Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 12. juni 2024

Mødelokale F1 kl. 14.00

Referat

Fold alle punkter

46Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

47Orientering om organisationsjusteringer i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Resume

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har i løbet af foråret 2024 foretaget en række organisationsjusteringer med henblik på at styrke det tværprofessionelle samarbejde på tværs af dagtilbud, skole og PPR og for bedre at kunne understøtte strategi for tidlig forebyggende indsats og program for stærkere læringsfællesskaber.

Leder af PPR Lene Maagøe deltager på mødet med et uddybende oplæg om organisationsjusteringerne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Børn, familier og forebyggelse, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget takkede for oplægget og vil gerne have en opfølgning med erfaringer mv. om et år.

Oplæg vedhæftes referatet.

Sagsfremstilling

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har i løbet af foråret 2024 foretaget en række organisationsjusteringer med henblik på at styrke det tværprofessionelle samarbejde på tværs af skole, dagtilbud og PPR ved blandt andet af gøre vilkårene for samarbejdet mere fleksible og smidige. På den måde kan PPR i højere grad bidrage til at understøtte strategi for tidlig forebyggende indsats og program for stærkere læringsfællesskaber.

Nogle af de væsentlige ændringer er:

 • Ny og tydeligere opgavefordeling mellem faggrupperne i PPR.
 • Justering af medarbejder/faggruppesammensætningen i PPR-distrikterne på baggrund af sagernes kompleksitet og antallet af sager
 • Målrettet understøttelse af den tidligere forebyggende indsats på almenområdet ved ergo- og fysioterapeuter
 • Implementering af Stime
 • Ny handleplanskabelon, som bruges både på dagtilbud og på skole, med fokus på progression i barnets/fællesskabets trivsel samt tydelig inddragelse af forældrenes og barnets perspektiver.

Inddragelse

Medarbejderne i PPR har løbende været inddraget i processen på både møder og workshops og har haft mulighed for at dele erfaringer og give input til organisationjusteringerne. Ledere og medarbejdere fra dagtilbud og skole er blevet orienteret om justeringerne og er desuden inddraget i arbejdet med at implementere den nye handleplansskabelon i deres organisationer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

48Orientering om revidering af oversigt over kommunens specialtilbud til børn og unge

Resume

Frederikssund Kommune har en række specialtilbud, der skal tilgodese børn med behov for særlig støtte i skole og dagtilbud. Specialtilbuddene og beskrivelserne heraf er samlet i ’Oversigt over specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’. Med denne sag gives en revidering af oversigt over kommunens specialtilbud samt en status for revurdering og gentænkning af specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forpligtelse til at sørge for specialtilbud til børn og unge

Det påhviler i henhold til Folkeskolelovens § 3, stk. 2 kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge med behov for støtte i mindst 9 timer ugentligt. Til det formål har Frederikssund Kommune en række specialtilbud, specialskoler, specialklasser samt specialgruppeordninger på almenskoler. Tilbuddene er rettet både mod børn i førskolealderen og elever i skolerne, og er samlet i ’Oversigt over specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet’ som bliver lagt på Frederikssund Kommunes hjemmeside inden skoleåret 2024/2025.

Det samlede behov for specialundervisning og specialpædagogisk bistand ændrer sig løbende som følge af ændringer i sammensætningen af børn og unge med specialpædagogiske støttebehov. Udbuddet af specialtilbud bliver derfor også justeret i takt hermed. Oversigten bliver af samme grund efterset minimum en gang om året af Center for Børn og Skole. ’Oversigten over specialtilbud - skoleåret 2024/2025’ er vedlagt som bilag.

Revision af ’Oversigt over specialtilbud’ i regi af Program for stærkere læringsfællesskaber

Administrationen har – som en del af Program for stærkere læringsfællesskaber – lavet en gennemskrivning af den tidligere version for ’Oversigten over specialtilbud’. Program for stærkere læringsfællesskaber er et skoleudviklingsprojekt hvor målet er at finde gode løsninger i klasserummet, i ledelse og på tværs af kommunen for at understøtte inkluderende læringsfællesskaber i folkeskolen (læs mere på Frederikssund Kommunes hjemmeside). I den omtalte gennemskrivning er der blandt andet taget udgangspunkt i en ny skabelon til beskrivelse af de enkelte skoletilbud. Arbejdet skal bidrage til at øge læsevenligheden og overblikket for både fagprofessionelle og for forældre.

