Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2023

Byrådssalen kl. 17.00

Referat
Fold alle punkter

139Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

140Beslutning om godkendelse af årsregnskabet for 2022 samt beretning fra revisionen

Resume

Kommunens revision (BDO) har afgivet beretning om årsregnskabet for 2022 (beretning nr. 23).

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

 1. Beretning om årsregnskabet for 2022 (beretning nr. 23) godkendes.
 2. Årsregnskabet for 2022 godkendes endeligt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 26. april 2023 at oversende Frederikssund Kommunes årsregnskab for 2022 til revisionen. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest den 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet inden udgangen af august måned skal godkende det endelige regnskab. Den lovpligtige revision omfatter både finansiel revision, juridisk-kritisk revision og løbende forvaltningsrevision.

BDO har den 31. maj 2023 afgivet beretning nr. 23 vedrørende årsregnskabet 2022. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med de relevante bekendtgørelser. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsberetningen, revisionspåtegningen samt det endelige årsregnskab for 2022 er vedlagt som bilag.

Lasse Jensen og Maj-Britt Aabrink fra BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under behandling af punktet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Bilag

141Beslutning om Klimaplan 2045

Resume

Byrådet besluttede 28. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020 om at udvikle ambitiøse klimaplaner efter en bestemt metode. Frederikssund Kommunes klimaplan er forhåndsvurderet af Concito og klar til certificering efter Byrådets behandling. Klimaplan 2045 præsenterer klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning. Klimamålene definerer en fælles retning og skaber tydelige pejlemærker for, hvordan kommunen med konkrete indsatser kan sikre en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 bygger på allerede vedtagne planer og strategier.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frederikssund Kommunes Klimaplan 2045 godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. juni 2023, pkt. 51:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 28. oktober 2020 at tilslutte sig DK2020. DK2020 er et samarbejde mellem Regionerne, KL, Realdania og den grønne tænketank CONCITO, som tilbyder kommuner rådgivning og sparring til udvikling af lokale klimaplaner, der lever op til Parisaftalen om CO2-neutralitet og -robusthed inden 2050.

Ved tilslutningen til DK2020 har kommunerne mulighed for at få klimaplanen certificeret af C40-netværket, som er et netværk af megabyer, og andre storbyer, som har forpligtet sig til at mindske udslippet af drivhusgasser. Certificeringen sker på baggrund af dokumentationsrapporten 'Climate Action Planning Framework'.

Klimaplan 2045, Indsatskatalog og Climate Action Planning Framework er forhåndsvurderet hos CONCITO i april 2023. CONCITOs bemærkninger krævede få justeringer i bilagsmaterialet til Climate Action Planning Framework, bilagene er justeret og fremsendt til C40-certificering. Administrationen forventer, at certificeringen modtages umiddelbart efter, at klimaplanen vedtages.

Klimaplanen består af 3 dele:

Klimaplan 2045

Indsatskatalog

Dokumentationsrapport 'Climate Action Planning Framework'.

Byrådet vedtog allerede i 2019 et ambitiøst klimamål om, at Frederikssund Kommune som geografisk enhed skal være CO2-neutral senest i 2045.

Klimaplan 2045 præsenterer klimamål og delmål for både CO2-reduktion og klimatilpasning. Klimamålene definerer en fælles retning og skaber tydelige pejlemærker for, hvordan kommunen med konkrete indsatser kan sikre en grønnere fremtid. Klimaplan 2045 bygger på allerede vedtagne planer og strategier (s. 7 i Klimaplan 2045). Det skal endvidere fremhæves, at planens handlinger baseres på, at klimatiltag skal give merværdi for Frederikssund Kommune (s. 12 i Klimaplan 2045).

Indsatskataloget angiver en model for prioritering af indsatser, giver overblik over de enkeltes indsatser sammenhæng til øvrige planer og angiver økonomi og ressourcer til gennemførelsen af indsatsen.

Evaluering, monitorering og revurdering af planen:

En gang årligt vurderes fremdriften af igangværende klimaindsatser. Klimaplanen revurderes hvert fjerde år, og der udarbejdes i den forbindelse et opdateret klimaregnskab og mobilitetsregnskab for at følge op på klimamål.

Økonomi:

Ingen i forbindelse med vedtagelse af planen.

Med den nuværende økonomiske ramme er det nødvendigt at prioritere klimaindsatserne.

Inddragelse

Inddragelse er sket i forbindelse med udvikling af delplanerne, som klimaplanen bygger på:

Strategisk Energi- og Varmeplan 2022

Mobilitetsplan 2023

Klimatilpasningsplan 2023

Klimahandleplan 2020-2024

Ovenstående planer har alle været i offentlig høring og relevante nøgleaktører har været med til at udvikle planerne.

Klimarådet har desuden fået forelagt klimaplanens indsatskatalog på den 9. marts 2023.

Det er ikke et krav i C40-certificeringen, at klimaplanen sendes i offentlig høring. Det skyldes, at klimaplanen er udarbejdet i samarbejde med relevante aktører og at klimaplanen bygger på eksisterende planer, som har været i høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

142Beslutning om vedtagelse af lokalplan 160 og kommuneplantillæg 009 for boliger i Bakkekvarteret i Vinge

Resume

Plan og teknik skal beslutte, om et kommuneplantillæg og en lokalplan skal vedtages, så der kan bygges mellem 200-250 nye boliger i Bakkekvarteret i Vinge. Boligerne vil blive opført som etageboliger og rækkehuse. Etageboligerne vil blive opført i 3-5 etager på den nordlige del af området mod Vinge Boulevard, mens rækkehuse vil blive opført i 1-2 etager i den sydlige del af området ned mod landsbyen Snostrup.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Vedtage kommuneplantillæg 009 og lokalplan 160 for boliger for Bakkekvarteret i Vinge.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 89:

Jørgen Bech (V) stillede forslag om at imødekomme grundejerforeningens forslag om reduktion af antallet af bygninger tæt på den bevaringsværdige landsby.

For stemte: Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen (V).

Imod stemte: Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I), Lars Jepsen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I), Lars Jepsen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen (V).

Administrationens indstilling anbefales.

Administrationen skal gå i dialog med bygherre om mulighed for reduktion i antallet af boliger for at imødekomme grundejerforeningens forslag, inden Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Sagen sendes retur til fornyet behandling i Plan og teknik og i Økonomiudvalget på ekstraordinære møder i uge 25.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Lokalplan

Ikano, der er Ikeas ejendomsselskab, har købt et areal af kommunen umiddelbart nord for Snostrup, hvor de vil bygge boliger. De foreslår, at der bygges etageboliger op mod Vinge Boulevard og rækkehuse mod syd ned mod Snostrup. Ambitionerne er store så vidt angår bebyggelsesplan, materialer, bæredygtighed og arkitektur, hvilket passer fint ind i kommunens målsætninger for udbygningen af Vinge.

Lokalplanen, der er udarbejdet i tæt samarbejde med Ikano, signalerer et ønske om kvalitet. Udover muligheden for at opføre boliger skal planen sikre veldisponerede opholdsarealer, der har en tæt sammenhæng med § 3 området, Præstemosen. Der skal også sikres gode forbindelser til naturen og Det Grønne Hjerte. Et markant element i den grønne struktur er 3 grønne "kiler", der trækkes ind i området fra øst ned mod Præstemosen. Udover at sikre den overordnede disponering af området, stilles der med lokalplanen krav til byggeriets placering, materialer og arkitektur, parkering, vej- og stiføring, beplantning samt overkørsler til Boulevarden og Snostrupvej.

