Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 11. januar 2023

Mødelokale SL 1 kl. 08.15

Referat

Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

2Temadrøftelse om lokalplaner og status for lokalplanlægning januar 2023

Resume

Udvalget har ønsket en temadrøftelse om lokalplaner. Samtidig gives en status for den igangværende lokalplanlægning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Orienteringen om status tages til efterretning
 2. Drøfte muligheder for borgerinddragelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Udsat.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune oplever mange forespørgsler på udarbejdelse af lokalplaner. Der er igangsat planlægning af mere end 25 lokalplaner, hvilket er markant flere end administrationen forventer at kunne afslutte i 2023. Administrationen arbejder i øjeblikket på 14 lokalplaner, heraf 5 lokalplaner i Vinge. Nogle af lokalplanerne er igangsat og på vej mod forslag, andre er i høring og enkelte på vej til endelig vedtagelse. Flere af disse planer er igangsat før 2020 og er meget ressourcekrævende.

Mange lokalplaner udarbejdes for områder, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen, hvilket betyder, at administrationen har ét år til at udarbejde et forslag til lokalplan. Én lokalplan udarbejdes, fordi der er nedlagt et § 14-forbud for at forhindre en bebyggelse eller anvendelse. Denne skal også udarbejdes inden for et år.

Udover et stort antal lokalplaner er der en række store ressourcekrævende planprojekter, der er politisk højt prioriteret:

 • Planstrategi 2023-35
 • Frederikssund møder vandet - Kystbeskyttelsesprojekt i Frederikssund
 • Analyser og helhedsplan i Frederikssund
 • Placeringsanalyse for fælles vandressourcecenter
 • Varmeplanlægning
 • Strategisk planlægning i Vinge, herunder bl.a. for Det Grønne Hjerte og centerområdet
 • Maritimt Center
 • Grønt Colosseum
 • Udarbejdelse af principper for placering af energistationer, solceller og vindmøller - ny større opgave siden seneste prioritering.

Status for lokalplaner januar 2023

Plan og teknik besluttede i september 2022 at prioritere mellem de igangsatte lokalplaner. Det betyder, at administrationen i øjeblikket arbejder på 15 lokalplaner, og at 4 lokalplaner er sat bero frem til marts 2023. Siden prioriteringen i september 2022 er der solgt et kommunalt areal i Skuldelev, som der skal udarbejdes lokalplan for. Prioritering af de enkelte planer fremgår af bilag 1.

Med de mange igangværende lokalplaner og et stigende antal større planopgaver må der forventes, at der skal prioriteres i udarbejdelsen af lokalplaner også efter marts 2023. Udvalget får de enkelte sager fremlagt til igangsættelse. Undtagelsen herfra er sager om salg af kommunal jord, der behandles i Økonomiudvalget. Salg er ofte betinget af udarbejdelse af ny lokalplan.

Lokalplaner vedtaget siden september 2022

Følgende planer er vedtaget endeligt siden seneste status:

 • Lokalplan 157 for kolonihaveområde ved Frederikssund
 • Lokalplan 155 for telemast ved Skuldelev

Inddragelse

Alle lokalplaner og tillæg til kommuneplan kommer i offentlig høring, når der er udarbejdet et forslag til lokalplan. Planlovens udgangspunkt er en høringsperiode på 8 uger, men loven giver mulighed for differentiering fra 2-8 uger for ikke at forsinke udvikling. I Frederikssund Kommune sendes planer i høring mellem 4-8 uger afhængig af planens karakter. Planer, der er i strid med kommunens hovedstruktur (større ændringer) kræver en foroffentlighedsfase på 2 uger. Administrationen vælger ofte, særligt i Vinge, at afholde et kort dialogmøde i området for planlægningen forud for udarbejdelse af forslag til lokalplan. I principielle sager afholdes dialogmøder med naboer enten før der er udarbejdet et forslag til lokalplan og/eller i høringsperioden.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

3Beslutning om godkendelse af lokalplanforslag for boliger ved Hillerødvej i Slangerup til udsendelse i høring

Resume

Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til om forslag til lokalplan 124 og kommunetillæg 11 skal godkendes og sendes i offentlig høring. Byrådet besluttede i maj 2022 at igangsætte lokalplan 124 og tillæg til kommuneplan. Lokalplanen giver mulighed for, at der opføres 112 rækkehuse i én og to etager ved Hillerødvej i udkanten af Slangerup. Kommuneplantillægget ændrer den maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Godkende forslag til lokalplan 124 og kommuneplantillæg 11 og sende forslagene i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet på ca. 8 ha ligger på den vestlige side af Hillerødvej udenfor den nuværende bygrænse nord for Slangerup. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af 112 boliger, 3/4 i én etage og 1/4 i to etager. Der arbejdes med 4 forskellige boligtyper med boligstørrelse mellem 85-115 m² på forholdsvis små grunde på 125-250 m². Boligerne placeres langs boligveje, som en hestesko omkring et fællesområde, der mod nord står i åben forbindelse med et lille moseområde.

Mulighed for rækkehuse i to etager

Lokalplanen udarbejdes for kommuneplanramme B 3.31, som er udlagt til åben lav og tæt lav boliger i højest 1½ etager. Med kommuneplantillæg 11 ænders bestemmelsen om etageantal i ramme B 3.31 til højest 2 etager. Som det fremgår af lokalplanen vil ca. en fjerdedel af boligerne blive opført i 2 etager. Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor fastlagte byggefelter, som ikke ligger ud til Hillerødvej, kan opføres ca. 33 boliger i 2 etager i området.

Fokus på fællesskab, natur og vand

Boligerne placeres i en stor hestesko omkring friarealer med rekreative funktioner og plads til natur. Boliger opføres med facader i træ, tegl eller skifer. 1/3 af den enkelte boligs facadeareal, må udføres i andre materialer som aluminium, stål, fibercement, beton og glas. Tagbelægningen kan både være tagpap, stål, aluminium, tegl, beton og grønne tage. Der er således stor variationsmulighed i forhold til bebyggelsens tag- og facadematerialer.

Boligerne placeres med forskydning i facaden, så der opnås dybde i bebyggelsen på de forholdsvis lange boligrækker. Tagformen på boliger i én etage bliver sadeltage, så forskydninger i facaderækken, føres videre gennem tagene. Lokalplanen tillader, at boliger i 2 etager opføres med ensidig lav taghældning. Flade tage er ikke almindeligt i Slangerup, men kan bidrage til variation i den planlagte bebyggelse. Boligernes højde er max 6,1 meter.

Boligområdet bliver indrettet med nye blå elementer, der forbinder mosen i nord med et større regnvandsbassin mod syd. Der bliver udarbejdet spildevandstillæg, som fastlægger at området separatkloakeres. Tag- og overfladevand afledes til Novafos regnvandsledning i området, hvorfra vandet ledes til vådbassin. Overfladevand fra lokalplanens delområde 2 samt tagvand fra et antal tagflader skal dog afledes via en faunapassage til to eksisterende § 3-søer, der ligger nord for lokalplanområdet.

