Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 06. december 2022

Mødelokale F1 kl. 16.00

Referat
Fold alle punkter

120Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

121Beslutning om pavillonløsning på Ådalens Skole

Resume

Skole, klub og SFO har tidligere drøftet løsninger på kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole. På møde i Byrådet den 26. oktober 2022 anmodede Byrådet om, at Skole, klub og SFO på baggrund af en ny opgørelse over omkostninger til en pavillonløsning, tager en fornyet drøftelse af pavilloner som løsning på Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Der ikke etableres pavilloner til håndtering af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Beslutning

Jørgen Bech (V) genfremsatte tidligere ændringsforslag om en midlertidig pavillonløsning på kapacitetsudfordringen indtil tandlægeklinikken er flyttet og lokalerne er indrettet til læringsformål.

For ændringsforslaget stemte Jørgen Bech (V).

Imod stemte Anna Poulsen (F), Kirsten Weiland (N), Charlotte Drue (Løsgænger) og Kenneth Jensen (A).

Administrationens indstilling godkendt.

Imod indstillingen stemte Jørgen Bech (V). Jørgen Bech (V) begærede sagen i Byrådet.

Udvalget besluttede, at sagsfremstillinger fra udvalgets tidligere behandling af kapacitet på Ådalens Skole vedhæftes referatet til denne sag.

Sagsfremstilling

Denne sag tager afsæt i udvalgets tidligere drøftelser og beslutninger vedrørende håndtering af kapacitetsudfordringer på Ådalens Skole, og idet relevant information vedrørende en pavillonløsning er forelagt udvalget i tidligere sager, forefindes disse derfor i sagens bilag.

Kort oprids af kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole

Ådalens Skole har klasselokaler til at kunne have i alt 40 klasser fordelt på 0.-9. klasse. Det svarer til, at skolen maksimalt kan være firesporet, set gennemsnitligt på skolens årgange.

Ådalens Skole har allerede nu 40 klasser, og udnytter dermed den maksimale kapacitet. Fra næste skoleår er det administrationens vurdering, at skolen vil have mellem 40 og 42 klasser, afhængig af om det vil være nødvendigt at oprette fem klasser i kommende 0. klasse og om det vil være nødvendigt at dele en af de eksisterende årgange, eksempelvis 3. årgang, som i dag har høje klassekvotienter. Det kan man ikke på nuværende tidspunkt konkludere noget om, idet klassekvotienten løbende ændrer sig i takt med at elever udskrives og indskrives i klasserne. Det er dog administrationens vurdering, at der vil skulle oprettes 4 eller 5 klasser til kommende 0. klasse. Det kommende skoleår, frem mod at en eventuel skoledistriktsændring og fraflytning af tandklinikken frigiver ekstra kapacitet, vil således blive et skoleår, hvor skolens kapacitet fortsat vil være væsentligt presset. Skolen vil i kommende skoleår skulle tænke i andre måder at sikre tilstrækkelig kapacitet til at gennemføre skolens aktiviteter, herunder mini-sfo, og vil potentielt være nødt til at inddrage lokaler der i dag anvendes til andre formål, eksempelvis sproglokale, klublokaler og haller.

I januar måned er den endelige indskrivning til kommende 0. klasse gennemført og Skole, klub og SFO vil derfor i februar i forbindelse med den årlige klassedannelse beslutte antallet af klasser på Ådalens Skole og kommunens øvrige folkeskoler. På mødet i februar vil Skole, klub og SFO dermed endeligt kende klassetallet for skoleåret 2023/2024 og dermed også kunne tage stilling til, om dette kalder på ekstra politisk indgriben i forhold til skolens kapacitet.

Hidtidig behandling af pavillonløsning i Skole, klub og SFO frem til nu

På møde den 10. august 2022 blev Skole, klub og SFO præsenteret for en række løsningsmodeller til håndtering af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer, og besluttede på baggrund af drøftelser af en række forskellige forslag endeligt på møde den 7. oktober 2022 (sag 105), at indstille til Byrådet at sænke loftet for hvornår Ådalens Skole kan afvise optag af elever uden for eget distrikt til 22 elever. Desuden besluttede udvalget at afvente udflytning – og overtagelse af tandklinikkens lokaler forventeligt til sommeren 2024 samt at undersøge mulige scenarier for distriktsændringer nærmere.

På møde den 7. oktober 2022 lagde udvalget blandt andet til grund for beslutningen, at der i januar 2023 forelægges en sag i Social og Sundhed med henblik på at flytte tandklinikken fra sin nuværende placering på Ådalens Skole, samt at der frem mod skoleåret 2024/2025 undersøges mulige nye distriktsgrænser hvilket sker med sag til udvalget i foråret 2023.

