Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 08. marts 2023

Mødelokale SL 1 kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter

41Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

42Beslutning om forslag til kommuneplantillæg 009 og lokalplanforslag 160 for Bakkekvarteret i Vinge

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 og Lokalplanforslag 160 for nye boliger i Bakkekvarteret i Vinge og, at planerne sendes i offentlig høring i 4 uger. Planerne giver mulighed for at opføre 200-250 boliger i form af etageboliger og rækkehuse. Etageboligerne vil blive opført i 3-5 etager i den nordlige del af området mod Vinge Boulevard og det stationsnære kerneområde i Vinge, mens rækkehuse vil blive opført i 1-2 etager i den sydlige del af området mod landsbyen Snostrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til kommuneplantillæg 009 og lokalplansforslag 160 for boliger i Bakkekvarteret i Vinge og sende det i 4 ugers offentlig høring.

Beslutning

Anbefales med redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Lokalplan

Ikano, der er Ikeas ejendomsselskab, har købt et areal af kommunen umiddelbart nord for Snostrup, hvor de vil bygge boliger. Deres forslag er, at der skal bygges etageboliger op mod Vinge Boulevard og rækkehuse syd for ned mod Snostrup. Ambitionerne er store så vidt angår bebyggelsesplan, materialer, bæredygtighed og arkitektur, hvilket passer fint ind i kommunens målsætninger for udbygningen af Vinge.

Lokalplanen, der er udarbejdet i tæt samarbejde med Ikano og deres arkitekt, afspejler deres ønsker om kvalitet. Udover muligheden for at opføre boliger, vil planen sikre veldisponerede opholdsarealer, der har en tæt sammenhæng med § 3 området, Præstemosen, og gode forbindelser til naturen og Det Grønne Hjerte. Et element i planen vil blive 3 grønne "kiler", der trækkes ind i området som et markant træk i den grønne struktur. Udover at sikre den overordnede disponering af området, fastsættes der med lokalplanen krav byggeriets placering, materialer og arkitektur, parkering, vej- og stiføring, beplantning samt overkørsler til Boulevarden og Snostrupvej.

Mindre justeringer af planene er under overvejelse. Det drejer sig om muligheden for at etablere skråparkering frem for vinkelret parkering. Desuden undersøges muligheden for at give den sydlige overkørsel til området fra Snostrupvej en mere nordlig placering. Begge ændringsforslag er under bearbejdning.

Kommuneplantillæg for at påbegynde udvikling før 2027

Området er i henhold til kommuneplan 2021-2033 beliggende indenfor et rækkefølgebelagt areal, hvor byudviklingen først ville blive frigivet i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2027 - 2033. Afvigelser fra rækkefølgeplanen, der er en del af kommuneplanens hovedstruktur, kræver et kommuneplantillæg. Tillægget indebærer ikke andre ændringer af Kommuneplanen.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplansforslaget og tilhørende forslag til kommuneplantillæg i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene. I screeningsafgørelsen er der lagt vægt på, at:

 • Planerne ikke væsentligt påvirker kystlandskab, Natura 2000 områder, Bilag IV-arter, drikkevandsinteresser og kulturarv, herunder Snostrups landsbykarakter og kirkeomgivelser.
 • Planerne understøtter og supplerer natur og rekreative områder i forbindelse med Det Grønne Hjerte samt sikrer § 3 områdernes biologiske funktionalitet, bl.a. som yngle- og rasteområder for Spidssnudet frø og evt. som yngle- og rasteområde for flagermus.
 • Planerne ikke giver anledning til klimapåvirkninger ift. regnvand, ligesom planlægningen understøtter forebyggende klimatiltag.
 • Planerne understøtter, at byggeriet vil blive opført med en bæredygtig dagsorden og hvor CO2 aftrykket vil blive vurderet i forhold til de valgte løsninger og valg af materialer.
 • Planerne understøtter skabelse af ny natur i form af de 3 grønne kiler ind i det bebyggede område, hvor der vil være fokus på biodiversitet for at skabe et område med naturpræget karakter.

Lokalplansforslag 160, forslag til kommuneplantillæg 009 og miljøscreeningen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Ikano afholdt et indledende borgermøde i sommeren 22 ved Vinge Station, hvor der i et telt blev budt på forfriskninger og en orientering om projektet. Desværre var der ikke den store søgning til arrangementet. Desuden har Ikano kort fortalt om planerne som et indslag på en "Vingevandring".

Administrationen foreslår, at planerne sendes ud i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

43Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag vedtage lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup endeligt. Derudover skal udvalget vedtage tre nye vejnavne til veje i den planlagte bebyggelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej i Slangerup vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.
 2. Vedtage tre af de i sagen foreslåede vejnavne.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede Åkanten, Åmarken og Åkæret.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at give mulighed for opførsel af 35 enfamiliehuse i 1½ etager og 16 rækkehuse i op til 2 etager i overensstemmelse med kommuneplanen, rammeområde B 3.20. Den maksimale byggehøjde er 8,5 meter. Lokalplanen fastlægger fire delområder, hvor der henholdsvis gives mulighed for enfamiliehuse, rækkehuse, fællesareal med regnvandsbassin og vejareal.

Boligbebyggelse skal enten opføres i tegl som blank mur, pudset eller vandskuret eller træ enten med træets naturlige overflade eller malet. En tredjedel af den enkelte boligs facade kan samlet set opføres med andre materialer såsom lakeret metal- eller cementplader. Tage kan fremstå med forskellige hældninger. Hensigten er at skabe et varieret udtryk. Dog fastlægges det, at rækkehusbebyggelsen skal have samme taghældning, tagfarve og tagmateriale for at skabe en sammenhæng ud mod Slagslundevej.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en begrønnet støjskærm langs Slagslundevej med en højde på op til 1 meter. Støjskærmen skal opføres inden ibrugtagelse af boligområdet.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin med grønne fællesarealer i det nordlige hjørne af lokalplanområdet, som udover dets funktion som regnvandshåndteringsanlæg også skal fungere som et rekreativt element. Regnvandsbassinet og de grønne fællesarealer er endvidere vurderet til at kunne udgøre en biologisk værdi, som kan understøtte dyreliv langs Græse Å samt naturområderne syd for lokalplanområdet.

For at sikre en sikker afvikling af trafik til og fra området, skal bygherre på Slagslundevej etablere venstresvingsbane til området, forlænge det eksisterende fortov fra Slangerup langs lokalplanområdet samt etablere et helleanlæg på Slagslundevej, så der skabes en sikker stikrydsning for gående og cyklende. Dette krav er fastlagt i lokalplanen med hjemmel i Vejlovens § 49.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 12. december 2022 til 30. januar 2023. I høringsperioden er der modtaget 6 høringssvar fra 4 naboer til lokalplanområdet, Grundejerforeningen Bækkevej, Jørlunde Landsbylaug samt Novafos.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

1. Et gennemgående tema i høringssvarene er en bekymring for, at boligområdet vil tilføre Slagslundevej en øget trafikmængde.

2. Jørlunde Landsbylaug er bekymret for, at Bygaden i Jørlunde vil opleve en øget mængde gennemkørende trafik som følge af etablering af boliger ved Slagslundevej.

3. Naboer ønsker, at der i lokalplanområdet også opføres seniorboliger.

4. Novafos ønsker, at der ikke tillades tage og tagrender af zink, da dette materiale kan lede til forurening af overfladevand.

Kommunens svar på bemærkningerne:

1. Administrationen har vurderet, at boligområdet med op til 51 boliger ikke vil påvirke trafikmængden væsentligt i forhold det omkringliggende miljø. Dette omfatter også Slagslundevej. Etablering af en venstresvingsbane mindsker risiko for trafikale gener ved venstresving til boligområdet.

