Frederikssund Kommunes logo

Børn, familier og forebyggelses møde den 13. september 2023

Familiehuset på Lundebjergvej, Lundebjergvej 78, 3600 Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

79Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

80Beslutning om budgetopfølgning pr. 30/6-23 - Børn, familier og forebyggelse

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023, sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger på Børn, familier og forebyggelse.

Centerchef Laila Lunddorf og specialkonsulent Lise Malmbak Kjeldsen, Center for Familie og Rådgivning, deltager under punktet med et oplæg om presset på familieområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. på dagtilbud, vedrørende serviceudgifter.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. på familieområdet, vedrørende serviceudgifter.
 3. Der gives en tillægsbevilling på 1,8 mio. k. på familieområdet, vedrørende overførselsudgifter.
 4. Der gives en tillægsbevilling på -4,0 mio. kr. på familieområdet, vedrørende den centrale refusionsordning på særligt dyre enkeltsager.
 5. Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 1,45 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2025.
 6. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-6: Anbefales.

Bilag med oplæg om økonomien på familieområdet vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 for Børn, familier og forebyggelse viser et samlet merforbrug på 17,8 mio. kr., der fordeler sig som følger:

Dagtilbud - Kun serviceudgifter - merforbrug 2,0 mio. kr.

 • Specialdagtilbud: Der ses et økonomisk pres på køb af pladser i specialdagtilbud grundet stigning i antallet af visiterede børn til specialdagtilbud, der svarer til et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023, hvilket ikke kan finansieres indenfor rammen.
 • Ukraine: Der forventes øgede udgifter på 1,6 mio. kr. til ukrainske flygtninge på Dagtilbud. Merforbruget kan ikke finansieres indenfor eksisterende ramme, idet dagtilbudsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 blev reduceret med 2,0 mio. kr. grundet forventning om færre børn i dagtilbud. Der var pr. 30/6 flere børn i dagtilbud end forventet, hvorfor det ikke forventes at udgifterne til fordrevne ukrainere på 1,6 mio. kr. kan finansieres indenfor det korrigerede budget. Derudover er der et stigende pres på budgettet til køb af pladser i specialdagtilbud, hvilket også medfører et pres på den samlede budgetramme for dagtilbudsområdet.
 • Pædagogstuderende: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. grundet et lavere antal pædagogstuderende end forventet.

Sundhed og forebyggelse - Balance i 2023

 • Ukraine: Der forventes et mindre merforbrug til ukrainske flygtninge, som kan finansieres indenfor eksisterende ramme.

Familieområdet

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser et samlet merforbrug på 15,8 mio. kr. der forklares som følgende:

Serviceudgifter - Samlet merforbrug på 18,0 mio. kr.

 • Anbringelser: Merforbruget på 18,0 mio. kr. kan primært henføres til anbringelser, hvor der ses et merforbrug på 13,6 mio. kr. Merforbruget kan forklares af en stigning både i antallet af dyre anbringelser samt prisstigninger på nye og nuværende anbringelser. Den generelle stigning i enhedspriser skyldes markedsforholdene på landsplan, hvor blandt andet efterspørgslen efter egnede anbringelsessteder overstiger udbuddet. Stigningen i enhedspriser medfører dog en forventning om øget indtægt på den centrale refusionsordning.
 • Forebyggelse: Merforbrug på i alt 4,3 mio. kr., der primært kan henføres til aflastning, hvor der ses et merforbrug på 2,3 mio. kr. For aflastning ses en ny tendens hvor antallet af modtagere til aflastning stiger, samt en stigning i kvantiteten af aflastning der bevilges til den enkelte modtager. Tidligere har tendensen været at den bevilgede aflastning som oftest ikke blev benyttet af familierne fuldt ud. Derudover ses der et økonomisk pres på familiebehandling, hvilket kan henføres til 2 dyre sager hvor der bl.a. er bevilget spisestøtte.

Overførselsudgifter - Samlet merforbrug på 1,8 mio. kr.

 • Tabt arbejdsfortjeneste: Merforbrug på 1,8 mio. kr. der primært skyldes tabt arbejdsfortjeneste grundet en stigning i antallet af ydelsesmodtagere. Yderligere ses en tendens med stigende timeantal af Tabt arbejdsfortjeneste. I merforbruget indgår statsrefusion på 50% og derved finansieres merforbruget delvist af en forventet merindtægt. Merforbruget på 1,8 mio. kr. er netto merforbrug.

Den centrale refusionsordning - Forventet merindtægt på 4,0 mio. kr.

 • Refusion for særligt dyre enkeltsager: Grundet stigningen i antallet af særligt dyre enkeltsager på familieområdet, forventes der en yderligere merindtægt i form af refusion på 4,0 mio. kr. Ved årets første budgetopfølgning blev indtægtsbudgettet opskrevet med 5,0 mio. kr. I alt opskrives indtægtsbudgettet med 9 mio. kr. i 2023.

Ukraine - Balance i 2023

 • I Center for Familie og Rådgivning er der ansat en forebyggelseskonsulent, der varetager konkrete forløb for fordrevne børn og unge fra Ukraine. Disse forløb har 100% refusion, der indhentes ved årets udgang.

Af vedlagte Bilag 1 Budgetopfølgning 30.06.2023 Børn, familier og forebyggelse beskrives budgetopfølgningen nærmere.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 1,45 mio. kr. på anlægsprojekterne under Børn, familier og forebyggelse, der overføres til 2025.

