Frederikssund Kommunes logo

Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023

Byrådssalen kl. 16.30

Referat
Fold alle punkter

54Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

55Beslutning om igangsætning af § 17 stk. 4 udvalg

Resume

Byrådets partier og lister har i forbindelse med konstitueringen besluttet, at der skal arbejdes med § 17 stk. 4 udvalg i den nuværende byrådsperiode. Gruppeformandskredsen er på baggrund af drøftelser fremkommet med forslag til konkrete udvalg.

Med denne sag lægges der op til, at Byrådet godkender forslag til skabelon til et kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg og træffer beslutning om, hvilke temaer, som administrationen skal udarbejde et forslag til kommissorium for. Der tages også stilling til tidspunktet for igangsættelse af de to foreslåede udvalg samt valg af formænd. Endelig skal Byrådet drøfte formålet med og opgaver for det foreslåede udvalg, dets sammensætning samt mødeform m.m. Dette med henblik på, at administrationen kan udarbejde et egenligt forslag til kommissorium med henblik på Byrådets godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Forslag til skabelon for kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg godkendes.
 2. Beslutte temaerne for de to første § 17, stk. 4 udvalg, som administrationen efterfølgende udarbejder forslag til kommissorium for, herunder tidspunktet for igangsættelsen af udvalgene.
 3. Drøfter de to udvalgs formål og opgaver, sammensætning samt mødeform.
 4. Tager stilling til valg af formand for de to foreslåede § 17 stk. 4 udvalg.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales med den justering, at der kan være 1-3 byrådsmedlemmer i udvalgene.

Indstillingspunkt 2: Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at der arbejdes videre med temaerne "Det gode borgerforløb" og "Frederikssund midtby - liv og handel". Forslaget blev bragt til afstemning.

For stemte: Søren Weimann (B), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Kirsten Weiland (N), Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O) og Michael Tøgersen (I).

Imod stemte: Anne Poulsen (F) med den begrundelse, at SF er bekymret over de varslede besparelser på velfærdsområderne og stemmer derfor nej til at igangsætte et §17 stk 4 udvalg som udover at koste honorar til formand også tager administrativ tid. Desuden er vi bekymrede over om der er penge til at følge op på de initiativer som udvalget foreslår. Der ligger allerede dags dato en rapport fra et aktivitetsfirma. Den er købt og betalt af skattekroner og rummer idéer som vi desværre ikke har råd til at føre ud i livet.

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes forslag til kommissorium for "Det gode borgerforløb" og "Frederikssund midtby - liv og handel". Kommissoriet vedr. det sidste udvalg skal også betone sammenhængen med kommunens øvrige tre byer. Udvalgene sættes i gang forskudt af hinanden.

Indstillingspunkt 3: Drøftet.

Indstillingspunkt 4: Som formand for udvalget vedr. Frederikssund midtby anbefales John Schmidt Andersen (V).

Økonomiudvalget betoner, at alle emner til nye udvalg er i spil fremadrettet.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Byrådet ønsker, at arbejdet med § 17 stk. 4 udvalg igangsættes. Administrationen fremlægger derfor forslag til en rammesætning af, hvordan Frederikssund Kommune skal arbejde med § 17 stk. 4 udvalg. I forbindelse med rammesætningen er der søgt inspiration hos andre kommuner, som allerede har erfaringer fra arbejdet med § 17 stk. 4 udvalg.

Kort rammesætning af § 17 stk. 4 udvalg

Et § 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse i form af et kommissorium. Udvalgets arbejde har karakter af at være rådgivende eller forberedende. Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men skal ses som et supplement til de stående udvalg og Byrådets arbejde. Et § 17, stk. 4 udvalg refererer til et af de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

Efter at udvalget har afleveret deres arbejdet til Byrådet, nedlægges udvalget. I henhold til konstitueringsaftalen er det aftalt, at det enkelte § 17, stk. 4 udvalg max. kan arbejde i op til 1 1/2 år alt afhængig af den konkrete opgave.

Arbejdsformen er typisk undersøgende og ideudviklende. Nogle § 17, stk. 4 udvalg er velegnede til at arbejde med konkrete problemer/opgaver eller komplekse opgaver, der går på tværs af udvalgsstrukturen. Det kan samtidig være et godt forum til at udvikle kommunen sammen med borgere, brugere, erhvervsliv, eksperter, foreninger m.m.

Mulige temaer for de første § 17, stk. 4 udvalg

Gruppeformændene har haft indledende drøftelser af mulige temaer for de første § 17, stk. 4 udvalg. Her er der peget på to temaer: 1) Den gode borgerdialog og 2) Frederikssund midtby - liv og handel. Det foreslås, at ét af disse udvalg ingangsættes i 1. halvår 2023, mens det andet startes op i 2. halvår 2023. Udvalget bør tage stilling til, hvilket udvalg, der igagnsættes først. Ligeledes besluttes valg af formand for de to udvalg. På baggrund af drøftelserne i gruppeformandskredsen foreslås det foreløbige indhold i de to udvalg at være følgende:

1. Den gode borgerdialog

Der er mange henvendelser hver eneste dag til kommunen, herunder som myndighed, og det er Byrådets intension, at enhver borgerhenvendelse og ethvert borgerforløb forløber med den bedst mulige dialog og samarbejde – med udgangspunkt i lovgivning, faglighed og borgerens behov og rettigheder. Med dette § 17, stk. 4 udvalg sættes fokus på kommunikation og samarbejde i mødet mellem borgeren og kommunen.

Dette udvalg vil referere til Økonomiudvalget.

2. Frederikssund midtby - liv og handel

Alle landets handelsbyer er under pres i forhold til butiksdød og færre mennesker på gaden. Desuden byfortættes Frederikssund bymidte som aldrig før. Dette udvalg vil beskæftige sig med købstadens styrker og udvikling og blandt andet se på detailhandel, parkering, bebyggelse, aktiviteter, liv mellem husene, turisme med mere. Udvalget skal komme med forslag til, hvordan vores købstad kan videreudvikles. Udvalget tager udgangspunkt i tidligere planer for bymidten og bringer anbefalingerne op til en 2025-kontekst.

Dette udvalg vil referere til Plan og teknik.

Derudover er følgende emner i spil som "boblere" til mulige kommende § 17 stk. udvalg, der senere hen kan arbejdes videre med:

 • Grøn omstilling og biodiversitet
 • Borgerinvolvering
 • Skuldelev – en landsby i udvikling gennem fællesskab.

Udover de nævnte udvalg kan der senere i processen drøftes andre mulige § 17 stk. 4 udvalg.

Forventninger til de første § 17, stk. 4 udvalg

Det væsentligste i forbindelse med nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg er, at Byrådet er klar afsender på, hvad opgaven for udvalget er. Hvad problemet eller udfordringen er. Dette og andre forhold skal beskrives i et kommissorium, der er "rettensnoren" for, hvad udvalget skal beskæftige sig med.

Vedlagt som bilag (bilag 1) er et forslag til en skabelon til et kommissorium. Med afsæt heri og ovenstående foreløbige beskrivelse af indholdet i de to § 17 stk. 4 udvalg ønskes en drøftelse af nedenstående emner, der skal kvalificere administrationens videre arbejde med et egentligt kommissorium.

 • Formål og opgave

Hvad er formålet med udvalget? Hvad er problemet eller udfordringen? Hvad ønsker Byrådet inspiration og løsningsforslag til?

 • Udvalgets sammensætning

Hvordan skal udvalget sammensættes? Hvordan sikres det, at deltagerne har forskellige perspektiver og viden, der tilsammen giver nye muligheder for samarbejdsdreven innovativ og nytænkende rådgivning til Byrådet. Hvordan skal fordelingen være mellem byrådsmedlemmer og øvrige medlemmer (borgere, repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv, administrationen, eksperter, uddannelsesinstitutioner m.fl.)? I henhold til konstitueringsaftalen skal formanden vælges blandt Byrådets medlemmer.

 • Mødeform og arbejdsmetoder

Hvilke overvejelser gør udvalget sig om mødeform og arbejdsmetoder? Er der synspunkter på, hvor ofte udvalget skal mødes?

Inddragelse

I forbindelse med nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg vil Byrådet tage stilling til, hvilke interessenter (borgere, repræsentanter fra foreninger, erhversliv, uddannelsesinstituioner, administration m.fl.) der skal indgå i og bidrage til udvalgenes arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

56Beslutning om håndtering af budgetudfordring i 2023 på serviceudgifter

Resume

Frederikssund Kommune ser ind i en budgetudfordring på 37,2 mio. kr. i 2023 på serviceudgifterne som følge af forventet merforbrug på bl.a. specialundervisningsområdet, familieområdet, voksenhandicapområdet og inflationsefterslæb. For at sikre, at servicerammen overholdes i overensstemmelse med aftalen mellem regeringen og KL skal der med denne sag tages stilling til, hvilke finansieringsmuligheder, der skal arbejdes videre med frem mod 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. De anviste finansieringsmuligheder vedtages som måltal til det kommende arbejde med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.
 2. Afregningsprocenten i forhold til tjenestemænd reduceres til 1 fra og med april til udgangen af 2023, svarende til en negativ tillægsbevilling (budgetreduktion) på 3,3 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og tjenestemandspension under Økonomiudvalget.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalget anbefaler følgende måltal:

 • 23,2 mio. kr. under overskriften "Umiddelbare finansieringsmuligheder"
 • 4,4 mio. kr. på administrationen - Økonomiudvalget
 • 1,0 mio. kr. vedr. delvis udsættelse af udvidelsesforslaget om genåbning af pladser på Tolleruphøj.