2. Det er vurderet, at boligområdet med op til 51 boliger ikke vil påvirke trafikmængden væsentligt i forhold det omgivende miljø, heraf mulig forøgelse af gennemkørsel ad Jørlunde Bygade. Såfremt der planlægges for yderligere udstykning til boliger inden for kommuneplanramme B. 3.20 ved Slagslundevej (udvidelse af det boligområde som muliggøres i lokalplan 154) vil trafikforhold da vurderes på ny.

3. Udvikler forventer, at boligerne, både rækkehuse og parcelhuse, skal være ejerboliger. Der er ikke planlagt seniorboliger. Placeringen tæt på Lindegårdsskolen gør området velegnet til børnefamilier.

4. Bemærkningen har medført, at der fastsættes bestemmelse i lokalplanen, som forbyder brug af zink til tage og tagrender.

Høringssvarene giver anledning til, at administrationen anbefaler følgende ændringer i lokalplanen:

 • Bestemmelser om, at tage- og tagrender ikke må opføres i zink.

Samlet set har høringen givet anledning til tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanforslaget, men ikke større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg 015, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens udpegning af Grønt Danmarkskort. Kommuneplantillægget fremgår af dagsordenspunkt 45.

Vejnavne

Der skal vedtages 3 nye vejnavne til veje i den planlagte bebyggelse. Da bebyggelsen er beliggende nær Græse Å og et naturområde mod sydøst foreslår administrationen et natur tema til vejnavnene i området:

1. Åkandevænget

2. Anemonevænget

3. Vandstjernevænget

4. Dunhammervænget

5. Åkanten

6. Åmarken

7. Åkæret

Lokalplan 154, høringssvarene og hvidbogen er vedlagt dagsordenen som bilag.

Inddragelse

Forslag til lokalplan 154 har været i offentlig høring i 6 uger fra 12. december 2022 til 30. januar 2023.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

44Beslutning om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 015 - Grønt Danmarkskort: Ændring af potentiel økologisk forbindelse ved Slagslundevej i Slangerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende forslag til kommuneplantillæg 015 til ændring af en potentiel økologisk forbindelse ved Græse Å ved Slagslundevej endeligt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Kommuneplantillæg 015 vedtages endeligt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 154 for nyt boligområde ved Slagslundevej, som behandles som punkt 44 den 8. marts 2023, har administrationen vurderet det hensigtsmæssigt at foretage en mindre justering af en potentiel økologisk forbindelse. Med lokalplanen planlægges der for at placere et grønt fællesareal med regnvandsbassin i områdets nordøstlige del, som kan indgå i den potentielle økologiske forbindelse. En del af den potentielle økologiske forbindelse vil delvist udgøres af parcelhushaver, hvor der stilles krav om ikke at opføre hegn og faste belægninger. Haver kan fungere som passage- og rasteområder for padder, som vandrer mellem regnvandsbassinnet og eng- og moseområdet mod sydøst. I lokalplan 154 sikres det, at kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer for potentielle økologiske forbindelser imødekommes, og at den potentielle økologiske forbindelse ikke hindres i at kunne udvikle sig til en økologisk forbindelse. Kommuneplantillægget medfører, at arealet af den potentielle økologiske forbindelse udvides med ca. 3.000 m2, hvilket er en markant udvidelse af den kommende økologiske forbindelse.

Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 12. december 2022 til 30. januar 2023. I høringsperioden er der ikke modtaget høringssvar.

Kommuneplantillægget er vedlagt dagsordenen som bilag.

Inddragelse

Kommuneplantillægget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 12. december 2022 til 30. januar 2023.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

45Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 124 for tæt lav boligbebyggelse ved Hillerødvej i Slangerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende lokalplan 124 og kommunetillæg 11 for et boligområde ved Hillerødvej i Slangerup endeligt. Derudover skal udvalget vedtage to nye vejnavne til veje i den planlagte bebyggelse. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i offentlig høring. Høringssvarene omhandler: natur, dyreliv, etageantal, stiadgang til Jordhøj Bakke, afvanding samt positive tilkendegivelser til projektet. Høringssvarene giver ikke anledning til, at administrationen anbefaler større ændringer i lokalplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Forslag til lokalplan 124 og kommuneplantillæg 11 vedtages endeligt med administrationens anbefalede ændring.
 2. Vedtage to af de i sagen foreslåede vejnavne.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt. Stiadgangen ønskes undersøgt nærmere. Formandskabet vil gå i dialog med de berørte grundejere.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede Kalvekærmosen og Guldsmedeengen.

Sagsfremstilling

Lokalplanen

Lokalplanområdet ligger på den vestlige side af Hillerødvej udenfor den nuværende bygrænse nord for Slangerup. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 112 boliger, 3/4 i én etage og 1/4 i to etager. Der arbejdes med 4 forskellige boligtyper på forholdsvis små grunde på 125-250 m². Boligerne placeres langs boligveje, som en hestesko omkring et fællesområde, der mod nord står i åben forbindelse med et lille moseområde. Boliger i 1 etage skal udføres med saddeltag, mens boliger i 2 etager kan udføres med ensidig taghældning. Bebyggelsens omfang og placering er således fastlagt med lokalplanen, mens der er stor variationsmulighed i forhold til bebyggelsens tag- og facadematerialer.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen udarbejdes for kommuneplanramme B 3.31, som er udlagt til åben lav og tæt lav boliger i højest 1½ etager. Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor fastlagte byggefelter, som ikke ligger ud til Hillerødvej, kan opføres ca. 33 boliger i 2 etager i området. Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet et tilhørende kommuneplantillæg 11, der ænder bestemmelsen om etageantal i ramme B 3.31 til højest 2 etager og bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Fokus på fællesskab, natur og vand

Boligerne placeres i en stor hestesko omkring friarealer med rekreative funktioner og plads til fællesskab og natur. Området ligger ved mosen ”Kalvekær mose” mod syd og to vandhuller mod nord, hvor der er fundet Stor vand salamander. Ved mosen bliver der anlagt et regnvandsbassin, som bliver ”forbundet” med en faunapassage til vandhullerne mod nord. Der udlægges et stort fællesareal med græs i bebyggelsens midte. Bebyggelsen er således omgivet af natur og indrettet med hensyntagen til naturen.

Lokalplanen sikrer, at området kan anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse med grønne fri- og opholdsarealer. Der udlægges en nord-sydgående faunapassage for padder og andre dyr i området. Den eksisterende mose i den sydlige del af området samt et rasteområde ved § 3-søer i det nordlige område friholdes for bebyggelse. Vandbalancen i § 3-søer nord for lokalplanområdet kan opretholdes samtidigt med at der udlægges et areal til regnvandshåndtering (bassin og LAR). Yderligere sikrer lokalplanen, at der etableres støjskærm i fornødent omfang og beplantningsbælte langs Hillerødvej.

Offentlig høring

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 11. januar til 8. februar 2023. I høringsperioden er der modtaget 5 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet, et svar fra grundejerforeningen Jordhøj Bakke, samt et svar fra Novafos.

