Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 30. maj 2023

Mødelokale F1 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

70Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

71Orientering om indsatser målrettet unge i mistrivsel

Resume

Unge, fritid og idræt besluttede på mødet 28. marts 2023, at anmodningssag vedrørende unges mistrivsel skulle optages på dagsordenen. Unge, fritid og idræt vil med denne sag blive præsenteret for kommunens eksisterende indsatser, der er målrettet unge i mistrivsel. Repræsentanter fra hhv. Center for Job og Rådgivning samt Center for Familie og Rådgivning vil deltage på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Genoptages på næste møde, idet udvalget her specifikt ønsker en orientering af andre kommuners erfaring og læring fra ”Sammen på Sporet – et forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge.

Oplæg fra udvalgsmødet vedlægges referatet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune arbejder målrettet med indsatser, der skal afhjælpe mistrivsel hos kommunens unge borgere. Unge, fritid og idræt vil på dette møde blive præsenteret for eksisterende indsatser, der skal danne baggrund for fremtidige drøftelser vedrørende nye indsatser.

Frederikssund Kommune arbejder blandt andet med følgende indsatser målrettet unge i mistrivsel. Indsatserne vil blive uddybet på mødet.

 • Åben anonym rådgivning
 • Generelle råd og vejledningsforpligtigelse
 • Frivillige foreninger
 • Gadespejlene
 • Social færdighedstræning
 • Sundhed og motion
 • Motivation og forandring
 • På Vej

Præsentationen vil efter mødet blive sendt til alle udvalgets medlemmer.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

72Orientering om Idræts- og spejderfacilitetspuljens økonomi

Resume

Idræts- og Spejderfacilitetspuljen har ved seneste deadline modtaget 3 ansøgninger for sammenlagt 656.000 kr. Der er 230.384 kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Sagsfremstilling

Der er kommet 3 ansøgninger om tilskud fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen. Der er kommet ansøgninger for 656.000 kr., og der er 230.383 kr. tilbage i puljen.

Byrådet godkendte 24. maj 2023, at der lånes 354.000 kr. fra Idræts- og Spejderfacilitetspuljen til renovering af omklædningsrum i Frederikssund Svømmehal. De 354.000 kr. vil blive tilbageført til puljens budget for 2024.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd og Børne og Ungeorganisationernes Samråd er høringspart på alle ansøgninger fra hhv. idrætsforeninger og spejderforeninger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

73Beslutning om facilitetspuljen - Jægerspris Underducks

Resume

Unge, fritid og idræt skal med denne sag beslutte, om de vil støtte indkøb af floorballbander til Jægersprishallen. Prisen for floorballbanderne er 80.000 kr., og Frederikssund Idrætsanlæg vil stå for indkøbet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Ansøgningen om tilskud til bander godkendes.

Beslutning

Godkendt med bevilling på 83.800 kr.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt skal med denne sag beslutte, om de vil give midler til indkøb af floorballbander til Jægersprishallen. Frederikssund Idrætsanlæg vil stå for indkøbet af banderne.

Jægerspris Underducks ansøger idræts- og spejderfacilitetspuljen om midler til indkøb af bander til Jægersprishallen, som vil muliggøre at foreningen kan have floorballaktiviteter i begge haller i Jægerspris Idrætscenter. Foreningen havde i 2022 155 medlemmer hvoraf 88 var børn og unge under 25 år.

I forbindelse med lokalefordeling for sæson 23/24, er der opstået kapacitetsudfordringer på hallerne i Jægerspris. I dag træner både Jægerspris Underducks og Jægerspris Idrætsklub i Møllegaardshallen, men begge foreninger har de sidste par sæsoner oplevet en stigende medlemstilgang, der gør det svært at kunne tilbyde den nødvendige træningstid ud fra én hal. Begge foreninger er medlemsmæssigt normeret til mere end hvad én hal kan imødekomme.

I tæt dialog med begge foreninger og Frederikssund Idrætsråd er der fundet et kompromis, hvor Jægerspris Underducks tildeles træningstid i Jægersprishallen. Denne løsning vil kræve at der indkøbes bander som står fast i Jægersprishallen for at lokalefordelingen kan gå op.

Administrationen indstiller til at denne løsning understøttes, da det vil give en bedre brug af kommunens idrætsfaciliteter og give bedre mulighed for at tilpasse foreningsaktiviteter i Jægerspris Idrætscenter til foreningernes stigende medlemstal.

Der er ingen afledt drift eller nødvendige tilladelser af denne ansøgning.

Inddragelse

Servicekorpset der drifter hallerne i Jægerspris Idrætscenter har i dialog med Frederikssund Idrætsanlæg fundet løsninger på depotplads til banderne.