Omkostninger ved pavillonløsning

En pavillonløsning med to ekstra klasser med toiletter, gange og depoter vil koste 3,07 mio. kroner i alt for et år, 3,45 mio. kroner i alt for to år og 3,84 mio. kroner i alt for tre år. Med disse oplysninger korrigerer administrationen således den forkerte beregning i sag 105 på møde den 7. oktober 2022. Her fremgik det, at en pavillonløsning vil koste i alt knap 10 mio. kroner for en treårig periode. Dette er ikke korrekt. Det korrekte tal er 3,84 mio. kroner, således som Byrådet også blev orienteret om forud for Byrådets møde 26. oktober 2022.

Administrationen gør opmærksom på, at der ikke i budget 2023-2026 er afsat økonomi til en pavillonløsning, hvorfor eventuelle midler hertil vil skulle findes gennem en væsentlig omprioritering indenfor udvalgets ramme.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Til orientering er der i budget 2023 en anlægsramme på 149,6 mio. kr. Det oprindelige budget for bruttoanlægsudgifterne i 2023 udgør 148,7 mio. kr.

Med budgetopfølgningen pr. 30.06.2022 er der imidlertid overført 8,8 mio. kr., og med budgetopfølgningen pr. 30.09.2022 25,3 mio. kr.

Dermed udgør det korrigerede budget i 2023 for bruttoanlægsudgifterne 182,8 mio. kr., hvilket er en overskridelse af anlægsrammen på 33,2 mio. kr.

I så fald der ønskes en pavillonløsning på Ådalens skole, vil det udfordre kommunens anlægsramme såvel som påvirke kommunens likviditet negativt.

Hvis der vælges, at etablere et anlægsprojekt til pavillonløsningen skal der gives et rådighedsbeløb til anlægsprojektet, som ligeledes skal frigives førend midlerne kan anvendes.

Bilag

122Beslutning om godkendelse af datoer og emner for dialogmøder med skolebestyrelser i 2023

Resume

Skole, klub og SFO afholder to gange årligt, i marts og september måned, dialogmøder med skolebestyrelserne. Det næste dialogmøde finder sted i marts 2023.

Med denne sag bedes Skole, klub og SFO beslutte datoer og emner for dialogmøderne, der skal afholdes i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Forslag til datoer og emner for dialogmøder i 2023 godkendes.
 2. Beslutte hvordan udvalget ønsker at deltage i udvalgte skolebestyrelsesmøder.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Dialogmøder med skolebestyrelserne afholdes i 2023 18. april kl. 17-19 og 6. september kl. 17-19. Bestyrelsen for klubberne inviteres fremover med til mødet med skolebestyrelserne.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede at tilbyde skolebestyrelserne, at udvalget deltager som gæst på et ordinært skolebestyrelsesmøde 1-2 gang i løbet af 2023 for at komme tættere på skolebestyrelserne og de fokusområder, som de enkelte bestyrelser har.

Sagsfremstilling

Dialogmøderne er et forum, hvor det politiske udvalg kan få dialog og et tættere samarbejde med skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler. Dialogmøderne har til formål at sikre en kontinuerlig dialog mellem udvalget og skolebestyrelserne, således at udvalget systematisk kan have relevante drøftelser om kvaliteten og udviklingen i kommunens folkeskoler.

Herved sikres samtidig en mulighed for et tæt og tillidsfuldt samarbejde om de emner, der rør sig på området, ligesom dialogmøderne er et tilbagevendende rum for det fortsatte arbejde med at omsætte Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik.

Der er en lignende mødestruktur på dagtilbudsområdet, hvor Børn, familier og forebyggelse to gange årligt (forår og efterår) mødes med repræsentanter for områdebestyrelserne.

Forslag til emner og datoer for dialogmøder i 2023

På næstkommende dialogmøde i marts 2023 er det Administrationens forslag, at anbefalinger til det fremtidige arbejde med stærkere læringsfællesskaber på folkeskolerne drøftes. Desuden foreslår Administrationen, at det videre samarbejde om skoleudvikling i regi af Sammen om folkeskolen i Frederikssund Kommune drøftes. Såfremt Frederikssund Kommunes ansøgning om frisættelse på skoleområdet godkendes, vil dette emne også være relevant at have på dagsordenen.

Administrationen foreslår følgende datoer for dialogmødet i marts 2023:

 • onsdag den 8. marts 2023 klokken 17-19

eller

 • torsdag den 23. marts 2023 klokken 17-19

Administrationen anbefaler at mødet i september afsættes til drøftelser om budget 2024, og foreslår følgende dato:

 • onsdag den 6. september 2023 klokken 17-19

Skole, klub og SFO's deltagelse på udvalgte skolebestyrelsesmøder

På dialogmødet den 6. april 2022 gav skolebestyrelserne udtryk for, at de ønsker at udvalgsmedlemmerne deltager i et bestyrelsesmøde.