Mindre justeringer af bebyggelsesplanen har været under overvejelse. For det første er muligheden for at etablere skråparkering frem for vinkelret parkering, blevet vurderet. Konklusionen er, at der ikke er tilstrækkeligt plads, hvis parkeringsnormen samtidigt skal overholdes. For det andet er blevet vurderet, om det er muligt at give den sydlige overkørsel til området fra Snostrupvej en mere nordlig placering. Konklusionen er, at en omplacering af overkørslen er mulig, men at det vil indebære en uhensigtsmæssig omstrukturering af hele det sydlige delområde. Det gennemgående princip for boligernes og parkeringsarealernes organisering vil blive brudt. En ændring administrationen ikke kan anbefale.

For at realisere projektet, som lokalplanen muliggør, skal regnvandsbassin B 308-2 anlægges. Ved etableringen af bassinet skal det sikres, at der fortsat tilføres tilstrækkelig vand til den § 3 beskyttede Præstemose og søer, hvorfor Frederikssund Kommune er i dialog med Novafos om at sikre de rette løsninger hertil. Dette arbejde skal være løst, inden der kan bygges i området og dette arbejde vil fortsætte også efter lokalplanens vedtagelse.

Kommuneplantillæg for at påbegynde udvikling før 2027

Området er i kommuneplan beliggende indenfor et rækkefølgebelagt areal, hvor byudviklingen først kan ske i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2027 - 2033. Afvigelser fra rækkefølgeplanen, der er en del af kommuneplanens hovedstruktur, kræver et kommuneplantillæg. Tillægget indebærer ikke andre ændringer af kommuneplanen.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Økonomiudvalget d. 14. juni 2023:

Administrationen har været i dialog med bygherre, der ikke kan imødekomme ønsket om at reducere i antallet af boliger mod Snostrup.

Inddragelse

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger i perioden fra den 11. april 2023 til den 9. maj 2023.

I høringsperioden er der modtaget 2 høringssvar, et fra Snostrup Grundejerforening og et fra grundejere fra Snostrup.

Høringssvarene fra grundejerforeningen omhandler primært spørgsmålet om påvirkningen af det planlagte byggeri i forhold til Snostrup Landsby og Snostrup Kirke. Administrationen anbefaler, at der indarbejdes en bestemmelse, som fastlægger, at de 3 sydligste rækkehuslænger maksimalt må opføres i 1 etage. Desuden anbefaler administrationen, at den sydlige områdeafgrænsning af delområde B2 får status af en byggelinje. Det vil sikre grundejerne i Snostrup, at der på ingen måde kommer huse syd for byggelinjen.

Grundejerne er bekymrede for den øgede trafiks påvirkning af landsbymiljøet. Administrationen er indstillet på at gennemføre løbende trafiktællinger, som kan afdække eventuelle problemer, så der kan gennemføres mulige afhjælpende tiltag. I forhold til hastigheden, så er kommunen i gang med at undersøge om hastigheden gennem St. Rørbæk kan nedsættes til 40 km/t.

Høringssvarene er gennemgået i en hvidbog, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

143Beslutning om vedtagelse af lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge

Resume

Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge. Formålet med planen er at muliggøre etablering af et nyt erhvervsområde med god plads til grønne og blå strukturer, gode forbindelser og mulighed for produktion af vedvarende energi. Lokalplanen understøtter visionen om Vinge som en grøn by.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til lokalplan 164 vedtages endeligt med de anbefalede rettelser.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 92:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Lokalplanen fastlægger, at planområdet nord for Haldor Topsøe Park i Vinge skal anvendes til erhvervsformål, herunder produktionserhverv, transport- og logistik samt lager. Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 15 meters højde indenfor fastlagte byggelinjer, og det sikres, at de nære arealer langs åen friholdes for bebyggelse. Maksimalt 50 % af grundarealet må bebygges. Vejbetjening vil ske fra Haldor Topsøe Park og lokalplanen indeholder mulighed for en fremtidig vejføring med tilkobling til den kommende udbygning af Frederikssundsmotorvejen. Erhvervsbyggeriet øst for vejtilkoblingen bæredygtighedscertificeres efter DGNB.

Planen tager afsæt i de naturværdier, der findes i området og understøtter disse med grønne og blå landskabstræk. Lokalplanen har bestemmelser om friarealer og stiforbindelser, så disse indgår i områdets overordnede grønne struktur bl.a. med en sti langs Sillebro Å.

Høringssvar og tilpasning af planen

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i 4 uger fra den 2. marts til den 30. marts 2023. I høringsperioden er der modtaget 18 høringssvar fra borgere i og omkring Sundbylille, Plan- og landdistriktsstyrelsen samt Vejdirektoratet.

Høringssvarene omhandler bl.a. Fingerplanens bestemmelser for det ydre storbyområde og principper for stationsnærhed og trafikale forhold, herunder de kommunale vejes tilslutning til Frederikssundsmotorvejens 3. fase. Høringssvar fra beboere i og omkring Sundbylille vedrører primært trafikforhold, belysning, beplantning, højde på bebyggelsen. Alle høringssvarene er behandlet i hvidbogen.

Høringssvarene har ført til tekniske rettelser af lokalplanen. Herunder er nogle af de væsentligste ændringer oplistet:

 • Lokalplanforslagets delområde 2 er, efter dialog med Plan- og landdistriktsstyrelsen, taget ud af lokalplanen, så planafgrænsningen reduceres til kun at omfatte arealer inden for Fingerplanens byfinger. Der er lavet konsekvenstilretning i lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag.
 • Bestemmelse om kontorarbejdspladser er, efter dialog med Plan- og landdistriktsstyrelsen, tilføjet til § 6.1: ”Faste kontorarbejdspladser til egen administration må maksimalt udgøre 1.500 etagemeter”, og afsnittet om Fingerplanen er præciseret i lokalplanens redegørelse.
 • Afsnittet om ”Planlagte trafikanlæg” er, efter dialog med Vejdirektoratet, udvidet og præciseret i redegørelsesteksten. Det er således udfoldet, at planområdet grænser op til Frederikssundsvej, der er en statsvej, og der er redegjort for planer for udbygning af Frederikssundsmotorvejens 3. fase, byggelinje, vejinteressezone mv.
 • Lokalplanen er suppleret med visualiseringer, der viser hhv. det forventede erhvervsbyggeri (fase 1) og erhvervsbyggeri vist i lokalplanens maksimalt tilladte højde på 15 meter fra hhv. nordvest (Ågade), nord (Sundbylillevej) og nordøst (Oppe-Sundbyvej).
 • Bestemmelse om nord-sydgående vej mellem Haldor Topsøe Park og Ågade er præciseret, så forhold udenfor lokalplanens afgrænsning flyttes til kommentarfelt. Dertil er lokalplanen tilpasset, så det tydeligt fremgår, at det ikke er et tilslutningsanlæg til den kommende motorvej, men et vejstykke.
 • Der er indarbejdet teknisk rettelse i form af afsnit om skovbyggelinje i lokalplanens redegørelse.

