Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningsudvalgets møde den 23. august 2023

Rytterskolen, St. Rørbæk, Skolelodden 1, 3600 Frederikssund kl. 17.00

Referat
Fold alle punkter

31Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

32Orientering om folkeoplysningsområdets økonomi

Resume

Udvalget orienteres om folkeoplysningsområdets økonomi pr. 23. august 2023

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Administrationen giver en status på folkeoplysningsområdets økonomi pr. 23. august 2023. Den aktuelle økonomioversigt præsenteres på mødet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

33Beslutning om godkendelse af Musashi Kampsportscenter som folkeoplysende forening

Resume

Musashi Kampsportscenter ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening. Udvalget skal med denne sag træffe beslutning om deres godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Musashi Kampsportscenter godkendes som folkeoplysende forening.

Beslutning

Godkendt med de faldende bemærkninger.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Musashi kampsportscenter ansøger om at blive godkendt som folkeoplysende forening.

Foreningens formål er et tilbyde forskellige former for kampsport til alle interesserede.

De ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening, og få mulighed for at modtage aktivitets- og lokaletilskud. De har tidligere fungeret i privat regi, men ejerne ønskede ikke at fortsætte. Derfor er der nedsat en bestyrelse, der i stedet der skal drive det som en forening.

Foreningen har afholdt stiftende generalforsamling d. 4/7-23. De har på nuværende tidspunkt 86 medlemmer, hvoraf 62 er børn og unge under 25 år. Administrationen har gennemgået vedtægterne, og vurderer at de lever op til kravene som beskrevet i folkeoplysningsloven og tilhørende bekendtgørelse.

Foreningen lejer sig ind i lokaler i Slangerup, der er indrettet til deres aktiviteter med bl.a. sandsække, måtter og træningsmaskiner. De er blevet gjort bekendte med, at de ikke er sikret lokaletilskud på denne lokation, såfremt der kan anvises andet egnet lokale.

Musashi Kampsportscenters vedtægter samt referat af stiftende generalforsamling er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med foreningen om deres forpligtelser som folkeoplysende forening, samt de muligheder de har for modtagelse af tilskud.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

34Beslutning om tilskud til internationalt samarbejde til Shaolin Kung Fu Klub

Resume

Shaolin Kung Fu Klub ansøger folkeoplysningsudvalgets pulje for internationalt samarbejde. De søger om 30.000 kr. til deltagelse i et internationalt stævne i Holland.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om Shaolin Kung Fu Klubs ansøgning til puljen for internationalt samarbejde

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Shaolin Kung Fu Klub ansøger folkeoplysningsudvalgets pulje for internationalt samarbejde, til deltagelse i et internationalt stævne i Holland. De ansøger om 30.000 kr., der skal dække rejseomkostninger til og fra Holland, deltagergebyr til stævnet og overnatning. Klubben deltog i stævnet 7. - 8. juli 2023.

Shaolin Kung Fu klub ønsker at give deres medlemmer mulighed for at afprøve deres evner internationalt og uden for klubben. Der afholdes ikke Kung Fu stævner i Danmark, hvorfor klubben rejser udenlands for at deltage i stævner. Klubben ønsker at repræsentere Danmark internationalt, og skabe forbindelser til andre europæiske Kung Fu klubber med henblik på at finde venskabsklubber til fremtidigt samarbejde.

Udgifterne i forbindelse med stævnet, blev finansieret gennem egenbetaling fra deltagere og forældre.

Klubben fik 3 medaljer med hjem, hvoraf den ene var af guld. De har ligeledes skabt kontakt til en Hollandsk klub.

Klubben har ligeledes søgt Sportgoodsfonden om støtte til turen. De fik afslag på ansøgningen.

Ansøgningen til internationalt samarbejde, afsluttende regnskab og beskrivelse er vedlagt som bilag.

Administrationen har modtaget Shaolin Kung Fu Klubs årsregnskab for 2022. Foreningen har en egenkapital på 45. 585 kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

35Beslutning om tilskud fra initiativpuljen til IF1864 Frederikssund Skytteforening

Resume

IF1864 Frederikssund Skytteforening ansøger folkeoplysningsudvalgets initiativpulje, til opstart af projektet Run and Shoot. De søger om 15.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om IF1864 Frederikssund Skytteforenings ansøgning til initiativpuljen

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

IF1864 Frederikssund Skytteforening ansøger om 15.000 kr. fra initiativpuljen til opstart af projektet Run and Shoot. Foreningen har selv udviklet projektet, som skal være et årligt tilbagevendende event.

Foreningen har foruden initiativpuljen søgt flere fonde, og har modtaget 10.000 kr. fra Nordea Fonden. Foreningen estimerer, at projektet sammenlagt koster 75.000 at opstarte. Det gennemføres dog uanset hvor mange midler projektet tildeles.

