Frederikssund Kommunes logo

Byrådets møde den 29. maj 2024

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

Fold alle punkter

74Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Der blev stillet spørgsmål til trafikken i Sundbylille og muligt hotel ved Kalvø. Endvidere blev der afleveret underskrifter imod et DSB værksted syd for sydbyen.

Sagsfremstilling

Formål og rammer for Byrådets spørgetid i Frederikssund Kommune

Formål med spørgetiden

Formålet med Byrådets spørgetid er, at give borgerne mulighed for at få svar på spørgsmål af almen interesse om kommunale forhold. Der kan ikke stilles spørgsmål til personsager.

Spørgsmål, der ikke anses for at være af generel interesse og dermed ikke er egnet til besvarelse i et offentligt møde, vil blive besvaret af administrationen, og svaret sendes direkte til borgeren.

Byrådets møder er offentlige og livestreames. Dette gælder også spørgetiden.

Hvordan og hvornår afvikles spørgetiden

Byrådets spørgetid afvikles umiddelbart før Byrådets ordinære møder. Spørgetiden er højst 30 minutter.

I spørgetiden besvares de skriftlige spørgsmål først.

Hvis der er så mange spørgsmål, at de ikke kan besvares inden for spørgetiden, udsættes de sidst indkomne spørgsmål til næste spørgetid.

Er der ingen spørgsmål, eller bruges spørgetiden ikke helt, så begynder forhandlingerne om sagerne på dagsordenen. Når de politiske forhandlinger er begyndt, slutter spørgetiden.

Spørgsmål til Byrådet kan stilles af enhver borger i Frederikssund Kommune. Den der stiller spørgsmålet skal være til stede i byrådssalen. Borgmesteren afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Borgmesteren kan afvise spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form mindre end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

Spørgetiden suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver byrådsperiode. Der er ikke spørgetid forud for møder, hvor forslag til kommunens årsbudget behandles.

Præcisering omkring spørgsmålene

1. Spørgsmål kan stilles skriftligt forud for Byrådets møde, så spørgeren kan være sikker på at få et fyldestgørende svar. Spørgsmål kan også stilles mundtligt på selve mødet.

Skriftlige spørgsmål skal være modtaget på Rådhuset senest 8 dage før det byrådsmøde, hvor det ønskes besvaret. Spørgeren kan indsende spørgsmål via en formular på hjemmesiden, hvor der samtidig gives samtykke til, at spørgsmålet må offentliggøres.

2. Spørgsmål kan også sendes til: Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Skriv på kuverten ”Til Byrådets spørgetid”. Der skal oplyses navn og adresse. Hvis spørgeren har brug for hjælp til formulering og nedskrivning af spørgsmålet, kan spørgeren henvende

sig på et af kommunens folkebiblioteker og få hjælp.

3. Det er Borgmesteren, der læser de skriftlige spørgsmål op, inden de besvares. Spørgeren får dernæst mulighed for kort at uddybe spørgsmålet.

4. Spørgeren kan også møde op i spørgetiden og stille sit spørgsmål mundtligt, når Borgmesteren giver spørgeren taletid. Inden spørgsmålet stilles, skal oplyses navn og adresse. Det er ikke sikkert, at spørgeren kan få svar på spørgsmålet med det samme, hvis noget skal undersøges nærmere – og spørgeren vil i så fald i stedet modtage et skriftligt svar fra administrationen efterfølgende.

5. Alle spørgsmål skal være korte og må normalt kun tage 1 minut at stille og 2 minutter at besvare. Herudover kan gives tid til kort replik og duplik.

6. Hver spørger kan højst stille 2 spørgsmål på et møde.

7. Spørgsmål skal være formuleret i en ordentlig tone, må ikke omtale navngivne medarbejdere eller have karakter af at være chikanerende, injurierende eller racistiske.

8. Spørgsmål vedrørende punkter der er optaget på dagsordenen på det pågældende møde, besvares under sagens behandling.

9. Har spørgeren stillet et spørgsmål til Byrådet, skal spørgeren være til stede ved besvarelsen, ellers bliver spørgsmålet ikke besvaret.

10. Spørgsmål, der er stillet skriftlig, vil – sammen med svaret – blive offentliggjort på kommunens hjemmeside efter Byrådets møde. Der er link hertil i referatet.

11. Spørgetiden ledes af Borgmesteren, der også afgør eventuelle tvivlsspørgsmål om reglerne for spørgetiden.

75Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Jonas Brandt (C) var indkaldt som stedfortræder for Niels Martin Viuff (C), der havde meldt forfald.

Der blev stillet spørgsmål fra Michael Tøgersen (I) til Jesper Wittenburgs (A) habilitet i pkt. 89. Byrådet var enig i, at Jesper Wittenburg (A) ikke var inhabil og derfor kan deltage ved behandlingen af pkt. 89.

Der var enighed om at behandle pkt. 85 efter pkt. 76.

Godkendt.

76Beslutning om kommende § 17 stk. 4 udvalg

Resume

Med denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet beslutte emner for to kommende § 17 stk. 4 udvalg.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende nedsættelse af to § 17 stk. 4 udvalg med følgende emner:

1. Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskab.

2. Grøn omstilling og bedre biodiversitet gennem omlægning af arealer.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 98:

Anne Sofie Uhrskov (V) stillede ændringsforslag til indstillingspunkt. 1: "Venstre stiller forslag om at vi vælger emne 4. Børn og Unges trivsel i stedet for indstillingens punkt. 1 Skuldelev - sammen om udvikling gennem fællesskaber.

For: Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Inge Messerschmidt (O).

Imod: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B).

Undlod: Niels Martin Viuff (C), Kirsten Weiland (N), Michael Tøgersen (I).

Forslaget blev dermed forkastet.

Indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C).

Undlod: Anne Sofie Uhrskov (V) Morten Skovgaard (V), Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N).

Indstillingspunkt 1 blev herefter anbefalet.

Niels Martin Viuff (C) stillede ændringsforslag til indstillingspunkt 2: Hvordan understøtter vi frivilligheden?

For: Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O), Michael Tøgersen (I).

Imod: Morten Skovgaard (V), Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø).

Undlod: Kirsten Weiland (N), Anne Sofie Uhrskov (V).

Forslaget blev dermed forkastet.

Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Søren Weimann (B), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø).

Imod: Niels Martin Viuff (C), Inge Messerschmidt (O).

Undlod: Michael Tøgersen (I), Kirsten Weiland (N).

Indstillingspunkt 2 blev herefter anbefalet.

Beslutning

Michael Tøgersen (I) fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 1: "Hvordan får vi flere erhvervsuddannelser til Frederikssund Kommune samt får flere unge til at vælge dem efter grundskolen ?"

Forslaget blev sat til afstemning.

For: Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (I), Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Therese Hejnfelt (C), Jonas Brandt (C).

Imod: Tinas Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B).

Undlod: Kirsten Weiland (N), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Jens Jørgensen (V).

Forslaget blev herefter forkastet.

Indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning.

For: Tinas Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Inge Messerschmidt (O).

Imod: John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Jens Jepsen (V), Maibritt Møller Nielsen (D), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (I), Jonas Brandt (C), Therese Hejnfelt (C).

Undlod: Kirsten Weiland (N).

Indstillingspunkt 1 blev herefter godkendt.

Anne Sofie Uhrskov (V) fremsatte følgende mindretalsudtalelse: Venstre stemmer imod indstillingspunkt 1, idet vi ønsker at der arbejdes med Børn og Unges trivsel.

I, D og C fremsatte følgende mindretalsudtalelse: Vi mener, Skuldelev som skabelon for andre landsbyer er irrelevant og uanvendeligt.

Maibritt Møller Nielsen (D) fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingspunkt 2:

"Nye Borgerlige vil stille ændringsforslag om, at indstillingens punkt 2 ændres til, at der i udvalget skal arbejdes med, at fremme frivilligheden i kommunen samt gøre det mere attraktivt, at være frivillig samt belyse, indenfor hvilke områder, det vil give stor værdi, at udbrede frivilligheden".

Forslaget blev sat til afstemning:

For: Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (I), Therese Hejnfelt (C), Jonas Brandt (C).

Imod: Tinas Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B).

Undlod: John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Jens Jørgensen (V), Kirsten Weiland (N).

Forslaget blev herefter forkastet.

Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning.

For: Tinas Tving Stauning (A), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Lars Jepsen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V).

Imod: Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (I), Therese Hejnfelt (C), Jonas Brandt (C).

Undlod: Kirsten Weiland (N), Jens Jørgensen (V).

Forslaget blev herfter godkendt.

Maibritt Møller Nielsen (D) fremsatte følgende mindretalsudtalelse, som blev støttet af I, O og C: "Nye Borgerlige stemmer imod indstillingen, idet vi mener at der i stedet for skal være fokus på hvordan vi kan støtte kommunens frivillige og foreningslivet samt gøre det mere attraktivt at være frivillig. Der bliver brug for mange frivillige i fremtiden."

Sagsfremstilling

Byrådets partier og lister har i forbindelse med konstitueringen besluttet, at der skal arbejdes med fire § 17 stk. 4 udvalg i den nuværende byrådsperiode.

Byrådet nedsatte i 2023 følgende to § 17 stk. 4 udvalg, som er i gang med deres arbejde:

- Frederikssund Bymidte (afsluttes med udgangen af september 2024).

- Det gode borgerforløb. (afsluttes med udgangen af oktober 2024).

Gruppeformandskredsen har drøftet igangsættelsen af to yderligere udvalg, der påbegynder deres arbejde i takt med, at de to igangværende udvalgs arbejde er afsluttet. Drøftelserne i gruppeformandskredsen har taget udgangspunkt i forslag fra partierne og listerne i Byrådet. Vedlagt er et bilag med oversigt over forslag til § 17 stk. 4 udvalg, der har været drøftet i gruppeformandskredsen på møde den 25. april 2024.

Kort rammesætning af § 17 stk. 4 udvalg

Et § 17 stk. 4 udvalg er et midlertidigt udvalg, der arbejder inden for rammerne af en politisk vedtaget opgavebeskrivelse i form af et kommissorium. Udvalgets arbejde har karakter af at være rådgivende eller forberedende. Udvalget har ingen egentlig beslutningskompetence, men skal ses som et supplement til de stående udvalg og Byrådets arbejde. Et § 17, stk. 4 udvalg refererer til ét af de stående udvalg eller Økonomiudvalget.

