Frederikssund Kommunes logo

Skole, klub og SFOs møde den 28. september 2022

Jægerspris Skole, Møllevej 90, 3630 Jægerspris kl. 14.00

Referat
Fold alle punkter

90Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

91Beslutning om organisering af Slangerup Skole

Resume

Skole, klub og SFO besluttede på møde den 10. august 2022 at sende forslag fra Slangerup Skoles ledelse om anden organisering af skolen i høring i skolebestyrelse og MED-udvalg.

Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelse og MED-udvalg. Med denne sag skal Skole, klub og SFO med udgangspunkt i høringssvarene beslutte, hvorvidt udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende den nye organisering af Slangerup Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Beslutte om forslag til ny organisering af Slangerup Skole skal anbefales til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt.

Udvalget ønsker at indgå i dialog med Slangerup skole og lokalsamfundet om den fremtidige udvikling af skolen. Forslag til proces fremlægges til udvalgets godkendelse på kommende møde.

Sagsfremstilling

Baggrund og beskrivelse af proces frem til nu

Slangerup Skoles ledelse henvendte sig i det tidlige forår 2022 til administrationen med et ønske om at implementere en ny organisering af skolens klassetrin fra skoleåret 2023/2024. Forslaget er fremlagt for Skole, klub og SFO på møde den 2. marts 2022 og den 10. august 2022, og er indsat i kort form nederst i denne sag.

Skole, klub og SFO besluttede på møde den 2. marts 2022 (sag 20) at godkende, at Slangerup Skoles ledelse igangsatte en inddragende proces om den fremtidige organisering af skolen. Hensigten med processen var, at skolens ledelse i perioden kunne drøfte forslaget med medarbejdere, skolebestyrelse og øvrige relevante parter med det formål at få væsentlige perspektiver og opmærksomhedspunkter på forslaget samt sikre, at medarbejdere og skolebestyrelse er en aktiv del af processen.

Slangerup Skoles ledelse gennemførte i løbet af foråret 2022 denne proces. Skole, klub og SFO drøftede på møde den 10. august 2022, med deltagelse af skolelederen på Slangerup Skole de perspektiver og opmærksomhedspunkter, som processen havde kastet lys på. Udvalget besluttede på baggrund heraf at sende forslaget om en ny organisering af Slangerup Skole i høring i skolens MED-udvalg og skolebestyrelse.

Beslutning om organisering af Slangerup Skole

Der er nu indkommet høringssvar fra skolebestyrelse og MED-udvalg. Skole, klub og SFO skal med udgangspunkt i høringssvarene beslutte, hvorvidt udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Slangerup Skoles ledelses forslag om ny organisering.

En beslutning om en ny organisering af Slangerup Skole indebærer en tilpasning af kommunens styrelsesvedtægt for skolerne, idet beskrivelsen af organiseringen af Slangerup Skole skal tilrettes.

Der er indskrivning af nye 0. klasser i perioden fra 1. november 2022 til 12. december 2022. En beslutning om ny organisering af Slangerup Skole har betydning for hvor kommende 0. klasses elever skal starte. Derfor er det nødvendigt, at en beslutning træffes af Byrådet senest på møde den 26. oktober, således at indskrivningsbreve kan sendes ud inden udgangen af oktober måned.

Såfremt der træffes beslutning om ny organisering af Slangerup Skole, vil skolen invitere alle forældre til informationsmøder om den nye organisering og betydningen for børn og forældre på de forskellige klassetrin. Desuden vil skolen, som altid, invitere til indskrivningsmøder og Åbent Hus arrangementer for kommende 0. klasser og deres forældre.

Herudover vil Administrationen i samarbejde med Slangerup Skoles ledelse og medarbejdere påbegynde en nærmere analyse af de behov, der måtte være, af trafikale og lokalemæssige tilpasninger til den nye organisering.

Tendenser i høringssvar

Nedenfor fremhæves hovedtendenser i de to høringssvar. For udtømmende overblik over indholdet samt væsentlige nuancer henvises til høringssvarene vedlagt som bilag til denne sag.

Høringssvar fra Skolebestyrelse

Positive perspektiver/potentialer ved forslaget:

 • Bedre mulighed for optimal fagfordeling
 • Bedre mulighed for at udnytte ressourcer i SFO og skabe bedre kvalitet og flere relevante aktiviteter. Desuden positivt at der ikke skal være behovspasning på en "fremmed" SFO i ferier og lukkedage
 • Bedre muligheder for faglige, aldersspecifikke børnefællesskaber og flere mulige sociale fællesskaber på tværs af klasser på samme årgang
 • bedre udnyttelse af ressourcer til specialtilbud, herunder målrettede indsatser
 • Mulighed for at bibeholde samme klasse et helt skoleforløb og undgå faglige og sociale brud som tilfældet er ved 7. klasse i dag
 • Bedre mulighed for større tilslutning til klub

Opmærksomhedspunkter/problematikker ved forslaget:

 • Mangler pædagogiske elementer, evt. indhentning af erfaringer fra andre skoler med lignende struktur
 • Risiko for fragmenteres skoleforløb med to matrikelskift
 • Manglende mulighed for aktiviteter på tværs af "de små" og "de store" elever (mesterlære og spejling i større elever)
 • Nogle forældres ønske om bestemt matrikel kan ikke imødeses. Hertil perspektiver ift. afstand til skole/muligheden for at være selvtransporterende i en tidlig alder, når nogle elever får længere i skole i indskolingen
 • En splittet medarbejdergruppe i forhold til forslaget. Nogle er for, andre er imod. Kan det betyde medarbejderflugt. Opmærksomhed på inddragelse af medarbejdere og et videre arbejde med forandringsledelse
 • Bekymring om der vil være flere klassesammenlægninger og store klasser. Skolebestyrelsen anbefaler at der i en årrække alene klassesammenlægges af pædagogiske årsager
 • Der må forventes udgifter til sikring af skolevej, tilpasning af parkerings- og afsætningsforhold på afdeling Lindegård, tilpasning af faglokaler, indkøb af inventar mv.
 • Der bør sikres fokus på overgange mellem matrikler

Høringssvar fra MED-udvalg

Positive perspektiver/potentialer ved forslaget:

 • Bedre mulighed for at lave relevante og mere varierede aktiviteter i SFO, mindre aflysning ved sygdom/ferie
 • Større medarbejderressource i SFO er positivt samt mulighed for at styrke det fagprofessionelle samarbejde mellem indskoling og SFO - flere pædagoger ind i undervisningen i indskolingen
 • Positivt at undgå behovspasning på "fremmed" SFO i ferier - potentielt flere der vil benytte tilbuddet i ferier
 • Bedre mulighed for at lave gruppetilbud på de enkelte afdelinger og mulighed for at målrette indsatser aldersmæssigt
 • Positiv betydning for overgang mellem børnehave og skole, at alle skal på samme afdeling - afhjælper desuden en oplevet forældrefavorisering af en bestemt afdeling
 • Potentiale ved muligheden for at udskolingslærere i højere grad kan "hente" elever på mellemtrinnet
 • Mulighed for større tilslutning til klub
 • Mulighed for mere samarbejde på årgange, styrket teamsamarbejde

Opmærksomhedspunkter/problematikker ved forslaget:

 • Et flertal af medarbejderne på Slangerup Skole ønsker ikke en omorganisering
 • Medarbejderne er ikke tilfredse med processen. Oplever ikke tilstrækkelig inddragelse, herunder mulighed for at drøfte alternative løsningsmodeller end ny organisering
 • Usikkerhed om forslaget indeholder en skjult besparelse i form af klassesammenlægning og dermed afskedigelser
 • Svingende børnetal ændrer sig hele tiden og bør ikke være udgangspunkt for ny organisering
 • Bekymring for overgang mellem 3. og 4. klasse
 • Manglende mulighed for spejling i ældre elever
 • Oplever den nuværende overgang og ny klassedannelse i 7. klasse som positiv/tiltrængt for eleverne
 • Manglende mulighed for at skifte undervisningsmatrikel ved behov for miljøskifte/ny start i ny klasse
 • Frygt for om man som udskolingslærer kan bibeholde sin fagidentitet, eller om man skal undervise på mellemtrin
 • To matrikelskift - skiftet mellem 6. og 7. vil stadig opleves som skift, og ikke glidende
 • Parkeringsforhold på afdeling Lindegård
 • Afstand til skole og sikre skoleveje

Beskrivelse af forslag om ny organisering af Slangerup Skole

Forslaget om ny organisering af Slangerup Skole vil ændre organiseringen af skolen for så vidt angår hvilke klassetrin, der undervises på hvilke af skolens matrikler.

Nuværende organisering:

Slangerup Skole er på nuværende tidspunkt en folkeskole bestående af tre afdelinger fordelt på:

 • Afdeling Lindegård: 0.-6. klasse inkl. SFO
 • Afdeling Byvang: 0.-6. klasse inkl. SFO
 • Afdeling Kingo: 7.-9. klasse

Fritidsklubben Klub Toppen er placeret ved afdeling Kingo.

Elever fra afdeling Lindegård og afdeling Byvang flyttes i dag til afdeling Kingo mellem 6. og 7. klasse, hvor der også sker ny klassedannelse.

Forslag om ny organisering:

Slangerup Skoles ledelse foreslår, at skolen fremadrettet organiseres som følger:

 • Afdeling Lindegårds Allé (bestående af nuværende matrikel Lindegård): 0.-3. klasse + SFO
 • Afdeling Strandstræde (bestående af nuværende matrikel Kingo og nuværende matrikel Byvang): 4. til 9. klasse + klub

Benævnelsen "Afdeling Strandstræde" og "Afdeling Lindegårds Allé" er foreløbige administrative forslag. Eventuel ny navngivning vil ske i samarbejde med elever og forældre på skolen.

Afdeling Strandstræde foreslås etableret ved en organisatorisk sammenlægning af nuværende afdelinger Byvang og Kingo, så de fremover organisatorisk udgør en samlet afdeling, men fortsat med undervisning på to matrikler. Her vil 4.-6. klasse have hovedparten af deres undervisning på den matrikel der i dag hedder Byvang og 7.-9. klasse vil have hovedparten af deres undervisning på den matrikel der i dag hedder Kingo.

Slangerup Skole vil altså med denne organisering have to afdelinger, afdeling Lindegårds Allé og afdeling Strandstræde med i alt tre undervisningsmatrikler.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at der i denne sag ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af ny organisering på Slangerup Skole medtages i forbindelse med sagen om ressourcetildelingen til skolerne for skoleår 23/24, som Skole, klub og SFO præsenteres for primo 2023.