Run and shoot er en model med inspiration fra skiskydning, hvor deltagerne både løber, skyder med riffel og skyder med bue. Midlerne fra initiativpuljen skal dække indkøb af nødvendigt udstyr som pile og skiver.

Deltagerne til Run and shoot betaler et deltagergebyr pr. hold til foreningen. Foreningen ønsker på sigt, at indtægterne fra Run and Shoot eventet kan være med til at forbedre klubbens faciliteter og derved tiltrække flere medlemmer.

Administrationen har modtaget IF1864 Frederikssund Skytteforenings årsregnskab for 2022. Foreningen har en egenkapital på 153.135 kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

36Beslutning om tilskud fra initiativpuljen til HK73

Resume

HK73 ansøger folkeoplysningsudvalgets initiativpulje i forbindelse med deres afholdelse af håndboldskole og -camp. De søger om 15.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om HK73s ansøgning til initiativpuljen

Beslutning

Ansøgning afvist, idet den ikke falder indenfor puljens kriterier.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

HK73 søger om 15.000 kr. fra initiativpuljen i forbindelse med deres afholdelse af 4 dages håndboldskole med overnatning samt 2,5 dags håndboldcamp.

Midlerne fra initiativpuljen skal dække udgifterne til at deltagerne kan tage en ven med til de sociale arrangementer der afholdes i forbindelse med håndboldskolen og håndboldcampen. Disse aktiviteter kan være ekskursioner, foredrag eller andre tiltag som gør at programmet ikke kun indeholder håndboldrelaterede aktiviteter.

Foreningen ønsker at invitere deltagernes venner med til de sociale arrangementer, med en forhåbning om, at de på sigt vil melde sig ind. Derudover ønsker de at give børn uden for foreningslivet mulighed for at få gode oplevelser sammen med deres venner.

Foreningen har tidligere afholdt håndboldskole og håndboldcamp. Det er dog et nyt tiltag, at ekskursioner er en del af programmet, og at deltagerne har mulighed for at invitere venner med på disse.

Håndboldskolen over 4 dage blev afholdt i starten af sommerferien, hvor ca. 60 børn deltog. Flere børn havde også venner med til de planlagte ekskursioner.

Håndboldcampen var planlagt til afholdelse en weekend i august, men er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Foruden initiativpuljen har foreningen søgt flere fonde, og modtaget 10.000 kr. fra Spar Nord Fonden.

Administrationen har modtaget HK73's årsregnskab for 2022. Foreningen har en egenkapital på 779.064 kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

37Beslutning om tilskud fra initiativpuljen til A6 Slangerup svømmeklub

Resume

A6 Slangerup Svømmeklub ansøger folkeoplysningsudvalgets initiativpulje i forbindelse med deres afholdelse af Ocean Rescue Camp på Marbæk Strand i august 2023. De søger om 12.490 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om A6 Slangerup Svømmeklubs ansøgning til initiativpuljen

Beslutning

Ansøgning godkendt.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

A6 Slangerup Svømmeklub søger initiativpuljen om 12.490 kr. i forbindelse med deres afholdelse af Ocean Rescue Camp på Marbæk Strand. Ocean Rescue Camp er et tilbud til børn og unge, der gerne vil lære om kystlivredning og førstehjælp, og udfordres i vandaktiviteter der ikke er i en svømmehal. Campen er et samarbejde med DGI og afholdes over 4 dage på Marbæk Strand i august 2023.

A6 Slangerup Svømmeklub ansøger om midler fra initiativpuljen, til at dække udgifter forbundet med uddannelse af deres instruktører til kystlivreddere, så de kan varetage undervisningen på campen. Derudover søger de om midler til nedsættelse af deltagerbetalingen.

Det er første gang at foreningen afholder Ocean Rescue Camp. De har indgået et samarbejd med naturvejlederne i Frederikssund kommune samt Ungdomsskolen, som begge lægger vejen forbi campen.

Administrationen har modtaget A6 Slangerup svømmeklubs årsregnskab for 2022. Foreningen har en egenkapital på 972.735 kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

38Beslutning om tilskud fra initiativpuljen til DDS - Ege Division

Resume

DDS - Ege Division ansøger folkeoplysningsudvalgets initiativpulje i forbindelse med afholdelse af deres senior- og lederdøgn med kursus i bl.a. naturformidling. De søger om 10.000 kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der træffes beslutning om ansøgningen til initiativpuljen fra DDS - Ege Division

Beslutning

Ansøgning afvist, idet den ikke falder indenfor puljens kriterier.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Alice Linning pga. inhabilitet.