Herudover anmoder Økonomiudvalget alle de stående udvalg om at foreslå udgiftsreduktioner indenfor deres eget område i april og mal måned med henblik på endelig stillingtagen på mødet i Byrådet i maj måned.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Budgetudfordring

Frederikssund Kommune ser ind i en samlet budgetudfordring på 37,2 mio. kr. i 2023 på serviceudgifterne, der består af følgende:

 • 11,0 mio. kr. på specialundervisningsområdet - Skole, klub og SFO
 • 5,5 mio. kr. på voksenhandicapområdet - Social og sundhed
 • 8,0 mio. kr. på familieområdet - Børn, familier og forebyggelse
 • 2,1 mio. kr. på rehabiliteringsafdelingen - Omsorg og ældre
 • 1,7 mio. kr. på kollektiv trafik - Plan og teknik
 • 3,3 mio. kr. på den visiterede kørsel - Skole, klub og SFO, Social og sundhed, Unge, fritid og idræt samt Omsorg og ældre.
 • 1,9 mio. kr. på Frederiksborg Brand & Redning - Økonomiudvalget
 • 3,7 mio. kr. vedrørende PL-efterslæb fra 2022 - alle udvalg

Merudgifterne fremkommer som følge af en kombination af en række forhold: Merudgifter udefra (Movia og Frederiksborg Brand & Redning), flere henviste elever til specialundervisning, flere dyre enkeltsager på familieområdet, stigende takster på voksenhandicapområdet og manglende kompensation af inflation fra statens side.

I forhold til at sikre overholdelse af kommunens serviceramme i 2023 bør der derfor udvises rettidig omhu ved at anvise finansieringsmuligheder frem mod 1. budgetopfølgning. Konkret foreslås det således, at der allerede nu vedtages måltal til det kommende arbejde med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. Alternativt vil sådanne beslutninger om måltal først blive politisk behandlet i løbet af maj, hvor det kan vise sige endnu vanskeligere at håndtere budgetudfordringerne.

Finansieringsforslag

Derfor foreslås således, at der i det kommende arbejde med budgetopfølgningen besluttes en række måltal til at finansiere budgetudfordringen på 37,2 mio. kr. Måltal, der kan deles op i tre kategorier:

 • Umiddelbare finansieringsmuligheder.
 • Måltal for budgetreduktioner på fire udvalgsområder.
 • Mulige udsættelser af endnu ikke implementerede driftsudvidelsesforslag i budget 2023-2026.

Mere konkret er der tale om følgende måltal:

Umiddelbare finansieringsmuligheder - 23,2 mio. kr.

 • 5,0 mio. kr. trækkes fra den centrale reservepulje - puljen vedrører alle udvalg, men den er konkret placeret på Økonomiudvalget.
 • 3,9 mio. kr. vedrørende forventet mindreforbrug på reservepuljen til energi - Plan og teknik.
 • 3,3 mio. kr. som følge af fravalg af opsparing til fremtidige tjenestemandspensioner i den resterende del af 2023 - Økonomiudvalget. Kræver eksplicit beslutning i nærværende sag.
 • 9,0 mio. kr. vedrørende flytning af budget til hovedvedligeholdelse fra drift til anlæg - Plan og teknik.
 • 2,0 mio. kr. som følge af mindre stigning i antallet af 0-5 årige - Børn, familier og forebyggelse.

Måltal for budgetreduktioner på fire områder - 12,4 mio. kr.

 • 4,4 mio. kr., der vurderes som et realistisk måltal for udgiftsreduktion i 2023 på administrationen - Økonomiudvalget.
 • 2,4 mio. kr., der vurderes som et realistisk måltal for udgiftsreduktion i 2023 på det tekniske område - Plan og teknik.
 • 4,1 mio. kr., der vurderes som et realistisk måltal for udgiftsreduktion i 2023 på skole- og klubområdet - Skole, klub og SFO.
 • 1,5 mio. kr., der vurderes som et realistisk måltal for udgiftsreduktion i 2023 på den visiterede kørsel på tværs af de omfattede udvalg - Skole, klub og SFO, Social og sundhed, Unge, fritid og idræt samt Omsorg og ældre. Konkret foreslås følgende fordeling på udvalg:
  • Skole, klub og SFO: 0,5 mio. kr.
  • Omsorg og ældre: 0,2 mio. kr.
  • Unge, fritid og idræt: 0,3 mio. kr.
  • Social og sundhed: 0,5 mio. kr.

Mulige udsættelser af endnu ikke implementerede driftsudvidelsesforslag i budget 2023-2026 - 1,6 mio. kr.

 • 1,0 mio. kr. vedrørende delvis udsættelse af udvidelsesforslag i budget 2023 om genåbning af syv pladser på Tolleruphøj, idet genåbning af tre af pladserne udsættes til 2024 - Omsorg og ældre.
 • 0,6 mio. kr. vedrørende udsættelse af udvidelsesforslag i budget 2023 om opnormering i ungdomsklub til 2024 - Unge, fritid og idræt.

I bilag 1 redegøres der nærmere for de enkelte budgetudfordringer og finansieringsforslag.

Inddragelse

Inddragelse af eksterne parter er ikke vurderet relevant. Hoved MED-udvalget drøfter sagen på møde den 20. marts 2023.

Økonomi

Med henblik på at sikre servicerammeoverholdelse i 2023 er det vigtigt, at der allerede nu vedtages nogle måltal for budgetreduktioner til det kommende arbejde med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Endvidere giver sagen anledning til en negativ tillægsbevilling (budgetreduktion) på 3,3 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og tjenestemandspension under Økonomiudvalget, såfremt forslag om fravalg af opsparing til fremtidige tjenestemandspensioner i den resterende del af 2023 vedtages.

Bilag

57Beslutning om udvikling af matrikel 2a i Vinge

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet godkende, at der arbejdes videre med udviklingen af matr. 2a i Vinge til muligt botilbud. Der er fremkommet et ønske fra en ekstern bygherre om at samle deres eksisterende botilbud, der nu er beliggende på flere forskellige lokationer og undersøge mulighederne for en centraliseret løsning i Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Administrationen indgår i yderligere dialog med bygherre.
 2. Administrationen klargør sag til Økonomiudvalget og Byrådet med udbud af matr. 2a til botilbud og evt. boliger.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den præcisering, at et udbud skal omfatte botilbud, plejehjemspladser samt evt. boliger.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Umiddelbart nord for Fællesmagasinet og beliggende ud til hhv. Det Grønne Hjerte og Vinge Boulevard vil der være mulighed for at udbyde matr. 2a, Snostrup By, Snostrup til etablering af botilbud og plejehjem, gerne med byfunktioner i stueetagen (eksempelvis et folkekøkken). Arealet kan med fordel også suppleres med traditionelle boliger. Til sagen er der vedlagt et kortbilag (bilag 1), som angiver placeringen i Vinge.

Bygherres interesse

En ekstern bygherre har rettet henvendelse til Frederikssund Kommune for at undersøge mulige placeringer i Vinge, hvor dette areal vurderes hensigtsmæssigt i forhold til igangværende udvikling og planlægning. Bygherre ønsker at opdatere deres botilbud og samtidig imødekomme et øget kapacitetsbehov i kommunen. De har behov for at optimere deres nuværende botilbud, hvilket kan ske ved at rykke tilbuddet til Vinge og gerne suppleres op til 30 boliger. Ligeledes ønskes en samling af flere tilbud, så projektet også kan suppleres af botilbud til voksne med multiple handicap (op til 24 boliger).

Til sagen er vedlagt oplæg fra Bygherren, der nærmere beskriver ønsker og behov til udvikling i Vinge.

Beskrivelse af arealet

Matr. 2a ligger umiddelbart nord for Fællesmagasinet med en samlet grundstørrelse på 9.920 m2, som ikke er lokalplanlagt. Arealet ligger særdeles bynært og der vil være en forventning om en høj bebyggelsesprocent. Byggeriet skal korrespondere med hhv. Fællesmagasinet og byggeriet umiddelbart nord for Vinge Boulevard. Derfor vil et evt. udbud indeholde krav om etagebebyggelse, hvor der skal bygges højest mod nord.

Arealet benyttes i dag til byggeplads for Innovators byggeri i Vinge C, men anvendelsen forventes ophørt sommeren 2024, hvor en evt. lokalplan for området vil være klar.

Arealet er beliggende i vandopland, hvor regnvand ledes til Sillebro å og det mest vestlige område i Vinge centrum, der kan byudvikles, inden afvanding til Marbækrenden afklares. Der vil være mulighed for at udbyde arealet til den ønskede anvendelse, såfremt det godkendes af Byrådet. Der vil i et evt. fremtidig udbud være fokus på, at bebyggelse og anvendelse også bidrager til byens liv og udvikling, da arealet er beliggende centralt i byens kommende centrum. Det anbefales, at der i et kommende udbud stilles vilkår om, at indkomne tilbud også indeholder funktioner i stueetagen, der bidrager til det aktive byliv, såsom cafe, fællesrum, byttebørs o.lign.

Videre proces

Såfremt Byrådet godkender, at der arbejdes videre med en sådan anvendelse på arealet, vil administrationen indgå i dialog med bygherre for en nærmere disponering af området. I dette arbejde vil der foretages mere konkret vurdering af byggeriets mulige disponering i forhold til arealets størrelse.

Efterfølgende vil der blive fremlagt en sag til Byrådet med godkendelse af et udbud af matr. 2a til botilbud og evt. boliger/byfunktioner.

Der vil også blive fremlagt sag med igangsættelse og godkendelse af lokalplan for området.

Bygherre har derudover udtrykt ønske om at etablere et friplejehjem i Vinge. Såfremt det bliver aktuelt, vil der blive fremlagt en særskilt sag herom og relevante fagudvalg vil blive inddraget i processen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Såfremt arealet sælges til det påtænkte formål, vil der kunne budgetlægges med en anlægsindtægt fra arealet. Indtægten kan med baggrund i den gældende økonomiske politik dog først budgetteret, når der forligger en bindende købsaftale. I forbindelse med et eventuelt salg vil der skulle foretages et ekstraordinært afdrag, idet det pågældende areal er lånefinansieret.

De boligformer, som ønskes opført, vil ikke kræve kommunale bidrag til selve opførelsen i form af grundkapitalindskud eller andet.

