Frederikssund Kommunes logo

Social og sundheds møde den 01. juni 2023

Byrådssalen kl. 08.30

Referat
Fold alle punkter

55Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

56Beslutning om anvendelse af restbudget for §18 puljen

Resume

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om anvendelse af §18 puljens restbudget.

Kultur- og fritidschef Anders Munch Skovgren deltager under behandling af punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Beslutte, anvendelse af §18 puljens restbudget.

Beslutning

Social og sundhed beslutter ikke at give midler til arrangementet March mod Ensomhed, da udvalgets retningslinjer for uddeling af §18 midler ikke indeholder tilskud til bespisning.

Udvalget ønsker fremlagt en sag til efteråret vedr. tildeling af de resterende §18 midler.

Sagsfremstilling

Foreninger, der har modtaget §18 midler til frivilligt socialt arbejde i 2022, skal aflægge regnskab for det bevilgede tilskud. Fristen er 1. april 2023. Samtidig er det frist for at returnere uforbrugte midler til Frederikssund Kommune.

Budgettet for §18 puljen var i 2022 i alt 474.497 kr.

Udvalget besluttede at uddele et samlet tilskud på 434.476 kr. Flere foreninger tilbagebetalte i 2022 uforbrugte §18 midler fra 2021, hvorfor det samlede restbeløb for §18 puljen pr. 11. august 2022 var på 79.385 kr.

Efterfølgende besluttede udvalget at imødekomme yderligere tre ansøgninger, hvilket efterlod et restbudget på ca. 50.000 kr.

På udvalgsmødet den 29. september 2022 besluttede udvalget at overføre ubrugte §18 midler fra 2022 til en særskilt ansøgningspulje på 50.000 kr. i 2023 til at understøtte foreningernes aktiviteter ved afholdelse af sundhedsdagene 2023. Det samlede overførte beløb af uforbrugte midler fra §18 puljen 2022, er pr. 12.5.2023 ca. 69.000 kr. Det efterlader et restbudget, når særpuljen er fratrukket, på 19.000 kr.

Pr. 2. maj 2023 ser §18 puljens budget således ud:

Foreningerne har i alt tilbagebetalt uforbrugte § 18 midler fra 2022 på 9.746 kr.

Fem foreninger ansøgte særpuljen til brug ved sundhedsdagene, et samlet ansøgningsbeløb på 30.848,75 kr. Fratrukket særpuljen på 50.000 kr. efterlader det et overskud på 19.151,25 kr.

En forening har tilbagebetalt tilskud for 2023 på 6.500 kr.

En forening tilbagebetaler uforbrugte midler fra §18 særpuljen på 4.000 kr.

Overførte §18 midler fra 2022 fratrukket særpuljen, efterlader et overskud på kr. 19.000 kr.

Samlet set er der i alt et restbudget på 58.397,25. kr.

Administrationen anbefaler at, der afsættes 10.000 kr. til fællesspisning arrangement i forbindelse med March mod Ensomhed den 10. august 2023.

Hermed er der et restbeløb på 48.397,25 kr.

Administrationen anbefaler, at hvis restbeløbet ikke bruges, lægges midlerne i kassen med en negativ tillægsbevilling.

Inddragelse

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om forslaget om at anvende 10.000 kr. til fællesspisning ifm March mod Ensomhed i august måned. Restbeløbet (48.397) bør efter Handicaprådets mening overføres øremærket til §18-puljen i 2024, da der de sidste år har været relevante ansøgninger til puljen, som langt overstiger puljens størrelse. Der er derfor behov for at udvide puljen.

Seniorrådets høringssvar:

Udvalget skal her tage stilling til anvendelse af et restbudget på kr. 48.397 af §18 puljen. Seniorrådet vil anbefale, at kommunen offentliggør restbeløbet med indstilling om projektansøgninger.

Flere frivillige foreninger har gennem årene ”opgivet” at søge puljen pga. beløbets (lille)størrelse og de strenge kriterier for ansøgninger. Seniorrådet anbefaler at restbeløbet tilbydes de ansøgere der ikke fik tilsagn eller udbydes igen.

Økonomi

Der er i forbindelse med overførselssagen fra 2022 overført 69.000 kr. i uforbrugte midler fra 2022. Administrationen forslag indebærer, at restbudget i 2023 på 48.397,25 kr. anvendes til en negativ tillægsbevilling.

57Beslutning om prioritering af velfærdsteknologiske indsatser for første halvår af 2023

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, hvorvidt man overfor Økonomiudvalg og Byråd vil anbefale, at der fra den velfærdsteknologiske pulje afsættes midler til de projekter, der er ansøgt om indenfor udvalgets område.

Sagen behandles sideløbende i Børn, familie og forebyggelse, Social og sundhed, Omsorg og ældre, hvor udvalgene tager stilling til ansøgte projekter indenfor eget område. Sagen fremstilles samlet for både Social og sundhed og Omsorg og ældre, da de velfærdsteknologiske hjælpemidler skal implementeres inden for Omsorg og ældres område, men effekten af implementeringen af visse indsatser forventes også at kunne ses inden for Social og sundheds område. Efter møderne i de respektive fagudvalg vil beslutningerne blive samlet i en fælles oversigt. Oversigten fremstilles for Økonomi og Byråd med henblik på en endelig beslutning omkring prioritering af samtlige indkomne ansøgninger samt frigivelse af midlerne hertil.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

 1. Projekterne Monitor til måling af vitale parametre (a), App - trivsel hos medarbejderne (b), Af- og påklædningsstol med el (c), Toiletbadestol med el-hejs og - kip (d), Hjælpemotor til fælles kørestol (e) tildeles i alt 1.449.379 kr. fra den velfærdsteknologiske pulje og at midlerne frigives fra puljen.
 2. Midler til sengebund, der automatisk tipper/vender borger (f) i alt 270.000 kr. ikke tildeles midler fra den velfærdsteknologiske pulje.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene skal, som følge af Byrådets beslutning på møde 30. marts 2022 (sag nummer 59), træffe beslutning om, hvilke konkrete velfærdsteknologiske indsatser, indenfor udvalgets område, der skal anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Der er i alt ca. 2.098.000 kr. til rådighed i 2023 i den velfærdsteknologiske pulje. I første ansøgningsrunde, ud af to i 2023, er der er modtaget ansøgninger for et samlet beløb på 1.749.379 kr. til den velfærdsteknologiske pulje.

Det er ikke umiddelbart programstyregruppens forventning at der kommer mange eller store ansøgninger til den anden ansøgningsrunde i 2023. I vedhæftet bilag beskrives de indkomne ansøgninger mere detaljeret, herunder formålet med teknologien, det ansøgte beløb, området som teknologien skal implementeres i samt programstyregruppens prioritering og begrundelse.

Programstyregruppen for velfærdsteknologi har i denne ansøgningsrunde lagt vægt på, at den velfærdsteknologiske pulje skal anvendes til indkøb af teknologier, hvoraf flere er afprøvet med stor effekt. Puljen bidrager til en opskalering og yderligere implementering med forventning om udbredelse af gevinsterne. Derudover er enkelte teknologier udvalgt på baggrund af et ønske om afprøvning via pilotprojekt, da der ligeledes er en forventning fra afdelingerne om en stor effekt.

Indenfor Omsorg og ældre samt Social og sundhed har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget 1 projektansøgning.

a) Apparat til måling af vitale parametre.

Målinger af vitale parametre skal medvirke til at øge patientsikkerheden, forebygge utilsigtede hændelser samt forebygge genindlæggelser, i alt 464.800 kr.

Indenfor Omsorg og ældre har Programstyregruppen for velfærdsteknologi modtaget 5 projektansøgninger.

b) App – trivsel hos medarbejderne

Appen skal medvirke til at skabe et overblik over medarbejdernes trivsel, således at lederne kan reagere og håndtere mistrivsel rettidigt, i alt 41.500 kr.

c) Af-/påklædningsstol med el

Af-/påklædningsstol skal give medarbejderne mulighed for at udføre personlig pleje med færre forflytninger, når de skal hjælpe beboerne, i alt 359.200 kr.

d) Toilet/badestole med el-hejs og -kip

Toiletbadestol med el hejs og kip skal aflaste medarbejdernes fysiske arbejdsmiljø, når borgerne skal hjælpes omkring toiletbesøg, i alt 263.879 kr.

e) Fælles kørestol med hjælpemotor

En hjælpemotor muliggør, at særligt vægttunge borger kan komme på tur i kørestol udenfor med en anden person, i alt 50.000 kr.

f) Soft Tilt sengebunde

Sengebunden medvirker til forebyggelse af borgers tryksår på kroppen i liggende stilling, i alt 270.000 kr.

