Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 08. august 2023

Mødelokale F1 (Byrådssalen) kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

86Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

87Orientering om kultur, erhverv og partnerskaber

Resume

På baggrund af dialogmøde mellem Job, erhverv og kultur og Kulturrådet i Frederikssund den 10. maj 2023 blev det besluttet at præsentere et oplæg om muligheder og fordele ved samarbejde mellem kultur og erhvervsliv samt partnerskaber og mulighederne for et øget fokus herpå fremover, i Frederikssund Kommune. Administrationen præsenterer et oplæg med input til emnet på udvalgets møde. Kulturkonsulent Maren Astrup deltager på udvalgets møde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Udvalget bemærker, at dialogen blev igangsat allerede i marts 2022.

Udvalget ønsker et oplæg på et kommende møde med forslag til en ramme til, hvordan der skal arbejdes videre med sagen. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Jesper Wittenburg (A), Michael Tøgersen (I) og Lars Jepsen (A) samt repræsentanter fra administrationen.

Sagsfremstilling

På dialogmødet med Job, erhverv og kultur og Kulturrådet i Frederikssund (KUF) den 10. maj 2023, blev det drøftet, hvordan Frederikssund Kommune kan styrke samarbejdet mellem kultur – og erhvervslivet. Der blev ytret ønske om en mere fokuseret indsats fremover og et ønske om at afsøge hvordan erhvervslivet kan spille en større rolle for kunst- og kulturlivet i Frederikssund Kommune samt indgå partnerskaber på tværs.

Administrationen udarbejder et oplæg der præsenteres på udvalgsmødet og efterfølgende lægges ved referatet som bilag. Denne sag er således en orienteringssag som ridser overordnede perspektiver og muligheder for partnerskaber og samarbejde mellem kultur- og erhvervsliv op som baggrund for oplægget.

Partnerskaber

Partnerskaber mellem kultur- og erhvervsliv udvikles ud fra et perspektiv om, at et samarbejde skaber værdi for begge partner. Virksomheden får øget brandværdi, kan bidrage med at støtte kunst og kultur i lokalmiljøet (eksempelvis ved at indgå samarbejde om festival eller kunstmuseum) som ellers ikke ville kunne igangsættes, mulighed for at tilbyde særlige oplevelser til medarbejdere og med langsigtede samarbejder, skaber det værdi og troværdighed for virksomheden.

For kulturinstitutionen er et partnerskab værdifuldt i forhold til at kunne udvikle institutionen, skabe flere kulturoplevelser og drage nytte af stærke samarbejder med det lokale erhvervsliv.

Partnerskaber har i høj grad erstattet de traditionelle sponsorater, hvor en virksomhed sætter sit logo på et event til gengæld for eksponering. I partnerskabstankegangen vil et partnerskab typisk indgå i en virksomheds markedsføringsstrategi hvor virksomheden udvikler langsigtede samarbejder med en given kulturinstitution. Samarbejder mellem erhverv og kultur kan også tænkes ind i udviklingen af nye bydele som eksempelvis Vinge, hvor et partnerskab kan understøtte kulturtiltag, borger deltagelse og som led i bosætningsstrategi.

Eksempler på partnerskaber

Red Bull: Et af de mest prominente eksempler på partnerskaber er virksomheden Red Bull som opererer med brandet content indenfor snart sagt alle kunst- og kulturområder. Virksomheden har, blandt mange andre tiltag, haft et langsigtet partnerskab med musikbranchen som indebærer et Red Bull Music Academy, musikstudier, produktion af film, videoer, billeder for artister, radiokanaler mv.. For Red Bull er "out come’et" at nå en given (og ung) målgruppe, at markere sig som en brand der støtter musik på en seriøs måde samtidig med at brandet opnår ubetalelig effekt ved at blive forbundet med såkaldte first movers artister, musikere, producere og personer i musikmiljøet. For kunstneren eller festivalen er det udpræget et spørgsmål om at få øget eksponering, at blive ’godkendt’ at et stærkt brand og få økonomisk støtte til eksempelvis indspilninger, professionelt netværk, tour virksomhed mv.

