Frederikssund Kommunes logo

Aftale om budget 2024-2027

Der blev den 18. september indgået følgende aftale om budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Fjordlandlisten, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Radikale Venstre, Liberal Alliance og SocialLiberale.

Partierne bekræftede de initiativer, som indgik i det 1. behandlede budgetforslag. Herudover var der enighed om ved budgettets 2. behandling at godkende en række ændringer i forhold til høringsoplægget og en uddybende forklaring til en række punkter i budgetforslaget.

Budgettet blev endeligt vedtaget af det samlede Byråd, på møde den 11. oktober.

Du kan læse mere om selve budgetaftalen, samt tilblivelsen af budgettet nedenfor:

Tilblivelsen af budget 2024 

Politisk tidsplan

Byrådet vedtog den 1. marts 2023 følgende politiske tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024 - 2027:

TidspunktBegivenhed:
MajFagudvalgene - herunder økonomiudvalget - forelægges temaer for arbejdet med budget 2024 - 2027
26. aprilByrådets temamøde I 
Maj - juniIndledende politiske drøftelser
21. juniByrådets temamøde II - herunder første status på økonomiaftale 2024 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening
23. augustByrådets temamøde III
23. augustØkonomiudvalgets behandler budgetforslag til Byrådets 1. behandling
25. august - 11. septemberBudgetforslaget udsendes i høring, herunder borgerdialog og møde med HovedMED
30. augustByrådets 1. behandling
15. - 17. septemberPolitiske forhandlinger
19. september kl. 12:00Frist for politiske ændringsforslag
4. oktoberØkonomiudvalgets behandler ændringsforslag
11. oktoberByrådets 2. behandling - Endelig vedtagelse af budget 2024 - 2027

Høring om budgetforslag 2024-2027 

Økonomiudvalget besluttede den 23. august, at oversende administrationens budgetforslag 2024 til Byrådets 1. behandling, og samtidig udsende forslaget i høring fra den 25. august til den 11. september 2023. Indkomne input fra høringen har indgået i den videre politiske budgetproces.

Fristen for at afgive høringssvar udløb den 11. september, men du kan finde høringsmaterialet samt indkomne høringssvar her på hjemmesiden.

Borgerinddragelse

Udover budgethøringen, har inddragelsen omfattet følgende: 

  • Der har været iværksat en digital borgerinvolvering, med det formål at skabe øget gennemsigtighed i budgetarbejdet og give borgere m.fl. mulighed for at indsende forslag og ideer til budgettet. På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk har alle haft mulighed for at komme med deres input, som er videresendt til politikerne. 
  • Fagudvalgene har i relevant omfang inviteret brugerbestyrelser, råd og nævn til dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.
  • Der blev den 6. juni været afholdt et borgermøde om Budget 2024. På mødet var det muligt at høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2024 og overslagsårene. Det var muligt at deltage digitalt eller fysisk til mødet.
  • Der blev den 31. august 2023 været afholdt endnu et borgermøde om budget 2024.  Borgerne fik her få mulighed for at gå i dialog med Byrådets medlemmer om budgetforslaget, som var i høring fra den 25. august til den 11. september, samt udviklingstiltag og initiativer indenfor de enkelte områder.

Bilag:

Nedenstående bilag har indgået i arbejdet med budget 2024-2027.