Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. april 2023

Huset på Østersvej, Østersvej 4B, 3600 Frederikssund kl. 16.30

Referat
Fold alle punkter

19Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Alice Linning, Bente Christensen deltog som suppleant.

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant.

Gitte Stagis

20Orientering om folkeoplysningsområdets økonomi

Resume

Udvalget orienteres om folkeoplysningsområdets økonomi pr. 25 april 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Alice Linning, Bente Christensen deltog som suppleant

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 25. april 2023. Den aktuelle økonomioversigt præsenteres på mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

21Beslutning om fremtidig model for Fritidspasset

Resume

Med denne sag skal Folkeoplysningsudvalget og Unge, Fritid og Idræt beslutte, hvilken forankringsmodel der ønskes for Fritidspasset i Frederikssund Kommune. Folkeoplysningsudvalget finder Fritidspas som et fortsat vigtigt projekt, som de ønsker fortsætter fremadrettet.

Bevillingen fra Socialstyrelsen udløber 31.12.2023. Det vil være muligt at prioritere midler fra Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme til helt eller delvist at dække fremtidige omkostninger forbundet med Fritidspasset.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler:

  1. Hvilken model der skal arbejdes videre med
  2. Hvordan den valgte model finansieres

Beslutning

Indstilling 1: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med den fleksible model 1 fra 2024. Udvalget vurderer, at ud fra det nuværende antal børn, der modtager fritidspas, at niveauet i model 1 er det rette.

Indstilling 2: Folkeoplysningsudvalget er villige til at prioritere 285.000 kr. årligt fra udvalgets ramme til fritidspasset. Udvalget er villige til at medfinansiere fritidspasset, da det understøtter udvalgets formål. Udvalget gør samtidig opmærksom på, at dette betyder en reduktion i udvalgets årlige støtte til aktivtieter i foreninger og aftenskoler.

Udvalget indstiller derfor, at resten af beløbet finansieres udenfor udvalgets ramme.

Fraværende:

Alice Linning, Bente Christensen deltog som suppleant

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune fik i januar 2022 bevilliget samlet i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsen til at opstarte projekt Fritidspas i 2022 og 2023. Unge, Fritid og Idræt godkendte d. 1. februar 2022 projektbevilling og projektbeskrivelse, og besluttede at Fritidspasset forankres i folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget samt Unge, fritid og idræt finder Fritidspas som et projekt der fortsat er vigtigt. Udvalgene ønsker at Fritidspasset fortsætter efter projektperiodens udløb.

Forankringen af Fritidspasset, og 3 tilhørende budgetmodeller, blev drøftet i Folkeoplysningsudvalget d. 22. februar 2023 og i Unge, fritid og idræt d. 7. marts 2023, og vedhæftede notat beskriver de bemærkninger, som drøftelserne gav anledning til.

Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der arbejdes på en mere fleksibel model, hvor det bliver lettere at indstille børn/unge til et Fritidspas. Med denne model vil fritidsvejlederne få mulighed, for i begrænset omfang, at indstille børn/unge. Dette kan eksempelvis være søskende til et barn, der allerede er indstillet til et fritidspas eller børn og unge som foreningerne allerede kender til.

Administrationen vurderer, at denne model vil kunne påvirke budgettet. Der forventes øget omkostninger til kontingent, udstyr, lejre osv. som følge af flere indstillede børn. Samtidig forventes det omvendt, at det vil føre til færre omkostninger til fritidsvejledning og særligt administrativt arbejde, idet fritidsvejlederne skal lave mindre opsøgende arbejde.

Derudover vurderes det relevant at indkøbe et administrativt system, der kan understøtte indsatsen. Dette vil gøre det lettere at administrere indstillingerne, og gøre det muligt for forældrene at give samtykke via validering med NemID. Fritidsvejlederne bruger meget tid på administration, der delvist skyldes indstillingsproceduren omkring fritidspasset, og delvist et ønske om at hjælpe de familier, som har behov for støtte i forbindelse med tilmelding og indkøb af udstyr. Indkøb af et administrativt system vil betyde, at Fritidsvejlederne har mulighed for at bruge deres tid på opsøgende arbejde overfor fagprofessionelle, vejledning og følgeordning fremfor administration.

Administrationen har anmodet Socialstyrelsen om, at budgetomlægge nogle af projektets midler for 2023 til indkøb af et administrativt system. Der forventes svar inden sommerferien, og arbejdet med at indkøbe og implementere systemet vil fortsætte i løbet af sommeren.

Med udgangspunkt i de 3 budgetmodeller (se bilag), er der lavet nye beregninger med udgangspunkt i drøftelserne. Det forventes, at den fleksible model for fritidspas vil betyde 20 % færre udgifter til kørsel og lønninger til projektleder og fritidsvejleder, samt en tredjedel flere indstillinger og dermed flere udgifter til kontingenter, udstyr og camps. Samlet set vurderes det at reducere udgifterne og understøtte flere børn. Budgetmodellerne er som følger:

Model 1 i original version har årlige omkostninger for 853.320 kr., og indeholder kontingent til 120 børn, camp, udstyr mm. til 48 børn, fritidsvejledning 37 t/ugen og projektledelse 5 t/ugen.

Model 1 med fleksibel model har omkostninger for 784.744 kr. årligt.

Model 2 i original version har årlige omkostninger for 722.680 kr., og indeholder kontingent til 96 børn, camp, udstyr mm. til 48 børn, fritidsvejledning 30 t/ugen og projektledelse 5 t/ugen.

Model 2 med fleksibel model har omkostninger for 657.080 kr. årligt.