Et mere hjemligt eksempel på en stærk partnerskabsmodel er festivalen Heartland på Fyn som har bygget hele sin forretning op om solide partnerskaber. Bag festivalen står Caroline Søeborg Ahlefeldt/Egeskov Slot og Live Nation (én af DK's største booking agencies). Ifølge stifter Caroline Ahlefedt rummer tanken bag festivalen to spor: et straight kommercielt spor og et spor, der handler om at udvikle kunst og kultur. At skabe noget der er økonomisk bæredygtigt og samtidig lave noget der skaber en samfundsmæssig forandring eller værdi. En festival der er lokalt forankret med skyhøje internationale ambitioner.

Herning er et eksempel på en by, som har et stærkt fokus på samspillet mellem kultur- og erhvervslivet og har dyrket det konkret i mange år. Byen har eksempelvis en kunststrategi som er skabt i samarbejde mellem Kultur og Fritid, Byplan og en konsulentvirksomhed.

Aquaporin er en virksomhed som har udviklet en metode til at rense vand. Virksomhedens hovedsæde i Lyngby er, udover at være en smeltedigel for teknologi og innovation, også et sted hvor videnskab og kunst mødes. Aquaporin huser PRIMER, som er en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling.

Fælles for partnerskaber er, at der aldrig blot er tale om traditionelle sponsorater – der skabes et nyt produkt, en ny service eller en ny oplevelse som kombinerer det, som to parter hver især har særligt gode forudsætninger for at bidrage med. Tanken er, at partnerskaber er mere langtidsholdbare og mere gensidigt forpligtende end et engangsbeløb for et logo til et event.

Kultur/erhvervssamarbejder starter med en dialog hvor man afsøger hvad begge parter gerne vil have ud af samarbejdet og de bedste resultater opnås ved langsigtede samarbejder.

I oplægget vil administrationen yderligere komme ind på temaer til strategiske overvejelser for kultur-og erhvervssamarbejder i en lokal kontekst og forslag til netværk og aktører som man vil kunne inddrage og invitere til et eventelt videre forløb.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

88Beslutning om Erhvervskonferencen 2023

Resume

Udvalget skal i denne sag godkende programmet for Erhvervskonferencen 2023, så administrationen og Frederikssund Erhverv kan foretage den praktiske planlægning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende programmet for Erhvervskonferencen 2023.

Beslutning

Godkendt, idet det overordnede tema er fremtidens arbejdskraft. Der tilføjes et punkt om samspillet ml. kultur og erhverv.

Paneldebatten udgår og erstattes af andet indhold.

Det endelige program skal forelægges til beslutning i udvalget.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes erhvervskonference blev sidst afholdt den 31. januar 2023. Arrangementet blev udskudt grundet Folketingsvalget den 01. november 2022.

Administrationen har samarbejdet med Frederikssund Erhverv om programmet for dette års konference. Til udvalgsmødet den 28. marts drøftede Job, erhverv og kultur, at der ønskes fokus på arbejdskraft, grøn omstilling og energi.

Program for konferencen

Udkast til programmet for Erhvervskonference 2023 er følgende:

14.00: Registrering og ankomst

14.30: Velkomst og dagens program v. Tina Tving Stauning og ekstern moderator

14:45: Udvalgets arbejde v. Michael Tøgersen

15.00: Visionsoplæg af ekstern oplægsholder

15.45: Tre inspirationsoplæg om fremtidens arbejdsmarked (tiltrækning og tilknytning), fremtidens kompetenceforsyning (efterspørgselsdrevet) og Det Grønne Fjordland (grøn omstilling).

16.45: Kaffe, kage og netværk

17.15: Paneldebat v. oplægsholdere, politikere, Frederikssund Erhvervs bestyrelse og unge

18.15: Opsamling og afslutning v. moderator og Michael Tøgersen. Tina Tving Stauning takker for dagen

18.30-20.00: Netværk, cocktails og let anretning.

Dato for erhvervskonferencen er tirsdag den 14. november 2023 og afholdes på FGU Nordsjælland i Skibby.

Der er i programmet taget højde for evaluering af den forrige konference jf. sagen på udvalgets møde den 28. marts under punkt 44. Udvalgets ønske om fokus på arbejdskraft, grøn omstilling og energi er også indarbejdet. Skole-virksomhedssamarbejdet og uddannelse er underliggende emner, der er indarbejdet i konteksten af de overordnede temaer.