Fokuspunkter fra politisk igangsættelse

Ved den politiske igangsættelse af lokalplanen den 11. maj 2022, blev det opstillet en række fokuspunker, som skulle indarbejdes i forslag til lokalplan. Det blev blandt andet besluttet at:

 • Natur: Der skal udarbejdes en habitatvurdering for spidssnudet frø og andre beskyttede bilag IV-arter i nærområdet. Fællesarealer skal indrettes til både fællesaktiviteter og arealer, der understøtter de beskyttede dyrearter.

Rådgivere fra Natur365 rådgiver har udarbejdet et notat vedrørende naturforhold og varetagelse af naturhensyn ved Kalvekær Mose. Her konkluderes det blandt andet, at det er væsentligt for opretholdelse af den økologiske funktionalitet at vandbalancen til lavningen med vandhullerne (3 §-søerne) nord for lokalplanområdet ikke ændres i negativ retning. I notat, udarbejdet af Dines Jørgensen, beskrives det, hvordan vandhåndteringen i lokalplanområdet kan designes, så det sikres at vandtilførslen forbliver uændret til §3-søerne nord for lokalplanområdet. I lokalplanforslaget er en del af fællesarealet udlagt til en paddekorridor gennem området, hvor der ikke må etableres anlæg til ophold. Notat om håndtering af overfladevand konkluderer at vandbalance omkring §-søer og udlæg af faunapassage, beplantninger og drift betyder, at lokalplanen ikke vil påvirke de eksisterende bestande af spidssnudet frø og dennes levesteder væsentligt. I lokalplanen udlægges der fri- og opholdsarealer omkring faunapassagen og mellem mosen og Hillerødvej med respektafstand til naboer, mose og veje.

 • Landskab: Det bakkede åbne terræn, mosen og plantebælte langs Hillerødvej udgør karaktergivende landskabstræk, som bør bevares. I forslaget sikres det, at mosen holdes ubebygget og terrænregulering begrænses. Regnvandsbassin placeres i områdets lavtliggende ende og støjmur mod Hillerødvej skjules delvist med beplantning. Endvidere er bygningshøjden reduceret til højest 6,1 meter for både huse i 1 og 2 plan og der må ikke etableres støttemure.
 • Vejadgang, cykelbaner og fortov: Bygherre skal bekoste, at boligområdet få vejadgang fra Hillerødvej samt anlægge cykelbaner og fortov ud for området. Bygherre anlægger venstresvingsbane, krydsningshelle, separat cykelsti og fortov langs Hillerødvej fra Stensbjergvej ud til det nye boligområde.
 • Sikker skolevej er sikret ved beslutning om ekspropriation af privat sti i Plan og teknik den 2. november 2022. Det betyder, at skolebørn kan færdes sikkert til skole via parcelhusområderne syd for området som leder frem til stisystemer.
 • Grundstørrelser: Grundstørrelserne er væsentlig mindre end i Slangerup by, hvor tæt-lav bebyggelse generelt er udlagt med grunde på mindst 250 m2. Med lokalplanen sikres der areal til privat have på minimum 20 m2 til hver bolig, samt et stort grønt centralt fællesområde med stinet og natur. Fællesarealerne har en størrelse og kvalitet, så de kan indrettes med legeplads og andre fællesfaciliteter, og opvejer derved behovet for privat have.
 • Regnvandsbassin: Lokalplanen sikrer, at bassinet gives en form og kanthældning, så bassinet, som er et teknisk anlæg, så vidt muligt kommer til at ligne en naturlig sø.

Ændringer siden igangsættelsen:

 • Antal huse er øget fra 110 til 112 uden at det samlede bruttoareal er ændret.
 • Der er tilføjet en nord/sydgående faunapassage, der forbinder mosen mod nord med regnvandsbassin i syd. Der bliver etableret små vandhuller i faunapassagen, der fremmer mulighed for spredning af padder og samtidigt fungerer som LAR-løsning, der sikrer, at vandbalancen i § 3-søer opretholdes.
 • Støttevæg langs Hillerødvej er udgået og ændret til et skråt anlæg på terræn i jord.
 • Der er truffet beslutning om at ekspropriere til sikker skolevej gennem sti ved parcelhusområde mod syd.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Det forudgående afgrænsningsnotat for miljøvurdering har været forelagt Miljøstyrelsen, Roskilde Museum, Novafos og Bolig- og planstyrelsen, som berørte eksterne myndigheder. Der er i forbindelse med høringen ikke indkommet bemærkninger til afgrænsningsnotatet. Miljørapportens indhold følger afgrænsningsnotet og i miljørapporten behandles følgende emner:

- Biologisk mangfoldighed, flora og fauna

- Befolkning og menneskers sundhed

- Vand

- Klimatiske faktorer

Det vurderes, at planlægningen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplanforslag 124, forslag til kommuneplantillæg 11 og miljøscreening vedlægges som bilag.

Inddragelse

Lokalplanforslaget sendes i 4 ugers offentlig høring inden vedtagelse.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

4Beslutning om at igangsætte projektering til opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugsstationer

Resume

Jægerspris og Skibby genbrugspladser skal opgraderes, både miljøteknisk og i forhold til arbejdsmiljø og serviceniveau. Administrationen samarbejder med I/S Vestforbrænding om udformning og prisoverslag. Udvalget skal træffe beslutning om at igangsætte projekteringsdelen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Bevilge og afsætte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til projektering af opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser.
 2. Rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. på anlægsprojektet frigives.

Historik

Sagen har tidligere være drøftet i Teknisk udvalg, og dette dagsordenspunkt er en opfølgning på beslutning truffet på udvalgsmøde den 09-09-2020 (127. Lukket punkt).

Beslutning

Udsat. Udvalget ønsker afdækket muligheden for opsætning af mandskabsvogne eller lign. med henblik på opgradering af medarbejderfaciliteter hurtigst muligt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Begge genbrugspladser har nået en alder, hvor bygninger og anlæg fremstår slidte og utidssvarende.

Skibby genbrugsplads er etableret i 1990 og udvidet i 1992. Jægerspris genbrugsplads er etableret i 1994. Begge pladser er løbende vedligeholdt, men der er ikke foretaget grundlæggende fornyelser af bygninger og anlæg.

Administrationen har gennemført en miljøteknisk tilstandsvurdering med udgiftsoverslag til forsvarlig stand for Jægerspris og Skibby genbrugspladser. I tilstandsvurderingen er det konstateret, at der er forhold, der ikke kan leve op til standardvilkårene for genbrugspladser. Tilstandsvurderingen er vedlagt sagen i bilag 1A og 1B. Miljømyndigheden er underrettet om resultaterne af gennemgangen.

