Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. marts 2024

Mødelokale F8 kl. 17.00

Referat

Fold alle punkter

11Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Tommy Fritzen

12Orientering om folkeoplysningsområdets økonomi

Resume

Udvalget orienteres om folkoplysningsområdets økonomi pr. 19. marts 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Tommy Fritzen

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på folkeoplysningsområdets økonomi per 19. marts 2024. Aktuel økonomioversigt udleveres på mødet.

Udvalget orienteres desuden om, at mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdets flyttes til Center for Kultur, Fritid og Ungelivs budget. Mellemkommunal refusion er hos øvrige fagområder i Frederikssund Kommune ligeledes placeret centralt i centrene. Samtidig giver det Folkeoplysningsudvalget bedre mulighed for at budgettere, da der ikke skal afsætte midler til eventuelle udsving i udgifter ved mellemkommunal refusion.

13Beslutning om tilskud til folkeoplysende foreninger 2024

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal træffe beslutning om medlems- og aktivitetstilskud 2024 til folkeoplysende foreninger samt disponere over resterende midler i puljerne "uddannelse" og "andre aktiviteter".

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Oplæg til fordeling af aktivitets- og medlemstilskud godkendes.
  2. De resterende midler i puljerne "uddannelse" og "andre aktiviteter" disponeres.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt med de faldende bemærkninger.

Indstillingspunkt 2: De resterende midler udbetales som ekstra medlemstilskud.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Tommy Fritzen

Sagsfremstilling

Folkeoplysende foreningerne har inden 1. februar 2024 indsendt ansøgning om aktivitets- og medlemstilskud.

Administrationen har behandlet de indkomne ansøgninger og sikret, at ansøgningerne og beregningsgrundlaget lever op til gældende retningslinjer.

Foreningerne har ansøgt om samlet 9.818.406 kr. i tilskud. Der er afsat en ramme på 3.600.000 kr. til medlems- og aktivitetstilskud til fordeling mellem foreningerne. Administrationen har udarbejdet oplæg til fordeling af medlems- og aktivitetstilskud, som er vedlagt sagen som bilag.

Udvalget skal træffe beslutning om anvendelse af resterende midler i ”uddannelse” og ”andre aktiviteter”, som jf. retningslinjerne kan overføres til andre områder indenfor aktivitetstilskuddet. Midlerne kan også udbetales som ekstra medlemstilskud eller prioriteres til andre folkeoplysende formål. Der resterer 269.140 kr. til fordeling.

Tilskuddet bliver udbetalt i løbet af første kvartal af 2024.

Der er desuden vedlagt bilag med oversigt over, hvilke emner administrationen forslår imødekommet og afslået.

Unge, fritid og idræt godkendte 5. september 2023 i sag 98 nye retningslinjer for medlems- og aktivitetstilskud til folkeoplysende foreninger. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2024, hvilket betyder at første udbetaling efter de nye regler vil finde sted i foråret 2025.

Bilag

14Beslutning om godkendelse af Frederikssund Figurspils Festival som folkeoplysende forening

Resume

Foreningen Frederikssund Figurspils Festival ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om deres godkendelse. Punktet indeholder fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Godkende Frederikssund Figurspils Festival som folkeoplysende forening.

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 24. januar 2024, pkt. 3:

Foreningen er ikke godkendt. Sagen fremlægges igen ved næste møde, såfremt foreningen har fremsendt reviderede vedtægter samt uddybet referat fra den stiftende generalforsamling.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Beslutning

Foreningen godkendt.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Tommy Fritzen

Sagsfremstilling

Frederikssund Figurspils Festival ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Foreningens formål er at fremme figurspil for alle borgere, køn og aldre i Danmark samt at være et samlingspunkt, der hylder figurspillets værdier og glæder, og være med til at udvikle medlemmernes kreative og spilfærdige evner. Nærmere uddybning af foreningens formål fremgår af vedtægterne.

Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling 6. januar 2024. De har på nuværende tidspunkt 7 medlemmer, hvoraf ingen medlemmer er under 25 år.

Administrationen har gennemgået foreningens vedtægter og vurderer, at de lever op til kravene som beskrevet i folkeoplysningsloven og tilhørende bekendtgørelse.

Fortsat sagsbehandling til Folkeoplysnings, 19. marts 2024:

Frederikssund Figurspils Festival har fremsendt nye vedtægter samt referat af stiftende generalforsamling. Disse er vedlagt sagen som bilag. Foreningen har igangsat de første aktiviteter i samarbejde med Frederikssund Bibliotek.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med foreningen om deres vedtægter og ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening.

Bilag

15Beslutning om ansøgning til puljen for internationalt samarbejde - FC Hornsherred

Resume

FC Hornsherred ansøger puljen for internationalt samarbejde om 15.500 kr. til deltagelse i stævnet Easter Open der afholdes i Holland 28/3-24 til 1/4-24. Ansøgningen udgør et tilskud på 500 kr. per deltager.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgning imødekommet.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Tommy Fritzen

Sagsfremstilling

FC Hornsherred ansøger om 15.500 kr. i puljen for international samarbejde, til deltagelse i det hollandske stævne Easter Cup. FC Hornsherred er et samarbejde mellem Skibby Idrætsklub og Jægerspris Idrætsklub, der deltager Easter Cup 2024 s. 28/3-24 til 1/4-24.

FC Hornsherred deltager i stævnet med drengehold årgang 2010 + 2011, og har fået tilmelding fra samlet 31 børn og 5 forældre/trænere. De forventer at deltagelsen i stævnet vil styrke sammenholdet og fællesskabet på holdet, og være en unik oplevelse for de deltagende drenge, som de ellers ikke ville få.

Prisen pr. deltager er 3.320 kr. FC Hornsherred har modtaget 9.000 kr. i støtte fra DBU, og Skibby Idrætsklub og Jægerspris Idrætsklub bidrager med samlet 800 kr. i tilskud pr. deltagende barn. (i alt 24.800 kr.). De ansøger puljen for internationalt samarbejde om et tilskud på 15.500 kr. svarende til et tilskud på 500 kr. pr. deltagende barn. Tilskuddet skal være med til at nedbringe deltagerbetalingen.

Foreningen benytter et rejsebureau der arrangerer turen og står for det praktiske omkring transport og indkvartering.

Foreningens ansøgning, inklusiv uddybning af budgetposter, er vedlagt sagen som bilag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Bilag

16Meddelelser

Beslutning

Lokalefordelingsprocessen er i gang, og første udkast er sendt i høring hos foreninger og aftenskoler.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Tommy Fritzen

Sagsfremstilling

  • Åbnet for tilmeldinger til foreningskurser i foråret 2024.
  • Puljer er åbnet for ansøgninger

17Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.