Frederikssund Kommunes logo

Unge, fritid og idræts møde den 02. maj 2023

Mødelokale F7 kl. 15.00

Referat
Fold alle punkter

54Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

55Beslutning om fremtidig model for Fritidspasset

Resume

Med denne sag skal Folkeoplysningsudvalget og Unge, Fritid og Idræt beslutte, hvilken forankringsmodel der ønskes for Fritidspasset i Frederikssund Kommune. Folkeoplysningsudvalget finder Fritidspas som et fortsat vigtigt projekt, som de ønsker fortsætter fremadrettet.

Bevillingen fra Socialstyrelsen udløber 31.12.2023. Det vil være muligt at prioritere midler fra Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme til helt eller delvist at dække fremtidige omkostninger forbundet med Fritidspasset.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler:

 1. Hvilken model der skal arbejdes videre med
 2. Hvordan den valgte model finansieres

Historik

Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 25. april 2023, pkt. 21:

Indstilling 1: Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med den fleksible model 1 fra 2024. Udvalget vurderer, at ud fra det nuværende antal børn, der modtager fritidspas, at niveauet i model 1 er det rette.

Indstilling 2: Folkeoplysningsudvalget er villige til at prioritere 285.000 kr. årligt fra udvalgets ramme til fritidspasset. Udvalget er villige til at medfinansiere fritidspasset, da det understøtter udvalgets formål. Udvalget gør samtidig opmærksom på, at dette betyder en reduktion i udvalgets årlige støtte til aktiviteter i foreninger og aftenskoler.

Udvalget indstiller derfor, at resten af beløbet finansieres udenfor udvalgets ramme.

Fraværende:

Alice Linning, Bente Christensen deltog som suppleant

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Unge, fritid og idræt anbefaler den fleksible model 1 idet udvalget forsat ønsker at kunne understøtte de børn, der i dag modtager et fritidspas, samt give flere børn mulighed for at kunne modtage fritidspas og dermed blive en del af det frivillige foreningsliv.

Indstillingspunkt 2: Forslaget oversendes til budgetforhandling (i alt 784.744 kr. årligt, hvoraf 285.000 kr. kan finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets ramme).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune fik i januar 2022 bevilliget samlet i alt 1.678.390 kr. fra Socialstyrelsen til at opstarte projekt Fritidspas i 2022 og 2023. Unge, Fritid og Idræt godkendte d. 1. februar 2022 projektbevilling og projektbeskrivelse, og besluttede at Fritidspasset forankres i folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget samt Unge, fritid og idræt finder Fritidspas som et projekt der fortsat er vigtigt. Udvalgene ønsker at Fritidspasset fortsætter efter projektperiodens udløb.

Forankringen af Fritidspasset, og 3 tilhørende budgetmodeller, blev drøftet i Folkeoplysningsudvalget d. 22. februar 2023 og i Unge, fritid og idræt d. 7. marts 2023, og vedhæftede notat beskriver de bemærkninger, som drøftelserne gav anledning til.

Folkeoplysningsudvalget ønsker, at der arbejdes på en mere fleksibel model, hvor det bliver lettere at indstille børn/unge til et Fritidspas. Med denne model vil fritidsvejlederne få mulighed, for i begrænset omfang, at indstille børn/unge. Dette kan eksempelvis være søskende til et barn, der allerede er indstillet til et fritidspas eller børn og unge som foreningerne allerede kender til.

Administrationen vurderer, at denne model vil kunne påvirke budgettet. Der forventes øget omkostninger til kontingent, udstyr, lejre osv. som følge af flere indstillede børn. Samtidig forventes det omvendt, at det vil føre til færre omkostninger til fritidsvejledning og særligt administrativt arbejde, idet fritidsvejlederne skal lave mindre opsøgende arbejde.

Derudover vurderes det relevant at indkøbe et administrativt system, der kan understøtte indsatsen. Dette vil gøre det lettere at administrere indstillingerne, og gøre det muligt for forældrene at give samtykke via validering med NemID. Fritidsvejlederne bruger meget tid på administration, der delvist skyldes indstillingsproceduren omkring fritidspasset, og delvist et ønske om at hjælpe de familier, som har behov for støtte i forbindelse med tilmelding og indkøb af udstyr. Indkøb af et administrativt system vil betyde, at Fritidsvejlederne har mulighed for at bruge deres tid på opsøgende arbejde overfor fagprofessionelle, vejledning og følgeordning fremfor administration.

