Frederikssund Kommunes logo

Sygdom og Fastholdelse

Information til arbejdsgivere om fastholdelse og sygdom.

Hvis din medarbejder er syg og skal sygemeldes i kortere eller længere tid, har virksomheden nogle pligter, til at medarbejderen hurtigst muligt kan vende tilbage. Har du brug for yderlige vejledning, så ring direkte til en virksomhedskonsulent - Kontaktinfo på virksomhedskonsulenterne

Meld din medarbejder helt eller delvist syg

Ved lønudbetaling: Anmeld sygefravær senest fem uger fra første fraværsdag.

Uden lønudbetaling: Anmeld sygefravær seneste en uge efter første fraværsdag.

Ved sygefravær: Kontakt gerne Jobcentrets virksomhedskonsulenter hurtigst muligt for råd og vejledning omkring Jobcentret muligheder for at iværksætte en indsat for jeres medarbejder.

Refusion af sygedagpenge

Normalt skal din virksomhed udbetale løn eller sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af medarbejderens sygdom. Herefter kan du få udbetalt refusion, hvis du betaler løn under sygefraværet, og hvis lønmodtageren opfylder betingelserne for dagpenge fra kommunen.

Ved lønudbetaling: Fristen for at melde sygefraværet og anmodning om refusion er senest fem uger efter første sygefraværsdag.

Uden lønudbetaling: Frist for anmeldelse af er sygefravær senest én uge efter første fraværsdag.

Søg om refusion af sygedagpenge

Har du brug for yderlige vejledning, så ring direkte til en virksomhedskonsulent.

Meld din medarbejder rask

Medarbejderen betragtes som raskmeldt, når sygefraværet er på mindre end fire timer om ugen.

Du raskmelder en medarbejder, når du søger om den sidste sygedagpengerefusion og markerer i ansøgningen, at medarbejderen har genoptaget arbejdet.

Delvis raskmelding

Du kan aftale med din medarbejder, at han/hun starter på nedsat tid og efterhånden trapper op i tid. En delvis raskmelding mindsker risikoen for, at medarbejderen på ny skal sygemeldes i en længere periode.

Din virksomhed kan få refusion af sygedagpenge for de timer, den delvist raskmeldte ikke arbejder. Den delvise raskmelding skal godkendes.

Har du brug for yderlige vejledning, så ring direkte til en virksomhedskonsulent

Hjælp til at fastholde din medarbejder

Job- og virksomhedsindsats hjælper dig med at fastholde din medarbejder under en sygemelding.

Vores erfaring viser, at en god dialog mellem dig, din medarbejder og os kvalificerer en plan for tilbagevenden og afkorter et sygeforløb.

Vi vil gerne tilbyde så hurtigt som muligt at afholde en fastholdelsessamtale med dig og din medarbejder på arbejdspladsen. Kontakt os gerne omkring dette.

Formålet med en fastholdelsessamtale er at drøfte din medarbejders muligheder for at genoptage arbejdet under sygemeldingen og aftale en fælles plan for tilbagevenden. Virksomhedskonsulenten yder råd og vejledning både til dig og din medarbejder.

Har du brug for yderligere vejledning, så ring direkte til en virksomhedskonsulent

Tidlig opfølgning - fast track

Hvis din medarbejder er i risiko for at være sygemeldt mere end 8 uger, kan du anmode om tidlig opfølgning fast track.

Det betyder, at din medarbejder får en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen - mod normalt efter 8 ugers sygemelding.

Du kan anmode om tidlig opfølgning via NemRefusion på virk.dk eller ved at kontakte en virksomhedskonsulent.

Søg om refusion af sygedagpenge

Kronisk sygdom

Har du en medarbejder med en kronisk eller langvarig sygdom, kan du indgå en § 56 aftale og få sygedagpengerefusion fra første sygefraværsdag.

Medarbejderen skal have en kronisk eller langvarig sygdom, der forventes at give mindst 10 dages fravær om året.