Bilag

92Beslutning om håndtering af kapacitetsudfordringer på Ådalens Skole

Resume

Ådalens Skole har både nu og vil i stigende grad i de kommende år opleve udfordringer med den fysiske kapacitet på skolen. På møde den 10. august 2022 blev Skole, klub og SFO præsenteret for en række løsningsmodeller, og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle udfolde muligheden for flytning af Videnscenteret og ændring af skoledistrikter for at løse udfordringerne. Desuden ønskede Skole, klub og SFO en vurdering af muligheden for at tilpasse styrelsesvedtægten for så vidt angår det maksimale antal elever i klasserne på Ådalens Skole, som en mulig løsningsmodel.

Med denne sag skal Skole, Klub og SFO beslutte hvilken løsning der skal iværksættes til at løse kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Beslutte hvilken af de beskrevne løsningsforslag (1 eller 2, herunder scenarie A, B eller C), der skal implementeres med henblik på at løse Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

Beslutning

Sagen udsat med henblik på yderligere belysning. Sagen genoptages på ekstraordinært møde.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer

Ådalens Skole vil fra skoleåret 2023/2024 ikke have den fornødne kapacitet til at kunne rumme skolens elever. Ådalens Skole mangler allerede i dag lokaler til mødeafvikling og opbevaring af undervisningsmaterialer. Derfor skal det besluttes, hvordan disse kapacitetsudfordringer skal løses.

Elevprognosen fra 2022 viser, at alle Frederikssund Kommunes skoler, med undtagelse af Ådalens Skole, har et stabilt og/eller faldende elevtal henover de kommende år. For Ådalens Skole ser elevtallet ud til at være stabilt de kommende få år for derefter at stige markant. Denne stigning kan hovedsageligt tilskrives øget elevtilgang fra nybyggeri i Oppe Sundby og Vinge.

Derudover skal det bemærkes, at der relativt set er flere elever fra andre skoledistrikter, der indenfor reglerne om frit skolevalg, tilvælger Ådalens Skole enten ved opstart i 0. klasse eller undervejs i deres skoleforløb. Ådalens Skole har en stor tilgang af elever fra andre skoledistrikter samt elever fra eget skoledistrikt, der kommer tilbage til Ådalens Skole efter at have været i andre skoletilbud, herunder privatskoler. Således kommer 249 ud af Ådalens Skolens 1.040 elever fra andre distrikter eller kommuner, svarende til en andel på 24 %. Til sammenligning kommer kun 48 ud af Slangerup Skoles 807 elever fra andre distrikter eller kommuner, svarende til 6 %.

Ådalens Skoles kapacitet er herudover udfordret, da der også i Videnscenteret og Specialklasserækken er kommet flere børn, som derfor optager mere af skolens kapacitet.

Det bør i beslutningen om løsningen på skolens kapacitetsudfordringer medregnes, at der foruden et tilstrækkeligt antal undervisningslokaler til skolens klasser, også er gode forberedelses- og samarbejdsfaciliteter for lærerne samt at der er kapacitet både ude og inde til at lave undervisningsdifferentiering, bevægelse i undervisningen, holddannelse og varieret og vedkommende undervisning i relevante faglokaler for eleverne.

Henvendelser fra Ådalens Skoles skolebestyrelse

Skolebestyrelsen på Ådalens Skole har af flere omgange henvendt sig til administrationen og Skole, klub og SFO og gjort opmærksom på Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer. Senest den 1. september 2022 har bestyrelsen rettet henvendelse til Skole, klub og SFO, idet bestyrelsen ikke er enig i udvalgets beslutning om at indsnævre løsningen af skolens kapacitetsudfordringer til distriktsændringer eller flytning af specialundervisningstilbud. Skolebestyrelsen ser fortsat, at en løsning, hvor der opsættes pavilloner frem til en skole står færdig i Vinge, vil være den mest hensigtsmæssige løsning.

Løsningsforslag

På møde den 10. august 2022 blev Skole, klub og SFO præsenteret for en række løsningsmodeller, og besluttede i den forbindelse, at administrationen skulle udfolde muligheden for at flytte Videnscenteret til anden folkeskole samt at ændre skoledistrikter. Desuden ønskede Skole, klub og SFO også en vurdering af muligheden for at tilpasse styrelsesvedtægten for så vidt angår det maksimale antal elever i klasserne på Ådalens Skole, som en mulig løsningsmodel.

En tilpasning af styrelsesvedtægten med henblik på at vedtage et lavere loft over antallet af elever i klasserne på Ådalens Skole kan ikke alene løse kapacitetsudfordringerne på skolen, hvorfor en tilpasning af styrelsesvedtægten ikke fremgår som selvstændigt løsningsforslag, men indgår som element i de løsningsforslag der indebærer en skoledistriktsændring.

I det følgende præsenteres de to overordnede løsningsmodeller, som Skole, klub og SFO ønskede udfoldet yderligere. Løsning 1, hvor en ændring af distriktsgrænserne sikrer et mindre elevgrundlag til Ådalens Skole; her beskrives tre scenarier. Og løsning 2, hvor en flytning af skolens specialundervisningstilbud frigiver kapacitet til skolens nuværende og fremtidige elevgrundlag; her beskrives tre mulige scenarier. Således skal Skole, klub og SFO træffe beslutning om hhv. Løsningsforslag 1, scenarie A, B eller C, eller løsningsforslag 2, scenarie A, B eller C.

Løsning 1 - ændring i skoledistrikter

En mulig løsning på udfordringerne med kapacitet på Ådalens Skole er at sikre, at færre elever hører til Ådalens Skoles distrikt. Dermed er færre elever er berettiget optag på skolen. Dette kan gøres ved at ændre Ådalens Skoles skoledistrikt, således at nogle områder/veje hører under et andet skoledistrikt, og dermed gør optaget til Ådalens Skole mindre. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Ådalens Skoles distrikt tidligere har været væsentligt mindre, og at flere områder førhen hørte under den tidligere selvstændige Falkenborgskoles skoledistrikt.

Elever efter Folkeskoleloven har ret til at fortsætte deres skolegang på den skole de er indskrevet på. Derfor vil en ændring af skoledistriktet indledningsvis kun have betydning 0. klasse. Distriktsændringer effektueres ved, at der ved hvert nyt skoleår optages elever til 0. klasse fra det nye distrikt, mens elever der går i de ældre klasser og bor i de områder, der med en distriktsændring hører til en anden folkeskole, vil fortsætte deres skolegang på Ådalens Skole. Dermed vil der med en distriktsændring, der har til formål at nedjustere optaget af elever til Ådalens Skole, svarende til én klasse, frigive ét ekstra klasselokale hvert år. Altså ét lokale i 2023/2024, ét mere i 2024/2025 og så fremdeles. Et ekstra lokale frigives kun i det tilfælde at Ådalens Skole optager tre klasser i stedet for de nuværende fire klasser.

Såfremt en distriktsløsning skal kunne håndtere skolens kapacitetsudfordringer skal skolen derfor, som beskrevet ovenfor, fremover kun være en tresporet skole. Det betyder, at det er nødvendigt at sikre, at skolen kan fastholde dette, og ikke vil være tvunget til at oprette fire klasser grundet for stor ekstern tilgang af elever til skolen. Det kan gøres ved at justere klasseloftet i styrelsesvedtægten for skolerne i Frederikssund Kommune.

Reglerne i Folkeskoleloven medfører, at en elev altid har ret til skolegang på sin distriktsskole – det gælder også tilflyttere. Det er nationalt besluttet, at alle har frit skolevalg. Det betyder, at forældre kan vælge at indskrive deres barn på en anden skole end distriktsskolen, såfremt denne skole har plads på den pågældende årgang. Om en skole har plads til elever fra andre distrikter eller kommuner defineres af det klasseloft, der er fastlagt i kommunens styrelsesvedtægt. Op til det fastlagte klasseloft, SKAL skolen indskrive elever, der ønsker indskrivning fra andre distrikter eller kommuner. Dette kan betyde, at skolen efterfølgende må dele klasserne og oprette en ekstra klasse på årgangen.

Derfor vil der ved en løsning, hvor distriktsgrænserne ændres, være behov for, at Ådalens Skole ikke ender med at være nødt til at fylde klasserne op med elever, der tilvælger skolen via reglerne om frit valg. Dette kan undgås ved at fastlægge et lavere klasseloftet for hvornår skolen kan afvise udefrakommende elever end tilfældet er i dag.

På nuværende tidspunkt er loftet for, hvor mange elever skolen skal indskrive i indskolingsklasserne, før de må afvise elever fra andre distrikter, på 26. Dette er defineret i Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt for skoleområdet.

Effekten af en distriktsændring vil være begrænset, hvis ikke helt udeblive, hvis ikke klasseloftet justeres i styrelsesvedtægten, idet det er Administrationens vurdering, at mange vil anvende reglerne om frit skolevalg til at sikre sig indskrivning på Ådalens Skole alligevel. For at en distriktsændring skal kunne løse kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole, skal styrelsesvedtægten således justeres. Det er Administrationens vurdering, at klasseloftet maksimalt skal fastlægges til 24 elever på Ådalens Skole for at sikre plads til distriktsbørn, som flytter til i løbet af deres skoletid. For at øge robustheden kan det vælges at fastlægge klasseloftet til 22 elever på Ådalens Skole.

En beslutning om nyt klasseloft kræver en ændring af styrelsesvedtægten, hvorfor man ved at vælge en distriktsløsning, samtidig godkender at styrelsesvedtægten for så vidt angår klasseloftet på Ådalens Skole justeres, og dermed er lavere her end på de øvrige skoler.

Administrationen beskriver i det følgende tre scenarier for distriktsændringer, der vil kunne løse Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer.

A) Flere elever hører til Trekløverskolen

B) Eever fra Vinge hører til Slangerup Skole

C) Elever fra Vinge hører til Fjordlandsskolen

Løsning 1, Scenarie A - flere børn hører til Trekløverskolen:

Med dette forslag flyttes distriktsgrænserne mellem Trekløverskolen og Ådalens Skole, således at flere boligområder i Frederikssund by, og dermed flere elever, kommer til at høre til Trekløverskolens skoledistrikt. I praksis vil eleverne blive indskrevet på Trekløverskolens afdeling Falkenborg.

En sådan løsning implementeres fortløbende, således at det fra skoleåret 2023/2024 vil være elever til 0. klasse i de berørte områder, der i stedet for Ådalens Skole, indskrives på Trekløverskolen. Således vil ændringen i første omgang slå igennem på 0. årgang og året efter vil det således være 0. og 1. årgang der vil have en klasse mindre på årgangen. Og så fremdeles.