Mindreforbruget vedrører følgende anlægsprojekter:

 • Mindreforbrug på 1,45 mio. kr. vedrørende Ombygning til dagtilbud

Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg under Børn, familie og forebyggelse nærmere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet merforbrug på 17,8 mio. kr. fordelt som følgende:

 • Merforbrug på dagtilbud: 2,0 mio. kr. på serviceudgifter
 • Merforbrug på familieområdet på serviceudgifter på 18,0 mio. kr.
 • Merforbrug på familieområdet på overførselsudgifter på 1,8 mio. kr.
 • Forventet merindtægt på den centrale refusionsordning 4,0 mio. kr.

Ovenstående foreslås indarbejdet som tillægsbevilling.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i bruttoanlægsudgifterne på 1,45 mio.kr., som overføres til 2025.

Bilag

81Beslutning om godkendelse af udtalelse til Ankestyrelsen

Resume

Ankestyrelsen har i juni 2023 henvendt sig til Frederikssund Kommune med henblik på at vurdere behovet for at indlede en mulig tilsynssag mod kommunen set i lyset af resultaterne fra Børnesagsbarometret 2022, hvor Frederikssund Kommune fik kritik på to punkter. Frederikssund Kommune anmodes om at fremsende en udtalelse, som beskriver de tiltag, der er iværksat for at styrke den juridiske kvalitet af sagsbehandlingen på de to punkter. Forslaget til udtalelse til Ankestyrelsen skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udtalelsen til Ankestyrelsen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har 16. juni 2023 henvendt sig til Frederikssund Kommune med en anmodning om en udtalelse, hvori der redegøres for, hvilke indsatser og tiltag kommunen har iværksat for at sikre den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområde. Henvendelsen kommer på baggrund af Børnesagsbarometeret 2022. Her blev det konkluderet, at kommunens juridiske kvalitet generelt var tilfredsstillende med undtagelse af to områder:

- Afholdelse af børnesamtaler forud for afgørelser i sager, jf. § 48 i Serviceloven

- Overholdelse af 4-måneders fristen i forhold til afslutning af børnefaglige undersøgelser.

Ankestyrelsen vil bruge udtalelsen til at vurdere, om der skal rejses en tilsynssag mod Frederikssund Kommune. Ankestyrelsens henvendelse er vedlagt som Bilag 1. Af henvendelsen fremgår det, at Ankestyrelsen har ønsket, at sagen blev behandlet på førstkommende byrådsmøde efter sommerferien. Grundet tidspres har dette imidlertid ikke været muligt, hvorfor sagen først forelægges udvalget på dette møde.

Administrationen har udarbejdet forslag til Byrådets udtalelse, der vedlægges som bilag 2. Forslaget skal godkendes af Byrådet.

Om Børnesagsbarometret

Børnesagsbarometret er en årlig tilbagevendende undersøgelse, som foretages af Ankestyrelsen, der vurderer den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på det udsatte børne- og ungeområde på tværs af landets kommuner. Den årlige undersøgelse baseres på sager fra ca. en tredjedel af kommunerne, hvormed alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. Børnesagsbarometret blev udarbejdet første gang i 2019. Frederikssund deltog i undersøgelsen for første gang i 2022. Børn, familie og forebyggelse blev orienteret om konklusionerne af Børnesagsbarometret på udvalgsmøde den 17. august 2022

Ankestyrelsen følger op på Børnesagsbarometret ved at bede de deltagende kommuner om at behandle undersøgelsens resultater på et møde i byrådet og afgive et høringssvar.

Inddragelse

Medarbejderne i Myndighedsafdelingen i Center for Familie og Forebyggelse har løbende været involveret i processen for at styrke lovmedholdeligheden i sagerne. Dette er blandt andet sket gennem dialoger, oplæg og møder.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

82Beslutning om godkendelse af program for temadrøftelse i Byrådet 25. okt. om Tidlig forebyggende indsats

Resume

I budgetaftalen 2022 blev det besluttet, at der skal laves en strategi for tidlig forebyggende indsats. Frederikssund Kommunes nye strategi for tidlig forebyggende indsats for børn og unge på 0 til 18-års området, ”Fælles tilgang – fælles ansvar”, blev godkendt af Byrådet 30. august 2023. Den 25. oktober 2023 afholdes en temadrøftelse om tidlig forebyggende indsats i Byrådet. Med sagen fremlægges et forslag til program for temadrøftelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Godkende programmet for temadrøftelsen i Byrådet.

Historik

En væsentlig del af kommunens Børne- og Ungepolitik er at styrke det tidlige, forebyggende arbejde. Tidlig forebyggende indsats blev prioriteret som et særligt indsatsområde i budgetaftalen for 2022. Strategien for tidlig forebyggende indsats, "Fælles tilgang – fælles ansvar", skal sætte retning for alle ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge i alderen 0 til 18 år.