Der er yderligere 1 ansøgning/velfærdsteknologiske projekt inden for Børn, familie og forebyggelse.

g) Velfærdsteknologi og arbejdsmiljø i børnehuse

Formålet er således afprøvning af målrettede velfærdsteknologiske prøvehandlinger i et børnehus, som skal medvirke til mindre sygefravær gennem et bedre fysisk arbejdsmiljø, ialt 300.000 kr.

Formål og ramme for prioritering

Midlerne til velfærdsteknologiske indsatser er prioriteret til:

 1. afprøvning af nye velfærdsteknologier til enkelt afprøvninger (prøvehandlinger og valg af ”rette model”)
 2. indkøb i forbindelse med en opskalering af en velafprøvet teknologi (overgangen til implementeringsprojekt, hvor der indkøbes flere af den udvalgte teknologi til implementering)

Teknologierne skal medvirke til at følgende formål opnås:

 • Bedre oplevet kvalitet for borgere med behov for understøttelse til at kunne udfolde sig personligt og leve et selvstændigt, frit og værdigt liv i trygge rammer.
 • Bedre arbejdsmiljø og -glæde blandt medarbejderne. Velfærdsteknologi spiller en vigtig rolle i at gøre arbejdslivet mere skånsomt og attraktivt.
 • Bedre udnyttelse af de kommunale/offentlige ressourcer.

Dokumentet ”Ramme for ansøgning om midler til velfærdsteknologiske indsatser” uddyber rammen for prioriteringer af velfærdsteknologiske indsatser i Frederikssund Kommune. Dokumentet er bilagt.

Opfølgning på velfærdsteknologiske indsatser

Når en velfærdsteknologi er afprøvet og evt. implementeret evalueres velfærdsteknologien. Det undersøges, om der er et match mellem organisationen, teknologi, borger og økonomi. I evalueringen tages også stilling til et fremtidigt brug af velfærdsteknologien. Såfremt det besluttes at teknologien skal udbredes yderligere inden for området og/eller andre områder, udarbejdes en særskilt plan for finansiering og implementering.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet går ud fra, at programstyregruppen sikrer, at de indkomne ansøgninger lever op til målsætningens 3 formål og overlader det i øvrigt til programstyregruppen at udvælge de rigtige løsninger.

Seniorrådets høringssvar:

Social og Sundhed skal prioritere den velfærdsteknologiske indsatser for første halvår af 2023.

Der forelægges 6 forslag til velfærdsteknologi indenfor en budgetramme på i alt ca. 2 mio kr. for 2023.

1. Apparat til måling af vitale parametre (kr.464.800)

2. App - trivsel hos medarbejderne (kr. 41.500)

3. Af-/påklædningsstol med el (kr. 59.200)

4. Toilet/badestol med el-hejs og -kip (kr. 263.879)

5. Fælleskørestol med hjælpemotor (kr.50.000)

6. Soft Tilt sengebunde (kr.270.000 for 9 stk.)

De første 5 foreslås iværksat indenfor denne ramme, mens det sidste foreslås "afholdes indenfor områdets eksisterende ramme".

Seniorrådet finder, at pkt. b) App - trivsel hos medarbejdere bør kunne afholdes af ramme for personaleomkostninger.

Seniorrådet finder desuden, at punkt f) Soft Tilt sengebunde bør kunne afholdes indenfor den aktuelle ramme for velfærdsteknologi, idet en henvisning til "områdets eksisterende ramme" vil kunne betyde en nedprioritering af denne fra Seniorrådets synspunkt væsentlige velfærdsteknologiske indsats.

Økonomi

Center for Økonomi vurderer at sagen ikke får bevillingsmæssige konsekvenser, da den samlede ansøgning til velfærdsteknologier ligger inden for det budget, der er til rådighed i velfærdspuljen.

Bilag

58Beslutning om opsigelse af samarbejdsaftale med Medusa

Resume

I denne sag anbefales det at opsige partnerskabsaftalen med Foreningen Medusa med virkning fra udgangen af 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Partnerskabsaftalen med Foreningen Medusa opsiges med virkning fra 31. december 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har siden januar 2021 haft en partnerskabsaftale med Foreningen Medusa vedr. indsatser for voldsramte kvinder og børn. Den nuværende aftale løber indtil 31. januar 2025. Aftalen indebærer, at kommunen yder økonomisk støtte til Medusa med et beløb på kr. 100.000 pr. år. Aftalen kan af parterne opsiges med et varsel på 6 måneder.

Aftalen har nu været i gældende i lige ved 2½ år. I den periode har kun få borgere fra Frederikssund Kommune haft gavn af tilbuddene fra Medusa. I de 2½ år har Medusa stået for i alt 6 rådgivninger af Frederikssundborgere. Én borger er startet i et gruppeforløb i perioden. Hertil kan muligvis lægges nogle ”telefonrådgivninger”, der ikke registreres.

Medusa har med andre ord ikke opnået at ”komme ud til” voldsramte kvinder i Frederikssund i det omfang, der var forventet ved indgåelsen af aftalen.

Medusa tilbyder udelukkende anonymt råd og vejledning og indgår derfor ikke i et samarbejde med kommunens medarbejdere om helhedsorienterede handleplaner og kommunes øvrige støttetilbud.

På den baggrund vurderes det ikke, at voldsramte kvinder i Frederikssund Kommune via aftalen får et tilbud, der svarer til den kommunale udgift.

Det foreslås derfor, at aftalen med Medusa bør opsiges med de i aftalen 6 måneders varsel. Hvilket vil sige til ophør ved udgangen af 2023.

Indsatsen i forhold til voldsramte kvinder, og i det hele taget i forhold til vold i nære relationer, foregår i dag i et samarbejde mellem forskellige afdelinger i kommunen og i et tæt samarbejde med politiets forebyggelsessekretariat. Nordsjællands Politi har indgået en samarbejdsaftale med foreningen Lev uden Vold, hvor både voldsudøvere og voldsramte tilbydes støtte og vejledning, herunder også længerevarende forløb.

Politiet har foreløbigt henvist ca. 40 borgere fra Frederikssund og Halsnæs til støtteforløb hos Lev uden Vold. Lev uden Vold og politiet sender socialrapporter til Rådgivningshuset og Ungekontakten samt Center for Familie og Rådgivning, når der er børn involveret. Dette har yderligere banet vejen for et tættere samarbejde og en bedre indsats.

Siden oktober 2022 har samarbejdet mellem kommunen, repræsenteret ved Rådgivningshuset, Ungekontakten, Center for Familie og Rådgivning og SSP-konsulent og politiet (lokal betjent og Forebyggelsessekretariatet) foregået i et godt og konstruktivt løbende samarbejde, hvor der er fokus på at udbrede viden om hinandens muligheder og indsatser, således at indsatsen kan sættes ind tidligt og tilpasset situationen, herunder også forhold som støtte til børn i hjemmet, evt. misbrugsbehandling, økonomisk støtte, udredning af gældsforhold m.m.

Inddragelse

Foreningen Medusa er orienteret om den mulige opsigelse og har taget den til efterretning.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager beslutningen om opsigelse af samarbejdsaftalen til efterretning dog med den bemærkning, at det er ærgerligt, at aftalen ikke har haft den nødvendige effekt på dette vigtige område. Vi ved, at mange kvinder, der oplever partnervold, finder det svært/ikke ønsker at kontakte kommunen direkte – og derfor er anonym rådgivning og støttesamtaler et vigtigt supplement til kommunens indsats. Vi forventer, at samarbejdet med Lev uden Vold viderefører indsatsen for at nedbringe partnervold og samtidig opkvalificerer relevante medarbejdere i politi og kommune – sådan som intentionen var med Medusa-samarbejdet.

Seniorrådets høringssvar:

Administrationen foreslår at opsige partnerskabsaftalen med Medusa. Aftalen med Medusa vedrører kun perifert ældreområdet og har i det hele taget kun været brugt i meget ringe omfang.

Seniorrådet har ingen bemærkninger til dette punkt.

Økonomi

Opsigelse af partnerskabsaftalen med Foreningen Medusa med virkning fra 31. december 2023 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Samarbejdet har været finansieret inden for Center for Familie og Rådgivnings og Center for Job og Rådgivnings ramme.