Efter at udvalget har afleveret deres arbejdet til Byrådet, nedlægges udvalget. I henhold til konstitueringsaftalen er det aftalt, at det enkelte § 17, stk. 4 udvalg max. kan arbejde i op til 1 1/2 år alt afhængig af den konkrete opgave.

Arbejdsformen er typisk undersøgende og ideudviklende. Nogle § 17, stk. 4 udvalg er velegnede til at arbejde med konkrete problemer/opgaver eller komplekse opgaver, der går på tværs af udvalgsstrukturen. Det kan samtidig være et godt forum til at udvikle kommunen sammen med borgere, brugere, erhvervsliv, eksperter, foreninger m.m.

Kommissorier til kommende § 17 stk. 4 udvalg

Byrådet godkendte på mødet 29. marts 2023 en skabelon til kommissorier for § 17 stk. 4 udvalg. Med udgangspunkt i den godkendte skabelon vil administrationen udarbejde forslag til kommissorier for de to kommende udvalg, når Byrådet har besluttet nedsættelsen heraf. Forslag til kommissorier forelægges efterfølgende til godkendelse for Byrådet.

Inddragelse

I forbindelse med godkendelsen af kommissorierne for de to kommende § 17, stk. 4 udvalg vil Byrådet tage stilling til, hvilke interessenter (borgere, repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, administration m.fl.) der skal indgå i og bidrage til udvalgenes arbejde.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

77Beslutning om samlet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Resume

I nærværende sag gives en prognose for det samlede forventede forbrug i 2024 sammenholdt med det korrigerede budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Indstilling

Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

 1. Der gives en tillægsbevilling på -0,7 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 27,0 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på overførselsudgifterne.
 3. Der gives en tillægsbevilling på -5,0 mio. kr. svarende til en forventet merindtægt på den centrale refusionsordning.
 4. Der gives en tillægsbevilling på -13,3 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne.
 5. Der gives en tillægsbevilling på -21,9 mio. kr. svarende til en forventet merindtægt på tilskud og udligning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 94:

Indstillingspunkt 1-5 anbefales, idet Økonomiudvalget anmoder administrationen om til 2. budgetopfølgning pr. 31. juli 2024 at fremlægge en plan med henblik på at sikre en udnyttelse af anlægsrammen, såfremt der er et mindreforbrug.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Skole, klub og SFO, Børn, familier og forebyggelse, Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Omsorg og ældre, Job, erhverv og kultur, Plan og teknik samt Klima, natur og energi.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet underskud på 77,5 mio. kr. i 2024, hvilket er en forværring på 17,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Forværringen dækker over en række modsatrettede bevægelser:

 • Øgede indtægter fra tilskud og udligning på 21,9 mio. kr., der primært kan henføres til, at reduktionen af kommunens bloktilskud vedrørende overførselsudgifter forventes at blive mindre end tidligere skønnet.
 • Øgede overførselsudgifter på 27,0 mio. kr., hvoraf de 22,0 mio. kr. skyldes øgede udgifter på beskæftigelsesområdet, der skal ses i sammenhæng med ovenstående bullet.
 • Øgede bruttoanlægsudgifter på 13,9 mio. kr.
 • Øgede indtægter på 5,0 mio. kr. fra den centrale refusionsordning.
 • Øgede bruttoanlægsindtægter på 6,3 mio. kr.
 • Øgede anlægsudgifter på forsyningen (ikke underlagt anlægsramme) på 9,4 mio. kr.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede serviceudgifter på 0,7 mio. kr. Herefter udgør de forventede serviceudgifter 2.513,2 mio. kr. svarende til kommunens serviceramme.

Et resultat, der imidlertid dækker over et betydeligt budgetpres på de specialiserede områder og ældreområdet, hvortil der i nærværende budgetopfølgning altså anvises konkret finansiering.

Det understreges i den forbindelse, at der er tale om tidlige prognoser, som er forbundet med usikkerhed, og der må forventes et fortsat udgiftspres udover de i nærværende budgetopfølgning indstillede og finansierede tillægsbevillinger.

Derfor arbejdes der fortsat med en række initiativer på de berørte områder med henblik på at sikre, at yderligere budgetpres kan finansieres indenfor eksisterende rammer. På trods heraf vurderes det nødvendigt, at der frem mod årets anden budgetopfølgning udarbejdes et økonomisk beredskab til finansiering af eventuelle udfordringer, der ikke kan håndteres indenfor eksisterende rammer.

Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 27,0 mio. kr., der primært kan henføres til beskæftigelsesområdet.

Den centrale refusionsordning

Budgetopfølgningen giver anledning en stigning i de forventede indtægter på 5,0 mio. kr., der alene kan henføres til familieområdet og skal ses i sammenhæng med de stigende udgifter til anbringelser på området.

Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning en reduktion i de forventede udgifter på 13,3 mio. kr., der skyldes ændret periodisering på en række anlægsprojekter, herunder vedrørende Vinge og Maritimt center. Herefter udgør de forventede udgifter 170,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til kommunens anlægsramme. Udviklingen på anlægsområdet vil blive fulgt tæt frem mod næste budgetopfølgning med henblik på at skabe balance mellem forventede udgifter og anlægsramme.

Tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 21,9 mio. kr.

I bilag 1 gives en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater.

Opfølgning på budgetaftale 2024-2027 - politiske ændringsforslag

Af bilag 2 fremgår en samlet status på implementering af politiske ændringsforslag vedtaget med budget 2024-2027. En status, der viser, at ud af i alt 81 ændringsforslag, er de 57 implementeret, mens 24 endnu ikke er implementeret. Af disse 24 er der ét ændringsforslag, der ikke forventes implementeret fuldt ud som forudsat i budgetaftalen. Der er tale om "Opkrævning af byggesagsgebyr" under Plan og teknik. De bevillingsmæssige konsekvenser heraf - tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. - er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 giver anledning til indstilling af en samlet tillægsbevilling på -13,9 mio. kr. Herefter forventes et underskud på 77,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 17,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til serviceudgifter giver budgetopfølgningen anledning til forventet balance mellem udgifter og serviceramme.

I forhold til bruttoanlægsudgifter giver budgetopfølgningen anledning til et forventet merforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til anlægsrammen. En udfordring, der søges håndteret frem mod budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Bilag

78Beslutning om forsøgsordning med borgerforslag i Frederikssund Kommune

Resume

På Økonomiudvalgets møde 17. april 2024 drøftede udvalget forslag om forsøgsordning med borgerdrevne forslag. I nærværende sag skal udvalget træffe beslutning om rammerne for en forsøgsordning med borgerforslag, herunder aldersgruppe, antal nødvendige stemmer for, at forslaget behandles, procedure og rammerne for forsøgsordningen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

 1. At aldersgruppen, der kan stille og støtte borgerforslag, er 15 år og derover.
 2. At antal støttere, der skal til for, at et borgerforslag behandles politisk, er 300.
 3. Forløb og rammer for, hvordan forslag oprettes, og hvad de skal (og ikke kan) indeholde for at blive behandlet politisk.
 4. CitizenLab som platform.
 5. Tids- og procesplan for igangsætning og evaluering af forsøgsordning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 109:

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) fremsatte følgende forslag: Økonomiudvalgets anbefaling godkendes med de faldne bemærkninger samt med den tilføjelse, at borgerforslag forelægges Byrådet inden fagudvalgsbehandling. Forslaget blev sat til afstemning.

For: Tina Tving Stauning (A) Jesper Wittenburg (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I) Charlotte Drue (I), Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Therese Hejnfelt (C), Jonas Brandt (C ), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Jens Jørgensen (V).

Imod: Kenneth Jensen (A).

Forslaget blev vedtaget.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde 17. april 2024 drøftede udvalget forslag om forsøgsordning med borgerdrevne forslag i Frederikssund Kommune. På baggrund af disse drøftelser skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvilken forsøgsordning for borgerdrevne forslag, der skal indstilles til Byrådet.

Målgruppe: Hvem kan stille og støtte forslag

Der er lagt et forskelligt niveau i forhold til, hvem der kan stille og støtte forslag i de kommuner, der har en ordning med borgerdrevne forslag. Aldersgrænsen for, hvem der kan stille og støtte forslag varierer fra kommune til kommune fra mellem 15-18 år. Endelig er det i enkelte kommuner stemmeberettigede, der tages udgangspunkt i. I bilag 1 fremgår aldersgrænsen for de kommunale borgerforslag. Fordelen ved, at unge fra 15-17 år også kan stille og støtte forslag er, at det kan øge den demokratiske deltagelse blandt unge og give en formel kanal til forslag fra blandt andet Ungerådet og det fælles elevråd.

Det anbefales, at aldersgrænsen for at stille og støtte borgerforslag i Frederikssund Kommune er 15 år, så ordningen kan understøtte demokratisk deltagelse blandt kommunens unge.

Antal støttere: Hvor mange skal der til for, at et forslag behandles politisk

I de kommuner, der har en ordning med borgerdrevne forslag, er der stor variation i det nødvendige antal støttere for, at et borgerforslag bliver behandlet politisk (se bilag 1). Nogle kommuner har sat grænsen for det nødvendige antal stemmer ned efter erfaringer med, at meget få forslag fik nok støttere til at blive behandlet politisk. Herudover er der generelt set meget få borgerforslag, der opnår stemmer nok til at blive behandlet politisk.

I Økonomiudvalgets drøftelse blev der taget udgangspunkt i et spænd mellem 150-500 stemmer for, at et borgerforslag kunne behandles politisk. Administrationen anbefaler, at niveauet lægges et sted midt i det spænd, så det nødvendige antal støttere ligger på 300. Ved udgangen af forsøgsordningen kan der herefter tages stilling til, om antallet bør sættes op eller ned.

Rammer: Hvad skal forslag indeholde for at blive behandlet politisk og proces for borgerforslag

Et borgerforslag kan handle om alt det, som Byrådet i Frederikssund Kommune kan beslutte. Et forslag vil blive politisk behandlet af politikerne i Byrådet, hvis det har en hovedstiller, opfylder kriterierne for borgerforslag og opnår støtte fra det fastsatte antal nødvendige støttere. Erfaringen fra andre kommuner med borgerforslag er, at hovedparten af forslagene er på det tekniske område.