Strategien er blevet udviklet i dialog med ledere og medarbejdere på 0 til 18-års området. Der er blandt andet blevet afholdt workshops med pædagogiske ledere, ligesom ledere og medarbejdere har givet input til strategien i forbindelse med høring. Børn, familier og forebyggelse har løbende drøftet strategiens form og indhold. Senest den 16. august 2023, hvor udvalget besluttede at anbefale strategien for tidlig forebyggende indsats, "Fælles tilgang – fælles ansvar", overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådet godkendte strategien på mødet den 30. august 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til program for temadrøftelse i Byrådet 25. oktober 2023

Som en del af strategiens implementering er planlagt en temadrøftelse om tidlig indsats i Byrådet 25. oktober 2023. Der er afsat en time til drøftelsen. Formålet med drøftelsen er at give Byrådet en indblik i strategiens faglige elementer, og hvad det betyder at arbejde tidligt forebyggende i det daglige arbejde med børn og unge på 0 til 18-års området i Frederikssund Kommune.

Forslag til dagsorden:

1. Rammesætning af temadrøftelsen – v/ udvalgsformand for Børn, familier og forebyggelse

2. Kort om strategiens indhold – v/ administrationen

3. Fortællinger fra praksis om hvordan et tidligt forebyggende arbejde forgår i hverdagen, blandt børn og unge i forskellige aldre og med varierende grad af tegn på mistrivsel. Vi forslår følgende disposition:

 • Oplæg fra dagtilbudsområdet
 • Oplæg fra skoleområdet
 • Oplæg fra klubområdet

4. Kort om mål, implementering og opfølgning – v. Administrationen

5. Kommentarer og spørgsmål fra Byrådet – faciliteres af formandskabet for Børn, familier og forebyggelse.

Næste skridt

Realisering af strategien fortsætter ifølge implementeringsplanen som blev besluttet i Børn, familie og forebyggelse den 7. juni 2023 (se sag nr. 57). En vigtig del af realiseringen handler om at synliggøre og formidle indsatser, tilbud og organisering på en tydelig måde, som ledere og medarbejdere kan bruge i deres hverdag med børn og unge.

Inddragelse

Medarbejdere og ledere har været inddraget i tilblivelsen af strategiens indhold. Strategien har været i høring hos høringsberettigede parter på 0 til 18-års området (se sag nr. 57 på mødet 7. juni 2023 i BFF). Medarbejdere har også hjulpet med at læse strategien igennem, med henblik på at sikre tekstens læsevenlighed.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

83Beslutning om at godkende Svanholm Børnehus’ ansøgning om kapacitetsudvidelse

Resume

Svanholm Børnehus har 15. maj 2023 ansøgt om at udvide deres kapacitet af vuggestuepladser i en tidsbegrænset periode. Det fremgår af Dagtilbudslovens § 19, stk. 5 samt Frederikssund Kommunes godkendelseskriterier, at Byrådet skal godkende private dagtilbud, herunder ændringen af børnetallet. Børn, familier og forebyggelse skal med denne sag beslutte hvorvidt udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende Svanholm Børnehus’ ansøgning om kapacitetsudvidelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Træffe beslutning om ansøgningen fra Svanholm Børnehus vedr. udvidelse af kapacitet af børnehusets samlede antal enheder.

Beslutning

Udsat til førstkommende møde, i det udvalget gerne vil have belyst økonomi samt søgning til børnehuset yderligere.

Sagsfremstilling

Svanholm Børnehus blev 14. februar 2021 godkendt som et selvejende privat dagtilbud i henhold til Dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Børnehuset er på nuværende tidspunkt godkendt til 39 enheder. De er fordelt mellem syv børn i vuggestuealderen og 25 børn i børnehavealderen, svarende til 14 enheder i vuggestuealderen og 25 enheder i børnehavealderen.

Svanholm Børnehus ansøger om at udvide normeringen, således at børnehuset kan rumme 20 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Dette svarer til 48 enheder, herunder 20 enheder til børnehavebørn og 28 enheder til vuggestuebørn. Børnehusets ledelse ønsker, at kapacitetsudvidelsen skal gælde for en periode på tre år og skal træde i kraft snarest muligt.

Begrundelse for opnormering

Svanholm Børnehus’ ledelse beskriver i ansøgningen af 15. maj 2023, at begrundelsen for at øge børnetallet er, at der er sket en stigning i efterspørgslen af pladser. Dette skyldes blandt andet familieforøgelse hos en del af de familier, der allerede har børn i Svanholm Børnehus. Det skyldes også nye tilflyttere til kollektivet, der efterspørger pladser i Svanholm Børnehus.

Pædagogiske overvejelser som følge af kapacitetsudvidelsen

I ansøgningen står der beskrevet, at de fysiske omgivelser og det pædagogiske læringsmiljø er tilpasset det nye antal børn. Indretningen er fleksibel og børnegruppens behov, aktuelle legepræferencer og læreplanstemaer vil blive imødekommet.

De fysiske omgivelser rummer krop og bevægelse i et stort udeområde, hvor der i børnehuset udover mulighed for leg i legemiljøer også er mulighed for at trække sig tilbage.

Eksisterende kapacitet i Skibby

I Skibby forventes en stigning fra 322 børn i 2023 til 375 i 2032, hvorefter udviklingen stagnerer. Børn, familier og forebyggelse blev på mødet den 10. maj 2023 præsenteret for kapacitetsprognosen på dagtilbudsområdet. Prognosen, som er vedlagt i Bilag 1 viser, at der er tilstrækkelig kapacitet, når området vurderes fra 0-6 år. Når området inddeles i hhv. vuggestuepladser og børnehavepladser, vil der være overskydende børnehavepladser, men mangel på kapacitet i vuggestuerne. Der ses allerede i dag en kapacitetsudfordring for børn i alderen 0-2 år.