Bemærkningerne/høringssvarene til lokalplanforslaget er i hovedtræk:

 1. Bekymring for hjorte og vildt i området (borger)
 2. Præciseringer omkring regnvandshåndtering (Novafos)
 3. Bygninger i 2 etager skal ikke være muligt (Grundejerforening og borger)
 4. Delområde 4 skal kun udlægges til natur og ikke anvendes til fri- og opholdsarealer (grundejerforening)
 5. Der skal ikke være en forbindelsessti til den eksisterende sti ved Jordhøj Bakke og ekspropriering af den eksisterende sti til Jordhøj Bakke menes at være ulovlig (grundejerforening)
 6. Bekymring for øget færdsel på sti til Jordhøj Bakke (borger)
 7. Faunapassage med bredde på 8 m ved boligerne er for smalt (borger)

Administrationens svar på bemærkningerne:

 1. Hegn omkring området skal i følge lokalplanen være levende hegn. Hjorte og andet vildt vil således fortsat have adgang til området og kan græsse på faunapassagen og opholdsarealer.
 2. Bassinet bliver ikke dimensioneret til skybrudshændelser. Boligerne er i lokalplanen sikret mod oversvømmelse ved en minimum sokkelkote. Regnvandshåndtering skal følge kommunens spildevandsplan/spildevandstillæg.
 3. Boliger i 2 etager reducerer det bebyggede areal og kan bidrage til variation i den planlagte bebyggelse. Byggeri i 2 etager med den planlagte placering giver ikke anledning til indbliksgener. Højden på boliger i 2 etager overstiger ikke 8,5 m og er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
 4. Areal til fri- og opholdsareal i delområde 4 er udlagt med hensyntagen til natur og biodiversitet, idet der holdes en respektafstand på 15 m til moseområdet. Belægning skal ifølge forslaget være permeabel. Da græs er mere biodiversitets-venlig end permeabel belægning foreslår administrationen, at bestemmelsen om belægning i delområde 4 ændres til, at der ikke må etableres belægning i området.
 5. Lokalplanen sikrer, at det nye boligområde bliver forbundet med byen (Slangerup) via stien i naboområdet Jordhøj Bakke ligesom andre boligområder i Slangerup er forbundet via et godt internt stinet. Stien er i tråd med kommunens vision om gode forbindelser, der skaber liv og nærvær, og klimaplanens målsætninger om, at vi ønsker at fremme de grønne transportformer. Stien til Jordhøj Bakke vil desuden sikre sikker skolevej til det nye boligområde. Med den skal skolebørn ikke krydse Hillerødvej. Stien er dog ikke omfattet af lokalplanens formålsbestemmelser. Det betyder, at kommunen kan dispensere fra bestemmelsen om stiforbindelse til Jordhøj Bakke, hvis forbindelsen mod forventning ikke kan realiseres ved ekspropriation.
 6. Stien vil medføre øget færdsel af cyklister og gående på Jordhøj Bakke. Dog ikke mere end man må forvente i et boligområde i byzone.
 7. Miljøvurderingen, der er udarbejdet for planforslagene, foreskriver en faunapassage med bredde på minimum 8 m og konkluderer, at barriereeffekten som følge af de bygninger og veje, som lokalplanen giver mulighed for, er ubetydelig.

Høringssvarene giver anledning til, at administrationen anbefaler følgende ændringer i lokalplanen:

 • Bestemmelsen § 8.3.2. Inden for de på kortbilag 4 udlagte fri –og opholdsarealer skal evt. belægning være permeabel, ændres til: Fri- og opholdsarealer i delområde 4 skal fremstå med græs. Belægning er ikke tilladt.

Høringen har derudover givet anledning til tekniske præciseringer i lokalplanen men ingen større ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Vejnavne

Der skal vedtages to nye navne til veje i den planlagte bebyggelse. Da bebyggelsen er omgivet af og indrettet til natur foreslår administrationen et natur-tema til vejnavnene i området.

Forslag til vejnavne:

 1. Kalvekærmose Vej
 2. Salamander Vej
 3. Hjortekær Vej
 4. Guldsmedeengen

Lokalplan 124, høringssvar, hvidbogen og kommuneplantillægget er vedlagt dagsordenen som bilag.

Inddragelse

Lokalplanen har været i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

46Beslutning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund

Resume

Administrationen har modtaget henvendelse fra virksomheden CO-RO, der ønsker at bygge et nyt højlager på 25 meter. Dette kan ikke rummes indenfor gældende lokalplan og kommuneplanramme. Plan og teknik skal derfor med denne sag tage stilling til igangsættelse af en lokalplan og et kommuneplantillæg for en del af erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund. Plan og teknik besluttede på udvalgsmødet 2. november 2022 (sag nr. 190) at dispensere fra lokalplan 41 til en bygningshøjde på 15 meter og senere igangsætte udarbejdelse af lokalplan for hele erhvervsområdet. Igangsættelse af denne lokalplan er en opfølgning på sagen fra november.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Igangsætte lokalplan og kommuneplantillæg for erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund med indarbejdelse af administrationens anbefalinger.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra virksomheden CO-RO om etablering af en 25 meter høj lagerbygning i erhvervsområdet i den nordlige del af Frederikssund. CO-RO har udarbejdet visualiseringer af lagerbygningen set fra omkringliggende steder og fra kysten (se bilag – Visualiseringer af CO-RO lagerbygning).

Administrationen anbefaler, at en ny lokalplan skal omfatte en større del af erhvervsområdet end bare CO-ROs ejendomme, hvor højlageret skal opføres (se bilag – Erhvervskort). Administrationen anbefaler, at byggemulighederne ift. bygningshøjder og procentandel af grundarealet, der må bebygges, hæves for hele planområdet, så det bringes i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme. Administrationen anbefaler, at der alene gives mulighed for byggeri i op til 25 meter i et mindre område, hvor CO-RO skal etablere højlageret.

Overordnet planlægning

Området er omfattet af rammeområde E 1.2 i Kommuneplan 2021, som fastsætter områdets anvendelse til erhvervsområde, at bebyggelse må have en højde på højest 15 meter og at der højest må bebygges 50 % af grundarealet. Gældende lokalplan har fastsat mere restriktive bestemmelser ift. højde og bebyggelsens omfang end kommuneplanrammen.

Området er omfattet af lokalplan 41, der blev vedtaget af Byrådet den 9. oktober 1990 (se bilag - Lokalplan 41). Lokalplanen blev udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af det eksisterende erhvervsområde og at samordne gældende vedtægter og bestemmelser for områdets anvendelse og bebyggelsens udformning. Lokalplan 41 giver ikke mulighed for, at området bebygges i 25 meters højde, hvorfor der skal udarbejdes en ny lokalplan.

Plan og teknik besluttede på udvalgsmødet d. 2. november 2022 (sag nr. 190) at dispensere fra lokalplan 41 til en bygningshøjde på 15 meter og senere igangsætte udarbejdelse af lokalplan for hele erhvervsområdet. Igangsættelse af denne lokalplan er en opfølgning på sagen fra november. Se kortbilag for det område, der omfattes.

Opmærksomhedspunkter

Ved udarbejdelse af forslag til lokalplan for området, vil administrationen påpege følgende opmærksomhedspunkter, som lokalplanen bør sikre:

 • at erhvervsområdet fortsat er attraktivt og med udviklingsmuligheder ved at fastsætte få bestemmelser om bebyggelsens udseende og at tillade at 50 % af grundarealet må bebygges
 • at bebyggelse med en højde på over 15 meter har specifikke bestemmelser om bebyggelsens udseende på grund af bebyggelsens synlighed
 • at minimere risikoen for væsentlige indbliksgener ift. det eksisterende boligområde mod vest ved at nedtrappe bygningshøjden mod boligområdet, svarende til almindelig højde i et boligområde
 • at minimere risikoen for væsentlige gener ift. det eksisterende boligområde mod vest ved ikke at tillade tung industri i området, der grænser op til boligområdet.

Inddragelse

Administrationen har den 2. marts 2023 afholdt et dialogmøde med virksomhederne indenfor lokalplanafgrænsningen med det formål at informere om den forestående lokalplanproces og høre om ønsker til den kommende lokalplans indhold. Administrationen vil også afholde et dialogmøde for naboer til erhvervsområdet, inden lokalplanforslaget kommer til politisk behandling og sendes i offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

47Beslutning om ændret afgrænsning på lokalplan ved Dyrlægegårds Allé i Frederikssund

Resume

Udvalgsformanden ønsker, at Plan og teknik tager stilling til, om afgrænsningen for den igangsatte lokalplan for et eksisterende boligområde ved Dyrlægegårds Allé i Frederikssund skal begrænses til udelukkende at omfatte matrikler i første række mod fjorden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Afgrænsning for udarbejdelse af lokalplan for området ved Dyrlægegårds Allé i Frederikssund fastholdes, så lokalplanen omfatter et større samlet boligområde.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Plan og teknik besluttede den 28. september 2023 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et fuldt udbygget boligområde ved Strandlystvej, Dyrlægegårds Allé og Strandgårds Allé i Frederikssund, se kortbilag 1. Arbejdet med udarbejdelse af lokalplanen er endnu ikke påbegyndt pga. stor aktivitet med bolig- og erhvervslokalplaner.

