Frederikssund Kommunes logo

Plan og tekniks møde den 17. januar 2023

Ekstraordinært møde - mødelokale F 7 kl. 10.15

Referat
Fold alle punkter

16Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

17Budgetudfordring 2023 vedr. Movias økonomi

Resume

De høje energipriser har væsentlige negative konsekvenser for Movias økonomi – og dermed for de nødvendige bidrag fra kommuner og regioner i 2022 og 2023 til driften af busser, flextrafik og lokaltog. Stigningen skyldes især energipriserne, der samtidig svinger i en sådan grad, at der er større usikkerhed i budgetlægningen end normalt. Stigningen betyder, at der er en budgetudfordring på 1,7 mio. kr. til kollektiv trafik i 2023 samt 3,2 mio. kr. til den visiterede kørsel. Med denne sag skal Plan og teknik træffe beslutning om, hvordan den akutte budgetudfordring for kollektiv trafik i 2023 på 1,7 mio. kr. skal håndteres. Kommunerne kan melde det økonomiske omfang af den ønskede besparelse ind til Movia senest den 31. januar 2023. De 3,2 mio. kr. behandles i de øvrige fagudvalg, forventeligt i marts.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget anbefaler, at:

  1. Administrationen går i dialog med Movia om status på trafikselskabernes igangværende initiativer over for staten for at reducere udgiftspresset på den kollektive trafik
  2. Administrationen beder Movia om at udarbejde et spareforslag på busdriften for den ønskede besparelse, eller
  3. Plan og teknik beder administrationen om at finde besparelsesforslag for 1,7 mio. kr. indenfor udvalgets samlede ramme, såfremt udvalget ikke ønsker at spare på busdriften

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Forkastet.

Indstillingspunkt 3: Forkastet.

Plan og teknik anbefaler Økonomiudvalget at se tiden an og når beløbet er kendt, at finansieringen sker via kommunens samlede økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 15. december 2022 godkendte Movias bestyrelse Budget 2023, 2. behandling, og Trafikbestillingsgrundlag 2024. Af Movias 2. behandling af budgettet for 2023 fremgår det, at der er en stigning på 13 procent i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes især energipriserne, der samtidig svinger i en sådan grad, at der er større usikkerhed i budgetlægningen end normalt.

Ud fra de seneste udmeldte beregninger fra Movia, får Frederikssund Kommune en samlet budgetudfordring på 4,9 mio. kr. i 2023.

Den samlede budgetudfordring fordeler sig på:

  • 1,7 mio. kr. til kollektiv trafik, som indbefatter de ”gule busser”, flextur og plustur. Området varetages af Plan og teknik.
  • 3,2 mio. kr. til visiteret kørsel på de sociale områder, som varetages af flere udvalg.

Økonomiudvalget blev mundtligt orienteret om den samlede budgetudfordring før jul. Med denne sag lægges der op til, at Plan og teknik tager stilling til, hvordan udvalget vil håndtere den akutte budgetudfordring på de 1,7 mio. kr. for den kollektive trafik. Hvad angår budgetudfordringen for den visiteret kørsel, håndteres dette i de andre relevante udvalg, forventeligt i marts.

Hvad gør Movia for at afhjælpe situationen

Movia arbejder for at reducere udgiftspresset i 2023 for kommuner og regioner og arbejder for at finde løsninger for 2023, der mindsker udfordringen. Det drejer sig om følgende:

  1. Kommunernes og regionernes aconto tilskud til bus, bane og fællesudgifter i 2023 revurderes i estimat 1, juni 2023. Dette muliggør, at hvis den økonomiske situation ændres, f.eks. ved lavere priser end budgetteret, vil kommuner og regioner blive tilbudt at få rettet aconto betalingerne for resten af året.
  2. Hvis kommuner og regioner har behov for tidligere implementering af besparelser på driften end i henhold til den ordinære trafikbestilling, anmeldes behovet herfor senest den 31. januar 2023.
  3. Movia vil i samarbejde med de øvrige trafikselskaber samlet rette henvendelse til Transportministeriet om at fremrykke den ordinære takstforhøjelse fra januar 2024 til forsommeren 2023.
  4. Movia vil i samarbejde med de øvrige trafikselskaber, KL og Danske Regioner igangsætte dialog med staten om mulig lånefinansiering for at kunne tilbyde kommuner og regioner at betale for de ekstraordinært høje udgifter i 2023 over flere år.

