Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. juni 2024

Frederikssund Kultur- og Havnebad, 3600 Frederikssund kl. 16.30

Referat

Fold alle punkter

31Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

32Orientering om folkeoplysningsområders økonomi

Resume

Udvalget orienteres om folkeoplysningsområdets økonomi per 13. juni 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på folkeoplysningsområdets økonomi per 13. juni 2024. Aktuel økonomioversigt udleveres på mødet.

33Beslutning om tildeling af lokaletilskud

Resume

Frederikssund Børnefilmklub og Musashi Kampsportscenter har søgt om at modtage lokaletilskud. Da begge ansøgninger er nye, skal udvalget træffe beslutning om de skal godkendes. Punktet indeholder fortsat sagsbehandling.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Lokaletilskuddet til Frederikssund Børnefilmklub godkendes.
 2. Lokaletilskuddet til Musashi Kampsportscenter godkendes.

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 18. april 2024, pkt. 21:

Udsat til næste møde.

Fraværende:

Alice Linning. Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Godkendt. Indgår i tilskudsfordelingen fra 2025.

Indstillingspunkt 2: Udsat. Udvalget ønsker dokumentation for foreningens aktivitetsniveau.

Fraværende:

Anne Sifoe Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

Sagsfremstilling

Fortsat sagsbehandling til mødet i Folkeoplysningsudvalget 13. juni 2024

Administrationen har modtaget lejekontrakt for Musashi Kamsportcenter.

Frederikssund Børnefilmklub har oplyst, at de benytter kommunale lokaler til deres møder ca. fem gange om året samt Kulturhuset Elværket til enkelte arrangementer. Til deres normale visninger ønsker de at benytte Parkteatret, for at give medlemmer den kulturelle oplevelse som de ønsker. Der er ikke en kommunal biograf i Frederikssund med biografsæder, lydanlæg og lærred som Parkteatret kan tilbyde. Frederikssund Børnefilmklub og Parkteatret har indgået lejekontrakt.

Børnefilmklubben Holger, som holder til i Slangerup, benytter Slangerup Bio til deres visninger, som er kommunal eget og drevet af frivillige.

Udvalget kan beslutte, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter i forbindelse med nye lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen, i henhold til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5, nr. 4. Udvalget kan også beslutte at nedsætte tilskuddet vis driftsudgifterne for et lokale, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt jævnfør Folkeoplysningslovens §26. Vælger udvalget at nedsættes tilskuddet efter §26 skal det ske efter objektive kriterier, og bestemmelsen giver således ikke hjemmel til en generel nedsættelse af tilskuddet.

Frederikssund Kommune udbetalte i 2023 gennemsnitlig 904 kr. i lokaletilskud pr. medlem under 25 år. Tre foreninger fik mere end 2000 kr. per medlem under 25 år i lokaletilskud i 2023. Tallet varierer fra år til år på grund af varierende lokaleudgifter og antal medlemmer.

Sagsbehandling til møde i Folkeoplysningsudvalget 18. april 2024:

Folkeoplysningsudvalget udbetaler hver år lokaletilskud til foreninger, der ejer egne lokaler eller lejer sig ind i lokaler. Udbetalingen af lokaletilskuddet sker som beskrevet i Folkeoplysningsloven og Frederikssund Kommunes regler.

Frederikssund Børnefilmklub og Musashi Kampsportscenter har begge søgt om lokaletilskud. Da begge ansøgninger er fra foreninger der ikke tidligere har søgt om lokaletilskud, skal udvalget træffe beslutning om tilskuddet skal godkendes. I henhold til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 5, nr. 4 kan udvalget træffe beslutning om, der ikke ydes tilskud til driftsudgifter i forbindelse med nye lejemål, hvis det medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Frederikssund Børnefilmklub:

Foreningen har gennem flere år haft sine aktiviteter det nuværende Park Teater, og foreningen lejer sig ind i lokalerne på Jernbanegade 41, 3600 Frederikssund

Hvis foreningen godkendes til at modtage lokaletilskud, vil foreningen fremover kunne modtage et lokaletilskud på ca. 12.000 kr. årligt.