Administrationen har anmodet Socialstyrelsen om, at budgetomlægge nogle af projektets midler for 2023 til indkøb af et administrativt system. Der forventes svar inden sommerferien, og arbejdet med at indkøbe og implementere systemet vil fortsætte i løbet af sommeren.

Med udgangspunkt i de 3 budgetmodeller (se bilag), er der lavet nye beregninger med udgangspunkt i drøftelserne. Det forventes, at den fleksible model for fritidspas vil betyde 20 % færre udgifter til kørsel og lønninger til projektleder og fritidsvejleder, samt en tredjedel flere indstillinger og dermed flere udgifter til kontingenter, udstyr og camps. Samlet set vurderes det at reducere udgifterne og understøtte flere børn. Budgetmodellerne er som følger:

Model 1 i original version har årlige omkostninger for 853.320 kr., og indeholder kontingent til 120 børn, camp, udstyr mm. til 48 børn, fritidsvejledning 37 t/ugen og projektledelse 5 t/ugen.

Model 1 med fleksibel model har omkostninger for 784.744 kr. årligt.

Model 2 i original version har årlige omkostninger for 722.680 kr., og indeholder kontingent til 96 børn, camp, udstyr mm. til 48 børn, fritidsvejledning 30 t/ugen og projektledelse 5 t/ugen.

Model 2 med fleksibel model har omkostninger for 657.080 kr. årligt.

Model 3 i original version har årlige omkostninger for 554.040 kr., og indeholder kontingent til 72 børn, camp, udstyr mm. til 36 børn, fritidsvejledning 24 t/ugen og projektledelse 3 t/ugen.

Model 3 med fleksibel model har omkostninger for 509.328 kr. årligt.

En fremtidig model skal som udgangspunkt finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets og Unge, fritid og idræts økonomiske ramme.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

56Beslutning om budgetopfølgning 31/3-2023 - Unge, fritid og idræt

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Endvidere forelægges administrationens forslag til yderligere budgetreduktioner, der skal medgå til at sikre servicerammeoverholdelse 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet social service gives en negativ driftstillægsbevilling (mindreforbrug) på 4,8 mio. kr. i 2023 vedrørende serviceudgifter.
 2. Der vedtages yderligere budgetreduktioner på serviceudgifter svarende til de forslag på Unge, fritid og idræt, der fremgår af bilag 2.
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Anbefales besparelse vedrørende vakance svarende til 0,2 mio. kr. Anbefales ikke besparelse vedrørende ungdomsklubpædagogerne.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 4,8 mio. kr., der alene kan henføres til serviceudgifter under social service.

Konkret vedrører reduktionen:

 • Mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) som følge af lavere aktivitet.
 • Merforbrug på 0,65 mio. kr. på visiteret kørsel til STU grundet højere energipriser.

I bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.

Forsat udfordring i forhold til servicerammeoverholdelse i 2023

På Økonomiudvalgets og Byrådets møder 22. og 29. marts 2023 blev der forelagt en status for de samlede budgetudfordringer i forhold til servicerammen for kommunen som helhed. En status, der viser, at kommunen står til at overskride servicerammen med 37,2 mio. kr. i 2023, hvis der ikke gennemføres udgiftsreduktioner. På den baggrund vedtog Byrådet udgiftsreduktioner på i alt 28,6 mio. kr. i 2023. Herefter udstod en budgetudfordring på 8,6 mio. kr., som de stående udvalg skal finde modsvarende budgetreduktioner til på deres møder i april og maj.

Med udgangspunkt heri har Skole, klub og SFO på deres møder 12. og 17. april 2023 besluttet yderligere budgetreduktioner på 2,3 mio. kr., hvorefter der udstår en budgetudfordring på 6,3 mio. kr., som de stående udvalg skal anvise finansiering til på maj-møderne.