Status: Revurdering og gentænkning af specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet i regi af Program for stærkere læringsfællesskaber

Som beskrevet i sag nr. 25 i marts 2024, har ovenstående revision samtidig bidraget til en kortlægning af eksisterende tilbud og organiseringsformer af specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet. Herudfra er der igangsat et udviklingsarbejde med henblik på revurdering og gentænkning af kommunens specialundervisningstilbud, med det formål at sikre at kommunens samlede tilbud i tilstrækkeligt omfang imødekommer behovet blandt eleverne. I forlængelse af dette arbejde nedsættes der i juni 2024 en arbejdsgruppe, som vil komme med scenarier for hvilke tilbud der skal være på den enkelte skole, hvilke specialundervisningstilbud der skal være på tværs af skolerne og hvilke specialundervisningstilbud vi ikke selv skal have i kommunen. Desuden gives der samtidig bud på hvilken kompetenceudvikling, der er nødvendig for at understøtte skolernes arbejde med mellemformer og elever der har specialpædagogiske behov. Arbejdsgruppen inddrager relevante lokale fagpersoner og aktører og søger viden fra andre kommuner og vil i oktober 2024 komme med en række anbefalinger.

Inddragelse

Gennemskrivningen af ’Oversigt over specialtilbud’ er sket i samarbejde med ledelsen for de forskellige specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet i Frederikssund Kommune. Revurdering og gentænkningen af kommunens specialundervisningstilbud foretages i tæt dialog og samarbejde med skoleledere og områdeledere, samt de pædagogiske ledere af de specialiserede tilbud.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

49Orientering om elevprognose 2024

Resume

Hvert år udarbejdes en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever, der forventes at være indskrevet på kommunens folkeskoler i en årrække, fordelt på skoleår. Det skal bemærkes at alle prognoser er behæftet med usikkerhed. Med nærværende sag orienteres Skole, klub og SFO om udviklingen i det forventede elevtal fra skoleåret 2024/25 til 2041/42.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tage til efterretning.

Sagsfremstilling

Generelt

Hvert år udarbejdes en elevprognose, der på baggrund af historiske data og demografiske forhold beregner, hvor mange elever, der forventes at være indskrevet på kommunens folkeskoler - herunder på de enkelte klassetrin - i en årrække, fordelt på skoleår.

Elevprognosen udarbejdes på baggrund af den befolkningsprognose, som Skole, klub og SFO fik forelagt på møde 10. april (sag 35). Befolkningsprognosen estimerer antal borgere på tværs af alle aldre, herunder de skolepligtige 6-16-årige, mens skoleprognosen gennem historiske indskrivningsmønstre og estimerede børnetal forudsiger, hvordan de 6-16 årige fordeler sig mellem skolerne. Sagens bilag indeholder årets elevprognose i detaljer.

Af prognosen fremgår det overordnet, på tværs af det samlede skoleområde, at der forventes et fald i kommunens forventede samlede elevtal til ca. 3100 elever frem mod skoleåret 2026/27. Herefter vil der forventeligt ske en stigning frem mod skoleåret 2041/42, hvor elevtallet lander på lidt over 3300 elever. I forhold til prognoserne fra sidste år, forventes færre elever end forventet i sidste års prognose, og således et lavere elevtal på lang sigt.

Opdelt på skolerne

Prognosen for udviklingen i elevtallet på hver af de fem almene folkeskoler er baseret på de nuværende skoledistriktsgrænser, samt de nuværende tendenser i søgning til skolerne.

Der forventes et støt stigende elevtal på Ådalens Skole frem til skoleåret 2041/42. Denne stigning skyldes tilvækst fra Vinge, og den vil derfor bortfalde, hvis der kommer en skole i Vinge. Fraregner man elevtilgangen fra Vinge vil elevtallet på Ådalens Skole være stabilt.

Ved prognosens udløb forventes der at være i alt 551 elever i Vinge fordelt på 356 elever i folkeskoler i Frederikssund, 139 elever i privat og efterskoler, og 55 elever i andre skoler.

Det antages at eleverne fra Vinge vil fordele sig på folkeskoler, privatskoler og øvrige skoler efter samme mønster som elever fra de øvrige distrikter.

Der forventes et faldende elevtal frem mod skoleåret 2027/28 på de øvrige fire folkeskoler. Herefter forventes det at forblive stabilt i resten af prognoseperioden.

