Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo

Byggeri og anlæg på forurenede grunde

Ved byggeri eller gravearbejder på et såkaldt V1 eller V2 kortlagt areal, eller på ikke kortlagte arealer, hvor der er konstateret/konstateres jordforurening, skal der på forhånd søges tilladelse til byggeriet/gravearbejdet hos Frederikssund Kommune.

Tilladelsen er en såkaldt § 8-tilladelse efter jordforureningsloven.

Vær i øvrigt også opmærksom på reglerne om jordflytning

Hvis du planlægger at ændre anvendelsen af forurenede eller kortlagte arealer

Ændret arealanvendelse fra f.eks. erhverv til bolig på forurenede og kortlagte arealer kræver også en tilladelse fra kommunen efter jordforureningslovens § 8.

§ 8 -tilladelse

Når der gives tilladelse efter jordforureningslovens § 8, og såfremt der er særlige drikkevandsinteresser i området eller hvis arealanvendelsen ændres, er der krav om at ændringer ikke skader grundvandet eller menneskers sundhed, og at den forurenede jord ikke bliver spredt.

Inden tilladelsen gives af Frederikssund Kommune sendes den i høring hos blandt andet ansøger, Region Hovedstaden og i visse tilfælde hos embedslægen. Dette kan have betydning for den samlede sagsbehandlingstid.

Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 fremsendes til Natur og Miljø. Ansøgningsskemaet, kan benyttes. I skemaet er også en tjekliste til de oplysninger kommunen skal bruge for at kunne sagsbehandle ansøgningen. 

Hvis du opdager forurening mens du bygger eller graver

Hvis der konstateres forurening på en grund der ikke er kortlagt som forurenet, skal arbejdet stoppes og Natur og Miljø i Frederikssund Kommune skal orienteres. Arbejdet skal også stoppes og kommunen orienteres hvis der opdages anden form for forurening end den kortlagte.