Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 31. maj 2022

Ekstraordinært møde - Byrådssalen kl. 19.00

Referat
Fold alle punkter

150Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at dagsordenen tilføjes et punkt med meddelelser.

151Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2022 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. svarende til forventet merforbrug på serviceudgifterne i 2022.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. svarende til forventet merforbrug på overførselsudgifterne i 2022.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -6,1 mio. kr. svarende til forventede merindtægter på den centrale refusionsordning i 2022.
 4. Der gives en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. svarende til forventet merforbrug på bruttoanlægsudgifterne i 2022.
 5. Der gives en tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. svarende til forventede mindreindtægter på bruttoanlægsindtægterne i 2022.
 6. Der gives en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. svarende til en forventet mindreindtægt på tilskud og udligning i 2022.
 7. Der gives en tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. svarende til en forventet merindtægt på renter mv. i 2022.
 8. Der udsættes bruttoanlægsudgifter på 39,3 mio. kr. fra 2022 til 2023 svarende til en tillægsbevilling på -39,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022, mens der indarbejdes 39,3 mio. kr. i oprindeligt budget for 2023.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. maj 2022, pkt. 124:

Sagen udsat.

Der indkaldes til et ekstraordinært fysisk møde i Økonomiudvalget forud for Byrådets næste ordinære møde med henblik på en fornyet behandling af sagen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-7 samt et justeret indstillingspunkt 8 blev sat til afstemning. Det justerede indstillingspunkt 8 (jf. bilag 1a) lyder: "Der udsættes bruttoanlægsudgifter på 37,3 mio. kr. fra 2022 til 2023 svarende til en tillægsbevilling på -37,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022, mens der indarbejdes 37,3 mio. kr. i oprindeligt budget for 2023. Herudover lægges 2,1 mio. kr. i kassen i 2022".

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B) og Kirsten Weiland (N).

Imod stemte: John Schmidt Andersen (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V), Niels Martin Viuff (C) og Inge Messerschmidt (O).

Inge Messerschmidt (O) stemte imod med den begrundelse, at Dansk Folkeparti ikke er enig i prioriteringen i flere af de foreslåede udskydelser.

Venstres medlemmer stemmer imod med den begrundelse, at det anbefales, at der indkaldes til forhandlinger omkring de nødvendige udskydelser og annullering af anlægsopgaver.

Indstillingspunkt 1-7 anbefales sammen med et justeret indstillingspunkt 8 (jf. bilag 1a), der lyder: "Der udsættes bruttoanlægsudgifter på 37,3 mio. kr. fra 2022 til 2023 svarende til en tillægsbevilling på -37,3 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne i 2022, mens der indarbejdes 37,3 mio. kr. i oprindeligt budget for 2023. Herudover lægges 2,1 mio. kr. i kassen i 2022”.

Sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling på baggrund af Økonomiudvalgets møde den 18. maj 2022

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 18. maj 2022 om udsættelse af sagen med henblik på fornyet behandling af sagen på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde har administrationen udarbejdet en revideret oversigt over forslag til udskydelse af bruttoanlægsudgifter, jf. bilag 1a.

Indledning

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik, Klima, natur og energi samt Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen forelægges Byrådet med henblik på endelig godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til et forventet overskud på 2,3 mio. kr. i 2022, hvilket er en forbedring på 9,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. De primære ændringer til oprindeligt budget kan henføres til flere bruttoanlægsindtægter og flere bruttoanlægsudgifter.

Stort pres på servicerammeoverholdelse i 2022

For Frederikssund Kommune udgør sigtepunktet 2.267,7 mio. kr. svarende til oprindeligt budget.

Nærværende budgetopfølgning giver som udgangspunkt anledning til, at de forventede serviceudgifter i 2022 skal øges med 24,1 mio. kr., hvilket primært skyldes forventede merudgifter på ældreområdet på 25,1 mio. kr.

Herefter udgør de forventede serviceudgifter i 2022 2.288,0 mio. kr. svarende til en overskridelse af sigtepunktet på 20,3 mio. kr. Det er samtidig under forudsætning af mindreforbrug på 8,6 mio. kr. med udgangen af 2022 svarende til mindreforbrug i 2021.