I vedlagte bilag 2. fremgår en liste over administrationens forslag til budgetreduktioner, hvoraf de to forslag vedrører Unge, fritid og idræts og som i overskriftsform udgøres af:

 • Besparelse pga. vakance
 • Reduktion i udvidelse af ungdomsklubpædagoger

På baggrund af Unge, fritid og idræts – og de øvrige stående udvalgs – indstilling vil Økonomiudvalget og Byrådet på deres møder den 17. og 24. maj tage endelig beslutning omkring hvilke udgiftsreduktioner, der skal eksekveres og udmøntes rent bevillingsmæssigt.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter og indtægter.

I bilag 3 fremgår en oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede serviceudgifter under social service nedskrives med 4,8 mio. kr.

Endvidere forelægges forslag til yderligere budgetreduktioner på serviceudgifterne, der skal medgå til at sikre servicerammeoverholdelse i 2023.

Bilag

57Drøftelse om budget 2024 - 2027

Resume

Byrådet har anmodet administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2024 – 2027. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2024-2027, tages til efterretning.
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2024-2027.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 1. marts 2023 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024 – 2027, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2024-2027 den 21. juni.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis den 26. april, 21. juni samt 23. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2024-2027 den 26. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-2027 den 23. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 30. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2024-2027 vil foregå i weekenden den 15.-17. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest tirsdag den 19. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 4. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag 11. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til 24. august.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digitalt borgermøde

Tirsdag den 6. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2024. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2024 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

31. august vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2024-2027 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring.

Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra 25. august - 11. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (23. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget 30. august.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse 11. oktober.

58Orientering om opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 27 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 7 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Unge, fritid og idræt indeholder bilag 2 tre initiativer, hvoraf to er implementeret og én er delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

59Drøftelse af udkast til Naturhandleplan 2023-2027

Resume

Klima, natur og energi har ved mødet 14. marts 2023 besluttet, at udkast til Naturhandleplan 2023-2027 sendes i høring i alle fagudvalg samtidig med igangsætning af den 8 ugers offentlige høring. Udkast til Naturhandleplan 2023-2027 udmønter Naturstrategien med principper for prioritering af indsatser i planperioden. Med denne sag indstilles til, at udvalget drøfter udkast til Naturhandleplan 2023-2027, med henblik på at modtage udvalgets kommentarer. Sagen behandles sideløbende i de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Drøfte udkast til Naturhandleplan 2023-2027 (Bilag 1), med henblik på at Klima, natur og energi modtager udvalgets kommentarer.

Beslutning

Drøftet idet udvalget ønsker at foreningsliv særligt spejdere og unge skal fremgå tydeligt med initiativer, også set i forhold til at udnytte potentialet i det maritime center. Udvalget ser også gerne muligheder for at initiativer der er tværkommunale.

Sagsfremstilling

Byrådet har i april 2022 vedtaget en Naturstrategi 2022-27, en strategi for naturforvaltning med visionen om ” at styrke den grønne indsats...”. Samtidig besluttede Byrådet at igangsætte udarbejdelse af en Naturhandleplan, der skal udmønte Naturstrategiens visioner og mål. Dette udkast til naturhandleplan 2023- 27 indeholder mål samt overordnede principper og indsatser, som danner grundlag og retningen for prioritering af indsatser. Derudover indeholder handleplanen en oversigt over tidspunkt for forventet igangsættelse af indsatser samt aktuelle finansieringsmuligheder (Handleplanen s. 29 Plan for indsatser 2023-2027). Derfor fremgår myndighedsopgaver, som Frederikssund Kommune løbende er forpligtet til at varetage, ikke af planen. Hvor andre myndigheder eller private lodsejere har ansvaret, er indsatser kun medtaget, hvis kommunen kan bidrage i mindre omfang med vejledning og samarbejde med de relevante aktører.

Inddragelse

Borgerne i Frederikssund Kommune har hen over sommermånederne 2022 kunnet melde ind med forslag og idéer til naturhandleplanen via den digitale platform www.vi.skaber.frederikssund.dk. I september 2022 blev afholdt en naturvandring i Græse Ådal. Grønt Forum har haft mulighed for at drøfte nogle af de konkrete idéer og har meldt et samlet bidrag ind i processen. I forbindelse med den offentlige høring af Naturstrategien i vinteren 21/22 fremsendte borgere mange forslag, som havde mere karakter af indsatser og som derfor indgår på lige fod med de øvrige bidrag i processen. I forbindelse med den indledende høring til udkast til Naturhandleplan 2023-2027 er der blevet lavet et opsamlingsnotat (Bilag 2), hvor administrationen har kommenteret de indkomne forslag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

60Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet

Resume

Denne sag orienterer om status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet (18 – 30 år).

