Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 14. juni 2023

Skibby Fritidscenter, Nyvej 7B, 4050 Skibby kl. 16.30

Referat
Fold alle punkter

25Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Stehr

Kai Raun

Stig Jensen

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

26Orientering om folkeoplysningsområdets økonomi

Resume

Udvalget orienteres om folkeoplysningsområdets økonomi pr. 14. juni 2023

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Stehr

Kai Raun

Stig Jensen

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 14. juni 2023. Den aktuelle økonomioversigt præsenteres på mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

27Beslutning om godkendelse af retningslinjer for aktivitetstilskud

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om at sende nye retningslinjer for aktivitetstilskud i høring.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Retningslinjerne for aktivitetstilskuddet sendes i høring i Frederikssund Idrætsråd (FIR), Børne- og ungdomsorganisationernes samråd (BUS) og Kultur i Frederikssund (KUF).
  2. Der træffes beslutning om retningslinjernes ikrafttrædelsesdato.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt.

Indstillingspunkt 2: Anbefales at ikrafttrædelsesdatoen er 1/1-24.

Fraværende:

Michael Stehr

Kai Raun

Stig Jensen

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev der igangsat en proces om at udarbejde nye retningslinjer for aktivitetstilskuddet. I forbindelse hermed blev der i samarbejde med FIR, BUS og KUF nedsat en følgegruppe, der skulle bidrage til udarbejdelsen af de nye retningslinjer.

Formålet med de nye retningslinjer er, at simplificere tilskudsreglerne og gøre administrationen af tilskuddene nemmere for foreningerne. Følgegruppen har ved 3 workshops drøftet formål og principper med at revidere aktivitetstilskuddet. Ved workshoppene er der blevet præsenteret forskellige scenarier og konsekvensberegninger for at illustrere effekten af ændrede regler.

Følgegruppen blev enige om at forfølge principperne i en model der indeholder et medlems- og uddannelsestilskud. Med denne model hæves medlemstilskuddet for at understøtte incitamentet til at fastholde og arbejde for flere medlemmer. Samtidig fastholdes en pulje øremærket til uddannelsestilskud, svarende til 20% af det samlede beløb der afsættes til aktivitetstilskud.

Med de nye retningslinjer bortfalder muligheden for at søge om tilskud til stævner og lejrture, træner- og instruktørløn, materialer og andre aktiviteter.

Det vil dog være muligt at søge om tilskud til stævner og lejrture gennem folkeoplysningsudvalget pulje til lokaletilskud.

Administrationen anbefaler, at retningslinjerne træder i kraft 1. januar 2024. Dette betyder at første udbetaling af tilskud efter de nye retningslinjer vil finde sted i februar 2025.

Se bilaget for oplæg til de nye retningslinjer.

Inddragelse

FIR og BUS har været inddraget i hele processen, sammen med følgegruppen der består af udvalgte foreningsrepræsentanter. Alle har bidraget til at udforme retningslinjerne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

28Orientering om status på fritidspasset

Resume

Folkeoplysningsudvalget får med en denne sag de nyeste tal på udviklingen af projekt Fritidspas til udsatte børn og unge.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Stehr

Kai Raun

Stig Jensen

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Projekt Fritidspas til udsatte børn og unge åbnede for indstillinger d. 1. maj 2022. Efter det har været muligt at indstille til et fritidspas i lidt over et år, præsenteres med denne sag, de nyeste tal på projektets udvikling.

Der er pr. 2 juni 2023 kommet 163 indstillinger til fritidspasset. I marts, april og maj 2023 er der sammenlagt kommet 73 indstillinger (gennemsnitligt ca. 24 om måneden).

11 af børnenes fritidspas er af forskellige årsager sat på standby. Der er pr. 2. juni 2023 fem børn, der er blevet genindstillet til et fritidspas, og dermed starter deres 2. sæson på et fritidspas. Målet er at opnå 200 indstillinger, inden projektperioden udløber 31. december 2023.

104 børn er siden projektperiodens start, startet til en fritidsaktivitet. De resterende indstillede børn og unge er i dialog med fritidsvejlederne, og/eller venter på at påbegynde en aktivitet.

Indstillingerne kommer fra flere forskellige fagligheder og centre:

- Center for familie og rådgivning: 71 indstillinger

- Center for børn og skole: 46 indstillinger

- Center for sundhed og forebyggelse: 27 indstillinger

- Andet: 19 indstillinger

De indstillede børn og unge fordeler sig over hele kommunen. Deres postnumre fordeler sig som følger:

- 3600 Frederikssund: 81

- 3550 Slangerup: 27

- 3630 Jægerspris: 26

- 4050 Skibby: 25

- Andet/skjult: 4

Udover indstillingerne til kontingentstøtte, er 15 børn blevet indstillet, og har modtaget støtte, til camps.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

29Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Stehr

Kai Raun

Stig Jensen

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

  • Indstilling af aktiviteter i Slangerup Familie Svøm
  • Fordeling af ledige tider i Slangerup Svømmehal

30Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.