Frederikssund Kommunes logo

Vil du være nævning eller domsmand?

Det er ikke længere muligt at søge om optagelse på grundlisten til lægdommer.

Hvem og hvad?

Nævninge eller domsmænd er helt almindelige borgere, der hjælper den juridiske dommer med at vurdere spørgsmål om skyld og straf.  Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere og har samme indflydelse som de juridiske dommere.

Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, og det betyder at man som udgangspunkt har pligt til være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det. 

Lægdommere udtages af Landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, som står på de lister, som kommunernes grundlisteudvalg udarbejder og indsender til Landsretten. 

Frederikssund Kommune opfordrer interesserede borgere i kommunen – herunder også borgere med anden etnisk baggrund end dansk – til at søge optagelse på kommunens grundliste. 

Grundlisten skal indeholde et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på f.eks. køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. 

Hvad indebærer opgaven?

Hvis du bliver udtaget som nævning eller domsmand, kan du forvente at blive kaldt i retten tre til fire gange om året.

Hvis du er domsmand, skal du dømme i samråd med jurister.

Hvis du er nævning, skal du dømme sammen med andre nævninge. Der bruges kun nævninge i sager om meget alvorlig kriminalitet, der straffes med fire års fængsel eller mere.

Nævninge og domsmænd bliver valgt for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027, og hvis du bliver udtaget, er du - med nogle få undtagelser - forpligtet til at virke som domsmand eller nævning i alle fire år.

Betingelser for at blive lægdommer

Det er et krav, at du:

  • Bor i Frederikssund Kommune
  • Har dansk statsborger og har stemmeret til Folketinget.
  • Har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • Har en ren straffeattest
  • Ikke af helbredsmæssige grunde er ude af stand til at varetage opgaven som lægdommer
  • Ikke fylder 80 år inden 1. januar 2028.

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger blandt andet af, hvor mange borgere i Frederikssund Kommune, der ønsker at blive optaget på listen. Grundlisten skal indeholde 1 person for hver 300 indbyggere i kommunen.

Du kan ikke blive optaget på grundlisten hvis du er:

  • Ansat i ministeriers departementer eller ansat i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder
  • Ansat ved domstolene, i politiet, hos anklagemyndigheden, i kriminalforsorgen eller andre myndigheder på Justitsministeriets område
  • Advokat eller advokatfuldmægtig
  • Præst i folkekirken eller andre trossamfund

Vilkår

Som lægdommer har du krav på at blive fritaget for arbejde på de dage, hvor du skal fungere som lægdommer. Alt afhængig af den overenskomst, du er ansat efter, kan du få fri med eller uden løn.

Du modtager kr. 1.100 pr. dag for at udføre hvervet som lægdommer. Der er mulighed for kørselsgodtgørelse.

Du kan forvente at blive indkaldt op til 4 gange om året i perioden fra 1. januar 2024 - 31. december 2027.

Spørgsmål og yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte Igor Vuksanovic på 47 35 10 00 eller via Digital Post, hvis du har behov for mere information om opgaven som nævning eller domsmand. Du kan også læse mere om optagelse på grundlisten, og opgaven som nævning eller domsmand på domstol.dk.