Udvalgsformanden har ønsket en politisk beslutning om, hvorvidt området for lokalplanen skal indskrænkes, så den udelukkende omfatter boliger placeret i første række til fjorden, se kortbilag 2.

Administrationens anbefaling er at fastholde lokalplangrænsen for hele området, så der opnås et opdateret administrationsgrundlag for et større område. Der er ikke nogen væsentlig tidsbesparelse i, at lokalplanen udarbejdes for et mindre område. Dels ligger hovedparten af de faglige vurderinger i området omkring fjorden og dels er det de samme processer med dialog, høringer og politiske behandlinger, der skal gennemføres. Frederikssund har mange boligområder, der ikke er omfattet af en lokalplan. Derfor er det hensigtsmæssigt at få udarbejdet lokalplaner for sammenhængende områder.

Inddragelse

Administrationen har modtaget en henvendelse fra Grundejerforeningen Plantagen, beliggende i området, med ønske om at få udarbejdet en lokalplan.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

48Beslutning om nyt vejnavn i Lyngerup

Resume

Plan og teknik skal med denne sag vedtage et nyt vejnavn for en boligvej ved Mejerigårdsvej i Lyngerup.

Plan og teknik vedtog den 7. september 2022 kommuneplantillæg 012 og lokalplan 148 for boliger ved Mejerigårdsvej i Lyngerup. Planerne giver mulighed for opførsel af 7 nye boliger på en stikvej til Mejerigårdsvej, hvor der i forvejen er to boliger. Administrationen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at adgangsvejen får sit eget navn. Et nyt vejnavn vil gøre det nemmere at navigere i området.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der ud fra de foreslåede vejnavne besluttes ét nyt vejnavn til boligområdet i lokalplan 148 ved Mejerigårdsvej i Lyngerup.

Beslutning

Udvalget besluttede Jydegaardsvej.

Sagsfremstilling

Boligområdet i Lyngerup, der er omfattet af kommuneplantillæg 012 og lokalplan 148, har vejadgang fra Mejerigårdsvej. I dag hedder adgangsvejen også Mejerigårdsvej og har husnumrene 23A – 23G. Dette er ikke hensigtsmæssigt for hverken borgere, postvæsen eller beredskab. Administrationen vil derfor give vejen et nyt navn for at gøre det lettere at navigere i området.

Der er to eksisterende boliger med adgang fra vejen, Mejerigårdsvej 23A og 23G, der vil få adresseændring ved vedtagelse af et nyt vejnavn. Lokalplan 148 giver mulighed for opførsel af 7 nye boliger med adresse på adgangsvejen. Det nye vejnavn vil derfor have op til 9 adresser tilknyttet.

Praksis for ændring af vejnavne

Plan og teknik vedtog den 30. november 2022 retningslinjer for fastsættelse af vejnavne i Frederikssund Kommune.

Her er principper for navngivning opstillet:

 • Der anvendes så vidt muligt vejnavne, som kan henføres til det geografiske område, hvor vejen er beliggende, for at bevare oprindelige topografiske navne og fortælle stedets kulturhistorie.
 • Der anvendes så vidt muligt vejnavne, der indgår i emnekredse for de enkelte kvarterer, f.eks. blomster, nordisk mytologi, digtere, erhverv m.v.
 • Der kan så vidt muligt fastsættes vejnavne, der udspringer af historiske begivenheder eller andre forhold af større kulturhistorisk betydning.
 • Der anvendes ikke vejnavne, der refererer til nulevende personer. Ved navngivning af vej efter en afdød person bør der gå mindst 3-5 år, før det tages i brug.
 • Der anvendes så vidt muligt ikke vejnavne, der refererer til firmanavne og lignende. 
 • For veje, der krydser kommunegrænsen, skal navngivningen gennemføres i samarbejde med de berørte kommuner.
 • Vejnavne fastsættes i overensstemmelse med Dansk Sprognævns Vejledning i retskrivning af vejnavne.
 • Der må ikke anvendes vejnavne, som er enslydende inden for samme postdistrikt eller som er tættere på end 15 km i radius.

Forslag til nyt vejnavn

Der skal bruges ét nyt vejnavn. Forslag med begrundelser er oplistet herunder.

 • Jydegaardens Vænge

Forslag fra Historisk Forening Jægerspris.

I nærhed til adgangsvejen ligger Jydegaarden, med adressen Mejerigårdsvej 24. Området hedder fra gammel tid Vænget. For ikke at forveksle vejnavnet med Vænget i Jægerspris, foreslås vejnavnet Jydegaardens Vænge. Vejnavnet Jydegaardens Vænge er i overensstemmelse med princippet om, at vejnavne kan henføres til det geografiske område og stedets kulturhistorie.

 • Jydegårdsvej

Forslag fra administrationen.

Administrationen foreslår Jydegårdsvej, da dette er lettere at udtale end 'Jydegaardens Vænge' og passer godt til Mejerigårdsvej.

 • Ole Olsens Vænge

Forslag fra Historisk Forening Jægerspris.

Ole Olsen var gårdejere på Jydegården i Lyngerup fra 1923 til 1955. Søn af Hans og Kirsten Olsen, som ejede Jydegården fra 1890 til 1923. Gift med Anna, og parret fik fire børn, Hans, Jørgen, Karen og Kirsten. Den ældste søn, Hans, overtog Jydegården efter sine forældre.

 • Anna Olsens Vænge

Forslag fra administrationen.

Anna Olsen var gårdejer på Jydegården, og hustru til Ole Olsen.

Plan og teknik vedtog i juni 2022, at adgangsvejen på Mejerigårdsvej 25 blev omdøbt til Jens Nielens Vej ifm. udstykning til nye boliger. Vejen blev opkaldt efter gårdejer på Mejerigården i Lyngerup, Jens Christian Nielsen. Vejnavnet Ole Olsens Vænge eller Anna Olsens Vænge vil passe ind i denne sammenhæng, efter princippet om at anvende vejnavne, der indgår i emnekredse for et område. Administrationen foreslår Anna Olsens Vænge, da det vil passe godt med et kvindenavn, nu nabovejen har fået et herrenavn.

 • Mælkevejen

Forslag fra beboer på Mejerigårdsvej 23A.

Navnet har en relation til områdets mejeri-historie, og passer til navnet Mejerigårdsvej.

 • Mejeristrædet

Forslag fra bygherre til lokalplan 148.

Administrationen vurderer, at dette navn ikke lever op til de vedtagne principper for navngivning af veje, da navnet minder for meget om 'Mejerigårdvej' og 'Strædet', som ligger tæt på.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler et af følgende navne fra de oplistede forslag:

 • Jydegårdsvej
 • Ole Olsens Vænge
 • Anna Olsens Vænge
 • Mælkevejen

Administrationens anbefaling er, at det nye vejnavn bliver Jydegårdsvej.