59Beslutning om brug af eksterne leverandører ved oplysning af sager på det specialiserede voksenområde

Resume

Udvalget for Social og sundhed bad på mødet den 4. maj 2023 (sag 52) administrationen om at udarbejde en beslutningssag til brug for beslutning om, hvorvidt kommunen skal benytte eksterne leverandører til at undersøge borgernes hjælpebehov.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende, at der ikke opstilles krav til administrationen, der begrænser kommunens mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger til at kunne træffe korrekt og lovlig afgørelse i en sag.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov(V), Therese Hejnfelt (C), Anne-lise Kuhre (A) og Jesper Wittenburg (A)

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D)

Maibritt ønsker at komme med følgende mindratalsudtalelse: Jeg ønsker, at kommunen selv skal løfte opgaven med hensyn til det fremadrettede samarbejde og af økonomiske hensyn.

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunens har pligt til at oplyse sagen

Kommunen er underlagt officialprincippet/undersøgelsesprincippet, der indebærer at en kommune på eget initiativ skal fremskaffe de faktiske og retlige oplysninger som er nødvendige, inden den afgør en sag om for eksempel en borgers ret til en social ydelse.

På socialområdet er denne retsgrundsætning/princip nedskrevet i Retssikkerhedslovens § 10. Princippet indebærer, at kommunen skal sørge for, at der er de oplysninger tilstede som er nødvendige og tilstrækkelige for at sikre, at kommunen kan træffe en korrekt og lovlig afgørelse. Omvendt må kommunen ikke indhente flere og andre typer af oplysninger end dem, der er nødvendige for at kunne træffe afgørelse i sagen.

Hvordan oplyses sagen

Kommunen kan til brug for sagens behandling få oplysninger på forskellige måder.

Kommunen er forpligtet til at tilrettelægge sagsbehandlingen på en måde, så borgeren kan medvirke ved sagens behandling. Inddragelse af borgeren skal blandt andet ske, fordi borgeren kan have oplysninger, der er vigtige at få kendskab til, for at kommunen kan træffe en korrekt afgørelse.

Kommunen kan bede borgeren om oplysninger. Det kan blandt andet indebære, at borgeren skal undersøges af en læge eller en speciallæge (Retssikkerhedslovens § 11).

Kommunen kan benytte oplysninger, der allerede findes i kommunen. I visse situationer vil dette kræve, at særlige betingelser er opfyldt såsom, at borgeren giver samtykke til indhentelsen.

Kommunen kan selv indhente oplysninger. Nogle oplysninger kan fås uden borgerens samtykke, andre ikke. Visse oplysninger kan indhentes uden samtykke i nogle sager, men ikke i andre (retssikkerhedslovens § 11 c). Det er således komplekst og altid ud fra en konkret vurdering af den pågældende sag, hvornår kommunen skal sikre sig samtykke inden indhentning af oplysninger. Oplysninger kan blandt andet indhentes fra kommunale fagpersoner og fra borgerens netværk som for eksempel en værge eller fra voksne børn.

I visse situationer kan der være et behov for at observere borgerens funktionsniveau i forskellige situationer for at kunne fastslå borgerens behov for støtte. Frederikssund Kommune bruger i disse situationer som udgangspunkt kommunale fagpersoner, som for eksempel visitatorer.

I særlige situationer, hvor det af helt konkrete årsager ikke kan lade sig gøre for kommunens fagpersoner at udføre observationerne, kan det være nødvendigt at antage eksterne fagpersoner til at udføre observationerne for på den måde at få de nødvendige oplysninger om borgerens funktionsniveau. Dette kan for eksempel være i situationer, hvor borger eller pårørende har givet udtryk for manglende tillid til kommunens observationer.

Afdeling for Voksenstøtte har anvendt denne mulighed i tre konkrete sager inden for de seneste fem år. Den samlede udgift til disse tre sager var 102.000 kroner, hvilket svarer til en gennemsnitlige udgift på 34.000 kroner pr. sag.

I de særlige tilfælde, hvor det vurderes, at en ekstern leverandør vil være nødvendig for at oplyse en sag, kan for eksempel være, at den eksterne leverandør besidder en specialiseret viden eller, at den eksterne leverandør kan skabe en tryg relation til borgeren, som er nødvendig for at kunne gennemføre observationer.

Brug af VISO

Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) er en del af Socialstyrelsen og er et gratis tilbud til blandt andet kommuner, regioner og borgere.

VISO tilbyder rådgivning, der kan omfatte specialiseret rådgivning om for eksempel, hvordan en kommune kan tilrettelægge en faglig indsats overfor en borger eller rådgivning om, hvad et tilbud kan indeholde. VISO tilbyder også vejledende udredning til kommuner og borgere i de få mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være til stede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud.

Rådgivningen og udredningen skal bidrage til at styrke beslutningsgrundlaget hos kommunen. VISO træffer ikke afgørelser på kommunens vegne, og deres vejledning betragtes alene som vejledende.

VISO træffer selv afgørelse om, til hvilke sager de vil tilbyde deres ydelser. Der kan ikke klages over VISOs afgørelse. Dette indebærer, at kommunen ikke kan påregne VISOs bistand ved for eksempel behov for udredning.

Mulige konsekvenser, hvis kommunen ikke oplyser sagen fyldestgørende

Såfremt en sag ikke oplyses fyldestgørende, kan det betyde, at borgeren ikke får den støtte som borgeren har behov for.

Borger kan klage til Ankestyrelsen over en afgørelse. I de tilfælde, hvor Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke har indhentet de nødvendige oplysninger for, at borgers behov for støtte kan vurderes, kan styrelsen erklære afgørelsen ugyldig. Det indebærer, at sagen sendes tilbage til kommunen, som skal behandle den på ny. Kommunen vil i den forbindelse skulle indhente de oplysninger, der mangler og træffe en ny afgørelse.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kommunen ikke som fast regel kan bestemme, at VISO skal anvendes ved udredning af borgers behov. Dette er som følge af, at VISO selv bestemmer, hvilke sager de kan hjælpe med.

Administrationen vurderer endvidere, at kommunen, i de meget få og særlige situationer, hvor det af helt konkrete årsager ikke kan lade sig gøre for kommunens fagpersoner at få afdækket hjælpebehovet, i medfør af officialprincippet/undersøgelsesprincippet kan være forpligtet til at sørge for, at der skaffes de nødvendige oplysninger for eksempel ved hjælp af eksterne leverandører.

Dette med henblik på, at kommunen kan træffe en korrekt og lovlig afgørelse.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådet s høringssvar:

Handicaprådet mener, at det naturligvis er vigtigt, at borgernes behov for støtte er nøje undersøgt og veldokumenteret, inden en sag afgøres. Derved kan omgørelser ved Ankestyrelsen som følge af at kommunen ikke har indhentet de nødvendige oplysninger formentlig også reduceres, og derved spares både tid og ressourcer til fornyet behandling af sagen. Både ud fra økonomiske og faglige hensyn er det en god idé at bruge VISO i de sager, hvor samarbejdet mellem kommune og borger er gået helt i hårdknude. Handicaprådet understreger, at det er vigtigt, at der er et professionelt og sagligt samarbejde mellem kommune og borger.

Seniorrådets høringssvar:

Ingen kommentarer

Økonomi

Godkendelse af administrationen indstilling - at der ikke opstilles krav til administrationen, der begrænser kommunens mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger til at kunne træffe korrekt og lovlig afgørelse i en sag - har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

60Godkendelse af proces for udarbejdelse af Kvalitetsstandarder 2024

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed et forslag til procesplan for udarbejdelse af Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder 2024 på udvalgets område til godkendelse. Sagen behandles sideløbende i Omsorg og ældre.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Godkende procesplan for udarbejdelse af kvalitetsstandarder 2024 på udvalgets område.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har udarbejdet kvalitetsstandarder for en række bestemmelser i serviceloven og sundhedsloven inden for udvalget ressortområde. Kvalitetsstandarderne godkendes i Byrådet efter indstilling fra udvalget og er gældende for et år ad gangen. De gældende kvalitetsstandarder for 2023 blev godkendt i Byrådet 29. marts 2023 (sag 47).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser. Kvalitetsstandarderne har som udgangspunkt tre målgrupper og formål:

 • Som information og forventningsafstemning i forhold til de indsatser og det serviceniveau, man som borger kan forvente.
 • Som politisk styringsværktøj for kommunalpolitikerne.
 • Som værktøj i forhold til afgørelser og udførelse af støtte for medarbejderne.

Kvalitetsstandarderne skal sikre, at det er tydeligt for både borgerne og for kommunens medarbejdere, hvilket serviceniveau politikerne inden for lovgivningens rammer har vedtaget i Frederikssund Kommune. Kvalitetsstandarderne bygger på forskellig lovgivning, men særligt serviceloven ligger til grund for mange af kvalitetsstandarderne. Konkret beskriver kvalitetsstandarderne hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at blive visiteret til en indsats i Frederikssund Kommune, ligesom de beskriver, hvad indsatsen indeholder, og hvad formålet med den er.

