Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. januar 2024

Mødelokale F2 kl. 16.30

Referat

Fold alle punkter

1Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

2Orientering om folkeoplysningsområdets økonomi

Resume

Udvalget orienteres om folkeoplysningsområdets økonomi pr. 24. januar 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Administration giver en status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 24. januar 2024. Aktuel økonomistatus udleveres på mødet.

3Beslutning om godkendelse af Frederikssund Figurspils Festival som folkeoplysende forening

Resume

Foreningen Frederikssund Figurspils Festival ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om deres godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Godkende Frederikssund Figurspils Festival som folkeoplysende forening.

Beslutning

Foreningen er ikke godkendt. Sagen fremlægges igen ved næste møde, såfremt foreningen har fremsendt reviderede vedtægter samt uddybet referat fra den stiftende generalforsamling.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Frederikssund Figurspils Festival ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Foreningens formål er at fremme figurspil for alle borgere, køn og aldre i Danmark samt at være et samlingspunkt, der hylder figurspillets værdier og glæder, og være med til at udvikle medlemmernes kreative og spilfærdige evner. Nærmere uddybning af foreningens formål fremgår af vedtægterne.

Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling 6. januar 2024. De har på nuværende tidspunkt 5 medlemmer, hvoraf ingen medlemmer er under 25 år.

Administrationen har gennemgået foreningens vedtægter og vurderer, at de lever op til kravene som beskrevet i folkeoplysningsloven og tilhørende bekendtgørelse.

Frederikssund Figurspils Festivals vedtægter samt referat af stiftende generalforsamling er vedlagt sagen som bilag.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med foreningen om deres vedtægter og ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening.

Bilag

4Beslutning om indsatsområder i 2024

Resume

Der resterer 342.973 kr. i folkeoplysningsområdets rammer som endnu ikke er disponeret. Udvalget skal med denne sag beslutte hvilke indsatsområder der ønskes prioriteret i 2024, og som skal tildeles midler.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der afsættes 100.000 kr. til pulje for internationalt samarbejde.
 2. Der afsættes 150.000 kr. til initiativpulje.
 3. Områdets resterende midler for 2024 disponeres.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Der afsættes 100.000 til internationalt samarbejde.

Indstillingspunkt 2: Der afsættes 200.000 til initiativpulje.

Indstillingspunkt 3: De resterende midler afsættes til folkeoplysningsudvalgets pulje.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsområdet har i budget 2024 en overordnet ramme på 7.307.705 kr.

Udvalget besluttede i sag 67 den 6. december at disponere dele af rammen til følgende:

 • 3.600.000 kr. i medlems- og uddannelsestilskud
 • 830.000 kr. i lokaletilskud
 • 180.000 kr. til aktiv fritid
 • 60.000 kr. til foreningskurser
 • 145.000 kr. til prisfest
 • 50.000 kr. til ferieaktiviteter
 • 100.000 kr. til talentarbejde (jf. budgetaftale 2024)

Derudover blev der afsat 1.949.732 kr. i tilskud til aftenskolerne samt 50.000 i mellemkommunal refusion.

Der resterer således 342.973 kr. til disponering.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 100.000 kr. til pulje for internationalt samarbejde og 150.000 kr. i en initiativpulje.

Udvalget har tidligere år besluttet at nedsætte puljer til blandt andet talentarbejde, fritidspas, internationalt samarbejde og nye initiativer.

Unge, Fritid og Idræt har i 2024 afsat 100.000 kr. til talentarbejde og 785.000 kr. til fritidspas.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

5Beslutning om retningslinjer for indsatsområder 2024

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne sag beslutte retningslinjer for indsatsområder 2024. Vedlagt sagen er oplæg til reviderede retningslinjerne for initiativpuljen og puljen for internationalt samarbejde, der blandt andet blev besluttet som indsats områder i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Godkende retningslinjer for indsatsområder 2024.

Beslutning

Godkendt med de faldende bemærkninger.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Udvalget skal med denne beslutte retningslinjerne for indsatsområderne besluttet i sag 4. Besluttes det at nedsætte initiativpuljen og pulje for internationalt samarbejde, anbefaler administrationen at retningslinjerne bliver tilpasset som det fremgår af vedlagte bilag.

Administrationen anbefaler udvalget at forholde sig til formålet med puljerne, og hvilke typer aktiviteter, initiativer m.m., som udvalget ønsker at støtte med den pågældende pulje. Det foreslås blandt andet at indskrive i initiativpuljen, at der ikke kan søge om støtte til uddannelse, drift eller træningslejre.

Desuden anbefales det for begge puljer, at der ikke skal aflægges regnskab for puljeansøgningerne, men at foreningerne i stedet kan blive udtage til stikprøvekontrol. Se bilag for konkrete forslag til rettelser.

Bilag

6Beslutning om afvikling af foreningskurser 2024

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om afviklingen af foreningskurser i 2024. Administrationen foreslår samme model som blev valgt i 2023, hvor Ingerfair afholdte 3 kurser i henholdsvis februar, marts og april.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Ingerfair afholder 3 spotkurser i henholdsvis februar, marts og april 2024.

Beslutning

Ingerfair afholder 2 spotkurser i løbet af foråret. Derudover afholdes der et kursus efter sommerferien omkring inklusion af børn og unge med særlige behov i foreningslivet. Der fremlægges ny sag om kurser i efteråret.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget afsatte i sag 67 den 6. december 2023, 60.000 kr. til foreningskurser i 2024.

