Frederikssund Kommunes logo

Folkeoplysningspolitik

Målsætning

Frederikssund Kommune understøtter foreningslivet, som dækker kommunen bredt såvel facilitetsmæssigt og økonomisk som praktisk for derigennem at sikre og udbygge borgernes muligheder for deltagelse i/eller organisering af aktiviteter.

Det frivillige, organiserede foreningsliv, aftenskolerne og de øvrige kulturelle, interessebetonede foreninger, spejdergrupper mm. er udtryk for borgernes engagement, hvor aktiv deltagelse, medbestemmelse og demokrati er nøglebegreber.

Foreningslivet udgør således et betydningsfuldt element i borgernes fritidsbeskæftigelse, opøvelse i demokrati og medbestemmelse og er af stor værdi for borgernes samlede livskvalitet.

Afgrænsning af aktiviteter

De folkeoplysende aktiviteter er baseret på det frivillige, demokratisk opbyggede foreningsliv, der bæres af det forpligtende fællesskab. Disse aktiviteter supplerer det øvrige foreningsliv i kommunen, f.eks. de kulturelle, humanitære, sociale, patientrettede, hobbybetonede og politiske foreninger samt andre interesseorganisationer.

De folkeoplysende aktiviteter kan indgå i samarbejde og partnerskaber med kommunale tilbud og tilbud fra det øvrige foreningsliv i kommunen.

Rammer for det folkeoplysende arbejde

Ledige offentlige lokaler, som er velegnede til formålet, stilles til rådighed for det folkeoplysende arbejde inden for kommunens grænser. Der arbejdes løbende på en forbedring og udvikling af de fysiske rammer for de folkeoplysende aktiviteter i samarbejde med de enkelte foreninger og paraplyorganisationerne (Kulturrådet i Frederikssund, Frederikssund Idrætsråd, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Frederikssund og Aftenskolernes Samråd).

Byrådet afsætter hvert år en økonomisk ramme for det folkeoplysende arbejde. De økonomiske midler fordeles til den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige, folkeoplysende foreningsliv samt udviklingsarbejde og – initiativer inden for området efter de vedtagne retningslinjer.

Retningslinjer for tilskud til voksenundervisning understøtter dels den almene undervisning og dels undervisningen på mindre hold for særlige målgrupper samt de debatskabende aktiviteter.

Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger understøtter aktiviteter for børn og unge under 25 år og prioriterer bl.a. stævne- og lejraktiviteter uden for de vante rammer i foreningen, kvalificering af de ansvarlige ledere, trænere og instruktører, foreningernes behov for anskaffelse af særlige materialer mm.

Retningslinjerne for lokaletilskud understøtter foreninger og voksenundervisning, som benytter egne og lejede lokaler. Lokalefordelingsregler sikrer en fordeling af egnede, ledige lokaler til folkeoplysende formål og fungerer med en væsentlig grad af brugerinddragelse i fordelingsprocessen.

Alle retningslinjer indgår som bilag til Folkeoplysningspolitikken og udgør en integreret del af denne.

Prioritering af indsatser og aktiviteter

Inden for den økonomiske ramme, der er afsat til de folkeoplysende aktiviteter, kan Folkeoplysningsudvalget i hvert budgetår afsætte økonomi eller puljer øremærket særlige indsatser og formål.

Aktiviteter og initiativer, der understøttes af puljer, kan have deres udspring i etablerede foreninger eller i selvorganiserede grupper, der ikke behøver være godkendt som folkeoplysende foreninger. Initiativer sat i værk på tværs af begge organiseringsformer kan også understøttes.

Samspil med øvrige politikområder

På Kultur-, fritids- og idrætsområdet supplerer Folkeoplysningspolitikken den vedtagne Fritidspolitik.

Folkeoplysningspolitikken supplerer endvidere vedtagne politikker, strategier og handleplaner på en række områder som f.eks. børn og unge, sundhed, handicap, psykiatri og flygtninge.

I tråd med de forskellige politikker, strategier og handleplaner indgår det folkeoplysende område i et samspil med andre områder i den kommunale og frivillige indsats. Dette samspil er behovs- og initiativstyret.

Brugerinddragelse

På Fritids- og Kulturområdet er der indgået samarbejdsaftaler mellem Frederikssund Kommune og de fire paraplyorganisationer: Kulturrådet i Frederikssund, Frederikssund Idrætsråd, Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationer i Frederikssund og Aftenskolernes Samråd. Samarbejdsaftalerne sikrer brugerinddragelse, dialog og høring på en række områder af interesse for paraplyorganisationernes områder.

Folkeoplysningsudvalget sikrer derudover den løbende brugerinddragelse på hele det folkeoplysende område og supplerer samarbejdsaftalerne.

Inddragelse af foreningerne gennem dialogmøder i forbindelse med lokalefordelingen er et væsentligt element i brugerinddragelsen.

I henhold til § 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven nedsættes der et Folkeoplysningsudvalg med følgende sammensætning:

Folkeoplysningsudvalget består af 7 stemmeberettigede medlemmer.

2 medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. For hvert medlem vælges 2 suppleanter.

1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra aftenskoler og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.

1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale idrætsklubber og foreninger.

1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale klubber og foreninger hvis virksomhed er af kulturel, hobbybetonet eller almennyttig karakter.

1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale uniformerede børne- og ungdomsforeninger.

1 medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicapforeninger. Såfremt der ikke findes lokale handicapforeninger - eller disse ikke ønsker at lade sig repræsentere - overgår mandatet til en repræsentant under folkeoplysningslovens kapitel 4 eller 5.

For hver af de foreningsvalgte vælges to suppleanter.

Folkeoplysningsudvalgets valgperiode følger Byrådets valgperiode.

Valgprocedure, mødefrekvens mm. fremgår af Folkeoplysningsudvalgets styrelsesvedtægt.

Udvalget har kompetence til at træffe beslutninger inden for Folkeoplysningslovens bestemmelser og den af Byrådet afsatte økonomiske ramme.

Opfølgning og tidsramme

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Folkeoplysningsudvalget kan udarbejde handleplaner som understøttelse for indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken revideres i det første år af Folkeoplysningsudvalgets valgperiode og er gældende for valgperioden. Byrådet kan dog til enhver tid tage Folkeoplysningspolitikken op til behandling.

Politikken revideres næste gang i 2025.