Skole, klub og SFO samlede på møde den 4. maj 2022 (sag 48) op på dialogmødet, og drøftede oplevelser med - og erfaringer herfra. Her drøftede udvalget blandt andet, hvordan udvalget kan komme tættere på skolebestyrelserne og de fokusområder, som de enkelte bestyrelser har. Med denne sag skal Skole, klub og SFO derfor indbyrdes aftale, hvordan udvalgsmedlemmerne fordeler sig og evt. deltager på udvalgte skolebestyrelsesmøder.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

123Orientering om status for program for stærkere læringsfællesskaber

Resume

Skole, klub og SFO orienteres med denne sag om status på de aktiviteter, der er foregået i november måned og skal foregå i december måned indenfor "Program for stærkere læringsfælleskaber".

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at :

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, idet udvalget på mødet i januar 2023 særligt ønsker orientering om status på arbejdet med ændret visitationspraksisk og revurdering af økonomimodel.

Sagsfremstilling

Programmet er organiseret med 5 indsatsområder:

 • Indsatsområde 1: Ændret visitationspraksis
 • Indsatsområde 2: Revurderet økonomimodel for både almen og specialundervisning
 • Indsatsområde 3: Oversigt over kommunens tilbud, herunder opfølgning på kvalitet i tilbud og tilpasning så tilbud matcher behov (tilbudsvifte)
 • Indsatsområde 4: Samarbejdsgrundlag for PPR, CFR, dagtilbud og skoler
 • Indsatsområde 5: Udvikling af læringsfællesskaberne på skolerne, og samtidig fokus på en mere inkluderende kultur i det samlede Center for Børn og Skole, herunder særligt hverdagen i dagtilbud og skoler.

Indsatsområde 1: Her har arbejdsgruppen afholdt i alt tre workshops i oktober og november, som danner baggrund for deres anbefaling, som skal drøftes i programstyregruppen d. 15. december.

Indsatsområde 2: Der har været afholdt et møde med deltagelse af alle skoleledere og administrative ledere fra skolerne, samt relevante medarbejdere og ledere fra Center for Økonomi og Center for Børn og Skole. Der undersøges forskellige mulige modeller og datagrundlag, som kan danne baggrund for principielle drøftelser om en revideret model.

Indsatsområde 3-5 er indtil videre en del af komponents analyse, hvor de foreløbige fund blevet forlagt udvalget d. 28. november. Forud for udvalgets forelæggelse har alle involverede været til valideringsworkshop d. 22. november. Valideringsworkshopens formål var at validere alle materialer fra tidligere workshops og interviews. Den sidste workshop med komponent afholdes d. 6. december og har til formål at drøfte mulige handlinger på baggrund af Komponents foreløbige anbefalinger.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

124Orientering om status på realisering af Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2021 - 2024

Resume

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune for perioden 2021-2024. Politikken består af et fælles børnesyn og tre udviklingsområder. Siden vedtagelsen af politikken er der arbejdet med realisering af politikken. I 2022 har fokus primært været på realisering af politikken gennem prioriterede indsatser som tidlig indsats, stærkere læringsfællesskaber mv. I 2023 fokuseres primært på udbredelse af børnesynet og konkrete handlinger i hverdagens lokale praksis.

Sagen sendes sideløbende til orientering i Børn, familier og forebyggelse samt Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund – en fælles Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune

Byrådet vedtog den 25. august 2021 en ny Børne- og Ungepolitik for Frederikssund Kommune i perioden 2021 – 2024 (se politikken i vedhæftede bilag). Med Børne- og Ungepolitikken er der udstukket en klar fælles retning for det samlede Børne- og Ungeområde i Frederikssund Kommune, under overskriften ”Et godt sted at vokse op”. Med denne sag gives en status på processen med at realisere politikken.

Børne- og Ungepolitikken er baseret på et fælles anerkendende børnesyn: ”Alle børn og unge er selvstændige individer med egne meninger, værdier og handlemåder, som skal inddrages og respekteres af alle voksne omkring dem”. I forlængelse af børnesynet er der, i politikken, opstillet følgende tre udviklingsområder:

 • Overgange og sammenhæng i alle børneliv
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Udviklings- og læringsmiljøer med kvalitet og stærk professionel faglighed

Politikken skal give mening og realiseres gennem prioriterede indsatser og hverdagens praksis

Børne- og Ungepolitikken skal gøre en forskel – først og fremmest for børn, unge og deres familier, men også for alle medarbejdere og dermed dem, der skal omsætte politikkens ambitioner i hverdagens praksis. Det forudsætter, at politikken realiseres og gøres levende på kommunens arbejdspladser. Der er derfor, siden politikken blev vedtaget, arbejdet med realisering af politikken. Startskuddet herfor gik på et fælles seminar for alle ledere på børne- og ungeområdet i oktober 2021.