Programmet til Erhvervskonferencen 2023 er dynamisk. Det vil sige, at der kan forekomme ændringer jf. koordinering med eksterne parter samt budget.

Inddragelse

Frederikssund Erhverv, Frederikssund Gymnasium og FGU Nordsjælland er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

89Beslutning om brug af kultur- og havnebadet

Resume

Byggeriet af Kultur- og havnebadet er påbegyndt. Havnebadet forventes at åbne i starten af 2024. Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning om rammerne for brug af Kultur- og havnebadet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. En maksimal åbningstid kl.6.00 - 22.00 alle ugedage for kultur- og havnebadet godkendes
 2. Administrationen bemyndiges til at indgå brugsretsaftale med vinterbaderne
 3. Brugen af Kultur- og havnebadet evalueres i 3. kvartal 2024

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indretning af Kultur- og havnebadet

Kultur- og havnebadets udformning og indretning har været i proces fra Frederikssund Ny Initiativråds (FNI) ideoplæg til den endelige udformning, der bygges nu og blev godkendt af Byrådet 31. august 2022 i sag 190. Tegningsmateriale er vedlagt som bilag.

En lang række aktører har været inddraget i processen. Herunder FNI, Frederikssund Vinterbadere, A.P. Møller-Fonden, skoler og naturvejledere samt en lang række drifts- og fagfolk. Indretning af faciliteterne til vinterbadning har været udarbejdet i tæt dialog med Frederikssund Vinterbadere og med erfaringer fra andre vinterbade i Danmark. Funktionerne, der understøtter vinterbadning, er et unisex omklædningsrum, to toiletter, sauna samt mulighed for at vinterbade på ydersiden af havnebadet fra dækket foran saunaen. Dermed opnås kortest afstand fra bad i fjorden kolde vand til saunaens varme rammer. Saunaen er dimensioneret til at kunne rumme op til mellem 15 og 20 person samtidig. Tilsvarende er omklædningsrummet dimensioneret til samme antal personer.

Indretningen af vinterbaderfaciliteterne samt den afsatte driftsøkonomi for havnebadet har været med udgangspunkt i, at Frederikssund Vinterbadere skal spille en central rolle i vinterbadning på Kultur- og havnebadet.

Havnebadet indeholder et lokale, der i bilaget med tegning af badet er benævnt som læringsrum. Dette lokale vil fungere som et fleksibelt lokale, der kan udnyttes til mange forskellige formål, herunder undervisning af børn i skole og dagtilbud. Det vil også kunne benyttes som mødelokale og social ramme for brugerne af havnebadet. Lokalet vil skulle booke på samme vis, som kommunens øvrige lokaler.

Åbningstider

For at afbalancere brugernes forventede ønsker om adgang til havnebadet og begrænse den støj, der naturligt vil være ved havnebadet, anbefaler administrationen en åbningstid fra anlæggets start på maksimalt kl.6 til kl.22. Dette vil blive justeret efter brugsmønster og behov for bemanding. Erfaringer fra brug af havnebadet vil danne grundlag for eventuelle justeringer. En evaluering af Kultur- og Havnebadets brug vil blive gennemført i sensommeren 2024 efter den første sommerbadesæson. Ved havnebadet vil der blive skiltet med åbningstider og adfærdsforskrifter/husregler. Husreglerne vil inden badets åbning blive forlagt Job, erhverv og kultur til godkendelse. Udenfor åbningstiden vil anlægget være aflåst.

Brugere af Kultur- og havnebadet

Erfaringer fra andre danske havnebade viser, at disse har tre primære brugergrupper fordelt henover året: Gående, badegæster og vinterbadere.

I andre kommuners havnebade er op mod 75 % af dem der besøger havnebadet, borgere der går tur. Havnebadene er populære udflugtsmål ved gåture for såvel lokaleborgere som turister. Denne brugergruppe besøger badet året rundt.

Badegæster

I løbet af sommeren vil mange benytte Kultur- og havnebadet som et havnebad, med mulighed for svømning, leg, solbadning og socialt samvær.

