Frederikssund Kommunes logo

Ligestilling af seniorer

Spørgsmålet blev stillet ved byrådsmødet den 1. marts 2023.

Johan Gaunitz stiller følgende spørgsmål til formand for Plan og teknik, Kirsten Weiland:

Statsministeren og varierende politiske partier har overbudt hinanden med løfter om inflationspådrivende "støttepakker" til nogle typer af pensionister selv om økonomer ikke glædes over at inflationen får væksthjælp og CO2-udslippet øger.Kommunalbestyrelsen derimod kan give en mere reel og lavpraktisk hjælp, der modsat ville styrke alle seniorer uden at samtidig øge CO2udslip og inflation - tværtimod !

Allerhelst lavere pris på offentlig transport men ellers mulighed for seniorer at betale Mimrekortet månedsvis til Movia på linje med alle andre individer i vores land. Kommunen har indflydelse via repræsentantskabet, og som betaler til transportudbyder, så det er bare at komme igang - eller?

Svar på spørgsmål

Formand for Plan og teknik, Kirsten Weiland, svarer følgende:

Takster i den kollektive trafik

Efter loven har Movia sammen med DSB og Metroselskabet takstkompetencen i DOTs område, der omfatter Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Men efter loven må taksterne i den kollektive transport kun stige med de generelle pris- og lønstigninger på transportområder. Trafikstyrelsen fastsætter derfor årligt det såkaldte "takststigningsloft" der angiver, hvor meget taksterne i gennemsnit må stige. Parterne i DOT fastsætter herefter årligt taksterne i bus, tog og metro på baggrund af det udmeldte takststigningsloft. For Movias vedkommende gælder, at Movia afholder udgifterne til at sikre busdrift, lokaltog og flextrafik på Sjælland og øerne, mens finansieringen kommer fra passagerindtægterne samt de 45 kommuner og to regioner, der ejer Movia.

Hvilken indflydelse har kommunen på takststrukturen i den kollektive trafik?

Kommunerne og regionerne afgiver hvert år trafikbestilling hos Movia, der rådgiver parterne om kollektiv transport. Det er kommunerne og regionerne, der har beslutningskompetencen i forhold til serviceniveau i kollektiv transport efter dialog med Movia. Til gengæld er det Movias bestyrelse, der træffer beslutninger om takster og billetteringssystemer, jf. Movias vedtægt, § 23. Jf. ovenfor er Movia forpligtet til at samarbejde med DSB og Metroselskabet herom.

Er det muligt at betale sit "mimrekort" månedsvis?

Pensionistkort (mimrekort) giver en større rabat til kollektiv transport end andre billetter og købes derfor for tre måneder ad gangen for at holde salgsomkostningerne nede.

Kan kommunen selv beslutte at give tilskud til visse grupper, f.eks. pensionister, så de kan rejse billigere med kollektiv trafik?

Movia er ikke bekendt med, hvilke lovgivningsmæssige muligheder kommunen har for at give særtilskud til pensionister. I visse jyske kommuner - eksempelvis Randers - er det muligt at købe et særligt pensionistkort, der alene er gyldigt i kommunens busser, men ikke i tog. I forbindelse med den nylige reform af pensionistrabatterne på Sjælland (januar 2021) blev det vurderet, om en tilsvarende løsning kunne være relevant på Sjælland. Men på Sjælland er tog og metro en integreret del af det kollektive net, og det vil ikke være hensigtsmæssigt med et pensionistkort, der kun virker i busserne. Desuden har mange pensionister, ikke mindst i hovedstadsområdet, brug for at rejse uden for kommunen, hvorfor et pensionistkort, der kun er gyldigt inden for kommunegrænsen, vil være begrænsende for mange. I DOTs område må billetter, af hensyn til sammenhængen i den samlede kollektive transport, kun sælges i fælles kanaler.