For at forslaget kan blive behandlet politisk, skal det opfylde en række kriterier. Forslaget vil blive afvist, hvis det:

 • Ikke ligger inden for Byrådets kompetence (eksempelvis national lovgivning).
 • Er i strid med eller ikke kan gennemføres inden for gældende love og regler (fx den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagtsreglerne).
 • Angår sager eller afgørelser, der er blevet behandlet tidligere i indeværende byrådsperiode på Byrådets møder (med mindre, at der foreligger nye afgørende oplysninger).
 • Er usaglig, chikanerende, diskriminerende eller injurierende.
 • Er skrevet på et andet sprog end dansk.
 • Indeholder oplysninger om enkeltpersoners private (herunder økonomiske) forhold, medmindre der er tale om oplysninger, der har været gengivet i massemedier.
 • Udstiller navngivne eller på anden måde identificerbare enkeltpersoner, herunder offentligt ansatte, på urimelig måde.
 • Af andre grunde end de nævnte klart falder uden for hensigten med ordningen.

Det foreslås i øvrigt, at behandlingen af borgerforslag følger den normale beslutningsproces med fagudvalgsbehandling inden endelig behandling i Byrådet. Endvidere foreslås det, at behandlingen af borgerforslag - på linje med spørgetiden - suspenderes i de sidste 4 ordinære møder i hver Byrådsperiode.

CitizenLab som platform og budget

Frederikssund Kommune anvender i dag platformen CitizenLab, som har udviklet løsninger til borgerforslag til flere danske kommuner. Fordelen ved at bruge CtizenLab som platform er, at vi allerede har et abonnement. Herudover har CitizenLab erfaring med at lave sider til borgerforslag i flere danske kommuner. Ved at bruge platformen vil vi endvidere kunne booste kendskabet til og brugen af ”Vi Skaber Frederikssund”. Platformen lever op til reglerne for tilgængelighed samt Datatilsynets retningslinjer for cookiedeklarering (ePrivacy).

Etablering af en løsning til borgerforslag vil være forbundet med en samlet udgift på 150.000 i prøveperioden. 116.000 er omkostningen for et års abonnement til platformen, der kan understøtte borgerforslag, mens der skal laves en engangsinvestering på 34.100 for at tilknytte MitID.

Proces for igangsættelse og evaluering af forsøgsordning med borgerforslag

Når der er truffet beslutning om rammen for borgerforslag i kommunen, vil næste fase være at udvikle og teste den webbaserede løsning til borgerforslag. Der skal tages en indledende dialog med bl.a. leverandøren. Der er en del andre web-projekter i gang, så en løsning forventes først at ville være klar på den anden side af sommerferien. Endelig skal der laves en strategi for, hvordan vi lancerer platformen og kommunikerer til kommunens borgere om den kommende forsøgsordning med borgerdrevne forslag. Det gælder særligt i forhold til de unge ved blandt andet at kommunikere det ud til skoler, elevernes fællesråd, m.fl.

Den foreslåede tids- og procesplan er derfor:

 • 3 kvartal 2024: Kommunikation af borgerforslag til borgere
 • 4. kvartal 2024: Lancering af borgerforslag
 • 4. kvartal 2025: Evaluering af forsøgsordningen (1 år efter igangsættelse)

Efter evalueringen vil Økonomiudvalget modtage en sag med anbefalinger til, om forsøgsordningen bør fortsættes og eventuelle ændringer af rammerne for borgerforslag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i Budget 2024 afsat allerede 214.000 kr. til borgerinddragelse via indkøb af et IT-system, hvormed nærværende sag med udgifter på 150.000 kr. ikke kræver yderligere bevillinger. Ordningen kan således køre et år, hvorefter Byrådet, efter en evaluering af forsøg med borgerforslag, vil skulle afsætte nye midler, såfremt man ønsker en permanent ordning.

Bilag

79Beslutning om videre proces for salg og leje af Tiny House –og parcelhusgrunde i Vinge

Resume

Med afsæt i den tidligere besluttede 8-punktsplan for udviklingen af Vinge og løbende politiske godkendelser, orienteres Økonomiudvalget og Byrådet ved denne sag omkring status på salg af parcelhusgrunde og salg/leje af Tiny House grunde. Ligeledes indstilles beslutning om lejeperiode for Tiny Houses og videre proces for at sikre mulighed for at realisere yderligere Tiny Houses i Vinge.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:

 1. Godkende uopsigelig lejeperiode på 30 år for grundlejekontrakt til 9 Tiny House parceller og tildele administrationen beføjelse til at indgå lejeaftaler med de enkelte lejere.
 2. Godkende at administrationen undersøger muligheden for et område i Vinge til flere Tiny Houses

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 99:

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik SKov Christensen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod: Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C).

Indstillingspunkt 2 blev dermed anbefalet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning.

For stemte alle byrådsmedlemmer.

Indstillingen blev herefter godkendt.

Indstillingspunkt 2 blev sat til afstemning.

For: John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Jens Jørgensen (V), Tina Tving Stauning (A) Jesper Wittenburg (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (I)

Undlod: Maibritt Møller Nielsen (D), Therese Hejnfeldt (C), Jonas Brandt (C), Inge Messerschmidt (O).

Indstillingspunkt 2 blev herefter godkendt.

Inge Messerschmidt (O) fremsatte følgende forslag som et nyt punkt 3: "Skal der ske nye tiltag - som de foreslåede Tiny houses eller andet - efter den indfriede 8-punktsplan bør det ske efter ny generel drøftelse i byrådet.". Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte alle byrådsmedlemmer.

Forslaget blev herefter vedtaget.

Sagsfremstilling

Status på salg og leje af parceller

Der er stor interesse for realisering af boliger i det sydlige Vinge. På nuværende tidspunkt er der indgået købsaftale for alle Tiny House parcellerne, samt reserveret til alle udlejningsparcellerne. Ligeledes er der indgået købsaftale for 17 parceller og 11 parcelhusgrunde er reserverede. Til sagen er vedlagt kortbilag, der viser hvilke parceller, der er solgt/udlejet.

Det skal understreges, at alle købsaftaler først betragtes som endelige handler, når køberne får adgang til grunden og har foretaget geotekniske undersøgelser, hvilket sker til efteråret 2024.

Status på byggemodning

Der har været en del forsinkelse på opstart af byggemodning grundet en række fund i forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser samt afventning og koordinering af forsyningsselskabernes ledninger. Der er nu indgået aftale med entreprenør og byggemodningen starter op medio maj. Det forventes, at områdets interne veje og matrikler tager form i løbet af sommeren, og der skabes gradvis adgang til parcellerne, så mulige byggestarter kan ske i efteråret 2024.

Lejeaftale for Tiny Houses

Der er udarbejdet en standard grundlejeaftale for de 9 parceller til Tiny Houses i den østlige del af området, som udsendes til lejere i forlængelse af denne sag. For at sikre finansieringsmuligheder for lejerne til deres bolig, har administrationen foreslået en uopsigelig lejeperiode på 30 år. Det betyder, at kommunen i den uopsigelige periode ikke har råderet over parcellerne, og kan endvidere ikke opsige lejernes kontrakter, medmindre lejerne misligholder kontrakterne.

Administrationen beder i øvrigt om beføjelse til, at lejeaftalerne kan indgås med de enkelte lejere på vegne af Frederikssund Kommune.

Ved denne sag skal Økonomiudvalget overfor Byrådet godkende den angivne uopsigelige lejeperiode og tildele administrationen beføjelse til at indgå lejeaftalerne med de enkelte lejere.

Videre proces for realisering af flere Tiny Houses i Vinge

Interessen har været særlig stor for at realisere Tiny Houses i Vinge, og i forbindelse med salg/leje er der flere borgere, som ikke fik mulighed for at realisere deres drøm om et Tiny House i området. Derfor anbefales det at fremme muligheden for flere Tiny Houses i Vinge. Følgende anbefales for at sikre realisering af flere Tiny Houses:

 • Igangsætte arbejdet med at udpege et område i Vinge til realisering af flere Tiny Houses (og gerne suppleret af øvrige boligformer for at sikre høj bymæssig variation). Det vil forudsætte, at der udarbejdes lokalplan for det givne område og der vil efterfølgende fremlægges politisk sag med igangsættelse af planarbejdet.

Inddragelse

Der afholdes løbende orienteringsmøder og åbent hus i forbindelse med salgsprocessen af parcellerne. Der vil blive indkaldt til informationsmøde, når byggemodningen af området er igangsat. Sideløbende arbejdes der for at indgå aftale med selvbyggere af Tiny Houses om etablering af arbejdende værksted i forbindelse med Vinge Gror, hvor formidling og bygningsmæssige erfaringer kan udveksles.

Økonomi

Det er umiddelbart ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag, idet salgsindtægter først kan optages i det kommunale budget, når der foreligger en bindende salgsaftale.

Det oplyses, at handlerne kan betragtes som endelige, når køberne får adgang til grunden og har foretaget geotekniske undersøgelser, hvilket forventes at ske til efteråret 2024. Når dette er sket, vil der kunne afsættes de forventede indtægtsbevillinger, hvor den politiske behandling vil ske som en del af årets to sidste budgetopfølgninger.

Indtægter og udgifter forbundet med udlejning af Tiny House grundene vil blive ligeledes indgå i samme behandling samt blive medtaget som en del af arbejdet med budget 2025 - 2028.

Bilag

80Beslutning om renoveringsstøtte til helhedsplan i afd. Kirkegade, Frederikssund Boligselskab

Resume

KAB har fremsendt ansøgninger vedlagt helhedsplan for støttede og ustøttede arbejder vedrørende renoveringer, byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger for afdeling Kirkegade under Frederikssund Boligselskab. Landsbyggefonden har ekstraordinært på forhånd givet tilsagn til renoveringsstøtte til afdelingen under forudsætning af, at kommunens godkendelse og støttetilsagn til helhedsplanen foreligger senest 31. maj 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler at:

 1. Indstille og videresende skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til Landsbyggefonden med henblik på Landsbyggefondens endelige tilsagn.
 2. Godkende, at der ydes tilsagn på grundlag af skema A til renovering af 7 ungdomsboliger med en anskaffelsessum på i alt 4,496 mio. kr., herunder løbende refusion af ydelsesstøtte til staten samt underskudsdækning for fremtidig drift.
 3. Godkende, at administrationen kan godkende skema B for henholdsvis renoveringsstøttesagen fra Landsbyggefonden og renoveringsstøttesagen vedrørende ungdomsboliger, såfremt disse ikke indeholder overskridelser i forhold til skema A. Byggeregnskaberne og det endelige garantikrav forelægges for Byrådet.
 4. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttet lån på 18,329 mio. kr. og ustøttede lån på 9,865 mio. kr. til familieboligerne, samt støttet lån på 4,102 mio. kr. til ungdomsboligerne.
 5. Godkende, at kommunen påtager sig de opgjorte garantiforpligtelser på maksimalt 18,329 mio. kr. for familieboligerne (50 % regaranti fra LBF) og på 4,102 mio. kr. for ungdomsboligerne.
 6. Godkende de ansøgte fravigelser/præciseringer til AB 18.
 7. Indstille til Landsbyggefondens godkendelse, at der, under forudsætning af at Landsbyggefonden anbefaler det, ikke sker indbetaling til egen dispositionsfond ved låneudløb (udamortiserede lån).

