Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. april 2024

Mødelokale F8 kl. 16.30

Referat

Fold alle punkter

18Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Udvalget tog stilling til Kai Rauns habilitet i sag 26, og vurderede at han ikke var inhabil da samrådet ansøger på vegne af aftenskolerne.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

19Orientering om Folkeoplysningsudvalgets økonomi

Resume

Udvalget orienteres om folkoplysningsområdets økonomi pr. 18. april 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på folkeoplysningsområdets økonomi per 18. april 2024. Aktuel økonomioversigt udleveres på mødet.

20Beslutning om sæsonfordeling af kommunale haller og sale 2024/2025

Resume

Udvalget skal med denne sag behandle udkast til sæsonfordeling af kommunale haller, sale og specialfaciliteter for sæson 2024/2025.

Tildeling af kommunale lokaler til foreninger og aftenskoler sker på baggrund af folkeoplysningslovens §21 samt Frederikssund kommunes Lokalefordelingsregler og principper.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Sæsonfordeling 2024/2025 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeoplysningsloven § 21 og Frederikssund Kommunes Lokalefordelingsregler er der udarbejdet udkast til lokalefordeling for sæsonen 2024/2025.

Vedlagte udkast til lokalefordeling er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen, Frederikssund Idrætsråd og Aftenskolernes Samråd.

Processen har fulgt det beskrevne årshjul i lokalefordelingsreglerne. Frederikssund Idrætsråd og Aftenskolernes Samråd har behandlet og indstillet hhv. beregningen af normtal, og udkast til sæsonfordelingen 2024/2025, som har været sendt i høring. Der er indkommet 10 høringssvar - alle høringssvar er indkommet rettidigt. De steder hvor høringssvarene tillod ændringer, der ikke skabte nye konflikter, er ændringerne blevet indstillet til vedtagelse i udkastet. Alle konflikter er blevet løst i dialog med foreningerne.

I vedlagte bilag er det endelige udkast til sæsonfordeling med kommentarer og indkomne høringssvar. Fordelingen består af 2 runder. Den 1. runde er styret af foreningernes normtal, der beskriver antal timer der kan søges i primetime, der er defineret som tiden mellem 16:00-22:00 på hverdage og lørdage fra 08:00-13:00. Efter 1. runde, som afsluttes med dialogmøder, kunne foreningerne søge øvrige ledige tider.

De udendørsidrætter der normeres til indendørshaltid har en kortere indendørssæson end indendørsidrætterne. Det giver mulighed for at indendørsidrætter og selvorganiseret igennem Wannasport kan øge udnyttelses af de kommunale idrætsfaciliteter. Foreningerne har mulighed for i ydersæsonen at tilbyde ekstra træningstid til hold og talenter.

Inddragelse

Sæsonfordelingen har været sendt i høring hos foreninger og aftenskoler. Der har derudover været afholdt 4 dialogmøder med foreninger i deres respektive områder, hvor evt. konflikter har været drøftet for at finde løsninger.

Bilag

 • (Lukket bilag)
 • (Lukket bilag)

21Beslutning om tildeling af lokaletilskud

Resume

Frederikssund Børnefilmklub og Musashi Kampsportscenter har søgt om at modtage lokaletilskud. Da begge ansøgninger er nye, skal udvalget træffe beslutning om de skal godkendes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Lokaletilskuddet til Frederikssund Børnefilmklub godkendes.
 2. Lokaletilskuddet til Musashi Kampsportscenter godkendes.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget udbetaler hver år lokaletilskud til foreninger, der ejer egne lokaler eller lejer sig ind i lokaler. Udbetalingen af lokaletilskuddet sker som beskrevet i Folkeoplysningsloven og Frederikssund Kommunes regler.

Frederikssund Børnefilmklub og Musashi Kampsportscenter har begge søgt om lokaletilskud. Da begge ansøgninger er fra foreninger der ikke tidligere har søgt om lokaletilskud, skal udvalget træffe beslutning om tilskuddet skal godkendes. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5, nr. 4 kan udvalget træffe beslutning om, der ikke ydes tilskud til driftsudgifter i forbindelse med nye lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Frederikssund Børnefilmklub:

Foreningen har gennem flere år haft sine aktiviteter det nuværende Park Teater, og foreningen lejer sig ind i lokalerne på Jernbanegade 41, 3600 Frederikssund

Hvis foreningen godkendes til at modtage lokaletilskud, vil foreningen fremover kunne modtage et lokaletilskud på ca. 12.000 kr. årligt.

Frederikssund Børnefilmklub har i alt 1114 medlemmer, heraf er 963 medlemmer under 25 år.