Arbejdet med realiseringen af politikken baserer sig på et grundlæggende princip om, at realiseringen skal ske gennem hverdagens lokale praksis og gennem prioriterede indsatser. På den baggrund er den overordnede status ved udgangen af 2022, at Børne- og Ungepolitikken er en vigtig del af udviklingen i Frederikssund Kommune, og at den indgår som en del af fundamentet i både fælles og lokale udviklingsinitiativer. Fra Administrationens side har der, i 2022, primært været fokus på realisering af politikken, gennem prioriterede indsatser og udviklingstræk. I 2023 vil fokus være på at inspirere til lokale handlinger og på at omsætte børnesynet i praksis.

Realisering af Børne- og Ungepolitikken gennem prioriterede indsatser – fokus i 2022

Ved at realisere politikken gennem allerede prioriterede indsatser sikres det, at ambitionerne i politikken udgør og forstærker en vigtig del af den udvikling, der pågår i organisationen. Og samtidig at der ikke arbejdes med udviklingstræk, som ikke understøtter Børne- og Ungepolitikken. På den måde kommer Børne- og Ungepolitikken netop til at fungere som den fælles retningssættende politik for hele området.

Nogle af de større indsatser, som der er arbejdet med i 2022, og som særligt understøtter med Børne- og Ungepolitikken er følgende:

 • Opstart af kompetenceudviklingsforløb (ICDP - International Child Development Program) for det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet i juni 2022. Med kompetenceforløbet er der fokus på understøttelse af barnet og børnefællesskabets trivsel i læringsmiljøet gennem en styrkelse af den enkelte medarbejders relationskompetence. Derudover arbejdes der, gennem forløbet, med at styrke det pædagogiske personales evne til at se, fortolke og svare på barnets udtryk, og med at personalet får et fælles sprog heromkring. Kompetenceudviklingsforløbet strækker sig over de kommende år.
 • Formulering af en fælles tværgående strategi for tidlig forebyggende indsats i Frederikssund kommune. En indsats, der blev prioriteret med budget 2022 og som blev igangsat med et politisk godkendt kommissorium i marts 2022. Formålet med den tidlige forebyggende indsats er at sikre, at der handles tidligt på begyndende problemudvikling hos børn og unge i Frederikssund kommune, og dermed at forebygge en videre uhensigtsmæssig problemudvikling. Med strategien skabes det fælles fundament, og rammen for den videre prioritering af indsatser og konkrete handlinger. Strategien forventes godkendt politisk i foråret 2023.
 • Igangsættelse af en flerårig udviklingsproces med henblik på at styrke læringsfællesskaberne i Folkeskolen. En proces der blev skudt i gang i august 2022 ved et fælles kick-off for 100 ledere og medarbejdere skoler, dagtilbud og PPR. Det overordnede formål med processen er at

  skabe de rette betingelser for, at flere børn trives i folkeskolen.

De tre nævnte indsatser baserer sig alle på børnesynet, og er med til at forstærke dette, samtidig med at de, hver især understøtter en eller flere af de tre udviklingsområder i politikken.

Ud over de igangsatte indsatser understøtter prioriteringen i budgetaftalen for 2023 om at styrke den målrettede forebyggelse af mistrivsel og skolefravær også i høj grad Børne- og Ungepolitikken. Herunder særligt børnesynets ambition om, at alle børn og unge skal være en del af fællesskabet, og de to udviklingsområder vedr. forebyggelse og sundhedsfremme samt udviklings- og læringsmiljøer.

Realisering af Børne- og Ungepolitikken gennem lokale handlinger – fokus i 2023

Alle arbejdspladser er, siden vedtagelsen af Børne- og Ungepolitikken, løbende blevet opfordret til at arbejde med politikken og til bl.a. at drøfte den på personalemøder og i MED-systemet, samt at tænke den ind i hverdagens praksis. I den forbindelse har det vist sig, at der særligt er behov for inspiration i forhold til arbejdet med børnesynet og til at omsætte politikken gennem konkrete handlinger. Derfor fokuseres i 2023 på at udbrede børnesynet lokalt og at inspirere til konkrete handlinger.