Kultur- og havnebadet i Frederikssund Kulturhavn er indrettet til gæster der i forvejen kan svømme, da badet er dybere (2,5m) end man kan bunde. Mindre børn og andre usikre badende henvises til områdets badestrande. Herunder især den nærliggende Marbæk Strand. Højsæsonen for Kultur- og havnebadet vil være i skolernes sommerferie. Typisk i ugerne 26-31. Her vil havnebadet være bemandet med livreddere i de mest besøgte dagtimer. Det vil typisk være fra kl. 10-18. Det vil være muligt at benytte badet både tidligst fra kl.6 og senest til kl.22, det vil blot være uden livredder. Skiltning vil anvise om, der er livredder på vagt eller ej.

Mens der er livredder på vagt om sommeren, vil der være adgang til omklædningsrum og udendørs omklædningsbåse på havnebadet. Se placering i bilag. Saunaen vil ikke være tændt på denne årstid.

Der vil blive udarbejdet regler for adfærd og sikkerhed, som hænges op på havnebadet, så de er synlige for badets gæster. Disse regler fremlægges på senere møde for Job, erhverv og kultur.

Vinterbadere

I vinterhalvåret er vinterbadning gennem de seneste 10-15 år blevet en populær aktivitet i Danmark. Sæsonen for vinterbadning starter ofte i oktober og fortsætter frem til udgangen af marts. I dag vinterbades der forskellige steder særligt langs fjordene i Frederikssund Kommune. Det forgår ofte på en strand eller fra en flydebro.

I Kultur- og havnebadet indre bassin vil det være muligt at vinterbade dagligt i havnebadets åbningstid. Vinterbadere der benytter saunaen vil have adgang til afskærmet repos, på badets yderside. Denne er placeret meget tæt på saunaen. Se bilag. Herfra er der også mulighed for at vinterbade i Roskilde Fjord.

Adgang til omklædning og sauna

Dette oplæg til adgang til omklædning og sauna for vinterbadere er udarbejdet med udgangspunkt i den afsatte driftsøkonomi til Kultur- og havnebadet. Oplægget er udarbejdet i dialog med Frederikssund Vinterbadere og FNI.

Brug af sauna og omklædningsrum vil blive håndteret af foreningen Frederikssund Vinterbadere og reguleret via en brugsrestaftale.

Foreningen påtager sig således opgaverne med at åbne, lukke og rengøre omklædning og sauna, samt elforbrug i saunaen mod, at de giver deres medlemmer adgang til disse faciliteter alle ugens dage. Lignende modeller er kendt fra andre havnebade.

For at sikre adgang til vinterbadning med sauna og omklædning for øvrige borgere, der ikke er medlem af foreningen, lægges der med sagen her op til, at Frederikssund Vinterbadere afholder åbent hus to gange månedlig. Ved åbent hus vil øvrige borgere få adgang til omklædning og sauna, samt guidning i at vinterbade.

Et alternativ til dette kan være en model, hvor der kan indløses gæstebillet hos foreningen for brug af sauna og omklædning. Det er en model der ses på andre kommunalt ejede bade som eksempelvis i Skanderborg.

Frederikssund Vinterbadere

Administrationen har løbende været i dialog med foreningen Frederikssund Vinterbadere. Foreningen oplyser, at de endnu ikke har optaget medlemmer. De har lavet en venteliste, hvor alle der ønsker at være medlem af foreningen, når kultur- og havnebadet åbner, kan skrive sig op. I en periode op til badet åbner tilbydes de første 400 personer på listen medlemskab. Personerne får en begrænset periode til at betale kontingent for medlemsskabet. Vælger nogen af disse personer ikke at betale kontingent, går tilbuddet om medlemskab videre til de næste på listen.

Viser erfaringer med den første periode efter havnebadets åbning, at det kan fungere med flere medlemmer end de af foreningen planlagte 400, vil foreningen åbne for det. Foreningen oplyser at de i øjeblikket har ca. 450 personer på venteliste.

Bemanding

Den afsatte driftsøkonomi til Kultur- og havnebadet er baseret på en bemanding med to livreddere i 7 uger om sommeren samt 10 ugentlige timer til løbende tilsyn og drift året rundt.