Trekløverskolen forventes at have faldende elevtal frem til og med 2029/30, fra 663 elever i dag til 542 elever i 2029/30, hvorefter det stabiliserer sig på omkring 550 elever.

Slangerup Skole forventes at have et svagt faldende elevtal frem til 2028/2029, fra 737 elever i dag til 646 elever i 2028/29, hvorefter det stabiliserer sig på 550-560 elever i resten af perioden frem mod 2041/42.

Jægerspris Skole forventes at have et faldende elevtal frem mod 2029/30, fra 373 elever i dag til 326 elever i 2029/30, hvorefter der forventes et stabilt elevtal på 330-340 elever i hele perioden frem til år 2041/42

Fjordlandsskolen forventes at have et faldende elevtal frem til og med 2026/27, fra 596 elever i dag til 539 elever i 2026/27, hvorefter der forventes et stabilt elevtal på ca. 570 elever hele perioden frem til 2041/42.

Opdeling i alder

Opdeles elevprognosens antal elever på henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling på tværs af de fem folkeskoler, viser prognosen følgende:

Der forventes en stigning i antal elever i indskolingen frem til 2033/2034, hvorefter elevtallet forventes relativt stabilt i resten af perioden frem til 2041/42.

På mellemtrinet forventes et fald i antallet elever frem til 2025/2026, hvorefter der ses en stigning i resten af perioden frem til 2041/42.

Ligeledes forventes et fald i elevtallet i udskolingen frem til 2028/29, hvorefter der forventes en stigning i resten af perioden frem til 2041/42.

Skolestart

Elevprognosen opgør endvidere, hvor skolestartere fra hvert distrikt forventes at starte i 0. klasse. Som det fremgår af vedhæftede notat, er det på Slangerup Skole, at den største andel af elever fra eget distrikt starter (79,5 %). Dette er et fald fra sidste års andel på 82,7 %. For Ådalens Skole forventes 68,7 % af eleverne fra eget distrikt at starte på skolen, hvilket er et fald fra sidste års 71,3 %. For Fjordlandsskolen er andelen 70,2 %, hvilket er det samme som sidste år (70,7%). Mens det er Trekløverskolen (43,1 %) og Jægerspris Skole (51,5 %), at den mindste andel elever fra eget distrikt starter på skolen. Trekløverskolen havde sidste år en tilslutning på 47,9 %, mens Jægerspris Skole havde en tilslutning på 52,2 %.

Sidstnævnte skyldes hovedsageligt, at en stor andel af eleverne fra Trekløverskolen og Jægerspris Skole vælger privatskoler fremfor den kommunale skole. Der ligger privatskoler i Frederikssund by og i Jægerspris.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

50Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2023/2024

Resume

I denne sag præsenteres Unge, fritid og idræt og Skole, klub og SFO for udvalgte resultater fra Ungeprofilundersøgelsen 2023/2024. Ungeprofilundersøgelsen giver et indblik i de unges virkelighed. Resultaterne omfatter bl.a. de unges trivsel, deres brug af rusmidler, deres digitale adfærd, samt kriminalitet. På mødet vil Jacob Holm Jørgensen, leder af Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse og Line Godsk, konsulent i Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse præsentere udvalgte tendenser fra undersøgelsens resultater.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvalget fik på mødet oplyst, hvad 1 % af de unge i undersøgelsen svarer til: 7. årgang er 1 % = 3, 9 elever / 8. årgang er 1 % = 3,5 elever / 9. årgang er 1 % = 3,9 elever / Campus er 1 % = 7,3 elever.

Sagsfremstilling

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i alderen 12-30 år. Undersøgelsen har fokus på unge under uddannelse med det formål at skabe aktuel viden om disse unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation, samt at bidrage til at styrke den forebyggende indsats. I Frederikssund kommune gennemføres Ungeprofilundersøgelsen hvert andet år og besvares af elever i folkeskolens udskoling og elever på Campus (Frederikssund Gymnasium & HF og U/NORD). I alt har 49 kommuner i hele landet gennemført undersøgelsen.

Undersøgelsen består af to spørgeskemaer – et udskolingsskema henvendt til elever i 7.-9. klasse, samt et ungeskema henvendt til elever over 15 år, der er tilknyttet en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Frederikssund Kommunes ungeprofilundersøgelse er baseret på svar fra ca. 1.858 unge, hvoraf 1.131 elever fra udskolingen og 727 fra Campus (Frederikssund Gymnasium & HF og U/NORD) har deltaget i undersøgelsen. Dette giver en høj samlet svarprocent på 82,9 % i udskolingen, og 77,8 % for Campus. Det er frivilligt om de unge vil besvare spørgeskemaet, og deres svar er helt anonyme.