Følgende aktiviteter planlægges i 2023:

 • Afholdelse af gå-hjem-møder for alle medarbejdere på børne- og ungeområdet (i både fysisk og virtuel form.) På gå-hjem-møderne arbejdes med børnesynet gennem inspirationsoplæg og dialoger, og med fokus på børnesynets betydning i praksis.
 • Løbende afholdelse af fælles læringsrum for ledere, og for medarbejdere som arbejder med den organisatoriske og faglige udvikling på den enkelte arbejdsplads. I de enkelte læringsrum arbejdes med intentionerne i Børne- og Ungepolitikken i forhold til udvalgte temaer og med fokus på inspiration til, hvordan intentionerne kan omsættes i konkrete handlinger lokalt.
 • Afholdelse af udviklingsworkshop for konsulenter på børne- og ungeområdet, og med henblik på at klæde konsulenterne på til at understøtte det lokale arbejde med politikken, og til at arbejde politikken ind i de mange processer og indsatser konsulenterne arbejder med i dagligdagen.

De planlagte aktiviteter vil løbende blive afviklet og justeret i forhold behovene i organisationen.

Inddragelse

At arbejde inddragende er en forudsætning for at komme i mål med realiseringen af Børne- og Ungepolitikken. Der arbejdes derfor løbende med inddragelse i processen, herunder hvordan børnesynet kan indgå som en del af arbejdet i skolebestyrelser og forældrebestyrelser, hvordan det kan bidrage ind i samarbejdet med frivillige foreninger mv.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

125Orientering om ny lovgivning og lokale indsatser vedrørende ordblindhed

Resume

Der er vedtaget en ny aftale om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som skal bidrage til en stærkere evalueringskultur samt gennemsigtighed i test for elever, forældre og lærere. Initiativerne i aftalen træder gradvis i kraft fra skoleåret 2022/2023 til 2026/2027. Et af de initiativer, der er trådt i kraft med dette skoleår 2022/2023, er en sikring af en tidligere opsporing af ordblindhed. Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om den nye lovgivning og praksis i Frederikssund Kommune.

Frederikssund Kommunes ordblindekonsulent Jane Nielsen deltager under punktet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nye tiltag i forhold til læsning og ordblindhed

Det nye evaluerings- og bedømmelsessystem indeholder både tiltag, der skal styrke den generelle indsats i forhold til elevernes læseudvikling, og særligt for elever med læsevanskeligheder, samt tiltag der specifikt er rettet mod ordblindhed.

Obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder

Der udvikles en ny klassebaseret obligatorisk screeningstest for læsevanskeligheder, som alle elever skal gennemføre i 1. klasse. Det skal medvirke til, at skolerne bedre kan identificere elever med læsevanskeligheder og yde faglig støtte til disse elever. Screeningen af læsevanskeligheder skal også bidrage til, at skolerne får et bedre fagligt grundlag for at identificere de elever, der har behov for at gennemføre risikotest for ordblindhed.

Obligatorisk at anvende risikotest for ordblindhed

Det bliver fremover obligatorisk for skoler at gennemføre risikotesten for ordblindhed for elever i børnehaveklassen eller 1. klasse, der udviser tegn på specifikke læsevanskeligheder. Nogle skoler anvender i dag de indledende dele af testen på alle elever. For de øvrige kan en vejledende pejling for skolerne være, at gennemsnitligt 10-20 procent af eleverne i 1. klasse skal gennemføre testen. Elever med ordblinde forældre vil være en del af målgruppen for risikotesten. Den nye screeningstest for læsevanskeligheder kan bidrage til at udpege de elever, som skal testes med risikotesten for ordblindhed.

Forældre får samtidig ret til at få deres barn testet med risikotesten for ordblindhed senest i 1. klasse, hvis forældrene vurderer, at deres barn har specifikke læsevanskeligheder. Det er ligesom i dag skolens ansvar at sikre, at der iværksættes en indsats i forlængelse af risikotesten for ordblindhed, der imødekommer elevens behov. Denne indsats skal fremgå af elevens meddelelsesbog.

Praksis i Frederikssund Kommune

Der blev i oktober 2022 afholdt netværksmøde i læsevejledernetværket. Læsevejledernetværket faciliteres af kommunens læsekonsulent og består derudover af skolernes læsevejledere. På netværksmødet blev den nye lovgivning drøftet, herunder betydningen for arbejdet med læsning og ordblindhed lokalt på skolerne.

Nedenfor følger et kort overblik over, hvordan man på Frederikssund Kommunes skoler arbejder med at opspore ordblindhed og afhjælpe betydningen af ordblindhed på elevernes læring.