Ønsker udvalget en anden model for adgang til sauna og omklædning i forbindelse med vinterbadning end den nævnt ovenfor, vil det kræve yderligere bemanding. En yderligere bemanding, der vil skulle håndtere opgaverne med at åbne, lukke og rengøre omklædning og sauna, samt håndtere flow af gæster i forhold til hvor mange, der er plads til i omklædning og sauna. Administrationen vurdere, at en ugentlig dag i vinterhalvåret med offentlig åbent vil have en personaleomkostning på 80-120.000 kr. pr år.

Ønskes der en model med betaling for adgang, på samme vis som i svømmehallerne, bør det være med livredder i den valgte offentlige åbningstid. Dette er en tilgang som Trygfonden har anbefalet. I det omfang, at vinterbadeforeningen ikke driver saunaen, vil udgifter til elforbrug i sauna ligeledes overgå til Frederikssund kommune.

Parkering og trafik

Forholdende omkring parkering og trafik er beskrevet i lokalplan 113 for Kultur- og Havnebad (bilag). I lokalplanens bestemmelser er det fastlagt, at der ikke må parkeres biler på området. Parkering af biler skal ske på parkeringsarealer udenfor lokalplanområdet. Der er 22 offentlige parkeringspladser ved Sydkajen samt parkeringsmulighed langs Kalvøvej og på Kalvøen. Når Havnebadet opføres vil det blive skiltet, at der er parkeringsmulighed langs Kalvøvej og på Kalvøen.

Ibrugtagning af havnebad medfører en årlige afledt drift til el, vand, rengøring, affaldsopsamling, vedligeholdelse af bygning og bassin m.v. ca. 0,875 mio. kr. årligt.

Inddragelse

Frederikssund Ny Initiativråd og A.P. Møller Fonden er begge repræsenteret i projektets styregruppe. Vinterbaderne, Tryg Fonden, Naturvejledere samt driftspersonale har været involveret i anlæggets nærmere indretning. Kajhusene der repræsentere beboerne i området har løbende igennem processen været inddraget.

Økonomi

Ibrugtagningen af havnebadet giver anledning til en årlig udgift til afledt drift på 0,875 mio. kr. i 2024 og frem. Den afledte driftsudgift er indarbejdet i basisbudget 2024 og frem.

Bilag

90Orientering om årsberetninger fra kulturinstitutioner 2022

Resume

De brugerstyrede kommunale foreningshuse samt kulturinstitutioner med samarbejdsaftaler med Frederikssund Kommune udarbejder årligt en årsberetning, som her præsenteres for Job, erhverv og kultur til orientering. Det drejer sig om Willumsens Museum, Slangerup Bio, Kulturhuset Elværket, Selsø Slot, Kulhuse kultur- og medborgerhus samt Jægerspris Amatør Scene.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De brugerstyrede kommunale foreningshuse samt kulturinstitutioner med samarbejdsaftaler med Frederikssund Kommune udarbejder årligt en årsberetning.

Følgende årsberetninger fra 2022 fremstilles hermed til Job, erhverv og kultur til orientering:

 • Willumsens Museum
 • Slangerup Bio
 • Kulturhuset Elværket
 • Selsø Slot
 • Kulhuse kultur- og medborgerhus
 • JAS - Jægerspris Amatør Scene

Administrationen har læst årsberetningerne igennem og har ikke yderligere kommentarer.

Inddragelse

Årsberetningerne er indhentet fra de brugerstyrede foreningshuse og kulturinstitutioner som Frederikssund Kommune har samarbejdsaftale med.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

91Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen

Resume

Denne orienteringssag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune.

I Beskæftigelsesplan 2023 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 20 resultatmål. I sagen gives der en kort status på hver af de 20 resultatmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – udarbejdes 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

Udvalget for Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2023 er 7 fokusområder for indsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse - (fokusområdet behandles i udvalget for Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der opstillet 20 resultatmål.

Nedenfor følger en kort status på de enkelte resultatmål. Det er den anden status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 – dvs. der typisk vises statustal for marts/april 2023. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget, hvor især udviklingstendensen over tid kan aflæses.

1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft

Resultatmål 1a: Andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2022 er, at andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 84,3 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 85,5 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 4. kvartal 2022 1,2 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmål 1b: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 4. kvartal 2022 er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 21,1 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 37,7 pct. Andelen i Frederikssund ligger i 4. kvartal 2022 16,6 procentpoint under andelen i hele landet.