Hvad angår den efterfølgende drift, er der generelt ikke mellemkommunal refusion af udgifter til sundhedsydelser og sygepleje efter sundhedsloven. Dette bevirker, at såfremt der visiteres borgere til de påtænkte botilbud fra andre kommuner, vil Frederikssund Kommune ikke have mulighed for at kræve mellemkommunal refusion af eventuelle ydelser efter Sundhedsloven. Idet der er tale om serviceudgifter, vil udgifterne i stedet belaste Frederikssund Kommunes serviceramme.

Bilag

58Beslutning om forslag til kommuneplantillæg 009 og lokalplanforslag 160 for Bakkekvarteret i Vinge

Resume

Plan og teknik skal med denne sag godkende et forslag til Kommuneplantillæg nr. 009 og Lokalplanforslag 160 for nye boliger i Bakkekvarteret i Vinge og, at planerne sendes i offentlig høring i 4 uger. Planerne giver mulighed for at opføre 200-250 boliger i form af etageboliger og rækkehuse. Etageboligerne vil blive opført i 3-5 etager i den nordlige del af området mod Vinge Boulevard og det stationsnære kerneområde i Vinge, mens rækkehuse vil blive opført i 1-2 etager i den sydlige del af området mod landsbyen Snostrup.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde den 22. marts

Der er vedlagt to nye bilag til Økonomiudvalgets møde. Dels Lokalplansforslaget, hvor de redaktionelle ændringer fra mødet i Plan og teknik er markeret med rødt. Dels et bilag der beskriver, hvori ændringerne består.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende forslag til kommuneplantillæg 009 og lokalplansforslag 160 for boliger i Bakkekvarteret i Vinge og sende det i 4 ugers offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. marts 2023, pkt. 42:

Anbefales med redaktionelle rettelser.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Lokalplan

Ikano, der er Ikeas ejendomsselskab, har købt et areal af kommunen umiddelbart nord for Snostrup, hvor de vil bygge boliger. Deres forslag er, at der skal bygges etageboliger op mod Vinge Boulevard og rækkehuse syd for ned mod Snostrup. Ambitionerne er store så vidt angår bebyggelsesplan, materialer, bæredygtighed og arkitektur, hvilket passer fint ind i kommunens målsætninger for udbygningen af Vinge.

Lokalplanen, der er udarbejdet i tæt samarbejde med Ikano og deres arkitekt, afspejler deres ønsker om kvalitet. Udover muligheden for at opføre boliger, vil planen sikre veldisponerede opholdsarealer, der har en tæt sammenhæng med § 3 området, Præstemosen, og gode forbindelser til naturen og Det Grønne Hjerte. Et element i planen vil blive 3 grønne "kiler", der trækkes ind i området som et markant træk i den grønne struktur. Udover at sikre den overordnede disponering af området, fastsættes der med lokalplanen krav byggeriets placering, materialer og arkitektur, parkering, vej- og stiføring, beplantning samt overkørsler til Boulevarden og Snostrupvej.

Mindre justeringer af planene er under overvejelse. Det drejer sig om muligheden for at etablere skråparkering frem for vinkelret parkering. Desuden undersøges muligheden for at give den sydlige overkørsel til området fra Snostrupvej en mere nordlig placering. Begge ændringsforslag er under bearbejdning.

Kommuneplantillæg for at påbegynde udvikling før 2027

Området er i henhold til kommuneplan 2021-2033 beliggende indenfor et rækkefølgebelagt areal, hvor byudviklingen først ville blive frigivet i anden halvdel af kommuneplanperioden, dvs. 2027 - 2033. Afvigelser fra rækkefølgeplanen, der er en del af kommuneplanens hovedstruktur, kræver et kommuneplantillæg. Tillægget indebærer ikke andre ændringer af Kommuneplanen.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplansforslaget og tilhørende forslag til kommuneplantillæg i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På baggrund af screeningen, vurderer administrationen, at planforslagene ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene. I screeningsafgørelsen er der lagt vægt på, at:

 • Planerne ikke væsentligt påvirker kystlandskab, Natura 2000 områder, Bilag IV-arter, drikkevandsinteresser og kulturarv, herunder Snostrups landsbykarakter og kirkeomgivelser.
 • Planerne understøtter og supplerer natur og rekreative områder i forbindelse med Det Grønne Hjerte samt sikrer § 3 områdernes biologiske funktionalitet, bl.a. som yngle- og rasteområder for Spidssnudet frø og evt. som yngle- og rasteområde for flagermus.
 • Planerne ikke giver anledning til klimapåvirkninger ift. regnvand, ligesom planlægningen understøtter forebyggende klimatiltag.
 • Planerne understøtter, at byggeriet vil blive opført med en bæredygtig dagsorden og hvor CO2 aftrykket vil blive vurderet i forhold til de valgte løsninger og valg af materialer.
 • Planerne understøtter skabelse af ny natur i form af de 3 grønne kiler ind i det bebyggede område, hvor der vil være fokus på biodiversitet for at skabe et område med naturpræget karakter.

Lokalplansforslag 160, forslag til kommuneplantillæg 009 og miljøscreeningen er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Ikano afholdt et indledende borgermøde i sommeren 22 ved Vinge Station, hvor der i et telt blev budt på forfriskninger og en orientering om projektet. Desværre var der ikke den store søgning til arrangementet. Desuden har Ikano kort fortalt om planerne som et indslag på en "Vingevandring".

Administrationen foreslår, at planerne sendes ud i 4 ugers offentlig høring.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

59Beslutning om godkendelse af kvalitetsstandarder for 2023

Resume

I november og december 2022 førstebehandlede Social og sundhed (sag 115 & 125) samt Omsorg og ældre (sag 103 & 119) et forslag til kvalitetsstandarder. Siden har forslagene været i høring. Høringssvarene i kvalitetsstandarderne blev forelagt Social og sundhed (sag 15) og Omsorg og ældre (sag 13) 2. februar 2023, hvor begge udvalg valgte at udsætte sagen. På baggrund af drøftelserne på udvalgsmøderne 2. februar 2023 er der lavet mindre ændringer i kvalitetsstandarderne. Der er lavet en tilføjelse til sagsfremstillingen, som beskriver dette.

Social og sundhed (sag 23) og Omsorg og ældre (sag 22) godkendte kvalitetsstandarderne for 2023 på møder den 9. marts. Kvalitetsstandarden om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) falder indenfor Unge, fritid og idræts ansvarsområder, som godkendte kvalitetsstandarden på mødet 7. februar (sag 17).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 7. februar 2023, pkt. 17:

Anbefales for så vidt angår kvalitetsstandarter for særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Beslutning fra Social og sundhed, 9. marts 2023, pkt. 23:

Sagen blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Maibritt Møller Nielsen (D), Therese Hejnfelt (C).

Kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023 godkendt.

Maibritt Møller Nielsen (D), Therese Hejnfelt (C) har følgende mindretalsudtalelse: Vi kan ikke godkende kvalitetsstandarderne, da vi ønsker, at det tydeligere skal fremgå under de enkelte paragraffer, om der er tale om kan eller skal paragraffer. Vi ønsker mere frit valg, så vi sikrer, at borgerne kan bruge den hjælp, de visiteres til.

Beslutning fra Omsorg og ældre, 9. marts 2023, pkt. 22:

Sagen blev bragt til afstemning.

For stemte: Susanne Bettina Jørgensen (A), Jesper Wittenburg (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Ole Frimann Hansen (F), Inger Messerschmidt (O), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Mabritt Møller Nielsen (D)

Kvalitetsstandarderne på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet gældende for 2023 godkendt.

Maibritt Møller Nielsen (D) har følgende mindretalsudtalelse: Jeg kan ikke godkende kvalitetsstandarderne, da jeg ønsker, at det tydeligere skal fremgå under de enkelte paragraffer, om der er tale om kan eller skal paragraffer. Jeg ønsker mere frit valg, så vi sikrer, at borgerne kan bruge den hjælp, de visiteres til.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Inge Messerschmidt (O), Kirsten Weiland (N), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Søren Weimann (B) og Anna Poulsen (F).

Niels Martin Viuff (C) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Ifølge serviceloven skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne for pleje og træning en gang årligt. De gældende kvalitetsstandarder for 2022 blev godkendt i Byrådet den 15. december 2021 (sag nr. 357).

Kvalitetsstandarderne indeholder information til borgerne om den støtte, de kan forvente at få fra kommunen på voksensocial-, sundheds- og ældreområdet. Samtidig er en kvalitetsstandard et arbejdsredskab for kommunens medarbejdere, når der skal visiteres til eller leveres indsatser.

Efter førstebehandlingen har kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Opsamling fra høringsprocessen

Høringssvarene fra Seniorrådet og Handicaprådet er vedlagt sagen. Rådenes bemærkninger er også samlet i vedlagte høringsnotat, hvor administrationen forholder sig til bemærkningerne.

På baggrund af høringssvarene er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie – her er fjernet kravet om, at borgeren skal være visiteret til socialpædagogisk støtte. Desuden er der lavet en præcisering af klagemulighederne.
 • Kvalitetsstandarder om afløsning / aflastning i hjemmet - for ikke at afskære nære pårørende, der ikke deler bopæl med den plejekrævende fra at søge, er ordene ”jeres hjem” og ”eget hjem” i kvalitetsstandarden ændret til ”i hjemmet”.
 • Genoptræning – præciseret at praksis ved første kontakt til borgeren er, at der indledningsvist ringes til borgeren.
 • Rehabiliteringsophold – under egenbetaling er det præciseret, hvad taksten dækker og hvordan dialogen omkring afklaring af borgerens betalingsmuligheder afklares.
 • Desuden har administrationen vurderet, at der er behov for at ændre kvalitetsstandarden om tøjvask. Det gælder under punktet om ”omfang og varighed”, hvor kvalitetsstandarden ændres, så det tydeligt fremgår af kvalitetsstandarden, at andet end tøj efter en konkret og individuel vurdering kan bevilges vasket.

De ændringer, som høringssvarene har givet anledning til, er indarbejdet i vedlagte version af de samlede kvalitetsstandarder. Det er denne samling af alle kvalitetsstandarder, som forelægges til godkendelse i Byrådet.