Det vurderes ikke realistisk, at overskridelsen på 20,3 mio. kr. i forhold til sigtepunktet kan modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på serviceudgifterne på andre områder end ældreområdet i nævneværdigt omfang. Dette skyldes, at kommunens serviceudgifter over en bred kam er under et kraftigt pres - blot i forhold til at overholde nuværende budgetter. Mere konkret kan følgende udfordringer nævnes:

Voksenhandicapområdet

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. i 2022 primært som følge af højere aktivitet vedrørende botilbud. Et merforbrug, der skal finansieres inden for eksisterende rammer via tre tidligere besluttede budgethåndtag.

Specialundervisningsområdet

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2022 som følge af øget visitation. Et merforbrug, der skal finansieres af det almene skoleområde bl.a. via vakante stillinger.

Administrationen

Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. på forsikringer og barselskompensation, der skal finansieres inden for eksisterende rammer bl.a. via vakante stillinger.

Energi

I 2022 forventes merudgifter til energi i størrelsesorden 15-20 mio. kr. grundet stigende priser. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, hvorfor udviklingen følges tæt frem mod næste budgetopfølgning, hvor der vil være viden om i hvor stort omfang kommunen kompenseres for merudgifterne som en del af økonomiaftalen for 2023.

Ukraine

Situationen omkring Ukraine vil medføre merudgifter i Frederikssund Kommune som følge af ankomsten af flygtninge. Disse merudgifter vil blive fulgt tæt frem mod næste budgetopfølgning, hvor der vil være viden om i hvor stort omfang kommunen kompenseres for merudgifterne som en del af økonomiaftalen for 2023.

Stormen Malik

Malik gav anledning til merudgifter på 1,7 mio. kr. til ibrugtagning af watertubes, sandsække, aflønning af frivillige mv., der skal finansieres inden for eksisterende rammer primært på det tekniske område bl.a. ved færre udgifter til kontrol af badevand og afværgeforanstaltninger.

COVID-19

Budgetopfølgningen viser forventede merudgifter til COVID-19 i 2022 på 6,1 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. skal finansieres inden for eksisterende rammer.

Overførsel fra drift til anlæg

Med udgangspunkt heri er det administrationens vurdering, at overholdelse af servicerammen i 2022 er betinget af, at der overføres 23,0 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende hovedvedligeholdelse (11,4 mio. kr.) og slidlag (11,6 mio. kr.). En overførsel, der rent fagligt bør foretages under alle omstændigheder, idet de omfattede projekter har anlægsmæssig karakter.

Efter indarbejdelse af denne overførsel udgør de forventede serviceudgifter i 2022 2.265,0 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mindre end sigtepunktet.

Den foreslåede overførsel fra drift til anlæg betyder, at presset på overholdelse af anlægsrammen i 2022 øges. En problemstilling, der behandles neden for.

Central reservepulje

Der er afsat en central reservepulje på 15 mio. kr. til finansiering af uforudsete udgifter indenfor servicerammen i 2022.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 4,6 mio. kr., der primært kan henføres til øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste under familieområdet.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 6,1 mio. kr. baseret på regnskabsresultatet for 2021, der er første år med de nye regler omkring særligt dyre enkeltsager, som blev besluttet som en del af udligningsreformen fra 2020.

Stort pres på bruttoanlægsrammeoverholdelse i 2022

For Frederikssund Kommune udgør anlægsrammen 140 mio. kr. svarende til oprindeligt budget.

Nærværende budgetopfølgning - efter indarbejdelse af overførsel af 23,0 mio. kr. fra drift til anlæg, jf. ovenfor - giver anledning til forventede bruttoanlægsudgifter i 2022 på 167,7 mio. kr. Et udgiftsniveau, der ligger 27,7 mio. kr. over anlægsrammen. Hertil kommer, at der i budgetopfølgningen indarbejdes, at overførslen fra 2021 på 23,1 mio. kr. (besluttet på byrådsmøde den 27. april 2022) modsvares af en tilsvarende overførsel fra 2022 til efterfølgende år.

Samlet viser budgetopfølgningen således, at der skal annulleres eller udskydes budgetlagt forbrug vedrørende bruttoanlægsudgifter på i alt 50,8 mio. kr. for at kommunen overholder sin anlægsramme i 2022.