Frederikssunds lavere andel i de sidste kvartaler i 2022 følger efter en periode på 5 kvartaler, hele 2021 og første kvartal 2022, hvor andelen, der har forladt ydelsen, har været højere i Frederikssund.

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

Resultatmål 2a: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2023 havde Frederikssund 22 dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 4,8 pct. I hele landet var det 6,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,3 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere ca. 6 borgere burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i april måned.

Frederikssund har i en længere periode ligget noget under landsgennemsnittet. I marts og april 2023 har der været en betydelig stigning i Frederikssund, og gabet til landsgennemsnittet er blevet betydeligt formindsket.

Resultatmål 2b: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Pr. marts 2023 havde Frederikssund 16 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der var påbegyndt et opkvalificeringsforløb, svarende til en andel på 1,5 pct. I hele landet var det 1,7 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,2 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere 2 borgere burde have været i et opkvalificeringsforløb i marts måned.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job

Resultatmål 3a: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I marts 2023 lå andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte, som har fået udstedt cpr.nr. i 2018 – 2023 på 41,9 pct. I hele landet var det 44,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 2,9 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at ca. 3 flygtninge yderligere burde være kommet i beskæftigelse i marts måned.

Resultatmål 3b: Andelen af flygtninge og familiesammenførte i virksomhedsrettet indsats skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2023 var 13 flygtninge eller familiesammenførte i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 15,3 pct. I hele landet lå andelen på 31,8 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 16,5 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at ca. 14 flygtninge yderligere burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i april måned.

I foråret har der især været fokus på at få de ukrainske flygtninge i beskæftigelse – se nedenfor under 3c. Indsatsen har været rettet direkte mod ordinær beskæftigelse, både i form af småjobs, deltids- og fuldtidsbeskæftigelse. Med andre ord er det tilstræbt at springe virksomhedspraktik over, således at de kan opnå at blive helt - eller delvist selvforsørgende.

Resultatmål 3c: Andelen af beskæftigede ukrainere, der har opholdstilladelse efter Særloven skal øges til mindst 40 pct. i 2023.

Status for Frederikssund pr. april 2023 er, at 35 ukrainere er kommet i beskæftigelse, svarende til en andel på 43 pct. I hele landet lå andelen på 65 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 22 procentpoint lavere end i hele landet i april. For at komme på niveau med andelen i hele landet skulle yderligere 18 ukrainere have været i job i april måned.

Indsatsen for at få de ukrainske flygtninge direkte i arbejde fortsætter over sommeren.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

Resultatmål 4a: Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet.

Pr. 4. kvartal 2022 lå andelen af omgørelser i de seneste 4 kvartaler på 30,5 pct. I hele landet lå andelen på 21,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 9,1 procentpoint højere end i hele landet.

Det skal bemærkes, at Frederikksunds andel af omgørelser de seneste 4 kvartaler på 30,5 pct. bygger på de små tals lov, da der er tale om sammenlagt 16 omgørelser de seneste 4 kvartaler. For at ligge på niveau med andelen i hele landet skulle Frederikssund have haft 5 omgørelser mindre i de seneste 4 kvartaler.

Resultatmål 4b: Mindst 90 pct. af borgerne har fået mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb.

Status pr. februar 2023 er, at 93,5 pct. af borgerne i Frederikssund har fået mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb. I hele landet lå andelen på 94,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,6 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Resultatmål 4c: Mindst 85 pct. af borgerne har fået et aktivt tilbud indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb.

I februar 2023 har 86,6 pct. af borgerne i Frederikssund fået et aktivt tilbud eller haft ordinære timer indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb. I hele landet lå andelen på 87,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,8 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Resultatmål 4d: Værdig sagsbehandling – Mindst 80 pct. af de adspurgte skal være tilfreds med det forløb (samtale(r)), de har haft i jobcenteret.

I den værdighedsundersøgelse, som blev gennemført i september 2022, svarede 73 pct. af borgerne, at de er meget enig/enig i, at samtalen med deres sagsbehandler er god og tillidsfuld. 12 pct. er neutrale, mens 10 pct. svarede at de er uenig/ meget uenig i spørgsmålet. 5 pct. svarede ”ved ikke.