Sagsfremstilling

DDS - Ege Division søger initiativpuljen om 10.000 kr. i forbindelse med afholdelse af deres senior- og lederdøgn d. 23-24 september 2023. Senior- og lederdøgnet afholdes på Skovskolen, hvor ledere og seniorer på tværs af divisionens 12 spejdergrupper mødes til et døgn med fokus på læring og netværksdannelse.

Foreningen har indgået et samarbejde med Skovskolen, der ejes og drives af Københavns Universitet, om det faglige indhold af senior- og lederdøgnet. Deltagerne vil få større viden om og i naturen, metoder til naturformidling samt kendskab til arter, træer, buske, urter, svampe og bær. Viden, aktiviteter og metoder som de vil bringe med hjem i deres spejdergrupper. Deltagerne vil selv indsamle ingredienser til deres aftensmåltid, og overnatter i Skovskolens udendørs faciliteter.

Foreningen har modtaget 20.000 kr. i tilskud fra Friluftsrådets Lokalforeningspulje. Tilskuddet er med udgangspunkt i 50 deltagere, og kan blive mindre hvis der er færre der deltager.

Foreningen har udarbejdet 2 budgetter, med udgangspunkt i henholdsvis 25 og 50 deltagere (bilag). Ansøgning og beskrivelse er ligeledes vedlagt sagen.

Administrationen har modtaget DDS - Ege Divisions årsregnskab for 2022. De har en egenkapital på 146.500 kr.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

39Beslutning om foreningsrepræsentant til projektudvalg om det gode borgerforløb

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne sag udpege en foreningsrepræsentant til at deltage i projektudvalget om det gode borgerforløb.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Der udpeges en foreningsrepræsentant til projektudvalget om det gode borgerforløb

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vælger Alice Linning - næstformand for Folkeoplysningsudvalget - som foreningsrepræsentant til projektudvalget.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg for det gode borgerforløb. Hver dag kommer der mange henvendelse til administrationen, og det er byrådets ønske at enhver henvendelse og ethvert forløb foregår med den bedst mulige dialog og samarbejde.

Udvalgets opgaver er blandt andet, at sætte fokus på mødet mellem kommunen og borgere, erhvervsliv og foreninger.

Udvalget starter arbejdet i oktober 2023 og afslutter oktober 2024.

Foreningsrepræsentanten skal udpeges inden 18. - 19. september 2023, hvor resten af udvalget nedsættes.

Rasmus Petersen (Ø) er formand for udvalget, der udover foreningsrepræsentanten, består af byrådsmedlemmer, borgere og repræsentanter fra erhvervslivet og administrationen.

Nærmere beskrivelse af udvalget og opgaverne findes i det vedtagende kommissorium (bilag).

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

40Beslutning om idræts- og lederprisarrangement 2024

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne sag beslutte datoen og de overordnede rammer for idræts- og lederprisarrangement 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Datoen for afholdelse af idræts- og lederprisarrangementet fastsættes
 2. Træffe beslutning om de overordnede rammer for arrangementet
 3. Den vedlagte procesplan for indstillinger godkendes

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Datoen fastsættes til tirsdag 27. februar 2024.

Indstillingspunkt 2: Arrangementet afholdes i 2024 i Skibby, og der uddeles 4 priser. Deltagerne bydes på spisning, og der bookes en oplægsholder. Musikskolen inviteres til at levere et musikalsk indslag.

Indstillingspunkt 3: Godkendt.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Idræts- og lederpris arrangementet er en årlig begivenhed, hvor der uddeles priser og anerkendelser til kommunens frivillige og udøvere.

Udvalget drøftede og evaluerede d. 22 marts 2023 idræts- og lederprisarrangementet der blev afholdt i februar 2023. Med afsæt i denne evaluering indstiller administrationen at arrangementet i 2024, i de overordnede rammer fastholder samme form som sidste år. Det vil sige, at deltagerne inviteres til spisning, og der inviteres en oplægsholder til at holde et oplæg for deltagerne.

I følge retningslinjerne skal idræts- og lederprisarrangementet afholdes i uge 9. Det har tidligere været planlagt til tirsdag i uge 9, hvorfor en mulig dato er for arrangementet vil være 27. februar 2024.

Oplæg til procesplan for indstillinger og udvælgelse er vedlagt som bilag. Med udgangspunkt i udvalgets evaluering, fremrykkes muligheden for at lave indstillinger, så denne finder sted i slutningen af 2023. Udvalget beslutter nominerede og anerkendelse på deres møde i januar 2024.