Endelig er der vedlagt en version, hvor der fremgår alle de ændringer, som er lavet i kvalitetsstandarderne set i forhold til de gældende kvalitetsstandarder. Ændringerne på baggrund af høringen er også indarbejdet her.

Opsamling efter den 2. februar 2023

På baggrund af udvalgsmøderne i Social og sundhed samt Omsorg og ældre den 2. februar 2023 er der lavet følgende ændringer i kvalitetsstandarderne:

 • Kvalitetsstandarden "Handicapvenlige boliger" ændres, så det fremgår, at der ydes hjælp fra en rådgiver til borgere, der skal flytte i en handicapvenlig bolig, når borgeren har brug for hjælp og ikke har pårørende til at hjælpe sig. På den måde er ordningen den samme, som ydes til borgere, der flytter i plejebolig.
 • I kvalitetsstandarden "Ledsagerordning" er det omkring levering af indsatsen præciseret, at borgerne har mulighed for at søge om kontant tilskud til ansættelse af en ledsager, som borgeren selv er arbejdsgiver for. Under samme kvalitetsstandard er formuleringen "du kan blive tilbudt ledsagelse" ændret til "du tilbydes ledsagelse". Dette for at tydeliggøre, at borgere, der opfylder betingelserne, har ret til en ledsageordning.
 • I kvalitetsstandarden "Specialtandpleje" er målgruppebeskrivelsen justeret i forhold til gældende lovgivning.
 • Disse ændringer er også tilføjet i den samlede oversigt over kvalitetsstandarder, og det notat som viser ændringerne ift. de nuværende kvalitetsstandarder.

Formidlingen af kvalitetsstandarderne

På udvalgsmøderne den 11. august 2022 besluttede Social og sundhed (sag nr. 73) og Omsorg og ældre (sag nr. 72), at kvalitetsstandarderne skal formidles opdelt i versioner, der er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet for at øge læsevenligheden for borgerne.

Kvalitetsstandarderne gøres tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligesom de kan printes. I disse versioner vil de være opdelt, så der er en version med de kvalitetsstandarder, som er relevante for henholdsvis voksensocialområdet og ældreområdet. Der vil være kvalitetsstandarder, som er relevante for begge grupper, hvorfor de vil derfor indgå i begge udgaver.

Dette vil blive gjort i forlængelse af Byrådets endelige godkendelse.

Inddragelse

Jf. sagsfremstillingen har forslag til kvalitetsstandarderne været sendt i offentlig høring. Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet.

Høringssvar fra Seniorrådet

Kvalitetsstandarderne er det vigtigste ”styringsredskab” i samarbejdet mellem borgere med behov for hjælp og støtte og Kommunen. Det er derfor vigtigt at indholdet ikke kan misfortolkes.

I fortsættelse af Seniorrådets høringssvar har administrationen i høringsnotat besvaret vores bemærkninger og er fremkommet med yderligere oplysninger, som dog ikke alle giver anledning til ændringer.

Seniorrådet kan ”leve med” at hensigten og ånden i de fleste af de standarder vi har bemærkninger til, er i overensstemmelse med vores henstillinger. Dette gælder dog ikke i første omgang kvalitetsstandarden for Rehabiliteringsophold.

Seniorrådet noterer sig, at administrationen på den ene side er blevet lydhør overfor vores påstand om, at der ikke er overensstemmelse mellem praksis og den gældende kvalitetsstandard.

Administrationen er ved at undersøge, hvordan beregning og opkrævning kan administreres på en mere enkelt måde med hensyn til ”egenbetaling”. Administrationen forventer inden udgangen af marts at have udarbejdet en arbejdsgang samt beskrevet de afledte konsekvenser, herunder evt. ændring af kvalitetsstandarden.

På den anden side er Seniorrådet dybt uenig i at Rehabiliteringsafdelingen tilbyder genoptræning efter Sundhedslovens § 140 om genoptræning med en genoptræningsplan.

Hverken i målgruppen eller i formålet indgår ”genoptræning”, men KUN rehabilitering, derfor er det misvisende, at der står at der kan gives ydelse efter sundhedsloven § 140, som alle ved betyder, at der ikke må opkræves brugerbetaling.

Vedrørende kvalitetsstandarden om Akutophold, kan Seniorrådet forstå, at Kommunen ikke har borgere der har brug for Akutophold og uanset begrundelsen for et evt. Akutophold løses dette i eget hjem!

Så er der jo ingen grund til at have en kvalitets standard på dette område. Seniorrådet anbefaler at denne kvalitetsstandard udgår.

Seniorrådet mener, at disse to kvalitetsstandarder er misvisende.

Derudover anbefaler Seniorrådet, at indholdsfortegnelsen bliver opdateret inden udsendelsen. Der er forvirrende at indholdsfortegnelsen ikke passer med sidetallet.

Høringssvar fra Handicaprådet

Handicaprådet er meget tilfreds med, at stramningen vedr. tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie er fjernet, ligesom klagemulighederne er præciseret.

Samtidig er vi glade for, at vores alternative kommentar er medtaget under afløsning og aflastning, således at fysisk og psykisk syge fremadrettet bliver ligestillet.

Til gengæld vil vi gerne understreget behovet for akutophold for psykisk syge

Muligheden for at få akut hjælp, når det brænder på, bør være en hjørnesten i behandlingen og støtten til mennesker med psykisk sygdom. Men mange syge og pårørende oplever, at det er svært at få akut hjælp, og at psykiatrien først slår dørene op, når sygdommen er blevet meget alvorlig.

Symptomerne hos mange med psykisk sygdom varierer meget og bliver ofte forværret om natten, hvor det er sværere at få hjælp. Derfor er det helt utilstrækkeligt, når administrationen i sit høringsnotat påpeger, at man kan henvende sig enten til egen læge eller til sagsbehandler/Rådgivningshuset/Ungekontakten, idet sidstnævnte steder ikke har den nødvendige faglighed eller kompetencer til at håndtere psykisk sygdom.

Mange kommuner har oprettet steder, hvor syge og pårørende kan henvende sig og få hjælp og støtte, når sygdommen pludselig trænger sig på, og de bliver overvældet af angst, magtesløshed, tristhed eller andre symptomer

Frederikssund kommune bør have et døgnbemandet akutilbud, hvor mennesker med psykisk sygdom og pårørende uden visitation kan få hjælp, støtte og vejledning. Tilbuddet skal være et fysisk sted, hvor syge og pårørende i trygge og rolige omgivelser uden visitation og foregående aftale kan tale med og få hjælp af erfarne social- og sundhedsmedarbejdere, og hvor de kan slappe af og evt. sove, indtil de er klar til at tage hjem.

Økonomi

Godkendelse af kvalitetsstandarderne for 2023 har isoleret set ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Afgørelser efter kvalitetsstandarderne kan imidlertid have betydelige økonomiske konsekvenser for de enkelte driftsområder.

Bilag

60Beslutning om ressourcetildeling til almen folkeskole for skoleår 23/24 og økonomiske konsekvenser

Resume

Med denne sag forelægges ressourcetildelingen til kommunens almene folkeskoler på baggrund af antal godkendte klasser i kommende skoleår, og de deraf forventede udgifter i 2024 i forhold til den samlede undervisningsramme. I alt skal skolerne have tildelt 296,62 årsværk som følge af den klassebaserede tildelingsmodel og løft af folkeskolen i skoleåret 2023/2024. Som følge af færre klasser i kommende skoleår end i skoleåret 2022/2023 forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i 2024 og frem.

På baggrund af anbefalinger fra Komponent i regi af Program for stærkere læringsfællesskaber indstilles det ligeledes at udmønte 12,5 mio. kr. til skolerne fra det centrale specialundervisningsbudget, i skoleåret 2023/2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Ressourceudmeldingen for skoleår 2023/2024 til de fem almen folkeskoler godkendes.
 2. Der indarbejdes en korrektion til budgetudgangspunktet på -3,4 mio. kr. i 2024-2027 i forbindelse med budget 2024-2027 som følge af færre klasser i kommende skoleår.
 3. Der udmøntes 12,5 mio. kr. til de fem almene folkeskoler fra specialundervisningsbudgettet for skoleåret 2023/2024.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 8. marts 2023, pkt. 24:

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Indstillingspunkt 3: Anbefales. Skole, klub og SFO ønsker et notat, som uddyber denne del af ressourcetildelingen. Notatet vedhæftes sagen til Økonomudvalget og Byrådet. Udvalget ønsker i forbindelse med budgetopfølgninger en særskilt opfølgning på denne del af ressourcetildelingen, både på økonomi og faglige tiltag mhp. evaluering i udvalget forud for ressourcetildeling til almen folkeskole for skoleåret 24/25.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Ultimo 2018 blev en ny økonomisk styringsmodel for Frederikssund Kommunes folkeskoleområde besluttet politisk. Styringsmodellen er en klassebaseret tildelingsmodel, som indebærer, at Skole, klub og SFO én gang om året skal tage stilling til at tilpasse ressourcetildelingen på folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal/klasser.

Som en del af den klassebaserede tildelingsmodel, skal Skole, klub og SFO en gang årligt godkende antal klasser for næstkommende skoleår, på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen og Center for Børn og Skole. Disse blev godkendt på møde 8. februar 2023 (sag 15).

Nærværende sag omhandler derfor ressourcetildeling til kommunens folkeskoler og de deraf forventede udgifter i 2024 på baggrund af antal godkendte klasser for det kommende skoleår, i forhold til den samlede undervisningsramme i 2024.

Herudover omhandler sagen udmøntning af decentrale midler til skolerne fra specialundervisningsbudgettet i skoleår 2023/2024, således at skolerne i højere grad selv har mulighed for at tilrettelægge tilbud, som tilgodeser de almene læringsfællesskaber.