Sammen med I/S Vestforbrænding, der driver pladserne for kommunen, har administrationen foretaget en gennemgang af bygninger og arealer for andre forhold, som det i længere tid har været relevant og nødvendigt at renovere af hensyn til arbejdsmiljøforhold og besøgsforhold. Gennemgangen er vedlagt i bilag 2.

Resultatet af de to vurderinger viser, at der er et betydeligt behov for investeringer. Der er et samlet overslag på ca. 11,4 mio. kr. for at bringe pladserne på et tidssvarende og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt niveau. Heraf er de samlede projekteringsudgifter vurderet til at udgøre ca. 1,5 mio.

3F Frederiksværk-Frederikssund har i 2022 udtrykt bekymring om arbejdsmiljøet på Jægerspris og Skibby genbrugspladser. Generelt er det I/S Vestforbrænding, der har ansvar for overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Frederikssund Kommune ejer bygningerne og skal derfor sikre standen af disse, så det er muligt for I/S Vestforbrænding at overholde lovgivningen. Så vidt Frederikssund Kommune er orienteret, har der ikke været konkrete sager om, at arbejdsmiljøforholdene ikke er overholdt.

Opførsel af ny mandskabsbygning på Jægerspris genbrugsplads vurderes at være det mest presserende delprojekt i forhold til arbejdsmiljø (se bilag 2, s. 1 - 3 for beskrivelse af forholdet), og der er lavet et prisoverslag dertil på ca. 3,2 mio. kr. medregnet i det samlede prisoverslag jf. bilag 3.

Når resultatet af projekteringen foreligger, fremlægger administrationen en ny sag om anlægsbevilling til gennemførelse af opgradering af de to genbrugspladser.

Inddragelse

Kommunen er i tæt dialog med Vestforbrænding om sagen.

Økonomi

Med nærværende sag indstilles til en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til projektering af opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser. Da der er tale om et brugerfinansieret anlægsprojekt, vil dette ikke påvirke anlægsrammen. Ligeledes vil den likviditetsmæssige effekt blive udlignet over tid, idet der på det takstfinansierede område skal være balance mellem udgifter og indtægter. Dermed vil en stigning i udgifterne, føre til en stigning i taksten, som vil medføre en stigning i indtægterne.

Bilag

5Beslutning om godkendelse af takster for 2023 for Slangerup Vandværk

Resume

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet hvert år godkende taksterne for Slangerup Vandværk. Dette sker på baggrund af en legalitetskontrol af taksterne, hvor det sikres, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandværkets regulativ og vandforsyningsloven.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Taksterne for Slangerup Vandværk for 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet hvert år godkende taksterne for Slangerup Vandværk, hvilket gælder for alle almene vandværker. Taksterne er vandværkets grundlag for at opkræve betaling af anlægs- og driftsbidrag fra deres forbrugere.

Slangerup Vandværk er underlagt vandsektorloven, men er udtrådt af vandsektorlovens økonomiske regulering, hvilket betyder at der ikke længere opstilles en økonomisk ramme med et prisloft af Forsyningssekretariatet.

Kommunen skal foretage en legalitetskontrol af taksterne, som består i at sikre, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandværkets regulativ og vandforsyningsloven, herunder at vandværkets økonomi hviler i sig selv, således at indtægterne over en årrække ikke overstiger udgifterne væsentligt, og at der ikke er økonomiske aktiviteter som er vandforsyningen uvedkommende.

Slangerup Vandværk har udarbejdet et forslag til takster for 2023, se bilag 1.

Taksten ekskl. moms pr. m3 vand hæves i 2023 med 1,00 kr., fra 5,50 kr. i 2022 til 6,50 kr. i 2023, se nedenstående tabel. Denne takststigning skyldes sigende el-priser som giver øgede produktionsomkostninger samt at vandværket tidligere har haft opbygget en større formue som nu er bragt ned.

Årstal20192020202120222023
kr. pr. m3 ekskl. moms og statsafgift4,755,005,255,506,50

Den faste årlige afgift ekskl. moms stiger fra 400,00 kr. til 425,00 kr., undtagen for:

 • Forbrugerne fra det tidligere Strøvang Vandværk, som afdrager hovedanlægsbidrag over en 5-års periode via den faste takst. Til og med 2024 betaler forbrugerne i dette område et fast bidrag på 1.885,00 kr. ekskl. moms
 • Forbrugerne fra det tidligere Sundbylille Vandværk, som afdrager hovedanlægsbidrag over en 5-års periode via den faste takst. Til og med 2027 betaler forbrugerne i dette område et fast bidrag på 1.225,00 kr. ekskl. moms

Ved nye tilslutninger betales anlægsbidrag som er fastsat som flg.:

 • Hovedanlægsbidrag, der er differentieret ud fra vandforbrug, med en takst ekskl. moms på 7.300 kr. for et forbrug på 0-500 m3 /år op til 29.200 kr. for et forbrug på 5.000-10.000 m3 /år 
 • Forsyningsledningsbidrag som er opdelt i tre takstzoner. I zone 1 (Slangerup By) er taksten 8.033,00 kr., i zone 2 (tidligere Hørup Vandværk) er taksten 34.808,00 kr. og i zone 3 (Langelinjevej, Slangerupvej og Strøvang) er taksten 54.622,00 kr. 
 • Stikledningsbidrag på 5.006,00 kr. gælder for alle zoner

Hovedanlægsbidraget er uændret i forhold til 2022, mens forsynings- og stikledningsbidrag er reguleret efter prisindeks 106,42.

Administrationen vurderer, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og vandværkets regulativ.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

6Beslutning om projekter til udførelse i 2023 under Teknisk anlægspulje

Resume

I Budget 2023 er afsat 3,406 mio. kr. til den tekniske anlægspulje. Administrationen fremlægger hermed forslag til årets projekter under Trafikplan 2016-2025, der kan udføres via den tekniske anlægspulje.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. De anbefalede projekter etableres og finansieres via den tekniske anlægspulje i 2023.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at følgende projekter fra idékataloget gennemføres i 2023 under den tekniske anlægspulje. Idékatalog er vedlagt som bilag:

 • T1 - Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen - 1.000.000 kr. Er besluttet på Plan og teknik den 30. november.
 • T2 - Trafiksikkerhed og fremkommelighed i Dalby - 460.000 kr. Er besluttet på Plan og teknik den 30. november.
 • T3 - Hastighedsnedsættelse til 40 km/t i byområder - 500.000 kr. Er besluttet på Plan og teknik den 30. november.
 • T4 - Sti til nyt boligområde ved Hillerødvej i Slangerup - 450.000 kr. Er besluttet på Plan og teknik den 2. november 2022, dog afventer projektet lokalplanens godkendelse
 • T5 - Stikrydsning på Græse Strandvej ved Strandbakken - 296.000 kr.
 • V1 - Støjhandlingsplanen, hastighedsnedsættelse - 500.000 kr. Er besluttet på plan og teknik den 30. november 2022.
 • K1 - Forbedring og opgradering af busstoppesteder - 200.000 kr.