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 100:

Indtillingspunkt 1-7 anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen og Landsbyggefonden

KAB har på vegne af Frederikssund Boligselskab for afdeling Kirkegade udarbejdet en helhedsplan, jævnfør bilag 1. KAB har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A for støttede og ustøttede sager vedrørende renoveringer, byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger. Det bemærkes, at de viste illustrationer i helhedsplanen ikke nødvendigvis er udtryk for de faktiske materialevalg.

Boligorganisationen, Landsbyggefonden og kommunen har gennem de seneste år været i omfattende dialog vedr. udarbejdelse og finansiering af en helhedsplan for afdelingen. Landsbyggefonden har nu ekstraordinært, på baggrund af særlige, midlertidige bestemmelser i gældende regulativer, givet tilsagn til renoveringsstøtte (skema A) til afdelingen, inden kommunen har godkendt helhedsplanen. Landsbyggefondens tilsagn er dog betinget af kommunens godkendelse og bortfalder i tilfælde af, at en sådan ikke opnås senest den 31. maj 2024. Det er således af stor betydning for sagen, at støttetilsagn godkendes og meddeles senest denne dato.

Afdeling Kirkegade ligger i centrum af Frederikssund og består af 1 tæt-lav bebyggelse i 2 etager. Afdelingen har 30 almene boliger, heraf 23 familieboliger og 7 ungdomsboliger. Boligerne er taget i brug i 1987. I de seneste år, hvor sagen har været drøftet og behandlet i Landsbyggefonden, har taget i afdelingen været tildækket med presenning.

I forbindelse med gennemførelse af forundersøgelser til helhedsplanen er der konstateret en række byggeskader (opretning), som det er nødvendigt at udbedre inden for en kortere horisont. Udbedring af disse byggeskader støttes af Landsbyggefonden. Da udbedring af byggeskaderne medfører omfattende indgreb i og ved klimaskærmen, er det afdelingens og boligorganisationens ønske, at udførelsen af helhedsplanen kommer hele vejen rundt således, at også bygningsdele som facader, nye vinduer og døre, nye brugsvandsledninger samt vandmålere, der ikke rammes direkte af udbedring af byggeskader, oprettes. Hovedparten af denne gruppe arbejder indgår i helhedsplanen som ustøttede arbejder og finansieres bl.a. ved låneoptag og eventuel huslejestigning.

Derudover består helhedsplanen bl.a. af nedrivning af separat placeret kælder med varmecentral og vaskeri, etablering af ny varmecentral og fællesvaskeri på terræn, etablering af skure samt belægninger og opholdsarealer. Som tryghedsskabende element etableres der ny terrænbelysning på udearealerne.

Der er således udarbejdet en helhedsplan, hvis formål blandt andet er at sikre udbedring af byggetekniske problemer og opdatering af relevante bygningsdele. Landsbyggefondens ordninger lægger op til, at der indarbejdes grønne tiltag, og der er foretaget en grøn screening. Byggearbejderne gennemføres som udgangspunkt uden genhusning af lejerne. Boligorganisationen oplyser, at beboerne har godkendt arbejdernes udførelse og huslejeforhøjelsen.

Kommunens afdeling for byggesager har gennemgået og vurderet det fremsendte projekt og har på den baggrund konkluderet, at der ikke er lovmæssige hindringer for at gennemføre projektet. Det er i den forbindelse oplyst, at der er givet dispensation til at opføre udhusene og udføre ombygningen som ansøgt. Bygherren vil i øvrigt skulle søge byggetilladelse i det omfang, det er påkrævet. For de 7 ungdomsboliger i afdelingen gælder en særlig renoveringsstøtteordning, der ikke er omfattet af Landsbyggefondens renoveringsstøttesag, se nærmere nedenfor.

Skema A-ansøgninger for renoveringsstøtte og ustøttede arbejder (familieboligerne)

Boligorganisationen har fremsendt skema A mv. vedrørende renoveringsarbejder for henholdsvis 18,329 mio. kr. med støttede lån og 11,715 mio. kr. med ustøttede lån mv. Kommunen har vedrørende de påtænkte renoveringsarbejder modtaget en finansieringsskitse fra Landsbyggefonden. Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden finder at kunne yde støtte på et samlet lån på 18,329 mio. kr. til renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger. Det fremgår af boligorganisationens finansieringsbudget, at der vil være forbedrings- og opretningsarbejder for 11,715 mio. kr., der dels finansieres via ustøttede lån, dels via tilskud fra dispositionsfonden, egen trækningsret og henlæggelsesmidler.

Kommunen vil skulle påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelse af det støttebærende lån (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden). Denne garantiforpligtelse kommer maksimalt til at udgøre 18,329 mio. kr. Når byggearbejderne er udført, kan garantien opgøres endeligt. Landsbyggefonden godtgør 50 % af den endeligt beregnede garantiforpligtelse (regaranti). Boligorganisationen har oplyst, at der ikke ansøges om kommunal garantistillelse for det ustøttede lån.

Det oplyses, at gennemførelse af helhedsplanen indebærer en huslejestigning på 16,82 % for familieboligerne, således at lejen vil komme til at udgøre 1.504 kr. pr. m2 pr. år. En 3-rumsbolig på 75 m2 vil således stige fra ca. 8.050 kr. pr. måned til ca. 9.400 kr. pr. måned.

Renovering af 7 ungdomsboliger med støtte efter almenboliglovens § 100

De 7 ungdomsboliger i afdelingen har modtaget støtte før 1. juli 1986, hvilket indebærer, at disse ikke er omfattet af de almindelige muligheder for at opnå støtte fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning.

Kommunen har dog mulighed for ved denne type af boliger på vegne af staten at give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader, større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering, samt energibesparende foranstaltninger. Dette medfører en forpligtelse til at give en kommunal garanti til lånet, ydelsesstøtte til nedbringelse af huslejeudgiften (kommunen refunderer staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i lånets løbetid) samt en kommunal underskudsgaranti for ungdomsboligernes drift. Indeståelsen omfatter dog ikke underskud, som uden risiko for udlejningsvanskeligheder kan afvikles over en kortere årrække.

Den samlede anskaffelsessum for arbejderne for ungdomsboligerne udgør ifølge det fremsendte skema A 4,496 mio. kr. Anskaffelsessummen finansieres ved optagelse af støttet lån på 4,102 mio. kr. samt tilskud på 0,394 mio. kr. fra en pulje med likvidationsprovenu fra nedlæggelse af Skibby Ungdomsboliger (som godkendt af Økonomiudvalget den 22. september 2021, jævnfør sag nr. 334). Til lånet yder staten ydelsesstøtte svarende til forskellen mellem de samlede ydelser på lånet og beboernes betaling, der udgør 2,15 % p.a. af byggeudgiften + bidrag. Kommunen godtgør staten 20 % af støtten. Beboerbetalingen reguleres årligt med 75 % af stigningen i nettoprisindekset eller - hvis dette er steget mindre - lønindeks for den private sektor. Dette medfører, at den årlige ydelsesstøtte vil falde tilsvarende. Det er anslået, at den kommunale godtgørelse til staten under de nuværende markedsforhold vil udgøre ca. 30.000 kr. det første år.

Det oplyses, at huslejen for en ungdomsbolig efter helhedsplanens gennemførelse vil stige med 19,5 %, således at lejen kommer til at udgøre 1.332 kr. pr. m2. En ungdomsbolig på 28 m2 vil før renoveringen have en husleje på ca. 2.600 kr. pr. måned og en husleje efter renoveringen på ca. 3.108 kr. pr. måned.

Andre forhold

Boligorganisationen har som en del af sagen ansøgt kommunen om godkendelse af forskellige fravigelser fra AB 18 (Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i Bygge og Anlægsvirksomhed), jævnfør bilag 2. Kommunen kan i særlige tilfælde godkende fravigelser. Administrationen har fået gennemgået fravigelserne/præciseringerne og vurderer, at disse vil kunne godkendes, da de i den konkrete sag er velbegrundede. I denne type sager forudsættes det ofte ved Landsbyggefondens behandling af sagen, at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingen fritages for indbetaling til egen dispositionsfond, når de støttede lån i afdelingen udløber.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Den anslåede årlige ydelsesstøtte på 30.000 kr. til staten fra 2025 og frem forventes at kunne afholdes inden for eksisterende ramme, hvormed sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

81Beslutning om ekspropriation ved Hyllingeriis i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekt

Resume

Der skal træffes endelig beslutning om ekspropriation i forbindelse med etablering af kystbeskyttelse i Hyllingeriis. Beslutningen træffes efter afholdelse af åstedsforretning samt høring af protokoller og erstatningsforslag hos grundejerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Klima, natur og energi over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Beslutte at ekspropriere rettigheder til etablering og sikring af kystbeskyttelsesanlæg angivet på ekspropriationsplanen (bilag 1) i medfør af kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 1
 2. Beslutte at ekspropriere rettigheder til sikring af eksisterende spildevandsledning i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58.

Historik

Beslutning fra Klima, natur og energi, 14. maj 2024, pkt. 40:

Anbefales.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 101:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kystbeskyttelse ved Hyllingeriis

Byrådet besluttede 25. oktober 2023 at give tilladelse til et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse for sommerhusområdet Hyllingeriis, nordøst for Skibby. Projektet omfatter blandt andet etablering af jorddige, spunsvæg, grøfter og pumpebrønde på private arealer. Anlæggene skal beskytte 182 sommerhuse og byggegrunde mod oversvømmelse. For at sikre råderetten over de arealer, der er nødvendige for realisering af projektet, besluttede Byrådet den 27. april 2022 at igangsætte en ekspropriationsproces efter kystbeskyttelseslovens § 6 for de berørte 15 ejendomme, hvor anlæggene placeres. Arealerne er angivet på ekspropriationsplanen (bilag 1). Byrådet udpegede samtidig byrådsmedlem Søren Weimann (B) til at deltage i åstedsforretning, hvor grundejerne blev præsenteret for ekspropriationsindgrebene på deres ejendomme.