Ressourcetildeling

Ud fra de beskrevne forudsætninger i bilag 1 tildeles følgende ressourcer til undervisning til de fem almene folkeskoler:

Tabel 1: Ressourceudmelding skoleår 23/24 (se bilag "Ressourcetildeling skoleår 23-24) inkl. Løft af folkeskolen (også vedlagt som bilag)

Det vil sige, at der i alt tildeles 296,62 årsværk til skolerne. I forhold til skoleåret 2022/2023, hvor der blev tildelt 307,77 årsværk ud fra den klassebaserede tildelingsmodel og midler til løft af folkeskolen, betyder det en reduktion på 11 årsværk. Dette skyldes, at antallet af klasser er faldet fra 165 i skoleåret 2022/2023 til 159 i skoleåret 2023/2024. Herudover kan nævnes, at elevtallet er faldet med 26 elever fra 3.464 elever i skoleåret 2022/2023 til 3.438 elever i skoleåret 2023/2024.

Forventede udgifter til ressourceudmeldingen i forhold til den samlede undervisningsramme

Til folkeskoleundervisning er der i alt en ramme på 181,9 mio. kr. inkl. midlerne til løft af folkeskolen i 2024.

Ressourceudmeldingen og løft af folkeskolen svarende til de 296,62 årsværk koster for skoleåret 2023/2024 175,6 mio. kr. i 2024. Dette giver samlet følgende overskud i forhold til den samlede undervisningsramme for 2024:

Tabel 4: Økonomi almen området 2024 (også vedlagt som bilag)

I 2024 er der således et overskud på 6,5 mio. kr. i forhold til den samlede ramme for almen området.

Finansieringsbehov til Privat/friskoler, efterskoler og mellemkommunale

I 2024 forventes nedenstående regulering for privat/friskoler, efterskoler og skoler i andre kommuner. Der forventes et merforbrug på samlet 3,0 mio. kr.

Tabel 5: Finansieringsbehov (også vedlagt som bilag)

Merforbruget skyldes primært at der er sket en forøgelse af taksten til privat/friskoler til staten og samt at der er en større andel af elever i skoler i andre kommuner, der modtager specialpædagogisk støtte i almen klasserne, end forventet. For yderligere forklaring se bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

I alt medfører ressourcetildelingen og reguleringen et overskud på skoleområdet på 3,4 mio. kr. (6,4 – 3 mio. kr.) i 2024.

Tabel 6: Økonomiske konsekvenser (også vedlagt som bilag)

Der skal jf. styringsmodellen på folkeskoleområdet tages politisk stilling til, hvordan disse midler skal anvendes i 2024.

Det indstilles, at mindreforbruget i 2024-2027 på 3,4 mio. kr. indarbejdes som en korrektion til budgetudgangspunktet i budget 2024-2027 og tilføres dermed kommunekassen jf. Byrådets økonomiske politik.

De økonomiske konsekvenser i 2023 som følge af ovenstående ressourcetildeling håndteres i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger.

Udmøntning af decentrale midler til skolerne

Det samlede budget til specialundervisning har indtil nu ligget centralt, og der har ikke været udmøntet budget til denne opgave til skolerne.

På Skole, klub og SFO's møde 10. august 2022 blev der igangsat en analyse af specialundervisningsområdet, foretaget af kommunernes udviklingscenter Komponent. Analysen er nu færdig og indeholder en række prioriterede anbefalinger, der på længere sigt både vil skabe fundamentet for stærkere læringsfællesskaber til gavn for børns trivsel og nedbringe udgifterne til området. Under temaet ”Tildelings- og styringsmodel” anbefales på baggrund af analysen, at Frederikssund Kommune overgår til en tildelingsmodel, som i højere grad end den nuværende understøtter økonomisk mulighed for yderligere udvikling af stærke inkluderende almenmiljøer – og dermed en reduktion af segregeringsgraden (sag nr 12, bilag 1, møde 8. februar 2023 i Skole, klub og SFO).

I forbindelse med arbejdet omkring udmøntning af Komponents anbefalinger foreslår administrationen med denne sag allerede fra skoleåret 2024/2024 at udmønte en del af de centrale specialundervisningsmidler til skolerne. Dette for at skolerne i højere grad og indenfor egen ramme har mulighed for at tilrettelægge tilbud, der retter sig mod det samlede læringsmiljøet og ikke nødvendigvis den enkelte elev.

Per 1. februar er der udgifter til støttetimer på almenskolerne svarende til 12,5 mio. kr. Efter drøftelse med skolelederne anbefales det, at midlerne i første omgang udmøntes ud fra det faktiske tildeling til skolerne, jævnfør nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Udmøntning decentrale midler (også vedlagt som bilag)

Der vil forventeligt hen imod skoleåret 2024/2025 i forbindelse med udmøntning af Komponents anbefalinger være behov for at se på optimering af processer og økonomiske styringsmodeller, så der skabes sammenhæng til de faglige løsninger. For en uddybende sammenhæng til Komponents analyse og anbefalinger se da bilag 1.

Inddragelse

Skolelederne har været inddraget i klassedannelsen, som ligger til grund for ressourcetildelingen for skoleår 23/24 samt udmøntningen af de decentrale midler fra det centrale specialundervisningsbudget.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af mindreforbruget på 3,4 mio. kr. i 2024 og frem, som følge af færre klasser, indarbejdes som en korrektion til budgetudgangspunktet i budget 2024-2027.

Udmøntningen af de 12,5 mio. kr. til skolerne reducerer det centrale specialundervisningsbudget, men holdes indenfor rammen.

Bilag

61Beslutning om budgettildeling til Campus U10 for skoleår 23/24

Resume

Campus U10 tildeles budget på 3,9 mio. kr. i skoleår 23/24.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Unge, fritid og idræt over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Budgettet på 3,9 mio. kr. til Campus U10 for skoleår 23/24 godkendes.

Historik

Beslutning fra Unge, fritid og idræt, 7. marts 2023, pkt. 33:

Anbefales.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (C)

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Campus U10 er Frederikssund kommunes 10. klasse center.

Campus U10 er rammestyret, dvs. at de ikke som på almen skolerne tildeles et budget pr. elev/klasse. Campus U10 har siden 2018/2019 fået tildelt budget svarende til 57 elever.

Budgettet til Campus U10 udgør 3,9 mio. kr. i skoleår 23/24 (opgjort i 2024 priser). Dette budget svarer til budgettet (blot pris- og lønfremskrevet) for de forrige skoleår siden 2018/2019. I skoleår 22/23 medfinansierede Campus U10 10. klasses tilbuddet i Vendepunktet på Slangerup skole.

Dette tilbud eksisterer ikke fra skoleår 23/24, hvorfor ressourcerne hertil igen indgår i Campus U10 budget på de 3,9 mio. kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

62Beslutning om placering af et nyt, fælles vandressourcecenter i Frederikssund Kommune

Resume

Novafos har fået udarbejdet en placeringsanalyse for potentielle placeringer af et moderne, fælles renseanlæg - et vandressourcecenter - i Frederikssund Kommune i samarbejde med administrationen. Placeringsanalysen anbefaler to placeringer. Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om, hvor vandressourcecenteret skal placeres, da placeringen er afgørende for fremdrift ift. den fælles kommunale beslutning om, at Novafos skal udarbejde en strukturplan. Der har været dialog med lodsejere på de to lokaliteter, som nu også afventer svar på den fremtidige anvendelse af deres arealer.

Supplerende resume til Økonomiudvalgets møde den 22. februar 2023

Efter mødet i Plan og teknik den 1. februar 2023 er der fremsendt en række spørgsmål til placeringsanalysen ligesom der er blevet efterspurgt et overblik over den politiske proces indtil nu. Derfor er der vedlagt yderligere to bilag. Henholdsvis "Notat med svar på spørgsmål vedr. placeringanalysen" og "Politisk historik vandressourcecenter".

Supplerende resume til Plan og tekniks møde den 8. marts 2023

Økonomiudvalget sendte på mødet den 22. februar 2023 sagen retur til Plan og teknik til fornyet behandling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan og teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Et nyt vandressourcecenter placeres på Beliggenhed 2 - Syd for Ågade.

Supplerende indstilling til Plan og tekniks møde den 8. marts 2023:

2. Frederikssund Kommune indleder en proces med de øvrige kommuner om vilkår for placering af anlægget i Frederikssund.

3. Frederikssund Kommune stiller som vilkår, at placering sker under forudsætning af, at Novafos vender tilbage med en løsning på, hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes og at arealet overdrages til kommunen.

4. Frederikssund Kommune stiller som vilkår, at der tilkobles et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 21:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemmer: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemmer: John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V)

Et enigt udvalg ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, at arealet overdrages til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg financieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 37:

Sagen blev sendt retur til Plan og teknik til fornyet behandling.

Beslutning fra Plan og teknik, 8. marts 2023, pkt. 50:

Indstillingspunkt 1: Udsat.

Indstillingspunkt 2-3: Anbefales.

Indstillingspunkt 4: Anbefales, idet finansiering sker af ejerkommunerne i område vest.

Beslutning fra Plan og teknik, 1. februar 2023, pkt. 21:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemmer: Kirsten Weiland (N), Lars Jepsen (A), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemmer: John Schmidt Andersen (V) og Jørgen Bech (V)

Et enigt udvalg ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, arealet overdrage til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg financieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Fraværende:

Michael Tøgersen (I)

Sagsfremstilling

Novafos anbefaler at etablere et nyt fælles vandressourcecenter, som er robust overfor fremtidens rensekrav og som udnytter spildevandet som en ressource. Det nye vandressourcecenter skal erstatte ni eksisterende renseanlæg, der renser spildevand fra Frederikssund, Egedal samt dele af Ballerup, Furesø og Herlev kommuner. De eksisterende anlæg kommer under pres i fremtiden. Der kommer flere borgere og virksomheder i kommunerne, hvilket betyder større mængder af spildevand. EU forventes at vedtage et nyt byspildevandsdirektiv, der stiller skærpede krav til rensning for bl.a. kvælstof, fosfor og medicinrester inden 2040. Direktivet forventes også at sætte mål om en energineutral sektor.

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal:

 1. Rense spildevandet bedre for vandmiljøet
 2. være et energiproducerende anlæg, der udnytter spildevandets potentiale til f.eks. grøn fjernvarme (kan producere fjernvarme til ca. 5.300 boliger)
 3. reducere udledning af drivhusgasser
 4. udnytte ressourcer i spildevandet, f.eks. fosfor

Et nyt, fælles vandressourcecenter skal desuden have faciliteter til et besøgscenter, hvor børn, unge og interesserede kan lære om vandets kredsløb og brug af jordens ressourcer.