Derfor har administrationen gennemgået de budgetterede anlægsudgifter med henblik på forslag til bruttoanlægsudgifter i 2022, der rent juridisk kan annulleres eller udskydes.

I vedlagte bilag 1. Forslag til udskydelse af bruttoanlægsudgifter fremgår det, hvilke bruttoanlægsudgifter, som administrationen konkret foreslår udsat. Forslag, der samlet summerer op til 39,3 mio. kr. Mere specifikt omhandler det følgende anlægsprojekter:

 • Adgangsforhold og station i Vinge (ØU) - 1,0 mio. kr.
 • Digitalisering - fokus på velfærdsteknologi (ØU) - 1,0 mio. kr.
 • Vejbelægning Deltakvarteret Vinge (ØU) - 4,4 mio. kr.
 • Klub (SKS) - 1,0 mio. kr.
 • Energiinvesteringer (KNE) - 2,0 mio. kr.
 • Pulje til stier og skilte i det åbne land (KNE) - 0,6 mio. kr.
 • Støttepunkter til friluftsliv (KNE) - 0,9 mio. kr.
 • Rekreative stier (KNE) - 1,7 mio. kr.
 • Adgangsvej til idrætsbyen fra strandvang (UFI) - 13,7 mio. kr.
 • Maritimt Center (UFI) - 2,4 mio. kr.
 • Låsesystemer i plejeboliger (OÆ) - 1,7 mio. kr.
 • Ejendomsrenovering (PT) - 5,0 mio. kr.
 • Bedre bredbånd (PT) - 0,1 mio. kr.
 • Fornyelse Skibby Hovedgade del 2 (PT) - 3,7 mio. kr.

Reduktionen af bruttoanlægsudgifterne med 50,8 mio. kr. foreslås herefter håndteret med en todeling af indsatser:

1. Aktiv beslutning om udskydelse af bruttoanlægsudgifter, hvor det er juridisk muligt. Herigennem sikres udskydelse af 39,3 mio. kr.

2. Ændret periodisering i øvrigt på 11,5 mio. kr., der sikres i det løbende budgetopfølgningsarbejde frem mod budgetopfølgningerne pr. 30. juni og 30. september.

Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter med 10,0 mio. kr. vedrørende salget af Thorstedlund, idet køber bestrider restbetaling. Indtægten overføres til 2023.

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter på 0,1 mio. kr. som følge af kommunens andel af kollektiv skattesanktion for 2022.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en forventet merindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende garantiprovision som følge af flere garantistillelser.

I bilag 2. Oversigtsnotat udspecificeres resultatet af budgetopfølgningen yderligere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 giver anledning til en samlet tillægsbevilling på 13,9 mio. kr. Herefter forventes et samlet overskud på 2,3 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. bedre set i forhold til oprindeligt budget.

Besluttes det yderligere at udskyde bruttoanlægsudgifter for 39,3 mio. kr. fra 2022 til 2023, udgør det forventede overskud i 2022 41,6 mio. kr. Endvidere vil såvel servicerammen som anlægsrammen blive overholdt i 2022 som en konsekvens af de øvrige beslutninger, som sagen lægger op til.

Bilag

152Beslutning om ekspropriation af nye cykelstier på Skibby Hovedgade

Resume

Plan og teknik anmodes om at indstille beslutning om ekspropriation til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder for at kunne etablere nye cykelstier på delstrækning 2 på Hovedgaden i Skibby. Etablering af nye cykelstier på Hovedgaden i Skibby er afsat på Investeringsoversigten 2022-24.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Igangsætte ekspropriation af nødvendige arealer og rettigheder for at kunne etablere de ønskede cykelstier langs Hovedgaden i Skibby
 2. Bemyndige administrationen til at godkende den arealfortegnelse og ekspropriationsplan, som danner baggrund for åstedsforretningen
 3. Fastsætte en dato og tidspunkt for åstedsforretningen i juni 2022, som ledes af tidligere udvalgt byrådsmedlem.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 4. maj 2022, pkt. 81:

Indstillingspunkt 1 og 2: Anbefales.

