Frederikssund Kommunes logo

Job, erhverv og kulturs møde den 02. maj 2023

Byrådssalen, Frederikssund kl. 08.00

Referat
Fold alle punkter

56Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

57Beslutning om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Resume

I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2023 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger.

Endvidere forelægges administrationens forslag til budgetreduktioner, der skal medgå til at sikre servicerammeoverholdelse i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Job, erhverv og kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

 1. Der på politikområdet beskæftigelses gives en tillægsbevilling (merforbrug) på 0,7 mio. kr. i 2023 vedrørende serviceudgifter.
 2. Der vedtages budgetreduktioner på serviceudgifter svarende til de forslag, der fremgår af bilag 2 under Job, erhverv og kultur.
 3. Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Job, erhverv og kultur anbefaler flg. budgetreduktioner: Lokal turismepulje og Aflysning af Kulturhavn 2023.

Indstillingspunkt 3: Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 0,7 mio. kr., der alene kan henføres til serviceudgifter under beskæftigelsesindsats.

Mere konkret er der tale om merudgifter til lægeerklæringer, der finansieres af budgetomplacering fra Økonomiudvalget.

I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2023 merudgifter på i alt 1,9 mio. kr. Heraf er 1,0 mio. kr. finansieret ved tillægsbevilling godkendt af Byrådet den 21. december 2022. Det resterende merforbrug på 0,9 mio. kr. forsøges finansieret inden for eksisterende rammer.

I bilag 1 redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

Fortsat udfordring i forhold til servicerammeoverholdelse i 2023

På Økonomiudvalgets og Byrådets møder den 22. og 29. marts 2023 blev der forelagt en status for de samlede budgetudfordringer i forhold til servicerammen for kommunen som helhed. En status, der viser, at kommunen står til at overskride servicerammen med 37,2 mio. kr. i 2023, hvis der ikke gennemføres udgiftsreduktioner. På den baggrund vedtog Byrådet udgiftsreduktioner på i alt 28,6 mio. kr. i 2023. De resterende 8,6 mio. kr. skal findes ved, at alle stående udvalg anviser udgiftsreduktioner.

Med udgangspunkt heri har Skole, klub og SFO på deres møder 12. og 17. april 2023 besluttet yderligere budgetreduktioner på 2,3 mio. kr., hvorefter der udstår en budgetudfordring på 6,3 mio. kr., som de stående udvalg skal anvise finansiering til på maj-møderne.

I vedlagte bilag 2. fremgår en liste over administrationens forslag til budgetreduktioner, hvoraf de 3 forslag vedrører Job, erhverv og kultur og som i overskriftsform udgøres af:

 • Lokal turismepulje
 • Aflysning af Kulturhavn 2023
 • Kulturpuljemidler 2023

På baggrund af Job, erhverv og kulturs – og de øvrige stående udvalgs – indstilling vil Økonomiudvalget og Byrådet på deres møder den 17. og 24. maj tage endelig beslutning omkring hvilke udgiftsreduktioner, der skal eksekveres og udmøntes rent bevillingsmæssigt

Anlæg

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter og indtægter.

I bilag 3 fremgår en oversigt over udvalgets anlægsprojekter.

Inddragelse

Inddragelse ikke vurderet relevant.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver anledning til at de budgetterede serviceudgifter under beskæftigelsesindsats øges med 0,7 mio. kr.

Endvidere forelægges forslag til budgetreduktioner på serviceudgifterne, der skal medgå til at sikre servicerammeoverholdelse i 2023.

Bilag

58Opfølgning på budget 2023-2026

Resume

I denne sag orienteres om status på implementering af aftalen om budget 2023-2026.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er første status på implementering af aftalen om budget 2023-2026 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske initiativer.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske initiativer.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2023-2026, hvoraf 27 er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt. Der er 7 initiativer som er delvis implementeret (gul) og 4 initiativer, som har status endnu ikke implementeret (rød).

Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 31. marts", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.

Specifikt i forhold til Job, erhverv og kultur indeholder bilag 2 seks initiativer, hvoraf fem er implementeret og én delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på september-, og november-møderne.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2023, der behandles på maj mødet, eller indgår i arbejdet med budget 2024-2027.

Bilag

59Drøftelse om budget 2024 - 2027

Resume

Byrådet har anmodet at administrationen om at udarbejde forslag til budgetinitiativer, som kan indgå i det videre arbejde med budget 2024 – 2027. Endvidere er det besluttet, at fagudvalgene på deres møder i maj og juni præsenteres for en status på arbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Foreløbige temaer, der arbejdes med i budgetprocessen 2024-2027, tages til efterretning
 2. Drøfte evt. forslag til yderligere temaer i arbejdet med budgetprocessen for 2024-2027

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Hans Andersen (V) stillede forslag om, at der i budget 2024 fastsættes mere ambitiøse mål for beskæftigelsesindsatsen til drøftelse på næstkommende møde.