Status viser, at:

 • Frederikssund har en lavere andel af unge, der modtager uddannelseshjælp, end landsgennemsnittet.
 • Frederikssund har en lavere andel af unge, der er aktiveret i virksomhedsrettede tilbud end landsgennemsnittet.
 • Andelen af nye unge uddannelseshjælpsmodtagere, der får første aktive tilbud indenfor den første måned, ligger højere end landsgennemsnittet.
 • Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, ligger højere end landsgennemsnittet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag) skulle fokuseres på følgende 7 fokusområder for beskæftigelsesindsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft.
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job.
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb.
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats.
 6. Flere unge skal have en uddannelse.
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige.

Indenfor disse 7 fokusområder er der i alt opstillet 20 resultatmål i Beskæftigelsesplan 2023, hvoraf 4 af resultatmålene vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”. En samlet status på Frederikssund Kommunes beskæftigelsesindsats og de 20 resultatmål redegøres der for i ”Kvartalsbogen” (vedlagt som bilag), der udarbejdes 4 gange om året, og dermed giver borgere, politikere og andre interesserede mulighed for løbende at følge med i resultater og udviklingstendenser på de centrale områder af beskæftigelsesindsatsen.

I denne sag beskrives status på de 4 resultatmål vedrørende fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse”, der præsenteres i grafisk form i bilaget – ”Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet”.

Sammenfatning - status på beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet primo 2023

Nedenfor følger en kort status på hver af de 4 resultatmål, der vedrører fokusområdet - ”Flere unge skal have en uddannelse” i Beskæftigelsesplan 2023.

Resultatmål 6a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. februar 2023 er, at Frederikssund har 190 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Ungekontakten oplever en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (115 ud af i alt 190 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse via uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 6b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud (dvs. virksomhedspraktik eller løntilskud), skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I februar 2023 havde Frederikssund 23 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 11,9 pct. I hele landet var det 12,9 pct. Andelen i Frederikssund lå således 1,0 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Ungekontakten oplever, at det kan være en udfordring, at der er for få egnede praktikmuligheder i kommunen samt at nogle unge har så omfattende funktionsnedsættelser, der gør det svært at fungere i en virksomhedspraktik.

For at gøre flere unge klar til at være i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads har Ungekontakten i november opstartet en ny workshop, der introducerer de unge til arbejdsmarkedsforhold, organisationer og arbejdskultur, og hvor der indgår besøg fra virksomheder, som giver de unge et bedre indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og dermed få mod til at starte i en virksomhedspraktik, og eventuelt opnå ordinære timer.

Samtidig er der etableret et tættere samarbejde med Højagergaard, hvor de unge kan starte op i meget skånsomme virksomhedspraktikker og få trænet at møde ind, være en del af et arbejdsfællesskab og udføre nogle konkrete opgaver med støtte og guidning.

Resultatmål 6c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 pct.

Status pr. december 2022 var, at Frederikssund havde en andel på 57,1 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 53,4 pct. Andelen i Frederikssund lå således 3,7 procentpoint højere end i hele landet i december 2022.

Ungekontakten har iværksat tilbuddet BASIS workshop. BASIS er et første tilbud, som alle unge tilknyttes straks efter at de henvender sig i Ungekontakten, med mindre man undtages grundet sygdom, indmeldt i STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) m.m. På workshoppen får de unge bl.a.

udarbejdet CV til Jobnet, sikret dokumentation til deres ansøgning om forsørgelse og evt. hjælp til boligsøgning og lignende. Dette har betydet en større andel af unge, som får første aktive tilbud indenfor en måned sammenlignet med tidligere.

Resultatmål 6d: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

I 3. kvartal 2022 var der i alt 24 unge, som var i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 54,5 pct. I hele landet var det 51,9 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 3. kvartal 2022 2,6 procentpoint højere end i hele landet.