Borgernes fremsatte bekymringer om trafikale forhold i Sundbylille er uden for selve lokalplanafgrænsningen og medfører derfor ikke ændringer i selve lokalplanen. Der vil blive foretaget en ny og opdateret trafiktælling på vejene til og fra Sundbylille, der kan give et retvisende billede af den aktuelle trafikmængde, herunder mængden af tunge køretøjer. Derudover afsøger administrationen mulighederne for afprøvning med forskellige afværgetiltag, herunder fx lukning af veje.

Samlet set har høringen således givet anledning til, at lokalplanforslagets delområde 2 er taget ud af lokalplanen og at der er flere tekniske præciseringer og suppleringer i lokalplanen. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen.

Lokalplan 164, høringssvar og hvidbogen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

I april 2023 har administrationen afholdt et dialogmøde for de borgere, der har indsendt høringssvar til planforslaget. På mødet blev der givet en status for planarbejdet og en gennemgang af de indkomne høringssvar, herunder en drøftelse af borgenes bekymringer og mulige afværgetiltag ift. den øgede trafikmængde i og omkring Sundbylille.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

144Beslutning om midlertidige vejnavne ved Vinge Station

Resume

Boligudbygningen i området omkring Vinge Station fordrer en løbende navngivning og nummerering af de mange nye veje. Dette bl.a. af hensyn til indberetninger f.eks. i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Administrationen anbefaler, at Byrådet beslutter 3 midlertidige vejnavne. Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge en sag til beslutning med forslag til et samlet koncept for vejnavne i Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Parkeringspladsen umiddelbart syd for Vinge Station kaldes Vinge Stationsplads.
 2. Vejen langs S-banen vest for Vinge Station kaldes Vinge Parallelvej.
 3. En ny adgangsvej fra Boulevarden fra vest mod øst og Innovators ejendom kaldes Vinge Kollektiv Vej.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 93:

Indstillingsvej 1: Anbefales.

Indstillingsvej 2: Anbefales.

Indstillingsvej 3: Forkastet. Udvalget anbefaler Vinge Fordelingsvej.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Plan og tekniks indstillingspunkt 1-3 tiltrådt. Sagen stopper i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Der skal vedtages 3 midlertidige nye vejnavne indenfor området ved Vinge Station. Dels er der behov for at give vejen omkring parkeringspladsen og det planlagte parkeringshus ved Vinge Station et særskilt vejnavn. Desuden skal en vej fra stationen mod vest langs S-banen og supercykelstien have et navn. Endelig skal der vedtages et navn for en ny vej fra Vinge Boulevard til en del af det igangværende boligbyggeri ved stationen. Det bemærkes, at vejen endnu ikke er etableret. Vejnavnene skal sikre entydighed i registreringerne for boligerne.

Administrationen anbefaler flg.:

 • Parkeringspladsen umiddelbart syd for Vinge Station kaldes Vinge Stationsplads.
 • Vejen langs S-banen vest for Vinge Station kaldes Vinge Parallelvej.
 • En ny adgangsvej fra Boulevarden fra vest mod øst og Innovators ejendom kaldes Vinge Kollektiv Vej.

Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge en sag til beslutning med forslag til et samlet koncept for vejnavne i Vinge.

Inddragelse

Vinge lokalhistoriske arkiv og ROMU har ikke været hørt, da de foreslåede navne ikke tager udgangspunkt i en mulig historisk reference. Det samme gjorde sig gældende ved navngivningen for de øvrige veje omkring stationen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

145Beslutning om lokalisering af elladestandere

Resume

Byrådet har i forbindelse med behandlingen af et ønske om etablering af en energistation (dvs. en kombineret tankstation og elladepark) anmodet administrationen om, at der anlægges en helhedsbetragtning for placering af tekniske anlæg, der fremmer den grønne omstilling. Skitser hertil er præsenteret på temamøde i maj 2023 og i denne sag forelægges et forslag til beslutning om principper for elladeinfrastruktur, som indarbejdes i den kommende revision af Kommuneplan 2025 og som kan danne baggrund for behandlingen af konkrete ansøgninger. Forslag til placering af solcelleparker forventes forelagt til beslutning i efteråret, mens yderligere vindmølleplanlægning sker i forbindelse med Kommuneplan 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslaget til principper for lokalisering af ladestandere godkendes. Principperne indarbejdes i kommuneplan 2025 og anvendes ved behandlingen af konkrete ansøgninger.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 94:

Anbefales, idet principperne behandles igen i den nye planperiode med et særligt fokus på erhvervslivets behov for opladning og fremtidige anvendelse af brint til transport.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Søren Weimann (B) stillede et forslag om, at sagen sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Inge Messerschmidt (O), Rasmus Petersen (Ø), John Schmidt Andersen (V) og Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Michael Tøgersen (I) og Niels Martin Viuff (C).

Kirsten Weiland (N) og Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Forslaget tiltrådt. Sagen sendes i høring i Klima, natur og energi inden fornyet behandling i Plan og teknik.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet har fastsat et mål om, at kommunen skal være klimaneutral i 2045. En af vejene hertil er, at transporten i høj grad skal omlægges til at bruge grøn el. Det kræver etablering af en ny infrastruktur af ladestandere. Ladestandere vil ofte ikke kræve lokalplanlægning, men der kan i et vist omfang blive tale om, at der etableres større ladeparker, som skal reguleres via kommunens planlægning.

Status for el til transport

Nationalt er der fastsat en målsætning om at nå 1 mio. elbiler i 2030. 1. januar 2023 var der ca. 113.000 rene elpersonbiler svarende til ca. 4 % af personbilbestanden. Bestanden af rene elpersonbiler er fordoblet fra 2021 til 2022 og igen næsten fordoblet fra 2022 til 2023 og elbiler har i de første tre måneder af 2023 udgjort knapt 30 % af samtlige nyregistrerede personbiler. El synes således at slå kraftigt igennem som drivmiddel til personbiler. Bestanden af elvarebiler (erhvervskøretøjer under 3.500 kg) var på samme tid kun 4.450 svarende til godt 1 % af varebilbestanden og andelen af nyregistrerede i de tre første måneder af 2023 udgjorde ca. 11 %. Udviklingen er således også i gang for varebiler, men i væsentligt langsommere tempo. Under 1 promille af de store lastbiler (over 12 ton) anvender el som drivmiddel.

Elladeinfrastrukturen kommer ikke til at ligne den fossile infrastruktur vi kender fra fossile tankstationer

Der er markant forskel på den infrastruktur, der er nødvendig for biler drevet af benzin eller diesel og den der er nødvendig i forbindelse med elbiler. Den mest afgørende forskel er, at størstedelen af opladningen slet ikke vil kræve centrale anlæg, som er åbne for alle (offentlige anlæg). Langt det meste af ladebehovet dækkes ved hjemmet (for personbiler) og ved arbejdspladsen (for varebiler mm.), da det er det billigste og man ikke behøver at vente, mens der lades. Ladning sker typisk om natten og så er bilen klar til dagens køreture. Hvis der køres mange timer på en dag f.eks. længere ture på tværs af landet er elbilisterne afhængige af at kunne bruge ladestandere undervejs og her er hastigheden afgørende - moderne elbiler kan benytte hurtigladere og udviklingen går i retning af, at bilerne skal kunne anvende lynladestandere som kan "tanke" bilen under et forholdsvis kort ophold på måske ½ time, som f.eks. vil kunne benyttes til spisepause, indkøb eller lignende.