Inddragelse

Alle folkeoplysende foreninger kan indstille til priser og anerkendelser.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

41Beslutning om godkendelse af retningslinjer for aktivitetstilskud

Resume

Folkeoplysningsudvalget skal med denne sag træffe beslutning om anbefaling af godkendelse af nye retningslinjer for aktivitetstilskud over for Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget over for Unge, fritid og idræt anbefaler, at:

 1. Godkende retningslinjerne for aktivitetstilskuddet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge om aktivitetstilskud til deres aktiviteter for børn og unge under 25 år. Aktivitetstilskuddet består at to dele. 1) et medlemstilskud der udbetales med udgangspunkt i antal medlemmer under 25 år, og 2) et aktivitetstilskud der udbetales på baggrund af ansøgning fra foreningerne med dokumenterede udgifter til uddannelse, stævner/lejre, træner- og lederløn, materialer og andre aktiviteter.

I efteråret 2022 blev der i Folkeoplysningsudvalget igangsat en proces om at udarbejde nye retningslinjer for aktivitetstilskuddet. Formålet med de nye retningslinjer er, at gøre tilskudsreglerne mere simple, gøre fordelingen mere gennemskuelig og gøre administrationen af tilskudsansøgning nemmere for foreningerne.

I forbindelse hermed blev der i samarbejde med Frederikssund Idrætsråd, Børne- og ungdomsorganisationernes samråd og administrationen nedsat en følgegruppe, der skulle bidrage til udarbejdelsen af de nye retningslinjer. Følgegruppen har ved tre workshops drøftet formål og principper med at revidere aktivitetstilskuddet. Ved disse workshops er der blevet præsenteret forskellige scenarier og konsekvensberegninger for at illustrere effekten af ændrede regler.

Følgegruppen blev enige om at anbefale at forfølge principperne i en model, der indeholder et medlems- og uddannelsestilskud. Med denne model hæves medlemstilskuddet for at understøtte incitamentet til at fastholde og arbejde for flere medlemmer. Samtidig fastholdes en pulje øremærket til uddannelsestilskud, svarende til 20 % af det samlede beløb der afsættes til aktivitetstilskud.

Med de nye retningslinjer bortfalder muligheden for at søge om tilskud til stævner og lejrture, træner- og instruktørløn, materialer og andre aktiviteter.

Det vil dog fortsat være muligt at søge om tilskud til stævner og lejrture gennem folkeoplysningsudvalget pulje til lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 14. juni 2023, at sende retningslinjerne i høring i de tre samråd, samt at retningslinjerne træder i kraft 1. januar 2024. Dette betyder, at første udbetaling af tilskud efter de nye retningslinjer vil finde sted i februar 2025.

Inddragelse

Frederikssund Idrætsråd og Børne- og ungdomsorganisationernes samråd har været inddraget i hele processen, sammen med følgegruppen der består af udvalgte foreningsrepræsentanter. Alle har bidraget til at udforme retningslinjerne.

Retningslinjerne har været sendt i høring i Frederikssund Idrætsråd, Børne- og ungdomsorganisationernes samråd og Kulturrådet i Frederikssund, der alle er positive overfor processen og resultatet af arbejdet. Høringssvarene og oplæg til de nye retningslinjer er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

42Beslutning om tilbageløbsmidler fra aftenskolerne 2022

Resume

Aftenskolerne har aflagt regnskab for 2022, og folkeoplysningsudvalget skal med denne sag beslutte, hvordan de overskydende midler (tilbageløbsmidler) skal fordeles.

Indstilling

Administrationen indstiller til folkeoplysningsudvalget, at:

 1. Tilbageløbsmidlerne fordeles

Beslutning

Godkendt.

Revideret bilag udleveret på mødet. Bilaget vedlægges referatet.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

Aftenskolerne har aflagt regnskab for tilskud modtaget i 2022. I den forbindelse har nogle af aftenskolerne haft færre lønudgifter end forventet, hvilket betyder en regulering og tilbagebetaling af tilskudsmidlerne.

Samtidig har andre aftenskoler haft flere lønudgifter end forventet, og dermed giver det dem mulighed for at modtage et større tilskud end det oprindelige tilskudstilsagn for 2022.

Der er i alt 68.296 kr., som skal tilbagebetales og fordeles.

Tilbageløbsmidlerne fordeles jf. retningslinjerne for tilskud til voksenundervisning, forholdsmæssigt mellem de aftenskoler, der iht. deres aflagte regnskab, ville have haft mulighed for mere i tilskud i tilskudsåret pga. øgede lønudgifter.

En oversigt over aftenskolernes regnskab, med udkast til fordeling af tilbageløbsmidlerne, er vedlagt som bilag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

43Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Michael Stehr

Stig Jensen, Tommy Fritzen deltog som suppleant

Gitte Stagis, Erik Zangenberg deltog som suppleant

Sagsfremstilling

- Aktiv Fritid er husstandsomdelt i uge 32

- Invitation til deltagelse i aktivitetsdag hos Slangerup motorcross klub

44Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.