Inddragelse

I forbindelse med indhentning af forslag til nyt vejnavn er følgende blevet hørt: Historisk forening Jægerspris, ROMU, bygherre bag lokalplan 148 og de to husstande, der har adresse på adgangsvejen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

49Beslutning om opkrævning af skorstensfejerbidrag

Resume

Skorstensfejerbidrag har tidligere været opkrævet af kommunen via grundskylden. Plan og teknik skal i denne sag tage stilling til, om skorstensfejerne fremover selv skal opkræve skorstensfejerbidrag hos borgerne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Skorstensfejerne fra 2024 opkræver skorstensfejerbidrag hos husejerne.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunen skal sørge for, at borgerne får tilbudt et lovpligtigt skorstensfejerarbejde. Frederikssund Kommune har indgået aftaler med tre skorstensfejere om dette skorstensfejerarbejde. Hver skorstensfejer har ansvaret for et distrikt. De tre distrikter er Frederikssund, Slangerup samt Skibby og Jægerspris. Aftalerne beskriver skorstensfejer og kommunens forpligtigelser.

Opkrævning af skorstensfejerbidrag

I aftalerne står, at Frederikssund Kommune opkræver gebyr hos husejerne, der skal have renset og tilset deres skorsten, og afregner med skorstensfejer to gange om året. Kommunen har igennem mange år opkrævet skorstensfejerbidraget via ejendomsskattebilletten. Fra den 1. januar 2024 forventes det imidlertid, at SKAT overtager opkrævning af grundskyld, men ikke opkrævning af ejendomsbidrag - herunder opkrævning af skorstensfejning. Dette medfører, at administrationen skal finde en anden måde at opkræve skorstensfejerbidraget på.

Det er ikke et krav, at kommunerne skal opkræve bidraget.

Skorstensfejerne har hidtil betalt kommunen 1,5 pct. af opkrævningen til dækning af de omkostninger, kommunen har ved administration af ordningen. Såfremt skorstensfejerne selv påtager sig den administrative opgave med opkrævning af skorstensfejerbidrag, vil denne indtægt bortfalde sammen med opkrævningsopgaven.

Som følge af, at SKAT fra 2024 forventes at skulle stå for opkrævning af grundskyld, anbefaler administrationen, at opkrævning af skorstensfejerbidrag overdrages til skorstensfejerne. Dette skal ses i lyset, at en række af de systemer der i dag anvendes i forbindelse med udsendelse af ejendomsskattebilletten forventes opsagt, og der derfor pt. er usikkerhed omkring den it-mæssige understøttelse af opkrævningsopgaven fra 2024 og frem.

De kommuner, der står for opkrævning af skorstensfejerbidrag via ejendomsskattebilletten, står med tilsvarende overvejelser som Frederikssund Kommune. Administrationen er bekendt med at Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Egedal og Helsingør Kommuner opkræver skortstensfejerbidrag via ejendomsskattebilletten. Disse kommuner har endnu ikke taget stilling konsekvenserne i forhold til opkrævning af skorstensfejerbidrag i forbindelse med, at SKAT overtager opkrævning af grundskyld fra 1. januar 2024. I Hillerød og Allerød kommuner opkræver skorstensfejer selv gebyret hos husejerne og har gjort det igennem en lang årrække.

Revision af aftalegrundlag

Administrationen har igangsat forhandlinger med skorstensfejerne om revision af aftalegrundlaget. Skorstensfejerne er ikke afvisende overfor at skulle påtage sig opgaven med opkrævningen. Aftalerne kan opsiges med 1 års varsel til den første i en måned.

Inddragelse

Skorstensfejerne inddrages i revisionen af aftalerne.

Økonomi

Idet Skorstensfejerne fra 2024 opkræver skorstensfejerbidrag hos husejerne, vil kommunen miste provenue på 100.000 kr., svarende til gebyr på 1,5 pct. af den samlede opkrævning. Mindreindtægten vil blive indarbejdet i basisbudget 2024 og tilhørende overslagsår.

50Beslutning om placering af et nyt, fælles vandressourcecenter i Frederikssund Kommune

Resume

Novafos har fået udarbejdet en placeringsanalyse for potentielle placeringer af et moderne, fælles renseanlæg - et vandressourcecenter - i Frederikssund Kommune i samarbejde med administrationen. Placeringsanalysen anbefaler to placeringer. Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvor vandressourcecenteret skal placeres, da placeringen er afgørende for fremdrift ift. den fælles kommunale beslutning om, at Novafos skal udarbejde en strukturplan. Der har været dialog med lodsejere på de to lokaliteter, som nu også afventer svar på den fremtidige anvendelse af deres arealer.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023

Efter mødet i Plan og teknik den 1. februar 2023 er der fremsendt en række spørgsmål til placeringsanalysen ligesom der er blevet efterspurgt et overblik over den politiske proces indtil nu. Derfor er der vedlagt yderligere to bilag. Henholdsvis "Notat med svar på spørgsmål vedr. placeringanalysen" og "Politisk historik vandressourcecenter".

Supplerende resume til Plan og tekniks møde den 8. marts 2023

Økonomiudvalget sendte på mødet den 22. februar 2023 sagen retur til Plan og teknik til fornyet behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Et nyt vandressourcecenter placeres på Beliggenhed 2 - Syd for Ågade.

Supplerende indstilling til Plan og tekniks møde den 8. marts 2023:

2. Frederikssund Kommune indleder en proces med de øvrige kommuner om vilkår for placering af anlægget i Frederikssund.

3. Frederikssund Kommune stiller som vilkår, at placering sker under forudsætning af, at Novafos vender tilbage med en løsning på, hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes og at arealet overdrages til kommunen.

4. Frederikssund Kommune stiller som vilkår, at der tilkobles et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 21:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemmer: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemmer: John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V)

Et enigt udvalg ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, at arealet overdrages til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg financieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 37:

Sagen blev sendt retur til Plan og teknik til fornyet behandling.

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 21:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemmer: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemmer: John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V)

Et enigt udvalg ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, arealet overdrage til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg financieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Novafos anbefaler at etablere et nyt fælles vandressourcecenter, som er robust overfor fremtidens rensekrav og som udnytter spildevandet som en ressource. Det nye vandressourcecenter skal erstatte ni eksisterende renseanlæg, der renser spildevand fra Frederikssund, Egedal samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. De eksisterende anlæg kommer under pres i fremtiden. Der kommer flere borgere og virksomheder i kommunerne, hvilket betyder større mængder af spildevand. EU forventes at vedtage et nyt byspildevandsdirektiv, der stiller skærpede krav til rensning for bl.a. kvælstof, fosfor og medicinrester inden 2040. Direktivet forventes også at sætte mål om en energineutral sektor.

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal:

 1. Rense spildevandet bedre for vandmiljøet
 2. være et energiproducerende anlæg, der udnytter spildevandets potentiale til f.eks. grøn fjernvarme (kan producere fjernvarme til ca. 5.300 boliger)
 3. reducere udledning af drivhusgasser
 4. udnytte ressourcer i spildevandet, f.eks. fosfor

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal desuden have faciliteter til et besøgscenter, hvor børn, unge og interesserede kan lære om vandets kredsløb og brug af jordens ressourcer.

Etablering af et nyt, fælles vandressourcecenter vil bidrage til at opnå kommunens mål i Klimahandleplanen om grøn fjernvarme og give mulighed for partnerskaber med erhverv og forsyningsselskaber.

Baggrund

Novafos udarbejdede i 2018-2019 en strukturanalyse af rensestrukturen for renseanlæg, der udleder til Roskilde Fjord. Strukturanalysen peger på, at en række utidssvarende renseanlæg bør nedlægges, og at der bør etableres ét nyt fælles renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord. Resultatet af analysen blev, at Novafos anbefalede at etablere et nyt, fælles renseanlæg beliggende i Frederikssund Kommune, som skal erstatte de eksisterende renseanlæg.

I august 2020 besluttede Frederikssund Byråd at tage strukturanalysen til efterretning og anbefale, at Novafos kunne arbejde videre med en strukturplan og med at afdække, hvor anlægget kan placeres. Anlægget ønskes ikke placeret i den nordlige del af Vinge.

På den baggrund har Novafos fået udarbejdet en placeringsanalyse i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.

