valgperioden 2022-2025:

Frederikssundhallen: Jesper Wittenburg (A).Ådalens Skole: Morten Skovgaard (V)

Trekløverskolen, Afd. Græse Bakkeby: Thomas Sander Hansen (B)

Skibby Idrætshal: Charlotte Drue Aagaard (Løsgænger)

Jægerspris SKole, Hallen, Møllevej 100: Nicolai Pandorff (C)

Slangerup Idræts- og Kulturcenter: Anne Lise Kuhre (A)Baseret på erfaringer fra folkeafstemningen 1. juni 2022, hvor en ny bemandingsmodel blev afprøvet på de fleste af valgsteder er det administrationens vurdering, at der vil være brug for i alt 78 valgstyrere og tilforordnede vælgere på de seks valgsteder. Byrådet har på deres møde den 23. november 2016 besluttet, at op imod 20 % af det samlede antal tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige - dvs. vælgere med stemmeret i kommunen. Dertil kommer, at der på hvert valgsted indgår 2 administrative medarbejdere samt en valgsekretær, en assisterende valgsekretær og en valgmedhjælper, som bistår med afvikling af valget.

Administrationen forslår derfor, at:

 • 60 tilforordnede vælgere rekrutteres fra partierne
 • 18 tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige og partier og lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

Administrationen foreslår endvidere, at de partier og lister der ikke er repræsenteret i Byrådet – i lighed med tidligere – gives mulighed for at udpege én tilforordnet.

Fordelingen af valgstyrere og tilforordnede vælgere rekrutteret fra partierne sker som udgangspunkt efter forholdstalsmetoden (den d'Hondtske metode) på baggrund af anmeldelse af valggrupper. Hvis Byrådet beslutter en anden fordeling, kan valgstyrere og tilforordnede vælgere udpeges efter denne. I forhold til l valglovgivningen skal der udpeges 5-9 valgstyrere pr. valgsted. Tidligere er der udpeget 5 valgstyrere pr. valgsted. Fastholder Byrådet dette, skal der således udpeges i alt 30 valgstyrere.

Tidligere har Byrådet fordelt valgstyrere og tilforordnede vælgere forholdsmæssigt ud fra deres repræsentation i det siddende byråd. Hvis denne metode fastholdes, indebærer det, at partierne skal rekruttere følgende antal valgstyrere og tilforordnede vælgere:

Administrationen fordeler ”pladserne” på de seks valgsteder, så der på alle valgsteder er valgstyrere og tilforordnede fra forskellige partier og lister. Valgstyrerne indgår i bemandingen i løbet af dagen, men har derudover ansvar for at underskrive valgbogen ved optællingens afslutning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Til orientering er der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til afholdelse af folketingsvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

Søren Weimann (B) orienterede om et møde med Fjordgruppen, der arbejder for en regional digeløsning. Desuden fortalte ham om et møde i Hillerød vedr. investeringsfremme.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A)

Sagsfremstilling

 • Afslag fra pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger

Frederikssund Kommune har i august 2022 søgt om penge til en ny grøn el færge mellem Kulhuse og Sølager. Trafikstyrelsen har den 28. september meddelt afslag på ansøgningen. Afslagsbrevet er vedhæftet.

 • Orientering fra Borgmestermøde den 29. september v/Borgmester Tina Tving Stauning (A).

Sagen udgik.

Sagen udsat.

Fraværende: Tina Tving Stauning (A)

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.