Ladning til daglige, lokale ture for både person- og varebiler kræver opstilling af ladestandere i boligkvarterer og i erhvervsområder, som typisk etableres i forbindelse med købet af en elbil. Den vigtigste tankstation for elbiler ligger således på hjemmeadressen. Behovet for offentlige ladestandere til person- og varebiler vil derfor være markant mindre end behovet for tankstationer til benzin. Behovet for offentlige ladestandere bliver også dækket på en anden måde end den, vi kender fra den fossile infrastruktur med tankstationer. Ladestandere vil blive etableret ved mange butikker og på centrale P-pladser i byerne, hvor ladning kan kombineres med andre gøremål. En del af denne udvikling drives af krav i ladestanderbekendtgørelsen. Derudover etablerer forskellige elladeoperatører og eksisterende tankstationer ladestandere primært i de større byer og aktuelt også som egentlige ladeparker ved rastepladser og samkørselspladser i tilknytning til statsvejnettet. I Frederikssund Kommune vil ladestandere til "tankning" på lange ture med fordel kunne placeres ved de eksisterende samkørselspladser ved Lyngerup, ved rundkørslen ved J. F. Willumsensvej og ved den planlagte samkørselsplads ved Ågade. Det vurderes, at de allerede etablerede/udpegede arealer til samkørselspladser på statsvejnettet øst og vest for Roskilde Fjord giver en fin dækning af behovet for opladning på lange ture. Nationalt er der afsat 500 mio. kr. frem til 2030 til udbredelse af offentlige ladestandere, herunder til støtteordninger for privat etablering af ladestandere og til Vejdirektoratets udbud af ladeparker langs statsvejnettet.

I forbindelse med ladningen udenfor hjem og arbejdsplads bruges normalt en app, som kan vise nærmeste ladestationer, og i nogle tilfælde også kan vise, om der er mulighed for shopping, restaurantbesøg eller lignende i ventetiden. Da bilisterne finder ladeparkerne via apps, er det ikke nødvendigt med pyloner og anden reklame i det åbne land. Ladeparker kan derfor også have et helt andet fysisk udtryk end det, vi kender fra de fossile tankstationer. I dette link, kan ses tre billeder af en nyligt åbnet ladepark ved motorvejen på Fyn. Ladeparker ved eksisterende og kommende samkørselspladser vil kunne gives et tilsvarende fysisk udtryk.

Usikkert om el bliver en vigtig vedvarende energiform til lastbiler

Med under 1 promille eldrevne tunge lastbiler er der ikke aktuelt noget behov for ladeinfrastruktur til ellastbiler, og i Infrastrukturaftale 2035 betragtes det som usikkert, om el bliver et væsentligt drivmiddel til tung lastbiltransport. De tunge lastbiler kører ofte langt på en dag og det er dyrt med længere stop for opladning. Brint eller biogas er også konkurrerende vedvarende energiformer til tung transport. Der findes i dag flest gasstationer, færre brintstationer og kun 1 elstation i Danmark til betjening af tunge lastbiler. Hvis der i de kommende år skulle opstå et behov, kan der evt. etableres en station i et erhvervsområde på samme måde, som der for nogle år siden blev etableret en gasstation i Pedersholmkvarteret.

Principper for planlægning for lokalisering af ladestandere

Administrationen anbefaler følgende principper:

Styrk ladeinfrastrukturen ved at prioritere ladestandere ved:

- bymidter og ved butikker

- eksisterende tankstationer

- andre steder i byer og sommerhusområder, hvor tilkørselsforholdene tillader det og det kan indpasses i omgivelserne.

Undgå ladeparker i landskabet. Placer ladeparker i byerne. Dog kan der placeres ladeparker i landzone i tilknytning til samkørselspladser på statsvejnettet.

I alle tilfælde lægges der vægt på, at pyloner og reklamer ikke er nødvendige for at tiltrække kunder til ladestanderne.

Inddragelse

Planstrategi 2023 sætter rammerne for arbejdet med revision af Kommuneplan 2025. Planstrategien sendes i høring, hvor borgerne vil have mulighed for at komme med ideer og forslag til kommuneplan 2025, herunder om ladestandere. Når Byrådet har vedtaget et forslag til kommuneplan 2025 vil der igen være en offentlighedsfase, hvor borgerne kan kommentere på kommuneplanens indhold og herunder på foreslåede retningslinjer for placering af ladestandere.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

146Beslutning om fastsættelse af serviceniveauer for tag- og overfladevand i Frederikssund Kommune

Resume

I forbindelse med den nye spildevandsplan skal Byrådet træffe beslutning om et overordnet spor til fastsættelse af serviceniveau for tag- og overfladevand i kommunen. Der fremlægges to spor i sagen - spor A og spor B.

I spor A har kommunen ansvaret for fastsættelsen af serviceniveau. I spor B uddelegeres ansvaret til Novafos. Valget mellem spor A og spor B afgør derfor, om dokumentationen for et højere serviceniveau skal finansieres via kommuneskatten eller via takterne på forsyning.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende valg af spor B, således at Novafos pålægges ansvaret for at fastsætte serviceniveau for tag- og overfladevand i kommunen.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 86:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Chrisensen (A).

Sagsfremstilling

Kommunerne kan vælge mellem to tilgange (spor A eller spor B) til fastsættelse af det serviceniveau for tag- og overfladevand, som Novafos skal leve op til. Det valgte spor skal fremgå af spildevandsplanen. For begge spor gælder det, at en klimatilpasningsløsning skal være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt for, at forsyningsselskabet må finansiere et højere serviceniveau end den nationale standard (=det nuværende serviceniveau). Serviceniveauet bestemmer hvor godt forsyningsselskabet skal sikre det offentlige afløbssystem i forhold til hvor ofte, der må forekomme oversvømmelse. på terræn.

 • Spor A - Kommunen har ansvaret for at udføre beregningerne, som begrunder valget af et serviceniveau. Kommunen skal dække de fleste omkostninger ved anvendelsen af metoden. Kommunen kan bede Novafos om at stå for oversvømmelseskortlægning og beregning af priser på løsninger.
 • Spor B - Kommunen pålægger Novafos at fastsætte serviceniveau for tag- og overfladevand. Novafos har ansvaret for at udføre beregninger, som begrunder valget af et serviceniveau. Novafos kan også vælge at bibeholde det nuværende serviceniveau, som følger skrift 27.

Det valgte serviceniveau vil være bindende for kommunen og Novafos. Novafos skal dimensionere løsningen til det valgte serviceniveau, men Novafos er underlagt selskabsøkonomisk omkostningseffektivitet og skal vælge den billigste løsning til det valgte serviceniveau.

Fordele og ulemper ved hvert spor for Frederikssund Kommune er angivet i tabellen nedenunder.

SporFordele for Frederikssund KommuneUlemper for Frederikssund Kommune
Spor AKommunen kan frit prioritere mellem, hvilke områder som undersøges.Kommunen skal afholde udgifterne til udførelsen af de samfundsøkonomiske beregninger.

Kommunen skal varetage en ny opgave, som vil medføre et behov for nye ressourcer.