Foreningen har ikke indgået lejekontrakt med Park Teater, men betaler for leje af brug af lokalerne.

Musashi Kampsportscenter:

I forbindelse med foreningen sidste år blev godkendt som en folkeoplysende forening, blev det samtidig undersøgt om foreningens aktiviteter kunne foregå i kommunale lokaler, hvilket ikke var muligt. Foreningen har gennem flere år haft sine aktiviteter i lokalerne på Københavnsvej 19, 3550 Slangerup, og foreningen har derfor valgt at leje sig ind i lokalerne på Københavnsvej 19. Hvis foreningen godkendes til at modtage lokaletilskud, vil foreningen fremover kunne modtage et lokaletilskud på ca. 75.000 kr. årligt.

Musashi Kampsportscenter har i alt 74 medlemmer, heraf er 47 medlemmer under 25 år.

Der er i april 2024 udbetalt 730.000 kr. i lokaletilskud. Udvalget har i 2024 afsat 830.000 kr. til lokaletilskud.

Bilag

 • (Lukket bilag)
 • (Lukket bilag)

22Beslutning om beretning overfor Byrådet om årets virksomhed

Resume

Udvalget skal med denne sag godkende årsberetning 2023 som aflægges for byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Årsberetningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget aflægger jf. § 13 i styrelsesvedtægterne beretning om årets virksomhed overfor Byrådet .

Administrationen har udarbejdet udkast til årsberetning for 2023 til udvalgets drøftelse og godkendelse. Oplæg til årsberetningen er vedlagt sagen som bilag.

Bilag

 • (Lukket bilag)

23Beslutning om ansøgning til puljen for internationalt samarbejde - KFUM Fjordbyens sønner

Resume

KFUM Fjordbyens Sønner ansøger Folkeoplysningsudvalgets pulje for internationalt arbejde om 20.000 kr. til deltagelse i Essex internationale Jamboree i England. De søgte midler skal dække dele af udgiften til deltagelsesgebyr, ophold, leje af udstyr og transport.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

KFUM Fjordbyens Sønner søger om 20.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets pulje for internationalt samarbejde. Gruppen har tilmeldt sig Essex internationale Jamboree i England d. 27/7-3/8, der er en international spejderlejr, som samler spejdere fra hele verden. De ønsker at give spejderne mulighed for at opleve en spejderlejr i udlandet, efter besøg fra udenlandske spejdere ved den danske ”spejdernes lejr” i sommeren 2022. Gruppen deltager med 8 spejdere og 2 ledere ved Essex international Jamboree.

Spejderlejren samler 10.000 spejder fra England og resten af verden til en uge med udfordringer, eventyr og sjov. I løbet af ugen deltager spejderne i en lang række aktiviteter som bliver afholdt på tværs af grupper og lande. KFUM Fjordbyens Sønner håber at de kan få en kontakt til en udenlands spejdergruppe, som de kan holde kontakten med og evt. få besøg af i Danmark.

Gruppen planlægger er at tage til London to dage før lejrens start, for at give spejderne en oplevelse af England og London og se landet uden for lejren.

Den samlede pris for deltagelse i spejderlejren per deltager er 8.300 kr. Tilskuddet på 20.000 kr. skal være med til at nedbringe deltagerbetalingen med 2.000 kr. per deltager. Gruppen bidrager med 1.000 kr. i tilskud per deltager.

Se bilag for budget og ansøgning.

Administrationen har modtaget KFUM Fjordbyens Sønners årsregnskab for 2023. De har en egenkapital på 31.641 kr.

Bilag

 • (Lukket bilag)

24Beslutning om ansøgning til initiativpuljen - B.K. Styrke

Resume

B.K. Styrke ansøger Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje om 16.000 kr. til initiativet ”ska’ vi lægge arm”. Det ansøgt beløb dækker indkøb af 2 armlægningsborde samt armlægningskursus til foreningens trænere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgning godkendes med 11.500 kr. i tilskud til indkøb af borde.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

B.K. Styrke søger om 16.000 fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje til initiativet ”ska’ vi lægge arm”.

Foreningen ønsker at give flere børn en succesoplevelse, og har oplevet stigende interesse for armlægningssporten, blandt børn der ikke normalt holder til i deres forening.