For stemte: Hans Andersen (V) og Jørgen Bech (V)

Imod stemte: Lars Jepsen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A)

Undlod at stemme: Michael Tøgersen (I), Jesper Wittenburg (A) og Anna Poulsen (F).

Forslaget forkastet.

Udvalget drøftede temaerne. Udvalget ønsker at kvalificere forslagene og fremkomme med yderligere temaer til budget 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 1. marts 2023 tids- og procesplan for arbejdet med budget 2024 – 2027, som blandt andet indebærer, at:

 • Administrationen udarbejder forslag til budgetinitiativer, således at der hvert år tilvejebringes midler i budgetarbejdet til finansiering af den demografiske vækst samt andre udefrakommende ændringer, herunder nye politiske tiltag, jf. den økonomiske politik for 2022 -2025
 • I forhold til arbejdet med budgetinitiativerne vil effektiviseringer og reduktioner på serviceudgifterne være helt centrale. Der vil dog også være behov for at undersøge andre udgiftsposter – herunder bruttoanlægsudgifter, overførsler mv.
 • En orientering om hvilke temaer, der arbejdes med i administrationen, vil indgå i fagudvalgenes drøftelser på møderne i maj og juni måned. Ligeledes vil de konkrete budgetinitiativer fremgå af budgetmappen inden sommerferien.

Status på arbejdet med budgetinitiativer

Til brug for ovennævnte er en status på samtlige temaer for de respektive udvalg vedlagt som arbejdspapir, i den politiske budgetmappe (fagudvalg maj måned).

Bilaget vil efter den politiske behandling blive opdateret, hvorefter de konkrete beskrivelser vil blive udarbejdet, så de kan indgå i budgetmappen til Byrådets temamøde II om budget 2024-2027 den 21. juni.

Fortsat politisk proces

Der afholdes tre temamøder om budget 2024-2027 for det samlede Byråd henholdsvis den 26. april, 21. juni samt 23. august.

 • I fortsættelse af Byrådets første temamøde om budget 2024-2027 den 26. april afholdes de indledende politiske drøftelser i maj og juni måned.
 • Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2024-2027 den 23. august til Byrådets efterfølgende første behandling den 30. august.
 • De politiske forhandlinger om budget 2024-2027 vil foregå i weekenden den 15.-17. september.
 • Partiernes eventuelle ændringsforslag til budgettets 2. behandling skal fremsendes senest tirsdag den 19. september kl. 12.00.

Herudover foretager Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for så vidt angår eventuelle tekniske ændringsforslag den 4. oktober. Byrådet 2. behandler - og vedtager - budgettet onsdag den 11. oktober.

Inddragelse

Borgerinddragelse og inddragelse af MED-organisationen, råd og nævn m.m. i budgetprocessen:

1. Digital borgerinvolvering

På hjemmesiden vi.skaber.frederikssund.dk kan alle komme med deres input, som bliver videregivet til politikerne. Siden opdeles i følgende emner:

 • Erhverv, kultur, unge og fritid
 • Ældre og sundhed
 • Byplanlægning, natur og den grønne omstilling
 • Børn og undervisning

Der er åbent for ideer og forslag foreløbigt frem til den 24. august.

2. Fagudvalgenes dialog med brugerbestyrelser, råd og nævn

En række af fagudvalgene har løbende dialog med bestyrelser, råd og nævn indenfor deres ansvarsområde - typisk i form af halvårlige eller årlige møder. De enkelte fagudvalg vil vurdere, hvordan de vil kunne invitere bestyrelser, råd og nævn med ind i en dialog om mulige temaer i budgetarbejdet, herunder omstillingsbidrag samt tiltag, der kan styrke kvalitet og bæredygtighed indenfor området.

3. Fysisk og/eller digitalt borgermøde

Tirsdag den 6. juni inviterer Frederikssund Kommune til borgermøde om Budget 2024. På mødet kan man høre, hvordan et budget bliver til, og hvad det er for nogle rammer og vilkår, som Byrådet har, når der skal lægges budget for 2024 og overslagsårene. Man kan deltage digitalt eller fysisk til mødet.

4. Høringsprocessen

Den 31. august vil der blive afholdt endnu et borgermøde. Borgerne kan gå i dialog med Byrådets medlemmer om budget 2024-2027 samt udviklingstiltag og initiativer indenfor det enkelte område. Borgermødet har til formål at give mulighed for en drøftelse af det budgetforslag, der er sendt i høring.