Spor BNovafos skal afholde omkostningerne af de samfundsøkonomiske beregninger og disse omkostninger finansieres via taksterne.

Novafos har erfaring med denne type opgave.

Kommunen uddelegerer ansvaret til Novafos.

Novafos kan vælge, at de ikke vil undersøge, om et øget serviceniveau er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

Økonomiske overvejelser

Hvis kommunen skal afholde disse omkostninger (spor A) vil udgifterne være underlagt de kommunale regler for serviceramme/anlægsloft. Hvis Novafos skal afholde omkostningerne vil udgifterne indgå i den samlede anlægsøkonomi, herunder mulighederne for at afdrage omkostningerne i takstberegningerne.

Administrationen anbefaler spor B

Administrationens anbefaling af spor B bygger primært på:

- de økonomiske overvejelser i sagen om fordeling af omkostninger

- faglige overvejelser om, at de faglige kompetencer i dag primært er hos Novafos

- der er behov for yderligere undersøgelser af muligheder og behov for opgradering af afløbssystemet eller beslutning om separatkloakering i de enkelte kloakoplande, før det er muligt at beslutte en plan for, hvor der ønskes et øget serviceniveau.

Det vil være muligt at ændre valg af spor A eller spor B ved en senere revision af spildevandsplanen.

Videre proces for ny spildevandsplan

Frederikssund Kommune er i gang med at udarbejde en ny spildevandsplan, hvor valget af spor A eller B skal fremgå. Under udarbejdelsen skal kommunen afdække målsætninger og planindsatser for den kommende planperiode. Det forventes, at udkastet til en ny spildevandsplan skal godkendes i Byrådet ved årsskiftet inden offentlig høring.

Inddragelse

Inddragelse er vurderet ikke relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

147Beslutning om frigivelse af midler til udvidelse af daghjemmene

Resume

De nuværende fysiske rammer på Frederikssund Kommunes daghjem på Østergården i Frederikssund vurderes at være utilstrækkelige i forhold til at sikre et optimalt tilbud til kommunens borgere. Der er på kommunens anlægsbudget afsat midler til afdækning og etablering af daghjemmene i en ny placering. I denne sag foreslår administrationen, at en mindre andel af de afsatte midler anvendes til en udvidelse af daghjemmene og opgradering af toiletfaciliteterne i den nuværende placering på Østergården. Det vurderes, at den foreslåede udvidelse vil betyde en væsentlig forbedring af de fysiske rammer på en omkostningseffektiv måde og samtidig fremtidssikre daghjemmene for de kommende år.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

 1. Godkende den foreslåede udvidelse af daghjemmene på Østergården.
 2. Frigive 300.000 kroner til den foreslåede udvidelse af daghjemmene på Østergården.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 1. juni 2023, pkt. 53:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunens daghjem er et visiteret dagtilbud til hjemmeboende borgere. Tilbuddet er placeret på Østergården i Frederikssund og består af et somatisk daghjem og et demensdaghjem med plads til henholdsvis 18 og 24 daglige brugere.

I budget 2022 blev der afsat 300 t. kr. mio. kr. til at afdække mulighederne for ny placering og udvidelse af daghjemmene. I budget 2023 er der afsat 1.030 t. kr. til forundersøgelser til etablering af daghjemmene i 2023 samt 5.458 t. kr. hvert år i henholdsvis 2024 og 2025 til etablering af daghjemmene. På nuværende tidspunkt er placeringen af et nyt daghjem uafklaret og ovenstående midler har ikke været anvendt.

Årsagen til ønsket om at finde en nye placering af daghjemmene udspringer af, at de nuværende fysiske rammer på Østergården er utilstrækkelige. Daghjemmene er kapacitetsmæssigt udfordret som følge af, at der kun er indrettet ét hygiejnerum med loftslift og vaskeleje. En betydelig andel af borgerne i somatisk daghjem har brug for disse faciliter ved toiletbesøg. Derudover har demensdaghjemmene brug for mere plads og toiletter for at skabe trygge og rammer for borgerne. Endelig foregår træningen i dag i det tidligere caféområde på Østergården, som deles med de øvrige funktioner på matriklen, hvilket ikke er optimalt for borgerne.

I forbindelse med fraflytning af sygeplejeklinikken og Klub Stjerneskud er der opstået nye muligheder for at udvide daghjemmenes areal. Således er Klub Stjerneskuds tidligere areal allerede taget i anvendelse som nyt træningsrum.

Administrationen foreslår på denne baggrund en udvidelse af daghjemmene på Østergården, som består af følgende elementer:

 • Indretning af nyt hygiejnerum med loftslift og vaskeleje i tilknytning til somatisk daghjem. Hygiejnerummet indrettes i det nuværende grovkøkken til træningskøkkenet. Grovkøkkenet er ikke i anvendelse i dag.
 • Installering af loftslift i toilet i kælderafsnit i tilknytning til nyt træningslokale. Hermed slipper man som borger for at skulle op til stueetagen for at gå på toilettet, når man er til træning.
 • Udvidelse af demensdaghjem i fraflyttet sygeplejeklinik med toilet og indretning af sanserum. Toilet i sygeplejeklinikken kan anvendes af demensdaghjemmet, mens det nuværende klinikrum kan anvendes som sanserum. Udvidelsen omfatter genetablering af adgang mellem daghjemmene og sygeplejeklinikken samt indretning af klinikrummet.
 • Nedtagning af køkken i demensdaghjem for at skabe mere plads til aktiviteter. Køkkenet anvendes ikke i dag. Nedrivning vil således give mere rum til borgerne inden for de eksisterende rammer og bedre mulighed for opdelte aktiviteter.

Udgiften til ovenstående er ca. 600 t. kr., jf. vedlagte budget, som kan finansieres af de 300 t. kr. afsat i budget 2022 samt ved frigivelse af 300 t. kr. af de afsatte midler til forundersøgelse i 2023.

Det er administrationens vurdering, at den foreslåede udvidelse vil betyde en væsentlig forbedring af de fysiske rammer på en omkostningseffektiv måde og samtidig fremtidssikre daghjemmene for de kommende år.

Nyt navn til daghjemmene

Blandt brugere og pårørende på daghjemmene er der udtrykt ønske om, at daghjemmene skifter navn, da det nuværende navn kan virke ekskluderende og kan bidrage til en negativ forståelse af tilbuddet. Administrationen vil derfor igangsætte en proces med inddragelse af borgere og pårørende, som skal udmunde i at daghjemmene får et nyt navn. Forslag til nyt navn vil blive forelagt Omsorg og ældre til godkendelse.

Inddragelse

Sagen er sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet er enig i den foreslåede udvidelse af daghjemmene, som vil betyde en forbedring af de fysiske rammer og fremtidssikre daghjemmene for de kommende år.

Seniorrådets høringssvar:

Udvalget skal tage stilling til frigivelse af midler til udvidelse af daghjemmene. Der er i budget 2023 afsat 1.030 t. kr. samt 5.458 t. kr. i 2024 og 2025 til forundersøgelse af etablering af daghjem. Administrationen foreslår at bruge kr. 300.000 til udvidelse af daghjemmene på Østergården i de fraflyttede lokaler fra sygeplejeklinikken og Klub Stjerneskud. Seniorrådet ser indstillingen som en stor forbedring af forholdene på daghjemmene- og anbefaler indstillingen overfor udvalget.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 1,330 mio.kr. til styrkelse af daghjem. I nærværende sag søges 0,300 mio.kr. af de budgetterede midler frigivet i 2023.