Svanholm Børnehus ønsker at udvide deres kapacitet af vuggestuepladser fra syv til 14 børn, svarende til 14 nye enheder. Som det fremgår af prognosen, er der på nuværende tidspunkt mangel på vuggestuepladser i Skibby. Børnehuset ønsker samtidig at reducere antallet af børnehavepladser fra 25 til 20 børnehavepladser. Der er i Skibby overskud af kapacitet af børnehavepladser.

Børnehuset Kragebakken, som ligger tættest på Svanholm Børnehus, har kapacitet til 19 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn. Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 14 vuggestuebørn og 21 børnehavebørn i Børnehuset Kragebakken.

Administrationen gør opmærksom på budgetforslag om ”Tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet". Forslaget indeholder en tilpasning af kapaciteten fra 2024-2030 på dagtilbudsområdet. Med budgetforslaget vil der i 2024 ske en tilpasning i Skibbyområdet med 70 færre børnehavepladser og en udvidelse på 30 vuggestueenheder.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi gør opmærksom på at nedenstående omtalte merforbrug kun er en realitet, i det tilfælde at det totale børnetal i Frederikssund Kommune overstiger det børnetal der ligger til grund for demografien.

I sag 80 om budgetopfølgning pr 30/6-2023 der var på dagsorden den 13/9-23 blev det besluttet at godkende tillægsbevilling til finansiering af børn fra Ukraine.

Såfremt indstilling godkendes, kan det medføre et merforbrug på op til 180.000 kr. i 2023, der skal finansieres indenfor eksisterende ramme.

Godkendes indstillingen, vil budgettet for 2024 blive tilpasset det nye børnetal og hvis børnetallet i 2024 ikke overstiger det nye børnetal vil der ikke være et merforbrug.

Bilag

84Drøftelse af model for beregning af minimumsnormering pr. børnehus

Resume

Børn, familier og forebyggelse bad på møde 7. juni 2023 om, at administrationen foretager en beregning af normeringer i Frederikssund Kommunes dagtilbud, baseret på den faktiske normering i hvert enkelt børnehus sammenholdt med kravet om minimumsnormering. Minimumsnormering er et udtryk for den lovfastsatte mindste normering af antal børn pr. voksen i daginstitutioner, og opgøres samlet for Frederikssund Kommune. Børn, familier og forebyggelse skal med denne sag drøfte hvilke parametre, der skal indgå i beregningen af minimumsnormeringer på børnehusniveau.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Drøfte hvilke parametre, der skal indgå i den nye beregning af minimumsnormering på børnehusniveau

Beslutning

Drøftet, i det udvalget ønske en udregningsmodel med afsæt i administrationens anbefalinger samt sammenlignelige beregninger fra blandt andet Fredensborg kommune, dog således at pædagogstuderende og pædagogisk assistent elever ikke tæller med.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2020 blev der indført minimumsnormering på dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune gældende fra 1. januar 2020. På landsplan skal samme minimumsnormeringer være indført fra 1. januar 2024.

I 2023 er det i dagtilbudsloven fastlagt, at minimumsnormering er defineret ved, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være ét pædagogisk personale pr. tre børn i vuggestuer og ét pædagogisk personale pr. seks børn i børnehaver.

På møde 7. juni 2023 bad Børn, familier og forebyggelse om en beregning af minimumsnormeringer i dagtilbud, hvor den faktiske normering i hvert enkelt børnehus fremgår. Altså ikke som det kommunale gennemsnit der beregnes i dag. Idet der er forskellige opgørelsesmetoder til beregning af minimumsnormeringer skal denne sag danne grundlag for udvalgets beslutning om, hvad beregningerne af minimumsnormeringer i de enkelte børnehuse skal baseres på.

Lovgivning gældende fra 2024

Når minimumsnormeringer beregnes på landsplan tages udgangspunkt i en opgørelsesmetode der er udviklet af Danmarks Statistik.

Efter denne metode omregnes alle medarbejdere til fuldtidsstillinger, og ledere vægter med 0,85 per årsværk. Pædagogstuderende i institutionerne vægtes med 0,43 årsværk og pædagogisk assistent elever (PAU) vægtes med 0,24 årsværk.

Ved opgørelse af minimumsnormering skal kommunen opgøre hvor special- og udviklingspædagogers tid bruger deres tid. Da Frederikssund Kommune har truffet beslutning om at disse varetager opgaver på skolerne som overgangspædagoger, tælles deres tid kun med 82% i børnehusene og i dagplejen. De resterende 18 % af special- og udviklingspædagogernes tid bruges skolerne, som overgangspædagoger.

Ved indførsel af minimumsnormeringer i Frederikssund Kommune blev det besluttet, at de pædagogiske ledere i børnehusene ikke tæller med i opgørelsen af minimumsnormering. De tæller altså ikke med som medarbejdere der har børnetid, selvom praksis flere steder er, at lederen også er på stuerne.

Status på minimumsnormering i Frederikssund Kommune

Den enkelte medarbejder i Frederikssund Kommune har mere tid til det enkelte barn end loven kræver.

Tabellen nedenfor viser beregningen af minimumsnormering i Frederikssund Kommune i 2024, hvis man anvender henholdsvis Danmarks Statistiks beregningsmetode og Frederikssund Kommunes beregningsmetode.

Her fremgår det, at der uanset beregningsmetode er minimumsnormeringer i Frederikssund Kommunes dagtilbud i 2024.