Model 3 i original version har årlige omkostninger for 554.040 kr., og indeholder kontingent til 72 børn, camp, udstyr mm. til 36 børn, fritidsvejledning 24 t/ugen og projektledelse 3 t/ugen.

Model 3 med fleksibel model har omkostninger for 509.328 kr. årligt.

En fremtidig model skal som udgangspunkt finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets og Unge, fritid og idræts økonomiske ramme.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

22Beslutning om Lokalefordeling 2023-2024

Resume

Tildeling af kommunale idræts-, fritids- og kulturfaciliteter i følge Folkeoplysningslovens §21 og Frederikssund Kommune regler og principper for fordeling imellem foreninger og aftenskoler.

Udvalget skal behandle forslaget til sæsonfordeling 2023-2024 og eventuelle ønsker til rettelser bemærkes i beslutningen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Sæsonfordelingen 2023-2024 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Alice Linning, Bente Christensen deltog som suppleant

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Sagsfremstilling

I henhold til Folkeoplysningsloven § 21 og Frederikssund Kommunes Lokalefordelingsregler er der udarbejdet et oplæg til lokalefordeling for sæsonen 2023/2024.

Vedlagte oplæg til lokalefordeling er udarbejdet i samarbejde mellem administrationen og Frederikssund Idrætsråd og Aftenskolernes Samråd. Begge samråd anbefaler Folkeoplysningsudvalget at godkende den fremlagte lokalefordeling.

Processen har fulgt det beskrevne årshjul i lokalefordelingsreglerne. Frederikssund Idrætsråd og Aftenskolernes Samråd har over to møder behandlet og indstillet hhv. beregningen af normtal og udkast til sæsonfordelingen 2023-2024, som har været sendt i høring.

I vedlagte bilag er det endelige udkast til sæsonfordeling med kommentarer og indkomne høringssvar. Fordelingen består af 2 runder, hvor den 1. runde er styret af foreningernes normering indenfor primetime. Primetime er defineret som tiden mellem 16:00-22:00 på hverdage og lørdage fra 08:00-13:00. Efter 1. runde som afsluttes med dialogmøder, kunne foreningerne søge øvrige ledige tider uden normering.

De udendørsidrætter der normeres til indendørshaltid har en kortere indendørssæson end indendørsidrætterne. Det giver mulighed for at indendørsidrætter og selvorganiseret igennem Wannasport kan øge udnyttelses af de kommunale idrætsfaciliteter. Foreningerne har mulighed for i ydersæsonen at tilbyde ekstra træningstid til hold og talenter.

Der er indkommet 18 høringssvar - alle høringssvar er indkommet rettidigt. De steder hvor høringssvarene tillod ændringer, der ikke skabte nye konflikter, er ændringerne blevet indstillet til vedtagelse i udkastet. Der er flere høringssvar der ikke er mulige at løse indenfor rammerne af processen.

Idrætskonsulent Martin Hald vil deltage på folkeoplysningsudvalgets behandling af dette punkt til besvarelse af diverse spørgsmål.

Til udvalgets orientering ligger der en kommende udfordring i forhold til Klub Mix på Trekløverskolen afd. Falkenborg. Klub Mix har været på skolen på en midlertidig ordning, men det er nu politisk besluttet at Klub Mix skal være der permanent. Klubben har et behov for mere hal tid til at aktivere deres børn. Skal det kunne imødekommes skal gymnastikforeningen have tider andre steder i Frederikssund og det vil også betyde en nødvendig reduktion af andre foreningernes aktiviteter. En alternativ løsning kan være at finansiere igennem lokaletilskuddet flere timer i hallerne på hhv. Frederikssund Gymnasium og Frederikssund Privatskole. Vi fastholder sæsonfordelingen for den kommende sæson og administrationen har opfordret Klub MIX til at søge et samarbejde med foreningerne i Frederikssund om aktivitetstilbud til deres børn. Da mange af børnene i Klub Mix ikke er en del af et foreningstilbud er der også en stor mulighed for at Klubben kan hjælpe børnene med et Fritidspas. Klub MIX er åben for denne mulighed for partnerskab.

Inddragelse

Frederikssund Kommunes regler for lokalefordeling beskriver inddragelsesprocessen. Sæsonfordelingen har været i høring og der er afholdt dialogmøder.

Bilag

23Beslutning om prioritering af resterende midler for 2023

Resume

Udvalget prioriterer de resterende midler for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til folkeoplysningsudvalget, at:

  1. Der afsættes 150.000 kr. til en initiativpulje
  2. Der afsættes 50.000 kr. til organisationsudvikling
  3. Der afsættes yderligere 20.000 kr. til Aktiv Fritid

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Alice Linning, Bente Christensen deltog som suppleant

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Udvalget skal med denne sag drøfte og beslutte hvordan de resterende midler for 2023 skal prioriteres. Der er sammenlagt 308.751 kr. i tilbage puljerne 'uddannelse' og 'andre aktiviteter', som skal prioriteres.

Administrationen foreslår, at der afsættes 50.000 kr. til organisationsudvikling, 150.000 kr. til en initiativpulje samt yderligere 20.000 til Aktiv Fritid. Der er allerede afsat 150.000 kr. til Aktiv Fritid, men grundet de stigende priser forventes det ikke at dette er tilstrækkeligt.

Udvalget har tidligere valgt at nedsætte puljer til fx. talentudvikling, organisationsudvikling, integration og nye initiativer. Udvalget har allerede afsat midler til støtte til ferieaktiviteter og internationalt samarbejde. Der har tidligere været praksis for, at udvalget på årets sidste møde fordelte de resterende midler blandt foreningerne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

24Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.