Frederikssund Børnefilmklub har i alt 1114 medlemmer, heraf er 963 medlemmer under 25 år.

Foreningen har ikke indgået lejekontrakt med Park Teater, men betaler for leje af brug af lokalerne.

Musashi Kampsportscenter:

I forbindelse med foreningen sidste år blev godkendt som en folkeoplysende forening, blev det samtidig undersøgt om foreningens aktiviteter kunne foregå i kommunale lokaler, hvilket ikke var muligt. Foreningen har gennem flere år haft sine aktiviteter i lokalerne på Københavnsvej 19, 3550 Slangerup, og foreningen har derfor valgt at leje sig ind i lokalerne på Københavnsvej 19. Hvis foreningen godkendes til at modtage lokaletilskud, vil foreningen fremover kunne modtage et lokaletilskud på ca. 75.000 kr. årligt.

Musashi Kampsportscenter har i alt 74 medlemmer, heraf er 47 medlemmer under 25 år.

Der er i april 2024 udbetalt 730.000 kr. i lokaletilskud. Udvalget har i 2024 afsat 830.000 kr. til lokaletilskud.

Bilag

 • Frederikssund Børnefilmklub - ansøgning.pdf (Lukket bilag)
 • Musashi (Lukket bilag)
 • Musashi lejekontrakt.pdf (Lukket bilag)
 • Aftale mellem Park Teateret og Frs BørneFilmKlub.pdf (Lukket bilag)
 • Regnskab Frederikssund Børnefilmklub (Lukket bilag)

34Beslutning om ansøgning til initiativpuljen - Slangerup Dartklub

Resume

Slangerup Dartklub ansøger Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje om 77.700 kr. til opstart af et samarbejde med to internationale spiller og en coach, der skal styrke klubben. Det ansøgte beløb dækker honorar til trænerne, rejse- og hotelomkostninger samt coaching.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgning ikke imødekommet, da den ikke falder inden for puljens kriterier.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

Sagsfremstilling

Slangerup Dartklub søger om 77.700 fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje til opstart af et samarbejde med 2 internationale darttrænere og en coach. En af klubbens spillere har været i Skotland til en turnering, og fik herigennem skabt den indledende kontakt, der nu er ført til et samarbejde mellem Slangerup Dartklub og de skotske trænere og coach.

Klubben har indgået et samarbejdet da de ønsker at styrke både deres bredde- og eliteafdeling, så alle 200 medlemmer kan få gavn af initiativet. Derudover er deres ambition, at få en af deres spillere til at kvalificere sig til verdensmesterskaberne i dart. Opstarten af initiativet med de skotske samarbejdspartnere er en unik mulighed for at løfte klubben, og styrke det danske dartmiljø.

Klubben opstartede samarbejdet medio maj 2024, hvor de fløj de tre internationale samarbejdspartnere til Danmark. Opholdet bød på 5 dage med trænninger, erfaringsudveksling og coaching, der har været en succes i klubben. En del af samarbejdet omhandler desuden, at coachen kommer forbi Slangerup dartklub 4-5 gange om året for at opretholde kontakten og sørge for fortsat udvikling af klubbens medlemmer. Udgifterne til samarbejdet dækker honorar til trænerne, rejse- og hotelomkostninger samt coaching. Klubbens egenkapital har indtil videre dækket udgifterne i forbindelse med besøget.

Administrationen har modtaget Slangerup Dartklubs årsregnskab for 2023. De har en egenkapital på 79.836 kr.

Bilag

35Beslutning om ansøgning til initiativpuljen - Frederikssund Figurspilfestival forening

Resume

Frederikssund Figurspil festival forening ansøger Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje om 163.875 kr. til Frederikssund Figurspils festival, der afholdes i Frederikssund i uge 42. Det ansøgt beløb dækker forskellige udgifter i forbindelse med festivalen, blandt andet kost og logi for internationale spillere, tryk og print samt udgifter til underholdning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen.

