Frederikssund Kommunes logo

Ejendomsbidrag 

Medio december modtager du ejendomsbidragsbilletten. Ejendomsbidrag forfalder til betaling:

  • 1. rate - 1. januar og med seneste betaling 10. januar 
  • 2. rate - 1. juli og med seneste betaling 10. juli 

Der udsendes indbetalingskort 2 gange årligt, men såfremt ejendommen er tilmeldt betalingsservice, udsendes indbetalingskort ikke.

På ejendomsbidragsbilletten bliver du opkrævet for: 

  • Bidrag for rottebekæmpelse, som udgør 0,71 kr. pr. m2 af ejendommens areal i BBR.
  • Renovation 
  • Eventuelt bidrag til skorstensfejer, digelag, gadebelysning m.v.

Indbetaling af ejendomsbidrag

Kommunen anbefaler følgende betalingsmåder:

  • Tilmeld ejendommen til BS 
  • Brug NET-Bank - brug oplysningerne nederst på indbetalingskortet (korttype 71)

Ved udsendelse af rykkerskrivelse bliver der pålagt et gebyr på kr. 250,00.

Du har som ejer af en ejendom selv pligt til at sørge for betaling af ejendomsbidrag med videre, også selv om du ikke har modtaget indbetalingskort.
Fritagelse for et eventuelt rykkergebyr kan ikke ske på grundlag af et manglende indbetalingskort.

Skatter og afgifter hæfter på den pågældende ejendom i dens helhed og svares af den/de der er juridiske (tinglyste) ejere af ejendommen.

Hvis du har spørgsmål om rykkere og restancer, skal det ske til Opkrævningsenheden på telefon 47 35 10 00.

Renovation

Læs mere under affald her på hjemmesiden, hvis du har spørgsmål vedrørende renovation.

Skorstensfejning

Hvis du har spørgsmål vedrørende skorstensfejning og opkrævning af denne, skal du kontakte skorstensfejeren direkte. Se under skorstensfejning på hjemmesiden for at finde dit distrikt.  

Flytning i udlandet og fra Danmark

Når du har bopæl i udlandet, sker der ikke automatisk opdatering af din adresse. Ved adresseændring skal du derfor huske, at meddele ændringen til Frederikssund Kommune, Ejendomsskat eventuelt på mail ejendomsskat@frederikssund.dk.

Ejerskifte

Der er nye regler omkring opkrævning af ejendomsbidrag, som følge af, at SKAT har overtaget opgaven med at opkræve grundskyld pr. 1/1 2024.

Det betyder for dig som sælger af en ejendom, at du hæfter for betaling af ejendomsbidrag for hele året. Mellemværende skal derfor ordnes mellem køber og sælger gennem refusionsopgørelsen, som oftest udarbejdes af ejendomsmægler eller advokat.

Du kan kontakte Opkrævning og Ejendomsskat, hvis du ønsker at betale 2. rate ejendomsbidrag før forfald.