Kvalitetsstandarderne omfatter de mest anvendte former for støtte. Kvalitetsstandarderne afspejler samtidig, hvilke ydelser og indsatser de politiske udvalg over en årrække har fundet mest relevante at fastsætte et tydeligt serviceniveau for. Samtidig med, at serviceniveauet skal være så tydeligt som muligt, lægges også vægt på, at enhver persons liv er forskelligt, og enhver afgørelse fra kommunens side skal derfor samtidig være konkret og individuel i forhold til borgerens behov og den enkeltes mål og muligheder.

Kvalitetsstandarder inden for Social og sundheds område

Ifølge serviceloven er kommunerne forpligtiget til at udarbejde kvalitetsstandarder for henholdsvis kvindekrisecentre og herberger efter servicelovens § 109 og § 110.

For øvrige bestemmelser i serviceloven inden for Social og sundheds ressortområde er der ikke lovkrav om udarbejdelse af kvalitetsstandarder. Frederikssund Kommune har dog udarbejdet kvalitetsstandarder inden for følgende bestemmelser i serviceloven og andre love:

 • Forebyggende hjemmebesøg (SEL § 79a)
 • Gruppebaseret og individuel tidsbegrænset støtte (SEL §§ 82a, 82b, 82d)
 • Afløsning og aflastning (SEL § 84)
 • Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)
 • Borgerstyret personlig assistance (SEL § 96)
 • Ledsageordning (SEL § 97)
 • Behandling for stofmisbrug (SEL § 101)
 • Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)
 • Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104)
 • Midlertidige botilbud (SEL § 107)
 • Længerevarende botilbud (SEL § 108).
 • Behandling for alkoholmisbrug efter sundhedslovens § 141
 • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
 • Individuelt planlagt job med støtte (IPS)
 • Specialtandpleje
 • Socialtandpleje.

Til Kvalitetsstandarderne for 2023 blev der udarbejdet nye standarder for følgende bestemmelser i serviceloven:

 • Kontante tilskud (SEL § 95)
 • Kontaktperson til personer, som er døvblinde (SEL § 98)
 • Dækning af nødvendige merudgifter (SEL § 100)
 • Tilbud af behandlingsmæssig karakter (SEL § 102).

Efter forslag fra Handicaprådet vil der desuden blive udarbejdet en kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen, som beskriver det kommunale serviceniveau i henhold til servicelovens § 19a. Servicelovens § 19a forvaltes af Familieafdelingen. Det skal derfor afklares på hvilken måde kvalitetsstandarden skal indgå i kvalitetsstandarderne på voksenområdet for 2024.

I regi af udviklings- og handleplan for det specialiserede voksenområde 2022-2024, ”Sammen om socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen”, er det aftalt med Ankestyrelsen, at de giver feedback på enkelte af kommunens kvalitetsstandarder med henblik på forbedring af standarderne. Administrationen håber at modtage Ankestyrelsens feedback sådan, at denne kan indgå ved førstebehandling af kvalitetsstandarderne på oktobermødet.

Forslag til procesplan

Administrationen foreslår, at der til 2024 foretages en administrativ revision af kvalitetsstandarderne i henhold til gældende lovgivning og Ankestyrelsens praksis. Herunder udarbejdelse af kvalitetsstandard for servicelovens § 19a og synliggørelse i alle kvalitetsstandarder, om der er frit valg af leverandør eller ej.

Administrationen foreslår følgende proces for udarbejdelse af kvalitetsstandarder 2024:

 • 1. juni 2023: Udvalget godkender procesplan.
 • Juni-september 2023: Administrativ gennemgang af kvalitetstandarderne og udarbejdelse af forslag til reviderede standarder for 2024.
 • 10. august 2023: Status på arbejdet med revision af kvalitetsstandarderne for 2024 forlægges til orientering for udvalget. Udvalget har mulighed for mundtligt at komme med ønsker til større ændringer/tilføjelser til kvalitetsstandarderne, for 2024, eksempelvis en ny kvalitetsstandard.
 • 28. september 2023: Førstebehandling af udkast til kvalitetsstandarder for 2024. Dette er sidste mulighed for at give mundtlige kommentarer til revision af kvalitetsstandarderne inden udkastet sendes i høring.
 • Oktober-november 2023: Udkast til kvalitetsstandarder 2024 i høring i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd.
 • December 2023: Andenbehandling af udkast til kvalitetsstandarder 2024.
 • December 2023: Godkendelse af kvalitetsstandarder 2024 i Økonomiudvalg og Byråd.

Inddragelse

Udkast til kvalitetsstandarder vil blive sendt i høring i oktober-november 2023 i Handicapråd, Seniorråd og bruger-/pårørenderåd.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om procesplanen og er meget tilfredse med, at der - som vi tidligere har foreslået - udarbejdes en kvalitetsstandard for overgangen fra barn til voksen. Det er ligeledes meget positivt, at det er aftalt med Ankestyrelsen, at de giver feedback på enkelte af kommunens kvalitetsstandarder med henblik på forbedring af standarderne.

Seniorrådets høringssvar:

Udvalget skal tage stilling til procesplan for den årlige revision af kvalitetsstandarderne. Der er stadig nogle hængepartier i forhold til Seniorrådets Høringssvar (februar 2023) om indholdet af kvalitetsstandarder for 2023, hvorfor vi ser meget frem til det nye udkast af kvalitetsstandarder til oktober-november. Selve procesplanen for udarbejdelsen til disse tager Seniorrådet til efterretning.

Økonomi

Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af kvalitetsstandarder 2024 har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

61Beslutning om Plan for bekæmpelse af hjemløshed i Frederikssund Kommune

Resume

I denne sag fremlægges forslag til ”Plan for bekæmpelse af hjemløshed i Frederikssund kommune”. Et nyt lovforslag om omlægning af hjemløseindsatsen giver bl.a. et økonomisk incitament til at ændre hjemløsestrategien, herunder lave en plan, hvor anvendelsen af Housing First-metoden bliver et bærende element. En vedtaget plan kan endvidere danne grundlag for at søge om puljemidler til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger og dermed understøtte indsatsen

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Vedtage Plan for bekæmpelse af hjemløshed i Frederikssund Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsudvalget har ved møde den 19. januar 2023 fået en orientering om anvendelse af Housing First i Frederikssund kommune.

Sagsfremstillingen ved mødet i januar viste, at Frederikssund ikke i dag arbejder 100 % efter Housing First-metoden.

Et lovforslag om omlægning af hjemløseindsatsen (bilag 1), som forventes vedtaget i 2023, lægger op til endnu større fokus på Housing First-metoden og ændrer refusionsreglerne og giver dermed et incitament til at yderligere at skærpe hjemløse indsatsen.

Med lovforslaget indføres en ny bostøtte-paragraf i Serviceloven, som skal understøtte en Housing First-indsats over for borgere, der har taget ophold på et herberg (§ 110-tilbud). Omlægningen af refusionen til kommunerne for borgere med ophold på et herberg fra 50 pct. til 0 pct. efter 90 dage, hvorefter refusionen gives til bostøtte eller ophold i § 107-tilbud, efter lovforslaget er fuldt indfaset, betyder, at kommunerne får en betydelig tilskyndelse til at tilbyde en Housing First indsats for borgere, der har taget ophold på et herberg.

Samtidig hermed indføres en mulighed for, at kommunen kan udskrive borgere fra herberget, dog under betingelse af at kommunen har udarbejdet en handleplan, at kommunen tilbyder en bolig med bostøtte eller et ophold på et midlertidigt botilbud. Refusionen for bostøtten gives endvidere alene til de tre specialiserede bostøtte-metoder, der er en del af Housing First-metoden. For kort beskrivelse af Housing First-metoden se bilag 2.

Når loven er vedtaget, vil der blive forelagt udvalget en uddybende sag om hele reformen og de konkrete konsekvenser inkl. økonomien.

En politisk vedtaget plan til bekæmpelse af hjemløshed kan endvidere danne grundlag for at søge om puljemidler til midlertidigt tilskud til nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med et akut boligbehov og en lav betalingsevne. For at kunne søge midler, er det en forudsætning, at kommunen har en politisk vedtaget plan vedr. bekæmpelse af hjemløshed.

Vedlagt er forslag til ”Plan for bekæmpelse af hjemløshed i Frederikssund Kommune” (Bilag 3). Planens hovedpunkter er:

1. Der skal arbejdes ud fra Housing First-principperne

2. Personer i målgruppen skal identificeres og hjælpes

3. Flere billige boliger

4. Samarbejdet med boligorganisationerne skal styrkes

5. Handleplaner og økonomisk støtte

6. Samarbejdet internt og eksternt styrkes

7.Kompetenceudvikling

Planen skal efterfølgende udmøntes i handleplaner med konkrete indsatser for de kommende år.

