Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. marts 2023

Mødelokale SL4, Kongensgade 18, 3550 Slangerup kl. 16.30

Referat
Fold alle punkter

10Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

11Orientering om folkeoplysningsområdets økonomi

Resume

Orientering om Folkeoplysningsområdet økonomi pr. 22 marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet give en orientering om folkeoplysningsområdet økonomi pr. 22 marts 2023. Aktuel økonomioversigt fremlægges på mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

12Beslutning om revision af retningslinjer for tilskud til voksenundervisning

Resume

Administrationen og Aftenskolernes Samråd har udarbejdet en præcisering af retningslinjerne for tilskud til voksenundervisning. Den fremlægges til godkendelse i Folkeoplysningsudvalget samt Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler, at:

 1. De reviderede retningslinjer for tilskud til voksenundervisning godkendes.

Beslutning

Retningslinjerne anbefales, med følgende ændring:

”Revideret af Udvalget for Unge, fritid og idræt den 29. november 2011” ændres til ”Revideret af Kultur-, Fritids, og Idrætsudvalget den 29. november 2011”

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Aftenskolernes Samråd har ønsket en præcisering af retningslinjerne for tilskud til voksenundervisning. Administrationen og Aftenskolernes Samråd har på den baggrund afholdt en række møder, der er resulteret i forslag til ændring af retningslinjerne. Forslaget er vedlagt som bilag med markerede ændringer.

De væsentligste ændringer er følgende:

 • En fremrykning af udbetaling af eventuelt ekstra tilskud i forbindelse med aftenskolernes regnskab fra året før. Som del af det er en præcisering af, at der ikke skal aflægges regnskab af disse tilskud, idet aftenskolerne allerede har aflagt regnskab for de pågældende tilskud.
 • En tilføjelse af retningslinjer for eventuel udbetaling af ekstra tilskud ved årets udgang.
 • En række redaktionelle opdateringer.

I henhold til Folkeoplysningslovens § 11 står bl.a. at Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel på baggrund af lokale forhold. I Frederikssund Kommune skal dette oplæg til tilrettet tilskudsmodel først behandles i Folkeoplysningsloven og derefter godkendes i Unge, fritid og idræt. Kompetencen til at godkende tilskudsmodelen er uddelegeret hertil.

Inddragelse

Aftenskolernes Samråd har været inddraget i hele processen med revision af retningslinjer for tilskud til voksenundervisning.

Bilag

13Beslutning om fritagelse for deltagerbetaling ved sundhedsdagene

Resume

Aftenskolernes Samråd ansøger Folkeoplysningsudvalget om mulighed dispensation fra kravet om deltagerbetaling for hold oprettet til sundhedsdagene i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Give dispensation for aftenskolehold oprettet til gennemførelse af aktiviteter på Sundhedsdagene.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Aftenskolernes Samråd har 1. marts 2023 rettet henvendelse til administrationen om, at flere af kommunens aftenskoler gerne vil støtte op om kommunens planlagte sundhedsdage. I den forbindelse vil aftenskolerne oprette nogle hold alene til sundhedsdagene, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at optage deltagere på eksisterende hold.

De aftenskoler, som deltager i sundhedsdagene, vil anvende det normale kommunale tilskud til lærerløn til holdene, men søger om fravigelse af kravet om deltagerbetaling for de pågældende hold i sundhedsdagene.

Hvis holdene fortsætter efter endt prøveperiode, vil der selvfølgelig blive opkrævet deltagerbetaling som normalt skriver Aftenskolernes Samråd i deres ansøgning.

I henhold til Folkeoplysningslovens § 7, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke relevant.

14Beslutning om tilskud til folkeoplysende foreninger 2023

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til medlems- og aktivitetstilskud til foreningerne, samt anvendelse af resterende midler fra puljerne 'uddannelse' og 'andre aktiviteter'.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Udvalget godkender det fremlagte forslag til fordeling.

2. Udvalget disponerer restmidler fra puljerne uddannelse og andre aktiviteter.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Tilskuddet er godkendt.

Indstillingspunkt 2: Udvalget disponerer de resterende midler ved senere møde.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

I henhold til de gældende retningslinjer for tilskud har foreningerne 1. februar 2023 indsendt regnskab for 2022 og ansøgning om tilskud for 2023.

Administrationen har behandlet indkomne ansøgninger og herunder sikret, at de beløb, der skal ligge til grund for tilskudsberegningen, lever op til tilskudsreglernes krav.