Ungekontakten har et stort fokus på at forebygge frafald fra uddannelser og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Campus. Et vigtigt redskab i det frafaldsforebyggende arbejde er hyppig kontakt med de unge enten via rådgiver eller mentorstøtte. Dermed sikres det, at den unge har én at henvende sig til, og som aktivt støtter den unge til at passe sin uddannelse, og der kan sættes hurtigt ind, hvis der er behov for andre indsatser, der skal understøtte at den unge forbliver på sin uddannelse.

Bilag:

Bilag 1: Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune

Bilag 2: Kvartalsbog - 1. kvartal 2023 - Status pr. marts 2023 på målene i BP2023

Bilag 3: Status på resultatmålene for beskæftigelsesindsatsen på ungeområdet - marts 2023

Inddragelse

Ikke relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

61Orientering om status på brugsretsaftaler for folkeoplysende foreninger

Resume

Unge, fritid og idræt orienteres med denne sagsfremstilling om status på arbejdet med nye brugsretsaftaler for folkeoplysende foreninger, der ene råder over kommunalt lokale/bygning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Unge, fritid og idræt godkendte 6. september 2022 (sag 105) principperne bag ny aftaleskabelon for folkeoplysende foreninger, der ene råder over kommunalt lokale/bygning.

Opfølgende besøg hos foreningerne

Siden har administrationen været på opfølgende besøg hos alle de berørte foreninger:

 • Dalby IF
 • Kreds 57 Ferslev
 • SSK Skuldelev
 • Skibby Badminton
 • Jægerspris Skytteforening
 • Jægerspris Billardklub
 • Ræven Skibby Trop og Flok
 • Skibby IK
 • Jægerspris IK Fodbold
 • FIK Fodbold
 • ORI Fodbold
 • Slangerup Tennisklub
 • SOIF Fodbold
 • Brydeklubben Viking

På disse opfølgende besøg blev foreningerne præsenteret for detaljerne i den nye aftaleskabelon, og foreningerne fik mulighed for at stille spørgsmål.

Rengøring er på plads

Samtidig meldte alle foreningerne, hvorvidt de i 2023 ønsker rengøringstilskud eller kommunal rengøring. Alle valgte rengøringstilskud. Administrationen har udbetalt tilskud for 2023.

Nye aftaler undervejs

Af ressourcemæssige hensyn har administrationen prioriteret de foreninger, hvis aftaler kommunen har opsagt: FIK, ORI samt Dalby IF.

Den nye aftale med ORI Fodbold samt Dalby IF er underskrevet og på plads.

Administrationen er i dialog med FIK om de sidste elementer. Der er aftalt et møde mellem forening og administrationen. Brugsretsaftalen med FIK forventet underskrevet inden sommerferien.

Når FIKs aftale er afsluttet, prioriterer administrationen de øvrige foreningers nye aftaler. De øvrige foreninger er alle orienterede om tidshorisont.

Næste fase

Når alle ovenstående foreninger har fået nye brugsretsaftaler, påbegynder administrationen næste fase af arbejdet med at ligestille foreninger i kommunen.

Næste fase er nyt aftalegrundlag for folkeoplysende samt ikke-folkeoplysende foreninger, som selv ejer bygninger, der står på kommunal grund. Det nye aftalegrundlag vil bygge på de principper, som Unge, fritid og idræt vedtog 6. september 2022 (sag 105).

Inddragelse

De berørte foreninger har alle været inddraget i udarbejdelse af deres konkrete brugsretsaftale.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

62Orientering om ansøgning af turismemidler til realisering af visionsprojektet for Maritimt Center og optimering af oplevelseselementer på kulturhavnen i Frederikssund

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om, at administrationen udarbejder en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der søges om finansiering til realisering af rekreative opholdskvaliteter omkring det Maritime Center, udvidelse af bådpladser og faciliteter i Kulturhavnen samt midler til at forbedre forbindelsen mellem lystbådehavnen i syd og Kulturhavnen og byen mod nord.

Sagen er sideløbende sendt til orientering i Plan og teknik samt Job, erhverv og kultur.

Indstilling

Administrationen indstiller til Unge, fritid og idræt, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune gennemfører i forsommeren 2023 en arkitektkonkurrence for Maritimt Center, der skal samle alle maritime foreninger i Frederikssund i et nyt hus ved lystbådehavnen. Huset skal i sig selv blive til en attraktion, hvorfra man kan få oplevelser på og omkring Roskilde Fjord. Der er udarbejdet en visionsplan for området, så stedet får en endnu stærkere maritim profil, samtidig med at der anlægges en grøn-blå havnepark med plads til aktiviteter, der har et langt bredere sigte end lystsejlere og kajakroere alene.