Ved siden af de skitserede initiativer sendes budgetforslaget i høring i perioden fra den 25. august - 11. september, hvor alle interesserede kan afgive høringssvar. Høringssvarene bliver som udgangspunkt offentliggjort på kommunens hjemmeside, ligesom de bliver gjort tilgængelige for Byrådets medlemmer. Ydermere kommunikeres der løbende omkring budgetarbejdet via nyheder og kommunens hjemmeside, f.eks. i forbindelse med høringsperiodens start, vedr. afholdelse af borgermødet m.m.

Hoved MED-udvalget kvalificerer de enkelte budgetinitiativer inden Byrådets temadrøftelse III (23. august). Budgetforslaget planlægges drøftet på møde mellem Hoved MED-udvalget og Økonomiudvalget den 30. august.

Økonomi

Der udarbejdes et katalog indeholdende budgetinitiativer med henblik på at sikre et tilstrækkeligt grundlag for omprioriteringer og fortsat konsolidering af kommunens økonomi.

Kataloget vil indgå i de videre politiske drøftelser frem imod Byrådets budgetvedtagelse den 11. oktober.

60Beslutning om underskudsgaranti for musikfestivalerne

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning om fremtiden for den fælles underskudsgaranti på 100.000 kr. til de tre musikfestivaler Hornsrock Musikfestival, Snake City Jazzfestival og Frederikssund Festivalen. Foreningen for Hornsrock Musikfestival besluttede i 2022, at årets festival blev den sidste af sin slags og er dermed ikke længere en del af underskudsgarantien. Hornsrock ønsker fortsat at være dækket af underskudsgaranti i foreningens nye konstellation som musikforening. På netop overstået generalforsamling har foreningen vedtaget at fortsætte sit virke som musikforening med et antal musikarrangementer fordelt over hele året.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om Hornsrock fortsat skal være en del af den fælles underskudsgaranti
 2. Der træffes beslutning om ansøgte underskudsgaranti på i alt 30.000 kr. fra Hornsrock

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udvalget besluttede, at Hornsrock ikke skal være en del af underskudsgarantien.

Indstillingspunkt 2: Udvalget besluttede en underskudsgaranti på 20.000 kr. finansieret af Kulturpuljen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Job, erhverv og kultur har en fælles underskudsgaranti på 100.000 kr. til de tre musikfestivaler Hornsrock Musikfestival, Snake City Jazzfestival og Frederikssund Festivalen.

Udvalget har besluttet, at status for musikfestivalerne forelægges i 4. kvartal, hvor der træffes beslutning om fordeling af årets underskudsgaranti.

Hornsrock Musikfestival ophørte i 2022 med at være festival og vil fremover være en forening som 'gennem årligt tilbagevendende musikarrangementer sætter fokus på det lokale musik-og kulturliv' (fra foreningens vedtægter, se bilag). Horsrock ønsker fortsat at være dækket af den fælles underskudsgaranti og udvalget bedes tage stilling til hvorvidt dette er muligt.

Hornsrock version 2

I projektbeskrivelsen (se vedhæftede bilag) præsenterer Hornsrock et udspil for foreningens fortsatte virke i forhold til at understøtte live-optræden af især lokal, men også ikke lokale musikudøvelse over for et engageret og dedikeret publikum. Hornsrock har afviklet musikfestival i 20 år og startede ud som en en-dagsmusikfestival. Foreningen beskriver ligeledes, at deres plan er at afvikle endags musikarrangementer på forskellige lokaliteter i fjordlandet. Konkret har foreningen været i kontakt med Skibby Kino og med Elværket i Frederikssund, men alle scener og spillesteder i fjordlandet kan komme på tale.

Økonomi og underskudsgaranti

Hornsrock har udarbejdet et budget for to tænkte arrangementer i henholdsvis Skibby Kino og Elværket og påpeger samtidig, at der er ukendte faktorer når en musikfestival skal laves om til arrangementer indendørs.

Hornsrock påtænker at afholde to arrangementer i 2023, et i juni omkring den tidligere afholdelse af festivalen og ét til efteråret. Afhængig af hvorledes disse forløber ift. publikum og økonomi, påtænker foreningen fremover at afholde 2-4 arrangementer pr. år.

Hornsrock har de senere år haft en fælles underskudsgaranti med de to andre festivaler på 100.000 kr.

Ud fra de økonomiske overslag Hornsrock har lavet, søger foreningen underskudsgaranti på enten 10.000 kr. pr. arrangement eller 30.000 kr. pr. år i lighed med tidligere år.

Projektbeskrivelse og budget for to arrangementer er vedhæftet i bilag.