Tabellen viser, at der efter begge beregningsmetoder er lidt færre børn pr. voksen end der kræves for at opfylde minimumsnormeringer. Når tallet med lovgivningsmetoden er lavere end Frederikssund Kommunes beregningsmetode er det fordi, at ledernes tid tæller med i normeringen i lovgivningsmetoden. Altså antager man at ledernes tid bruges med børnene. Det antager vi ikke i Frederikssund Kommunes beregningsmetode, hvorfor lovgivningsmetoden viser at der er færre børn pr. voksen end Frederikssund Kommune metoden.

Frederikssund metode (DST uden børnehusledere)

Lovgivningsmetode/Ny Danmarks statistik

0-2 år2,982,79
3-5 år5,655,3

Overstående beregning er i henhold til gældende regnemetode et udtryk for et gennemsnit for kommunen set hen over et helt år. Det betyder også, at der eksempelvis klokken 10, en given dag på en given stue, i et givent dagtilbud kan være færre børn pr. medarbejder end hvad beregningen viser, mens der klokken 15 kan være flere børn pr. medarbejder. Der kan også være flere medarbejdere ansat i et børnehus end i et andet børnehuse på trods af, at de to institutioner ligger i samme kommune og har samme antal børn. Det vil den eksisterende beregningsmetode ikke kunne synliggøre, idet der er tale om et gennemsnit.

Hvilke parametre skal indgå i den lokale beregning?

Beregningsmetoden til beregning af minimumsnormeringer afspejler altså ikke, som det også fremgår ovenfor, det antal voksne som forældre til enhver tid vil møde på en stue i et givent børnehus. Beregningen er et gennemsnitligt billede af normeringen på tværs af kommunens børnehuse.

Idet Børn, familier og forebyggelse også ønsker en opgørelse der viser den normering, som forældrene faktisk vil møde i hverdagen, vil der skulle tages stilling til, hvilke parametre der skal indgå i opgørelsen, når minimumsnormeringer skal beregnes på børnehusniveau:

 • Skal special- og udviklingspædagogernes tid i børnehusene regnes med?
 • Skal pædagogstuderende regnes med?
 • Skal pædagogisk assistent (PAU) elever regnes med?
 • Skal lederens faktiske tid på stuerne regnes med?

Administrationen anbefaler, at special- og udviklingspædagogernes tid i børnehusene ikke medregnes, da special- og udviklingspædagogerne har specifikke opgaver på specifikke børn. Desuden vil deres arbejdsopgaver ikke være konstante i et børnehus og der vil således være stor usikkerhed om beregningens nøjagtighed. Konsekvensen af at tage special- og udviklingspædagogernes tid ud af beregningen er, at normering vil se lavere ud.

Administrationen anbefaler, at pædagogstuderende og pædagogisk assistent elevers tid i børnehusene tæller med, da de netop indgår i hverdagen med alle børn i børnehuset.

Administrationen anbefaler, at ledernes tid ikke indgår.

Et andet parameter er personalets faktiske tid sammen med børnene. I nuværende opgørelse er et årsværk beregnet som 100 % tid med børnene. Personalet har dog ikke kun direkte børnetid og pædagogiske arbejdsopgaver, som foregår sammen med børnene. Deres samlede ansættelsestid anvendes også til uddannelse, møder, ferie, sygdom, pauser og øvrigt fravær. Det betyder, at forældrene ikke vil opleve at den enkelte medarbejder er til stede med børnene i deres fulde ansættelsestid, selvom beregningen af minimumsnormeringer viser at de er. Den oplevede tid med personalet er altså mindre end ansættelsestiden.

 • Skal det være personalet arbejdstid/ansættelsestid eller deres faktiske tid med børnene, som skal indgå i beregningen?

Idet udvalgets ønske med den nye beregning er at kunne skelne mellem medarbejdernes ansættelsestid og medarbejdernes faktiske tid med børnene ude i hvert enkelt børnehus, vil administrationen anbefale, at der til formålet laves en beregning på medarbejdernes tid, fraregnet ferie, sygdom og frokostpause.

Det forventes at beregningen tager administrationen 4-5 arbejdsdage at udarbejde pr. gang og derfor anbefaler administrationen, at den maximalt udarbejdes en gang årligt.

Inddragelse

Faglige organisationer, bestyrelser og ledere på dagtilbudsområdet kan inddrages i dialog om beregningsparametre.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen umiddelbare bemærkninger da denne sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Den nye beregning får ikke indflydelse på tildelingsmodellen, men er ment som en synliggørelse af ressourcer.

Center for Økonomi gør opmærksom på, at hvis beregningsmodellen for minimumsnormeringer ændres, kan det medføre bevillingsmæssige konsekvenser, der vil blive behandlet i særskilt sag.

85Drøftelse af afholdt dialogmøde med områdebestyrelser

Resume

Der har været afholdt dialogmøde med områdebestyrelser for dagtilbud og bestyrelsen for Åkanden 7. september 2023. Dialogmødet havde til formål at sikre en dialog mellem Børn, familier og forebyggelse om Budget 2024 og de budgetforslag der er sendt i høring. Med denne sag skal Børn, familier og forebyggelse drøfte udbyttet af dialogmødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Drøfte sagen.

Beslutning

Drøftet.