For at distriktsændring kan fungere som en løsning på Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer vil det være nødvendigt at tilpasse distriktet således, at elever svarende til minimum én klasse fremover tilhører Trekløverskolen. Justerer man distriktet med mindre end én klasse, vil kapaciteten på Ådalens Skole ikke øges idet antallet af klasser på skolen bibeholdes. Derimod vil det blot åbne for, at der er flere ledige pladser til elever, der anvender frit skolevalg. Det må forventes, at flere af de familier, der bliver berørt af distriktsændringerne, vil søge at få deres børn optaget på Ådalens Skole alligevel gennem reglerne om frit skolevalg. Dette håndteres ved et lavere klasseloft på Ådalens Skole, som beskrevet ovenfor.

Nedenstående kort viser, hvor mange skolestartere, der cirka er hvert år i området omkring Ådalens Skole. Tallet er udregnet ud fra et gennemsnit baseret på antallet forventede skolestartere fra 2023 til 2033.

Området nord for det markerede område, er Trekløverskolens nuværende distrikt. Den blå cirkel viser den fysiske placering af Ådalens Skole.

I denne model vil områderne, hvor der fremgår et optalt antal skolestartere, fremover skulle høre under Trekløverskolens distrikt. Det drejer sig om, Gefionvej, Plantanvej, Bøge Alle, Rønnebærvej, Bøgebakken og Slenbjergvej. Svarende til 12 elever i gennemsnit, hvert år.

Nedenstående tabeller viser antal børn i kommende 0. klasser på Ådalens Skole, hvis alle børn bosiddende i Ådalens Skoles nuværende skoledistrikt vælger skolen (tabel 1). Tabel 2 viser antal elever i 0. klasse på Ådalens Skole ved det foreslået distrikt, fratrukket det forventede antal børn, som vælger privatskole. Se desuden kort ovenfor for aftegninger.

Tabel 1: Antal børn i 0 klasse, hvis alle børn bosiddende i distriktet vælger Ådalens Skole
KLASSE23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0989710199103105

Tabel 2: Ådalens Skole med nyt distrikt og fratrukket den forventede tilslutning til privatskole
KLASSE23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0616465646768
Tabel 3: Antal klasser på Ådalens Skole med hhv. nuværende og foreslået distrikt23/2424/2525/2626/2727/2828/29
Antal klasser ved nuværende distrikt414141404042
Antal klasser ved forslået distrikt403937363534

Ved det nye distrikt vil Ådalens Skole fremover blive tre-sporet løbende i takt med, at nye årgange starter på skolen. Dermed vil én årgang mere hvert år være tre-sporet, startende med 0. årgang i skoleåret 2023/2024, 0. og 1. årgang i skoleåret 2024/2025 og så fremdeles.

Tabel 4: Forventet antal børn i 0 klasse på Trekløverskolen i nuværende distrikt

23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0 klasse676766686974

Trekløverskolen vil, hvis alle børn vælger skolen, og ikke benytter sig af frit skolevalg til at vælge en anden folkeskole eller en privatskole, få fem spor hvert år. Det er dog Administrationens vurdering, baseret på tendensen i dag, at flere familier vil benytte mulighederne for frit skolevalg og i et vist omfang vælge privatskole. Det er derfor ikke Administrationens forventning, at man vil se den fulde effekt af distriktsændringen på elevtallet på Trekløverskolen. Tabel 5 indeholder det maksimale antal børn til 0. klasse i det nye distrikt henover en årrække.

Nedenstående tabel viser konsekvensen for Trekløverskolens elevtal, såfremt der vedtages nye distriktsgrænser som foreslået.

Tabel 5: Forventet antal børn i 0 klasse på Trekløverskolen, hvis alle i den nye del af distriktet vælger skolen

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

0. klasse

85

85

84

86

86

91

Administrationen forventer, at et antal elever vælger privatskole eller anden skole gennem frit skolevalg. Dermed vil Trekløverskolen med nye distriktsgrænser få et elevgrundlag svarende til fire klasser i 0. klasse. Tabel 6 er baseret på, at Trekløverskolen kan fordele de fire klasser på de to undervisningsmatrikler, Græse Bakkeby og Falkenborg, uden at være nødt til at danne flere klasser.

Tabel 6: Antal klasser på Trekløverskolen før og efter distriktsændringer23/2424/2525/2626/2727/2828/29
Klasser ved nuværende distrikt333231303029
Klasser ved forslåede distrikt343434343535

I alle årene vil der dannes fire 0. klasser og Trekløverskolen vil i 2028/2029 have 35 klasser med en klassekvotient på 21,0 elever. Ved denne løsning vil scenariets økonomiske omkostninger afhænge af, om 12 elever fordeler sig på andre folkeskoler og privatskoler. Med det nuværende skoledistrikt vil Trekløverskolen i 2028/2029 have 29 klasser med en klassekvotient på 21,3. Scenariet vil, under de beskrevne forudsætninger, være økonomisk neutralt for skolevæsenet, da der blot flyttes en klasse fra Ådalens Skole til Trekløverskolen.

Effekten af en distriktsændring vil være begrænset, hvis ikke helt udeblive, hvis ikke klasseloftet justeres i styrelsesvedtægten, idet det er Administrationens vurdering, at mange vil anvende reglerne om Frit Skolevalg til at sikre sig indskrivning på Ådalens Skole alligevel. For at en distriktsændring skal kunne løse kapacitetsudfordringerne på Ådalens Skole, skal styrelsesvedtægten altså justeres, som beskrevet tidligere i denne sag.

I det tilfælde, at det på et senere tidspunkt besluttes, at Klub Mix skal blive på Trekløverskolens afdeling Falkenborg, hvorved det vil være nødvendigt at udvide klubfaciliteterne, vil det foruden en justering klasseloftet i styrelsesvedtægten, blive umuligt at sikre søskende til elever, der allerede går på Ådalens Skole, men som ikke fremover tilhører distriktet, optag på skolen. Den foreløbige vurdering er, at Trekløverskolen, afdeling Falkenborg, frem til 2028/2029 vil kunne rumme elever fra det udvidede distrikt og kunne rumme en udvidelse af Klub Mix. Fra 2028/2029 vil det dog forventeligt være nødvendigt, at to lokaler deles mellem skole og klub.

Løsning 1, scenarie B og C – elever fra Vinge hører til andet skoledistrikt end Ådalens Skole:

I scenarie B og C vil Vinge høre til et andet skoledistrikt end Ådalens Skole. Hvis eleverne fra Vinge ikke indskrives på Ådalens Skole, vil det øjeblikkeligt og fremadrettet være muligt for Ådalens Skole at rumme distriktets elever. I de scenarier, hvor elever fra Vinge får en anden distriktsskole end Ådalens Skole, vil Ådalens Skole stadig være en fire-sporet skole, men med færre børn i klasserne. Derved er der bedre mulighed for at undgå, at skolen bliver fem-sporet på flere årgange, som er der hvor kapacitetsudfordringerne opstår.

Nedenstående tabel viser antal forventede børn bosiddende i Vinge i de kommende år. Øverste linje er antal børn til skolestart i 0. klasse i det pågældende år og anden linje angiver antal børn på de øvrige klassetrin i de kommende seks år. Tredje linje viser hvor mange elever i skolealderen, der forventes bosiddende i Vinge de næste seks år.

Tabel 7 – overblik over antal skolebørn i Vinge202320242025202620272028
Antal skolestartere bosiddende i Vinge41215202830
Antal elever fra 1-9 klasse bosiddende i Vinge4887133170198233
Antal elever i skolealderen i alt, bosiddende i Vinge5299148190226263

Efter Folkeskoleloven har elever ret til at bevare deres skoletilbud i den skole, hvor de er indskrevet. Det betyder, at en ændring af Vinges skoledistrikt, således at det hører til en anden skole end Ådalens Skole, kun vil have effekt for de kommende 0. klasser. Det må således forventes, at elever der bor i Vinge og allerede er indskrevet på Ådalens Skole, vil fortsætte deres skolegang her.

Desuden må det forventes, at hovedparten af de elever, der i perioden frem mod at der er en færdigbygget skole i Vinge, starter deres skolegang på en anden skole i kommune, vil vælge at fortsætte og færdiggøre deres skolegang sammen med deres klassekammerater på den pågældende skole. Det har den konsekvens, at skolen i Vinge i de første mange år vil have et ganske lille elevgrundlag til hver årgang.

Administrationen bemærker, at intentionerne i Folkeskolelovens bestemmelser om skoledistrikter og elevers ret til at tilhøre et skoledistrikt og indskrives på en distriktsskole er, at en elev sikres skolegang i sit nærmiljø, med alle de fordele det indebærer i forhold til skolevej, sammenhold, fritidsaktiviteter med videre. Det er Administrationens vurdering, at det ikke er i overensstemmelse med intentionerne i loven, at børn fra Vinge skal tilhøre en skole langt fra deres bopæl. Den opmærksomhed gælder både for scenarie B, hvor Vinge hører til Slangerup Skoles distrikt, og i særdeles for scenarie C, hvor Vinge hører til Fjordlandsskolens distrikt.

Tabel 8 - Elevfremskrivning på Ådalens Skole med nuværende distriktsgrænser

KLASSE23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0989710199103105
1919998101100103
2999410199101100
38710197103102103
4809010199104103
5918898107107111
6969993104111112
711510310999111115
89211510010797108
9104881109510392
I alt9549731009101510381052

Tabel 9 - Elevfremskrivning på Ådalens Skole uden tilgang fra Vinge

KLASSE23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0918587838282
1858984858181
2948588838481
3779485888484
4777793858884
5868482979193
69189888510094
710594929289102
88910190898985
91008495858485
I alt897882884873871872

Løsning 1, Scenarie B - Børn fra Vinge tilhører Slangerup Skole:

I dette scenarie bibeholdes de oprindelige distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen. I stedet ændres Vinges distrikt, således at området hører til Slangerup Skole frem til der står en ny skole færdig i Vinge.

Slangerup Skole vil i dette scenarie potentielt have mindst 24 elever i alle klasser i indskolingen og meget tæt på klasseloftet på de 26 elever i 2026/2027. Administrationen vurderer det som meget sandsynligt, at flere familier fra Vinge vil vælge at benytte frit skolevalg, eksempel til at tilvælge privatskole. På den måde vil der ikke være den fulde effekt af distriktsændringen. Dertil kommer, at Slangerup Skole ikke normalvis i særlig vid udstrækning tilvælges af elever fra andre skoledistrikter eller kommuner.

Slangerup Skole vil i hele perioden kunne rumme elever fra Vinge i fire klasser. Med det nuværende skoledistrikt vil Slangerup Skole i 2028/2029 have 36 klasser med en klassekvotient på 21,2. Med elever fra Vinge, vil der i stedet være 38 klasser med en gennemsnitlig klassekvotient på 24,8.

Ådalens Skole vil ved dette scenarie forventeligt skulle danne fire klasser i alle år, hvorfor der ved dette scenarie være omkostninger til to ekstra klasser i skoleåret 2028/2029 for det samlede skolevæsen i Frederikssund Kommune.