Indstillingspunkt 3: Plan og teknik foreslår den 8. juni kl. 16.00.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. maj 2022, pkt. 132:

Sagen udsat. Der indkaldes til et ekstraordinært fysisk møde i Økonomiudvalget forud for Byrådets næste ordinære møde med henblik på en fornyet behandling af sagen.

Beslutning

Sagen anbefales sendt retur til Plan og teknik med henblik på fornyet behandling som følge af Økonomiudvalgets beslutning under punkt 151 på indeværende møde.

Sagsfremstilling

Der er på Investeringsoversigten 2022-25 afsat 6,4 mio. kr. til etablering af nye cykelstier langs delstrækning 2 (af i alt 4) på Hovedgaden i Skibby fordelt på 3,7 mio. kr. i 2022, og 2,7 mio. kr. i 2023. Midler er frigivet på Byrådets møde 15. dec. 2021. Det foreliggende skitseprojekt har været i rådgiverudbud i februar/marts 2022, og der vil efter detailprojekteringen skulle ske arealerhvervelse, udbud og anlæg af stierne. Hvis der i ekspropriationsprocessen indgås frivillige aftaler om den nødvendige arealerhvervelse, forventes anlægsarbejderne at kunne starte op i efteråret 2022.

Der er behov for arealerhvervelse på ca. 200 m af strækningen fra rundkørslen til Skuldelevvej. De berørte arealer ses af bilag 1, som er skitseprojektet med den ønskede arealerhvervelse indtegnet. Der skal erhverves ca. 270 m2 areal til etablering af de nye cykelstier. På bilaget er det de lysegrønne streger fra rundkørslen til indkørslen til Skibby bymidte.

Ved beslutning om ekspropriation sikres borgeres rettigheder og tidsplan for anlægsprojektet kan forløbe planmæssigt:

Ekspropriations-bestemmelserne i vejlovens kapitel 10 sikrer de berørte borgeres rettigheder og kommunens interesser som vejmyndighed, når der skal erhverves areal til nødvendig infrastruktur som fx nye cykelstier. I forhandlingerne med de berørte grundejere under og efter åstedsforretningen er der dialog med borgerne, og der indgås typisk frivillige aftaler, hvor borgeren accepterer anlægsprojektet, og der opnås enighed om erstatningen. Er der uenighed om erstatningen vil den blive fastsat af taksationskommissionerne, og afklares parallelt med anlægget af projektet. Anlægsprojektet forsinkes dermed ikke. Borgeren er ligeledes sikret klageadgang til anlægsprojektet, og hermed prøvelse af om anlægget kan gennemføres på en mindre indgribende måde for borgeren. En sådan klage kan forsinke projektet.

Alternativet til en ekspropriation ses ofte i form af rene frivillige aftaler, hvor vejlovens rammer for økonomi og retssikkerhed fravælges. Løsningen med frivillige aftaler vil ofte betyde, at omkostningerne til arealerhvervelsen øges. Projektet i Skibby vurderes at blive ca. 75.000 kr. dyrere, da matrikulære og tinglysningsmæssige ejendomsberigtigelser vil skulle ske som under en almindelig handel med faste ejendomme, og ikke under vejlovens bestemmelser om ekspropriation. Her er risiko for, at kravene fra den enkelte grundejer både kan fordyre og forsinke projektet - og omvendt at borgeren ikke får den erstatning, eller den klagemulighed, som lovgivningen ellers giver. Rene frivillige aftaler er i realiteten ikke frivillige, da de normalt udføres under en principiel beslutning om ekspropriations-vilje. Det sker for at give borgerne adgang til skattefrie erstatninger, og for at kunne gennemføre ekspropriation, hvis de rene frivillige aftaler ikke kan gennemføres.

Åstedsforretningen:

Inden der kan gennemføres en ekspropriation, skal der afholdes en åstedsforretning. Åstedsforretningen er helt central i processen, da den sikrer, at borgernes mening høres og at projektet gennemføres med de mindst mulige indgreb på de berørte ejendomme. Ved åstedsforretningen bliver projektet gennemgået for den enkelte grundejer og der fremsættes forslag til erstatning for erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. I forbindelse med indkaldelsen af de enkelte grundejere til åstedsforretningen vil ekspropriationsmaterialet blive fremsendt med bl.a. areal- og lodsejerfortegnelse og en ekspropriationsplan, der viser de arealer og rettigheder, som er nødvendige for at etablere cykelstierne. Åstedsforretningen indvarsles og offentliggøres med mindst 4 uger, før den afholdes.