I alt 3.406.000 kr.

Projekter som administrationen vurderer kan udmøntes ved næste fremstilling for udvalget:

 • T6 - Forbedring af bløde trafikanters forhold i krydset Byvej/Højvang ved Græse Bakkeby - 400.000 kr.
 • T20 - Etablering af bump ved byzonegrænsen til Kulhuse - 45.000 kr.

Projekterne er prioriteret ud fra en trafiksikkerhedsfaglig vurdering, som skal opfylde trafikplanens målsætninger om bl.a. nul dræbte og alvorligt tilskadekomne.

De anbefalede projekter er først og fremmest prioriteret ud fra en forbedring af trafiksikkerheden på skolevejene samt at trafiksikre uheldsbelastede kryds eller strækninger. Dernæst er indkomne borgerhenvendelser om farlige og utrygge kryds/strækninger blevet vurderet ved bl.a. besigtigelser på stedet, trafiktællinger og politiets ATK målinger.

Projekterne "T1 - Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen" og "T2 - Trafiksikkerhed og fremkommelighed i Dalby" er projekter som skulle udføres i 2022, men der var dog ikke økonomi til at udføre projekterne. Projekterne opfylder flere af Trafikplanens målsætninger, herunder at forbedre trafiksikkerheden på skolevejene og arbejde mod en strategi med nul dræbte og alvorligt tilskadekomne på det kommunale vej- og stinet. Projekterne skal også medvirke til målsætningen om at få flere børn og unge til at cykle og gå til skole.

Projekt "T3 - Hastighedsnedsættelse og fremkommelighed i Dalby" omfatter et løbende arbejde med at forbedre trafiksikkerheden i kommunens største byer og landsbyerne. Kommunen er med i en forsøgsordning om nedsættelse af hastigheder som afsluttes i 2025. Projekt "T20 - Etablering af bump ved byzonegrænsen til Kulhuse" skal medvirke til at nedsætte farten, når bilisterne kører ind i Kulhuse. Kommunen har modtaget flere henvendelser om høje hastigheder og hastighedsmålingerne viser det samme. Projekterne vurderes at have en væsentlig effekt i forhold til at opfylde Trafikplanens målsætning om at arbejde mod en strategi med nul dræbte og alvorligt tilskadekomne på det kommunale vej- og stinet samt de delmål, der er knyttet til det, særligt delmålet om at nedsætte hastigheden, hvor der køres for stærkt.

Projekt "T4 - Sti til nyt boligområde ved Hillerødvej i Slangerup", afventer godkendelse af lokalplanen. Besluttet på Plan og teknik den 2. november 2022, sag nr. 191. En sti til sikring af skolevejen for de kommende børn i den nye udstykning.

Projekterne "T5 -Stikrydsning på Græse Strandvej ved Strandbakken" og "T6 - Forbedring af bløde trafikanters forhold i krydset Byvej/Højvang ved Græse Bakkeby" er trafiksikkerhedsprojekter, som ikke er lige ved skolerne, men sagtens kan være skoleveje for nogle børn. Projekterne er udvalgt på baggrund af analyser af trafikdata, eller fordi administrationen har modtaget mange borgerhenvendelser om lokaliteten og konkluderet, at der er behov for at gøre noget ved stedet. Projekterne vurderes at have en væsentlig effekt i forhold til at opfylde Trafikplanens målsætning om at arbejde mod en strategi med nul dræbte og alvorligt tilskadekomne på det kommunale vej- og stinet samt de delmål, der er knyttet til det, særligt delmålet om at nedsætte hastigheden, hvor der køres for stærkt.

Projekt "V1 - Støjhandlingsplanen, hastighedsnedsættelse " er en del af kommunens strategi om at nedsætte støjniveauet på kommunens støjbelastede strækninger.

Projekt "K1 - Forbedring og opgradering af busstoppesteder" anbefales, så der kan arbejdes videre med den handlingsplan for forbedring af busstoppestederne, som administrationen har udarbejdet og løbende opdaterer. En gennemgang af kommunens ca. 300 stoppesteder har vist, at flere stoppesteder fremstår forsømte og utidssvarende. Projektet opfylder Trafikplanens målsætning om at sikre attraktiv kollektiv trafik.

Administrationen foreslår, at projekterne "T6 - Forbedring af bløde trafikanters forhold i krydset Byvej/Højvang ved Græse Bakkeby", et stor kryds med mange krydsninger af bløde trafikanter og "T20 - Etablering af bump ved byzonetavlen til Kulhuse" er de næste i prioriteringen, når endnu en udmøntning skal ske. I Kulhuse køres med for høj hastighed ind i Kulhuse by, her bør som i andre byer gøres ekstra opmærksom på, at man kører ind i byzone og at trafikanterne derfor skal ned i fart.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 afsat 3,4 mio. kr., som blev frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2023.

Bilag

7Orientering vedr. hovedistandsættelse af tekniske installationer på Kronprins Frederiks Bro

Resume

Kronprins Frederiks Bro trænger til en hovedistandsættelse af de tekniske installationer. Arbejdet vil blive udført i løbet af foråret 2023 samt henover vinteren 2023/2024. Med denne sag gives en orientering om den kommende hovedistandsættelse af broen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Orientering vedr. hovedistandsættelse af tekniske installationer på Kronprins Frederiks Bro.

Kronprins Frederiks Bro er opført i 1935. Broen er udført som en klapbro, der kan åbnes, når skibe skal passere. En hel del af de mekaniske dele, der gør det muligt at åbne og lukke broen, er slidte. Broen er blevet automatiseret i løbet af 2020, således at den nu kan fjernbetjenes.

Det er vigtigt, at der er en høj driftsikkerhed af hensyn til både sejlende og kørende trafik. Hovedistandsættelsen vil desuden medvirke til nedbringelse af energiforbruget og driftsomkostninger.

Vejdirektoratet har valgt at vente med hovedistandsættelsen, indtil Kronprinsesse Marys Bro blev åbnet. Broen benyttes også af fodgængere og cyklister samt traktorer m.v., der ikke må benytte Kronprinsesse Marys Bro, som har status af motortrafikvej.

Istandsættelsesarbejderne vil medføre en del gener for både trafikken på broen og for de sejlende. Det vil dog i hele perioden være muligt for cyklister og gående at passere broen.

Etape I:

I perioden fra mandag den 20. marts 2023 til og med fredag den 28. april 2023 vil broen være helt spærret for både vejtrafik og sejlende trafik. Udrykningskøretøjer vil i et vist omfang kunne passere broen. Både før og efter denne periode vil der foregå arbejder, der kan genere trafikanterne.

Etape II:

I ca. 4 mdr. fra november 2023 til marts 2024, vil broen kun kunne passeres af kørende trafik samt fodgængere og cyklister. Det vil ikke være muligt for skibe at passere, da broen ikke kan åbnes i denne periode.

For så vidt angår omlægning af busser henvises der til særskilt sag.