Frederikssund Idrætsråd har medvirket til udarbejdelsen af det kompromisforslag der er fremlagt til sæsonfordelingen.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart til facilitetspuljen. Idrætsrådet udtaler i deres høringssvar at de "bakker op om ansøgningen, da disse kan løse en del af lokalefordelingskabalen, så floorball kan afvikle træningsaktiviteter i Jægerspris hallen og dermed sikre at den store tilgang af medlemmer i både Jægerspris Idrætsklub og Jægerspris Underducks fastholdes." Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 4,194 mio.kr. til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Der resterer 0,230 mio.kr. til udmøntning i 2023, hvoraf 0,080 mio. kr. søges bevilget til floorballbander til Jægersprishallen.

Bilag

74Beslutning om facilitetspuljen - handikapfaciliteter til IF 1864

Resume

IF 1864 Skytteafdeling Frederikssund søger om midler fra idræts- og spejderfacilitetspuljen til at få gjort deres toiletforhold handikapvenlige samt etablere handikapadgang på deres facilitet på Marienlystskolen i Frederikssund.

De estimerede udgifter er på sammenlagt 326.600 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Godkendt med støtte til delprojekterne om handicaptoilet og udvendig dør på i alt 65.550 kr.

Beslutning om etablering af handicaplift udsættes til udvalgets møde i november, hvor der fremlægges tilbud.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Sagsfremstilling

IF 1864 Skytteafdeling Frederikssund har et ønske om at gøre deres faciliteter mere handikapvenlige, så flere kan tage del i deres aktiviteter. Foreningen havde i 2022 115 medlemmer, hvoraf 35 var børn og unge under 25 år.

Foreningen er på nuværende tidspunkt nødt til at afvise kørestolsbrugere og gangbesværede, da de ikke kan få adgang til faciliteterne. Skydning er en handikapvenlig aktivitet, hvorfor foreningen ønsker at imødekomme de nødvendige behov.

Derfor ansøger foreningen Idræts- og spejderfacilitetspuljen om midler til at få gjort toiletforholdene handikapvenlige og få etableret en lift, der kan transportere en kørestol ned til skydebanen.

Administrationen har sammen med foreningen besøgt faciliteten og undersøgt mulighederne for at etablere lift på trappen og gøre toiletfaciliteterne handikapvenlige. Det estimeres, at udgifterne til etablering af de samlede handikapfaciliteter vil være 326.600 kr. Det vil være muligt at opdele byggeriet i 3 faser. Der kan etableres handikaplift til 261.650 kr., handicapvenligt toilet til 27.600 kr. og tilpasning af udvendig dør til 37.950 kr.

Der er 230.548 kr. tilbage i Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at imødekomme hele ansøgningen.

Inddragelse

Foreningen har været inddraget i dialogen omkring udformningen af handikapfaciliteterne.

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgningen. De udtaler at de: "bakker op om ansøgningen. Vi mener, at det er vigtigt for idrætten at ingen bliver ekskluderet pga. fysiske handikap." Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 4,194 mio.kr. til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Der resterer 0,230 mio.kr. til udmøntning i 2023, hvoraf 0,326 mio. kr. søges bevilget til etablering af handicapfaciliteter.

Bilag

75Beslutning om facilitetspuljen - Renovering af padelbaner i Jægerspris

Resume

Jægerspris padel og tennisklub ansøger idræts- og spejderfacilitetspuljen om udbedring af underlaget på 2 padelbaner i Jægerspris. Banerne har fået ujævnheder efter kort tids brug, og entreprenøren gik konkurs før en udbedring af banerne fandt sted. Med denne sag præsenteres 2 løsningsforslag til udbedring af padelbanerne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Der træffes beslutning om løsningsmodel for udbedring af padelbanerne.

Beslutning

Der arbejdes videre med løsning 2. Beslutning om renovering af banerne udsættes til udvalgets møde i november. Der afsættes 30.000 kr. til forundersøgelser.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Sagsfremstilling

I 2019/2020 blev der etableret og ibrugtaget 2 padelbaner i Jægerspris. Underlaget på padelbanerne blev dog ujævnt og slidt efter kort tids brug, hvilket blandt andet bevirker at bolden går skævt i sit opspring. Administrationen klagede til entreprenøren, der vedkendte fejlen i padelbanernes underlag. Fejlen i banerne blev lokaliseret, og ujævnhederne var opstået som følge af, at konstruktionen af banernes bundopbygning ikke var udført i tilstrækkelig kvalitet. Entreprenøren gik dog konkurs før udbedringen af banerne kunne finde sted.

Jægerspris tennis og padelklub har udfordringer med at udføre deres aktiviteter af tilstrækkelig kvalitet som følge af banernes ujævnheder, og har derfor et ønske om at få dem udbedret. Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for udbedring af de to baner, og er kommet frem til 2 mulige løsninger:

Løsning 1:

Banerne beholder bundopbygningen, og der udlægges en ny overflade ovenpå banerne, inklusiv nyt kunstgræs. Ved denne løsning er der risiko for at ujævnhederne vender tilbage da bundopbygningen ikke udskiftes. Desuden er levetiden for denne løsning ukendt.