Efter åstedsforretningen vil der være en høringsperiode på min. 4 uger, hvor grundejerne, brugere og andre kan komme med bemærkninger og ændringsforslag til projektet og erstatningen. Herefter kan Byrådet træffe den endelige beslutning om ekspropriation. Ekspropriationsbeslutningen om projektet og erstatningens størrelse kan påklages iht. bestemmelserne i vejlovens kap. 10.

Forvaltningen foreslår, at åstedsforretningen afholdes en eftermiddag kl. 16 i juni 2022. Her burde detailprojekteringen være færdiggjort, og der er tid til udarbejdelse af ekspropriationsmateriale og indkaldelse. Åstedsforretningen skal ledes af et medlem af Byrådet, og giver dermed borgerne en direkte kontakt til politikerne.

Inddragelse

De berørte ejendomsejere indkaldes til åstedsforretningen med min. 4 ugers varsel. Den offentliggøres samtidigt, og alle interesserede er velkomne til at deltage. På åstedsforretningen gennemgår kommunens repræsentanter (byrådsmedlem og forvaltning) de nødvendige indgreb, og der lyttes og indgås i dialog med borgerne om eventuelle ændringsforslag og ønsker. Efter åstedsforretningen er der en høringsperiode på min. 4 uger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Til orientering er der i budget 2022 afsat 3,7 mio. kr. til delstærkning 2 på Hovedgaden i Skibby. Hele rådighedsbeløbet blev frigivet i december 2021. Derudover er der afsat 2,7 mio. kr. i 2023.

Det er ca. 0,075 mio. kr. dyrere at fravælge ekspropriation. Udgiften vil i så fald - at ekspropriationen fravælges - afholdes inden for den eksisterende anlægsbevilling.

Bilag

153Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til skift til hybrid/elbiler

Resume

I denne sag anmodes om frigivelse af midlerne for 2022 mio. kr. 1,384 til brug for etablering af første fase af elladestandere samt fremføring af tilstrækkelig kapacitet i forsyningsnettet.

Etableringen af ladestandere er en del af udmøntningen af klimahandlingsplanen, hvor kommunen bl.a. har som overordnet mål at have en CO2 fri drift på kommunens bilflåde i 2030.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. Anlægsmidler afsat til udskiftning til elbiler i 2022 frigives. Udskiftningen er en del af de initiativer, der er sat i gang for, at kommunen som virksomhed bliver fossilfri
 2. Administrationen vælger billigste løsning hos leverandør 1, når de præcise udgifter til tilslutning er kendt.

Historik

Klima, natur og energi, 8. februar 2022:

Taget af dagsordenen.

Beslutning fra Klima, natur og energi, 10. maj 2022, pkt. 55:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. maj 2022, pkt. 136:

Sagen udsat. Der indkaldes til et ekstraordinært fysisk møde i Økonomiudvalget forud for Byrådets næste ordinære møde med henblik på en fornyet behandling af sagen.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Kirsten Weiland (N), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A) og Niels Martin Viuff (C).

Imod indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O).

John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V) og Michael Tøgersen (V) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales. Det bemærkes, at indstillingen vedrører elbiler og ikke hybridbiler.

Sagsfremstilling

Byrådet har i investeringsplanen (2022-2031) besluttet at afsætte i alt mio. kr. 4,114 til ladestandere i forbindelse med planlagt udskiftning af kommunens fossile biler til hybrid- og/ eller elbiler i døgnplejen.

I denne sag anmodes om frigivelse af midlerne for 2022 mio. kr. 1,384 til brug for etablering af første fase af elladestandere samt fremføring af tilstrækkelig kapacitet i forsyningsnettet.

Administrationen har i 2021 undersøgt behov og muligheder for konvertering af døgnplejens biler til el-biler. Døgnplejens biler er udvalgt som første område, fordi det er her, kommunen har det største kørselsbehov og dermed også mest rentabilitet ved udskiftning af bilerne, set såvel i et CO2 som økonomisk-perspektiv.