Der er udarbejdet et oplæg til fordeling af medlems- og aktivitetstilskud til foreningerne, som fremgår af det vedlagte bilag. Administrationen vil uddybe bilaget på mødet. I forslaget indgår foreningernes ansøgninger om tilskud til uddannelse. Disse ansøgninger indeholder - for nogle foreningers vedkommende - udgifter over 2.000 kr. pr. person. Retningslinjerne anviser, at udgifter op til 2.000 kr. refunderes, men samtidig giver retningslinjerne mulighed for at yde tilskud over 2.000 kr. pr. person. Udvalget har gennem mange år valgt at give fuldt tilskud til uddannelse, når puljerne ikke var fuldt opbrugt i følge retningslinjerne. Beregningerne i bilaget er baseret på fuldt tilskud til uddannelse.

Der er vedlagt uddybende bilag, hvoraf det fremgår, hvilke udgifter administrationen foreslår imødekommet eller afslået i puljerne for tilskud til stævner og lejrture, uddannelser, særlige materialer og andre aktiviteter.

Udvalget skal tage stilling til anvendelsen af resterende midler fra puljerne 'uddannelse' og 'andre aktiviteter', som i henhold til retningslinjerne kan overføres til andre områder inden for aktivitetstilskuddet. Alternativt kan de resterende midler udbetales som ekstra medlemstilskud eller prioriteres til andet folkeoplysende arbejde.

Alle tilskud skal dækkes af kontoområde 'frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde', hvoraf udvalget i 2023 har afsat 3,6 mio. kr. til formålet. Tilskuddet udbetales til foreningerne inden udgangen af første kvartal.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Bilag

15Drøftelse af Idræts og Lederpris arrangement

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne drøftelsessag evaluerer idræts- og lederprisfesten 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal med denne drøftelsessag evaluerer idræts- og lederprisfesten 2022.

Folkeoplysningsudvalget besluttede d. 7. december i sag 72 at idræts og lederprisarrangementet skulle indeholde bespisning, musik og underholdning indenfor en ramme af 145.000kr. Derudover havde udvalget besluttet en ny ungeleder pris, samt at der skulle være 3 nomineringer i alle kategorierne.

Administrationen har samlet nedenstående til en evaluering.

Der var 260 tilmeldt deltagere til arrangementet. Der var 143 indstillet til sportslig anerkendelse.

Frederikssund Musikskole leverede det musikalske indslag. I år var det slagstøjsorkestret som spillede 15 min inden arrangementet startede.

Café Kignæs leverede maden. De leverede en høj kvalitet til en meget rimelig pris a 100 kr. pr. kuvert.

Arne Nielsson leverede et oplæg til inspiration, som aftenens eksterne indslag. Arne er kåret som årets inspirator flere gange og har i mere end 15 år leveret inspiration til erhvervsliv og idrætslivet. Oplægget ramte publikum bredt og både børnene og de voksne i hallen blev fanget af Arnes budskaber. Der kom efterfølgende mange positive tilbagemeldinger på at dette tiltag havde gjort aften til noget særligt.

Selve afviklingen forløb som planlagt. Administrationen har modtaget nogle tilbagemeldinger som kan indgå i drøftelsen.

 • Nomineringerne skabte en del spænding og det var nemmere at sikre alles deltagelse når nomineringerne var kendt. Det var også muligt at lave en nyhedshistorie om de nominerede inden arrangementet som skabte opmærksomhed omkring festen. Det bør drøftes om det er muligt at træffe beslutningen om nominerede tidligere, sådan at nyheden kan komme ud i bedre tid. Nyheden kan derved nå at skabe lidt mere opmærksomhed. Det gør det nemmere at styre tilmeldingerne i forhold til forplejning og stoleopsætning.
 • Anerkendelserne blev i år afviklet hurtigere ved at lade alle navnene for hver klub stå på en storskærm og lade dem komme op på scenen samlet. Det virkede til at fungere godt for alle. Nogle atleter føler deres resultat kommer til at stå lidt i baggrunden når det bliver præsenteret så hurtigt. Men omvendt så er det også nemmere at fastholde tilskuernes opmærksomhed på denne måde.
 • Tilslutningen til arrangementet var væsentlig større end de forrige gange. Med det nye format virker det til, at foreningerne har genfundet deres interesse for at deltage. Desværre havde administrationen modtaget en del tilmeldinger som ikke mødte frem. Der vil i næste års tilmeldingsprocedure blive indskærpet at en tilmelding forventes at være bindende.
 • Planlægningen er lidt presset af, at beslutningerne om prismodtagere ligger så tæt på selve arrangementet. Det er ønskeligt, at Folkeoplysningsudvalget kan træffe beslutninger om anerkendelser og prismodtagere i januar. Det vil betyde at administrationen fremrykker tidspunktet for indstillinger til slut november og frem til juleferien, så udvalget kan drøfte en beslutningssag i januar.