Tabel 10 – Elevfremskrivning på Slangerup Skole uden elever fra Vinge

KLASSE23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0888181828084
1788680808279
2667784787981
3736778857980
4697368778479
5767073677784
6697570736776
7896772677164
8768968736972
9887284646966
Hovedtotal771756757747756764

Tabel 11 – Elevfremskrivningen på Slangerup Skole med elever fra Vinge

Klasse23/2424/2525/2626/2727/2828/29
095939599101106
184979496100101
27186979596100
38274901009799
47286769110198
58174897792102
6748575927894
7987588749377
87510378917695
9917699748773
I alt824847881889923944

Administrationen estimerer befordringsomkostniger svarende til ca. 1,1 mio. kroner.

Løsning 1, Scenarie C - Børn fra Vinge tilhører Fjordlandsskolen:

I dette scenarie bibeholdes de oprindelige distriktsgrænser mellem Ådalens Skole og Trekløverskolen. I stedet ændres Vinges distrikt, således at området hører til Fjordlandsskolen frem til der står en ny skole færdig i Vinge.

Med det nuværende skoledistrikt vil Fjordlandsskolen i 2028/2029 have 30 klasser med en klassekvotient på 19,3. Besluttes det, at Vinge skal høre til Fjordlandsskolens distrikt vil der i stedet være 34 klasser med en klassekvotient på 22,3.

Ådalens Skole vil ved dette scenarie forventeligt skulle danne fire klasser i alle år, hvorfor der ved dette scenarie være omkostninger til fire ekstra klasser i skoleåret 2028/2029 for det samlede skolevæsen i Frederikssund Kommune.

Tabel 12 - Fjordlandsskolen med nuværende distrikt

Klasse23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0645557586264
1616355575761
2566162565857
3485660615658
4594955596056
5605950576061
6626060525861
7586057585157
8625860575852
9625754555353
I alt594577570569573579

Tabel 13 -Fjordlandsskolen inkl Vinge

Klasse23/2424/2525/2626/2727/2828/29
0716771748386
1677370737683
2617075727577
3586272767477
4626164737775
5666466677679
6687165706978
7686873657369
8657270766574
9656169657261
I alt651668695711740759

Administrationen gør opmærksom på, at ovenstående beregninger baserer sig på en teoretisk beregning, hvor Fjordlandsskolen ér en samlet matrikel, da distriktsændringen ikke er beregnet ned på matrikler. Det er således potentielt muligt, at eleverne kan fordeles i eksisterende små klasser på afdeling Skuldelev og afdeling Dalby, således at der ikke udløses flere klasser.

Administrationen estimerer befordringsomkostninger svarende til ca. 1,1 mio. kroner.

Løsning 2 – flytning af Videnscenter og/eller Specialklasserække

Ådalens Skoles kapacitetsudfordringer kan også løses ved, at enten specialundervisningstilbuddet Videnscenter for Tale, Sprog og Læsning eller specialundervisningstilbuddet Specialklasserækken flyttes fra Ådalens Skole til en anden skole. Det kan også besluttes, at både Videnscenter og Specialklasserække flyttes til en anden skole.

Administrationen bemærker, at der ud af det samlede antal elever på de 54, der er visiteret til Videnscenteret, kun er fem elever, der tilhører Ådalens Skoles distrikt. De øvrige elever er visiteret til tilbuddet fra andre distriktsskoler og kommer til tilbuddet via kommunens befordringsordning. For Specialklasserækken udgør Ådalens Skoles elever seks ud af det samlede antal elever på 49 elever, hvormed 43 elever er visiteret til tilbuddet fra andre distriktsskoler og kommer til tilbuddet via kommunens befordringsordning.

Det betyder, at de børn, der er indskrevet i de to specialundervisningstilbud, i vid udstrækning i dag kommer til deres undervisningstilbud fra alle områder af kommunen via en befordringsordning (bus eller taxa). Der er altså et fåtal af elever der er selvtransporterende, og dermed vil forslaget ikke betyde, at flere elever vil få længere til deres undervisningstilbud og være berettigede til transport end tilfældet er i dag. Det vil blot være nogle andre elever end i dag, der vil have behov for en kørselsordning.

Det bør bemærkes, at selvom en flytning af Videnscenter eller Specialklasserække ikke vil betyde længere transporttid for den samlede gruppe elever og heller ikke vil have betydning for kommende børn til de to tilbud, så vil en flytning betyde, at de nuværende elever i tilbuddene skal flytte undervisningssted. Eleverne i disse to tilbud er visiteret hertil, fordi de i vid udstrækning har brug for en fast struktur, mindre undervisningsrammer og forudsigelighed og genkendelighed. Derfor vil en flytning for denne elevgruppe forventeligt være sværere og opleves mere indgribende end elever i de almene skoletilbud vil opleve det.

Specialklasserækken forventes at skulle bruge syv lokaler til undervisning og Videnscenteret forventes at skulle bruge seks lokaler.

Baseret på det lokalebehov er der fire mulige placeringer til ét eller begge specialundervisningstilbud. Enten flyttes Videnscenteret til Slangerup Skole, afdeling Lindegård, eller også flyttes Specialklasserække til Slangerup Skole, afdeling Byvang og afdeling Kingo. Alternativt flyttes enten Videnscenteret eller Specialklasserække til Fjordlandsskolen, afdeling Dalby eller afdeling Skuldelev.

Vælges en af disse løsninger, ændres der ikke på distriktsgrænser, ligesom der ikke vil være behov for en nedjustering af klasseloftet i styrelsesvedtægten.

Det skal dog bemærkes, at Slangerup Skole i dag er fordelt på tre matrikler, hvor to matrikler har 0.-6. klasse og én matrikel har 7.-9. klasse. Vedtages en ny organisering af Slangerup Skole (behandles på dette møde under sag 91), vil Slangerup Skole fra kommende skoleår 2023/2024 have indskoling på afdeling Lindegård, mellemtrin på afdeling Byvang og udskoling på afdeling Kingo.

Fjordlandsskolens afdeling Dalby og afdeling Skuldelev er begge såkaldte basisskoler og rummer kun elever fra 0.-6. klasse.

Både Specialklasserækken og Videnscenter for Tale, Sprog og Læsning er specialundervisningstilbud fra 0.-9. klasse.

Løsning 2, Scenarie A – Videnscenter flyttes til Slangerup Skole, afdeling Lindgård:

I scenarie A flyttes Videnscenteret fra Ådalens Skole til Slangerup Skole, afdeling Lindegård. Det frigiver seks lokaler på Ådalens Skole, hvilket er tilstrækkeligt til, at Ådalens Skole fremadrettet vil kunne rumme sit nuværende elevgrundlag og eleverne fra Vinge frem til at en ny skole er bygget færdig.

En fordel ved dette scenarie er, at Videnscenteret i dag allerede har en klasse placeret på afdeling Lindegård.

På nuværende tidspunkt er afdeling Lindegård en basisskole, hvilket betyder at afdelingen rummer elever fra 0.-6. klasse. Videnscenteret har elever fra 0.-9. klasse, hvorfor en løsning, hvor Videnscenteret ligger på afdeling Lindegård, vil betyde at de ældste elever i Videnscenteret ikke vil have en tilsvarende aldersgruppe i almenmiljøet at spejle sig i. Dertil vil det være nødvendigt at sikre, at eleverne får adgang til faglokaler til de fag, der hører til udskolingen, enten ved at låne lokaler på afdeling Kingo eller ved at tilpasse lokaler på afdeling Lindegård.

Besluttes en ny organisering af Slangerup Skole under sag 91 på dette møde, vil ovenstående opmærksomhedspunkter blive endnu mere udtalte, idet afdeling Lindegård dermed vil være en indskolingsafdeling for 0.-3. klasse. Det vil ikke være et optimalt elevgrundlag for de ældste elever fra Videnscenteret.

Befordringsudgifterne til dette scenarie vil forventeligt være sammenlignelige med de udgifter, der er i dag.

Der forventes omkostninger estimeret til ca. 350.000 kroner til flytning af Videnscenteret.

Løsnning 2, Scenarie B – Specialklasserækken flyttes til Slangerup Skole, afdeling Byvang og afdeling Kingo:

I scenarie B flyttes Specialklasserækken fra Ådalens Skole til Slangerup Skole, afdeling Byvang og afdeling Kingo. Det frigiver syv lokaler på Ådalens Skole, hvilket er tilstrækkeligt til, at Ådalens Skole fremadrettet vil kunne rumme sit nuværende elevgrundlag og eleverne fra Vinge frem til at en ny skole er bygget færdig.

Eleverne fra Specialklasserækken vil ikke kunne rummes på kun én af de to matrikler, hvorfor eleverne må fordeles efter klassetrin på de to afdelinger. I dag rummer afdeling Byvang 0.-6. klasse og afdeling Kingo rummer 7.-9. klasse. Besluttes en ny organisering af Slangerup Skole under sag 91 på dette møde, vil der kun være indskoling på afdeling Lindegård, og de mindste elever fra 0.-3. klasse fra Specialklasserækken vil derfor skulle gå på en skole, hvor der ikke er nogle jævnaldrende elever i almenskolen.

Desuden er det et opmærksomhedspunkt, at eleverne fra Specialklasserækken ved dette scenarie vil være nødt til at skulle spredes til flere afdelinger.

Der forventes omkostninger estimeret til ca. 220.000 kroner til flytning af Specialklasserækken.

Løsning 2, Scenarie C – Videnscenter eller Specialklasserække til Fjordlandsskolen, afdeling Dalby eller afdeling Skuldelev:

I scenarie C flyttes Videnscenteret fra Ådalens Skole til Fjordlandsskolen, afdeling Skuldelev eller afdeling Dalby. Det frigiver seks lokaler på Ådalens Skole, hvilket er tilstrækkeligt til, at Ådalens Skole fremadrettet vil kunne rumme sit nuværende elevgrundlag og eleverne fra Vinge frem til at en ny skole er bygget færdig.

Både afdeling Skuldelev og afdeling Dalby rummer elever fra 0.-6. klasse. Videnscenteret har elever fra 0.-9. klasse, hvorfor en løsning hvor Videnscenteret ligger på Fjordlandsskolen vil betyde, at de ældste elever i Videnscenteret ikke vil have en tilsvarende aldersgruppe i almenmiljøet at spejle sig i. Dertil vil det være nødvendigt at sikre, at eleverne får adgang til faglokaler til de fag, der hører til udskolingen, ved at låne lokaler på afdelingen i Skibby.

Der forventes omkostninger estimeret til ca. 350.000 kroner til flytning af Videnscenteret. Der forventes omkostninger estimeret til ca. 220.000 kroner til flytning af Specialklasserækken.