For at kunne udskifte til el-biler er der behov for ladestandere. I første omgang anbefaler administrationen, at der opstilles fem ladestandere a 22 kW med hver to udtag a 11 kW. Ladestanderne opstilles med to stk. ved omsorgscenter De Tre Ege i Jægerspris og tre stk. ved omsorgscenter Østergården i Frederikssund. Placeringen er fundet i dialog med døgnplejens personale.

Ladestanderne forsynes med en automatik, der sikrer, at når flere biler oplades samtidigt, sker dette smart. Det betyder, at de biler, der har størst behov, får el først samt at bilerne deles om den kapacitet, der er til rådighed.

Det kommende behov for ladestandere afhænger af antallet af el-biler. For nuværende anbefaler administrationen, at der først anskaffes el-biler efterhånden, som de nuværende benzin og dieselbiler står for udskiftning, da dette er den økonomisk mest rentable måde at foretage udskiftningen på. Kommunen har flere nyere biler, hvor det vil være forbundet med et stort økonomisk tab at skifte til en ny elbil, idet de ca. 2 år gamle biler ikke kan sælges til den værdi, kommunen har ved at benytte dem de 2-3 år ekstra, der går, før bilen er udskiftningsklar. Kommunen har dog også flere biler, der står til udskiftning inden for det kommende år. Bilerne er anskaffet på forskellige tidspunkter og det forventes, at omsætningen af konventionelle biler til el-biler vil være ca. 20 biler om året.

Lovgivning

På nuværende tidspunkt må kommunen alene opsætte standere til eget brug. Det betyder, at hverken private eller de ansatte i kommunen må benytte ladestanderne på kommunens egne matrikler, hvis det ikke er med henblik på kørsel til arbejdsformål.

Pr. 6. april 2022 er en ny lov trådt i kraft: Lov om infrastruktur for alternativ drivmidler til transport.

Lovens kapitel 3 beskriver, at alle ladestandere til brug for privatkørsel og øvrig kørsel der ikke er med kommunalt formål, skal opsættes på markedsvilkår. Kapitel 4 giver under visse omstændigheder mulighed for at kommunen kan yde tilskud til opsætning af ladestandere, hvis der ikke er tilstrækkelig markedsinteresse.

Lovteksten er vedlagt som bilag 1 og aftaleteksten bag denne som bilag 2.

Udskiftningsplan

Administrationen er i øjeblikket i gang med at udarbejde en udskiftningsplan for hele kommunens bilflåde. Denne forventes færdig i løbet af 2. kvartal 2022, hvorefter det kommende antal af ladestandere på andre kommunale ejendomme beregnes. Administrationen forventer, at der fremlægges sag herom i 3. kvartal 2022. Planen vil blive et vigtigt værktøj for den kommende planlægning af udskiftninger og etablering af ladestandere.

Kommende udbud af ladestandere

Der sker fortsat stor udvikling på elladestanderområdet, og der findes endnu ikke én teknisk standard. Derudover er der stor forskel på de forretningsmodeller, der er på området, herunder om selskaberne ejer, udlejer eller blot administrerer standerne. Etablering af de fem første ladestandere sker via tilbudsindhentning fra to relevante udbydere, som har løst lignede opgaver for andre kommuner inden for det sidste år (2021). Udbudsperioden er 5 år, og de bydende vælger selv designmodel. Tildeling af kontrakt sker efter økonomisk mest fordelagtige bud, jf. kommunens indkøbspolitik. Udbudsprisen forventes at ligge i omegnen af t.kr. 300.

Uden for udbud gennemføres af forsyningsselskabet

Kommunen skal selv afholde udgifterne til at sikre tilstrækkelig elkapacitet til de adresser, hvor der etableres ladestandere. Tilslutningsafgiften til Radius forventes at udgøre ca. mio. kr. 1,200 for de 5 stk. 22 kW ladestandere. Fremføring af kapacitet søges fremtidssikret ved, at kablerne lægges i en størrelse, der sikrer at kapaciteten senere kan øges. Radius har p.t. en leveringstid på ca. 3 måneder.

