Frederikssund Kommunes logo

Jordflytning

Skal du flytte mere end 1,8 tons jord (> 1 m3) overskudsjord bort fra din ejendom, kan du være omfattet af de regler, der findes for jordflytning.

Reglerne omfatter anmeldelse af jordflytning og dokumentation for jordens forureningsgrad.

 Sådan anmelder du jordflytning

Du skal anmelde din jordflytning online via jordweb.dk

 Hvornår skal du anmelde din jordflytning

Du skal anmelde din jordflytning hvis:

 • Jorden er opgravet på en ejendom, der er områdeklassificeret
 • Jorden er forurenet
 • Jorden er opgravet på kortlagt ejendom
 • Jorden er opgravet på offentlig vej
 • Jorden flyttes bort fra et godkendt modtageanlæg

Er din jordmængde mindre end 1 m3 og jorden hverken syner eller lugter forurenet og ikke kommer fra en ejendom med kendt forurening eller er kortlagt, kan du køre jorden på genbrugsstationen uden anmeldelse.

Er der tale om større jordmængder, skal jorden bortskaffes på anden vis. Kontakt evt. en godkendt jordmodtager, en vognmand eller en entreprenør.

Du kan tjekke om jorden er fra områdeklassificeret areal eller forureningskortlagt på Frederikssund Kommunes webgis

 Hvem skal anmelde din jordflytning

Er du en af de personer, der står på nedenstående liste, skal du som minimum sikre dig, at din jordflytning er anmeldt:

 • Grundejer af ejendommen, hvor jorden er opgravet
 • Bruger af ejendommen, hvor jorden er opgravet
 • Bygherre for projektet, der giver anledning til jordflytningen
 • Den som er ansvarlig for jordflytningen (herunder entreprenør) 

 Dokumentation af jordens forureningsgrad

Jordens forureningsgrad fastlægges ved jordprøver, der for de områdeklassificerede arealer analyseres for "jordpakken", det vil sige tungmetaller (6 forskellige), PAH-forbindelser (7 forskellige) og total kulbrinter fordelt på fraktioner.  

Antallet af nødvendige jordprøver til fastlæggelse af forureningsgraden varierer:

 • Ren jord skal dokumenteres med en prøve pr 30 tons jord
 • Jord fra kortlagte ejendomme dokumenteres med en prøve pr 30 tons jord
 • Forurenet jord fra områdeklassificerede arealer eller fra offentlig vej dokumenteres med en prøve pr. 120 tons jord