Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
Frederikssund Kommunes logo

Vurdering af virkninger på miljøet (VVM)

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres inden større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Formålet med VVM er at sikre at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet som grundlag for beslutningen om at give eller afslå tilladelse til anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt. Inddragelse af offentligheden er en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres at myndigheden har et godt grundlag for at træffe miljømæssigt bedre beslutninger.

VVM reguleres gennem Planloven samt VVM-bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Anmeldelsen er bygherres pligt

Bygherrer til projekter for anlæg, der kan være omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, skal anmelde projektet til VVM-myndigheden, der i de fleste tilfælde er Kommunen, ved at benytte et anmeldelsesskema, der udfyldes og returneres digitalt til Kommunen. Du finder anmeldelsesskemaet her.  Anmeldeskemaet svarer til bekendtgørelsens Bilag 5.

Hvornår skal der udarbejdes en VVM-redegørelse? (VVM-pligt)

På baggrund af anmeldelsen foretager kommunen foreløbig vurdering af om anlægget medfører VVM-pligt, dvs. om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for anlægget. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg hvis det:

  • enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1(Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016)
  • eller er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. I disse tilfælde foretages en vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirk­ning (en såkaldt screening) af projektet.

VVM-redegørelsen

Vurderer kommunen at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, skal denne beslutning offentliggøres. Anlægsprojektet må ikke påbegyndes før kommunen har offentliggjort sin afgørelse.

Vurderer kommunen derimod at anlægsprojektet er VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. VVM-redegørelsen er en rapport der skal indeholde en vurdering af anlægsprojektets virkninger på miljøet.

For projekter på land skal VVM-redegørelsen altid følges med et kommuneplantillæg som fastlægger rammer og retningslinjer for  anlægget. Anlægsprojektet må ikke påbegyndes før kommunen har meddelt en VVM-tilladelse på baggrund af VVM-redegørelsen.

Vil du vide mere?

Retsinformation
Vejledning om VVM i planloven på retsinfo.dk
Miljøvurdering (VVM) i Miljøstyrelsen

Kilder:Vejledning om VVM i Planloven/Miljøministeriet