Ordblinderisikotest i 0. klasse

Tidlig læseindsats er af afgørende betydning for elever i risiko for alvorlige læsevanskeligheder, herunder ordblindhed. Elever med bekymrede resultater i slutningen af 0. og eventuelt 1. klasse afdækkes med Ordblinderisikotesten. Såfremt testen giver anledning til det, udarbejdes der en konkret handleplan for barnet i samarbejde mellem skole og hjem.

Screening i 2. klasse

I slutningen af 2. klasse screenes alle elever i Frederikssund Kommune med en såkaldt DVO-screening, der udpeger elever i risiko for ordblindhed. For elever i risiko for ordblindhed iværksættes en intensiv indsats på skolen omkring læsning og skrivning. Når en elev er i risiko for ordblindhed har været gennem et intensivt forløb, testes eleven igen med den individuelle DVO-test. Elever i fortsat risiko for ordblindhed tilbydes en ordblindetest. DVO står for Dansk Videnscenter for Ordblindhed, da det var dem der udviklede testen i 2007.

Ordblindetest

Ordblindetesten er en national ordblindetest, som kan identificere elever og studerende med ordblindhed på tværs af uddannelser. Testen kan, når der er mistanke om ordblindhed, iværksættes fra slutningen af 3. klasse, og testen kan både benyttes til elever med dansk som modersmål og dansk som andetsprog. I praksis testes de fleste elever først i 4. klasse, når det intensive undervisningsforløb er afsluttet.

It-hjælpemidler til alle ordblinde

Skolen stiller en bærbar computer til rådighed for alle ordblindelever elever, og alle ordblinde elever indmeldes i det digitale bibliotek ”NOTA”. Frederikssund Kommune råder over læse- og skriveprogrammer til alle elever, som barnet selv kan tilgå.

Forældrenetværk

Skolerne inviterer til netværksmøder

for forældre til ordblinde elever. Her har forældre mulighed for at møde andre forældre til ordblinde og komme i tæt dialog med skolen om de initiativer og muligheder, der målretter sig ordblinde elever.

Muligheder for hjælp til skolerne

Som supplement til skolernes egne indsatser omkring læsning og ordblindhed har skolerne mulighed for at gøre brug af en læsefaglig vurdering af en elev. Her vurderes omfanget af elevens læsevanskeligheder, og der udarbejdes et forslag til indsats af supportteamet og kommunens læsekonsulent.

Der lægges vægt på, at kommunale supportindsatser skal være mindst muligt indgribende i elevens hverdag. Supportindsatser kan bestå af flere ting, for eksempel en udspecificeret handleplan, et kort intensivt undervisningsforløb eller et kursus for eleven. Nogle elever i 4. til 6. klasse tilbydes et læse- og it-kursus (LIT-kursus). For elever i udskolingen er der særligt fokus på it i alle fag og arbejdet frem mod folkeskolens afgangsprøver.

Opmærksomhed på øvrige faktorer/behov

Ordblindhed optræder ofte sammen med andre typer af vanskeligheder - det, der i fagsproget hedder komorbiditet. Det kan være vanskeligheder som optræder enten som følge af ordblindhed eller i kombination med ordblindhed, og afhængig heraf vil det kræve forskellige indsatser.

Hvad det første angår, så kan begrænset erfaring med at læse på grund af ordblindhed blandt andet medvirke til en reduceret vækst i ordforråd eller baggrundsviden, ligesom stavevanskeligheder og nedsat læseerfaring kan føre til vanskeligheder med skriftlig fremstilling.

Hvad angår det andet scenarie, hvor andre vanskeligheder optræder i kombination med ordblindhed, så peger meget forskning på, at ordblindhed kan optræde sammen med andre typer af vanskeligheder som ADHD, udviklingsbetinget sprogforstyrrelse (DLD), motorisk udviklingsforstyrrelse (DCD/dyspraksi) og vedvarende og store matematikvanskeligheder (dyskalkuli, også kaldet talblindhed).

Derfor er der blandt læsevejlederene og læsekonsulenten i Frederikssund Kommune en opmærksomhed på dette i screeningen og diagnosticeringen af elever med ordblindhed. Negative følgevirkninger af ordblindhed og måder at forebygge dem på er en væsentlige faktorer for de fagprofessionelle i arbejdet med ordblinde elever.

Det nye evaluerings- og bedømmelsessystems betydning for Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommunes skolers arbejde med at opspore og understøtte elever med ordblindhed fremgår detaljeret af kommunes hjemmeside. Her guides forældre til, hvordan de selv kan hjælpe deres børn med ordblindhed, hvor de kan få hjælp og hvad de skal gøre hvis de har mistanke om ordblindhed. Desuden fremgår overblik over hvad skolen og kommunen gør. Desuden er skolernes arbejde med området beskrevet i en folder der hedder ”Ordblindhed – og hvad så?”. Denne lægger også på kommunens hjemmeside.