Bilag vedlægges referat.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de tematikker der fremkom på dialogmøde med områdebestyrelser for dagtilbud og bestyrelsen for Åkanden skal Børn, familier og forebyggelse drøfte udbyttet af mødet, herunder perspektiver i forhold til processen for næste års budget.

Inddragelse

Områdebestyrelser for dagtilbud og bestyrelsen for Åkanden har været inviteret til dialogmøde med henblik på drøftelse af forslag til budgetinitiativer til budget 2024.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

86Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 31 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 4 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 3 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. juni", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

I forhold til Børn, familier og forebyggelse indeholder bilag 2 tre initiativer, hvoraf alle er implementeret. Specifikt i forhold til udmøntningen af beslutningen om at fjerne en lukkedag fra dagtilbudsområdet, er valget faldet på at dagen efter Kristi Himmelfartsdag ikke længere skal være en lukkedag. Beslutningen er truffet med inddragelse af områdeledere og tillidsrepræsentanter. Udslagsgivende for valget af dagen efter Kristi Himmelfart er, at idet der kun skal fjernes én lukkedag, så vil det være hensigtsmæssigt at vælge en dag som ikke ligger i sammenhæng til en række andre fridage. Det gav to af de nuværende lukkedage at vælge imellem. Dagen efter Kristi Himmelfartsdag og den 5. juni. Her blev det udslagsgivende, at medarbejderne skal have et særligt løntillæg for at arbejde efter klokken 12.00 den 5. juni, og at der ikke er afsat midler hertil.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2023, der behandles på september mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

87Orientering om faglig kvalitet i dagtilbuddene

Resume

I henhold til økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (2010) skal kommunerne hvert andet år offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. Kvalitetsoplysningerne har til hensigt at give personale, forældrebestyrelser, administration og politikere indblik i den faglige kvalitet, på dagtilbudsområdet.

Områdelederne af dagtilbud, Pernille Neergaard Christoffersen og Ulla Larsen vil på mødet give en præsentation af den faglige kvalitet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget ønsker en opfølgende drøftelse af sprogindsats og -vurdering samt af skoleudsættelse.

Oplæg med kvalitetsindikatorer vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Børn, familier og forebyggelse vil på mødet blive præsenteret for den faglige udvikling på dagtilbudsområdet med afsæt i en række kvalitetsindikatorer. Udvalgte kvalitetsindikatorer vil blive præsenteret og uddybet på mødet:

 • Fordeling og antal af børn fordelt på dagtilbud
 • Hvordan er forældretilfredsheden i de pågældende dagtilbud
 • Sprogvurderinger fordelt på alder, køn mm.
 • Personaledata, herunder sygefravær blandt pædagogiske medarbejdere, fordeling på alder mm
 • Skoleudsættelse, dvs. hvor mange børn får udsat skolestart pga. personlige udfordringer

Udvalget vil på mødet have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til præsentationen. Derudover indgår præsentationen og den viden den afstedkommer som baggrundsviden i den temadrøftelse om kvalitet i dagtilbud, som er planlagt til 26. oktober 2023.

Præsentationen vil blive eftersendt med referatet.

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

88Orientering om opfølgning på forældredialog i foråret 2023

Resume

Skole, klub og SFO og Børn, familier og forebyggelse deltog 25. oktober 2022 sammen med administrationen på et møde med en forældregruppe, som kalder sig "Krudtugler og kanelgifler". I forlængelse af mødet besluttede begge udvalg i januar 2023, at forældrerepræsentanter skulle inviteres til videre dialog om fremadrettet fokus- og udviklingsområder for kommunens kommunikation og samarbejde med forældre. Derfor blev der i foråret 2023 afholdt forældreworkshops med disse emner som omdrejningspunkt. Med denne sag opsamles væsentlige perspektiver fra disse workshops. Centerchef for Børn og Skole og centerchef for Familie og rådgivning vil desuden præsentere disse på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Udsat til førstkommende møde.

Sagsfremstilling

Afledt af et møde i efteråret 2022 med en forældregruppe i Frederikssund Kommune der kalder sig "krudtugler og kanelgifler" blev der i foråret 2023 afholdt to forældreworkshops. Her deltog forældre til børn og unge i Frederikssund Kommune, der alle enten tidligere har haft eller aktuelt har brug for hjælp eller støtte i deres dagtilbud/skoletilbud, i deres fritid eller i familielivet.

Nedenfor redegøres kort for indholdet på de to workshops. Derudover præsenteres centrale perspektiver fra forældrene samt deres input til fremadrettede fokus- og udviklingsområder. Det bemærkes, at det er de centrale perspektiver der fremgår i denne sag, men at alle indsamlede perspektiver og input vil indgå i administrationen videre arbejde med at styrke samarbejdet med forældre og borgere generelt.

Afholdte forældreworkshops

På begge workshops deltog forældrerepræsentanter med en aktuel sag for at sikre, at der både drages lære af forældrenes konkrete oplevelser - både af de mindre gode forløb og af de gode forløb. Begge workshops havde et fremadrettet og løsningsorienteret fokus, centreret omkring forældrenes perspektiver og gode råd til forbedring og udviklingsområder, baseret på erfaringerne fra deres konkrete sager.

Begge workshops blev af administrationen oplevet som konstruktive og indsigtsfulde. Der blev ligeledes givet positive tilbagemeldinger fra flere af de deltagende forældre, som udtrykte at de har oplevet sig hørt og positivt inddraget. Hertil tilbød flere forældre deres tid og perspektiver i eventuelt fremadrettet samarbejde.