Beslutning

Ansøgning imødekommet med 13.000 kr. til speciallavet spilbord, og 9.000 kr. til Mierce Miniature bitkasse.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

Sagsfremstilling

Frederikssund Figurspil festivals forening søger om 163.875 fra Folkeoplysningsudvalgets Initiativpulje til Frederikssund Figurspils festival, der afholdes i Frederikssund i uge 42. Det er første gang at festivalen afholdes, og foreningens ambitioner er at blive nordens største festival inden for Warhammer, der er en genre inden for brætspil og figurspil.

Festivalen samler børn, unge, voksne og udsatte omkring figurspil, turneringer og maling af figurer. Foreningen har allerede afviklet de første aktiviteter i samarbejde med Frederikssund Bibliotek, der leder op til festivalens afvikling i uge 42. Selve festivalen byder på turneringer og små events rundt omkring i byen. Deltagerne skal købe billet til dele af festivalens aktiviteter. Billetprisen er på 325-450 kr. Se bilag for beskrivelser af festivalens aktiviteter.

Foreningen søger initiativpuljen om forskellige udgifter forbundet med festivalen:

59.875 kr. til turneringsomkostninger i samarbejde med Hydra Events.

12.000,00 kr. til Stand Up arrangement for festivalens deltagere.

2.000 kr. til Rogue Trader Rock Musik.

30.000 kr. til logi og transport for VIP-gæster fra ind- og udland (8 briter og 2 fra Jylland).

30.000 kr. til print og tryk hos Unideco af blandt andet bannere og flyers

13.000 kr. til speciallavet spilbord

9.000 kr. til Mierce Miniatures bitkasse, der er små figurer som børn kan lege med

8.000 kr. til skulptering og støbning af maskot

Samlet søges der således om 163.875 kr. Se vedlagte budget for hele festivalens budget, samt uddybning af budgetposter.

Administrationen vurderer, at udgifterne til turneringsomkostninger samt speciallavet spilbord falder inden for puljens retningslinjer.

Foreningen har søgt 3 fonde som de afventer svar fra. Der er til dels søgt om de samme udgifter hos fondene som til Initiativpuljen.

Bilag

36Beslutning om godkendelse af Jægerspriskoret som folkeoplysende forening der tilbyder voksenundervisning

Resume

Jægerspriskoret ansøger om at blive godkendt som forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om deres godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Jægerspriskoret godkendes som folkeoplysende forening der tilbyder voksenundervisning, og
 2. der træffes beslutning om evt. tilskud for 2024.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Foreningen er godkendt.

Indstillingspunkt 2: Der træffes beslutning om tilskud i 2024 ved behandling af sag om fordeling af tilbageløbsmidler til august

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

Sagsfremstilling

Jægerspriskoret ansøger om at blive godkendt som forening der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning. Foreningen har tidligere været et hold i DOF Skibby Aftenskole, men de har meddelt Jægerspriskoret at de ikke længere er i stand til at have holdet.

Jægerspriskoret har forespurgt en anden aftenskole om de eventuelt kunne være fungere som et hold hos dem, men denne løsning ville blive for dyr for koret. Derfor ønsker de nu at godkendes som forening.

Foreningens formål er at samles til korsang med henblik på: At dygtiggøre sig inden for sang i fællesskab med andre, lokalt virke og medvirke ved koncerter og korarrangementer.

Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling 30. maj 2024. De har på nuværende tidspunkt 28 medlemmer.

Administrationen har gennemgået foreningens vedtægter og vurderer, at de lever op til kravene som beskrevet i folkeoplysningsloven og tilhørende bekendtgørelse.

Tilskud:

Jægerspriskoret ønsker at søge om tilskud til deres aktiviteter i efteråret 2024. Godkendes foreningen vil de kunne modtage 14.600 kr. i tilskud for efteråret 2024, på baggrund af deres forventede aktivitetstimer. Årligt vil de kunne modtage ca. 30.000 kr.