I foråret 2023 afholdte Ingerfair 3 forskellige spotkurser for Kommunens frivillige. Ingerfair er specialiseret i arbejdet med frivillige, og afholder flere kurser omhandlede foreninger og frivillige. Deltagerne på kurserne har givet positiv feedback på både indholdet og tidspunktet på året de var placeret.

Administrationen har været i dialog med Ingerfair omkring afvikling af et nyt forløb med 3 spotkurser i foråret 2024. Det forventes at endnu flere vil deltage i 2024, og kommunikationen omkring kurserne vil blive intensiveret. Følgende 3 kurser vil blive afholdt i henholdsvis februar, marts og april:

Kursus 1 – Rekruttering og motivation af frivillige

Kursus 2 – Ledelse af frivillige

Kursus 3 – Fastholdelse, modtagelse og trivsel af frivillige

Deltagerne kan være med til det antal kurser, som passer dem bedst. Det er ikke nødvendigt at være med til alle tre kurser for at få udbytte.

Dele af indholdet på kurserne vil være lig med sidste år, men der vil også være nyt, hvorfor deltagere fra sidste år sagtens kan deltage igen i 2024.

Bilag

7Beslutning om fordeling af aktivitetstimer i Kultur- og havnebadet til foreninger

Resume

Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt skal med denne sag træffe beslutning om fordelingen af aktivitetstimer for foreninger, der tilbyder vinterbadeaktiviteter i tilknytning til saunaen i Kultur- og havnebadet i den første vinterbadesæson 24/25. Fire foreninger og én aftenskoler har udtrykt ønske om at have aktiviteter i Kultur- og havnebadets sauna.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler, at:

 1. Godkende fordelingen af aktivitetstimer til foreninger, der tilbyder aktiviteter i Kultur- og havnebadet i sæson 24/25.

Beslutning

Anbefalet, idet de 2x4 timer afsættes til aftenskolerne samlet set. Start- og slutdato for sæsonen 24/25 besluttes i selvstændig sag i Unge, fritid og idræt.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Tommy Fritzen

Sagsfremstilling

Normalt fordeles antallet af aktivitetstimer og tidspunkter på en kommunal facilitet, med udgangspunkt i retningslinjerne for lokalefordeling. Her danner foreningernes aktive medlemstal på en relevant facilitet grundlag for næstkommende sæsons aktivitetstimer. Lokalefordelingsreglerne kan tilgås her: Regler for lokaleanvisning - Frederikssund Kommune.

Da ingen af foreningerne tidligere har haft aktiviteter i det nyopførte Kultur- og havnebad, er det ikke muligt at basere den førstkommende vinterbadesæson (sæson 24/25)’s fordeling af aktivitetstimer på baggrund af lokalefordelingsreglerne.

Fire foreninger og én aftenskole har udtrykt ønske om at have aktiviteter i Kultur- og havnebadets sauna.

Administrationen har afholdt indledende møde med de fire foreninger, der har tilkendegivet, at de ønsker at have aktiviteter i Kultur- og havnebadet herunder benyttelse af sauna. Med udgangspunkt i drøftelserne med foreningerne anbefaler administrationen følgende fordeling af aktivitetstimer for vinterbadesæsonen 2024/25:

 • IF Vikingerne og Team 2010: sammenlagt 2 aktivitetstimer om ugen (fredage 10-12)
 • LOF Frederikssund: 2 x 4 timer om ugen
 • Frederikssund Vinterbadere og Foreningen Frederikssund Sauna og Havnebad: ligelig fordeling af den resterende tid til foreningsaktiviteter.

Der er udelukkende tale om fordeling af foreningstid til omklædningsrum og saunaen. Resten af Kultur- og havnebadet vil stadig være åbent for besøgende, også mens der er foreningsaktivitet jævnfør sag 14 på Unge, fritid og idræts dagsorden 30. januar 2024.

Den specifikke fordeling af dage og tidspunkter til den enkelte forening vil ske i dialog med foreningerne, inden deres aktiviteter påbegyndes i efteråret 2024.

Fra sæson 25/26 vil fordelingen af aktivitetstimer følge kommunens retningslinjer for sæsonfordeling af kommunale lokaler. Her vil Kultur- og havnebadet blive indskrevet som selvstændig facilitet. Der fremlægges særskilt sag om dette til Folkeoplysningsudvalget og Unge, fritid og idræt.

Lignede model for fordeling af aktivitetstimer til foreninger, i første sæson efter åbning af en udendørs saunafacilitet, er også anvendt i andre kommuner.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med alle de foreninger og aftenskoler, der ønsker at benytte Kultur- og havnebadet til vinterbadning som aktivitet. IF Vikingerne og Team 2010 bader på nuværende tidspunkt sammen fredage kl. 10-12, og ønsker at beholde denne tid. Frederikssund Vinterbadere og Foreningen Frederikssund Sauna og Havnebad er begge indforståede med, at IF Vikingerne og Team 2010 får denne tid. De er ligeledes indforstået med, at de selv deler den resterende tid ligeligt mellem dem. Den ene forening har forslået at give hele dage til hver forening, hvorimod den anden forening ønsker at kunne tilbyde aktiviteter hver dag til sine medlemmer.

LOF Frederikssund har efterfølgende henvendt sig med ønsket om også at få tildelt aktivitetstimer. De ønsker både dag- og aftentid.

Økonomi

Nærværende sag har ikke bevillingsmæssig betydning.

8Beslutning om vindere og nominerede til idræts-, fritids-, og lederprisfest 2023 (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1: Vindere valgt.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

9Meddelelser

Beslutning

Orientering om udviklingsprojekt af Slangerup Bibliotek

Lokalefordelingsprocessen er planlagt

Drøftelser af mødedatoer

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

10Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.