Samtidig har Frederikssund Kommune et projekt med at kystbeskytte Frederikssund bymidte. Ambitionen er, at kystbeskyttelsesprojektet skal bidrage med byliv og en bedre forbindelse til bymidten. Kulturhavnen ligger utrolig bynært, og der vurderes at være potentiale i en udvidelse i antallet af bådpladser i havnen. Kystbeskyttelsesprojektet ligger i området omkring Kulturhavnen, men der skal også ske kystbeskyttelse ved Maritimt Center og langs Sillebro Å.

Hvis der opnås erhvervsfremmemidler, vil en stor del af visionsprojektet for Maritimt Center kunne realiseres.

Mulighed for nye turisme- og oplevelsesmuligheder

Midler fra den statslige pulje til udvikling af turismeområder kan være med til at medfinansiere og dermed realisere de store anlægsprojekter, der ligger omkring Frederikssund Bymidte, herunder Maritimt Center, Kystbeskyttelsesprojektet ’Frederikssund møder vandet’ og Kulturhavn Frederikssund.

Området har potentiale til at udvikle sig til en endnu stærkere turismedestination, og der er mulighed for at få byrum og havneanlæg fuldt finansieret.

Formål med puljen

Puljen kan bruges til fysiske forbedringer i et område (turismerelateret infrastruktur). Formålet med midlerne er at øge private investeringer i området, som fx cafeer, kiosker, maritim udlejning, overnatning mv.

Der kan søges mellem 20 – 30 mio. kr. Der er krav om en kommunal medfinansiering på 31 %. Frederikssund Kommune har afsat midler til Maritimt Center og kystbeskyttelsesprojektet ’Frederikssund møder vandet’, der vil kunne udgøre de 31 %. Der skal dermed ikke afsættes yderligere kommunale midler.

Ansøgning skal indsendes 23. maj 2023, og der forventes at blive givet svar i november 2023.

Der er behov for ekstern konsulentstøtte til at få udarbejdet ansøgningen. Denne udgift finansieres dels af de afsatte midler til markedsføringsaktiviteter inden for erhvervsområdet i 2023 og af midler afsat til projektledelse på Maritimt Center.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med Destination Fjordlandet, som vil gå aktivt ind i projektet, hvis Frederikssund Kommune modtager en bevilling. Destination Fjordlandet har et stort fokus på at udvide fortællingen og faciliteterne omkring det maritime og Fjordlandet generelt. Projektet vil blive et fyrtårnsprojekt for maritime oplevelser, og det vil have en markant tiltrækningskraft for nye målgrupper til Destination Fjordlandet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

63Anmodning om optagelse af sag angående udvidelse af Idrætsbyen

Beslutning

Anmodningen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Niels Martin Viuff (C), Jesper Wittenburg (A) og Søren Weimann (B)

Undlod af stemme: Kenneth Jensen (A).

Unge, fritid og idræt ønsker sagen optaget på kommende dagsorden.

Sagsfremstilling

Anne Sofie Uhrskov (V) anmoder om, at Unge, fritid og idræt optager en sag, hvor udvalget kan arbejde videre med en beslutning om anvendelsen af de ca. 80 millioner kroner, der er afsat i investeringsplanen til udvidelse af Idrætsbyen.

Helt konkret foreslår jeg, at vi får en sag, der beskriver, hvordan vi kan komme videre med det halbyggeri, der er planlagt ved siden af svømmehallen jf. helhedsplanen for Idrætsbyen.

64Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Kommunalpolitisk dialogmøde om Sundhedsaftale 2024-2027 3. maj kl. 16.00-17.00 på Teams. Invitationen er udsendt til udvalget. Den er desuden vedlagt som bilag. Vær opmærksom på, at deadline for tilmelding er 1. maj.
 • Invitation til Løft Psykisk sårbare i Kommunen, konference 22. maj i Brøndby
 • Special skills, AKU-Center 7. september kl. 10-14
 • Notat om erhvervspraktik i folkeskolen i Frederikssund Kommune
 • Sager på vej 2023

Bilag

65Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter der fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.