Handleplanenerne vil blive forelagt udvalget til efteråret 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet bakker op om Housing First-principperne og dermed også planen, der er baseret på denne metode. Det er vigtigt at sikre disse sårbare borgere en helhedsorienteret indsats, som svarer til den enkeltes behov med respekt, empati og medmenneskelighed.

Det er særdeles vigtigt, at der arbejdes med punkt 3. i planen ”Flere billige boliger”, idet en væsentlig forudsætning for at anvende metoden er, at der er tilstrækkeligt med relevante boliger til rådighed, hvilket ikke har været tilfældet i Frederikssund indtil nu. Efter Handicaprådets opfattelse er en bolig det første afgørende skridt ud af hjemløshed, og derfor skal samtlige hjemløse borgere tilbydes en fast bolig, der er til at betale. Derefter kan man tage fat på en målrettet indsats som f.eks. psykologhjælp, misbrugsbehandling eller anden social støtte.

Handicaprådet vil i denne forbindelse gerne understrege, at det IKKE er tilstrækkeligt at skrive hjemløse op på boliglister – det løser ikke udfordringen med dyre boliger. En mulighed for at udvide antallet af relevante boliger kunne være at søge tilskud fra Fonden for blandede byer.

Endelig er det også positivt, at planen indeholder kompetenceudvikling af medarbejderne, da Kommunen ikke har arbejdet systematisk med metoden tidligere.

Seniorrådets høringssvar:

På baggrund af en kommende lovændring fremlægger Administrationen en Plan for bekæmpelse af hjemløshed. Alle kan blive ramt af hjemløshed af forskellige grunde. Der er – som oplyst - i alt 28 registrerede hjemløse i Frederikssund kommune plus et antal unge mennesker, omkring 30 personer. Hvor mange der er i Seniorrådets målgruppe er ubekendt, men under alle omstændigheder kan Seniorrådet tage kommunens plan for bekæmpelse af hjemløshed til efterretning, og det gælder alle 7 hovedpunkter i planen, som er:

1. Der skal arbejdes ud fra Housing First-principperne

2. Personer i målgruppen skal identificeres og hjælpes

3. Flere billige boliger

4. Samarbejdet med boligorganisationerne skal styrkes

5. Handleplaner og økonomisk støtte

6. Samarbejdet internt og eksternt styrkes

7. Kompetenceudvikling

Økonomi

Vedtagelse af plan for bekæmpelse af hjemløshed i Frederikssund Kommune har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Økonomiske konsekvenser samt eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser vil skulle behandles i forbindelse med konkrete handleplaner, som forelægges udvalget senere.

Bilag

62Drøftelse af første udkast til handleplan for handicap- og psykiatripolitikken 2023-2026

Resume

I denne sag forelægges Social og sundhed første udkast til Handleplan for Frederikssund Kommunes handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 til førstebehandling. Handleplanen indeholder konkrete initiativer til implementering af kommunens handicap- og psykiatripolitik, der blev godkendt på møde i Byrådet 1. marts 2023 (sag 33).

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed at:

 1. Drøfte første udkast til Handleplan for handicap- og psykiatripolitikken 2023-2026.

Beslutning

Drøftet. Udvalget er enige med Handicaprådet høringssvar i, at analysen af strukturen på handicap- og psykiatriområdet bør fremrykkes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde 1. marts 2023 Handicap- og psykiatripolitik 2023-2026 (sag 33). Som led i implementeringen af politikken har administrationen udarbejdet et førsteudkast til handleplan, som skal sætte retning for arbejdet med politikkens indsatsområder de kommende år.

Handleplanen er udarbejdet på baggrund de input, der kom frem på to workshops, via høringssvar, ved politiske møder, som blev afviklet under revisionsprocessen og på dialogmøde mellem Handicaprådet og Social og sundhed efter politikkens godkendelse.

Fra dialogmødet mellem Social og sundhed og Handicaprådet har administrationen udledt følgende centrale pointer, som er indarbejdet i indsatserne i handleplanen:

 • Det er vigtigt at inddrage borgere og foreninger, hvis der skal etableres nye tilbud. Ønske om inddragende processer, da disse opleves som meningsfulde.
 • Oversigt over, hvilke tilbud der er – både kommunale og fra foreninger. Koordinerer, så der ikke er ”konkurrerende” tilbud.
 • Fokus på aktivitetstilbud til borgere, der ikke kan transportere sig selv, mulighed for at personale på botilbud kan støtte borgere i aktiviteter ud af huset, fx Team 2010.
 • Forslag om kvalitetsstandarder for overgangen fra ung til voksen.

På møde i Social og sundhed 19. januar 2023 (sag nr. 2) drøftede udvalget muligheden for nedsættelse af et udsatteråd og/eller et psykiatriråd i Frederikssund Kommune. Her besluttede udvalget, at der ikke nedsættes et udsatte- og/eller psykiatriråd, men at psykiatri og social udsathed skal tydeliggøres i det eksisterende Handicapråds vedtægter, herunder i rådets navn og sammensætning. I samme sag foreslog administrationen, at psykiatri- og udsatteområdet tiltænkes særlig opmærksomhed i handleplanen. Administrationen har på denne baggrund indarbejdet to indsatser vedrørende hjemløshed og misbrugsbehandling.

Handicap- og psykiatripolitikken har fire indsatsområder:

 • Livskvalitet
 • Deltagelse
 • Overgang fra ung til voksen
 • Kvalitet i sagsbehandlingen

I det følgende fremgår det, hvilke konkrete indsatser, som administrationen foreslår skal indgå i handleplanen. Handleplanen er vedlagt sagen som bilag.

Administrationen har vurderet og udvalgt de foreslåede indsatser i handleplanen i forhold til, at der ikke er afsat selvstændige midler til implementering af handicap- og psykiatripolitikken.

IndsatsIndsatsområdeTidsplan
Indsats 1: Har vi de rigtige tilbud til at skabe rammer for god livskvalitet og deltagelse?

For på bedst mulig vis at kunne skabe rammer i Frederikssund Kommune, der understøtter livskvalitet og deltagelse, er det afgørende, at kommunen har de rigtige tilbud og at tilbuddene er sat meningsfuldt sammen.

Derfor vil der som en del af handleplanen blive foretaget en analyse af strukturen på handicap- og psykiatriområdet med henblik på at afdække, hvorvidt der er behov for en omstrukturering eller etablering af nye tilbud.

LivskvalitetAnalysen af strukturen på handicap- og psykiatriområdet vil blive foretaget i første halvår af 2025.
Indsats 2: Hjemløseplan med fokus på ”Housing First” skal forbedre livsmulighederne for borgere ramt af hjemløshed

Det forventes at Folketinget i 2023 vedtager en hjemløsereform, der har fokus på ”Housing First” metoden og på den baggrund arbejdes der på en plan for bekæmpelse af hjemløshed i Frederikssund Kommune.

LivskvalitetHjemløsereformen ventes vedtaget i juni 2023. På denne baggrund udarbejdes en ”hjemløse plan” for Frederikssund Kommune.
Indsats 3: Udvikling af en ny fælles metode til at understøtte adgang til ligeværdige relationer og fællesskaber

På psykiatriområdet er Frederikssund Kommune deltager i et flerårigt projekt sammen med Socialt Udviklingscenter (SUS) og en række andre kommuner, nemlig ”Spil Sammen”. Projektet handler om at bygge bro mellem psykisk sårbare borgere samt tilbud og netværk i lokalsamfundet.

DeltagelseProjektet forløber fra 2022-2026
Indsats 4: Fokus på deltagelsesmuligheder for borgere, der har begrænsede muligheder for at transportere sig selv

Det skal afdækkes, hvordan deltagelsesmulighederne på handicapområdet sikres i dag, samt hvordan mulighederne kan styrkes gennem inddragelse af borgere, pårørende og frivillige foreninger.

Afdækningen skal have fokus på kommunale tilbud såvel som muligheder i det frivillige foreningsliv.

DeltagelseAfdækningen forløber i første halvår 2024.
Indsats 5: Borgere og pårørende skal have rettidig og fyldestgørende information om overgangen fra ung til voksen

For at gøre det tydeligt, hvilke muligheder og krav, der er, når man fylder 18 år, vil der blive udarbejdet relevant informationsmateriale, som klarlægger disse forhold.

Derudover vil der efter forslag fra Handicaprådet blive udarbejdet en kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen, som beskriver det kommunale serviceniveau i henhold til servicelovens § 19a. Servicelovens § 19a forvaltes af Familieafdelingen. Det skal derfor afklares på hvilken måde kvalitetsstandarden skal indgå i kvalitetsstandarderne på voksenområdet for 2024.