Bilag

148Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for pergolaer, Ådalens skole

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for renovering af pergolaer på Ådalens Skole.

Anlægsregnskabet er afholdt inden for den afgivne bevilling, og alle midler er anvendt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 101:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for renovering af pergolaer på Ådalens Skole.

Anlægsprojektet vedrører renovering af pergolaer på Ådalens Skole.

Der blev på Byrådets møde den 30. september 2020 givet en anlægsbevilling på 2,99 mio. kr. til renovering af pergolaerne.

Der er anvendt 2,99 mio. kr. til projektet. Alle midler er anvendt indenfor den afgivne bevilling, hvorfor der ikke er nogen afvigelse i økonomien for projektet.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter2,992,990,0

Anlægsprojektet vedrører renovering af pergolaerne ved Ådalens Skole. Som oplæg til beslutning om anlægsbevilling til renovering udarbejdede administrationen et oplæg til renoveringsplan, som var opdelt i to etaper. Oplægget er vedhæftet som bilag 2. Det blev besluttet at give en anlægsbevilling til etape 1 og afvente med etape to til senere. Under udførelse af etape 1 viste tilbudspriserne sig så gunstige, at det var muligt at medtage dele af etape 2 inden for anlægsbevillingen. Der er tale om den del af etape 2, som i oplægget til renovering står opført som : ”Renovering af pergolaer ind mod gården på bygning B og C”.

Der henvises til vedlagte bilag 1 for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

149Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Fjordforbindelsen

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for Tilslutning til Fjordforbindelsen.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et mindreforbrug på 2,33 mio. kr., samt en mindreindtægt på 0,71 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 102:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Tilslutning til Fjordforbindelsen.

Anlægsprojektet vedrører etablering af vejanlæg mv. i forbindelse med tilslutning til Fjordforbindelsen.

Byrådet har i perioden fra 22.06.2016 til 27.02.2019 besluttet at afgive fem anlægsbevillinger til projektet, fordelt med bruttoanlægsudgifter på i alt 28,00 mio. kr., samt bruttoanlægsindtægter på 3,0 mio. kr.

På udgiftssiden er der anvendt 25,62 mio.kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 2,33 mio. kr., svarende til 9,0 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter27,9525,622,33

Anlægsmidlerne er anvendt til vejanlæg til Vinge (S-anlæg), forlægning af Onsvedvej, udvidelse af Marbækvej indeholdt trafiksikkerhedsforanstaltninger. Af mindre anlæg som tillige er anlagt, er tunnel ved Torøgelgårdsvej, beplantning på sideanlæg, samt etablering af buslæskærme mv. Mindreforbruget på 2,33 mio. kr. skyldes, at tilbuddene på anlægsprojekterne ved henholdsvis Marbækvej og Onsvedvej var lavere end estimeret.

På indtægtssiden er der tilgået 2,29 mio.kr., hvorfor projektet er afsluttet med en mindreindtægt på 0,71 mio. kr., svarende til 30,8%, i forhold til anlægsindtægtsbevillingen på 3,0 mio. kr.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Indtægter3,002,290,71

Der blev på Byrådets møde den 22. juni 2016 frigivet bruttoanlægsindtægt på 3 mio. kr., som dækker over tilskud fra Vejdirektoratet. Tilskuddet blev givet til forlægning af Onsvejvejen, mod at Vejdirektoratet kunne anvende vejen til arbejdsvej til byggepladsen på Fjordforbindelsen. Årsagen til mindreforbruget skyldes, at det efterfølgende blev aftalt, at en del af tilskuddet, svarende til 0,71 mio. kr., skulle anvendes til ekspropriationsudgifter i forbindelse med forlægning af Onsvedvejen.

Der henvises til vedlagte bilag i sagen, for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

150Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Udskiftning af affaldsbeholdere

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for udskiftning af affaldsbeholdere.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug på 0,27 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 31. maj 2023, pkt. 103:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for udskiftning af affaldsbeholdere.

Der er i alt givet en anlægsbevilling på Byrådets møde den 22. juni 2022 på 42,62 mio. kr. til anlægsprojektet.

Der er anvendt 42,89 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,27 mio. kr., svarende til 0,63 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter42,6242,890,27

I forbindelse med implementering af de nye affaldsordninger, som blev besluttet forår 2021 på daværende Teknisk Udvalg, er der efterfølgende indkøbt ca. 81.000 nye affaldsbeholdere og minicontainere, samt 22.300 miljøkasser og et mindre antal miljøskabe. Indkøb, udbringning og etablering af det nye affaldsmateriel er finansieret over den afgivne bevilling på anlægsprojektet.

Årsagen til merforbruget på 0,27 mio. kr. skyldes, at det var oprindeligt forudsat, at en større del af andels- og grundejerforeninger m.v. skulle have haft fælles affaldsbeholdere/minicontainere, men undervejs i udrulningen viste det sig, at flere af disse bebyggelser i stedet fik individuelle affaldsbeholdere. Dette medførte behov for indkøb og ”reservation” af ekstra to-hjulede affaldsbeholdere, samt ekstra kørsel i forbindelse med ombytning fra fælles affaldsbeholdere til individuelle affaldsbeholdere.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

151Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for Pulje til klima og miljø

Resume

Med nærværende sag aflægges anlægsregnskabet for Pulje til klima og miljø.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 6. juni 2023, pkt. 52:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Pulje til klima og miljø.

I budgetaftalen for 2020-2023 blev der afsat en anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. til Pulje til klima og miljø.

Der er anvendt 2,81 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,39 mio. kr., svarende til 14,1 %, af anlægsbevillingen.

Mio kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter3,22,810,39

Puljen til Klima og miljø skulle medvirke til en realisering af kommende klimahandlingsplan med afsæt i vedtaget Klimastrategi. Puljen skulle bl.a. finansiere ansættelse af to projektmedarbejdere til bl.a. at konkretisere initiativerne. Baggrunden for mindreforbruget er, at de to klimamedarbejdere, som var finansieret med denne pulje, blev en del af en fast driftsbevilling som en del af budgetaftalen for 2022. Her blev tilført fire årsværk til klimaindsatsen.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

152Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for nyt børnehus i Skibby

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for etablering af nyt børnehus i Skibby.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et mindreforbrug på 0,24 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt. 59:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for opførelse af nyt børnehus i Skibby.

Der blev på Byrådets møder 30. marts 2016 og 29. november 2017 givet anlægsbevilling på 20,45 mio. kr. og 4,9 mio. kr., d.v.s. samlet 25,34 mio. kr., til opførelse af nyt børnehus i Skibby.

Der er anvendt 25,1 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,24 mio. kr., svarende til 1,0 %, af anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter25,3425,10,24

Der er opført et nyt børnehus i Skibby, nu døbt Savannen, på i alt 912 m2. Byggeriet indeholder ligeledes legeplads, diverse udhuse, bålhytter og udeværksted. Byggeriet er opført i totalentreprise. Institutionen består af 4 børnehavegrupper beregnet for 84 børn og 1 vuggestuegruppe beregnet til 15 børn.