Placeringsanalysen

Formålet med placeringsanalysen er at undersøge mulige placeringer for et nyt vandressourcecenter i Frederikssund Kommune. Kravene til arealet var, at det skal ligge øst for Roskilde Fjord, have en størrelse på minimum 10 ha, ligge mindst 200 m fra boligområder og anlægget kan ikke placeres i områder, hvor der eksempelvis er udpeget: Natura 2000-områder, Grønne kiler, økologiske forbindelser, fredede områder eller bevaringsværdige landskaber mv.

På baggrund af dette pegede placeringsanalysen på to arealer, der var bedst egnet til placering af et fælles vandressourcecenter.

Vandressourcecenter kan ligge to steder

De to bedst egnede arealer er henholdsvis et område syd for Hørup Skovvej (beliggenhed 1) og et område syd for Ågade ved Bonderupvej (beliggenhed 2) (Se oversigtskort i bilag). Begge områder er over 10 ha store, er beliggende i landzone og anvendes i dag til landbrug. Begge områder ligger tæt på Frederikssund By, hvilket giver mulighed for afsætning af fjernvarme og begge områder kan vejbetjenes. Notat med sammenligning af de to områder er vedlagt som bilag.

Beliggenhed 1 syd for Hørup Skovvej:

Området ligger i et åbent landskab. Området grænser ikke op til bolig- eller erhvervsområder, men ligger ved de trafikerede veje Hørup Skovvej og Frederikssundsvej. Vandressourcecenteret vil her fremstå som et teknisk anlæg i landskabet, hvor landskabet i forvejen er forstyrret pga. nærheden til de trafikerede veje, herunder afslutningen på den kommende Frederikssundsmotorvej. Området er relativt fladt og er teknisk set velegnet. Trafikbetjening kan ske fra Hørup Skovvej via Varmedalsvej. Forhåndstilkendegivelse er indhentet fra Vejdirektoratet.

Både øst og vest for området er bevoksede arealer, der potentielt bidrager til at indramme og nedtone anlæggets størrelse i landskabet. Området har potentiale for, at der kan plantes skov på de ubebyggede arealer omkring vandressourcecenteret. Det kan reducere synligheden af anlægget ude fra, selvom bl.a. de høje procestanke vil være synlige. Samtidig skabes et større, sammenhængende skovareal, hvor de arealer, der hører til vandressourcecenteret vil være offentligt tilgængelig.

Beliggenhed 2 syd for Ågade:

Området ligger mellem Ågade, Frederikssundsvej, et erhvervsområde med bl.a. Frederikssund Genbrugsstation, Idrætsbyen og Sillebro Ådal. Vandressourcecenteret vil her kunne placeres i udkanten af Frederikssund By og inden for byfingeren i Fingerplanen tæt på andre tekniske anlæg og erhverv og ca. 500 m fra nærmeste boligområde.

Støjkonsekvenszonen omkring potentielle vindmøller i det nordlige Vinge samt omkring den kommende motorvej betyder, at andre udviklingsmuligheder for området er begrænset, og boliger er f.eks. ikke en mulighed. Området er lettere kuperet og indeholder fredede fortidsminder (gravhøje) med beskyttelseslinjer, som der skal tages højde for, men som ikke er en udfordring. Trafikbetjening kan ske fra Frederikssundvej via Ågade og Bonderupvej.

Områdets placering giver mulighed for at forbinde Frederikssund by og Vinge tættere gennem stilforbindelser ved Sillebro Å. Derudover er der potentiale for at koble området og anlægget rekreativt gennem læringsforløb og formidling om ressourcer og vandkredsløb med Sillebro Ådal, Idrætsbyen, Frederikssund genbrugsstation og Vestforbrændings fjernvarmecentral. Realisering af nogle af disse synergieffekter vil kunne kræve kommunal (med)finansiering.

Et vandressourcecenter på denne placering vil være fremtrædende ved ankomst til Frederikssund fra den kommende motorvej og kan blive et synligt vartegn og pejlemærke i landskabet.

Såfremt byrådet peger på denne placering, vil administrationen tage kontakt til Vejdirektoratet med henblik på, at der kan ske en koordinering af ekspropriationsforretningen i forhold til forlængelsen af Frederikssundmotorvejen og dette anlæg.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at vandressourcecenteret placeres på beliggenhed 2, da:

 • anlægget placeres inden for byfingeren i Fingerplanen samt tæt på eksisterende tekniske anlæg og erhverv
 • stiforbindelser mellem Frederikssund by og Vinge styrkes ved Sillebro Å
 • der er potentiale for formidling af ressourcebrug og vandkredsløb samt rekreativ kobling til Sillebro Å, Idrætsbyen og Vestforbrændings anlæg
 • andre udviklingsmuligheder for området er begrænset pga. støjkonsekvenszone for vindmøller i det nordlige Vinge samt den kommende motorvej.

Processen frem mod realisering af et vandressourcecenter

Når byrådet har truffet afgørelse om, hvor vandressourcecenteret kan placeres, skal Novafos i gang med at udarbejde en strukturplan. Strukturplanen beskriver på et overordnet niveau vandressourcecenterets placering, mulige ledningstraceer og ombygning af de eksisterende renseanlæg.

Strukturplanen skal også sammenligne prisen for at opgradere de eksisterende renseanlæg, så de kan møde byspildevandsdirektivets forventede krav, med prisen på at etablere et nyt fælles anlæg. I miljøvurderingen af strukturplanen undersøger Novafos på et overordnet niveau bl.a. hvad en ny rensestruktur har af betydning for Roskilde Fjord og for vandforsyning til vandløb ligesom der foretages beregninger på drivhusgasudledninger fra hhv. de eksisterende anlæg og det nye anlæg.

Novafos har desuden nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de involverede kommuner. Arbejdsgruppen skal undersøge en mulig selskabsstruktur og fordelingsnøgle til at finansiere anlæg af vandressourcecenteret. Oplysninger om økonomi vil indgå i det beslutningsgrundlag, der skal ligge til grund for kommunernes beslutning om hvorvidt Novafos skal gå videre med skitseprojektering af vandressourcecenteret.

Strukturplanen skal danne baggrund for, at Byrådene i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner træffer beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå i gang med projektering og indhentning af en række myndighedstilladelser, herunder lokalplan, udledningstilladelse og VVM. Den politiske behandling forventes at ligge i første halvår af 2024.

Sideløbende med udarbejdelse af strukturplanen vil administrationen og Novafos afklare mulighederne for, hvordan området ved det eksisterende renseanlæg i Frederikssund by kan anvendes, når det ikke længere skal bruges til renseanlæg. Samtidig indledes arbejdet med at udarbejde principper for, hvordan det arkitektoniske og visuelle udtryk af vandressourcecenteret og landskabet omkring anlægget skal fremstå. Forhold, der senere vil indgå i lokalplanen.

Supplerende sagsfremstilling til Plan og tekniks møde den 8. marts 2023

På mødet i Plan og teknik d. 1. februar 2023 tilkendegav et enigt udvalg, at udvalget ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på, hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, at arealet overdrages til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg finansieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Frederikssund Kommune indleder en proces med de øvrige kommuner om vilkår for placering af anlægget i Frederikssund under hensyntagen til udvalgets anbefaling af ovennævnte vilkår.

Der er to områder, der er egnet til placering af et vandressourcecenter. Det er konklusionen på et stort analysearbejde, hvor områderne er vurderet ud fra en lang række af parametre og kriterier.

Beliggenhed 2 – syd for Ågade har relativt store terrænforskelle og mindre lavninger i området, som i Kommuneplan 2021 - 2033 er udpeget som områder med risiko for oversvømmelse. Det er vurderet, at det er muligt at placere et renseanlæg på beliggenhed 2 uden risiko for oversvømmelse.