Prisen for løsning 1 estimeres til 250.000 kr. ekskl. moms (125.000 kr. pr. bane). Arbejdstiden vurderes til at være 3-5 arbejdsdage.

Løsning 2:

Hele bundopbygningen udskiftes til en opbygning i grus/sten/beton. Denne løsning sikrer at problemet med ujævnheder ikke vender tilbage, og er ligeledes den mest benyttede på andre padelbaner. Der skal etableres en løsning til håndtering af overfladevandet, hvorfor der er brug for en myndighedsgodkendelse.

Prisen for løsning 2 estimeres til 500.000-600.000, ekskl. moms, alt efter endelig afvandingsløsning, og med forbehold for myndighedsgodkendelse. Arbejdstiden vurderes til at være 30 arbejdsdage. Derudover skal der tillægges tid til myndighedsgodkendelse hvor nuværende sagsbehandlingstid er 6-8 måneder.

Der er 154.383 kr. tilbage i Idræts- og spejderfacilitetspuljen, såfremt ansøgningen om floorballbanderne godkendes. Dette svarer til at 1 af padelbanerne kan udbedres i indeværende år med løsningsforslag 1.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd er høringspart på ansøgninger til facilitetspuljen. De udtaler i deres høringssvar: "Det er med stor undren at så nyt et anlæg allerede skal renoveres. Kan pengene til renoveringen findes andre steder end i facilitetspuljen og er der mulighed for at foreningen selv går ind og medfinansierer eller søger om fondspenge til det? " Se bilag for det fulde høringssvar.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 4,194 mio. kr. til Idræts- og Spejderfacilitetspuljen. Der resterer 0,230 mio.kr. til udmøntning i 2023, svarende til, at løsning 1 i nærværende sag kan bevilges, under forudsætning af at der kun udbedres 1 bane i 2023 til 0,125 mio. kr.

Bilag

76Beslutning om udviklingsplan for Skibby Hallen

Resume

Unge, fritid og idræt skal med nærværende sag træffe beslutning om vedlagte udviklingsplan for Skibby Hallen.

Indstilling

Administrationen anbefaler Unge, fritid og idræt, at:

 1. Godkende udviklingsplan for Skibby Hallen.

Beslutning

Genoptages på næste møde.

Oplæg fra udvalgsmødet vedlægges referat.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Anne Sofie Uhrskov (V).

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt besluttede 7. februar 2023 i sag 15, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Skibby Hallen samt udearealer. Til dette arbejde afsatte Unge, fritid og idræt 132.000 kr. fra Idræts- og spejderfacilitetspuljen.

Til at udarbejde udviklingsplanen blev tilknyttet rådgiver. Der er gennemført en inddragelsesproces med Skibby Idrætsklub, øvrige foreninger i hallen, samt unge fra lokalområdet. Samme rådgiver (E+E Arkitekter) gennemførte udviklingsplan og idékataloget til Jægerspris Idrætscenter i 2017.

Processen har gennem fire workshops i Skibby afdækket foreninger og brugeres behov og ønsker. Sammen med en grundig analyse er der udarbejdet et oplæg til en udviklingsplan for området ved Skibby Hallen. Udviklingsplanen vil kunne bruges som rettesnor for kommende facilitetsudvikling ved Skibby Hallen, på samme måde som helhedsplan for Idrætsbyen og centerdannelsen i Jægerspris.

Udviklingsplanen præsenteres af rådgiver på Unge, fritid og idræts møde 30. maj 2023 og vil efterfølgende blive vedlagt referatet som bilag. I forbindelse med præsentationen for Unge, fritid og idræt bliver udviklingsplan også præsenteres for Skibby Hallens brugere, der har deltaget i processen.

Præsentationen foregår 30. maj kl. 17 i byrådssalen på Frederikssund Rådhus på Unge, fritid og idræts møde.

Skibby IK har udtrykt stor tilfredshed med processen og deres mulighed for at få deres behov og bud på potentialer ved Skibby Hallen med i udviklingsplanen. Foreningen har overfor administrationen udtrykt ønske om at bidrage til at skabe finansiering til gennemførelse af udviklingsplanen.

Skibby IK har gennem de seneste år udviklet sig til at være en flerstrenget idrætsforening. Langt de fleste foreningsidrætter ved Skibby Hallen er nu en del af Skibby IK. I øjeblikket består Skibby IK af badminton, padel, dart, fodbold, løb og motion og bevægelse (yoga, gymnastik, volleyball, ballet). Foreningen har i dag ca. 650 mellemmer.

Inddragelse

Udviklingsplanen er gennemført gennem fire workshops med brugere af hallen og tæt dialog med Skibby IKs bestyrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

77Meddelelser

Beslutning

Opsamling fra KL Kultur- og fritidskonference

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Kommunernes Ungeråd inviteret til dialogmøde med KL-politikere om trivsel
 • Strategi for tidlig, forebyggende indsats godkendes i Børn, familier og forebyggelse i juni, herefter til godkendelse i Byrådet
 • Sager på vej 2023

Bilag

78Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.