Overgang fra ung til voksenUdarbejdelse af informationsmateriale foregår i 2023 i regi af det fælles projekt ”Frontløbernetværket” i Frederikssund Kommune og i regi af arbejdet om kvalitet i sagsbehandlingen (Taskforcen).

Udarbejdelse af kvalitetsstandard for servicelovens § 19a forventes at foregå i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsstandarder for voksne i 2024.

Indsats 6: Udviklingsplan skal øge kvaliteten i sagsbehandlingen

Frederikssund kommune har i 2021 inviteret Socialstyrelsens Taskforce-Handicap, bestående af medarbejdere fra Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) til at gennemføre et længerevarende analyse- og udviklingsforløb af myndighedsområdet på det specialiserede socialområde.

På denne baggrund er der udarbejdet en udviklings- og handleplan for det specialiserede voksenområde 2022-2024, ”Sammen om socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen”, som bygger på anbefalingerne fra taskforcens analyserapport.

Udviklingsplanen indeholder blandt andet et selvstændigt fokus på overgangene fra både barn til voksen og fra ung til voksen, der skal sikre gode borgerforløb på tværs af de involverede centre og afdelinger i Frederikssund Kommune.

Kvalitet i sagsbehandlingenArbejdet med udviklingsplanen foregår fra 2022-2024.

Indsatsen efterfølges af yderligere aktiviteter i de efterfølgende år, der har til hensigt at udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen.

Indsats 7: Informationsindsats skal give let adgang til vigtig viden

Med udgangspunkt i budgetaftalen for 2023 vil der blive igangsat en revision af kommunens hjemmeside. Revisionen skal gøre hjemmesiden mere brugervenlig sådan, at det bliver nemmere at finde den information, man har brug for

Kvalitet i sagsbehandlingenArbejdet med opdatering af hjemmesiden foregår i 2024.
Indsats 8: Fokus på misbrugere – især unge med stofmisbrug

Social- og Sundhed har besluttet at styrke misbrugsbehandlingen i Frederikssund Kommune ved at hjemtage den sociale stofmisbrugsbehandling fra 1. januar 2024. Hjemtagelsen skal særligt styrke indsatsen for de unge under 30 år og sikre en mere helhedsorienteret indsats for de borgere, der også har andre problematikker end misbrug.

Kvalitet i sagsbehandlingenMisbrugscenteret forventes etableret den 1. januar 2024 og tilbuddene udviklet over en periode på 2 år.

På baggrund af udvalgets drøftelser, vil administrationen udarbejde et endeligt udkast til handleplanen, som vil blive forelagt til godkendelse på møde i Social og sundhed 10. august 2023.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er meget tilfredse følgende punkter, som er indarbejdet i de foreslåede indsatser:

 • Inddragelse af borgere og foreninger
 • Oversigt over hvilke tilbud der er fra både kommune og foreninger
 • Obs på borgere, der ikke kan transportere sig selv og
 • Udarbejdelse af ny kvalitetsstandard for overgangen fra ung til voksen
 • Indsatser vedr. hjemløshed og misbrugsbehandling

Kommentarer til de enkelte indsatser:

Indsats 1 – Livskvalitet: Handicaprådet vil foreslå, at der iværksættes en afdækning af de eksisterende tilbud allerede nu frem for at afvente analysen af strukturen på området, som først er berammet til foråret 2025. En sådan afdækning kan jo indgå som en del af selve analysen. Der er allerede nu brug for et overblik over hvilke tilbud, der findes i såvel kommune som foreninger, så uheldigt dobbeltarbejde og overlappende tilbud kan undgås. Et sådant overblik vil med fordel kunne lægges ud på kommunens hjemmeside, så tilbuddene også bliver synlige for borgere, der har behov for hjælp.

Indsats 3 – Deltagelse : projekt Spil Sammen er meget perspektivrigt. Formålet: at understøtte psykisk sårbare i at blive en del af flere fællesskaber i kommunen er meget positivt, da denne målgruppe i særlig grad har brug for hjælp til at komme i gang med sociale aktiviteter.

Indsats 6: Udviklingsplan skal øge kvaliteten i sagsbehandlingen: Handicaprådet ser frem til at følge arbejdet med udviklingsplanen på basis af Taskforce-Handicaps analyse – og forventer, at der løbende rapporteres fra projektet.

Indsats 7: Informationsindsats skal give let adgang til vigtig viden

Revisionen af kommunens hjemmeside er et længe ønsket udviklingspunkt for Handicaprådet, som ser frem til, at hjemmesiden bliver mere brugervenlig, så man som borger og forening kan finde den information, man har brug for, og at informationen er udformet på en måde, så alle kan forstå det.

Seniorrådets høringssvar:

Udvalget skal drøfte første udkast til handleplan for handicap- og psykiatripolitikken 2023-2026. Seniorrådet noterer sig at Handicaprådet har deltaget i et dialogmødedialogmøde med udvalget.

Ligeledes er handleplanen udarbejdet på baggrund af input fra to workshops, via høringssvar og ved politiske møder. Dette borger alt sammen for grundighed i processen. Seniorrådet tager beslutningen om ikke at nedsætte et udsatte/psykiatriråd til efterretning, hvis de opgaver det var påtænkt rådet skulle varetage, kan indeholdes i Handicaprådets ansvarsområde. Seniorrådet finder de foreslåede indsatsområder relevante:

- Livskvalitet

- Deltagelse

- Overgang fra ung til voksen

- Kvalitet i sagsbehandlingen

Seniorrådet ser kritisk på indsats 2 under livskvalitet med fokus på

”Housing First”, hvis indsatsen for at fremskaffe egnede boliger ikke intensiveres.

Seniorrådet ser frem til at modtage den endelige handleplan.

Økonomi

Drøftelse af første udkast til Handleplan for handicap- og psykiatripolitikken 2023-2026 har isoleret se ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser af enkelte indsatser vil skulle behandles i forbindelse med den videre konkretisering af indsatserne.

Bilag

63Orientering om ledelsesinformation for det voksenspecialiserede myndighedsområde 2022

Resume

Med denne sag orienteres Social og sundhed om ledelsesinformation for det voksenspecialiserede Myndighedsområde i en samlet statusrapport. Rapporten skal bidrage med viden om og indsigt i det voksenspecialiserede myndighedsområde. Den er afgrænset for 2022 og er den første i rækken af årlige statusrapporter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialområdet er komplekst og for at forstå området, skal man også forstå de mange afhængigheder, der kan være forklaringer på en bestemt udvikling. Data og ledelsesinformation kan bidrage til den forståelse.

Datainformeret ledelse er kendetegnet ved, at viden på baggrund af data anvendes aktivt til at træffe kvalificerede beslutninger. Beslutninger der understøtter den retning, som organisationen ønsker at bevæge sig i. Data fra tilstødende områder giver mulighed for at vurdere en udvikling, afsøge årsagerne og tilpasse indsatserne, så kommunen opnår den største effekt i opgaveløsningen med den økonomi, der er til rådighed. Viden giver et grundlag for at følge og udvikle området, samt at prioritere indsatser, der giver den nødvendige effekt.

Administrationen har på foranledning af Taskforcens analyserapport udarbejdet en strategi for ledelsesinformation. Strategi for ledelsesinformation er fremlagt for Social og sundhed 1. december 2022 (sag 129), som en af leverancerne i udviklingsplanen "Sammen om socialfaglig kvalitet i sagsbehandlingen", som udvalget fik forelagt første gang på møde 2. juni 2022 (Sag 60). Strategien er vedlagt denne sag som bilag.

Strategi for ledelsesinformation angiver rammer og retning for den ledelsesinformation, der kan tilvejebringes for det politiske niveau samt for administrationen. I strategien er beskrevet at, det politiske niveau modtager en budgetopfølgning hvert kvartal, at udvalget en gang årligt behandler en sag om klagesager fra Ankestyrelsen (Danmarkskortet), samt at administrationen en gang årligt vil udarbejde en statusrapport over ledelsesinformation på det voksenspecialiserede myndighedsområde. Rapporten udvikles løbende alt efter behov.

2022 er således det første år, der udarbejdes en statusrapport. Administrationen har i år valgt at fokusere rapporten på aktivitet og sagsbehandling i Afdeling for Voksenstøtte i Center for Voksenstøtte og Omsorg. Rapporten består derfor af følgende elementer:

 • Oplysninger om den bevilgende afdeling (sagsantal pr. sagsbehandler, sygefravær og personalegennemstrømning)
 • Udvikling i antal sager
 • Information om Målgrupper
 • Information om status på Ledelsestilsyn
 • Information om overholdelse af servicemål indenfor bestemte paragraffer
 • Information om klagesagsstatistik.