I den periode, hvor Kronprins Frederiks Bro er lukket, vil trafikanterne blive henvist til at benytte Kronprinsesse Marys Bro. I denne periode vil der blive skiltet med forbud om gennemkørsel ad Marbækvej for lastbiler. På Frederikssundsvej, hvor Fjordlandsvej er koblet til denne (ved Vinge), vil der blive skiltet ned til 60 km/h, så det bliver lettere for trafikanter at køre fra Fjordlandsvej og ud på Frederikssundsvej. Ved Kronprins Frederiks Bro, ved rundkørslen Frederikssundsvej/Hørup Skovvej/J. F. Willumsens og ved afkørslen til Lyngerup på Fjordlandsvej bliver der opsat infoskilte.

Skiltningen, der henviser til omkørsel vil blive justeret, hvis dette viser sig nødvendigt.

Kronprinsesse Marys Bro og Fjordlandsvej vil i den periode, hvor broen er lukket, blive nedklassificeret til hovedlandevej med en max. hastighed på 80 km/h. Traktorer må køre her i denne periode.

Mobilitetsevent under lukningen

Administrationen planlægger et større mobilitetsevent med test af grønne mobilitetsløsninger for borgerne i forbindelse med lukning af broen og udnytte de muligheder det skaber, at broen vil være åben for gående og cyklister.

Eventen har til formål at fremme kendskabet til alternative transportløsninger og vurdere, om nogle af løsningerne skal videreføres i nogle permanente ordninger. Det kan f.eks. være delecykler/lånecykler, lån af el-løbehjul, test en el-cykel, cykelkampagne, samkørselskampagne og samkørselsstop. Hovedmålgruppen er større virksomheder i Frederikssund Nord, Campus Frederikssund, samt kommunens egne arbejdspladser. Indsatsen skal desuden bidrage til, at det ikke kun bliver nogle besværlige uger for borgerne, samt reducere trængslen i den sydlige del af Frederikssund. Udgifterne til event finansieres af Klimahandleplanens rådighedsbeløb for 2023.

Inddragelse

Vejdirektoratet forventer at afholde et orienteringsmøde for borgerne den 17. januar 2023. Der vil endvidere blive orienteret på såvel Frederikssund Kommunes hjemmeside som Vejdirektoratets hjemmeside.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

8Beslutning om tilkøb af busafgange ved busomlægning under istandsættelsen af Kronprins Frederiks Bro

Resume

Vejdirektoratet har planlagt en tiltrængt hovedistandsættelse af de tekniske installationer på Kronprins Frederiks Bro med udførelse i perioden 2023 til foråret 2024. Hovedistandsættelsen vil i perioder medføre, at broen er spærret for bil og bustrafik. Movia har udarbejdet et oplæg til busomlægning, der sikrer, at passagererne fortsat kan rejse mellem rejsemål på begge sider af Roskilde Fjord. Movia lægger endvidere op til, at Frederikssund Kommune kan tilkøbe busafgange. Formålet er at reducere de gener, busomlægningen medfører. Plan og teknik skal med denne sag tage stilling til, om der skal tilkøbes afgange eller ej. Administrationen kan ikke anvise finansiering af Movias oplæg til tilkøb indenfor budgettet til kollektiv trafik.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Der ikke bestilles en ekstra morgenafgang fra Jægersprisområdet til Frederikssund og Campus i perioden for busomlægningen.
 2. Der ikke bestilles ekstrakørsel med linje 311 på Færgevej på hverdage svarende til nuværende antal afgange.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Forkastet. Udvalget ønsker en ekstra morgenafgang fra Jægersprisområdet finansieret indenfor rammen.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Kronprins Frederiks Bro står over for en større istandsættelse, som får stor betydning for afviklingen af busdriften fra og med mandag den 20. marts til og med fredag den 28. april, hvor broen vil være helt spærret for vejtrafik. For nærmere beskrivelse af Vejdirektoratets istandsættelsesprojekt og de afledte konsekvenser for trafikafviklingen henvises til anden sag på indeværende dagsorden.

Plan og teknik skal med denne sag træffe beslutning om, hvorvidt der skal bestilles ekstra busafgange. Formålet er at mindske generne for passagererne i perioden for busomlægningen.

Movias oplæg til busomlægning

Movia har udarbejdet et oplæg til, hvordan busdriften skal afvikles i de seks uger, hvor broen er lukket for vejtrafik. Oplægget er vedlagt som bilag og beskriver følgende ændringer:

Linje 230R: Omlægges til at køre til Frederikssund via Lyngerup, betjener Campus Frederikssund

Linje 65E: Afkortet til Frederikssund St., betjener Campus 3 gange i timen

Linje 315: Kører via Jægerspris, men afkortes til samkørselspladsen ved Lyngerup

Linje 316: omlægges til at køre til Frederikssund via Lyngerup

Linje 318: Omlægges til at køre via Frederikssund via Lyngerup, betjener Gerlev.

Oplægget indebærer, at buslinje 230R ikke betjener stoppestederne nord for Lyngerup, heriblandt Jægerspris. Movia anbefaler derfor, at Frederikssund Kommune tilkøber en ekstra morgenafgang på strækningen mellem Jægerspris og Frederikssund Station. Derudover har Movia udarbejdet et forslag til, hvordan busdriften kan opretholdes på Færgevej. Prisen afhænger af antallet af afgange. Tilkøbene er ridset op nedenfor.

Ekstra morgenafgang fra Jægerspris til Frederikssund St., pris: 40.000 kr.

Gennemsnitspassagertallene viser, at alle eller næsten alle siddepladser er fyldte om morgenen i linje 316.

Linje 230R kører ikke til Jægerspris, hvorfor linje 315 omlægges til at betjene Jægerspris med 1 afgang i timen med skift i Lyngerup for at komme mod Frederikssund. Idet der er et ekstra skift med linje 315, vil mange passagerer måske foretrække linje 316, hvorfor Movia anbefaler at indsætte en ekstra morgenafgang på denne strækning for at sprede ”passagerflowet” i morgenmyldertiden. Se vedlagte bilag for yderligere detaljer.

Betjening af Færgevej, pris: 50.000 kr.

Færgevej bliver i dag betjent af buslinje 316 og 318. Busomlægningen betyder, at der ikke vil være busbetjening på Færgevej i en periode på 6 uger. Såfremt Frederikssund Kommune ønsker at opretholde busdriften på Færgevej i perioden for busomlægningen, har Movia estimeret, at det vil koste 50.000 kr. at opretholde nuværende antal afgange. Se vedlagte bilag for yderligere detaljer.

Finansiering af tilkøb

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune ikke bestiller de nævnte tilkøb af afgange hos Movia, da der ikke er finansiering hertil inden for rammen til kollektiv trafik i 2023. Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet om medfinansiering af busomlægningen. Vejdirektoratet har oplyst, at de ikke kan støtte busdrift generelt.