De indsatser omkring ordblindhed der er i Frederikssund Kommune favner den nyeste lovgivning på ordblindeområdet. Derfor giver den nye nationale politiske aftale ikke anledning til, at skolernes læsevejledere skal gøre noget anderledes. Dog er skolernes læsevejledere på netværksmøde i oktober måned 2022blevet gjort opmærksomme på, at forældrene nu har ret til at få testet deres barn med ordblinde-risikotesten. Ligeså skal skolerne var opmærksomme på, at det er skolens ansvar, at der laves en indsats som opfølgning på bekymrende resultater i risikotesten. Indsatserne skal fremgå af meddelelsesbogen.

Der har for nylig været national ordblindeuge, uge 40, som på alle skoler er blevet markeret med ordblinde arrangementer for pædagogisk personale, ordblinde elever eller deres forældre.

Årlige informationsmøder

Frederikssund Kommune har i årene frem til corona-pandemiens nedlukning af store dele af landet, herunder skoler og dagtilbud, haft årlige informationsmøder for forældre til børn med ordblindhed. Disse informationsmøder har været oplevet værdifulde for både forældre og fagpersoner, og derfor gentages arrangementet også i dette skoleår.

I skoleåret 2022/2023 afholdes der en ordblindeaften for alle forældre til elever med ordblindhed og øvrige interesserede fra hele kommunen den 20. marts 2023. På aftenen vil Centerchef Trine Venbjerg Hansen deltage og foredragsholder Jesper Sehested vil holde oplæg.

Arrangementet planlægges og faciliteres af kommunens læsekonsulent i samarbejde med læsevejledernetværket. Arrangementet vil blive annonceret på Frederikssund Kommunes hjemmeside og via alle skolers Aula.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

126Drøftelse af afholdt skoletopmøde

Resume

Den 16. november 2022 blev der afholdt lokalt folkeskoletopmøde i Frederikssund Kommune under overskriften 'Sammen om folkeskolen'. Her mødtes alle interessenter omkring skolerne for at drøfte og samarbejde om kvalitetsudvikling af folkeskolen med fokus på elevernes læring og trivsel. Med denne sag præsenteres administrationens opsamling på folkeskoletopmødet. Derudover har der den 23. november 2022 været afholdt inspirationsseminar om skoleudvikling. Med denne sag orienteres udvalget kort om seminaret.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte perspektiver for et stærkere lokalt samarbejde om folkeskolen i Frederikssund Kommune med afsæt i folkeskoletopmødet.

Beslutning

Drøftet, idet udvalget ønsker en opfølgende sag i starten af 2023 med forslag til modeller for et stærkere lokalt samarbejde om folkeskolen.

Sagsfremstilling

Centrale aktører på skoleområdet var den 16. november 2022 samlet for at drøfte udvikling af folkeskolen. I alt ca. 120 personer deltog i topmødet som Skole, klub og SFO havde inviteret til. Aktørerne var repræsentanter for skolebestyrelserne, det fælles elevråd, faglige organisationer, en række aktører fra kulturområdet samt Frederikssund Erhverv. Med denne sag får Skole, klub og SFO en opsamling på drøftelserne på topmødet.

Derudover har Danmarks Lærerforening, KL, Børne- og Kulturchefforeningen samt Skolelederforeningen inviteret til drøftelse af 'god dialog om skoleudvikling' den 23. november 2022 . Med denne sag orienteres udvalget kort om den drøftelse.

Folkeskoletopmøde i Frederikssund Kommune

Topmødet var opdelt i fire dele. For de første to vedlægges materiale som bilag. Nedenfor er derudover - for de øvrige to dele - administrationens opsamling på borddrøftelser og paneldebat.

 1. Oplæg fra både centerchef Trine Venbjerg Hansen, der præsenterede en række data for skoleområdet i Frederikssund Kommune, og næstformand i Skolelederforeninge Dorthe Andreas, der gav et nationalt perspektiv på 'Sammen om folkeskolen'. Samlet præsentation vedlagt som bilag.
 2. Bazar hvor alle skoler præsenterede, hvordan de har arbejdet med en konkret udfordring. Samlet oversigt er vedlagt som bilag.
 3. Borddrøftelse efter oplæg. Aktørerne drøftede hvilke perspektiver, der er på 'Sammen om folkeskolen i Frederikssund Kommune'.
 4. Paneldebat baseret på spørgsmål fra borddrøftelsen. Deltagerne var udvalgsformand for Skole, klub og SFO, tre elevrådsrepræsentanter, skolebestyrelsesrepræsentant, skoleleder, faglige repræsentanter for lærerkreds og pædagogernes forbund BUPL samt centerchef for Center for Børn og Skole.