Statusrapporten for 2022 er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Seniorrådets høringssvar:

Ingen kommentarer

Økonomi

Orientering om ledelsesinformation for det voksenspecialiserede Myndighedsområde har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

64Orientering om implementering af indsats målrettet røgfri nikotinprodukter og unge i samarbejde med Campus

Resume

Social og sundhed besluttede 11. august 2022 (sag nr. 75), at der i forbindelse med implementering af Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 skal arbejdes videre med den tobaksindsats på børne- og ungeområdet, som blev sat i gang i forbindelse med den foregående sundhedspolitik. Herunder blev det besluttet, at Frederikssund Kommune indgår dialog med Campus Frederikssund om en indsats målrettet brugen af snus. I sagen orienteres om implementering af indsatsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orienteringen om implementering af indsats målrettet røgfri nikotinprodukter og unge i samarbejde med Campus til efterretning.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 4. maj 2023, pkt. 49:

Udsat.

Beslutning

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Social og sundhed besluttede 11. august 2022 (sag nr. 75), at der i forbindelse med implementering af Frederikssund Kommunes sundhedspolitik Sammen om sundhed 2022-2026 skal arbejdes med at videreføre den tobaksindsats på børne- og ungeområdet, som allerede er i gang i forbindelse med den foregående sundhedspolitik.

Det blev herunder besluttet, at Frederikssund Kommune indgår dialog med Campus Frederikssund om en indsats målrettet forebyggelse af brugen af snus. I sagen orienteres om implementeringen af denne indsats. Der vil i det videre arbejde med denne indsats være fokus på røgfri nikotinprodukter generelt, og ikke kun snus, da det i dag er flere forskellige røgfri nikotinprodukter, som er populære blandt de unge. Til orientering har Frederikssund Kommune og Campus gennem de seneste år samarbejdet om forebyggelse af tobak, blandt andet i forbindelse med Røgfri skoletid, som blev indført på Campus allerede pr. 1. januar 2020, før det nationale lovkrav om Røgfri skoletid i 2021.

Øget opmærksomhed på unges brug af røgfri nikotinprodukter

Der har de seneste årtier været en række større nationale tiltag på tobaksområdet, som har haft fokus på at nedbringe andelen af rygere. Det er fx indførelse af røgfri miljøer, forbud mod at reklamere for tobak og stigende priser på cigaretter. Der er dog de seneste år kommet mange nye tobaks- og nikotinprodukter på markedet, som er røgfri. Det er fx e-cigaretter, snus, nikotinposer, tyggetobak og Puff Bars (engangs-e-cigaretter). Produkterne appellerer i høj grad til børn og unge, da de ofte er tilsat smagsstoffer med smag af fx slik eller frugt, selv om det er ulovligt, og ser indbydende ud med mange farver. Samtidig opfattes produkterne ofte som mindre skadelige end traditionelle cigaretter.

Der er derfor i dag stor opmærksomhed på unges forbrug af snus og andre røgfri nikotinprodukter, og det er et forbrug, der er stigende. Det er stærkt bekymrende, når børn og unge bruger nikotinprodukter, da deres hjerner er meget påvirkelige overfor nikotinens skadelige effekter. Det er blandt andet skade på hjernens udvikling, påvirkning af indlæringsevnen og risiko for psykiske lidelser som angst og depression. Derudover kan alle nikotinprodukter føre til stærk afhængighed, som kan være svær at slippe af med igen.

Frederikssund Kommune har siden 1. januar 2022 været en del af partnerskabet Røgfri Fremtid, hvor der arbejdes for, at ingen børn og unge ryger i 2030. I Røgfri fremtid sidestilles snus, e-cigaretter og andre røgfri nikotinprodukter med traditionelle cigaretter. Røgfri skoletid dækker ligeledes alle former for nikotinprodukter. Der må derfor hverken ryges, dampes eller snuses i skoletiden på folkeskoler og ungdomsuddannelser – hverken på eller uden for matriklen, og det gælder både elever, ansatte og besøgende.

Hvor stort er forbruget blandt unge i Frederikssund Kommune?

Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022 i Frederikssund Kommune viser følgende:

 • Et bemærkelsesværdigt fald i antallet af unge på Campus, som ryger flere gange om ugen eller dagligt. Ved seneste måling var andelen ca. 8 procent (2021/2022), mens at tallet to år før var ca. 18 procent.
 • En mindre stigning i andelen af unge, der bruger snus – fra ni procent i 2019/2020 til 10 procent i 2021/2022 (der er spurgt til snus, men ikke til andre røgfri nikotinprodukter).

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, som besvares af elever på Campus (Frederikssund Gymnasium & HF og U/NORD) og elever i udskolingen. I den seneste undersøgelse 2021/2022 besvarede 554 elever fra Campus spørgeskemaet.

De nyeste nationale tal viser samme tendens blandt de unge, hvor færre unge ryger dagligt, mens flere unge bruger snus og andre røgfri nikotinprodukter.

Indsats planlægges i samarbejde med Campus, Sundhedsplejen, Tandplejen og Genoptræning

Den kommende indsats målrettet unge på Campus tilrettelægges i samarbejde med ledelsen på Campus. Derudover indgår Sundhedsplejen, Tandplejen og Forebyggelse og Træning (ansvarlig for rygestopkurser) i indsatsen, så den understøttes af de øvrige sundhedstilbud, som de unge møder. Indsatsen vil jf. Røgfri fremtid og Røgfri skoletid dække alle røgfri nikotinprodukter.

Indsatsen indledes med to temadage – én for medarbejdere i foråret 2023 og én for elever ved skoleårets start. Dagene har fokus på at give både lærere, sundhedsfaglige medarbejdere og elever viden om røgfri nikotinprodukter samt konsekvenserne af at bruge produkterne:

 • Temadagen for medarbejdere afholdes for uddannelsesvejledere, mentorer og andre relevante medarbejdere på Campus samt for repræsentanter for Sundhedsplejen, Tandplejen, Forebyggelse og træning samt Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse. En forsker med viden på området holder oplæg og efterfølgende drøftes det, hvordan medarbejdere kan vejlede og hjælpe de unge, de møder i hverdagen, som bruger røgfri nikotinprodukter.
 • Temadagen for elever vil indeholde elevaktiviteter på Campus faciliteret af blandt andet Sundhedsplejen samt opgaver integreret i undervisningen i den efterfølgende periode. Aktiviteterne vil have særligt fokus på sammenhængen mellem nikotin og mental sundhed, herunder konsekvenser for hjernens udvikling og risiko for blandt andet angst og depression. Det afklares mellem parterne, hvordan fokus på forebyggelse af brug af røgfri nikotinprodukter kan vedligeholdes.

Derudover indledes efter sommer en dialog med Sundhedsplejen og Tandplejen om opsporingsmuligheder i forbindelse med røgfri nikotinprodukter i deres møde med børn og unge i hverdagen.

Anledning til præcisering af brug af snus og andre røgfri nikotinprodukter i kommunens rygepolitikker

Som nævnt har skolerne været forpligtet på Røgfri skoletid siden 1. januar 2021, ligesom kommunen er en del af partnerskabet Røgfri Fremtid. Begge aftaler dækker alle former for tobaks- og nikotinprodukter.

Derudover indførte kommunen røgfri arbejdstid pr. 1. august 2021 (Byrådet, den 24. marts 2021, sag nr. 65). Det er i kommunens retningslinjer for Røgfri arbejdstid ikke angivet, om forbuddet også inkluderer røgfri nikotinprodukter, som det er tilfældet i Røgfri fremtid og Røgfri skoletid. Bekendtgørelsen om lov om røgfri miljøer specificerer, at røgfri miljøer omfatter både rygning, tobaksvarer og produkter med nikotin.

Den øgede udbredelse af røgfri nikotinprodukter giver anledning til at følge op på de aftalte retningslinjer for røgfri miljøer i kommunen. Administrationen vil derfor i samarbejde med MED-udvalgene i efteråret følge op på, om reglerne for Røgfri arbejdstid er implementeret, og om der er brug for en præcisering i retningslinjerne med hensyn til brugen af andre produkter end cigaretter.

Kommende beslutningsoplæg til røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg

Social og sundhed vedtog 11. august 2022 (sag nr. 75), at der i tråd med partnerskabet Røgfri fremtids anbefaling og i forlængelse af Røgfri skoletid i kommunen udarbejdes et beslutningsgrundlag for at indføre røg- og nikotinfri offentlige legepladser og idrætsanlæg i kommunen. Der forelægges et beslutningsgrundlag i sommeren 2023. Idrætsbyen indførte røgfrihed i forbindelse med, at Idrætsbyen blev taget i brug sommeren 2020, og beslutningsgrundlaget vil derfor tage afsæt i erfaringerne herfra.