Konsekvenser for buspassagerne

Passagererne fra Jægerspris til Frederikssund vil opleve en ringere service i perioden for busomlægningen, idet Movia vurderer, at der vil være færre busser, der betjener denne strækning i perioden for istandsættelsen af broen. Passagererne, der normalt stiger af og på ved Færgevej, må søge andre alternativer, da der ikke vil være busbetjening på denne strækning i den pågældende periode.

Inddragelse

Der vil i forbindelse med busomlægningen iværksættes en større kommunikationsindsats. Movia vil stå for hovedparten af kommunikationen via deres gængse kanaler og platforme. Administrationen vil bistå Movia med at sikre, at der også laves en særlig kommunikationsindsats målrettet uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i Frederikssund Kommune. Vejdirektoratet er tovholder på at udarbejde en kommunikationsplan vedrørende istandsættelsesprojektet og de afledte trafikale konsekvenser. Movia og Frederikssund Kommune er i tæt dialog med Vejdirektoratet herom.

Økonomi

Budgetrammen for kollektivtrafik er udfordret i 2023 grundet stigende udgifter fra Movia. Der er ikke midler til at lave ekstra tilkøb indenfor eksisterende ramme. På baggrund heraf, anbefales at der ikke bestilles tilkøb i forbindelse med busomlægningen. Nærværende sag har derfor ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

9Drøftelse af ønske om fremtidig byudvikling - Oppe Sundby Bakke

Resume

Frederikssund Kommune har gentagne gange fået henvendelse om muligheden for at udlægge et nyt stort byudviklingsområde syd for Frederikssund ved Oppe Sundby Bakke. Udvalget skal med denne sag drøfte ønsket.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Drøfte mulighed for byudvikling ved Oppe Sundby Bakke.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

En udvikler ønsker mulighed for at planlægge for et større boligområde mellem Oppe Sundby og Vinge (se kortbilag 1).

Området er beliggende i landzone og indgår ikke i kommuneplanen.

Frederikssund Kommune har udlagt boligareal i kommuneplanen til de næste 30-40 år, herunder store udlæg i Vinge umiddelbart på den anden side af motorvejen. Ved udlæg af nye byudviklingsområder, skal der argumenteres for at kommunen mangler rummelighed til byudvikling, ellers kan arealet ikke umiddelbart optages i kommuneplanen. Hvis der skal planlægges for arealet skal det ske som et led i et arealbytte i følge Planloven. Det indebærer, at et tilsvarende allerede kommuneplanlagt areal tages ud af planlægningen.

Om arealet

Arealet ligger indenfor kystnærhedszone, som ifølge Planlovens § 5a skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Det ligger tæt på støjkilder som jernbanen, fjordforbindelsen og den kommende motorvej. Derudover vil boligområdet have en negativ indvirkning på oplevelsen af Frederikssund fra syd, hvor landbrugslandet i dag går op til den gamle landsby Oppe Sundby og Oppe Sundby Kirke og giver en smuk afgrænsning af Frederikssund mod det omgivende landskab.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Økonomi er ikke vurderet relevant.

Bilag

10Orientering om resultater af Kommunernes Skoletrafiktest 2022

Resume

I denne sagsfremstilling gennemgås resultaterne for Frederikssund Kommune i en landsdækkende måling af kommunernes arbejde med trafikundervisning i landets grundskoler samt kommunal forankring af arbejdet med trafiksikkerhed blandt børn og unge.

Der gives samtidig et indblik i, hvordan Vej-Skole-Politi-samarbejdet er organiseret på tværs af forvaltningsområder i kommunen samt en status på samarbejdets indhold og nyeste og kommende tiltag for hele tiden at arbejde for bedre trafiksikkerhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og Teknik samt Skole, Klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Resultater af Kommunernes Skoletrafiktest for skoleåret 2021/2022

Kommunernes Skoletrafiktest er en årlig måling af kommunernes arbejde med trafikundervisning i landets grundskoler (folke-, fri- og privatskoler) samt den kommunale forankring af trafiksikkerhedsarbejdet. Det er Rådet for Sikker Trafik, der står bag målingen, og alle landets kommuner på nær én har deltaget.

Trafikundervisning i skolerne er et vigtigt element i at gøre børn og unge klar til at færdes sikkert i trafikken, og færdselslære er et obligatorisk emne i folkeskoleloven. Færdselssikkerhedskommissionen under Transportministeriet har i den nyeste nationale handlingsplan for trafiksikkerhed for perioden 2021-2030 sat fokus på trafikundervisningen. Som ét af i alt otte målbare områder, følger Færdselssikkerhedskommissionen udviklingen i undervisningen i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling samt følger op på hvor mange skoler, der har en færdselskontaktlærer.

Rådet for Sikker Trafik har afgrænset undersøgelsen til kun at omfatte de almene grundskoler. Spørgeskema er derfor ikke sendt til specialskoler og 10. klassecentre, hvorfor deres arbejde med trafikundervisning indgår ikke i målingen. Det er Rådet for Sikker Trafiks vurdering, at specialskolerne er for forskellige idet deres målgrupper varierer, og inddragelse af dem i målingen vil derfor give resultater der ikke vil være sammenlignelige for kommunerne.

I Kommunernes Skoletrafiktest for skoleåret 2021/2022 har alle de adspurgte skoler og administrationen i Vej og trafik samt Børn og skole bidraget til besvarelse af spørgeskemaerne i målingen. Resultatet viser, at Frederikssund Kommune klarer sig rigtig godt og opnår samlet 771 point ud af 1.000 mulige. Det placerer os i kategorien blandt de bedste kommuner i landet sammen med 18 andre kommuner. Et Danmarkskort, der viser pointfordelingen til alle kommunerne, fremgår på side seks i det vedlagte bilag over resultaterne af undersøgelsen.

I Frederikssund Kommune har vi særligt godt fat i trafikundervisningen på mellemtrinnet med cyklistprøve, mens der i indskolingen med gåprøve - og i udskolingen, hvor eleverne skal undervises i risikoforståelse og adfærd, er plads til forbedring. I indskoling og udskoling har kun 60 % af eleverne modtaget trafikundervisning i de adspurgte emner.

Alle skoler i Frederikssund Kommune har en færdselskontaktlærer, og alle skoler på nær Slangerup Skole har en trafikpolitik, hvori der er en nedskrevet plan for trafikundervisningen. Slangerup Skole angiver dog, at de vil få udarbejdet trafikpolitikken i indeværende skoleår.

I forhold til den kommunale forankring viser målingen, at vi er godt med på alle de adspurgte parametre, som fx dækker over, at vi er organiseret i et formelt samarbejde mellem vejforvaltning, skoler og politi, hvor vi jævnligt holder netværksmøder. Vi har også dialog med skolechef og skoleledere om trafikundervisning og trafikpolitikker. Vi deltager i kampagner for at skabe sikre trafikforhold ved skolerne og skolepatruljerne og for at opfordre til, at børn så vidt muligt cykler til skole, så de udvikler deres kompetencer i at færdes i trafikken.

