Frederikssund Kommunes logo

Byggeri på forurenede grunde

Kortlægning

Ved byggeri eller gravearbejder på et V1 eller V2 kortlagt areal, eller på ikke kortlagte arealer, hvor der er konstateret/konstateres jordforurening, skal der på forhånd søges tilladelse til byggeriet/gravearbejdet hos Frederikssund Kommune.

Tilladelsen er en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven.

Hvis du planlægger at ændre anvendelsen af forurenede eller kortlagte arealer

Ændret arealanvendelse fra for eksempel erhverv til bolig på forurenede og kortlagte arealer kræver også en tilladelse fra kommunen efter jordforureningslovens § 8.

§ 8 -tilladelse

Når der gives tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis der er særlige drikkevandsinteresser i området eller hvis arealanvendelsen ændres, er der krav om at ændringer ikke skader grundvandet eller menneskers sundhed, og at den forurenede jord ikke bliver spredt.

Inden tilladelsen gives af Frederikssund Kommune sendes den i høring hos blandt andet ansøger, Region Hovedstaden og i visse tilfælde hos embedslægen. Dette kan have betydning for den samlede sagsbehandlingstid.

Gennemgå følgende tjekliste, når du skal lave din ansøgning om tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven til bygge- og anlægsarbejde eller ændret arealanvendelse på en forurenet grund.

Vejledende tjekliste til ansøgning efter Jordforureningslovens § 8

Hvis du opdager forurening mens du bygger eller graver

Konstateres der forurening på en grund, der ikke er kortlagt som forurenet, skal arbejdet stoppes og Miljø i Frederikssund Kommune skal orienteres. Arbejdet skal også stoppes og kommunen orienteres, hvis der opdages anden form for forurening end den kortlagte.