Tidsplan

I det tilfælde, at der skal ændres i Ådalens Skoles distriktsgrænser, vil det være hensigtsmæssigt at denne beslutning er truffet inden der skal ske indskrivning til 0. klasse for skoleåret 2023/2024, således at forældre ved hvilken distriktsskole deres barn hører til i forbindelse med indskrivningen.

Indskrivningsproceduren er beskrevet på kommunens hjemmeside og her fremgår det, at forældre til kommende skolestartere modtager et indskrivningsbrev ultimo oktober 2022, hvorefter indskrivningsperioden løber fra primo november. Denne tidsplan vil være nødvendigt at udskyde for de elever, der er omfattet af distriktsændringer, idet en ændring i distriktsgrænserne kræver en høring ved de berørte skolebestyrelser forud for en beslutning i Byrådet.

Derfor foreslås en følgende tidsplan ved beslutning om distriktsændringer:

28. september 2022Møde i Skole, klub og SFO, beslutning om løsningsmodel
30. september 2022Forslag om distriktsændring sendes i høring i skolebestyrelser på berørte skoler
25. oktober 2022Frist for høringssvar
1. november 2022Indskrivning starter for kommunens øvrige skoler, og forældre til skolestartere i Ådalens Skoles nuværende distrikt orienteres om senere indskrivningsstart
2. november 2022Skole, klub og SFO træffer beslutning på baggrund af høringssvar
30. november 2022Byrådet træffer endelig beslutning om ændring af skoledistriktsgrænser
5. december 2022Indskrivning starter for forældre berørt at distriktsændringerne og forældre modtager informationsbrev

Ingen af scenarierne under løsningsforslag 2 har betydning for indskrivningen til kommende 0. klasse, ligesom en høring ikke påkrævet. Administrationen vil dog anbefale en inddragende proces blandt de berørte forældre fra specialundervisningstilbuddene, såfremt der vælges et scenarie under løsningsforslag 2.

Inddragelse

Skoleledere på de berørte skoler har været tæt inddraget i udfoldelsen af mulige løsningsforslag.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at denne sag ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af løsningen på Ådalens kapacitetsudfordringer vil medtages i sagen om ressourcetildelingen til skolerne for skoleår 23/24, som Skole, klub og SFO præsenteres for primo 2023.

93Beslutning om flytning af udvalgsmøder i 2023

Resume

Skole, klub og SFO skal med denne sag tage stilling til et forslag om at flytte tre planlagte udvalgsmøder i 2023, som alle er placeret samme dag, som der er planlagt møde i Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage stilling til hvorvidt tre planlagte udvalgsmøder i 2023 skal flyttes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet i Skole, klub og SFO den 7. september 2022 fastlagde udvalget datoerne for udvalgets møde i 2023.

I tre tilfælde falder udvalgsmøderne på samme dag, som der er møde i Byrådet. Det kan i praksis give lidt udfordringer, idet udvalgsmøderne er berammet til kl. 14-16 og byrådet som oftest holder temamøde kl. 16.

Af den grund foreslå administrationen, at tre konkrete udvalgsmøder flyttes en uge. Det drejer sig om:

 • Det planlagte møde den 1. februar flyttes til den 8. februar
 • Det planlagte møde den 29. marts flyttes til den 12. april
 • Det planlagte møde den 27. september flyttes til den 4. oktober.

Vedlagte udkast til mødekalender afspejler ovenstående forslag.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevat.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

94Drøftelse af implementering af klubstrategi

Resume

Byrådet vedtog på møde den 2. marts 2022 Strategi for fremtidens klubber i Frederikssund Kommune. Leder af klubberne vil på mødet orientere Skole, klub og SFO om status på implementering af strategien.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte status på implementering af klubstrategien.

Beslutning

Drøftet.

Bilag #BedreFritid vedlægges referatet.

Sagsfremstilling

Strategien #Bedre Fritid - strategi for fremtidens klubber blev vedtaget af Byrådet på møde den 2. marts 2022.

Forud for vedtagelsen havde udkast til strategi været i bred høring i en række MED-udvalg, bestyrelser mm. Nærmere beskrivelse af høringsparter fremgår af Byrådssag 42.

Leder af klubberne, Carsten Lunn, indleder udvalgets drøftelser med en kort orientering om status på implementering af strategien, herunder samarbejdet, involvering af børn og unge fra klubberne, klubbestyrelsen, inddragelse af MED-udvalg m.v.

Inddragelse

Implementering af strategien sker med involvering af børn og unge, MED-udvalg, medarbejdere m.m.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Bilag

95Drøftelse af lokalt skoletopmøde ”Sammen om skolen i Frederikssund Kommune” den 16. november 2022

Resume

Med budget 2022 blev der indgået aftale om at afholde et lokalt "skoletopmøde", med det formål at samarbejde om at realisere den fælles vision for folkeskolerne og Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik.

Skole, klub og SFO blev på møde den 2. marts 2022 (sag 23) orienteret om Administrationens indledende planer for mødet.

Det lokale skoletopmøde afholdes den 16. november 2022. Med denne sag skal Skole, klub og SFO drøfte udkastet til program og indhold for mødet samt deltagerkredsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Drøfte forslag til formål, program og deltagerkreds.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Baggrund for - og rammesætning af skoletopmødet

Med Byrådets beslutning om at afholde et lokalt skoletopmøde er det hensigten, at alle parter omkring folkeskolen, samarbejder om at sikre, at elever på skolerne i Frederikssund Kommune trives, udvikler sig og lærer mest muligt - fordi vi ved, at god skoleudvikling bygger på dialog og brede samarbejder.

Den 28. maj 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeren partnerskabet "Sammen om skolen", hvor Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen blev inviteret til at mødes for at drøfte potentielle løsninger på nogle af skolens store udfordringer og samarbejde om den nationale skoleudvikling. Partnerskabet omkring "Sammen om skolen" ønsker desuden at inspirere til den lokale dialog og samarbejde om udvikling af folkeskolen. Frederikssund Kommunes lokale folkeskoletopmøde afholdes i samme ånd - med fokus på lokal udvikling og tæt samarbejde om folkeskolen.

Hvorfor er dialog og lokalt samarbejde om folkeskolen vigtigt?

En fælles dialog og et tæt, inddragende lokalt samarbejde om folkeskolen bidrager til at understøtte en fælles retning for et samlet skolevæsen. Derudover er et tæt samarbejde udgangspunktet for at skabe ejerskab om skoleudviklingen blandt alle aktører omkring skolen - det er vigtigt at alle omkring folkeskolen trækker i samme retning.

Et bredt samarbejde sikrer desuden, at den lokale skoleudvikling sker med afsæt i både politiske visioner og skolernes praksis og virkelighed, hvor tæt inddragelse af ledere, medarbejdere, elever og forældre er afgørende. Det skaber nemlig rum for, at den gode undervisning og pædagogiske praksis understøttes til gavn for alle elevers trivsel og læring.

"Sammen om skolen i Frederikssund Kommune" - lokalt skoletopmøde den 16. november 2022

I Frederikssund Kommune afholdes der den 16. november 2022 klokken 16.00-20.00 et lokalt skoletopmøde. Det lokale skoletopmøde bliver et forum, hvor intentionerne fra "Sammen om skolen" om et bredt og tværgående samarbejde bliver implementeret i Frederikssund Kommune. Formålet med skoletopmødet er overordnet set, at relevante aktører i og omkring folkeskolen i Frederikssund Kommune mødes og samarbejder om den fortsatte kvalitetsudvikling af elevernes læring og trivsel.

På mødet vil der særligt være fokus på at få et fælles indblik i og forståelse for udfordringer, potentialer og erfaringer fra skolerne - belyst via data og praksiseksempler. Desuden vil mødet give anledning til fælles drøftelser om, hvordan det gode samarbejde om folkeskolerne skal videreudvikles.

Det er prioriteret at invitere en bred kreds af aktører omkring folkeskolerne i Frederikssund Kommune til deltagelse på folkeskoletopmødet, med den intention, at få det bredest mulige samarbejde og engagement om elevernes trivsel og læring. Derfor inviteres Byrådet, skolebestyrelser, skoleledelser, fælles elevråd, lokale tillidsrepræsentanter fra skolerne, de faglige organisationer, ledelsesrepræsentanter fra Campus Frederikssund, områdeledere fra dagtilbud, forældrebestyrelse fra klubberne, herudover repræsentanter fra Frederikssund Erhverv, Willumsens Museum, Frederikssund Bibliotek og andre relevante kulturaktører.

Udkast til program

16.00-16.15Ankomst og kort præsentation ved borde

16.15-16.25Velkomst v. Borgmesteren
 • Velkomst
 • Topmødets formål - ”Sammen om skolen i Frederikssund Kommune”

16.25-16.45Formål med dagen v. Centerchef
 • Status på skolerne med fokus på læring og trivsel
 • Vigtige strategiske indsatser

16.45- 17.00Elevernes stemme v. repræsentanter fra fælleselevrådet
 • Fokus på motivation, trivsel og læring

17.00- 17.45Markedsplads - bedst praksis
 • Skolerne giver indblik i bedst praksis - med fokus på når samarbejde løfter kerneopgaven

17.45 – 18.15Pause, netværk og let anretning

18.15- 18.50

”Sammen om skolen i Frederikssund Kommune”
 • Debat med aktører, herunder elev, forælder, medarbejder, skoleleder, DLF, Centerchef, politiker, repræsentant fra kultur- og fritidsliv

Debatten faciliteres af Direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur

18.50- 19.35Gruppedrøftelser med fokus på samarbejde på tværs
 • Hvad fungerer godt og hvad kunne vi blive bedre til sammen?
 • Potentialer ved involvering og samarbejde
 • Relevante samarbejdsområder - hvad skal vi arbejde sammen om?

19.35-19.50Opsamling på gruppedrøftelser v. formand for Skole, klub og SFO
 • Bordreferent opsummerer væsentlige pointer fra drøftelser

19.50-20.00Afslutning og tak for i aften v. formand for Skole, klub og SFO

Når udvalget har godkendt formål, program og deltagerkreds går den nærmere planlægning i gang, ligesom der udsendes invitationer mv.

Inddragelse

Skoleledelser vil blive inddraget med henblik på at udvælge og analysere væsentligt data og erfaringer fra skolerne.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til skoletopmødet finansieres indenfor budgetrammen af Skole, klub og SFO.

96Orientering om status på program for stærkere læringsfællesskaber

Resume

Skole, klub og SFO orienteres om hvilke aktiviteter, der er foregået i september måned og skal foregå i oktober inden for rammen af Program for stærkere læringsfællesskaber.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orientering til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden fra 30. august til og med 16. september udfylder den enkelte skoles ledelsesteam en selvevaluering. Komponent har udarbejdet et evalueringsværktøj, hvor hvert ledelsesteam evaluerer skolens nuværende praksis i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og identificerer skolens styrker og nærmeste udviklingszone.

