Frederikssund Kommunes logo

Genanvendelse af jord og restprodukter

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse:

  • nedgraves i jorden
  • udledes eller oplægges på jorden eller
  • afledes til undergrunden

Genanvendelse af jord og restprodukter, som forureningsmæssigt overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterier (grænseværdier) samt udgør en risiko i forhold til miljøet, kræver en dispensation i forhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 - en såkaldt "§ 19-tilladelse".

I hvilke tilfælde skal der søges om § 19-tilladelse?

I alle de tilfælde, hvor lettere eller kraftigere forurenet jord ønskes genanvendt, skal der fremsendes en ansøgning med beskrivelse af projektet til Frederikssund Kommune, By og Landskab. I alle de tilfælde, hvor lettere eller kraftigere forurenet jord ønskes oplagt eller mellem-deponeret på helt bar eller delvis bar jord, skal der ligeledes fremsendes en ansøgning med beskrivelse af projektet til By og Landskab.

By og Landskab vurderer, om genanvendelse eller mellemdeponering af jorden sker på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening af jord eller grundvand, jf. ovennævnte. Endvidere vurderes det, om der er tale om genanvendelse eller bortskaffelse/deponering af lettere eller kraftigere forurenet jord.

I visse bygge- og anlægsprojekter skal der endvidere søges om tilladelse i forhold til § 8 i Lov om forurenet jord, hvis arealet ændres fra f.eks. erhverv til boligformål.

For at kunne vurdere et konkret projekt, skal ansøgningen indeholde relevante oplysninger om projektet og jorden/restproduktet, som ønskes genanvendt.

Sagsforløb

Sagsbehandlingen påbegyndes, når alle nødvendige oplysninger er modtaget. Sagsbehandlingstiden kan variere i forhold til den enkelte sag. Når sagen er behandlet fra Kommunes side, sendes et udkast til ansøger. Ansøger har herved mulighed for at kommentere udkastet, før afgørelsen træffes.


Når kommunen har truffet en afgørelse vil der være en 4 ugers frist, hvor klageberettigede personer og organisationer har mulighed for at påklage afgørelsen.

I visse tilfælde skal genanvendelse eller deponering af jord også behandles i henhold til anden lovgivning, fx planloven eller naturbeskyttelsesloven.

Særligt om anvendelse efter restproduktbekendtgørelsen

Restprodukter og jord, der overholder bestemte grænseværdier, kan uden tilladelse anvendes til en række nærmere definerede bygge- og anlægsarbejder. Jord må kun være forurenet med metaller og salte og altså ikke olieprodukter, tjærestoffer mv. Hvis anvendelsen er i overensstemmelse med Restproduktbekendtgørelsen, skal der ikke søges om en tilladelse efter § 19.

Grænseværdier samt bygge- og anlægsarbejder fremgår af bilag i Restproduktbekendtgørelsen.

Anvendelsen skal anmeldes skriftligt til By og Landskab senest 4 uger før anvendelsen.

Hvis Kommunen ikke har indvendinger mod den påtænkte anvendelse, kan anvendelsen ske uden tilladelse, såfremt øvrige nødvendige tilladelser er indhentet.

Hvis Kommunen derimod vurderer, at projektet kan medføre forurening eller risiko herfor, kan kommunen nedlægge forbud mod projektet, stille vilkår til anvendelsen eller kræve at projektet bliver udsat indtil påvirkningen af miljøet er nærmere undersøgt.