Frederikssund Kommunes logo

Helårsbeboelse i sommerhus

Der er særlige regler for, hvornår du må bo i dit sommerhus.

Det er tilladt at bo i et sommerhus i sommerhusområde fra 1. marts til 31. oktober.

Du må ikke bo i et sommerhus i et sommerhusområde fra 1. november til 1. marts, bortset fra weekender og kortvarige ferieophold.

Læs hvad der sker, hvis du bor ulovligt i et sommerhus.

Særlig ret for pensionister

Pensionister, der ejer et sommerhus i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.

En pensionist forstås som en:

• Folkepensionist

• Person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn

• Førtidspensionist i henhold til lov om social pension

• En modtager af fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse*.

En pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede kan sammen med pensionisten benytte boligen til helårsbeboelse. Efter pensionistens død kan ægtefællen, samleveren eller den nært beslægtede fortsætte med at benytte boligen til helårsbeboelse.

*Fleksydelse minder om efterløn for flekslønsmodtagere. Bemærk at fleksydelse ikke er det samme som at være ansat i fleksjob eller have fået bevilget et fleksjob.

BBR-registrering

Hvis du bor i dit sommerhus - og har ret til det - skal du kontakte os, så vi kan registrere det i BBR (Bygnings- og boligregistret).

Dispensation

Frederikssund Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse.

Muligheden for en dispensation administreres meget restriktiv.

Administrationspraksis:

En dispensation vurderes konkret og individuelt, og kan som hovedregel kun meddeles i følgende tilfælde:

1. Til ejere eller forpagtere af dagligvarebutikker og hoteller, restauranter og virksomhed med uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt formål, når det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.

2. Til personer, der i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fejlagtigt af kommunen har fået oplyst, at denne lovligt kunne benyttes til helårsbeboelse. Der skal foreligge skriftlig dokumentation for dette.

3. Tidsbegrænsede dispensationer kan gives efter en konkret og individuel vurdering for en kortvarig periode.

4. Hvor en konkret og individuel helhedsvurdering af helbredstilstanden sandsynliggør, at en rimelig tilværelse kun kan opnås i sommerhuset. Lægefaglig dokumentation for dette skal vedlægges ansøgningen.

For at kunne opnå dispensation, er det er krav at man ejer sommerhuset. En lejer af et sommerhus kan således ikke opnå dispensation.

Ved vurdering af om der kan gives dispensation, tages økonomiske forhold ikke i betragtning. Man kan derfor ikke opnå en dispensation på baggrund af manglende økonomi, økonomiske fordele ved at bo i sommerhuset eller andre økonomiske forhold.

En dispensation er personlig, og specifik til en bestemt sommerhusadresse. Dispensationen kan derfor ikke overføres til en anden person, eller anvendes på en anden adresse.