Frederikssund Kommunes logo

Udbud af græsningsaftale til strandengsareal i Frederikssund Kommune

Strandengen langs Græse Strandvej er en af kommunens største græsningsarealer (se kort). Da tidligere græsningsaftale er udløbet, søger vi en dyreholder interesseret i at lade sine kvæg græsse dette område, så vi kan blive ved med at holde det i god naturtilstand. Området (se kort) er på 39,2 ha delt på 2 arealer. Begge arealer skal afgræsses. Arealet består hovedsageligt af strandeng, men har også et større område med eng/rigkær. Altså er det §3 områder og deres tilstand må derfor ikke ændres. Der er opsat elhegn med 2 tråde på arealerne. Der er adgang til vand i vandløbet. Der er opsat færist mellem de to markerede arealer.

  

Aftalen er for 5 år, 2024 til 2028. Arealet skal afgræsses som halvårsgræsning i sommeråret fra ca. 15. april til 1. november. Man skal kunne stille garanti for at man vil have nok dyr til afgræsning under hele perioden. Frederikssund Kommune søger arealtilskuddet og udbetaler afgræsningsafgift til dyreholder. Der skal ca. gå 1,2 DE pr. ha pr. år.

Du skal indsende dit tilbud på et årligt beløb for afgræsning af området. Inkluder beskrivelse af dyrehold, inkl. Race og om dyrene tidligere har været del af naturpleje, hvor stor din besætning er og hvor mange dyr du tænker skal på mm. Det er vigtigt at dyreholder er i stand til at tjekke op på dyrene dagligt og sikrer at dyreværnsloven overholdes. Dette bedes du også informere om det er muligt.

Det er dyreholder som skal vedligeholde hegnet. Dyreholder er ansvarlig for at arealet skal stå synligt afgræsset inden 1. september, da dette er essentielt for indhentelsen af arealtilskud. Der sigtes mod et mellemhårdt græsningstryk med en græshøjde på ca. 10 cm med en del tuer med højere vegetation og begrænset førne. Dette giver den bedste mosaikstruktur for habitattyperne strandeng- og rigkær i indhegningen.

Hvis besigtigelse med os ønskes først, kontakt natur@frederikssund.dk Skriv til samme med evt. spørgsmål

Buddet skal sendes til natur@frederikssund.dk senest d. 16. februar 2024

kort over græsningsareal