I det vedhæftede dokument fremgår alt omkring Kommunernes Skoletrafiktest, alle resultater af testen for skoleåret 2021/2022 samt metoden for målingen og hvordan point tildeles.

Fremover kan vi være opmærksomme på, at trafikaktiviteter og trafikundervisning, der foregår på specialområdet, også kan tælle med i målingen ved, at det skrives ind i den åbne svarmulighed i spørgeskemaet.

Vej-Skole-Politi-samarbejdet i Frederikssund Kommune

I Frederikssund Kommune har vi deltaget i denne måling igennem de sidste 10 år, og vi har år for år forbedret vores indsatser på området, styrket samarbejdet på tværs af forvaltninger og dermed forbedret vores resultat i målingen, så vi nu er blandt de bedste kommuner. Der ligger en lang proces bag, og det kræver et vedholdende fokus at opnå de gode resultater.

Vores måde at arbejde sammen på foregår ud fra et årshjul i Vej-Skole-Politi-samarbejdet (VSP), hvor alle skolernes fælles aktiviteter i trafikundervisningen fremgår. VSP-årshjulet for indeværende skoleår er vedlagt som bilag.

VSP-samarbejdet i Frederikssund Kommune er organiseret sådan, at skolernes færdselskontaktlærere har et netværk, som Vej og Trafik faciliterer. Her mødes færdselskontaktlærerne, politiet og Vej og Trafik 4-5 gange om året og koordinerer og udvikler trafikundervisningen og drøfter trafikale forhold ved skolerne. Her er alle færdselskontaktlærere selvfølgelig velkomne uanset, om man er lærer på en almen skole eller en specialskole. En gang om året deltager skolernes pædagogiske ledere på et møde, så der er ledelsesmæssig sparring og beslutning om samarbejdet. Af og til er der også emner og beslutninger, der bringes videre til skoleledermøderne.

Trafikdag

Således har det nyeste tiltag i samarbejdet også været omkring skolelederne for at opnå ledelsesmæssig forankring på alle skoleafdelinger. Tiltaget omfatter indførelse af en årlig trafikdag fra dette skoleår, hvor alle årgange på alle skoler modtager trafikundervisning en hel dag. I netværket er der udarbejdet en undervisningsplan med link til Rådet for Sikker Trafiks materialer, som er skræddersyede til hver enkelt årgang og opfylder fælles mål i folkeskoleloven. Trafikdagen er fastlagt til onsdagen op til påskeferien.

Formålet med en trafikdag er at komme i mål med at få sikret trafikundervisning til de årgange, hvor resultatet viser, at her skal undervisning forbedres. Det er særligt udskolingen, og det er et vigtigt sted at sætte ind, da statistikken for trafikulykker viser, at de farligste år i trafikken er, når vi er i alderen 16-26 år. Det vil sige lige efter folkeskolen, og derfor er det vigtigt, at vi i folkeskolen giver de unge viden og perspektiver på risikoforståelse og adfærd i trafikken.

Formålet med en trafikdag er også at sikre ensartet trafikundervisning til alle elever i kommunen og at strukturere og forenkle det, ved at det klares på en dag, hvor alle arbejder med emnet og med en undervisningsplan, som er nem at gå til.

Ny trafiksikkerhedsplan som en del af kommende ny trafikplan

Kommunens nuværende trafikplan fra 2016 er ikke opdateret i forhold til det arbejde, som er foregået i Vej-Skole-Politi-samarbejdet de seneste år. Derfor indeholder den eksempelvis ikke en målsætning om, at alle kommunens grundskoler skal gennemføre trafikundervisning på alle trin, selv om det er besluttet af skoleledelserne. Trafikplanen er gældende frem til 2025, derfor skal arbejdet med en ny trafik og mobilitetsplan opstartes i løbet af 2023. Da der er kommet en ny landsdækkende trafiksikkerhedsplan i 2021 planlægger administrationen allerede i 2023 at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan, som er i tråd med de landsdækkende målsætninger og indsatsområder. Heri bør målsætninger om trafikundervisning på skolerne og undervisningsplanen for trafikdag også være med, så samarbejdet på tværs er forankret og nedskrevet.

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke at være relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

11Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 23 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 11 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød). Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - Januar", hvor det bl.a. fremgår hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Plan og teknik indeholder bilag 2 otte initiativer, hvoraf seks er implementeret, én er delvis implementeret og én er endnu ikke implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på maj-, september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

12Orientering om tilstandsrapport for græsboldbaner

Resume

Administrationen har fået udarbejdet en rapport om græsboldbanernes tilstand i Frederikssund Kommune. Rapporten har været præsenteret for kommunens fodboldklubber. Unge, fritid og idræt samt Plan og teknik orienteres med denne sag om rapporten og efterfølgende dialog.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt samt Plan og teknik, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 10. januar 2023, pkt. 2:

Taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Søren Weimann (B)

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt bestilte 31. maj 2022 i sag nr. 80 og afsatte samtidig midler til udarbejdelse af en rapport om fodboldbanernes stand i Frederikssund Kommune.

Der har gennem længere tid være mange ønsker til drift og pleje af boldbanerne i kommunen. Derfor ønskede administrationen at få udarbejdet en rapport, som gav en overordnet og objektiv status på banernes tilstand, samt anbefalinger til hvilke indsatser, der kan gøres for at opretholde og måske forbedre banerne.

Det er firmaet Turfhouse, der har udarbejdet tilstandsrapporten. Turfhouse har en særlig ekspertise i jordbundsforhold samt drift og pleje af græsbaner. Turfhouse besøgte i september kommunens forskellige anlæg til en gennemgang af banerne.

Rapportens konklusioner blev gennemgået af Tufhouse på møde med repræsentanter for fodboldklubberne den 6. december 2022. Den fælles gennemgang af rapporten skulle bidrage til at skabe et fælles blik på banetilstande, hvilke hensyn der skal tages fremadrettet, og om der er muligheder for at forbedre banetilstandene indenfor den økonomiske ramme, der er for baneplejen.

Overordnede konklusioner i rapporten

Rapporten viser, at der er en række klassiske problemstillinger, herunder f.eks.:

 • Uudnyttet slidfordeling
 • Gødningsmangel
 • Etablering af ukrudt
 • Komprimering af vækstlag

Rapporten viser også, at der er vækstbetingelser og potentiale til at forbedre de fleste af kommunens boldbaner, hvis der gøres en fælles indsats, ligesom den konstaterer, at planheden generelt er god, og at klippehøjden på græsset er indenfor tilstandskravet. Der er efter rapportens udarbejdelse igangsat en række jordprøver, i forhold til om der skal ændres indholdsmæssigt i gødningen.