Selvevalueringen indgår som baggrund til de interviews, som Komponent efterfølgende afholder med skolernes medarbejdere og ledelser.

Selvevalueringen indeholder fire temaer:

Tema 1: Det pædagogiske personales samarbejde om inkluderende læringsfællesskaber

Tema 2: Ledelse af medarbejdernes praksis med læringsfællesskaber og specialundervisning

Tema 3: Organisering, ressourcer og strukturer

Tema 4: Selvevaluering af jeres skoles egne indsatser og tilbud med forudgående visitation

Tema 1, 2 og 3 handler således om skolens indsatser for elever med støttebehov uden forudgående visitation, tema 4 handler om skolens indsatser for elever med forudgående visitation.

I oktober måned skal Komponent bearbejde alt materialet og der afholdes en mindre workshop med deltagere af medarbejdere og ledere fra PPR og repræsentanter fra skolerne, som har fokus på samarbejdet mellem PPR og skolerne.

Inddragelse

I den sidste uge af september foregår Komponents interview med forældre, elever, skoleledere og pædagogiske ledere og en medarbejder fra hver skole. Herudover interviews områdeledere, ledere og medarbejdere i PPR, ledere og medarbejdere i Center for Familie og Rådgivning samt ledere og medarbejdere i Center for Børn og Skole samt direktør.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

97Orientering om projekt, der skal bidrage til reduceret sygefravær blandt medarbejdere i Frederikssund Kommune

Resume

Sygefraværet i Frederikssund Kommune er for højt. Derfor er der søgt midler hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til en sygefraværsindsats på tværs af børne-, skole- og ældreområdet. Indsatsen skal støtte kommunens ledere og øge deres viden og kompetencer inden for arbejdet med fravær og nærvær på arbejdspladserne.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygefraværet er forsat højt blandt medarbejdere i Frederikssund Kommune – det gælder også i børnehuse og på skoler. Administrationen har derfor søgt - og fået - midler til en målrettet sygefraværsindsats fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet.

Beskrivelse af projektet

Projektet indgår i kommunens eksisterende indsats for sygefravær ’Mindre sygefravær – mere trivsel’ og hedder ’Nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser III’.

Projektperioden løber fra marts 2022 til februar 2024. Projektet er finansieret med kr. 2.133.144 fra STAR. Projektet omfatter to direktørområder samt tre centre:

Velfærd, Arbejdsmarked & Sundhed

 • Center for Sundhed & Forebyggelse (Døgnplejen)
 • Center for Voksenstøtte & Ældre (Omsorgscentre)

Opvækst, Uddannelse & Kultur

 • Center for Børn & Skole (Folkeskoler og Dagtilbud)

Projektet omfatter følgende arbejdspladser:

 • Skoler: 6 folkeskoler, 20 afdelinger (ca. 850 medarbejdere)
 • Dagtilbud: 4 områder, 32 kommunale dagtilbud (ca. 630 medarbejdere)
 • Omsorgscentre: 3 centre, 25 afdelinger
 • Døgnplejen: 4 områder, 9 delområder (+ rehabiliteringen) (mere end 1000 medarbejdere tilsammen for hele ældreområdet)

Formålet med projektet er at nedbringe sygefraværet på de tre store velfærdsområder som, sammenlignet med landsgennemsnittet samt omegnskommunerne, ligger højt. De tre store velfærdsområder, som er med i projektet, udgør tilsammen ca. 85 % af kommunens samlede sygefravær.

Ud af alle landets kommuner ligger Frederikssund Kommune på en samlet 90. plads ud af 98 kommuner med 19,51 fraværsdage pr. årsværk. Der er altså kun otte kommuner, der har et højere gennemsnitligt sygefravær end Frederikssund Kommune. Favrskov Kommune har færrest sygedage (13,4) og Fanø Kommune har flest (23,0).

Herunder er en oversigt over vores fem omegnskommuner og landsgennemsnittet. Her ses det også, at Frederikssund Kommune har det højeste sygefravær blandt omegnskommunerne, og et markant højere fravær end landsgennemsnittet:

KommuneFraværsdage / Dagsværk
Egedal16,25
Frederikssund19,51
Gribskov16,01
Halsnæs18,25
Hillerød16,86
Lejre16,17
Landsgennemsnit16,91

Nedenfor ses sygefraværet på specifikt for skoleområdet i skoleåret 2021/2022 fordelt på henholdsvis måneder og skoler.

Der er specifikt søgt midler til at støtte og træne lederne i at arbejde systematisk, dataunderstøttet og forebyggende med sygefraværet.

Der skal trænes i at få øje på mistrivsel og i at afholde omsorgssamtaler, i at bruge data samt i at udarbejde handleplaner med konkrete mål og indsatser.

Der er fokus på to spor i projektet - fravær og nærvær:

 • Fravær har fokus på: Retningslinjer, data, sygemelding, opfølgning, tilbagevenden
 • Nærvær har fokus på: Kerneopgaven, arbejdsfællesskaber, trivsel, motivation, fastholdelse i job og faglighed

Hvad er det næste skridt?

Der udpeges 14 tovholdere, som skal hjælpe med at drive indsatsen ude i driften. Tovholderne vil indgå i et netværk, som faciliteres af Administrationen.

Desuden er en fastholdelseskonsulent frikøbt til at bistå områderne med gradvis tilbagevenden for sygemeldte medarbejdere samt afklaringer inden for beskæftigelsesområdet og de muligheder, der er. Fastholdelseskonsulenten er forankret i Center for Job og Rådgivning, afdeling Job og Virksomhedsindsats.

For at omsætte intentionerne til praksis har Administrationen udviklet en lederudviklingsforløb, hvori alle elementer indgår og hvor lederne bliver trænet med de rette værktøjer og kompetencer. Der er afsat penge i budgettet for projektet til både interne og eksterne undervisere. Desuden er der afsat midler fra det tidligere Opvækstudvalg til et styrket fokus på dagtilbudsområdet i 2022. Dermed er dagtilbud prioriteret før andre områder i 2022.

Der vil blive udpeget konkrete dagtilbud og skoler, hvor der målrettes en særlig indsats, og som løbende indgår i monitoreringen og bidrager til at sikre tilbagemeldinger til STAR. Den særlige indsats udvælges efter om der er for højt sygefravær. Der følges op på data hvert kvartal, og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) vil ligeledes følge udviklingen samt interviewe ledere og medarbejdere i de særligt udvalgte dagtilbud og skoler. Disse interviews har to formål: Etablering af ny viden samt en målrettet formidling af resultaterne både tilbage til Frederikssund Kommune, men også til arbejdspladser generelt i Danmark med input til vellykkede indsatser. Dette formidles i en rapport i 2025 og evalueringen er et forskningsprojekt med en ph.d studerende tilknyttet.

Inddragelse

Hoved MED er tæt involveret med deltagelse i projektets styregruppe. Desuden vil lokale MED-udvalg og TRIO løbende blive inddraget og orienteret om projektets faser og indsatsområder.

Økonomi

Orientering om status og videre proces på sygefraværsprojektet har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Såfremt sygefraværet nedbringes kan der frigøres ressourcer, som kan bidrage til at sikre driften af de tre store velfærdsområder og indfri tidligere udmøntede besparelser.

98Orientering om status på rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere

Resume

Med budgetaftalen for Budget 2022 blev det besluttet at sikre en målrettet indsats i forhold til at fastholde, uddanne og rekruttere flere dygtige lærere. Den 3. november 2021 besluttede det daværende Uddannelsesudvalg at afsætte 1,2 mio. i 2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til formålet

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om status på arbejdet med udmøntningen af midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på skoleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. september 2022, pkt. 84:

Udsat.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for Budget 2022 fremgår det, at ”(…) dygtige medarbejdere på skolerne spiller en afgørende rolle for elevernes læringslyst og udvikling. Vi sætter derfor nu turbo på en målrettet indsats med at uddanne og rekruttere flere dygtige lærere, samtidig med et fortsat arbejde med at fastholde de mange dygtige lærere og pædagoger, der allerede i dag arbejder på vores folkeskoler.”

På møde den 2. marts 2022 besluttede Skole, klub og SFO den nærmere udmøntning af budgetmidlerne i 2022 og 2023.

Udmøntningen af midlerne til arbejdet med rekruttering, uddannelse og fastholdelse af lærere er i årene 2022 og 2023 fordelt på fem overordnede indsatsområder:

 1. Efteruddannelse af praktikvejledere
 2. Styrkelse af praksissamarbejde mellem skoler og læreruddannelse
 3. Understøttelse af initiativer i udviklingen af kommende læreruddannelse i Hillerød
 4. Undersøgelse af de nuværende ikke-læreruddannedes kompetencer
 5. Tværgående indsatser i kommunen

Der har i de forgange måneder været særligt fokus på indsatsområderne 1 og 3, som har indbefattet et tæt samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP). Disse to indsatsområder præsenteres nedenfor.

Efteruddannelse af praktikvejledere

Der er indgået aftale med KP om at afvikle diplommodulet ”Praktikvejleder til læreruddannelsen”, som er et diplommodul der knytter sig til lærerstuderendes skolepraktik. Modulet tilbydes til to lærere på alle skoler med det formål, at alle skoler har mindst to praktikvejledere med de fornødne kompetencer til at varetage opgaven som vejleder for og bedømmer af lærerstuderende i praktik.

Praktikvejledermodulet udbydes normalt på KP i København, men det er i samarbejde med skolelederne og KP blevet besluttet at samle lærere til et hold, der afholdes i lokalt Frederikssund. Center for Børn og Skole er i dialog med vores omegnskommuner for at tilbyde dem plads på holdet for at fylde holdet op og dermed reducere omkostningerne.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 12 lærere fra kommunens skoler på kurset, der igangsættes i oktober 2022 og afsluttes i april 2023.

Understøttelse af initiativer i udviklingen af kommende læreruddannelse i Hillerød

Frederikssund Kommune har igennem det seneste år indgået som tæt samarbejdspartner til KP sammen med andre nordsjællandske kommuner om udviklingen af læreruddannelsen i Hillerød. Frederikssund Kommune har blandt andet deltaget i planlægning og afholdelse af dialogmøder med alle nordsjællandske gymnasier og ungdomsuddannelser med henblik på at drøfte, hvordan flere unge kan få lyst til at vælge en velfærdsuddannelse – i dette tilfælde specifikt læreruddannelsen i Hillerød.

Desuden har Frederikssund Kommune sammen med KP og kommunens omegnskommuner udviklet prøvehandlinger i form af indsatser, der kan bidrage til den samlede rekrutterings-, uddannelses- og fastholdelsesindsats på lærerområdet.

