Frederikssund Kommunes logo
15. oktober 2021

Indstilling af medlemmer til Beboerklagenævn og Huslejenævn

Gældende fra 1. januar 2022 skal der udpeges nye medlemmer til Huslejenævn og Beboerklagenævn for Frederikssund og Egedal kommuner. Indstillingerne skal være Frederikssund Kommune i hænde senest den 17. november.

Beboerklagenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner

Frederikssund Byråd skal vælge ét medlem og én suppleant til Beboerklagenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner efter indstilling fra de større lejerforeninger samt ét medlem og én suppleant efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunerne.

Indstillinger sendes til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund via digital post eller almindelig post og skal være os i hænde senest onsdag den 17. november 2021.

Link til den digitale postkasse findes på Beboerklagenævnets hjemmeside.

Medlemmer og suppleanter skal:

  • Være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold og skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2 i lov om leje, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.
  • Være myndige og uberygtede.
  • Må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
  • Deres bo må ikke være under konkursbehandling.

Ophører nogen af de nævnte betingelser med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Beboerklagenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner afholder nævnsmøde én gang månedligt, undtagen i juli måned, hvor nævnet holder lukket.

Der er mødepligt til nævnets møder jf. almenlejelovens § 98 stk. 3.

Huslejenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner

Frederikssund Byråd skal vælge ét medlem og én suppleant til Huslejenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner efter indstilling fra de større udlejerforeninger samt ét medlem og én suppleant efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunerne.

Indstillinger sendes til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund via digital post eller almindelig post og skal være os i hænde senest onsdag den 17. november 2021.

Link til den digitale postkasse findes på Huslejenævnets hjemmeside.

Medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i Lejelovens § 109:

  • Være kendt med bolig- og huslejeforhold.
  • Have dansk indfødsret, være myndige og uberygtede.
  • Må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
  • Deres bo må ikke være under konkursbehandling.

Ophører nogen af de nævnte betingelser med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen.

Huslejenævnet for Frederikssund og Egedal kommuner afholder nævnsmøde én gang månedligt, undtagen i juli måned, hvor nævnet holder lukket.

For både beboerklagenævn og Huslejenævn gælder valget for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025.

Generelt om indstillingerne

Personer, der er fyldt 65 år eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket jf. § 109 stk. 3.

Opmærksomheden henledes på ligestillingslovens § 10a, stk. 1, hvorefter der skal indstilles både en mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

Foreningen/boligorganisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige grunde. Begrundelsen skal fremgå af indstillingerne.

Indstillinger sendes til Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frederikssund via digital post eller almindelig post og skal være os i hænde senest onsdag den 17. november 2021.