Frederikssund Kommunes logo

Budgetforslag 2025

Politisk tidsplan

Byrådet vedtog den 24. februar 2024 følgende politiske tids- og procesplan, for arbejdet med budget 2025 - 2028:

TidspunktBegivenhed:
MajFagudvalgene - herunder økonomiudvalget - forelægges temaer for arbejdet med budget 2025 - 2028
24. aprilByrådets temamøde I 
Maj - juniIndledende politiske drøftelser
26. juniByrådets temamøde II - herunder første status på økonomiaftale 2025 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening
28. augustByrådets temamøde III
28. augustØkonomiudvalgets behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling
30. august - 16. septemberBudgetforslaget udsendes i høring, herunder borgerdialog og møde med HovedMED
4. septemberByrådets 1. behandling
20. - 24. septemberPolitiske forhandlinger
26. september kl. 08:00Frist for politiske ændringsforslag
2. oktoberØkonomiudvalgets behandler ændringsforslag
9. oktoberByrådets 2. behandling - Endelig vedtagelse af budget 2025 - 2028

Høring om budgetforslag 2025-2028 

Økonomiudvalget vil den 28. august oversende budgetforslag 2025 til Byrådets 1. behandling, og samtidig udsende forslaget i høring fra den 30. august til den 16. september 2024. Indkomne input fra høringen vil indgå i den videre politiske budgetproces.

Borgerinddragelse

Udover budgethøringen, vil inddragelsen omfatte følgende: 

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk vil alle kunne komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

  • Erhverv, kultur, unge og fritid
  • Ældre, social og sundhed
  • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
  • Børn og undervisning
Der vil efter publiceringen være er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 28. august 2024.

Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

Fysisk og/eller digital borgerdialog

Onsdag den 12. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgerdialog om Budget 2025. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2025 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

Høringsprocessen

Den 5. september vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2025-2028 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring. Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 30. august - 16. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (28. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget i høringsperioden, som er planlagt i perioden 30. august - 16. september.

Relevante bilag:

Nedenstående bilag vil indgå i arbejdet med budget 2025-2028.