Etablering af et nyt, fælles vandressourcecenter vil bidrage til at opnå kommunens mål i Klimahandleplanen om grøn fjernvarme og give mulighed for partnerskaber med erhverv og forsyningsselskaber.

Baggrund

Novafos udarbejdede i 2018-2019 en strukturanalyse af rensestrukturen for renseanlæg, der udleder til Roskilde Fjord. Strukturanalysen peger på, at en række utidssvarende renseanlæg bør nedlægges, og at der bør etableres ét nyt fælles renseanlæg med udledning til Roskilde Fjord. Resultatet af analysen blev, at Novafos anbefalede at etablere et nyt, fælles renseanlæg beliggende i Frederikssund Kommune, som skal erstatte de eksisterende renseanlæg.

I august 2020 besluttede Frederikssund Byråd at tage strukturanalysen til efterretning og anbefale, at Novafos kunne arbejde videre med en strukturplan og med at afdække, hvor anlægget kan placeres. Anlægget ønskes ikke placeret i den nordlige del af Vinge.

På den baggrund har Novafos fået udarbejdet en placeringsanalyse i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune.

Placeringsanalysen

Formålet med placeringsanalysen er at undersøge mulige placeringer for et nyt vandressourcecenter i Frederikssund Kommune. Kravene til arealet var, at det skal ligge øst for Roskilde Fjord, have en størrelse på minimum 10 ha, ligge mindst 200 m fra boligområder og anlægget kan ikke placeres i områder, hvor der eksempelvis er udpeget: Natura 2000-områder, Grønne kiler, økologiske forbindelser, fredede områder eller bevaringsværdige landskaber mv.

På baggrund af dette pegede placeringsanalysen på to arealer, der var bedst egnet til placering af et fælles vandressourcecenter.

Vandressourcecenter kan ligge to steder

De to bedst egnede arealer er henholdsvis et område syd for Hørup Skovvej (beliggenhed 1) og et område syd for Ågade ved Bonderupvej (beliggenhed 2) (Se oversigtskort i bilag). Begge områder er over 10 ha store, er beliggende i landzone og anvendes i dag til landbrug. Begge områder ligger tæt på Frederikssund By, hvilket giver mulighed for afsætning af fjernvarme og begge områder kan vejbetjenes. Notat med sammenligning af de to områder er vedlagt som bilag.

Beliggenhed 1 syd for Hørup Skovvej:

Området ligger i et åbent landskab. Området grænser ikke op til bolig- eller erhvervsområder, men ligger ved de trafikerede veje Hørup Skovvej og Frederikssundsvej. Vandressourcecenteret vil her fremstå som et teknisk anlæg i landskabet, hvor landskabet i forvejen er forstyrret pga. nærheden til de trafikerede veje, herunder afslutningen på den kommende Frederikssundsmotorvej. Området er relativt fladt og er teknisk set velegnet. Trafikbetjening kan ske fra Hørup Skovvej via Varmedalsvej. Forhåndstilkendegivelse er indhentet fra Vejdirektoratet.

Både øst og vest for området er bevoksede arealer, der potentielt bidrager til at indramme og nedtone anlæggets størrelse i landskabet. Området har potentiale for, at der kan plantes skov på de ubebyggede arealer omkring vandressourcecenteret. Det kan reducere synligheden af anlægget ude fra, selvom bl.a. de høje procestanke vil være synlige. Samtidig skabes et større, sammenhængende skovareal, hvor de arealer, der hører til vandressourcecenteret vil være offentligt tilgængelig.

Beliggenhed 2 syd for Ågade:

Området ligger mellem Ågade, Frederikssundsvej, et erhvervsområde med bl.a. Frederikssund Genbrugsstation, Idrætsbyen og Sillebro Ådal. Vandressourcecenteret vil her kunne placeres i udkanten af Frederikssund By og inden for byfingeren i Fingerplanen tæt på andre tekniske anlæg og erhverv og ca. 500 m fra nærmeste boligområde.

Støjkonsekvenszonen omkring potentielle vindmøller i det nordlige Vinge samt omkring den kommende motorvej betyder, at andre udviklingsmuligheder for området er begrænset, og boliger er f.eks. ikke en mulighed. Området er lettere kuperet og indeholder fredede fortidsminder (gravhøje) med beskyttelseslinjer, som der skal tages højde for, men som ikke er en udfordring. Trafikbetjening kan ske fra Frederikssundvej via Ågade og Bonderupvej.

Områdets placering giver mulighed for at forbinde Frederikssund by og Vinge tættere gennem stilforbindelser ved Sillebro Å. Derudover er der potentiale for at koble området og anlægget rekreativt gennem læringsforløb og formidling om ressourcer og vandkredsløb med Sillebro Ådal, Idrætsbyen, Frederikssund genbrugsstation og Vestforbrændings fjernvarmecentral. Realisering af nogle af disse synergieffekter vil kunne kræve kommunal (med)finansiering.

Et vandressourcecenter på denne placering vil være fremtrædende ved ankomst til Frederikssund fra den kommende motorvej og kan blive et synligt vartegn og pejlemærke i landskabet.

Såfremt byrådet peger på denne placering, vil administrationen tage kontakt til Vejdirektoratet med henblik på, at der kan ske en koordinering af ekspropriationsforretningen i forhold til forlængelsen af Frederikssundmotorvejen og dette anlæg.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at vandressourcecenteret placeres på beliggenhed 2, da:

 • anlægget placeres inden for byfingeren i Fingerplanen samt tæt på eksisterende tekniske anlæg og erhverv
 • stiforbindelser mellem Frederikssund by og Vinge styrkes ved Sillebro Å
 • der er potentiale for formidling af ressourcebrug og vandkredsløb samt rekreativ kobling til Sillebro Å, Idrætsbyen og Vestforbrændings anlæg
 • andre udviklingsmuligheder for området er begrænset pga. støjkonsekvenszone for vindmøller i det nordlige Vinge samt den kommende motorvej.

Processen frem mod realisering af et vandressourcecenter

Når byrådet har truffet afgørelse om, hvor vandressourcecenteret kan placeres, skal Novafos i gang med at udarbejde en strukturplan. Strukturplanen beskriver på et overordnet niveau vandressourcecenterets placering, mulige ledningstraceer og ombygning af de eksisterende renseanlæg.

Strukturplanen skal også sammenligne prisen for at opgradere de eksisterende renseanlæg, så de kan møde byspildevandsdirektivets forventede krav, med prisen på at etablere et nyt fælles anlæg. I miljøvurderingen af strukturplanen undersøger Novafos på et overordnet niveau bl.a. hvad en ny rensestruktur har af betydning for Roskilde Fjord og for vandforsyning til vandløb ligesom der foretages beregninger på drivhusgasudledninger fra hhv. de eksisterende anlæg og det nye anlæg.

Novafos har desuden nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra de involverede kommuner. Arbejdsgruppen skal undersøge en mulig selskabsstruktur og fordelingsnøgle til at finansiere anlæg af vandressourcecenteret. Oplysninger om økonomi vil indgå i det beslutningsgrundlag, der skal ligge til grund for kommunernes beslutning om hvorvidt Novafos skal gå videre med skitseprojektering af vandressourcecenteret.

Strukturplanen skal danne baggrund for, at Byrådene i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner træffer beslutning om, hvorvidt Novafos skal gå i gang med projektering og indhentning af en række myndighedstilladelser, herunder lokalplan, udledningstilladelse og VVM. Den politiske behandling forventes at ligge i første halvår af 2024.

Sideløbende med udarbejdelse af strukturplanen vil administrationen og Novafos afklare mulighederne for, hvordan området ved det eksisterende renseanlæg i Frederikssund by kan anvendes, når det ikke længere skal bruges til renseanlæg. Samtidig indledes arbejdet med at udarbejde principper for, hvordan det arkitektoniske og visuelle udtryk af vandressourcecenteret og landskabet omkring anlægget skal fremstå. Forhold, der senere vil indgå i lokalplanen.

Supplerende sagsfremstilling til Plan og tekniks møde den 8. marts 2023

På mødet i Plan og teknik d. 1. februar 2023 tilkendegav et enigt udvalg, at udvalget ønsker, som forudsætning for placering i Frederikssund, at Novafos vender tilbage med løsning på, hvordan bassiner på Marbækvej renseanlæg kan fjernes, at arealet overdrages til kommunen samt at et oplevelsescenter i forbindelse med det nye anlæg finansieres af ejerkommunerne i område "vest" i Novafos og/eller af fonde.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at Frederikssund Kommune indleder en proces med de øvrige kommuner om vilkår for placering af anlægget i Frederikssund under hensyntagen til udvalgets anbefaling af ovennævnte vilkår.

Der er to områder, der er egnet til placering af et vandressourcecenter. Det er konklusionen på et stort analysearbejde, hvor områderne er vurderet ud fra en lang række af parametre og kriterier.

Beliggenhed 2 – syd for Ågade har relativt store terrænforskelle og mindre lavninger i området, som i Kommuneplan 2021 - 2033 er udpeget som områder med risiko for oversvømmelse. Det er vurderet, at det er muligt at placere et renseanlæg på beliggenhed 2 uden risiko for oversvømmelse.

Det betyder, at begge områder er fundet egnet, om end de er forskellige. Områderne har forskellige kvaliteter, som kan bringes i spil ved placering af et vandressourcecenter. Spildevandsteknisk kommer anlægget til at levere det samme uanset, om det placeres på beliggenhed 1 eller beliggenhed 2. Det er på det landskabelige udtryk og de potentielle synergieffekter, at placeringerne kan bidrage forskelligt til vandressourcecenteret.