Åstedsforretning og erstatningsforslag

Den 14. december 2023 blev der afholdt åstedsforretning i Hyllingeriis. Her gennemgik Søren Weimann, administrationen og to landinspektører sammen med grundejerne, hvilken betydning projektet og ekspropriationen vil få for hver enkelt ejendom. Ejendommene får tinglyst en servitut om den del af kystbeskyttelsesanlægget der etableres på deres grund og de restriktioner det medfører. Det pågældende areal fragår ikke ejendommene (se servitutten i bilag 2). Yderligere får de tinglyst en servitut om anvendelse af midlertidigt arbejdsareal på deres grund (se servitutten i bilag 3). Drøftelserne fra åstedsforretningen blev nedskrevet i ekspropriationsprotokollen. Protokol og erstatningsforslag blev efterfølgende sendt i 4 ugers høring hos de berørte ejere, med mulighed for godkendelse, afvisning eller yderligere bemærkninger.

Bilag 4 indeholder en samlet oversigt over de forslåede erstatningsstørrelser, samt oplysninger om hvorvidt de er godkendt af ejerne. Erstatningernes størrelse er anbefalet af de rådgivende landinspektører under hensyntagen til praksis fra projekter i andre kommuner. I forslagene gives der ikke erstatning for placering af kystbeskyttelsesanlæg på sommerhusgrunde, hvilket er i tråd med gældende praksis i henhold til vejlovens § 103. stk. 2 er, om fradrag for fordele. Administrationen har vurderet, at ejendommenes fordel ved at blive beskyttet mod oversvømmelser er større end den ulempe servitutten om anlægget medfører. Erstatningerne omfatter derfor primært permanent tab af beplantning, terrasse eller lignende, samt tab af indtægt fra landbrugsareal. Der kan forekomme yderligere erstatning, end den på forhånd aftalte, som følge af selve anlægsarbejdet. Dette er ikke omfattet af ovenstående erstatningsforslag. Det er normal praksis at erstatning herfor først opgøres når anlægsarbejderne er afsluttet, og de anvendte arealer er tilbageleveret til grundejerne.

Hovedpointerne fra åstedsforretningen, indsigelser og høringssvar er samlet i en hvidbog, vedlagt i bilag 5. Her fremgår også administrationens bemærkninger og evt. beslutninger. 10 af de 15 ejendomme har godkendt protokol og erstatningsforslag, 2 var ikke tilfredse med deres erstatningsforslag og 3 svarede ikke tilbage. Kommunen er forpligtet til at videresende de sager, hvor ejere ikke har godkendt den tilbudte erstatning, til afgørelse hos Taksationskommissionen. Den manglende godkendelse af erstatningsforslag skyldes at nogle grundejere forventer at deres ejendomsværdi forringes mere end beskyttelsen gavner, på grund af indbliksgener, tab af herlighedsværdi mm.

De ejere der endnu ikke har svaret, vil få yderligere fire ugers høring med mulighed for godkendelse i forbindelse med udsendelse af endelig ekspropriationsbeslutning, herefter vil de evt. også blive videresendt til Taksationskommissionen.

Udgifterne til ekspropriationsproces og selve erstatningssummerne indgår som en del af projektets samlede omkostninger og afholdes af Hyllingeriis Kystbeskyttelseslag efter den godkendte bidragsfordeling.

Lovgrundlag og klagemuligheder

Ekspropriation til kystbeskyttelsesprojekter sker med hjemmel i kystbeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Processen sker efter vejlovens §§ 98-102, hvor kommunalbestyrelsen indtræder som rettighedshaver. Afgørelsen om ekspropriation kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. kystbeskyttelseslovens § 18, stk. 1. Når ekspropriationsbeslutningen er truffet og meddelt, kan kommunen igangsætte anlægsarbejdet af kystbeskyttelsen på de eksproprierede arealer.

Dette gælder også for de ejendomme, hvor der ikke er enighed om erstatningens størrelse, og kommunen har sendt spørgsmålet om erstatning videre til Taksationskommissionen. Ejeren eller kommunen kan få erstatningsspørgsmålet vurderet af Overtaksationskommissionen, hvis en af parterne ikke kan acceptere Taksationskommissionens kendelse.

Sikring af spildevandsledning ved servitut

På åstedsforretningen oplyste NOVAFOS (som grundejer af lb.nr. 2), at de ifm. forberedelse til åstedsforretningen er blevet opmærksomme på, at den eksisterende spildevandsledning fra 1973, der fører renset spildevand fra rensningsanlægget til Roskilde Fjord, over ejendommen lb.nr. 1,

aldrig er blevet sikret ved servitut. NOVAFOS anmodede derfor Frederikssund Kommune om at medvirke til at sikre spildevandsledningen ved pålæg af sædvanlig beskyttelsesservitut for spildevandsledninger. Da spildevandsledningen med tilhørende deklarationsareal (2 m på hver side af ledningen) i sin helhed er beliggende i det afskårede areal af lb.nr. 1 mellem det kommende dige og ejendommens skel mod syd, har administrationen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at sikre den eksisterende spildevandsledning i forbindelse med ekspropriationsbeslutningen om kystbeskyttelsesanlægget. Se servitut om sikring af spildevandsledningen i bilag 6. Ekspropriationsbeslutning om sikring af spildevandsledningen skal træffes i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 58. Novafos afholder alle udgifter til sikring af spildevandsledningen, og servitutterne tinglyses separat.

Inddragelse

Den 14. december 2023 blev der afholdt åstedforretning hvor grundejerne havde mulighed for at fremføre bemærkninger mv. Fra den 19. januar - 16. februar 2024 havde grundejerne mulighed for at komme med indsigelser eller bemærkninger til den udarbejde protokol og erstatningsforslag. Efterfølgende har der været yderligere dialog og justering af forslag med de grundejere der ikke var tilfredse.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

82Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital

Resume

Byrådet godkendte den 28. februar 2024 en bevilling til anlæg i forbindelse med samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital. Rehabiliteringsafdelingen flyttede til stueplan medio februar 2024. Enkelte ting er fortsat ikke helt på plads, men der er fundet midlertidige løsninger, der får driften til at fungere. Etableringen af det skærmede afsnit med ni pladser er klar til at gå i gang. Administrationen indstiller til frigivelse af anlægsmidler på 951.000 kr. til samling af pladserne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Omsorg og ældre over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Frigive bruttoanlægsudgifter på 951.000 kr. til samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital.

Historik

Beslutning fra Omsorg og ældre, 2. maj 2024, pkt. 34:

Anbefalet.

Fraværende: Morten Skovgaard (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 103:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budget 2023-26 og 2024-27 at samle Rehabilitering og de midlertidige pladser i nye lokaler på Frederikssund Hospital. Formålet er at skabe bedre fysiske rammer for den rehabiliterende indsats på afdelingen, sikre en højere faglighed til at understøtte borgerne og ikke mindst en større driftsstabilitet for samtidig at sikre forbedre mulighed for budgetoverholdelse i fremtiden.

Byrådet godkendte den 28. februar 2024 en merbevilling til anlæg til samlingen af pladserne på 951.000 kr., da udgifterne ikke kunne holdes inden for de hidtidige afsatte anlægsmidler.

Samlingen sker i to trin. Første trin flytter Rehabiliteringsafdelingen ned til lokaler i stueplan, mens andet trin etablerer et skærmet afsnit med ni pladser målrettet borgere med særligt behov for rolige omgivelser.

Med samlingen realiseres den opnormering med to pladser, som Byrådet besluttede i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. Herefter har Frederikssund Kommune 31 midlertidige pladser. I 2023 var der i alt 400 ophold på Rehabilitering og de midlertidige pladser.

Første trin: Flytning af Rehabiliteringsafdelingen

Rehabiliteringsafdelingen flyttede den 13. februar 2024, men etableringen af medicinrummet og et par andre mindre ting udestår fortsat. Der er dog fundet midlertidige løsninger på de forskellige udeståender og afdelingen har været i fuld drift gennem hele flytningen.

Klargøringen af lokalerne til indflytning gik i gang i januar 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Maling af dele af afdelingen.
 • Etablering af træningssal og træningsområder.
 • Etablering af medicinrum.
 • Loftsliftskinner på de sengestuer, der mangler.

Andet trin: Samling af de midlertidige pladser og etablering af et skærmet afsnit

Klargøringen af lokalerne er klar til at gå i gang. Afsnittet forventes at stå klar medio 2024. Istandsættelsen indebærer bl.a.:

 • Maling af afsnittet.
 • Afskærmning af afsnittet, blandt andet med folie på dørene.
 • Etablering af en større spisestue med køkken.
 • Etablering af dagligstue med direkte adgang til udearealer.
 • Udskiftning af belysning i gang- og fællesarealer.

Inddragelse

Ledere og medarbejdere fra Rehabilitering og de midlertidige pladser har deltaget i det hidtidige arbejde og kommer ligeledes til at deltage i det fremadrettede arbejde med gennemførelsen af samlingen.

Høringssvar fra Seniorrådet:

Seniorrådet kan tilslutte sig ønsket om at frigive midler til færdiggørelse af etablering af midlertidige pladser til rehabilitering på Frederikssund Hospital.

31 midlertidige pladser synes imidlertid at være et meget begrænset antal i forhold til, at der i 2023 var 400 ophold på Rehabilitering og de midlertidige pladser.

Seniorrådet må derfor udtrykke ønske om mulighed for at etablere yderligere pladser, hvis der skulle vise sig behov herfor.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 1,351 mio. kr. til projekt samling af Rehabilitering og de midlertidige pladser på Frederikssund Hospital. I nærværende sag søges 951.000 kr. frigivet til projektet.

83Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til ny tandklinik på Frederikssund Hospital

Resume

I forlængelse af budgetaftalen for 2024 søges om frigivelse af de resterende afsatte anlægsmidler i 2024 til etableringen af ny tandklinik på Frederikssund Hospital. Sagen skal ses i forlængelse af sag i Byrådet den 20. december 2023, hvor en mindre del af de afsatte anlægsudgifter blev frigivet. Midlerne søges frigivet med henblik på at sikre fremdrift i projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Social og sundhed overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der frigives bruttoanlægsudgifter i 2024 på 8,0 mio. kr. til etablering af ny tandklinik på Frederikssund Hospital.

Historik

Beslutning fra Social og sundhed, 2. maj 2024, pkt. 34:

Anbefales.