Inddragelse

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at de igangsatte aktiviteter for at nedbringe rygning på Campus har haft en god effekt, og det derfor er fornuftigt med en målrettet indsats for også at nedbringe forbruget af øvrige røgfri nikotinprodukter.

Endelig er det en god idé, at Frederikssund kommune går forrest i indsatsen ved at indføre samme retningslinjer som gælder for de unge.

Handicaprådets hørinssvar (pr. 30. maj 2023):

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og henviser til sit tidligere afgivne høringssvar.

Seniorrådets høringssvar (pr. 30. maj 2023):

Ingen kommentarer.

Økonomi

Orientering om implementering af indsats målrettet nikotinprodukter og unge i samarbejde med Campus har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet indsatsen finansieres inden for eksisterende bevillingsmæssige rammer.

65Orientering om status på hjemtagelse af social stofbehandling

Resume

Byrådet har besluttet at hjemtage den sociale stofbehandling fra 1. januar 2024. Center for Job og Rådgivning har på denne baggrund etableret projekt ”Hjemtagelse af social stofbehandling”, der skal levere på byrådets beslutning. Sagen giver en status på projektet indtil nu.

Projektleder Rebekka Dam og teamkoordinator Karsten Brøndmark deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Social og sundhed, at:

 1. Tage orientering om status på hjemtagelse af social stofbehandling til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

På baggrund af indstilling fra Social og sundhed besluttede Byrådet på møde 1. februar 2023 at hjemtage den sociale stofbehandling og fortsat udlicitere den ambulante alkoholbehandling og substitutionsbehandling (medicinudlevering).

Center for Job og Rådgivning har på denne baggrund etableret projekt ”Hjemtagelse af social stofbehandling”, der skal levere på byrådets beslutning.

Denne sag har til formål at orientere Social og sundhed om indhold i og status på projektet.

Projektets formål, hovedleverancer og succeskriterier

Projektet gennemføres for at etablere et mere helhedsorienteret og fleksibelt stofbehandlingstilbud for borgere i Frederikssund Kommune. Formålet er herudover at få en større andel af de unge under 30 år med et problematisk forbrug af stoffer i behandling og i højere grad fastholde dem i behandlingen.

Projektets hovedleverancer:

 1. Kommunen har indgået en aftale med en leverandør om ambulant alkoholbehandling fra 1. januar 2024
 2. Kommunen har indgået en aftale med en leverandør om substitutionsbehandling fra 1. januar 2024
 3. Et kommunalt tilbud til ambulant social stofbehandling for borgere i Frederikssund Kommune er i drift fra 1. januar 2024

Succeskriterier:

 • At kommunens behandlingstilbud bliver borgernes foretrukne valg af behandlingssted (der er frit valg på området)
 • Flere unge under 30 år i social stofbehandling (set i forhold til det nuværende niveau)
 • Flere unge under 30 år der gennemfører behandling og gennemfører en uddannelse eller får en tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Et mere rummeligt og fleksibelt ambulant tilbud, der i højere grad forebygger dag- og døgnbehandling

Det er dog erfaringen fra andre hjemtagelsesprocesser, at der går op til et år før det nye tilbud er fuldt etableret hos brugerne. Det er dermed ikke forventningen, at succeskriterierne kan indfries fra dag et, men i stedet forventeligt fra år to.

Projektorganisering

Projektet er organiseret med ressourcer fra afdelinger på tværs af kommunen. Se bilag 1 med projektets organisationsdiagram.

Orientering om status på projektet

I bilag 2 er vedlagt en overordnet fase- og leveranceplan for projektet. I dette afsnit orienteres om de væsentligste statuspunkter for projektet indtil nu:

 1. Teamkoordinator for det sociale stofbehandlingstilbud er ansat:

Teamkoordinator for det kommende stoftilbud Karsten Brøndmark er rekrutteret pr. 1. maj 2023. Karsten indgår fuld tid i projektet indtil stofbehandlingstilbuddet går i drift 1. januar 2024. Karsten er et fagligt fyrtårn på rusmiddelområdet med mere end 30 års erfaring som behandler og leder, herunder med erfaring fra hjemtagelse af lignende funktioner.

Stofbehandlingstilbuddet placeres organisatorisk under Keziban Aydin Bilal, der også er afdelingsleder for Ungekontakten.

 1. Samarbejdsaftale med eksternt leverandør af behandlingstilbud om alkoholbehandling

Der arbejdes på at indgå en samarbejdsaftale med et eksternt behandlingstilbud om alkoholbehandling. Det undersøges samtidig, om stedet kan levere substitutionsbehandling til stofborgerne.

 1. Afdækning af muligheder for den fysiske placering af tilbuddet:

Kommunale Ejendomme foretager i øjeblikket en afdækning af mulige lokaler baseret på de politiske ønsker til placeringen:

 • Det skal ligge centralt i Frederikssund By
 • Det skal være tæt på offentlig transport
 • Det skal være tæt på miljøer, hvor unge færdes
 • Det skal ligge for sig selv med egen indgang, så det er muligt for borgerne at tilgå behandling anonymt

Den igangværende afdækning indeholder også beregninger af de forventede etablerings- og driftsomkostninger.

 1. Mellemkommunalt samarbejde med nabokommunerne:

Projektet er i dialog med de af vores nabokommuner, der også har hjemtaget hele eller dele af rusmiddelbehandlingen. På baggrund af Frederikssund og nabokommunernes størrelse er der tale om relativt små rusmiddeltilbud. Derfor er der værdi for både borgere, medarbejdere og kommune i at samarbejde om alt fra gruppetilbud til borgere, kompetenceudvikling af medarbejdere osv.

 1. Dialogmøder med interessenter

Projektet gennemfører dialogmøder med interessenter i og uden for kommunen for at blive skarpere på målgruppens behov og for at få etableret samarbejdsrelationer til relevante dele af kommunen, der arbejder med samme målgruppe.

 1. Udviklingsforløb med Socialstyrelsen:

Frederikssund Kommune har fået en plads på Socialstyrelsens udviklingsforløb til kvalitetsudvikling af den sociale stofmisbrugsbehandling til efteråret 2023. Udviklingsforløbet tager udgangspunkt i de nationale retningslinjer for stofbehandling.

Projektøkonomi

Projektet har følgende udgiftsposter:

 • Ansættelse af teamkoordinator fra 1. maj 2023, som indtil opstart af tilbuddet 1. januar 2024 indgår i projektet som ressource. Udgifterne holdes inden for rammen af Center for Job og Rådgivning.
 • Etableringsomkostninger i 2023 til etablering af socialt stoftilbud. Kommunale Ejendomme regner i øjeblikket på dette.
 • Herudover skal medarbejderne i projektet allokere tid til projektets gennemførelse.

Næste skridt

Social og sundhed orienteres om status på projektet igen på august-mødet. Sagen vil også indeholde indstilling til valg og finansiering af lokaler, der efterfølgende skal behandles i Økonomiudvalget.

Inddragelse

Inddragelse er beskrevet i sagsfremstillingen

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Seniorrådets høringssvar:

Ingen kommentarer.

Økonomi

Orientering om status på hjemtagelse af social stofbehandling har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afdækning og behandling af bevillingsmæssige konsekvenser ved hjemtagelse indgår i det videre arbejde.

Bilag

66Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning. Meddelelsen vedr. KL's sundhedskonerence og Social- og sundhedspolitisk forum fremlægges som sag på augustmødet.

Sagsfremstilling

Kommendende arrangementer indenfor udvalgets område:

Meddelelser:

 • 12. april afholdte KL året sundhedskonference i Odense. Konferencen satte fokus på den igangværende omstilling i Sundhedsvæsenet. Her var særlig fokus på forebyggelse, rehabilitering og egenmestring i fremtiden. Vi forventer i løbet af året at få kvalitetsstandarder på forebyggelsesområdet. Vedlagt er KL, Gigtforeningen og Hjerteforeningens fælles oplæg til Bedre forløb for mennesker med kronisk sygdom, som bl.a. blev præsenteret på konferencen.”
 • Den 11. og 12. maj afholdt KL det årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum. Medlemmer fra udvalget deltog på mødet. Programmet og øvrige materialer fra konferencen kan findes her: Social og Sundhedspolitisk Forum (kl.dk).
 • Referat fra KLU-møde 20. april 2023 er vedlagt til orientering
 • Tilsynsrapport for bofællesskabet Linde Alle vedlagt

Bilag

67Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskiftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.