Midlertidig 2023 udfordring

Movia vurderer, at tilskudsbehovet kommer til at falde igen i 2024, på grund af forventede lavere energiudgifter, bedre kontraktpriser i seneste udbud og stigning i passagerindtægter (som følge af takststigningen i billetpriserne). Det er således Movias vurdering, at der er tale om en midlertidig 2023-udfordring. Se oversigten nedenfor, der viser, at Frederikssund Kommunes merudgifterne til kollektiv trafik forventes at falde fra 1,7 mio. kr. i 2023 til 0,2 mio. kr. i 2024. Beløbene er angivet i tusinde kroner:

Estimeret udgift til Movia i 2023Budget 2023 til Kollektiv trafikBudgetbalance i 2023Estimeret udgift til Movia i 2024Budget 2024 til Kollektiv trafikBudgetbalance i 2024
Gule busser 26.834

Flexbusser på bestilling 1.643

Samlet 28.477

26.740- 1.737Gule busser

25.371

Flexbusser på bestilling 1.606

Samlet 26.977

26.740-237

(Skemaet er også vedhæftet som bilag)

Håndtering af budgetudfordring i 2023

Det er svært at håndtere prisstigninger i den kollektive trafik inden for et enkelt budgetår, idet der går det meste af et år fra trafikbestilling til implementering. Effekten af at bestille reduktioner i busdriften ved den ekstraordinære trafikbestilling 30. april 2023 vil derfor først slå rigtig igennem i 2024. Som det fremgår af oversigten viser tallene fra Movia, at kommunen kan forvente langt mindre budgetudfordring i 2024. Administrationen vil i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at såfremt udvalget ønsker at imødegå udfordringen ved at foretage besparelser på busdriften i 2023, vil det først få egentlig effekt i fjerde kvartal 2023, hvorfor der skal ske regulering svarende til ca. 7. mio. om året, hvilket dermed også vil få konsekvenser for busdriften i 2024. Kommunerne kan melde det økonomiske omfang af den ønskede besparelse ind til Movia til og med senest 31. januar 2023, hvorefter Movia vil udarbejde ét spareforslag til den enkelte kommune/region. Processen levner ikke tid til udarbejdelse af flere alternativer eller til at genberegne løsninger.

En anden mulighed er at afvente resultatet af dialogen mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om fremrykning af takststigninger samt yderligere muligheder for lånefinansiering. Movia åbner som nævnt også op for at regulere a conto-betalingerne fra juni måned, hvis den økonomiske situation ændrer sig.

En tredje mulighed er at imødegå budgetudfordringen at nedlægge flextur og plustur. Ordningerne kan nedlægges med forholdsvis kort varsel. Hvis ordningen f.eks. nedlægges pr. 1. april, kan der opnås en besparelse på ca. 1,2 mio. kr.

Konsekvenser ved besparelser på busdrift og flextur

Besparelser på busdriften vil generelt have en negativ effekt på kommunens arbejde med en grøn omstilling af transporten. Som led i arbejdet med DK-2020-klimaplan, er der udarbejdet en mobilitetsplan for kommunen. Mobilitetsplanen opstiller bl.a. målsætninger for, hvordan vi vil få flere til at benytte kollektiv trafik. En forringelse af busdriften, vil erfaringsmæssigt medføre, at vi mister passagerer på de lokale buslinjer. Et fald i passagerantallet på de lokale buslinjer vil betyde en merudgift til den kollektive trafik for Frederikssund Kommune med risiko for udhule betjeningen yderligere.

Afskaffelse af Flextur vil efterlade dele af kommunen uden kollektiv trafik og forringe serviceniveauet væsentligt for de borgere, der bor i områder med begrænset busdrift. Det vil ydermere forringe serviceniveauet for de borgere, der benytter ordningen i dag. Mange af dem er dårligt gående og afstanden til nærmeste busstoppested er en barriere. Såfremt ordningen nedlægges vil Frederikssund Kommune desuden være den eneste kommune i Nordsjælland uden Flextur.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 26,7 mio. kr. til kollektiv trafik. Såfremt spareforslaget vedtages, vil budgettet for 2023 ikke blive overskredet for den kollektive trafik.

Bilag

18Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.