Bilag 1: Høringsudkast

Bilag 2: Aftaletekst

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Klima, natur og energi d. 10.05.2022

Udvalget tog d. 8 februar 2022 denne sag af dagsordenen, idet udvalget ønskede at afvente en national lovgivning vedrørende ladestandere (AFI), som bl.a. afklarer, om kommuner og andre offentlige virksomheder må tilbyde borgere at benytte kommunalt opsatte ladestandere i forbindelse til kommunens egne ejendomme.

Loven er nu vedtaget og behandles på nærværende møde i flg. sag "Drøftelse af kommunens nye muligheder for at opstille ladestandere".

Ovenstående beslutning presser indkøbet af yderligere el-biler til kommunens bilflåde. I nærværende redegøres for de ladestanderløsninger, der er undersøgt på nuværende tidspunkt samt for de konsekvenser, en udsættelse af beslutning af frigivelse af midler til indkøb af ladestandere har for CO2 udledningen fra døgnplejens biler.

I sagen forklares også forskellen på den type ladestandere, der er nødvendig for døgnplejen og den type, man kan anvende, hvis man kun har få biler, der skal oplades.

Ladestandere:

Der findes overordnede tre typer ladestandere:

 • 3-6 KW: Husladestandere: disse ladestandere sættes op på en bygning og er beregnet til opladning af 1 bil over relativ lang tid. (ca. 8 timer) Standere lader langsomt og er tilsluttet bygningens el-forsyning. Flere el-selskaber har aftale med bilforhandlere om opsætning af disse, således at der kan opnås afgiftsfritagelse på el-prisen. Afgiftsfritagelsen udgjorde i 2021 ca. 89 øre pr. kwh. Prisen for opsætning af en husladestander er ca. 4-6.000 kr.
 • 11-22 KW: Disse standere er beregnet til opladning af flere biler af gangen og er intelligente, således at den strømkapacitet, der er til stede på et givent tidspunkt bruges optimalt i forhold til det behov, der er i de biler, der skal oplades. Bilerne lades hurtigt (ca. 4 timer for en fuld opladning) og prisen er varierer fra 15-35.000 kr. pr. stk.
 • 50-150 KW. Lynladere: Disse ladere er pt. placeret ved f.eks. motorveje. De kan oplade en bil til 80 % på ca. 20 min. Prisen varierer fra 150 t. kr. -500. t. kr. pr. stk.

I tilfældet med Østergården og De Tre Ege anbefales det begge steder at benytte 11-22 KW ladere, idet flere biler skal lade samtidig. Da der er tale om døgndrift på bilerne, er der kun et begrænset tidsrum, hvor der er mulighed for, at bilen kan blive ladet op.

For at kunne etablere ladestander ved Østergården er det samtidig nødvendigt at øge kapaciteten i el-forsyningen på Østergården. Det betyder konkret, at kommunen skal bede Radius om at lægge nye kabler og kommunen skal betale for dette. Tilslutningsafgiften forventes at udgøre ca. 200 t.kr. for Østergården. Hvis man løbende udbygger med flere ladestandere, kan der opstå yderligere behov for udbygning af el-nettet.

Forskellige pris løsninger for ladestandere:

Administrationen har haft kontakt til fire forskellige firmaer, der tilsammen tilbyder 10 forskellige løsninger opsætning på de to adresser (Østergårde og De 3 Ege).

Prisen for ladestandere svinger ikke ret meget fra firma til firma. Forskellen skal findes i prisstrukturen for forbruget af strøm. Her svinger løsningerne fra at ligne husstandsløsningen til at tilbyde en fast pris for strøm, service og administration. Alle standerne er forberedte for at offentligheden evt. senere kan få adgang til dem. Det kan blive aktuelt, hvis der lovmæssigt åbnes herfor.

Prissammensætningerne er illustreret på vedlagte bilag.

Billigste løsning på nuværende tidspunkt er en løsning, hvor el afregnes direkte med ladestanderleverandøren. Kommunen skal betale el og et abonnement, der dækker administrationen af løsningen. Kommunen derudover betaler selv for tilslutningsafgift.

Behov for udskiftning af biler og CO besparelse:.