En af de indsatser er vikarkurser for vikarer i kommunens folkeskoler, som ikke er under uddannelse til lærer. I foråret 2022 har Center for Børn og Skole, i tæt samarbejde med KP og skolelederne, udarbejdet et koncept for hvordan vikarerne på skolerne kan blive klædt på til opgaven.

Der er i alt tilmeldt 38 vikarer fra alle kommunes folkeskoler. Vikarerne deltager på et kursusforløb på 4 gange 3 timer. Første kursusgang var mandag den 15. august 2022 og kurset afsluttes den 29. september.

Kurset har til formål på at klæde vikarerne på til at kunne indgå i planlægning og gennemførelse af undervisning i folkeskolen og har fokus på deltagernes didaktiske overvejelser, begrundelser og udvikling af undervisning. Der vil på de fire kursusdage være fokus på følgende kompetencer:

 • Inkluderende klasseledelse og klasseledelsesstrategier for at skabe ro og trivsel
 • Facilitering af elevers læring med fokus på eksempelvis undervisningsdifferentiering
 • Relationel kommunikation og tilgange til elever i undervisningen.

Vikarkurset er vigtigt. Dels fordi kommunen dermed bidrager til at sikre, at vikarerne er godt klædt på til at løfte opgaven i folkeskolerne. Dels fordi vikarkurset kan ses som en del af det større indsatsområde, hvor flere unge rekrutteres til læreruddannelsen. Både i Frederikssund Kommune og på landsplan kommer der til at mangle lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud, og med vikarkurset er det ambitionen, at så mange som muligt får øjnene op for lærergerningen som karrierevej og får lyst til at tage læreruddannelsen og blive lærere – rigtig gerne i Frederikssund Kommune.

Kommende fokusområder

Frem til nu har indsatsen været særligt fokuseret omkring samarbejdet med KP med henblik på at planlægge og oprette de relevante efteruddannelsesforløb og kurser, som har skulle afvikles i indeværende skoleår. Den kommende tid vil i højere grad være fokuseret omkring at sikre de rammer, der skal være til stede for, at Frederikssund Kommunes skoler har optimale rammer for at være attraktive uddannelsesskoler.

Praktikaftale

Der skal udarbejdes en ny praktikaftale i samarbejde med de faglige organisationer. Frederikssund Kommune har en praktikaftale som er indgået med de faglige organisationer, og som er en aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i folkeskolen. Det er et ønske fra skolelederne, at den eksisterende praktikaftale justeres, så der bliver bedre mulighed for at løfte praktikvejlederopgaven ved at opgaven kan varetages af flere lærere. Den proces finder sted i et samarbejde med skolerne i september 2022.

Praksissamarbejde

Der skal udarbejdes en aftale om praksissamarbejde mellem KP og udvalgte skoler i kommunen. Der lægges op til en model, hvor den enkelte studerende bliver tilknyttet én skole, som forpligter sig til at påtage sig en særlig opgave i forhold til den studerende. Samtidig skal skolen åbne klasseværelserne for de studerendes aktiviteter/afprøvninger - også uden for praktikperioden, eksempelvis ved at give den studerende mulighed for at komme ud at iagttage og deltage i alle dele af skolens hverdag - fra undervisning til skole-hjem-samarbejde.

Det er besluttet, at 1-2 skoler udvælges som praksissamarbejds-skoler. Der etableres et samarbejdsmøde med KP i september 2022, med deltagelse af repræsentanter for skoleledergruppen samt Center for Børn og Skole.

Afdækning af kompetencer

Center for Børn og Skole påbegynder ultimo august 2022 en kompetenceafdækning af, hvilke undervisningskompetencer de nuværende ikke-læreruddannede undervisere i folkeskolerne mangler for at have undervisningskompetence i de fag de underviser i. Herefter vurderes behovet – og muligheden - for opkvalificering og finansiering heraf.

At opkvalificere de undervisere, der allerede er ansat i folkeskolen i Frederikssund Kommune, er en måde hvorpå det kan sikres, at skolernes dygtige undervisere fastholdes og kompetenceudvikles. Samtidig er det en hurtig og effektiv måde at øge andelen af læreruddannede undervisere i kommunens folkeskole.

Skole, klub og SFO forelægges forventeligt i november 2022 en sag til beslutning om mulig opkvalificering af ikke-uddannede undervisere.

Budget

Beskrivelse20222023
Praktikvejleder680.318552.318
Styrkelse af praktiksamarbejdet mellem skolerne og læreruddannelsen200.000

Understøttelse af initiativer i arbejdet med at få læreruddannelse til Hillerød200.000

Undersøgelse af hvilke formelle kompetencer de nuværende ikke-læreruddannede mangler og få dem opkvalificeret

Tværgående33.000-
I alt1.113.318552.318

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

99Orientering om status på kommende ny læreruddannelse i Hillerød

Resume

På møde den 2. juni 2021 besluttede det tidligere Uddannelsesudvalg at indlede et samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP) og de nordsjællandske kommuner om oprettelsen af en læreruddannelse i Hillerød.

Frederikssund Kommune har i perioden frem til nu deltaget i styregruppe samt arbejdsgrupper med henblik på at indsamle viden og udvikle initiativer, der kan understøtte udviklingen af læreruddannelsen i Hillerød, eksempelvis med fokus på rekruttering af lærerstuderende og samarbejdet mellem skoler og KP om de studerende praktikvilkår.

Med denne sag orienteres Skole, klub og SFO om status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2020 kontaktede De Lærerstuderendes Landskreds Hillerød Kommunes borgmester med et ønske om at få en fuld læreruddannelse til Nordsjælland med placering i Hillerød, hvor Københavns Professionshøjskole i forvejen har en række andre professionsbacheloruddannelser. Otte nordsjællandske kommuner gik derfor sammen med Københavns Professionshøjskole om dette arbejde. I forsommeren 2021 besluttede Folketinget – som led i udmøntning af den politiske aftale ”Tættere På – Flere uddannelser og stærke lokalsamfund” - at placere en lang række uddannelsespladser uden for København, herunder at den fulde læreruddannelse skal udbydes i Hillerød.

Selvom Folketinget har besluttet at placere læreruddannelsen i Hillerød, skal Københavns Professionshøjskole (KP) dog stadig ansøge om prækvalifikation hos "Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser" (RUVU). I prækvalifikationen skal KP redegøre for, hvordan de vil sikre en bæredygtig læreruddannelse i Hillerød. Svar fra RUVU forventes at komme i løbet af efteråret 2022. Såfremt prækvalifikationen går igennem, forventes læreruddannelsen at starte op fra og med august 2023 med 1 hold á 35 studerende som løbende udbygges med flere studerende over de kommende år. Målet er samlet set at få flere til at læse til lærer; ikke blot flytte eksisterende nordsjællandske studerende fra København til Hillerød.

For at sikre at læreruddannelsen bliver fagligt og økonomisk bæredygtig i Hillerød, og ikke mindst understøtte det store behov for endnu flere uddannede lærere i Nordsjælland, har de nordsjællandske kommuner og Københavns Professionshøjskole arbejdet med forskellige strategiske tiltag siden 2021. De otte kommuner er Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Hillerød, Furesø, Allerød, Fredensborg, Rudersdal og senest er Helsingør Kommune også kommet med i samarbejdet.

KP forventer, at prækvalifikationsansøgningen står stærkt på grund af det tætte samarbejde med kommunerne.

Status på samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner og Københavns Professionshøjskole

I marts/april 2021 havde kommunerne en fælles sag til fagudvalg og byråd omhandlende de strategiske samarbejdsmuligheder, kaldet fagpakker. På baggrund af tilkendegivelserne fra byrådene samlede styregruppen, bestående af ledelsesrepræsentanter fra de nævnte kommuner og KP, de strategiske indsatser i 3 arbejdsgrupper med hvert sit fokus:

Arbejdsgruppe 1: Profil for læreruddannelsen

For at gøre læreruddannelsen attraktiv arbejdes der med at skabe en profil, som kan tiltrække flere studerende til uddannelsen. Derudover arbejdes der med udvidet praksissamarbejde mellem folkeskolerne og lærerstuderende som man kender det fra uddannelsesstationen i Helsingør samt særlig toning af læreruddannelsen. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af 2023.

Arbejdsgruppe 2: Samarbejde med gymnasierne

KP har sammen med gymnasierne udviklet en række brobygningsforløb målrettet gymnasiernes studieordninger, så gymnasieeleverne kan blive introduceret til læreruddannelsen som uddannelsesvalg. Brobygningsforløbene gennemføres i efteråret 2022 og herefter hvert efterår. I år er 7 gymnasier tilmeldt med i alt 10-12 hold svarende til ca. 280-300 elever. Alle nordsjællandske gymnasier inviteres ligeledes til et fælles dialogmøde igen til marts 2023. Ud over samarbejdet med gymnasierne afholdes en faglig inspirationsdag den 15. november 2022 for nuværende lærervikarer på de nordsjællandske folkeskoler. Målet med inspirationsdagen er dels at klæde lærervikarerne på med pædagogiske redskaber, dels at inspirere dem til at søge ind på læreruddannelsen.

Arbejdsgruppe 3: Efter- og videreuddannelse af lærere og skoleledere

For at sikre en faglig og økonomisk bæredygtig læreruddannelse, er det ikke nok kun at arbejde med rekruttering af flere studerende. Arbejdsgruppe 3 ser derfor på, hvordan kommunerne kan understøtte uddannelsen via efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Som første afsæt arbejdes der med 3 temaer for uddannelsesaktiviteter, hvor der kan være basis for tværkommunal kompetenceudvikling. Øvrige temaer kan følge efter:

a) Kompetenceudvikling af lærervikarer

b) Specialpædagogisk opkvalificering og praksisudvikling

c) Springet til skoleledelse – skoleleder på spring

Kompetenceudvikling af lærervikarer gennemføres i Frederikssund Kommune i efteråret 2022 med mulighed for deltagelse fra andre kommuner. For de to øvrige temaer afholder KP vidensaloner i efteråret 2022, hvor forskellige vinkler drøftes og det videre arbejde planlægges. Samlet set skal uddannelsessporet bidrage til kommunernes rekrutterings- og fastholdelsesstrategier på lærerområdet.

Ud over kompetenceudvikling arbejdes der med et narrativ om læreruddannelsen og lærerjobbet, som KP og kommunerne kan benytte i forskellige sammenhænge, fx rekruttering. Dette arbejde forventes afsluttet ultimo 2022.

Kommunernes forpligtelser ift. samarbejdet med KP

Ift. prækvalifikationen er der ikke tale om, at kommunerne indgår en egentlig kontrakt med KP, da vi som kommune ikke kan garantere fx leverance af flere studerende eller tage højde for ændringer i politiske og økonomiske prioriteringer lokalt. Men kommunen skal i udgangspunktet kunne forpligte sig til et længerevarende strategisk samarbejde med KP over minimum fire år, da der vil blive lagt vægt på dette ved prækvalifikationen. Det betyder desuden, at kommunerne i udgangspunktet anbefales at afsætte nødvendige ressourcer på sigt til at kunne indgå i samarbejdet om bl.a. udvidet praksissamarbejde på skolerne, øget indsats på kompetenceudvikling, flere meritlæreransættelser og lignende.

