Frederikssund Kommunes logo

Proportionalitetsprincippet ift. Servicelovens paragraffer

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 27. september 2023.

Randi Cederquist stiller følgende spørgsmål til formand for Social og sundhed, Anne Sofie Uhrskov:

Hvordan arbejder Frederikssunds kommunes administrationer ifht begrebet "mindst indgribende foranstaltning" (proportionalprincippet) , når en borger søger handicapkompenserende ydelser efter serviceloven , som så vidt muligt skal give borgeren mulighed for at leve og udfolde sig som andre?

Svar på spørgsmål:

Formand for Social og sundhed, Anne Sofie Uhrskov, svarer følgende:

Administrationen arbejder alene med begrebet ”mindst indgribende” i forhold til sager om anvendelse af magt eller tvang. Kommunen henviser ikke til og må heller ikke henvise til et princip om mindre indgribende foranstaltninger, som begrundelse for at give borger afslag på en ansøgning eller henvise til andet tilbud.

Når borgere søger om støtte, oplyser vi altid sagen med inddragelse af borger selv, netværk, og andre professionelle omkring (efter samtykke fra borger) og på baggrund af disse oplysninger foretager vi en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp og støtte set i forhold den enkeltes funktionsnedsættelse og træffer afgørelse om relevant tilbud eller foranstaltning. Dette skal og er tilbud, som kan imødegå og arbejde med borgers behov og kompensere for borgers funktionsnedsættelse.

Formålet med de tilbudte støtteforanstaltninger er at styrke den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kompensation, omsorg og pleje. Dette med det overordnede formål, at borger kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Vi arbejder således med et princip om kompensation, vedligeholdelse og udvikling af færdigheder, for at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.