Der kan søges om tilskud til voksenundervisning pr. 15. oktober hvert år, hvorefter folkeoplysningsudvalget vedtager tilskudsfordelingen omkring 1. december. I henhold til Frederikssund Kommunes retningslinjer for tilskud til voksenundervisning pkt. 4f skal nye foreninger, i forbindelse med ansøgning om tilskud, give oplysning om foreningens forventede virksomhed i tilskudsåret. Folkeoplysningsudvalget foretager på baggrund heraf en konkret vurdering af virksomheden, og udmelder herefter tilskudstilsagn.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte at tildele Jægerspriskoret et ekstraordinært tilskud til opstart af deres aktiviteter. Tilskuddet kan prioriteres fra andre områder, eksempelvis tilbageløbsmidlerne, der normalt fordeles til aftenskoler der jf. deres regnskaber kunne have modtaget mere i tilskud. Det forventes at aftenskolernes samlede tilbageløbsmidler vedrørende regnskab 2023 vil være ca. 105.000 kr. Sag om fordeling af tilbageløbsmidler forelægges udvalget i august måned.

Bilag

37Beslutning om informationssider til Aktiv Fritid

Resume

Samrådene har ytret ønske om at få en halv til en hel sides annonce i folderen Aktiv Fritid, så de kan gøre opmærksom på deres arbejde. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om, hvilke informationssider der fremover skal kunne indgå som en del af Aktiv Fritid. Folkeoplysningsudvalget besluttede 9. juni 2021, at der ikke skulle tilføjes informationssider i Aktiv Fritid.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Samråd inden for det folkeoplysende område, der har en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune tilbydes mulighed for en informationsside i Aktiv Fritid
 2. andre ikke kommercielle tilbud fra Frederikssund Kommune til målgruppen, får mulighed for en informationsside i Aktiv Fritid.

Beslutning

Indstillingspunkt 1- 2: Godkendt, så længe der er plads i folderen.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

Sagsfremstilling

Aktiv Fritid husstandsomdeles til alle i Frederikssund Kommune, der ligeledes modtager reklamer og ugeaviser, og mange borgere og foreninger modtager folderen. Kommunens fagprofessionelle benytter også i høj grad folderen i deres møde med borgere, der kunne få gavn af at tage del i foreningslivet.

Folkeoplysningsudvalget besluttede 9. juni 2021, at der ikke skulle tilføjes informationssider i Aktiv Fritid. Samrådene har i 2024 ytret ønske om at få en halv til en hel sides annonce i folderen, så de kan gøre opmærksom på deres arbejde. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om, hvilke informationssider der fremover skal kunne indgå som en del af Aktiv Fritid.

De seneste år har Musikskolen, Bibliotekerne, Parkteatrets teaterskole og Willumsens Museums billedskole hver haft en halv sides annonce i Aktiv Fritid. Siden Fritidspasset kom til, har der også været en sides annonce der fortalte om fritidspasset.

Administrationen anbefaler, at Kommunens samråd får mulighed for at få en annonce i Aktiv Fritid. Annoncen vil blive placeret umiddelbart før samrådets kategori af foreninger. Ligeledes at det bliver muligt at tilføje annoncer for andre ikke kommercielle aktører og aktiviteter, det sætter fokus på aktuelle tilbud. Det kunne eksempelvis være annonce for Fritidspasset, brugen af Kommunens bookingsystem og foreningsportal eller foreningskurser der udbydes i næstkommende sæson.

38Meddelelser

Beslutning

Lokalefordelingsreglerne er blevet evalueret.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Gitte Stagis

Stig Jensen

Sagsfremstilling

 • Børnecykelløbet Kids Tour afholdes i Jægerspris lørdag 10. august
 • Frederikssund Stafetten afvikles torsdag 22. august på Kalvøen
 • Frederikssund Golfklub afholder 50 års jubilæum tirsdag 18. juni

39Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.