Byggeriet er opført med et mindre overskud, da de uforudsete udgifter har været mindre end forudsat

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

153Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for pavillon ved Marbækvej 43A

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for etablering af pavillon ved Marbækvej 43A i forbindelse med etableringen af Børnehuset Gyldensten. Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet slutter med et merforbrug på 0,020 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt. 60:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for etablering af pavillon på Marbækvej 43A i forbindelse med etablering af Børnehuset Gyldensten.

Der blev på Byrådets møde 26. juni 2020 givet en anlægsbevilling på 6,43 mio. kr. til etablering af pavillon på Marbækvej 43A i forbindelse med etablering af Børnehuset Gyldensten.

Der er anvendt 6,45 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,02 mio. kr., svarende til 0,3 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio. kr.BevillingRegnskabAfvigelse
Udgifter6,436,450,02

Bevillingen er anvendt til opsætning af midlertidig pavillon for modtagelse af børn opskrevet i Børnehuset Gyldensten, i forbindelse med ombygning af de lokaler der tidligere husede Specialskolen Kærholms afdeling Kølholm, til et dagtilbud, Børnehuset Gyldensten. Pavillonen har været anvendt fra august 2020 til og med november 2021. Pavillonen er efterfølgende nedtaget og området er reetableret til legeplads, samt at dagtilbuddet Gyldensten er blevet færdigbygget og ibrugtaget.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

154Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for ombygning af eksisterende bygning på Marbækvej 43A

Resume

Med nærværende sag fremlægges anlægsregnskabet for ombygning af Marbækvej 43A til nyt dagtilbud, Børnehuset Gyldensten. Det var tidligere Specialskolen Kærholms afdeling Kølholm der lå på adressen.

Anlægsregnskabet viser, at anlægsprojektet afsluttes med et mindreforbrug på 0,044 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende det fremlagte anlægsregnskab.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 7. juni 2023, pkt. 61:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2022. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for ombygning af Marbækvej 43A, der tidligere husede Specialskolen Kærholms afdeling Kølholm, til nyt dagtilbud - Børnehuset Gyldensten.

Der blev på Byrådets møde 24. juni 2020 givet en anlægsbevilling på 26,21 mio. kr. til ombygning af den bygning på Marbækvej 43A, hvor afdeling Kølholm tidligere lå, til nyt dagtilbud, Børnehuset Gyldensten, grundet kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i område Frederikssund Syd.

Der er anvendt 26,166 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,044 mio. kr., svarende til 0,17 %, i forhold til anlægsbevillingen.

Mio.kr.

Udgifter

Bevilling

26,21

Regnskab

26,166

Afvigelse

0,044

Bygningen på Marbækvej 43A er i perioden fra januar 2021 til november 2021 blevet ombygget til nyt Børnehuset Gyldensten. Der er nedrevet to eksisterende træbygninger, som er erstattet af nyopført tilbygning, samt ombygning af eksisterende lokaler. Ydermere er der bygget ny legeplads til dagtilbuddet.

Der henvises til vedlagte bilag i sagen, for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2022.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det.

Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Bilag

155Drøftelse af forslag til Planstrategi 2023

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag drøfte udkast til tekster i Planstrategi 2023. Planstrategien er bygget op om de fire temaer og tilhørende målsætninger, som Byrådet vedtog den 1. marts 2023. Økonomiudvalget og Byrådet vil til august få forelagt et færdigt forslag til godkendelse. Forslaget vil forinden være behandlet af en grafiker. Efter vedtagelse sendes forslaget i offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Udkast til tekster i Planstrategi 2023 drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Planstrategien er Byrådets strategi for den langsigtede fysiske udvikling i kommunen. Byrådet har vedtaget ambitiøse mål for bosætningen i kommunen, for den grønne omstilling og klimatilpasningen og for naturen og biodiversiteten i kommunen. Forslag til Planstrategi 2023 står på skuldrene af dette arbejde og klima og natur er et gennemgående emne, der folder sig ud gennem samtlige temaer.

Planstrategien er bygget op om de fire temaer og tilhørende målsætninger, som Byrådet vedtog den 1. marts 2023:

 • Stærke lokale fællesskaber
 • Attraktiv og klimavenlig købstad
 • Fjordlandet - vores rige natur
 • Det gode erhvervs- og arbejdsliv

Dertil kommer under hvert tema en forklarende tekst samt eksempler og fakta, der belyser kommunens ambitioner og hvordan vi allerede arbejder med målsætningerne.

Udkast til Planstrategien er vedlagt som bilag. Layout og opsætning sker forud for politisk behandling i august.

Videre proces

Forslag til Planstrategien fremlægges Økonomiudvalget og Byrådet i august 2023 med henblik på at godkende forslaget og sende det i offentlig høring. Den offentlige høring er på otte uger. Udkast til den endelige Planstrategi med eventuelle rettelser, jf. høringssvar, bliver fremlagt til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Byrådet i december 2023.

Planstrategien skal danne ramme for den kommende revision af kommuneplanen, som igangsættes ved vedtagelse af planstrategien og som skal være endeligt vedtaget inden udgangen af 2025.

Baggrund

I efteråret 2022 afholdt Byrådet en temadrøftelse, hvor udkast til temaer for Planstrategien blev præsenteret og drøftet. På et temamøde i Byrådet i februar 2023 blev temaerne præsenteret med målsætninger for hvert tema. Temaerne og målsætninger blev vedtaget af Byrådet 1. marts 2023.

I henhold til Planlovens §23a, skal der inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøres en strategi for kommuneplanlægningen – en planstrategi. Det vil sige, at planstrategien skal vedtages inden udgangen af 2023.

Kommunen skal desuden udarbejde en Agenda-21 strategi, som skal forholde sig til mindskelse af miljøbelastninger, fremme af bæredygtige tiltag mv. Da dette er emner, som er centrale i Planstrategien, integreres Agenda 21-strategien i Planstrategien.

Inddragelse

Forslag til planstrategien skal i offentlig høring, hvor borgere, virksomheder og øvrige interessenter har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget. Derudover vil administrationen koble dialogen om Planstrategien til de mange arrangementer og fora, som kommunen allerede faciliterer og deltager i.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag

156Drøftelse om videreudvikling af de politiske dagsordener

Resume

Frederikssund Kommune har siden slutningen af sidste byrådsperiode arbejdet med at videreudvikle de politiske dagsordener. Dette arbejde tager primært afsæt i tilbagemeldinger fra det daværende Byråd og forsøger samtidig også at understøtte udvalgenes og Byrådets arbejdsform. I udviklingsarbejdet har også indgået input fra det nuværende Byråd.

Formålet med denne sag er at give en status på arbejdet. Samtidig lægges der - på baggrund af en effektmåling fra februar måned - op til en drøftelse af, hvor administrationen sætter fokus i det videre arbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i evaluering af byrådsperioden 2018-2021 efterspurgte Byrådet bedre politiske dagsordener. I tilbagemeldingen fra Byrådet og de politiske udvalg var der blandt andet fokus på at få tilpasset skabelonen til sagsfremstillinger.

I december 2021 godkendte Byrådet den skabelon til sagsfremstillinger, som administrationen bruger i dag. Samtidig blev Byrådet orienteret om, at administrationen var i gang med at planlægge et udviklingsforløb for medarbejdere, som jævnligt skriver politiske sagsfremstillinger.