Støj og lugt fra et moderne renseanlæg

Til forskel fra de gamle, traditionelle renseanlæg opleves der normalt ingen lugtgener fra et moderne renseanlæg. Det skyldes, at lugtende processer, modsat på gamle renseanlæg, foregår i lukkede systemer med udsugning, så lugtgener ikke kan forekomme i det omkringliggende område. Luften fra de lukkede systemer renses gennem bl.a. aktive kulfiltre eller biologiske filtre, som fjerner stort set alle lugtstoffer. Tilsvarende kan håndtering af slam i forbindelse med modtagelse af slamsugere og bortskaffelse af biogødning ske i en hal for at forebygge lugt og støj. Biogødning bliver kørt væk fra stedet i lukkede containere eller trailere. Samtidig overvåges et moderne renseanlæg døgnet rundt, så det kører mest effektivt. Det medvirker bl.a. til, at spildevandet renses bedst muligt, og at risikoen for lugtgener minimeres. Støjende aktiviteter vil ligeledes foregå i lukkede bygninger. Novafos forventer derfor ikke, at der vil være lugt- og støjgener fra vandressourcecenteret.

Det rensede spildevand udledes i dag allerede til Roskilde Fjord fra alle ni eksisterende renseanlæg, nogle udleder direkte til fjorden, andre gennem vandløb, der løber ud i Roskilde Fjord. Mængden af renset spildevand til Roskilde Fjord vokser i fremtiden pga. by- og befolkningsudvikling i kommunerne.

Endelig beslutning om placering af vandressourcecenter ligger i 2024

Når Byrådet har truffet afgørelse i nærværende sag, orienteres byrådene i Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev kommuner om Frederikssund Kommunes beslutning, hvorefter Novafos kan udarbejde strukturplan og tilhørende miljøvurdering.

Administrationen anbefaler, at borgmesteren, formandsskabet for Plan og teknik og den tekniske direktør umiddelbart efter byrådets beslutning af denne sag, og inden for fire uger, indleder dialog med Ballerup, Egedal, Furesø og Herlev kommuner om de vilkår for placering af anlægget, som Frederikssund Kommune har. På baggrund af disse drøftelser vil administrationen før sommerferien udarbejde en sag til Plan og teknik, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at beslutte den endelige placering af anlægget i Frederikssund Kommune med forbehold for, at strukturplanen viser, at det er en optimal beslutning.

I strukturplan- og miljøvurderingsprocessen planlægger Novafos at orientere byrådene undervejs.

Den endelige beslutning om placering af ét, nyt fælles anlæg – et vandressourcecenter – træffes i første halvdel af 2024 i alle kommunerne i strukturplan Roskilde Fjord.

Inddragelse

Lodsejerdialog

Administrationen besøgte i december 2022 de potentielt berørte lodsejere og har i januar 2023 haft en opfølgende snak i telefonen.

De berørte lodsejere er ikke positivt indstillet over, at det planlagte anlæg måske skal være på deres jord, da det ikke er i overensstemmelse med de fremtidsplaner de har. Nogle udtrykker desuden undren over, at man påtænker at lægge anlægget klods op af ejendomme, uden respekt for hvad det betyder for disse ejendomme og dets beboere.

Såfremt det bliver aktuelt, ønsker de alle umiddelbart at afhænde hele deres ejendom(me). En del af lodsejerne gav udtryk for, at de håbede der kom en hurtig beslutning, så de dermed ikke skulle gå i uvished længe.

Det er aftalt med lodsejerne, at de holdes løbende orienteret.

Inddragelse af øvrige aktører og borgere

Desuden inddrager Novafos og administrationen relevante foreninger, interesseorganisationer mv. løbende, når relevant. Bred inddragelse af borgerne sker i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen samt under udarbejdelse af spildevandsplanen.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

63Beslutning om offentlig høring af udkast til Naturhandleplan 2023-28

Resume

Dette udkast til Naturhandleplan 2023-27 udmønter Naturstrategiens mål og visioner i principper for prioritering af indsatser i planperioden 2022-2027. Med sagen kan udkastet sendes i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Udkast til Naturhandleplan 2023-27 godkendes til 8 ugers offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. marts 2023, pkt. 23:

Anbefales. Udkastet bør sendes i høring i alle fagudvalg.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Byrådet har i april 2022 vedtaget en Naturstrategi 2022-27, en strategi for naturforvaltning med visionen om ” at styrke den grønne indsats...”. Samtidig besluttede Byrådet at igangsætte udarbejdelse af en Naturhandleplan, der skal udmønte Naturstrategiens visioner og mål. Dette udkast til naturhandleplan 2023-27 indeholder mål samt overordnede principper og indsatser, som danner grundlag og retningen for prioritering af indsatser. Derudover indeholder handleplanen en oversigt over tidspunkt for forventet igangsættelse af indsatser samt aktuelle finansieringsmuligheder (Handleplanen s. 29 Plan for indsatser 2023-2027).

Naturhandleplanen viser vejen for, hvordan Frederikssund Kommune ønsker at samarbejde og indgå partnerskaber med lodsejere, borgere, frivillige, lokalsamfund, virksomheder og grønne organisationer, når indsatserne skal gennemføres. Planen understreger det vigtige i at udarbejde planer for, hvordan naturarealer skal plejes, så vi sikrer, at vi når vores målsætninger. Ligesom ved arbejdet med Grøn Plan i 2017-2018, inddrages relevante aktører i at udvikle plejeplanerne.

I handleplanen er primært medtaget de indsatser, som kan indgå i en samlet prioritering, og hvor Frederikssund Kommune har mulighed for at gøre en forskel. Derfor fremgår myndighedsopgaver, som Frederikssund Kommune løbende er forpligtet til at varetage, ikke af planen. Hvor andre myndigheder eller private lodsejere har ansvaret, er indsatser kun medtaget, hvis kommunen kan bidrage i mindre omfang med vejledning og samarbejde med de relevante aktører.

Udmøntning af naturhandleplanens indsatser foreslås fulgt af Klima, natur og energi ved en årlig status. Mange af indsatserne er finansieret af de aktuelle budgetter, men flere indsatser kræver ny finansiering. I 2023 vil indsatserne kunne dækkes inden for budgettet. Det fremgår af handleplanen, hvilke indsatser, der planlægges at starte i 2023 og dermed er finansieret (s. 29 Plan for indsatser 2023-2027). I samme oversigt fremgår også hvilke indsatser, der fra 2024 er ufinansieret og som samlet er på ca. 2,5 mio. kr. årligt. I forbindelse med den årlige status kan tempoet i at opnå målopfyldelse for alle indsatser justeres som led i budgetforhandlingerne.

Tilsvarende kan ikke alle indsatser gennemføres med de aktuelle medarbejderressourcer, så der vil årligt skulle prioriteres i indsatserne og justeres i ambitionsniveauet for at kunne gennemføre indsatserne.

Uddrag af konkrete forslag til, hvordan indsatserne kan implementeres, ses i Bilag A, hvor borgere, foreninger og Grønt Forum har bidraget med input og idéer til fremtidige projekter blandt andet via den digitale portal www.vi.skaber.frederikssund.dk. Administrationen har bemærkninger til disse idéer og projektforslag samt henvisninger til, hvordan de er indarbejdet i Naturhandleplanen.

Naturhandleplanen er blevet miljøscreenet efter Miljøvurderingsloven Bilag B. Konklusionen på screeningen er, at planen ikke indebærer, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Afgørelsen af miljøscreeningen sendes i fire ugers offentlig høring sammen med udkast til naturhandleplanen.

Naturhandleplanens indsatser har sammenhæng til indsatser i øvrige planer i Frederikssund Kommune, herunder især klimatilpasningsplan, mobilitetsplan, DK2020-klimaplan, spildevandsplan og kommuneplan.

Udkast til naturhandleplan lægges i forbindelse med den offentlige høring til orientering i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Plan og teknik og Unge, fritid og idræt. Eventuelle kommentarer i forbindelse med denne orientering vil kunne indarbejdes i den endelige naturhandleplan.

Inddragelse

Naturhandleplan bygger på idéer og input fra en indledende høringsfase på den digitale platform www.vi.skaber.frederikssund.dk, drøftelser i Grønt Forum samt en naturvandring i Græse Ådal.

Administrationen foreslår at sende udkast til Naturhandleplan 2023-27 i otte ugers offentlig høring.

Naturhandleplanen indeholder forslag om, at Grønt Forum løbende vil blive inddraget i opfølgning på naturhandleplanens indsatser og inviteret ind til at bidrage til, hvordan indsatserne konkret udmøntes.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

64Beslutning om frigivelse af Naturhandleplans midler 2023

Resume

I budgetaftalen for 2023 er afsat 500.000 kr. i 2023. Midlerne skal bruges til det videre arbejde med udmøntning af Naturstrategien. Med denne sag kan midlerne frigives til at implementere indsatser i naturhandleplanen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives anlægsmidler i 2023 på 500.000 kr. til at implementere indsatser i Naturhandleplanen 2023-27.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. marts 2023, pkt. 24:

Anbefales.

Fraværende: Hans Andersen (V).

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 er afsat 500.000 kr. i 2023 til naturhandleplan. Midlerne skal bruges til at prioritere en lang række indsatser, som planen afføder. Naturhandleplanen er en udmøntning af naturstrategien, som Byrådet vedtog i april 2022.

Udkast til naturhandleplan 2023-27 er i politisk behandling i marts 2023 med henblik på at sende planen i offentlig høring i 2. kvartal 2023. Flere af indsatserne er allerede ved at blive implementeret i medfør af eksisterende puljer og driftsbudget på naturområdet. Det drejer sig fx om indsatser for sjældne planter og projekter støttet af biodiversitetspuljen.

For denne pulje forventes det blandt andet at igangsætte følgende indsatser i 2023:

- 2 plejeplaner for særlige værdifulde naturarealer

- Indsatser på særlige værdifulde naturområder,

- Udarbejde handleplan for udmøntning af Træstrategi,

- Udarbejde strategi for invasive arter,

- Forskellig kortlægning til brug for at kunne prioritere indsatserne efterfølgende, så der kan opnås mest mulig værdi for pengene.

Øvrige indsatser vil afhænge af endelig vedtagelse af naturhandleplan, hvor prioritering af indsatserne kan justeres i processen.