Kommunen har pt. ca. 20 biler, der er udslidte og står for en udskiftning. Alle biler er velegnede til at blive udskiftet til el-biler. Forudsætningen for at kunne gøre dette, er at der sættes ladestandere på Østergården og De Tre Ege op, så bilerne kan lades op. Der er lang leveringstid på installation af ladestandere, hvorfor det vil være nødvendigt at bestille arbejdet til udførelse hurtigst muligt af hensyn til biludskiftningen. Såfremt der ikke træffes beslutning om etablering af ladestandere på de to adresser, påvirkes muligheden for at overgå til el-biler og der vil skulle købes konventionelle biler i stedet.

Hvis de 20 nuværende biler skiftes til el-biler i år, vil man opnå en CO2 besparelse på ca. 38,7 ton om året. Det skyldes, at benzinbiler ifølge nøgletal udleder 129 g CO2 pr. kørt km., mens el-biler ikke udleder CO2 under kørslen. Når først bilerne er anskaffet, har kommunen dem i mindst 4 år, før der sker en ny udskiftning. Konsekvensen ved ikke at etablere ladestandere og dermed ikke skifte de 20 biler til el-biler bliver derfor i alt mindst ca. 154,8 tons CO2, som udledes.

Kommende ladestandere:

Den anbefalede løsning er skalerbar og derfor fremtidssikker. Ladestanderområdet er i rivende udvikling, og det forventes bl.a., at SKI (Staten og Kommunernes Indkøbscentral) vil udbyde området.

Kommunen er ikke bundet til fremtidigt at benytte den anbefalede løsning og kan opsige samarbejdet efter 2 år, hvis dette ønskes.

Allerede etablerede ladestandere:

Flere centre er blevet opmærksomme på muligheden for at erhverve el-bil, når den eksisterende bil skal udskiftes. Det overvejes fra gang til gang hvilken billøsning, der er den bedste i de enkelte tilfælde. Som følge af udskiftning af enkelte biler til elbiler er der indtil videre planlagt opsat husladestandere fire steder. Der er i disse tilfælde tale om biler, som har en lang periode i døgnet, hvor de ikke er i brug.

Bilag: 3. Sammenligning mellem ladeoperatører.

Inddragelse

Døgnplejen er inddraget i forhold til både antal biler og placering af ladestandere.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat 1,384 mio. kr. til skift til el/hybrid-biler, som søges frigivet med nærværende sag.

Bilag

154Beslutning om godkendelse af ændringer til udbudsmateriale vedr. rengøringsudbuddet (Lukket punkt)

Åben beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Søren Weimann (B), Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Michael Tøgersen (V), Niels Martin Viuff (C) og Inge Messerschmidt (O).

Administrationens indstilling faldt dermed.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om, at de oprindelige kriterier fra Byrådets beslutning den 15. december 2021 fastholdes, dog således at opsigelsesvarslet for begge parter bliver på minimum 12 måneder efter kontraktens første 24 måneder.

For ændringsforslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Rasmus Petersen (Ø), Anna Poulsen (F), Søren Weimann (B), Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Michael Tøgersen (V) og Niels Martin Viuff (C).

Imod stemte: Inge Messerschmidt (O) med den begrundelse, at hun ikke ønsker, at rengøringsydelsen skal bydes ud.

Ændringsforslaget anbefales.

155Meddelelser

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) gav følgende meddelelser:

 • Status vedr. økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL.
 • Torsdag den 2. juni afvikles der temamøde om budget 2023. På mødet vil der være oplæg fra Martin Damm (formand for KL), der gives en orientering om den videre proces, og der vil være et oplæg om rekruttering, fastholdelse og uddannelse.
 • Byrådet skal tage stilling til en ny partnerskabsaftale mellem DI, U-Nord, TEC og Frederikssund Kommune på dets møde den 2. juni. Aftalen underskrives dog allerede den 1. juni. Tina Tving Stauning (A) vil skrive ud til Byrådet vedr dette. Aftalen er anbefalet af Økonomiudvalget samt Unge, Fritid og Idræt.

Administrationen gav en status vedr. vaccination af ukrainske katte og hunde.

Borgmester Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at Økonomiudvalget besøger Ferslev Skole med henblik på at se på vilkårene for de ukrainske flygtninge, der er indkvarterede. Økonomiudvalget bakker op om forslaget.

Bilag

156Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.