Undersøgelsen tager afsæt i følgende otte temaer:

 • Trivsel
 • Skole
 • Fritid
 • Sundhed
 • Digital adfærd
 • Tobak/nikotin
 • Alkohol/rusmidler
 • Kriminalitet

Ungeprofilundersøgelsen er en selvrapporteringsundersøgelse. Det betyder, at de unge selv rapporterer deres svar. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført på en given dag. Undersøgelsen giver udelukkende et øjebliksbillede af, hvordan den unge opfatter sin egen situation. Det er derfor svært at drage absolutte konklusioner ud fra tallene i Ungeprofilundersøgelsen. Ud fra resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen kan man dog pege på forskellige tendenser der er på spil hos de unge, hvilket bruges til at kvalificere samarbejdet med skolerne og ungdomsuddannelserne. Eksempler på disse tendenser vil blive præsenteret på mødet.

Ungeprofilundersøgelsen blev sidst udarbejdet i 2021/2022, og resultaterne derfra kan sammenlignes med den nye undersøgelse fra 2023/2024, hvilket kan give et billede af unges udvikling i Frederikssund Kommune. Trivsel og Kriminalitetsforebyggelse varetager denne undersøgelse. Resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen giver mulighed for at målrette lokale indsatser på baggrund af de udfordringer undersøgelsen peger på.

Der gøres opmærksom på, at resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022 kan være påvirket af restriktioner i forbindelse med COVID-19, som fx nedlukninger af skole og fritidsklubber.

Inddragelse

Resultaterne fra Ungeprofilundersøgelsen 2023/2024 præsenteres ligeledes for de deltagende skoler, samt Campusrådet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssig betydning.

Bilag

51Orientering om etablering af samlet lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Resume

Som en del af budget 2024-27 besluttede Byrådet, at der skulle etableres et forebyggende tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ”Sammen på Sporet”. Efterfølgende blev det som en del af 10 års planen for psykiatrien nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Sagen her orienterer udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet, forebyggende tilbud.

Sagen behandles sideløbende i Unge, fritid og idræt, Social og sundhed, Børn, familier og forebyggelse og Skole, klub og SFO.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole, klub og SFO over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med sagen

Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede som en del af budget 2024-2027, at der skulle etableres et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’, som er et projekt igangsat af Social- og Boligstyrelsen og afprøvet i ni kommuner i 2019-2022. Af budgetteksten fremgår det, at kommunerne også forventes at modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler skal så vidt muligt tænkes ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Efterfølgende blev det i slutningen af 2023 – som en del af 10 års planen for psykiatrien - nationalt besluttet at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner.

Begge indsatser skal ses i sammenhæng med og som en udmøntning af kommunens strategiske fokus på tidlig forebyggelse, der kommer til udtryk i kommunens sundhedspolitik for 2022-2026 ”Sammen om sundhed”, Børne- og Ungepolitik for 2021-2024 ”Et godt sted at vokse op”, samt i strategi for tidlig forebyggende indsats ”Fælles tilgang – fælles ansvar”.

Formålet med denne sag er at orientere udvalget om, hvordan de to indsatser etableres i et samlet forebyggende tilbud, der indfrier begge indsatsers formål og målgruppe.

Sagen har samtidig til formål at orientere om den fysiske placering af det samlede tilbud, samt tidsplan og økonomi for etableringen.

Sammen på Sporet

Forskning og undersøgelser viser en stigning af unge, som er i psykisk mistrivsel. Sammen på Sporet er en forebyggende indsats, der skal forebygge, at problemerne vokser sig så store, at der er behov for mere intensiv støtte som for eksempel behandling hos en privatpraktiserende psykolog eller i børne- og ungepsykiatrien.

Målgruppen for Sammen på Sporet er psykisk sårbare unge i alderen 12-25 år og deres forældre.

Sammen på Sporet giver unge og deres forældre hurtig og uvisiteret adgang til indledende og behovsafdækkende rådgivningssamtaler, hvorefter det er muligt for den unge at fortsætte i korterevarende behandling i form af et individuelt samtaleforløb og/eller en gruppebaseret indsats. Forældrene kan deltage i aktiviteter sammen med andre forældre i samme situation som for eksempel netværksgrupper og temaaftener.