Med erfaringer fra brydesporten og rådgivning hos Armbrydning Danmark, har B.K. Styrke undersøgt mulighederne for at understøtte efterspørgslen og tilbyde armlægning. De ønsker at starte aktiviteten op efter sommerferien, og tilbyde armlægning en gang om ugen samt deltage i skolens motionsuge. Foreningen holder til på Slangerup skole afdeling Byvang, hvor både lærer og pædagoger har været positive overfor foreningens initiativ. Samarbejdet mellem foreningen og skolen har eksisteret længe, og foreningen ønsker at udvide deres tilbud og muligheder for endnu flere samarbejder med skolen.

De søgte midler skal dække indkøb af 2 armlægningsborde, fragt og et kursus til foreningens instruktører. Eventuelle ekstraudgifter vil blive afholdt af foreningen selv. Se bilag for ansøgning.

Administrationen har modtaget B.K. Styrkes årsregnskab for 2023. De har en egenkapital på 49.527 kr.

Bilag

 • (Lukket bilag)

25Beslutning om ansøgning til initiativpuljen - DDS Grevinde Danner Gruppe

Resume

DDS Grevinde Danner Gruppe ansøger Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje om 2.780 kr. til et fastholdelsesinitiativ hvor Gruppens ældste spejdere skal planlægge og gennemføre en kanotur der styrker sammenholder og øger deres kompetencer. Det ansøgt beløb dækker forplejning, lejeudgifter og transport.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgningen ikke imødekommet da den ikke falder indenfor retningslinjerne.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

DDS Grevinde Danner Gruppe søger om 2.780 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje til et fastholdelsesinitiativ, hvor gruppens ældste spejdere skal planlægge og gennemføre en kanotur i Sverige. Formålet med turen er at fastholde de ældste spejdere på 20-21 år i gruppen, og give dem en god oplevelse med at planlægge og gennemføre en kanotur over flere dage. Målet er at spejderne styrker deres sammenhold og kompetencer, og får mod på at planlægge en lignende tur for gruppens yngre spejdere, der understøtter gruppens vision om udfordrende og udviklende arrangementer for alle spejdere.

Projektet indebærer blandt andet at spejderne skal afholde planlægningsmøder, stå for indkøb og pakning, transportere sig til Sverige og hjem samt slå lejr undervejs på turen. Spejder skal benytte de færdigheder inden for friluftsliv som de har opbygget over de seneste år som spejdere i gruppen.

De søgte midler skal dække transportudgifter, forplejning og lejeudgifter til kano.

Se bilag for ansøgning og budget.

Administrationen har modtaget DDS Grevinde Danner Gruppes årsregnskab for 2023. De har en egenkapital på 994.050 kr. hvoraf størstedelen er bundet i ejendom og grund. Se bilag for kommentarer til regnskab

Bilag

 • (Lukket bilag)

26Beslutning om ansøgning til initiativpuljen - Aftenskolernes Samråd

Resume

Aftenskolernes Samråd ansøger Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje om 50.000 kr. til initiativet ”flere i fællesskaber”, der består af et partnerskab mellem to aftenskoler og Frederikssund Kommunes afdeling for Træning og Forebyggelse. Det ansøgt beløb dækker nedsættelse af deltagerbetalingen på hold hos Gigtskolen og LOF-Frederikssund der er de to aftenskoler, som er en del af partnerskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

Aftenskolernes Samråd søger om 50.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje til initiativet ”flere i fællesskaber”. Initiativet er et partnerskab, som er indgået mellem Aftenskolernes Samråd og Frederikssund Kommunes afdeling for Træning og forebyggelse der varetager bl.a. kommunal genoptræning.

Formålet med partnerskabet er, at tilbyde borgere der har været i træningsforløb hos Forebyggelse og Træning muligheden for fortsætte med at være fysisk aktive. Det ønskes med partnerskabsaftalen, at borgerne får bedre mulighed for at fortsætte en aktiv hverdag i fællesskab med andre, så fysisk inaktivitet, genindlæggelse på hospitalet og ensomhed forebygges. Samtidig giver det mulighed for at flere borgere kan deltage i aftenskolernes tilbud, og tiltrække en ny målgruppe til at tage del i fællesskaberne.

Dette ved at oprette hold i dagtimerne hos aftenskolerne, der har tilpassede aktiviteter. Aftenskolerne LOF-Frederikssund og Gigtskolen vil stå for at oprette hold og varetage undervisningen.

Forebyggelse og Trænings rolle i partnerskabet indebærer bl.a. vejledning af borgerne og deres pårørende til, hvilke hold under partnerskabsaftalen der kan være relevante for dem at fortsætte på. Der arbejdes desuden på, at en medarbejder fra Forebyggelse og Træning deltager sammen med borgerne på et hold. Det kan eksempelvis være, at den sidste træningsgang på Forebyggelse og Trænings egne hold flyttes til svømmehallen eller naturen, så borgerne kan møde aftenskolernes undervisere og prøve aktiviteten

Partnerskabet igangsættes i 2024 og evalueres inden årets udgang.