Økonomien

Det samlede budget ser ud til at holde. Arrangementet er ikke endeligt gjort op, men de store udgifter er bogført og det som forventes at komme udover er mindre udgiftsbeløb.

indtil videre er der bogført udgifter for i alt 115.000 kr.

Inddragelse

3 foreningsledere har sendt eller givet telefonisk feedback efter arrangementet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

16Drøftelse af forslag til strategi for tidlig forebyggende indsats 0-18 år

Resume

En strategi for tidlig forebyggende indsats på 0-18-års-området er under udarbejdelse. Børn, familier og forebyggelse har på sit møde 15. marts 2023 besluttet at sende strategien i høring. Med denne sag indstilles til, at udvalget drøfter udkast til strategi for tidlig forebyggende indsats, med henblik på at modtage udvalgets kommentarer. Sagen behandles sideløbende i Job, erhverv og kultur, Skole, klub og SFO, Unge, fritid og idræt samt Social og Sundhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Drøfte udkast til strategien for tidlig forebyggende indsats (Bilag 1 og Bilag 2) og give kommentarer hertil.

Beslutning

Drøftet. Formanden bemyndiges til at udarbejder et høringssvar.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

Sagsfremstilling

En væsentlig del af Børne- og Ungepolitikken er at styrke det tidlige, forebyggende arbejde. Tidlig forebyggende indsats blev med budgetaftalen for 2022 prioriteret som et særligt indsatsområde. Strategien for tidlig forebyggende indsats, Fælles tilgang – fælles ansvar, skal sætte retning for alle ledere og medarbejdere, der arbejder med børn og unge på 0 til 18-års-området. Formålet med strategien er at sikre, at alle ved, hvordan de kan sætte tidligt ind med helhedsorienterede, koordinerede og virksomme indsatser, før problemer vokser sig store.

Strategien indeholder tre spor:

 • Spor #1: Værdisæt for tidlig forebyggende indsats
 • Spor #2: Fælles tilgang – fælles ansvar
 • Spor #3: Vejviser for tidlig forebyggende indsats.

Strategiudkastet vedhæftes som bilag (Bilag 1). Layout følger og vil lægge sig op ad layout i Børne- og Ungepolitik, klubstrategi mv. Til strategien hører også en grafisk illustration af spor #3: Vejviser for tidlig forebyggende indsats (Bilag 2).

Den endelige strategi for tidlig forebyggende indsats vil blive forelagt Børn, familier og forebyggelse den 7. juni 2023. Der vil løbende følges op på strategiens indhold og implementering i arbejdet med børn og unge.

Inddragelse

Medarbejdere og ledere har været inddraget i tilblivelsen af strategiudkastet, gennem deltagelse i workshops i løbet af efteråret 2022 samt i udarbejdelse af første skitse til strategien i strategiseminaret i januar 2023. Den 21. december 2022 havde Byrådet en temadrøftelse vedrørende tidlig forebyggende indsats.

Strategi for tidlig forebyggende indsats sendes i høring hos MED-organisationen i Center for Familie og Rådgivning, Center for Børn og Skole, Sundhedsplejen samt Tandplejen, Handicaprådet, BUS (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd), Kulturrådet, Idrætssamrådet, Fælleselevrådet, KUF (Kulturforeningernes Samråd), Ungeråd, skolebestyrelser, områdebestyrelser for dagtilbud, bestyrelse for Campus U10, klubbernes forældrebestyrelse og Ungekontakten. Strategien sendes også i høring til fagudvalgene Skole, klub og SFO, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Job, erhverv og kultur og Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

17Meddelelser

Beslutning

Intet til punktet.

Fraværende:

Gitte Stagis. Erik Zangenberg deltog som suppleant.

Stig Jensen. Tommy Fritzen deltog som suppleant.

18Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.