Det betyder, at begge områder er fundet egnet, om end de er forskellige. Områderne har forskellige kvaliteter, som kan bringes i spil ved placering af et vandressourcecenter. Spildevandsteknisk kommer anlægget til at levere det samme uanset, om det placeres på beliggenhed 1 eller beliggenhed 2. Det er på det landskabelige udtryk og de potentielle synergieffekter, at placeringerne kan bidrage forskelligt til vandressourcecenteret.

Støj og lugt fra et moderne renseanlæg

Til forskel fra de gamle, traditionelle renseanlæg opleves der normalt ingen lugtgener fra et moderne renseanlæg. Det skyldes, at lugtende processer, modsat på gamle renseanlæg, foregår i lukkede systemer med udsugning, så lugtgener ikke kan forekomme i det omkringliggende område. Luften fra de lukkede systemer renses gennem bl.a. aktive kulfiltre eller biologiske filtre, som fjerner stort set alle lugtstoffer. Tilsvarende kan håndtering af slam i forbindelse med modtagelse af slamsugere og bortskaffelse af biogødning ske i en hal for at forebygge lugt og støj. Biogødning bliver kørt væk fra stedet i lukkede containere eller trailere. Samtidig overvåges et moderne renseanlæg døgnet rundt, så det kører mest effektivt. Det medvirker bl.a. til, at spildevandet renses bedst muligt, og at risikoen for lugtgener minimeres. Støjende aktiviteter vil ligeledes foregå i lukkede bygninger. Novafos forventer derfor ikke, at der vil være lugt- og støjgener fra vandressourcecenteret.

Det rensede spildevand udledes i dag allerede til Roskilde Fjord fra alle ni eksisterende renseanlæg, nogle udleder direkte til fjorden, andre gennem vandløb, der løber ud i Roskilde Fjord. Mængden af renset spildevand til Roskilde Fjord vokser i fremtiden pga. by- og befolkningsudvikling i kommunerne.

Endelig beslutning om placering af vandressourcecenter ligger i 2024

Når Byrådet har truffet afgørelse i nærværende sag, orienteres byrådene i Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev kommuner om Frederikssund Kommunes beslutning, hvorefter Novafos kan udarbejde strukturplan og tilhørende miljøvurdering.

Administrationen anbefaler, at borgmesteren, formandsskabet for Plan og teknik og den tekniske direktør umiddelbart efter byrådets beslutning af denne sag, og inden for fire uger, indleder dialog med Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev kommuner om de vilkår for placering af anlægget, som Frederikssund Kommune har. På baggrund af disse drøftelser vil administrationen før sommerferien udarbejde en sag til Plan og teknik, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at beslutte den endelige placering af anlægget i Frederikssund Kommune med forbehold for, at strukturplanen viser, at det er en optimal beslutning.

I strukturplan- og miljøvurderingsprocessen planlægger Novafos at orientere byrådene undervejs.

Den endelige beslutning om placering af ét, nyt fælles anlæg – et vandressourcecenter – træffes i første halvdel af 2024 i alle kommunerne i strukturplan Roskilde Fjord.

Inddragelse

Lodsejerdialog

Administrationen besøgte i december 2022 de potentielt berørte lodsejere og har i januar 2023 haft en opfølgende snak i telefonen.

De berørte lodsejere er ikke positivt indstillet over, at det planlagte anlæg måske skal være på deres jord, da det ikke er i overensstemmelse med de fremtidsplaner de har. Nogle udtrykker desuden undren over, at man påtænker at lægge anlægget klods op af ejendomme, uden respekt for hvad det betyder for disse ejendomme og dets beboere.

Såfremt det bliver aktuelt, ønsker de alle umiddelbart at afhænde hele deres ejendom(me). En del af lodsejerne gav udtryk for, at de håbede der kom en hurtig beslutning, så de dermed ikke skulle gå i uvished længe.

Det er aftalt med lodsejerne, at de holdes løbende orienteret.

Inddragelse af øvrige aktører og borgere

Desuden inddrager Novafos og administrationen relevante foreninger, interesseorganisationer mv. løbende, når relevant. Bred inddragelse af borgerne sker i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen samt under udarbejdelse af spildevandsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

51Orientering om miljøtilsynsberetning 2022

Resume

Administrationen skal gennemføre miljøtilsyn hvert år på virksomheder og husdyrbrug. Der er i 2022 gennemført de tilsyn, der kræves af kommunen. Plan og teknik orienteres i denne sag om kommunens miljøtilsyn og kampagnetilsyn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Krav til gennemførelse af miljøtilsyn

Hvert år fører kommunen miljøtilsyn på udvalgte virksomheder og husdyrbrug. Det er et krav, at kommunerne skal gennemføre miljøtilsyn på mindst 40 % af kategori 1 virksomheder og husdyrbrug, samt 25 % på kategori 2 virksomheder og husdyrbrug. Kommunernes tilsyn skal indberettes til Miljøstyrelsen. Tilsynsberetningen til Miljøstyrelsen er vedlagt som bilag.

Kategori 1 virksomheder og husdyrbrug er virksomheder, der er optaget på bilag 1 og bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt husdyrbrug, hvor dyreholdet overstiger grænserne efter § 16 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Kategori 2 virksomheder og husdyrbrug er resten af de virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af regelmæssige tilsyn, det vil sige husdyrbrug under grænserne efter § 16 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug og virksomheder, der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug samt virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse i forbindelse med drift af autoværksteder, bekendtgørelse om drift af renserier og bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Typer af miljøtilsyn

Et miljøtilsyn kan enten være et basistilsyn, et prioriteret tilsyn eller et kampagnetilsyn.

Et basistilsyn er et tilsyn, som skal gennemføres på en virksomhed eller et husdyrbrug mindst hver 6. år eller hver 3. år, alt efter hvilken kategori virksomheden eller husdyrbruget tilhører. Et prioriteret tilsyn er et tilsyn, der gennemføres på en virksomhed eller husdyrbrug, hvis virksomheden eller husdyrbruget har en høj miljørisikoscore. Et kampagnetilsyn er et tilsyn, der gennemføres i forbindelse med en miljøtilsynskampagne om et bestemt emne.

Alle virksomheder og husdyrbrug, der føres regelmæssigt tilsyn med, får en miljørisikoscore, beregnet ud fra 5 miljømæssige parametre. Miljørisikoscoren bruges til at planlægge årets tilsyn, jo højere score, jo oftere tilsyn.

Miljøtilsynsindsatsen 2022

Miljøtilsynsindsatsen lever op til minimumskravene for miljøtilsynsindsatsen. Administrationen har gennemført miljøtilsyn på 45 % (krav 40 %) af kategori 1 virksomheder og husdyrbrug. Der er gennemført miljøtilsyn på 26 % (krav 25 %) af kategori 2 virksomheder og husdyrbrug.

Administrationen har prioriteret at få gennemført samtlige basistilsyn og tilsyn på virksomheder og husdyrbrug, samt kampagnetilsynene. Administrationen har gennemført 101 miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug.

Administrationen kan opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn på virksomheder og husdyrbrug, der er nævnt i brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1. Brugerbetaling kan opkræves for miljøtilsyn og det tilhørende arbejde, i perioden 1. november det foregående år til og med 31. oktober det indeværende år. Administrationen kan desuden opkræve brugerbetaling for den medgåede tid, der anvendes på at udarbejde miljøgodkendelser. Administrationen har opkrævet 57.742,18 kr. i brugerbetaling for miljøtilsyn, og 13.884,57 kr. i brugerbetaling for miljøgodkendelser på virksomheder og husdyrbrug.

I forbindelse med tilsynene, har administrationen meddelt 7 indskærpelser og 4 henstillinger. Administrationen følger op på, at forholdene omkring indskærpelser og henstillinger bliver efterlevet.

Tilsynskampagner 2022

For året 2022 har tilsynskampagnerne været en fortsættelse og afslutning af kampagnerne for 2020/2021, som har været udskudt på grund af Covid-19.