På workshoppene var der inviteret mellem syv og 10 forældre, hvilket gjorde det muligt at sikre en god og inddragende dialog, hvor alle kom til orde og kunne udfolde og uddybe holdninger og perspektiver.

Centrale forældreperspektiver

 • Tilfældighed - Nogle forældre oplever, at det kan være tilfældighed i den kvalitet af hjælp man som familie modtager fra kommunen. Forældrene forbinder i højere grad de gode og dårlige oplevelser med hvilken sagsbehandler, familiebehandler, konsulent osv. som familien møder. Forældrene oplever, at man nogle gange er heldige fremfor, at der konsekvent er en god sagsbehandling.
 • Gennemsigtighed - Gruppen af forældre efterspørger større gennemsigtighed. Forældrene efterspørger en højere grad af gennemsigtighed i arbejdet og vurderinger omkring børn og unge, der har brug for støtte af kommunen. Nogle forældre oplever forløbene ugennemskueligt og dermed utrygge, hvilket betyder at forældre kan opleve at skulle kæmpe børnenes sag og sikre at sagerne ikke glemmes.
 • Inddragelse - Forældrene efterspørger i høj grad en mere løbende og konsekvent inddragelse af forældre. De ønsker specifikt, at forældre bliver tættere samarbejdspartnere i barnets sag og i højere grad ses som en ressource med værdifuld indsigt.
 • Helhed - Forældrene efterspørger en højere grad af helhedsperspektiv i arbejdet omkring barnet - både at der ses på hele barnets liv, samt at der er fokus på hele familien. Herunder også at der er fokus på forældre som ressource og samarbejdspartner i at øge barnets trivsel i både skole og hjemmet. Forældrene ønsker at kommunen er opmærksom på, at den enkelte familie kan være i en sårbar og presset situation, hvorfor der skal være fokus på hvordan familierne bedre kan støttes i forløbet.

Fokus- og udviklingsområder fremadrettet

Dialogen med forældrene på de to workshops giver administrationen vigtig viden i forhold til, hvordan mødet med kommunen opleves når man som forældre har et barn der af den ene eller anden årsag har brug for en særlig hjælp i kortere eller længere tid. Den viden giver anledning til at sikre, at der opnås det bedst mulige og mest konstruktive samarbejde med forældrene i de konkrete sager.

Samarbejdet med forældre er vedvarende et tema, som centrene arbejder med fokus på at sikre en tættere dialog. Det er også et område som optager politikerne. Det er eksempelvis netop besluttet at nedsætte et politisk udvalg med fokus på ’det gode borgerforløb’. Udvalget vil arbejde med indsatsen fra oktober 2023 til oktober 2024.

På baggrund af forældredialogen på de to workshops arbejdes der på at sikre en mere brugervenlig hjemmeside, hvor forældrene nemmere og hurtigere kan finde den hjælp de har brug for eller få svar på de spørgsmål de måtte have. Desuden har dialogen med forældrene understreget vigtigheden af, at de kendte sagsgange og sagsforløb er udtømmende beskrevet på hjemmesiden, så forældrene nemt kan se hvilke skridt der er på vejen i deres barns sag. Det arbejde er i gang og flere procedurer og sagsgange eller nu beskrevet på hjemmesiden.

Administrationen bibeholder et generelt fokus på det gode samarbejde med forældre og borgere ved løbende at være i dialog med forældrene og evaluere på de konkrete forløb, og der planlægges desuden lignende workshops i foråret 2024.

Inddragelse

Ikke relevant for nærværende sag.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

89Orientering om revideret styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet

Resume

Som følge af budgetaftalen 2023-2026 er områdestrukturen på dagtilbudsområdet ændret fra fire til to områder. Med denne sag orienteres Børn, familier og forebyggelse om, at styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet er konsekvensrettet som følge af budgetbeslutningen. Indholdet i styrelsesvedtægten afspejler nu med Byrådets beslutning. Desuden er mulighederne for at oprette tre områdebestyrelser i stedet for to afdækket i sagen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget beder om at konstituering af de to nye områdebestyrelser afventer nærmere drøftelse i udvalget. Administrationen følger op på den del af styrelsesvedtægten, som vedrører fastsættelse af åbningstider.

Sagsfremstilling

Byrådets beslutning i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026 om en ændret områdestruktur på dagtilbudsområdet, har betydet at der nu er to dagtilbudsområder og to områdeledere. Denne ændring blev implementeret primo 2023. Områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet skal også tilpasses til den nye struktur, således at der fremover er én bestyrelse per område, altså to i alt.

Områdebestyrelsernes opbygning og beføjelser er beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet, hvorfor denne som følge af den politiske beslutning er blevet konsekvensrettet. Indholdet i styrelsesvedtægten afspejler nu Byrådets beslutning om to områder på dagtilbudsområdet og modsvarer dermed den nye struktur. I sagen præsenteres en tidslinje for de nye områdebestyrelsers ikrafttrædelse.

Den reviderede styrelsesvedtægt vedlægges som bilag til udvalgets orientering.

Bemærkninger til den reviderede styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten er alene revideret som følge af den ændrede områdestruktur, hvorfor det kun er forhold som er direkte relateret hertil, der er revideret. Det betyder at forhold vedrørende områderne, områdeledelsen og områdebestyrelsen er konsekvensrettet.