Centrale pointer fra borddrøftelse - perspektiver på Sammen om folkeskolen i Frederikssund Kommune

 • Formaliseret samarbejde: Samarbejdet kan styrkes ved at have en fælles ramme som for eksempel 'Sammen om folkeskolen' baseret på fælles visioner, værdier og engagement.
 • Samarbejde: Sammen om udvikling af folkeskolen. Ved at inddrage forskellige aktører fås også forskellige blikke på skolen og input til udvikling, så perspektivet bliver bredere. Opmærksomhed på kommunikationsformer og -kanaler. Skab dialog- og samarbejdsstrukturer, hvor aktørerne er sammen om at drøfte udfordringer og finde løsninger.
 • Elevinddragelse: Elevernes stemme skal være tydelig i udviklingen af folkeskolen. Der skal laves rammer, der sikrer elevinddragelse og -ejerskab til, hvordan der kan skabes en mere interessant skoledag. Fx andre typer af skole - ud af skolen.

  være mere nysgerrige på forskellige parter i skolen.

 • Videndeling: Vær systematisk i at arbejde med at understøtte spredning af 'best practice' gennem øget videndeling.
 • Skolen som arbejdsplads: Fokus på at skolen skal være en attraktiv arbejdsplads for lærere, pædagoger og ledere. Vær et professionelt læringsfællesskab og et stærkt arbejdsfællesskab.

Centrale pointer fra paneldebatten - baseret på spørgsmål fra borddrøftelserne

 • Samarbejde: Der er stor villighed til at samarbejde tæt om kvalitetsudvikling af folkeskolen - vi skal sammen finde en form på samarbejdet. Fokus på inddragelse og indflydelse til de mange forskellige parter i og omkring skolen - vi skal lytte til hinanden og til forskellige perspektiver. Vi skal have mulighed for at mødes på tværs for at finde fælles løsninger. Herudover også inddrage lokalsamfund, kulturområdet, erhvervslivet mm.
 • Frisættelse: Hvordan kan der arbejdes med frisættelse af folkeskolen, hvis Frederikssund Kommune får godkendt ansøgning herom. Første skridt vil være at skabe en fælles ambition for, hvad den øgede frihed skal bruges til, ligesom Byrådet skal beslutte en lokale ramme (såkaldte 'hegnspæle') som både sætter retning, giver lokalt råderum og plads til forskellighed.
 • Elevinddragelse: Mere fokus på elevernes trivsel og sammenhæng mellem skole- og fritidsliv. Eleverne skal inddrages mere og opleve, at deres stemme gør en forskel.
 • Medarbejdernes arbejdsmiljø: Fokus på et godt arbejdsfællesskab på skolerne - på tværs af faggrupper.

Inspirationsseminar til dialog om skoleudvikling – Sammen om Folkeskolen

Som inspiration til den videre lokale dialog om skoleudvikling deltog Frederikssund Kommune sammen med en lang række andre kommuner i et seminar i København 23. november 2022. Kommunen var repræsenteret ved et par skolebestyrelsesmedlemmer, formand for den lokale lærerkreds, formand for den lokale skolelederforening, to politikere fra Skole, klub og SFO, centerchef og direktør. Fra det nationale partnerskab Sammen om Folkeskolen er der også god inspiration til, hvordan man lokalt kan udvikle samarbejdet om skolen gennem partnerskaber. Materiale fra seminaret er vedhæftet under ’meddelelser’ til dette møde.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

127Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Samkørsel til Børne- og Ungetopmøde 26.-27. januar 2023
 • Kommunernes skoletrafiktest 2022:

Rådet for Sikker Trafik udfører årligt en måling af kommunernes arbejde med trafikundervisning i landets grundskoler (folke-, fri- og privatskoler). Formålet er at styrke trafikundervisning og arbejdet med at gøre børn og unge trafiksikre. Resultaterne af det seneste skoleår er netop offentliggjort. Alle landets kommuner på nær én har deltaget i undersøgelsen. Skolerne i Frederikssund Kommune klarer sig rigtig flot, og det placerer kommunen i den bedste kategori sammen med 18 andre kommuner. På udvalgsmøder i Plan og teknik samt Skole, klub og SFO i januar vil undersøgelsen og resultaterne blive uddybet mere

 • Brev fra KL og Danske Skoleelever om lokal inddragelse af elever
 • Frederikssund Kommunes deltagelse i inspirationsseminar til dialog om skoleudvikling – Sammen om Folkeskolen
 • Sager på vej

Bilag

128Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-