Aftalen er mellem dig og medarbejderen, og godkendes af jobcentret.

Søg om en §56 aftale her

Mentorstøtte

Gør din medarbejder til mentor og bliv bedre som virksomhed til at støtte nye og sårbare medarbejdere.

Mentorer er typisk nøglemedarbejdere, der kender virksomhedens kulturer og værdier. At tilknytte en mentor til en ny sårbar medarbejder, der lige skal finde sig tilrette, sikre at virksomheden får en god medarbejder, der er integreret og medarbejderen får bedre mulighed for at fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet. At være mentor handler ikke kun om faglig oplæring, men også at lære nye og sårbare medarbejdere at begå sig blandt kolleger, møde til tiden eller lignende.

Fordele

  • Hurtigere indslusning og større arbejdskraft fra nye medarbejdere
  • Basis for større mangfoldighed i virksomheden
  • Naturlig glæde ved at hjælpe en ny kollega videre i arbejdslivet og på den måde gøre en forskel
  • Virksomhedens sociale profil styrkes

Vil du eller din medarbejder være mentor?

Du kan læse mere om mentorordningen  

Har du brug for yderligere vejledning, så ring direkte til en virksomhedskonsulent.

Handicapkompensation

Hjælpemidler

Medarbejdere med en funktionsnedsættelse kan få bevilget arbejdsrelateret hjælpemidler, som kompenserer for deres funktionsnedsættelse.

Målet med ordningen er at gøre det muligt for medarbejdere med en funktionsnedsættelse, at udføre arbejdet på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er en af betingelserne for, at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at din medarbejder kan udføre sit arbejde.

Hjælpemidler bevilges, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiver forudsættes at afholde, og hvis arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

Læs mere om hjælpemidler og indretning af arbejdsplads.

Alle vores virksomhedskonsulenter vejleder om muligheden for handicap kompenserende ydelser og indretninger af arbejdspladsen.

Personlig assistance

 En medarbejder med en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan ansøge om personlig assistance. Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende.

En personlig assistent yder støtte i de arbejdsfunktioner, som medarbejdere med funktionsnedsættelse ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe emner, tage specifikke løft, læse op, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer med mere.

Læs mere om personlig assistance.

Har din ansat fået bevilget personlig assistance, og skal du anmode om udbetaling af personlig assistance, skal du uploade anmodningsblanketten fra star.dk og den der yder den personlig assistances lønsedler.

Ansøgningsblanket

Herefter kan der søges om udbetaling

Har du brug for hjælp, så ring direkte til den af vores virksomhedskonsulenter der har området som speciale.

Isbryderordning for kandidater med et handicap

Isbryderordningen er en løntilskudsordning for nyuddannede med handicap. Ordningen kan åbne mulighed for at nyuddannede får erhvervserfaring indenfor deres uddannelsesområde.

Et handicap kan være i både svær og let grad. F.eks. Autisme, stammen, hørenedsættelse, bevægelseshæmmet mv.
Frederikssund Jobcenter bevilliger ud fra skøn og ikke nødvendigvis endelig lægeerklæring.

Der kan ydes løntilskud i op til 12 måneder.

Læs mere om isbryderordningen

Refusion for løntilskud for nyuddannet med handicap

Har du brug for hjælp, så ring direkte til den af virksomhedskonsulenter der har området som speciale.

Persongrupper med fortrinsadgang

Personer med handicap kan søge opslåede stillinger i det offentlige, herunder udstedelse af taxibevillinger, stadepladser mv. med fortrinsadgang. Ordningen sikrer at ansøgere kommer til samtale hvis:

  • Ansøger har et handicap
  • Ansøger opfylder de formelle uddannelseskrav

Ved offentlige arbejdsgivere forstås: kommuner, regioner, kommunale fællesskaber, statslige institutioner og organisationer, foreninger, selskaber og lignende hvor mindst 50% af udgifterne dækkes af offentlige tilskud.

Læs mere om fortrinsadgang.