5. Styrket virksomhedsservice og indsats

Resultatmål 5a: Mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret.

I tilfredshedsundersøgelsen, som jobcentret gennemførte i januar 2023, svarede 89 pct. af virksomhederne ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende” på spørgsmålet om, hvordan man oplevede servicen fra Jobcenter Frederikssund.

Resultatmål 5b: Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I april 2023 var der 10 opslåede stillinger fordelt på 10 jobordrer i Frederikssund. Formidlingsgraden lå i marts 2023 på 0,74 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,82. Besættelsesgraden lå i januar 2023 på 0,10 i Frederikssund og på 0,33 i hele landet. Denne meget lave besættelsesgrad i januar er forhåbentlig en undtagelse, da besættelsesgraden i hele 2022 generelt har ligget højere end landsgennemsnittet.

Resultatmål 5c: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, skal være på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

I april 2023 havde Frederikssund 105 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 8,9 pct. I hele landet var det 10,3 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,4 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at ca. 17 borgere yderligere burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i april måned.

Centeret har i foråret 2023 implementeret en ny mere virksomhedsrettet indsatsstrategi, der forventes snarest at medføre en øgning i andelen, der er i et virksomhedsrettet tilbud.

6. Flere unge skal have en uddannelse

De fire resultatmål under dette fokusområde behandles af udvalget for Unge, fritid og idræt.

Resultatmål 6a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. april 2023 er, at Frederikssund har 191 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i april 2023.

Ungekontakten oplever en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (114 ud af i alt 191 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse via uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 6b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I april 2023 havde Frederikssund 27 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 13,9 pct. I hele landet var det 13,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,5 procentpoint højere end i hele landet i april 2023.

Resultatmål 6c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 pct.

Status pr. februar 2023 var, at Frederikssund havde en andel på 63,6 pct. af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 59,1 pct.

Andelen i Frederikssund lå dermed 4,5 procentpoint højere end i hele landet i februar 2023.

Resultatmål 6d: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

I 3. kvartal 2022 var der i alt 24 unge, som var i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 54,5 pct. I hele landet var det 51,9 pct. Andelen i Frederikssund lå således i 3. kvartal 2022 2,6 procentpoint højere end i hele landet.

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Resultatmål 7a: Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i et fleksjob skal mindst være på 85 pct.

I april 2023 var 557 personer ansat i fleksjob i Frederikssund, svarende til en andel på 82,2 pct. af alle borgere under fleksjobordningen. I hele landet var det 86,3 pct. Andelen i Frederikssund lå således i april 2023 4,1 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere ca. 28 borgere burde være ansat i et fleksjob i april måned.

Der har desværre været en svagt faldende tendens i det seneste halve års tid til og med april 2023. Indsatsen vil blive skærpet i resten af 2023, og tendensen forventes vendt.

Resultatmål 7b: Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I februar 2023 var 217 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb i et aktivt tilbud eller havde ordinære løntimer, svarende til en andel på 48,4 pct. af alle borgere på disse ydelser. I hele landet var det 57,2 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 8,8 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere ca. 39 borgere burde have været i et aktivt tilbud eller have haft ordinære løntimer i februar måned.

Centerets nye indsatsstrategi, der er implementeret i starten af 2023, gør at det forventes, at især den virksomhedsrettede aktivitet vil stige i løbet af 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

92Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Der afholdes Job Camp i Aalborg den 9. - 10. november – Invitation og foreløbig program er vedlagt som bilag
 • I forlængelse af udvalget møde vil der være rundvisning i vikingelandsbyen, ved vikingespillets formand Camilla Dupont
 • I sag nr. 68 på mødet den 30. maj 2023 blev udvalget orienteret om at udmøntningen af Delaftale 2 ”Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen” ville medføre at der skulle foretages stillingsreduktioner i Jobcenteret svarende til 6 årsværk. Denne besparelse har medført at der i juni måned er blevet gennemført en proces i centeret hvor det er besluttet ikke at genbesætte 3 ubesatte stillinger og der er foretaget afskedigelser af 3 medarbejdere i centeret. Herudover er der på driften foretaget besparelser svarende til 3 mio. kr.

Bilag

93Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.