De væsentlige ændringer i styrelsesvedtægten er derfor:

 • Områdestrukturen ændres fra fire områder til to områder: Område Frederikssund og Område Hornsherred & Slangerup.
 • Antal områdeledere ændres fra fire til to, der skal arbejde tæt sammen og på tværs, og som i fællesskab udgør ledelsen af det samlede dagtilbudsområde.
 • Områdebestyrelserne ændres fra fire bestyrelser til to bestyrelser der modsvarer områderne: Forældrebestyrelse for område Frederikssund og Forældrebestyrelse for område Hornsherred & Slangerup.

Styrelsesvedtægten er også gjort mere enkel i opsætningen og som led i denne forenkling fremgår der ikke længere en egentlig indledning til styrelsesvedtægten. Derudover er der lavet få korrekturmæssige rettelser.

Administrationen er opmærksom på, at der i forbindelse med etablering af forældrebestyrelse for området Hornsherred & Slangerup er behov for at sikre, at forældre fra hele området er repræsenteret i forældrebestyrelsen. Dette er søgt imødekommet ved, at der i styrelsesvedtægten er indarbejdet konkrete kriterier for lokal repræsentation i områdebestyrelserne. Det betyder, at der i udgangspunktet skal vælges én forældrerepræsentant fra hvert børnehus, hvorfor der vil være en ligebyrdig repræsentation. På samme vis er der også indarbejdet krav om at der sikres bred personalerepræsentation. Det er også et krav i dagtilbudsloven.

Tidsperspektiv for konstituering af områdebestyrelser

Områdebestyrelserne er det sidste der mangler for at overgå til ny struktur efter Byrådet beslutning.

Der afholdes valg til bestyrelserne i ugerne 43-46. De to nye områdebestyrelser konstitueres umiddelbart herefter på møde.

Afdækning af muligheder for flere områdebestyrelser

Børn, familier og forebyggelse har bedt administrationen om at undersøge muligheden for at etablere tre områdebestyrelser i stedet for to: en bestyrelse for Frederikssund, en bestyrelse for Hornsherred og en bestyrelse for Slangerup. Dette er ønsket undersøgt med udgangspunkt i en opmærksom på, om Hornsherredets og Slangerups geografiske afstand kan være en udfordring i forhold til at sikre en repræsentativ forældrerepræsentation og en oplevelse af fællesskab i bestyrelsen.

Administrationen har dels undersøgt de juridiske rammer i dagtilbudsloven, de nuværende bestemmelser i styrelsesvedtægten og været i dialog med områdelederne om deres erfaringer med områdebestyrelsernes møder.

Som det hidtil og nu fremgår af styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet, så følger bestyrelsesstrukturen områdestrukturen. Det betyder at der er det antal bestyrelser som der er dagtilbudsområder. I dag er der to områder, hvorfor der i henhold til styrelsesvedtægten bør være to bestyrelser. Der kan jf. styrelsesvedtægten oprettes husråd i de enkelte børnehuse, der kan håndtere de daglige og nære praktiske og pædagogiske anliggender i det enkelte børnehus.

Herudover fremgår bestyrelsernes ansvar og rettigheder af Dagtilbudsloven. Her er det blandt andet beskrevet, at bestyrelsen skal fastsætte principper for anvendelsen af budgetrammen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Oprettes der to bestyrelser for ét område, vil to bestyrelser kunne have forskellige og potentielt modsatrettede holdninger til de principper, der skal gælde for anvendelsen af områdets budgetramme. Det vurderer administrationen er uhensigtsmæssigt.

Områdestrukturen med to områder på dagtilbudsområdet er besluttet politisk med budget 2023, hvorfor en opdeling af én af områdebestyrelserne i to forældrebestyrelser, vil være en opdeling, der ikke underbygges af den overordnede struktur, hvor der fortsat kun vil være to områder.

I henhold til ovenstående, så er det hensigtsmæssigt, at strukturen for områdebestyrelserne, ligesom strukturen for områdeledelse, i henhold til styrelsesvedtægten, følger områdestrukturen. Således understøttes de to dagtilbudsområder; område Hornsherred & Slangerup og område Frederikssund, af to områdeledere og to områdebestyrelser. I henhold til den tidligere beskrevne proces for overgangen til ny områdebestyrelsesstruktur, vil der pr. 1. januar 2024 være to områdebestyrelser: områdebestyrelsen for område Frederikssund og områdebestyrelsen for område Hornsherred & Slangerup. Hertil kommer muligheden for at oprette husråd i de enkelte børnehuse.

Med dette følger, at hver områdeleder har ledelsesopgaven for én områdebestyrelse og ét områdebudget.

Denne organisering fremgår af den reviderede styrelsesvedtægt som er vedlagt til udvalgets orientering.

Inddragelse

Områdeledere har været involveret i revideringen af styrelsesvedtægten og i afdækningen af muligheden for at oprette tre bestyrelser.

Økonomi

Center for Økonomi har inden bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

90Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Sager på vej 2023
 • Status på pædagogiske ledere i børnehusene samt ny områdestruktur
 • Tænketanken DEA, Frederikssund Kommune deltager i forløb om kapacitetsopbygning på dagtilbudsområdet
 • Børneliv i Sund Balance aktivitetsuge 41 (endeligt program klar primo oktober)

Bilag

91Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.