Evalueringen af afprøvningen af Sammen på Sporet i de første ni kommuner viser, at indsatsen bidrager til at bevare de unges tilknytning til skole, uddannelse og familie.

Modelbeskrivelsen for Sammen på Sporet er vedlagt i bilag 1.

Et lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel

Med aftalen om 10-årsplanen for psykiatri blev det nationalt besluttet at oprette et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i alle kommuner. Tilbuddet skal være igangsat i 2024 og fuldt implementeret ved udgangen af 2025. Målgruppen er børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) og til og med det 17. år.

Tilbuddet skal være gratis og tilgængeligt, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning. Formålet med det lettilgængelige behandlingstilbud er at forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på mistrivsel til den rette behandling igangsættes. Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres. Behandlingen skal være helhedsorienteret og skal, hvor det er relevant, kobles til barnets/ den unges kontekst (fx skole/ungdomsuddannelse og eventuelle indsatser i familien).

Kommunerne løser i dag en række lovpligtige opgaver, eksempelvis tilbud om rådgivning, socialfaglige og/eller pædagogiske og/eller psykologiske forebyggende og støttende indsatser. Det kommunale behandlingstilbud skal samarbejde tæt med den regionale børne- og ungdomspsykiatri, ligesom behandlingen i tilbuddet skal kobles til kommunens øvrige indsatser omkring barnet, når det er relevant.

Tilbuddet skal baseres på nationale faglige rammer udarbejdet af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet og Social- og Boligstyrelsen. Den faglige ramme er vedlagt i bilag 2.

Et samlet, forebyggende tilbud baseret på Sammen på Sporet og et lettilgængeligt behandlingstilbud

De to indsatser beskrevet ovenfor har begge til formål at forebygge, at psykisk mistrivsel hos børn og unge udvikler sig til en egentlig psykisk lidelse. Ved at tænke de to indsatser sammen kan synergierne mellem de to indsatser udnyttes, og der kan i Frederikssund Kommune etableres et mere fleksibelt, samlet tilbud for psykisk sårbare børn og unge i alderen 5-25 år og deres forældre.

Sammentænkningen af de to indsatser betyder, at der for børn/unge i psykisk mistrivsel og deres forældre er én samlet indgang, hvor man sammen med medarbejderne i tilbuddet finder frem til den rette indsats.

Afhængig af barnet/den unges og de pårørendes individuelle behov vil der være mulighed for enten et behandlingsforløb med psykolog i sundhedslov-regi, et lettere individuelt rådgivnings- eller samtaleforløb eller et gruppeforløb.

Det samlede, forebyggende tilbud vil have en stærkere tværfaglig profil end de to indsatser hver for sig. Der vil i tilbuddet således være både psykologfaglige og socialrådgiver kompetencer, hvilket styrker den helhedsorienterede tilgang til barnet og den unges samlede behov.

Børnene og de unge i målgruppen forventes at udvise konkrete tegn på psykisk sårbarhed som baggrund for at modtage hjælp i det forebyggende tilbud.

Psykisk sårbarhed dækker over et bredt spektrum af tilstande fra varierende grader af:

 • Bekymring og angst
 • Tristhed
 • Forstyrrede tanker om krop og mad
 • Adfærdsvanskeligheder
 • Selvskade
 • Tvangstanker og -handlinger
 • Uro og uopmærksomhed
 • Stress
 • Søvnproblemer
 • Depressioner

Forældrene i målgruppen kan både være forældre til børn og unge, som modtager hjælp i det forebyggende kommunale tilbud og forældre til psykisk sårbare unge, som ikke modtager hjælp i tilbuddet.

På baggrund af en foreløbig, faglig vurdering forventes det, at der i Frederikssund Kommune vil være omkring 180 børn og unge i målgruppen for tilbuddet årligt.

Den fysiske placering af det samlede, forebyggende tilbud

Tilbuddet placeres i egne lokaler på Odinsvej 4B i Frederikssund. Den centrale placering på Campus understøtter tilbuddets tilgængelighed og samarbejdsrelationerne til bl.a. Ungekontakten, SSP, gadeteamet og U10/Ungdomsskolen.

