Frederikssund Kommunes logo

Esport Strategi 2020-2023

Indledning

Esport er en ny idrætsgren. Den tiltrækker mange børn og unge. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at det er en hurtig voksende sportsgren på landsplan i Danmark.

Esporten dyrkes som andre sportsaktiviteter. I foreningsregi er der en struktureret medlemsaktivitet med instruktør. Foreningen arrangerer – og/eller deltager i turneringer og konkurrencer, esporten kan også dyrkes som en social aktivitet (oftest kaldet gaming).

Esport strategi

En ny folkeoplysende aktivitet kan give særlige udfordringer, ikke mindst hvis de kommunale rammer og retningslinjer skal tolkes og måske revideres, i forhold til det som er særegent ved den nye idrætsgren.

I Frederikssund Kommunes Fritidspolitik står, at det skal være let at skabe aktiviteter i kommunen. Ildsjæle og foreninger anerkendes for at have en central rolle for et velfungerende lokalmiljø.

Målet med denne strategi er at understøtter Fritidspolitikken og medvirke til, at der skabes tydelighed omkring de særlige snitflader og kommunale tolkninger der kan være, når esporten skal integreres i foreningslivet.

Godkendelse som folkeoplysende forening

En esport forening kan i lighed med andre idrætsforeninger godkendes som en folkeoplysende forening, såfremt de opfylder de lovmæssige krav beskrevet i Folkeoplysningsloven.

Ansøgning af puljer

Som enhver anden godkendt folkeoplysende forening kan esports-foreninger søge kommunes puljer og modtage de lovbestemte tilskud (beskrevet i Frederikssund Kommunes retningslinjer til de enkelte tilskud).

En ny sportsgren er dog ikke altid fuldt ud sammenlignelige med andre aktiviteter. Der kan derfor være behov for at tolke, retningslinjerne i forhold til det som er særligt ved en foreningstype.

 Derfor er enkelte vilkår og tolkninger af retningslinjerne i nedenstående, specificeret af hensyn til tydelighed.

Tilskud til særlige materialer

Som en del af aktivitetstilskud til børn og unge kan foreningen søge om tilskud til afholdte udgifter til særlige materialer. Tilskud ydes til helt særlige materialer, større anskaffelser og lignende, som foreningen typisk kun anskaffer sig med mange års mellemrum eller i forbindelse med en ny og/eller særlig aktivitet i foreningen.

I esport kan særlige materialer være anskaffelse af nye computere og spilleconsoller særligt til esportsaktiviteten. Andet udstyr anses ikke for at være særlige materialer.

Tilskud til nystartede foreninger

Der er i Frederikssund ingen pulje målrettet støtte til opstart af nye foreninger. Dette gælder også for esport – selv om der er en stor økonomisk udfordring i en opstarts fase.

Dog er der mulighed for at søge Folkeoplysningsudvalgets puljer, som hvert år besluttes og fastsættes af Folkeoplysningsudvalget.

Anvisning af lokaler - lokaletilskud

En af de store udfordringer omkring esport, kan være at anvise egnede lokaler. Det er ikke muligt at udfører aktiviteten i fleksible lokaler til forskellige former for aktiviteter. Computere, gamerstole, borde etc. fylder så meget i lokalet, at det ikke er muligt at udnytte det til andre aktiviteter. Når der spilles esport, er der også brug for plads mellem spillerne, og afstand til den spillegruppe man spiller imod. Det er således en sportsgren der kræver meget plads.

Frederikssund Kommune ønsker, at esport som en ny sportsgren i kommunen integreres som en del af det øvrige foreningsliv. At der skabes gode fysiske rammer for, at denne nye sportsgren også kan styrke identitetsforståelse med fokus på de folkeoplysende foreningers klassiske værdier som eksempelvis fællesskab i foreningen. Og at foreningerne oplever sig som en del af det samlede fritidstilbud i kommunen. Der skal derfor være fokus på, om det er muligt, at tilbyde foreningerne lokalefaciliteter i bygningsfællesskaber med andre foreninger.

I Fritidspolitikken er der også sat som mål, at tilgængeligheden skal prioriteres i så mange faciliteter som muligt. Særligt når nye projekter sættes i søen, eller eksisterende skal renoveres.

Folkeskoler, efterskoler, højskoler, ungdomsuddannelser og ungdomsklubber har også fået øjnene op for mulighederne i esport – både som en sportsdisciplin eller som en social arena. Flere uddannelsessteder udbyder esport som et tilvalgsfag.

Fritidspolitikken peger også på, at når der arbejdes sammen på kryds og tværs, kommer tilbuddene ud til endnu flere borgere, og giver plads til at nye begivenheder, aktiviteter og fællesskaber kan opstå. Hvis der er ønsker om partnerskaber, samarbejde, lokalefællesskaber med skole og ungdomsintuitioner, skal dette også understøttes.

Er det ikke muligt at finde kommunale lokaler til en ny esports forening, så vil de, som øvrige godkendte folkeoplysende foreninger være berettige til at søge lokaletilskud efter gældende retningslinjer.

Kommunen stiller internet til rådighed hvis klubbens aktiviteter forgår i kommunale bygninger.

Ved større turneringer kan foreningerne foretage særbookning i de kommunale haller, som efter nærmere aftale har den fornødent kapacitet i forhold til internet og strøm.

Lokaletilskudsberegning på baggrund af aktivitetstimer

Ved den årlige tildeling af lokaletilskud til foreningerne, er antal ”aktivitetstimer” et af de parametre beregningen af tilskuddets størrelse er baseret på. For eports-foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger, er formålet esport som beskrevet i foreningens vedtægter. Opgørelsen af afholdte aktivitetstimer er derfor som i andre foreninger, og indgår på sammen måde i beregning af tilskud.

Anderledes kan det forholde sig for foreninger, der er godkendte som folkeoplysende foreninger, med et andet formål og med andre aktiviteter beskrevet i deres målsætninger. Som nævnt i indledningen, kan der være to kategorier ved indførelses af esport som en aktivitet i foreningen:

  • En struktureret medlemsaktivitet med instruktør og træning.
    Hvis medlemmer skal foretage en særlig tilmelding til denne aktivitet, og der indgår en brugerbetaling (kontingent) vil foreningen kunne medregne det som aktivitetstimer der kan indgå i beregning af tilskud.

  • Hvis esport er en tilgængelig facilitet i foreningen, som medlemmerne har adgang til efter lyst og behov, anses det for at være en social aktivitet. Timerne kan derfor ikke indgå i beregningen af aktivitetstimer. 

 Godkendt i Fritids- og Kulturudvalget den 10. september 2020.