Tilsynskampagnen for virksomheder havde fokus på olieudskillere. Administrationen har registreret og fulgt op på eftersyn og tømning af olieudskillere. Tilsynskampagnen for husdyrbrug havde fokus på gyllebeholdere. Administrationen har registreret og fulgt op på beholderkontrol og flydelag. Begge tilsynskampagner er vedlagt som bilag.

Tilsynskampagner 2023

For året 2023 er tilsynskampagnerne planlagt til at være for virksomheder: opsøgning og registrering af nye autoværksteder i kommunen og for husdyrbrug: opsøgning og registrering af nye husdyrhold. For begge tilsynskampagner gælder, at virksomheder og husdyrbrug skal have miljøtilsyn og oplyses om gældende miljølovgivning.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

52Orientering om status på byggesagsbehandling

Resume

Administrationen har flere åbne byggesager, der mangler at blive byggesagsbehandlet. Plan og teknik orienteres på udvalgsmødet om status for byggesagsbehandlingen på baggrund af administrationens mundtlige oplæg.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune behandler mange byggesager. Det kan være byggeansøgninger, klager, sager om ukendte bygninger, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel, rettelser i BBR etc. Med de nuværende ressourcer er det ikke muligt at behandle alle byggesagerne inden for en rimelig tidshorisont. Administrationen er derfor nødsaget til at prioritere sagerne. De sager, der har højst prioritet, er nye byggeansøgninger – primært erhverv og nybyggeri. De sager, hvor ejer har opført en bygning uden en byggetilladelse, vil få en meget lang sagsbehandlingstid, der kan være flere år.

Status pr. 20. februar 2023:

I alt 1.800 åbne byggesager, der ikke er afsluttet:

260 sager (ansøgning) venter på en byggetilladelse.

800 sager (lovliggørelse) venter på sagsbehandling. Heraf er ca. 380 sager oprettet i forbindelse med rettelser i BBR.

740 sager med indeklima, udstykning, adresser, forhåndsdialog, afventer ansøgning, klager mv.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

53Anmodning om sag vedr. ansøgning om tilskud til Østby Havn

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. ansøgning om tilskud til ny havn.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes en sag.

Fraværende: Michael Tøgersen (I).

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. ansøgning om tilskud til Østby Havn.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) har d. 23. januar 2023 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) anfører flg. i anmodningen:

"Jeg anmoder hermed om et punkt til P&T dagsorden. Formålet er, at udvalget drøfter, hvilke muligheder udvalget har for at støtte op om Østby Havn.

Ansøgningen taler for sig selv, og jeg mener, at kommunen også bør understøtte de små lokale havne, så de mindre, men vigtige elementer i såvel dagliglivet og fritidslivet i vores kommune ikke forsvinder."

Henvendelsen inkl. medsendte bilag er vedlagt sagen.

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Inddragelse

Da det er en anmodningssag, er inddragelse ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

54Anmodning om sag vedr. trafikken på Byvej

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. trafikken på Byvej.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke skal udarbejdes en sag, men at punktet i stedet skal indgå i drøftelser af udmøntning af den teknisk anlægspulje.

Fraværende: Michael Tøgersen (I).

Sagsfremstilling

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til en anmodning vedr. trafikken på Byvej.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) har d. 8. februar 2023 anmodet om at få en sag optaget på dagsordenen til Plan og teknik.

Byrådsmedlem Jørgen Bech (V) anfører flg. i anmodningen:

"Jeg vil gerne bede om at vi får denne anmodning på udvalgets dagsorden, forudsat at den ikke umiddelbart kan imødekommes administrativt. Jeg synes den indeholder et ganske rimeligt anbringende, der kan styrke trafiksikkerheden/trafiktryghed i området."

Anmodningen vedr. vedlagte borgerhenvendelse.

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der skal udarbejdes en sag.

Inddragelse

Da det er en anmodningssag, er inddragelse ikke vurderet relevant på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

55Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Michael Tøgersen (I).

Sagsfremstilling

 • Orientering om jorddeponi ved Ventevej i Skibby.
 • Orientering om frafald af indsigelse fra Kirkeministeren til planlægning i Jørlunde. Administrationen har modtaget en mail fra Kirkeministeriet om, at Kirkeministeren frafalder indsigelsen, som kommunen modtog fra daværende Indenrigs- og boligminister mod lokalplanforslag i Jørlunde. Indsigelsen var begrundet i, at antallet af boliger var for højt og dermed ikke udvikling af lokalkarakter, som er kravet. Indsigelsen frafaldes under forudsætning af, at de aftalte ændringer, dvs. planlægning for 25 boliger, indgår i de endeligt vedtagne planer. Desuden er det en forudsætning for, at forslaget kan vedtages, at Vejdirektoratet ligeledes frafalder deres indsigelse. Udvikler igangsætter nu analyser af støjforhold for det reviderede projekt. Derefter vil administrationen gå i dialog med Vejdirektoratet om indsigelsen angående støj. Udvalget kan forvente en sag om principper for lokalplan i foråret 2023. Der vil blive planlagt dialog mellem udvikler og lokalsamfund, inden forslag til lokalplan behandles i udvalget.
 • Orientering om, at Lokalplan 109 for Rækkehuse og cafe ved J.F. Willumsensvej og Strandvej i Frederikssund er blevet påklaget. Der er indgivet to klager til Planklagenævnet til Lokalplan 109 inden for klagefristen fra hhv. en nabo og fra Danmarks Naturfredningsforening, Frederikssund.
 • Den 29. marts afholder de almene folkeskoler og privatskolerne i kommunen Trafikdag, som er en dag med trafikundervisning på alle årgange hele dagen. Initiativet er nyt, og ideen er opstået og udviklet i et samarbejde mellem skolerne, Vej og Trafik samt Nordsjællands Politi - det såkaldte Vej-Skole-Politi-samarbejde. Frederikssund Kommune er den første i landet til at afholde en sådan dag i et så stort samarbejde med fælles undervisningsplan for alle skoler. Derfor bliver pressen også inviteret, og politi og Rådet for Sikker Trafik vil også deltage.

Emnerne i undervisningen på dagen spænder bredt lige fra gå-prøven og den lille cyklistprøve med cykelbaner i skolegården i de mindste klasser til et naturfagligt forløb med test af bremser, fart, balance, synlighed og opmærksomhed på forskellige transportmidler på mellemtrinnet. I udskolingen arbejdes der med adfærd og konsekvenser af trafikulykker, og 8. årgang får besøg af trafikofre, som fortæller deres personlige historier.

Der er også førstehjælp på skemaet, da det hænger godt sammen med trafikundervisningen.

Initiativet er udviklet, da der i Vej-Skole-Politi-samarbejdet længe har været et ønske om på tværs af skoler at kunne tilbyde den samme trafikundervisning til eleverne, så det timeløse fag færdselslære rammesættes på en enkel og overskuelig måde. Derudover er formålet med trafikdagen også at få mere trafikundervisning i udskolingsklasserne, hvilket har været et ønske, ligeledes at sikre, at 6. årgang med teoriundervisning i cyklistprøven er klar til den praktiske cyklistprøve lige efter påskeferien.

Trafikundervisning i udskolingen er vigtigt, så der skabes en dialog med de unge om sikker adfærd. Ulykkesstatistikkerne viser nemlig, at de unge i udskolingen står over for de ti farligste år i trafikken, som er, når man 15-25 år. Ulykkesstatistikken viser også, at de trafikulykker, der sker med unge mennesker involveret, ofte sker, når de unge er på egen hånd som fodgænger, på cykel, knallert eller løbehjul.

Formålet med trafikdagen er endvidere at nå målet i kommunens mobilitetsplan om at få flere børn og unge på cykel eller andre grønne transportformer. Det kan hjælpes på vej ved at gøre dem trafiksikre med god trafikundervisning.

Bilag

56Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.