Særligt vedrørende omlagte grusbaner

Tre af kommunens græsbaner er tidligere grusbaner, der er omlagt til græsbaner. På disse baner er underlaget noget mere udfordret i forhold til at skabe gode vækstbetingelser for græsset. Rapporten anviser dog mulige indsatser.

Det fremadrettede samarbejde

Som det fremgår af bilaget, hvor konklusionerne er uddybet, er det afgørende nødvendigt, at der gøres en fælles indsats hvis baneforholdene skal forbedres. Administrationen har derfor igangsat en analyse af, hvilke plejeanbefalinger, der kan udføres indenfor den nuværende driftsaftale, og hvilke tiltag der evt. kan igangsættes inden for summen af de yderligere midler, som er afsat af Unge, fritid og idræt. Klubberne arbejder videre med de anbefalinger, der er målrettet selve brugen af banerne.

Der blev aftalt nyt fælles møde ultimo februar 2023, hvor både administration og klubber fremlægger plan for, hvordan anbefalingerne i rapporten håndteres.

Klubberne har allerede kvitteret for den større gennemsigtighed i forhold til klipning og kridtning, som blev etableret medio 2022. Den gennemsigtighed bygges der videre på, således at der etableres følgende fælles materiale:

 • Beskrivelse af metode for og ønsket tidspunkt for forårsklargøringen (afhænger af vejret)
 • Oversigt over baner hvor der topdresses/dybdeluftes i 2023
 • Oversigt over flytning/justering af baner til efterårssæsonen (hvor arealerne tillader det)

Udvalgene vil i foråret 2023 blive præsenteret for oplæg til det videre arbejde. herunder inddragelse af interessenter, muligheder for differentiering af indsatser, tiltag på kort og langt sigt samt anbefalingerne til, hvilke tiltag der kan iværksættes indenfor de ekstra 250.000 kr., som er afsat af Unge, fritid og idræt, således at midlerne gør mest mulig gavn.

På begge udvalgsmøde deltager centerchef for Ejendomme og IT Britt Christensen og centerchef for Kultur og Fritid Anders Skovgren.

Rapporten samt en opsamling af denne er vedlagt som bilag. "Særlig arbejdsbeskrivelse for drift af grønne områder og øvrige udearealer i Frederikssund Kommune" er ligeledes vedlagt som bilag. Dette er arbejdsbeskrivelsen for drift af grønne områder og øvrige udearealer i Frederikssund Kommune.

Inddragelse

Fodboldklubberne har løbende været inddraget i processen. De har haft mulighed for at give en tilbagemelding om deres oplevelse af banerne.

Fodboldklubberne har desuden deltaget i møde med gennemgang af rapporten den 6. december 2022.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

13Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

Sagsfremstilling

 • Vejdirektoratet har den 4. november 2022 udarbejdet et notat om to utilsigtede hændelser der i august og september 2022 indtraf under fjernbetjening af Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund. Notatet er vedlagt som bilag.

Notatets resume og konklusion:

Hændelsen den 23. august indebar, at bil- og cykeltrafik kørte hen over en let åbnet broklap. Dette var muligt, fordi bommene ikke var nede. Både 3. partskontrol og hændelsesundersøgelse peger på, at hændelsen kunne ske, fordi det har været muligt at fejlbetjene broen. Årsagen til hændelsen er således ikke fejlbetjeningen i sig selv, men en svaghed i styresystemet, som straks samme aften blev udbedret. Herefter er det ved test konstateret, at det ikke længere er muligt at genskabe forløbet fra hændelsen.

Hændelsen den 16. september indebar, at et større lystfartøj var tæt på at kollidere med broen, efter at skibsføreren havde forsøgt at passere uden at have det fornødne signal og dermed tilladelse til passage.

Hændelsen har ikke medført ændringer i styresystemet.

Vejdirektoratet er i gang med, som en del af den løbende konsolidering af brobetjeningen, at indføre de funktioner og procedurer, der blev anbefalet ved undersøgelse af hændelserne. Disse ændringer vil yderligere forøge sikkerheden ved betjening af broen.

Fjernbetjeningen er blevet genindført fra den 14. november 2022.

De øvrige kommuner der har en af Vejdirektoratets klapbroer er også blevet orienteret.

 • Ajourføring af ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn
Administrationen har foretaget et par redaktionelle ændringer til ordensreglementet for Frederikssund Lystbådehavn med ikrafttræden pr. 1. januar 2023.

Ordensreglementet er tidligere besluttet af Byrådet den 24. november 2021, sag nr. 272. Det har nu vist sig, at der er behov for en mindre ajourføring.

Ordensreglementet for Frederikssund Kulturhavn er blevet revideret med henvisning til betalingsløsning med tilhørende APP, som står i den indledende tekst.

Ligeledes er i reglementet tilføjet et punkt 3.10, som vedrører inddækning af både samt opsætning af containere i forbindelse med vedligeholdelse af bådene. Dette kan kun ske efter aftale med administrationen.

Vedrørende etablering af et spildevandsanlæg til tømning af bådens tank, så forventes det opsat inden sejlsæsonen, det vil sige primo 2023. Etableringen har afventet godkendelse fra forsyningen. Reglementet er vedlagt som bilag.

 • Bredbåndspuljen for 2022 er netop besluttet ved Styrelsen for Data og Infrastruktur. Det er som tidligere år projekter hvor borgere kan gå sammen og ansøge styrelsen om bedre bredbånd. Frederikssund kommune fik 4 projekter godkendt. I alt er der i 2022 givet tilsagn om fuldt tilskud til 94 projekter med i alt 2.447 adresser. Projekterne er fordelt på 40 kommuner. Derudover er der givet tilsagn om delvist tilskud til ét projekt med 10 adresser. Der har i alt været 178 kvalificerede ansøgninger om tilskud. For at opnå fuldt tilskud skulle man have en pointscore på mindst 61,36 point. Der er 83 ansøgninger med i alt 976 adresser, som har fået afslag. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om der bliver afsat midler på finansloven til at fortsætte Bredbåndspuljen i 2023. Hvis puljen fortsætter, vil der blive behov for at lave en ny ansøgning, som opfylder de krav, der vil gælde for 2023-runden.

Listen over samtlige projekter er vedlagt som bilag.

Resultatet for projekter i Frederikssund kommune er følgende:

Flg. over kommunens godkendte projekter:

Administrationen vil forespørge til projektet "Marbækvejs sidste", om de ikke har interesse i det kommunale tilskud. De har ikke adspurgt i ansøgningsfasen til styrelsen.

Tilskuddene vil administrationen udbetale, så snart projekterne er godkendt som etableret ved Styrelsen for Data og Infrastruktur.

 • KL’s politiske konference på teknik- og miljøområdet ”KL’s Klima & Miljø Topmøde 2023” (tidligere Teknik & Miljø) afholdes den 13.-14. april på Alsion i Sønderborg.

Bilag

14Beslutning om kondemnering af bolig (Lukket punkt)

Åben beslutning

Godkendt.

Fraværende: John Schmidt Andersen (V).

15Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.