Odinsvej 4B indrettes som en fleksibel bygning med mindre lokaler, der kan fungere som både grupperum og til undervisning. Formålet med den fleksible indretning er at fremtidssikre indretningsbehovene fra både det lettilgængelige tilbud samt et specialtilbud for 10. klasser, som har overvejet Odinsvej 4B som en mulig fremtidig lokation. De to tilbud kan sameksistere i bygningen, da lokalerne ikke vil benyttes samtidigt.

Projektorganisering

Tilbuddet er forankret i Ungekontakten, som er kommunens indgang for unge i alderen 15-29 år. Der etableres en stærk tværfaglig samarbejdsstruktur omkring tilbuddet for at sikre forankring på alle de relevante områder, der arbejder med børnene og de unge. Det vil sige skoler og fritidsklubber, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejen, Center for Familie og Rådgivning, uddannelsesvejledningen, Forberedende Grunduddannelse (FGU), ungdomsuddannelserne samt ungdomsklubber og ungdomsskole.

Tidsplan

Det er planen, at tilbuddet skal slå dørene op for borgere 1. november 2024. Se tids- og aktivitetsplan for projektfasen i bilag 3.

Inddragelse

Projektet med at etablere det samlede, forebyggende tilbud involverer afdelinger på tværs af Job og Rådgivning, Familie og Rådgivning, Sundhed, forebyggelse og ældre og Børn og Skole.

I projektet involveres også frivillige tilbud med samme målgruppe eller potentiale for samarbejde.

Herudover involveres regionen i projektet ift. at etablere et tæt samarbejde – særligt til børne- og ungepsykiatrien og almen praksis.

Økonomi

Som en del af budget 2024-2027 afsatte byrådet 1.650.000 kr. i 2024 og 2.165.00 kr. i overslagsårene (2024-priser) til at etablere et tilbud baseret på modelbeskrivelsen for ’Sammen på Sporet’.

Af budgetaftalen fremgår:

”Der afsættes i budget 2024-2027 midler til at etablere tilbuddet ”Sammen på sporet”. Et tilbud, der yder støtte og forebyggelse til psykisk sårbare unge i alder 12-25 år og deres forældre. Det forventes desuden, at kommunerne vil modtage midler til at efterleve 10 årsplanen for psykiatrien i budgetperioden. Disse midler tænkes så vidt muligt ind i finansieringen af ”Sammen på Sporet”.

Forhandlingerne i forbindelse med psykiatriplanen og kommunernes etablering af et lettilgængeligt behandlingstilbud forventes afsluttet juni 2024. Forventningen er, at Frederikssund Kommune modtager op mod 1.875.000 kr. i 2024 i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024 og 1.875.000 kr. årligt fra 2025 og frem som del af bloktilskuddet.

Det forventede forbrug til det samlede, forebyggende tilbud i 2024 er 1.553.195 mio. kr., hvoraf de forventede anlægsudgifter udgør 823.195 kr., og 2.900.000 mio. kr. fra 2025 og fremadrettet (se bilag 4).

Det forventes således i 2024, at budgettet til serviceudgifter vil kunne reduceres med 920.000 kr., mens anlægsudgifter øges med 823.195 kr. I tillæg vil midler, som modtages i forbindelse med midtvejsreguleringen kunne lægges i kassen og lette presset på servicerammen med op mod 1.875.000 kr. De præcise bevillingsmæssige konsekvenser vil indgå årets anden budgetopfølgningen, som behandles umiddelbart efter sommeren.

Fra 2025 og frem forventes det nuværende budget til 'Sammen på Sporet' øget med 735.000 kr. (2024-priser), som finansieres af det øgede bloktilskud. De resterende 1.140.000 kr. af det forventede bloktilskud til tilbuddet budgetlægges ikke og vil dermed bidrage til at mindske presset på servicedriftsrammen. Konsekvenserne i budgetperioden vil blive indarbejdet i budgetgrundlaget.

Bilag

52Meddelelser

Beslutning

 • Temøde i Byrådet 4. september 2024 om folkeskolen
 • Dialogmøde med skolebestyrelserne 5. september 2024 (temaer: Budget 2025-28 og Stærkere læringsfællesskaber)
 • Henvendelse vedrørende SFO Kærholm mv.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Temamøde om unge og uddannelse (Skole, klub og SFO; Unge, fritid og idræt; Job, erhverv og kultur) ny dato 13. august 2024
 • Orientering om udvikling i sygefravær på skolerne
 • Sager på vej 2024

Bilag

53Underskrifter

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.