Fraværende: Anne Sofie Uhrskov (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 104:

Anbefales.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte på deres møde den 26. april 2023 et rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på samlet 13,981 mio. kr. til etablering af ny tandklinik på Frederikssund Hospital, hvoraf de 1,400 mio. kr. blev frigivet med det samme. Byrådet frigav på deres møde den 20. december 2023 yderligere 4,580 mio. kr. I nærværende sag søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler svarende til 8,000 mio. kr. Der søges om en frigivelse af midler for at sikre den nødvendige fremdrift i projektet.

Frederikssund Kommune har fået tilsagn om puljemidler på 2,800 mio. kr. fra Indenrigs – og Sundhedsministeriet til indretning af tre nye tandlægeklinikrum på Frederikssund Hospital. De nye klinikrum skal anvendes til tandundersøgelse og tandbehandling for gruppen af 18-21-årige i Frederikssund Kommune. Puljemidlerne fra ministeriet skal anvendes til ombygning, indretning og inventar i relation til de tre nye klinikrum. Frederikssund Kommune forventer at modtage puljemidlerne ultimo 2024. Udvalget orienteres herom senere.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Der er i budget 2024 afsat bruttoanlægsudgifter på 12,9 mio. kr. til etablering af ny tandklinik på Frederikssund Hospital, hvoraf 8,0 mio. kr. søges frigivet i nærværende sag.

84Beslutning om godkendelse af skitseforslag samt udbudsform på etablering af børnehus i Vinge

Resume

Med Budget 2022 besluttede Byrådet, grundet den positive udvikling i Vinge, at fremrykke byggeriet af et børnehus. Med denne sag, indstiller Børn, familier og forebyggelse skitseforslag samt udbudsform til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Der vil på mødet blive givet status på byggeriet af områdeleder for dagtilbud i Frederikssund Pernille Neergaard Christoffersen, Afdelingsleder for Kommunalt Byggeri Thomas Winther og Centerchef for Ejendomme og IT Britt Christensen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børn, familier og forebyggelse over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Godkende udbudsform og skitseprojekt.

Historik

Beslutning fra Børn, familier og forebyggelse, 15. maj 2024, pkt. 43:

Godkendt.

En udbygget tids- og procesplan for den videre proces forelægges udvalget på mødet i august. Udvalget lægger i den forbindelse vægt på tæt involvering af forældrerepræsentanter, områdebestyrelse m.fl. i det videre arbejde med planlægning og indretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 105:

Indstillingen blev sat til afstemning:

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Rasmus Pedersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Niels Martin Viuff (C), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod: Inge Messerschmidt (O).

Indstillingen blev herefter anbefalet.

Beslutning

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning.

For: Therese Hejnfelt (C), Jonas Brandt (C ), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Charlotte Drue (I), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Jens Jørgensen (V), Tina Tving Stauning (A) Jesper Wittenburg (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Kenneth Jensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F)

Undlod: Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V).

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende: Maibritt Møller Nielsen (D).

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2022 besluttede Byrådet at igangsætte lokalplan og udbudsproces for et børnehus i Vinge. På baggrund af dette, blev der af Byrådet d. 30. august 2023, besluttet at næste politiske behandling vil være ved godkendelse af dispositions- eller skitseforslag, ligesom der blev frigivet midler til foranalyse.

Byggeriet af børnehuset i Vinge er i den fase, hvor kommunens bygherrerådgiver har lavet et overordnet forslag (skitseforslag) til byggeriet, hvilket nu skal politisk godkendes. Administrationen har desuden udarbejdet tidsplan, ud fra valg af hovedentreprise som entrepriseform i dette projekt jf. Byrådets beslutning 30. august 2023.

Hvis skitseforslaget og den valgte byggeform bliver godkendt, forventes det mere detaljerede projektforslag til ansøgning af de nødvendige myndighedsgodkendelser, at være klar december 2024. Derefter planlægges det, at byggeriet kan udbydes til entreprenører i april 2025, kontrakterne underskrives i juni 2025, og selve byggeriet går i gang i august 2025.

Udvalget vil blive orienteret løbende, i forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløb i henholdsvis 2025 - 2026.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

85Beslutning om muligt kommende DSB-værksted

Resume

Plan og teknik skal med denne sag drøfte perspektiverne i en mulig kommende placering af et DSB-værksted syd for Frederikssund By.

Deltager: Planlægger Nanna Kloster Kaarsholm.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Sagen drøftes.

Historik

Beslutning fra Plan og teknik, 8. maj 2024, pkt. 72:

Kirsten Weiland (N) stillede et ændringsforslag om, at sagen behandles som en beslutningssag.

Administrationen orienterede om, at sagen er sat på dagsordenen som en drøftelsessag, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V) og Michael Tøgersen (I).

Imod stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Lars Jepsen (A).

Ændringsforslaget blev godkendt.

Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Lars Jepsen (A) stemmer imod, idet de ikke kan støtte, at sagen løftes til en beslutningssag. De mener, at det rigtige er at afvente yderligere informationer i sagen, herunder administrationens vurdering af projektet og de alternative placeringer, før de jf. planen for sagens behandling træffer beslutning i juni måned 2024.

Kirsten Weiland (N) stillede et ændringsforslag om, at udvalget beslutter, at DSB anlægget ikke placeres i område 1.

Administrationen orienterede om, at sagen er sat på dagsordenen som en drøftelsessag, idet sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst.

For stemte: Kirsten Weiland (N), Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V) og Michael Tøgersen (I).

Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A) og Lars Jepsen (A) undlod at stemme.

Ændringsforslaget blev godkendt.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 106:

Borgmester Tina Tving Stauning (A) fremsatte følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalget anbefaler Plan og teknik's beslutning med den bemærkning, at der i samarbejde med DSB arbejdes videre med en mulig placering i erhvervsområdet i den nordlige del af Vinge.

For: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgersen (I), Morten Skovgaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V).

Undlod: Inge Messerschmidt (O), Niels Martin Viuff (C).

Forslaget blev anbefalet.

Beslutning

Borgmester Tina Tving Stauning (A) satte følgende til afstemning:

1. Plan og tekniks indstilling.

For stemte alle byrådsmedlemmer.

2. Der arbejdes i samarbejde med DSB videre med en mulig placering i erhvervsområdet i den nordlige del af Vinge.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) Jesper Wittenburg (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Kenneth Jensen (A), Kirsten Weiland (N), Anne-Lise Kuhre (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B).

Imod: Charlotte Drue (I), Michael Tøgersen (I), Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Therese Hejnfelt (C), Jonas Brandt (C), Jens Jørgensen (V).

Indstillingen blev godkendt.

Therese Hejnfelt (C) fremsatte følgende mindretalsudtalelse, som blev tilsluttet af O, I og D: "Vi ønsker ikke at placere DSB værksted i Frederikssund Kommune".

Sagsfremstilling

DSB undersøger i øjeblikket muligheden for at placere et værksted til reparation af fremtidens førerløse S-tog inden for hovedstadsområdet. Et af de arealer, som DSB finder egnet, er syd for Frederikssund By mellem den eksisterende S-bane og Fjordlandsvej.

DSB har på møde i byrådet den 19. marts fremlagt en projektskitse. I den efterfølgende periode har DSB arbejdet videre og fremkommer på den baggrund med et andet forslag til placering. Dette vedlagt i bilag.

Med denne sag skal Plan og teknik drøfte perspektiver i at placere et værksted i Frederikssund Kommune. Projektbeskrivelse fra DSB er vedlagt og det reviderede forslag er illustreret på side 28/29 i bilaget.

Der er indkommet spørgsmål fra Byrådet til administrationen. Spørgsmålene relaterer sig til DSBs oprindelige projekt. Spørgsmål samt svar er vedlagt som bilag til sagen.

Inddragelse

DSB afholder et borgermøde i Frederikssundshallen mandag den 6. maj kl. 19-21.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

86Orientering om status på udviklingen i Vinge

Resume

Byrådet godkendte på møde 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen i Vinge, herunder økonomiafrapportering, i slutning af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov. I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 109:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelle udviklingstendenser i Vinge

Der er fortsat fremdrift i de igangværende bolig- og erhvervsprojekter med forventning om, at der snart kommer gang i byggeriet flere steder i byen. Den globale afmætning i markedssituationen rammer dog også byudviklingen i Vinge, og derfor har flere boligprojekter været ramt af forsinkelser.

Der er fortsat en interesse i bolig- og erhvervsudviklingen i Vinge, og der pågår løbende markedsdialog for at fastholde interessen. Kommunen har deltaget i ejendomskonferencen MIPIM 2024, hvor der var stor interesse for Vinge. Der arbejdes nu videre med en aktiv opfølgende markedsdialog.

Der er store indsatser, som skal afklares og sikres i 2024 for at sikre, at den ambitiøse byudvikling fortsætter. Herunder skitseres enkelte nedslag på de indsatser, vi står overfor - dette er yderligere skitseret i det vedlagte Bilag 1 med årshjul for politiske milepæle 2024:

 • Afstemme og udvikle byens centrum med skole og landskabsbro
 • Igangsætte opførelse af parkeringshus i Vinge C
 • Etablere Vingeforeningen og igangsætte fællesskabende indsatser
 • Mobilitetsplanlægning og jord- og vandhåndteringsplanlægning
 • Styrket markedsdialog med investorer
 • Styrket branding og kommunikationsindsatser

Organisering i Vingeteamet

Der er gang i udviklingen af Vinge og derfor også et behov for en styrket organisering af Vingeteamet. Der er arbejdet med en mere selvstændig organisering af teamet, der skal sikre fremdrift og stærkere koordinering. Vingeteamet består af hhv. projektchefen, en byplanlægger og er nu blevet udvidet med en projektkoordinator, der skal sikre overblik over porteføljen og bistå med en række opgaver ift. koordinering, kommunikation og administration.

Igangværende projekter i Vinge

Der er flere bolig- og erhvervsprojekter, som er igangsat eller under planlægning i Vinge. For eksempel er der godt gang i salg og udlejning af parcelhus- og Tiny House grunde, og der er flyttet nye beboere ind i Innovators bygninger i Vinge C.

Til sagen er vedlagt Bilag 2, der nærmere gennemgår status for de igangværende bolig- og erhvervsprojekter i Vinge. Ligeledes er vedlagt Bilag 3, hvor der på et foreløbigt oversigtskort er angivet de igangværende indsatser i Vinge.

Udbud i Vinge

Der arbejdes fortsat med udbud af arealer til boligformål, som tager afsæt i tidligere politiske beslutninger. På Økonomiudvalgets møde i maj fremlægges en sag med godkendelse af udbud af offentlige arealer til boligformål.