I 2022 igangsatte administrationen derfor et udviklingsforløb med en ekstern konsulent som underviser. Formålet med forløbet er at sikre målbart bedre og mere ensartede dagsordener, der er enkle og til at forstå (for såvel Byrådets medlemmer som omverdenen). Forløbet har bl.a. betydet, at over 100 medarbejdere har været på uddannelse i at skrive gode dagsordener.

Administrationens fokus er nu på at forankre og fastholde gode vaner. Der sker bl.a. gennem introduktionskurser for nye medarbejdere, et digitalt årsmøde for alle, der skriver politiske sagsfremstillinger samt en tværgående gruppe af dagsordensansvarlige, som løbende mødes og drøfter relevante problemstillinger, gode tips m.m.

Det nuværende Byråd blev orienteret om arbejdet på Byrådets seminar i marts 2022, og der blev opfordret til, at input til processen blev indsendt til administrationen. Dette er sket i en række tilfælde. Dertil kommer, at administrationen har bragt forskellige problemstillinger fra udvalgenes møder i relation til udarbejdelse af dagsorderne ind i udviklingsforløbet.

Effektmåling

Som opfølgning på udviklingsforløbet er der i februar måned 2023 gennemført en effektmåling (ved den eksterne konsulent). Effektmålingen, der er vedlagt som bilag, er et øjebliksbillede, målt på de konkrete sager, der var på dagsordenen i februar måned.

Målingen er gennemført på følgende fem målepunkter (som også har været omdrejningspunktet i udviklingsforløbet): Overskrift, resumé, indstilling, fokus på politisk relevans, længde, inddragelse og formidling (sprog). Der er også målt på mængden og omfanget af bilag.

Opsummeringen på effektmålingen (der er gennemført af den eksterne konsulent) viser:

 1. Den røde tråd (er der sammenhæng mellem overskrift, resumé og indstilling)

  Her er organisationen kommet rigtig langt. Det afspejler en fokuseret indsats, som skal fortsættes.

 1. Brugervenligt sprog og formidling

  Her er organisationen kommet rigtig langt. Det afspejler en fokuseret indsats, som skal fortsættes.

 1. Inddragelse (vurdering af indholdet under punktet). Det var en ny overskrift, som blev besluttet i forbindelse med, at Byrådet godkendte en ny dagsordensskabelon i december 2021.

Her er organisationen kommet rigtig langt. Det afspejler en fokuseret indsats, som skal fortsættes.

 1. Politisk relevans (vurdering af indholdet, plads til debat og fokus på det politisk relevante).

På tværs i kommunen er der leveret en bevidst og målrettet indsat for at skabe politisk relevans og råderum i sagerne. Fokus skal fastholdes.

 1. Længde: Optælling af sider i alle punkter og bilag.

Effektmålingen viser, at der forelægges alt for mange og for lange dagsordener og for mange bilag (også i sammenligning med andre kommuner). Det kræver en ekstra indsats fremover at få reduceret i antal og mængde.

Det videre forløb

Effektmålingen viser, at der er brug for en skærpet opmærksomhed omkring antallet af sager og bilag på udvalgsmøderne. Det nuværende store antal sager og bilag betyder, at udvalgsmedlemmerne bruger meget tid på læse dagsordener og bilag samt forberede sig til møderne. I et lidt mere overordnet perspektiv handler det om byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår, og hvordan man kan balancere byrådsarbejdet med familieliv, sit civile erhverv m.m. Det betyder samtidig også, at administrationen bruger mange ressourcer på at skrive og kvalitetssikre dagsordener.

Under overskriften "Byrådets arbejdsvilkår" kan der peges på forskellige række dilemmaer og spørgsmål til drøftelse:

Tid er en væsentlig faktor

Mange udvalgsmøder, meget mødeforberedelse, antallet af uformelle temamøder m.m. er altsammen med til at definere arbejdsvilkårene for Byrådets medlemmer. De formelle politiske beslutninger træffes i møder, og jo mere mødeaktivitet der er, jo mere tid skal den enkelte investere i byrådsarbejdet. Derfor er det vigtigt indimellem at drøfte, hvordan man holder fast i gode arbejdsvilkår, og hvordan man kan justerer på evt. ubalancer.

Eventuelle ubalancer kan f.eks imødegås ved at justere på antallet af politiske sagsfremstillinger - og samtidig holde sagerne korte og vedlægge færre bilag. Det er vigtigt at skelne mellem, hvilke sager der er nødvendige, og hvilke der "bare" er interessante. Det kan også være, at der er orienteringssager, som i stedet kan gives via en mundtlig status under meddelelser.

Tempo er også en faktor

De politiske udvalg og Byrådet er optaget af at udvise handlekraft og træffe gode beslutninger på borgernes vegne. Dette kolliderer nogle gang med, at det kræver administrative ressourcer og tid at skrive gode sagsfremstillinger. Det bliver f.eks tydeligt i sager, som administrationen skal belyse yderligere og fremlægge igen - hvor hele tidsrammen omkring dagsordensproduktionen gør, at det kan være vanskeligt for administrationen at nå at kvalificere sagerne, så de kan komme med på dagsordenen på det næste møde.

Omvendt er der gode erfaringer med drøftelsessager, hvor større emner indledningsvist drøftes i udvalget, og hvor der udstikkes en retning, hvorefter der udarbejdes en efterfølgende beslutningssag.

På hvilket niveau skal man være klædt på for at træffe en beslutning

Udviklingsforløbet har lært os, at der er mange forskellige måder at forberede sig på til de politiske møder. Nogle læser resume, indstilling og evt. sagsfremstilling, og andre læser hele sagsfremstillingen og alle bilagene. En relevant drøftelse i Byrådet er derfor også forventningen til forberedelse i forhold til at være klædt på til at kunne træffe de overordnede politiske beslutninger i de sager, der lægges frem.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæsssige konsekvenser.

Bilag

157Orientering om likviditet samt økonomisk status

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo maj 2023. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 336,1 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for juni 2022 til maj 2023 udgør 336,1 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. maj 2023, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. maj 2023: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 336,1 mio. kr. pr. 31. maj 2023.

Bilag

158Meddelelser

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) orienterede om, at:

 • Egedal Kommune har opsagt den nuværende samarbejdsaftale om et fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn. Samarbejdsaftalen opsiges til udløb den 1. januar 2024. Administrationen vil orientere nærmere om konsekvenserne heraf i en sag til Økonomiudvalget og Byrådet i august måned.
 • Som opfølgning på sag nr. 45 på Byrådets møde den 29. marts

  2023 vedr. matrikel 2a i Vinge (Oplæg fra Marie hjemmene) foreslås et temamøde onsdag den 23. august 2023 i Økonomiudvalget, hvor også Byrådet inviteres.

 • Gruppeformandskredsen har på et møde drøftet borgermødet om Budget 2024-2027 den 6. juni 2023. Der var enighed om at revidere konceptet for borgermøder fra og med budget 2025-2008. Økonomiudvalget forelægges senere en sag herom.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

Sagsfremstilling

 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

159Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

160Køb og salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Anna Poulsen (F)

Poul Erik Skov Christensen (A).

161Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.