Alle otte kommuner forventer i udgangspunktet at kunne indgå i samarbejdet under de eksisterende budgetrammer, da hovedparten ligger i forlængelse af kommunernes netop vedtagne uddannelsesstrategier i regi af KKR samt øvrige rekrutteringsstrategier. I Frederikssund kommune bidrager de afsatte midler til rekruttering, uddannelse og fastholdelse på lærerområdet til dette (se sag om status på rekruttering, uddannelse og fastholdelse på dette møde).

Inddragelse

Frederikssund Kommunes bidrag til udviklingen af læreruddannelsen i Hillerød sker i tæt samarbejde med de øvrige nordsjællandske kommuner og KP og med inddragelse af skoleledelserne på kommunens skoler.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at samarbejdet finansieres indenfor den eksisterende ramme, hvorfor der ingen bevillingsmæssige konsekvenser er.

100Orientering om Åben Skole

Resume

Sagen indeholder en kort beskrivelse af hvad Åben Skole er, og hvordan Åben Skole lige nu foregår i Frederikssund Kommune. Sagen fremsendes til Skole, klub og SFO, fordi udvalget har bedt om en orientering om Åben Skole.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. september 2022, pkt. 87:

Udsat.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Åben Skole er en samlet betegnelse for de aktiviteter der er, når skolen åbner sig mod det omgivende samfund. Åben Skole blev vedtaget som en del af folkeskolereformen af 2013 (Et fagligt løft af folkeskolen, Undervisningsministeriet 2013). Reformen blev iværksat i skoleåret 2014/15. Åben Skole indebærer krav om at skolerne, for at understøtte en varieret skoledag, åbner sig mod det omgivende samfund. Dette kan skolen gøre ved for eksempel at arbejde sammen med lokalsamfundet, musikskolerne, erhvervslivet, idrætsforeninger og kulturinstitutioner.

Hvordan understøtter Center for Børn og Skole skolerne i arbejdet med at åbne skolen

Siden det blev lovpligtigt for folkeskolen at samarbejde med det omkringliggende samfund, har det været en opgave for Center for Børn og Skole at understøtte kommunens folkeskoler i arbejdet med at åbne skolen på følgende måde:

 1. Udvikling og drift af nedenstående tre indsatser, som skolerne deltager i. Indsatserne er udviklet særligt til skolerne i Frederikssund af Center for Børn og Skole i samarbejde med skolerne selv og relevante eksterne partnere:
 • MakerVærket
 • Erhverv i Skolen

a) Stemmer fra Markland Kommune. Kommunalpolitiker for en dag

b) Kloge Hænder

c) Karriereagenterne

d) Virksomhedssafari

e) Campusdag

 • Naturformidlingsaktiviteter i regi af naturformidlingsindsatsen
 1. Arbejder på at forbedre erhvervspraktikken, som alle fem folkeskoler tilbyder deres 8. klasser hvert år. Forbedringen består bl.a. i en erhvervspraktikportal, hvor elever og virksomheder kan finde hinanden. Erhvervspraktikportalen udvikles og testes i skoleåret 2022/23. Portalen forventes klar i løbet af skoleåret 2023/24
 2. Understøtter skolerne i at arbejdet med at udarbejde en plan for Åben Skole og i at have aktiviteter på området
 3. Står til rådighed, når en skole for eksempel ønsker hjælp til at få igangsat aktiviteter på området tilpasset skolens profil, ønsker og behov
 4. Formidler relevante tilbud om Åben Skole aktiviteter fra eksterne partnere, videre til skolerne
 5. Sikrer videndeling på tværs - mellem skoler, mellem eksterne og mellem skoler og eksterne.

Åben Skole er noget skolerne gør - og altid har gjort

Skoler, lærere, klasser og elever har også før folkeskolereformen 2013, som en naturlig del af skolehverdagens faglige og trivselsfremmende aktiviteter, åbnet sig for det omgivende samfund. For eksempel besøg på museer, et teater, Zoo, Danmarks Radio, Folketinget, landbrug, Sex og Samfund. Erhvervspraktik, som er en tradition på alle skoler i Frederikssund, er også et eksempel på Åben Skole. Skolerne har en del af den slags aktiviteter i løbet af året.

Der findes også online platforme, hvor skoler og lærere kan finde og tilmelde sig lokale Åben Skole aktiviteter. For eksempel via Det Nationale Center for Eksterne Læringsmiljøer - Skoletjenesten: https://skoletjenesten.dk/undervisning og på https://skolenivirkeligheden.dk/ - en landsdækkende uafhængig non-profit portal, hvis hovedformål det er, at gøre det nemt at lave virkelighedsnær undervisning.

Inddragelse

Inddragelse og samarbejde er afgørende i Åben Skole. Center for Børn og Skole har således omfattende samarbejde med lokalt erhvervsliv, lokalt kulturliv, lokale foreninger, alle folkeskolerne, Campus Frederikssund, Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederikssund på området.

Åben Skole indgår også i partnerskabsaftalen mellem Frederikssund Kommune og Dansk Industri (DI), Uddannelser i Nordsjælland (U/NORD), Technical Education Copenhagen (TEC).

Derudover samarbejder Center for Børn og Skole med en række ikke lokale samarbejdspartnere om Åben Skole i Frederikssund Kommune. Fx. Villum Fonden, Kommunernes Landsforening, Erhvervsstyrelsen, Naturvidenskabernes Hus, Fonden for Entreprenørskab, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, andre kommuner, Skoletjenesten og Skolen i Virkeligheden.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

101Orientering vedr. processen for tidlig forebyggende indsats

Resume

Med budget 2022-25 valgte Byrådet at prioritere den tidlige forebyggende indsats i Frederikssund Kommune. I marts 2022 (sag nr. 19) godkendte Børn, familier og forebyggelse et kommissorium for processen med at styrke og omlægge til en tidligere forebyggende indsats, herunder i første omgang udarbejdelse af en strategi for området. På udvalgsmødet i august 2022 drøftede Børn, familier og forebyggelse nærværende sag vedr. processen for arbejdet med strategien. I forlængelse af drøftelsen i Børn, familier og forebyggelse sendes sagen hermed til orientering i hhv. Skole, Klub og SFO, Unge, fritid og idræt samt Social og sundhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Skole, klub og SFO, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Historik

Beslutning fra Skole, klub og SFO, 7. september 2022, pkt. 86:

Udsat.

Fraværende:

Jørgen Bech (V)

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styrkelse af og omlægning til en tidligere forebyggende indsats kan skabe en stærkere fælles indsats for børn og unge i udsatte position og dem, der er i risiko for at komme det. Dette er med henblik på, at flere børn og unge oplever gode opvækstbetingelser og den trivsel, sundhed og læring, der skal til for at klare sig godt i barndommen og senere ind i voksenlivet.

Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) har indsamlet erfaringer fra 18 kommuners proces med omlægning til en tidligere og forebyggende indsats (VIVE har udgivet en rapport herom, som evt. kan læses her: Kommunernes omlægning til en tidligere og forebyggende indsats på børne- og ungeområdet - Erfaringsopsamling (vive.dk)). Erfaringerne viser bl.a., at en styrket, helhedsorienteret og koordineret indsats på tværs af fagområder er centralt i omlægningen til en tidligere forebyggende indsats. Det kræver politisk fokus på og opbakning til omlægningen ligesom det er en forudsætning, at ledelsen på tværs af fagområderne er tydelig og samstemt. I Frederikssund Kommune arbejdes der allerede tidligt og forebyggende i hverdagens praksis. Det foregår dog oftest på de enkelte fagområder, hvorfor der er behov for vedvarende helhedsorienteret og koordineret fokus og udvikling af den tidlige forebyggende indsats.

Første skridt i arbejdet med tidlig forebyggende indsats er udarbejdelse af en tværgående strategi. Efterfølgende skal der udvælges og iværksættes prøvehandlinger og konkrete initiativer samt arbejdes med en omfattende kulturudviklingsproces i forhold til oparbejdelsen af et fælles "mindset" på tværs af fagligheder. Strategien vil være gældende for perioden 2023-27.

Status siden sidst

Kommissoriet beskrev projektorganiseringen herunder ansættelse af en projektleder og nedsættelse af en administrativ styregruppe (jf. vedhæftede bilag). Pr. 1. juni startede projektlederen, og det første styregruppemøde blev afholdt senere i juni måned. Styregruppen drøftede her den kommende strategiproces, hvor én drøftelse blandt mange omhandlende, at der er tale om både tidligt ift. alder (når børnene er så små som muligt) og tidligt ift. problemudvikling (når problemerne er så små som muligt), når der arbejdes med tidlig forebyggende indsats. Før sommerferien blev der også nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som bl.a. har til opgave at sikre fremdrift i den samlede proces, herunder strategiprocessen jf. kommissoriet sammen med projektlederen.

I andet halvår af 2022 skal udkast til strategien udarbejdes. Det bliver en inddragende proces, hvor medarbejdere og ledere vil blive involveret gennem bl.a. forskellige workshops, dialoger på personalemøder og på et fælles lederseminar for direktørområdet Opvækst, Uddannelse og Kultur i oktober. Der vil desuden blive arbejdet med involvering af relevante frivillige organisationer, som kommunen allerede samarbejder med omkring tidlige, forebyggende indsatser, og det planlægges at gennemføre en bred høringsproces af strategiudkastet for dermed at sikre mange perspektiver.

Det politiske niveau vil ligeledes blive inddraget i strategiprocessen, og dermed i tilblivelsen af strategien. Der planlægges bl.a. politiske temadrøftelser i efteråret samt et fællesmøde mellem de involverede udvalg. I forbindelse med disse drøftelser, vil der være mulighed for indlæg ved og dialoger med fagpersoner, inddragelse af erfaringer fra andre kommuner mv. Strategien forventes at blive forelagt til politisk vedtagelse i første halvår 2023.

Inddragelse

Medarbejdere, ledere og relevante frivillige organisationer vil blive inddraget i strategiprocessen. Desuden planlægges en bred høringsproces af strategiudkastet.

Økonomi

Center for økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

102Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommende arrangementer
 • Forslag til datoer for møde med Komponent om de foreløbige anbefalinger i analysen. Forslag om enten den 28. november 2022 i løbet af dagen (1. prioritet) eller den 29. november efter kl. 17 (2. prioritet). Der afsættes 1½ time til mødet.
 • Sager på vej

Bilag

103Underskrifter

Indstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes godkendt, svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

-