Sikring af retning i byudvikling og udtryk i byens rum

Kvalitetsprogrammet blev godkendt i februar 2024. Kvalitetsprogrammet sætter en ambitiøs retning for de kommende indsatser i Vinge og benyttes allerede nu i de igangværende markedsdialoger.

Nu arbejdes der for at fastlægge retning for brug af karaktergivende elementer som fx byrumsinventar, så Vinge sikres et unikt og genkendeligt udtryk, både rent fysisk i byrummene og i den brede kommunikation.

Sideløbende med godkendelse af Kvalitetsprogrammet blev også principperne for den grønne struktur godkendt politisk. Som opfølgning på denne beslutning, vil der løbende blive udarbejdet oplæg til indsatser, der sikrer de gode byrum i samspil med Det Grønne Hjerte.

Børnehus og skole

Vinges første børnehus placeres i den sydlige del af Det Grønne Hjerte. I den godkendte lokalplan er der også medtaget arealer omkring Solvænget 29 (det tidligere gartneri), hvor der skabes muligheder for fællesskabsskabende funktioner og aktiviteter, der binder byens sydlige del sammen. Børnehusets skitseforslag og udbudsform skal politisk godkendes, forventeligt i maj 2024. Der arbejdes for, at børnehuset kan tages i brug i 2026.

Den overordnede planlægning for Vinge skole og de omkringliggende funktioner i den centrale del af byen er indledt i forhold til udbudsproces og sikring af skoleprofil og foranalyse ift. pædagogik og kapacitetsbehov. Der vil senere blive fremlagt politiske sager, hvor processen beskrives nærmere.

Infrastruktur

 • Belægningen på de interne boligveje i Deltakvarteret blev påbegyndt i 2. halvår 2023 og forventes færdig i løbet af 2024.
 • Vinge Boulevards videreførelse påbegyndes 1. halvår 2024.
 • P-huset lige syd for stationen udbydes i 2. kvartal og forventes påbegyndt i 2024.

Indsatser for det gode byliv

Det vurderes vigtigt at understøtte initiativer, der bidrager med bylivsværdi for nuværende og fremtidige borgere. Derfor arbejdes der på nedenstående initiativer, som tager afsæt i Vinges vision og sikrer, at konkrete ideer realiseres:

 • Der arbejdes for (i samarbejde med Novafos) at etablere et regnvandsbassin i det sydlige Vinge, som skal understøttes med rekreative elementer, så byrummet skaber oplevelsesværdi.
 • I samarbejde med øvrige kulturinstanser arbejdes der for, at arrangementer bliver afholdt i Vinge. Ligeledes laves der en Vingekalender, så arrangementer tydeliggøres for alle i området.
 • Der arbejdes for at få gang i fællesskabet i Vinge, fx ved Vinge Gror, men også ved at etablere trampestier, skiltning og aktivering af lokale ildsjæle og grupper.

Tvinsmosen

Arealerne omkring Tvinsmosen aktiveres ved:

 • Trampesti omkring mosen etableres april/maj 2024
 • Bålhytte er etableret februar 2024
 • Etablering af et supplerende vandhul, der styrker dyrelivet i Tvinsmosen
 • Såning af faunastribe maj 2024
 • Udsigtsplatform ved Tvinsmosen er etableret marts 2024. Bænke og skiltning sættes op maj 2024
 • Arrangementer for nye og nuværende beboere før og efter sommerferien

Vinge Gror, Solskrænten 29

Arealerne omkring Solskrænten 29 aktiveres ved:

 • I samarbejde med Ikano Bolig etableres midlertidig nærværs-pavillon ved Solvænget 29, som skal bidrage til at aktivere og understøtte borgerdrevne initiativer.
 • Drivhuset på ejendommen er ved at blive istandsat til brug for borgerdrevne aktiviteter. Den videre udvikling af drivhuset skal varetages af Vingeforeningen.
 • Arrangementer for nye og nuværende beboere før og efter sommerferien.
 • Vinge Gror afholder selv arbejdsdage og en sommerfest.

Indsatser for biodiversitet og natur

Vinge er en grøn by, hvor naturen spiller en stor rolle. Det er derfor vigtigt, at vi både plejer og passer på naturen. Følgende indsatser skal fremme biodiversiteten og adgangen til naturen:

 • Faunastriber etableres ved Vinge Gror, Solvænget 29 og på areal ved Gl. Slangerupvej 29. Faunastriberne understøtter biodiversitet og giver levesteder og føde til bl.a. insekter, pattedyr og fugle. Såning forventes medio maj 2024.
 • Der er igangsat en proces ift. hjemtagning af landbrugsarealer til midlertidig bynatur, der understøtter en større biodiversitet, indtil områderne skal byudvikles. Ved hjemtagning kan der søges tilskudsordninger til områderne, som sikrer den fremtidige drift. Processen fastlægges nærmere inden sommeren 2024, hvor forpagtere af arealerne skal have besked om en evt. opsigelse af forpagtningen.

Inddragelse

Der holdes løbende inddragende møder og processer, som sikrer en bred forankring af Vinges udvikling. I den forbindelse er også genoptaget de såkaldte Vinge vandringer, der finder sted i hhv. maj og september måned. Klimakassen er åbnet, og administrationen holder åbent bykontor hver torsdag mellem 15 og 17, hvor borgere og interesserede kan komme i dialog om udviklingen i Vinge.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der kan henvises til vedlagte bilag, som indeholder en status på Vinge økonomien fra 1. januar 2018 til 30. april 2024.

Bilag

87Anmodning om sag på dagsordenen om muligt kommende DSB værksted

Beslutning

Der var enighed om at tage sagen af dagsordenen, idet Charlotte Drue (I) trak sagen.

Sagsfremstilling

Charlotte Drue (SocialLiberale) har anmodet om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:

"Jeg vil gerne gøre brug af min initiativret som byrådsmedlem, for at sikre at sagen om muligt kommende DSB værksted tages op som beslutningssag på førstkommende byrådsmøde 29. maj 2024."

88Anmodning om sag på dagsorden om beslutning som f ølge af forsøgsordning med lukning af Oppe Sundbyvej

Beslutning

Plan og tekniks indsillingspunkt 1 blev sat til afstemning.

For: Tina Tving Stauning (A) Jesper Wittenburg (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Anne-Lise Kuhre (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Lars Jepsen (A), Kirsten Weiland (N), Anna Poulsen (F), Ole Frimann Hansen (F), Rasmus Petersen (Ø), Søren Weimann (B), Michael Tøgernsen (I), Charlotte Drue (I), Maibritt Møller Nielsen (D), Inge Messerschmidt (O), Therese Hejnfelt (C), Jonas Brandt (C ), Anne Sofie Uhrskov (V), Morten Skovgaard (V), Jens Jørgensen (V).

Imod: Kenneth Jensen (A).

Undlod: John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V).

Indstillingspunkt 1 blev herefter godkendt, med den bemærkning, at bilag 3 ikke er tiltrådt endeligt, da der er tale om en skitse.

Sagsfremstilling

Anne Sofie Uhrskov (V) har anmodet om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:

"Jeg vil gerne benytte mig af initiativretten og have følgende sag optaget på byrådets dagsorden.

Sag nummer 75 fra mødet i Plan og Teknik onsdag den 8. maj 2024.

Det er sagen "Beslutning som følge af forsøgsordning med lukning af Oppe Sundbyvej"

Sagen er indsat nedenfor:

Resume

Plan og teknik anmodes i denne sag om at beslutte, hvorvidt Oppe Sundbyvej i Sundbylille skal lukkes permanent, således at gennemkørende trafik ikke kan benytte Sundbylille som genvej og i stedet forblive på det overordnede statsvejnet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Oppe Sundbyvej lukkes, indtil motorvejen bliver etableret, eller
 2. Oppe Sundbyvej holdes åben.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning:

For stemte: Kirsten Weiland (N), Anne-Lise Kuhre (A) og Lars Jepsen (A).

Imod stemte: Kenneth Jensen (A), Jørgen Bech (V) og John Schmidt Andersen.

Michael Tøgersen (I) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1 bortfalder hermed og som en konsekvens heraf bortfalder indstillingspunkt 2, idet Oppe Sundbyvej dermed forbliver åben.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 6. september 2023, sag 150, at lukke Oppe Sundbyvej midlertidigt fra oktober 2023 til januar 2024.

Før den midlertidige lukning blev der afholdt et dialogmøde i Klimakassen den 20. april 2023 omhandlende trafikken i Sundbylille. Mødet var et resultat af de høringssvar, der kom i forbindelse med den offentlige høring af lokalplan 164 for erhvervsområde nord for Haldor Topsøe Park i Vinge.

Administrationen har nu evalueret trafikforholdene i Sundbylille. Administrationen har foretaget en trafiktælling på alle veje omkring Sundbylille i maj måned 2023, før forsøgslukningen, og igen i november måned 2023, under forsøgslukningen.

Resultatet af trafiktællingerne med HDT (hverdagsdøgntrafik) viste, at der på Sundbylillevej mod Frederikssund kørte 503 køretøjer før forsøgslukningen og under forsøgslukningen kørte der 739 køretøjer.

På Sundbylillevej mod Jørlunde kørte 1778 køretøjer før forsøgslukningen og 656 køretøjer under forsøgslukningen.

På Oppe Sundbyvej kørte 2189 køretøjer før forsøgslukningen og under forsøgslukningen kørte der 94 køretøjer.

På Højskolevej kørte 1004 køretøjer før forsøgslukningen og under forsøgslukningen kørte der 284 køretøjer.

I alt er 5474 køretøjer registeret på vejene før lukningen, mod 1773 køretøjer efter lukningen af Oppe Sundbyvej.

Hovedparten af køretøjerne, som kørte igennem Sundbylille før forsøgslukningen, må antages ikke at have et ærinde i Sundbylille. Ved en gennemkørsel af Sundbylille undgår bilisterne to rundkørsler og et lyskryds på statsvejen, hvilket gør ruten igennem Sundbylille, hurtigere end ad Frederikssundsvej og Hørup Skovvej, hvor der er tendens til kø i myldretiden.

Oppe Sundbyvej vil blive lukket omkring krydsningen af Sillebro Å samme sted som under forsøgsperioden.

At holde Oppe Sundbyvej åben vil medføre de samme forhold, som der var før og efter forsøgsperioden, i fremtiden vil der kun komme mere trafik igennem Sundbylille i takt med, at Vinge Nord udbygges.