De søgte midler i initiativpuljen skal nedbringe deltagerbetalingen for deltagerne der kommer fra de kommunale træningsforløb. Imødekommes ansøgningen vil de 50.000 kr. blive delt lige mellem de to aftenskoler, og tilskuddet udbetalt direkte til dem.

Se bilag for ansøgning og partnerskabsaftale.

Administrationen har modtaget Aftenskolernes årsregnskab for 2023. De har en egenkapital på 11.000 kr.

Bilag

 • (Lukket bilag)
 • (Lukket bilag)

27Drøftelse af idræts- og lederprisfest 2023

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne drøftelsessag evaluere idræts- og lederprisfesten, som blev afholdt i Skibbyhallen tirsdag 27. februar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal med denne drøftelsessag evaluere idræts- og lederprisfesten, som blev afholdt i Skibbyhallen tirsdag 27. februar.

Udvalget besluttede 23. august 2023 i sag 40, at arrangementet skulle indeholde bespisning, musikalsk indslag fra musikskolen, oplægsholder og uddeling af 4 priser samt anerkendelser.

Administrationen har samlet nedstående til en evaluering af arrangementet.

251 havde tilmeldt sig. 95 atleter og spejdere modtog anerkendelser.

Processen omkring åbningen for indstilling af kandidater, udvalgets beslutning om nominerede og afvikling af selve arrangementet, forløb bedre end tidligere år. Det betød at de nominerede fik besked i god tid, og fik mulighed for at planlægge deltagelsen i arrangementet.

Selve aftenen forløb som planlagt. Frederikssund Musikskoles festorkester spillede ca. 15 min inden arrangementet startede, hvorefter oplægsholderen Søren Østergaard leverede en times oplæg. Oplægget om ungdomskultur og fritid blev velmodtaget af deltagerne.

Café Kignæs leverede mad og drikkevarer, der ligeledes blev rost af børn som voksne.

Programmet var lagt omvendt i forhold til sidste år, så oplægget kom før spisningen og aftenen sluttede af med uddeling af priser. Denne rækkefølge sikrede at deltagerne ikke gik før tid, og spændingen omkring prisvinderne først blev udløst sidst på aftenen. Samtidig var der god fokus under oplægget.

Der har været positiv feedback fra deltagerne, der blandt andet har rost arrangementet for at give plads til både børn og voksne, og mulighed for at de små kan udfolde sig i hallen.

Administrationen har samlet følgende input som kan indgå i drøftelserne

 • De nominerede til de 4 priser kan synliggøres bedre under præsentationen af dem. Det kan være ved at rejse sig i salen eller alle nominerede bliver kaldt op på scenen. Således får de anerkendelse selvom de ikke vinder prisen
 • De nominerede som ikke vinder kan modtage en mindre gave som anerkendelse af deres nominering til prisen

Der var afsat 145.000 til arrangementet. Alle udgifter er bogført og budgettet overholdes med et mindre beløb i overskud.

28Anmodning om optagelse af sag angående tilskud til Aftenskolernes Samråd

Beslutning

Sagen optages på udvalgets næste møde med de faldende bemærkninger.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

Kai Raun fra Aftenskolernes Samråd anmoder om, at der optages en sag på Folkeoplysningsudvalgets dagsorden om tilskud til arbejdet i Samrådet.

Aftenskolernes Samråd besluttede på deres generalforsamlingen den 13. marts 2024, at søge om tilskud/støtte til Samrådets arbejde på 10.000 kr. Samrådet må konstatere, at det er svært at drive et Samråd uden økonomiske midler og søger derfor om tilskud til Samrådet arbejde. Samtidig har Samrådet besluttet, at opkræve et kontingent fra aftenskolerne i kommunen på 500 kr. pr. år. Samrådet servicerer 9 aftenskoler/oplysningsforbund.

En række kommuner støtter deres samrådet økonomisk i form af et årligt tilskud til samrådenes arbejde.

Samrådet udfører et frivilligt stykke arbejde i forhold til arbejdet med diverse opgaver, som er forbundet med diverse omkostninger. Det bliver sværere og sværere at få nogen til at udføre arbejdet uden en vis form for refusion af de omkostninger, som er forbundet med opgaven.

29Meddelelser

Beslutning

Ny dato for foreningskursus findes i Juni 2024.

Taget til efterretning.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Sagsfremstilling

 • Arbejdet med Aktiv Fritid er opstartet

30Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.