Inddragelse

Frederikssund Kommune inddrager lodsejere i løsning af opgaverne. Grønt Forum har bidraget af flere omgange til indsatserne i naturhandleplanen og vil efterfølgende blive orienteret om fremdrift i indsatserne.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 500.000 kr. til naturhandleplan.

65Beslutning om kommunegaranti til Skuldelev Energiselskab

Resume

Skuldelev Energiselskab anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 12,7 mio. kr. til finansiering af etablering af 1,8 MW elkedel anlæg og 800 m3 akkumuleringstank, opførelse af ny tilbygning, demontering af nuværende 400 m3 akkumuleringstank og levetidsforlængelse på værkets eksisterende naturgasmotor.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

1. Skuldelev Energiselskab meddeles kommunegaranti på 12,7 mio. kr.

2. Der opkræves en garantiprovision på 0,45 pct. af restgælden ultimo året.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Skuldelev Energiselskab anmoder om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 12,7 mio. kr. til finansiering af etablering af 1,8 MW elkedel anlæg og 800 m3 akkumuleringstank, opførelse af ny tilbygning, demontering af nuværende 400 m3 akkumuleringstank og levetidsforlængelse på værkets eksisterende naturgasmotor.

Den samlede økonomi for investeringen er som følger:

BeskrivelsePris (kr.)Andel
Elkedel, inkl. montage og installering7.009.00055,35%
Demontering og opførelse af ny akkumuleringstank2.563.50020,24%
Etablering af tilbygning2.290.00018,08%
Levetidsforlængelse på NG motor800.0006,32%
Samlede investeringsbudget12.662.500

Projektforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Garantistillelse til Skuldelev Energiselskab vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 210,2 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber. Heraf udgør 14,7 mio. kr. lån til Skuldelev Energiselskab.

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. Det vurderes, at Frederikssund Kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,45 % af restgælden ultimo året. Garantiprovisionen forventes at udgøre 0,06 mio. kr. ultimo 2023, men det nøjagtige beløb kendes først, når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovisionen vil blive indarbejdet i kommunens budget ved førstkommende budgetopfølgning i 2023, efter at aftalen med Kommunekredit er indgået. Den fremadrettede opkrævning vil dernæst indgå som en del af budgetvedtagelsen for 2024.

Bilag

66Beslutning om frigivelse af midler til kystsikring af Frederikssund midtby

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, om der skal frigives midler fra anlægsbudgettet til udvikling af kystbeskyttelsesprojektet 'Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord' (Frederikssund midtby). Midlerne skal sikre projektets fremdrift, henimod et færdigt udbud ved udgangen af 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives anlægsmidler i 2023 på 2,8 mio. kr. til arbejdet med udvikling af kystbeskyttelse af Frederikssund midtby.
 2. Der frigives anlægsmidler i 2023 på 0,6 mio. kr. til medfinansiering af kunst integreret i projektet til kystbeskyttelse af Frederikssund midtby.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. marts 2023, pkt. 20:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Til Økonomiudvalgets referat vedlægges et bilag, der nærmere beskriver projektet.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Der er i budget 2023-2026 afsat i alt 25,8 mio. til kystbeskyttelse af Frederikssund midtby og Fjordlandet. Administrationen søger med denne sag om at få frigivet en del af midlerne til udvikling af kystbeskyttelsesprojektet i Frederikssund midtby. For at sikre fremdrift i projektet, forventes det nødvendigt at frigive 2,8 mio. kr.

Udgifter til projektet "Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord" frem til udbud

Projektets udgifter forventes at være 3,4 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. bliver dækket af støttemidler fra partnerskabet "Byerne og det stigende havvand" (partnerskab mellem Realdania og Miljøministeriet).

Midlerne skal gå til finansiering af rådgivning til: skitsering, udarbejdelse af projektforslag, udarbejdelse af myndighedsprojekt, udførsel af de nødvendige analyser, borgerinddragelse samt projektering og udbud af anlægsprojektet.

Såfremt udvalget frigiver de nødvendige midler, forventer administrationen, at der er udarbejdet et færdigt projektforslag og en færdig myndighedsansøgning ved udgangen af 2023. Dette skal ligge til grund for projektering og udbud af et anlægsprojekt i 2024.

Administrationen har indgået aftale med rådgivere, der skal bistå med rådgivning frem til, der er indgået aftale med en entreprenør om anlægsprojektet.

Frederikssund møder vandet - kunsten mellem by og fjord

Frederikssund Kommune søgte i januar Statens Kunstfonds pulje: "Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt". Vi søgte om midler til at skabe kunst, der kan integreres i kystbeskyttelsesprojektet.

Vi har fået tilsagn om, at vi får en bevilling på 600.000 kr. samt rådgivning fra kunstfonden. Kunstprojektet kræver kommunal medfinansiering på 600.000 kr., som finansieres af det allerede afsatte budget til kystbeskyttelsesprojektet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat anlægsmidler på 12,7 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojektet "Frederikssund møder vandet - livet mellem by og fjord" (Frederikssund midtby).

I nærværende sag søges der samlet frigivet 3,4 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler til projektet.

Bilag

67Beslutning om indstilling af kandidater til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land

Resume

Miljøminister Magnus Heunicke skal udpege en ny bestyrelse for Nationalpark Skjoldungernes Land for funktionsperioden 29. april 2023 til 28. april 2027. Frederikssund Kommune er bedt om af fremsende indstilling til ministeriet.

Svarfristen er 20. marts 2023, men administrationen har fået fristforlængelse af ministeriet til 30. marts 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

1. Indstille en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land.

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at Borgmester Tina Tving Stauning (A) og Viceborgmester Søren Weimann (B) indstilles til bestyrelsen.

Inge Messerschmidt (O) stillede forslag om, at Therese Hejnfelt (C) indstilles til bestyrelsen.

Tina Tving Staunings forslag blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Søren Weimann (B) og Anna Poulsen (F).

Inge Messerschmidt (O) og Niels Martin Viuff (C) undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler, at Tina Tving Stauning (A) og Søren Weimann (B) indstilles som kandidater til bestyrelsen.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Der skal udpeges ny bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land for funktionsperioden den 29. april 2023 til den 28. april 2027.

Nationalparkens bestyrelse fremover skal sammensættes af repræsentanter fra følgende myndigheder, organisationer og foreninger:

Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Frederikssund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Foreningen af Lodsejere i Nationalpark Skjoldungelandet, Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening, VisitDenmark, Dansk Ornitologisk Forening, Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Nationalparkrådet Skjoldungernes Land.

Det er bl.a. nationalparkbestyrelsens opgave at udvikle nationalparken i overensstemmelse med den gældende nationalparkplan.

I henhold til ligestillingslovens § 11, stk. 1, bør bestyrelser inden for den statslige forvaltning have en ligelig sammensætning af mænd og kvinder. Naturstyrelsen skal derfor bede Frederikssund Kommune om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til bestyrelsen, jf. § 12, stk. 2. Kravet om at indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat kan, i dette tilfælde, kun fraviges, hvis der foreligger særlige grunde, og i så fald skal der samtidig angives en begrundelse herfor, jf. § 12, stk. 4.

Hvis der ikke udpeges eller indstilles medlemmer i overensstemmelse hermed, kan ministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. kan fungere uden det eller de pågældende medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse for at fravige bestemmelsen, jf. § 12, stk. 6. Medlemmerne af bestyrelsen for nationalparken skal så vidt muligt have lokal tilknytning. Genudpegning kan, jf. nationalparklovens § 12, ske én gang, og det er således ikke muligt at genindstille den nuværende repræsentant, som er John Schmidt Andersen (V).

Miljøministeren vil på baggrund af indstillingerne udpege bestyrelsen.

På Byrådets møde 27. marts 2019, pkt. 50 blev John Schmidt Andersen (V) og Tina Tving Stauning (A) genindstillet som kandidater til bestyrelsen for Nationalpark Skjoldungernes Land. På baggrund af kommunens indstilling blev John Schmidt Andersen (V) udpeget til bestyrelsen.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen.

68Orientering om likviditet samt økonomisk status

Resume

Sagen omhandler orientering om kommunens gennemsnitlige likviditet samt økonomien for Vinge ultimo februar 2023. Gennemsnittet for de seneste 12 måneders likviditet udgør 358,3 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden. Derudover orienteres om aktuel økonomisk status ligeledes pr. ultimo februar.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Når en kommunes likviditet skal vurderes, ses der derfor ofte på gennemsnittet de seneste 12 måneder - den såkaldte kassekreditregel. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Formålet med at have likviditet af en vis størrelse er, udover at overholde kassekreditreglen, at kunne klare den daglige drift. En god likviditet skal også kunne udgøre en buffer til finansiering af evt. uforudsete udgifter, indtil de nødvendige kompenserende tilpasninger af budgettet er implementeret. Frederikssund Kommune har vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 125 mio. kr.

Gennemsnittet for marts 2022 til februar 2023 udgør 358,3 mio. kr. Likviditetsmålet om et gennemsnit på 125 mio. kr. er indfriet i hele budgetperioden.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 28. februar 2023, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 28. februar 2023: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 358,3 mio. kr. pr. 28. februar 2023.

Bilag

69Meddelelser

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) orienterede fra et møde med LAG Fjordlandet og Region Hovedstaden.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

Sagsfremstilling

 • Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Bilag

70Beslutning om solidarisk garanti for lån til etablering af anlæg til CO2-fangst (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-3 blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (I), Niels Martin Viuff (C), Kirsten Weiland (N), Morten Skovgaard (V), John Schmidt Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Søren Weimann (B) og Anna Poulsen (F).

Inge Messerschimdt (O) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Oplæg fra dagens temamøde vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

71Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

72Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

73Drøftelse af den videre undersøgelse vedrørende nogle ejendomme (Lukket punkt)

Åben beslutning

Sagen udsat.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

74Beslutning om frigivelse af midler til indkøb og etablering af elektroniske låse og alarm- og nødkaldssystem i 2023 (Lukket punkt)

Åben beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Rasmus Petersen (Ø).

75Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der er trykket "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er underskrevet.