En lukning af Oppe Sundbyvej kan være en løsning på de trafikale problemer, indtil etableringen af Frederikssundsmotorvejen.

Ved etableringen af Frederikssundsmotorvejen vil den bedste løsning være at åbne for Oppe Sundbyvej, da det er her Sundbylille borgerne har de mest trafiksikre muligheder for at komme til og fra Sundbylille. Ved etablering af motorvejen vil det ikke længere være muligt for trafikken på Frederikssundsvej, at benytte Sundbylille som genvej til Roskildevej og Hørup Skovvej, da det bliver etableret en bro over motorvejen mellem Frederikssund og Haldor Topsøe Park. Se bilaget med skitsen af broen over Frederikssundsmotorvejen.

Til den tid kan de trafikale forhold tale for andre løsninger såfremt borgerne stadig føler at trafikken er til gene.

Sundbylillevej vest vil blive lukket permanent i forbindelse med etableringen af Frederikssundsmotorvejen.

Inddragelse

Der er foretaget høringer af beboerne i Sundbylille. Der er ud fra deres besvarelser lavet en Hvidbog, som er vedhæftet.

Ud af 48 besvarelser fra borgerne i Sundbylille har 11 sagt nej og 1 måske til at lukke Oppe Sundbyvej.

Det vil sige, at 36 af besvarelserne er positive over for lukningen af Oppe Sundbyvej.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

89Anmodning om sag på dagsordenen vedrørende hotelbyggeri på Kalvø

Beslutning

Der var enighed om at tage sagen af dagsordenen, da Poul Erik Skov Christensen (A) trak sagen.

Sagsfremstilling

Poul Erik Skov Christensen (A) har anmodet om at få følgende optaget på byrådets dagsorden:

"Jeg vil gerne benytte mig af initiativretten, og have følgende sag optaget på byrådets dagsorden.

Sag no. 54, 3 april 2024 i Plan og teknik, og min henvendelse omhandler sagens beslutning om dispensationer for hotelbyggeriet på Kalvøen.

Mit ærinde i sagen er at formidle en bredere borgerinddragelse om eventuelle dispensationer for højder, bygningsmæssigt udtryk, beplantning m.v."

Sagen er indsat nedenfor:

Resume

Frederikssund Kommune har modtaget en dispensationsansøgning om at udbygge Kalvøvej 20, 3600 Frederikssund med en hoteltilbygning mod syd i lokalplanens byggefelt. Projektet er ansøgt med en totalhøjde, som er 2,2 meter højere end eksisterende murkrone på Restaurant Kalvø. Derudover er projektet ansøgt med facader dels muret og dels træbeklædte. I lokalplanen er totalhøjden bestemt til ikke at måtte være højere end den eksisterende bygning Restaurant Kalvø og facader skal fremtræde som muret byggeri. Plan og teknik skal med denne sag beslutte, om der skal gives dispensation til højden på hoteltilbygningen og udformningen af byggeriets facader.

Indstilling

Administrationen indstiller til Plan og teknik, at:

 1. Beslutte, hvorvidt der skal gives dispensation til at højden øges med 2,2 m over murkrone fra eksisterende Restaurant Kalvø.
 2. Beslutte, hvorvidt der skal gives dispensation til at byggeriet kun fremstår delvis muret.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

Indstillingspunkt 1 - dispensation til, at højden øges med 2,2 m over murkrone fra eksisterende Restaurant Kalvø:

For stemte: Michael Tøgersen (I) , Jørgen Bech (V), John Schmidt Andersen (V), Kenneth Jensen (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Lars Jepsen (A).

Lars Jepsen (A) stemmer imod, idet hotellet skal kunne opføres indenfor lokalplanens rammer.

Indstillingspunkt 2 - dispensation til, at byggeriet kun fremstår delvis muret:

Godkendt.

Udvalget ønsker, at udvikler går i dialog med ejerne af den omkringliggende bebyggelse ift. parkering, idet bevoksning ind mod naboerne så vidt muligt bevares.

Sagsfremstilling

Restaurant Kalvø, som ligger på et højdedrag med udsigt over fjorden mod vest, ønskes udbygget med tilhørende hotel og festsal. Der er noteret to bygninger på grunden, bygning 1 er restaurant, café og konferencecenter uden overnatning opført i 1952 og på i alt 776 m2. Bygning 2 er en 30 m2 lagerbygning opført i 1957.

Den ansøgte hotelbygning kommer til at fremstå med 2 - 3 etager mod vest og fulde 3 etager mod øst. Bygningen søges udført i rød tegl med murfremspring og øverste etage samt indgangsparti til hotel i en hvid trækonstruktion. Hotelbygning og restaurant kobles sammen med en mellembygning i glas. Byggefeltet i lokalplan 48 udnyttes fuldt ud og hotellet vil kunne rumme 69 værelser med eget bad heraf 5 handicapvenlige værelser. Udbygning af Restaurant Kalvø med 69 hotelværelser er en unik mulighed for at øge såvel ferieturismen og konferenceturismen i byen. Mange af kommunens større virksomheder efterspørger overnatningsmuligheder til deres udenlandske samarbejdspartnere.

Byggeriet opføres på baggrund af Lokalplan 48

Udbygning sker med udgangspunkt i den gældende lokalplan 48, vedlagt som bilag. Formålet med lokalplanen er at bevare det rekreative område Kalvøen som et grønt fritidsområde – bypark for Frederikssund by og sikre at Restaurant Kalvø kan udbygges med hotel- og kursusfaciliteter, på en måde der passer ind i området. Administrationen vurderer, at lokalplanens formål om at sikre et grønt fritidsområde og udbygning af hotel- og kursusfaciliteter stadig er sikret ved at hotellet bliver bygget indenfor byggefeltet og at området fortsat kan bruges som et rekreativt område for kommunens borgere.

Det fremsendte projekt om opførelse af en hoteltilbygning kræver dispensation fra følgende af lokalplanens bestemmelser:

 • § 7 stk. 2. Bebyggelsen til hotel- og kursusfaciliteter må ikke gives større højde end den eksisterende bygning, Restaurant Kalvøen.
 • § 8 stk. 2. Bygningen skal fremtræde som muret byggeri med en rød eller mørk tagbelægning af tegl, tagpap eller skifer.
 • § 7 stk. 3. Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets tilladelse i hver enkelt tilfælde.
 • § 9 stk. 2 Rydning af træer og sammenhængende beplantning må ikke finde sted uden byrådets godkendelse.

Dispensationsansøgningerne for § 7, stk. 3 og § 9, stk. 2 er af administrationen vurderet til at være af underordnet betydning, da dispensationerne er en forudsætning for byggeri inden for byggefeltet. De vil dermed blive håndteret af administrationen inden for almindelig praksis.

Dispensation fra højdebestemmelser

Det fremsendte projekt kræver en dispensation fra lokalplanen i forhold til byggeriets højde. Der søges om dispensation til at øge byggeriets højde med 2,2 meter over murkrone på eksisterende Restaurant Kalvø for at sikre tilgængelighed i bygningen samt sikre overholdelse af BR18’s nye og skærpende krav sammenholdt med BR85, som var gældende ved lokalplanens vedtagelse.

Kystdirektoratet har givet dispensation til en øget bygningshøjde på 2,2 m - J.nr. 20/04376-12. Dispensationen blev givet den 8. februar 2022 og er gældende 3 år fra udstedelsesdatoen. Kystdirektoratet bemærker, at der ikke kan forventes dispensation til projektet igen, hvis der ikke bygges inden for denne afgørelses gyldighedsperiode.

Administrationen bemærker, at dispensationen, som er meddelt fra Kystdirektoratet, ikke kan forventes at blive meddelt til projektet igen, hvis der ikke bygges inden for denne afgørelses gyldighedsperiode. Det er dermed i udgangspunktet ikke muligt for bygherre, at ansøge om at bygge højere end eksisterende murkrone på Restaurant Kalvø på et senere tidspunkt.

Administrationen anbefaler, at der gives dispensation til en øget bygningshøjde på 2,2 m for at imødekomme der skærpede krav til isolering og tilgængelighed.

Dispensation fra bygningens ydre fremtræden

Ifølge lokalplanen skal bygningen fremstå som muret byggeri. Den ydre fremtræden på den ansøgte bygning er en blanding af murværk og træbeklædning med lodret listebeklædning. Særligt markant er det, at hotellets øverste etage opføres i hvid træbeklædning, uden at murværket er ført med op.

På hotelbygningens østfacade vil det fremtidige forhold mellem tegl og træbeklædning ca. være 60/40 %. Restaurant Kalvøs facade mod øst fremstår i dag som mur og glas med hvid listebeklædning under tagudhæng.

På hotellets vestfacade vil det fremtidige forhold mellem tegl/træbeklædning ca. 50/50 %. Restaurant Kalvøs facade mod vest fremstår i dag med hvide vinduespartier, hvor vinduerne er indrammet af hvide facadeplader. Over vinduespartiet er etableret vandret listebeklædning, hvidmalet og uden fremspring. Tagudhæng er listebeklædt og hvidmalet på undersiden.

Administrationen bemærker, at lokalplanens formål bl.a. er at sikre, at Restaurant Kalvø kan udbygges med hotel- og kursusfaciliter på en måde, der passer ind i området. Tilbygningen skal dermed materiale- og udtryksmæssigt spille sammen med den eksisterende Restaurant Kalvø og den skal passes ind i det det rekreative område under hensyntagen til eksisterende træer, beplantning og stisystemer. Tilbygningens store andel af træværk i det indsendte projekt skaber ikke umiddelbart sammenhæng med Restaurant Kalvø især fra ankomstområdet mod øst. Administrationen bemærker desuden, at tilbygningen er koblet til Restaurant Kalvø ved etablering af en mellembygning i træ og glas, hvilket gør at de to bygningskroppe opleves som separate enheder. Samlet set vurderes den arkitektoniske kvalitet ikke at være høj, særligt set i lyset af den særlige beliggenhed og det store potentiale der er på Kalvøen. Administrationen anbefaler ikke, at der dispenseres til at så stor en andel af byggeriet udgøres af træ.

Inddragelse

Der vil blive udført naboorientering i det udstræk, som administrationen vurderer nødvendigt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

90Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser.

91Salg af fast ejendom (Lukket punkt)

Åben beslutning

Taget til efterretning.

92Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark. Når der trykkes "Godkendt" svarer det til at underskriftarket er godkendt.