Inddragelse

Sagen er sendt til høring i Kulturudvalget i Frederikssund (KUF) med henblik på ansøgte underskudsgaranti på 30.000 kr. som kan finansieres via Kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Foreningen er oprindeligt omfattet af underskudsgarantien for festivaler. Da den aktivitet er ophørt, bør de på sigt ligestilles med øvrige musikforeninger når det kommer til tilskud og underskudsgaranti. Vi anbefaler dog at de i dette, deres første leveår, forbliver en del af underskudsgarantien for festivalerne med mulighed for et årligt beløb i garanti, som kan komme til udbetaling ved aflevering af deres regnskab. Henset til at tre koncerter på et år er væsentligt mindre end en hel festival, og de to andre aktører i puljen kører med væsentligt større budget – og dermed risiko for underskud – mener vi at et beløb i størrelsesorden 20.000 kr. er passende.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

61Orientering om kulturpuljeoverblik 2023

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om kulturpuljen 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2023 er kulturpuljens størrelse på 646.825 kr. Heraf er der forhåndsdisponeret for 2023-2025 i alt 195.650 kr. Teaterfestivalen udgår og Radio Mix FM og Funky Town indgår i 2023. De to beløb udligner hinanden, hvorfor det samlede forhåndsdisponerede beløb svarer til det fra 2022. Udvalget besluttede på udvalgsmødet den 28. november 2022, sag nr. 161, at afsætte 150.000 kr. fra kulturpuljen til kulturhavn 2023. Dermed vil der i 2023 være 298.325 kr. til uddeling i kulturpuljen. Der er indsendt fire ansøgninger til årets anden ud af fire ansøgningsrunder, hvoraf der samlet søges om 93.000 kr. Der er yderligere indkommet en ansøgning grundet opklarende spørgsmål, vil blive udskudt til næste møde.

Disponibelt beløb i april er 154.525 kr. Vedhæftet sagen er bilag med overblik over kulturpuljen for 2023.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

62Beslutning om ansøgning fra Selsø-Hornsherred Musikforening 2023

Resume

Selsø-Hornsherred Musikforening ansøger Kulturpuljen om underskudsgaranti på 20.000 kr. i forbindelse med afholdelse af en række klassiske sommerkoncerter på Selsø Slot i perioden fra den 4. maj – 2. september 2023 (6 koncerter i alt). Koncerterne har entre, er åbne for alle interesserede og der forventes omkring 500 publikum til den samlede koncertrække. Foreningen har tidligere søgt underskudsgaranti.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Selsø-Hornsherred Musikforening ansøger om underskudsgaranti på 20.000 kr. til afholdelse af klassiske koncerter på Selsø Slot i sommeren 2023. I 2022 ansøgte foreningen Kulturpuljen om en underskudsgaranti på op til 30.000 kr. til koncertprogrammet til afholdelse i sommeren 2022. Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 30.000. Underskudsgarantien blev udbetalt med et beløb på 13.129,45 kr. da foreningen kom ud med et mindre underskud.

Foreningen har budgetteret med entre pris på 150 kr. for medlemmer og 200 kr. for ikke-medlemmer. Der estimeres samlet med indtægter på 97.000 kr..

Foreningen har søgt og fået midler fra følgende fonde; William Demant fonden, 20.000 kr., Louis Hansen Fonden, 25.000 kr. samt Solistforeningen 8.000 kr.

Samlet set vil foreningen have udgifter for i alt 215.000 kr..

Foreningen havde en egenkapital på 24.385,63 kr. ved seneste regnskab.

Vedhæftet sagen er bilag med beskrivelse af koncertprogram og foreningens seneste reviderede regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Musikforeningen har trods lidt trange kår med opstart under Corona formået at komme fint fra start, og via flotte fondstilskud fået skabt et flot koncertprogram på Selsø Slot, inden for en genre som aldrig bliver rentabel uden tilskud; slet ikke i vores område. Da den samtidig bidrager med en aktivitet i udkanten af vores kommune, og understøtter aktiviteten og kulturformidlingen på Selsø Slot yderligere, kan vi kun anbefale at der ydes den ansøgte underskudsgaranti.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

63Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Jægerspris Netværk

Resume

Jægerspris Netværk søger om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Blå Nat – kulturnat i Jægerspris den 2. juni 2023. Blå Nat finder sted i Jægerspris bymidte og er åbent for alle. Der forventes omkring 4.000 deltagere og deltagelse er gratis. Arrangementet laves og afvikles af frivillige. Arrangørgruppen søgte og fik et tilskud på 15.000 kr. til Blå Nat i juni 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Sagsfremstilling

Jægerspris Netværk søger om tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Blå Nat – kulturnat i Jægerspris den 2. juni 2023. Blå Nat finder sted i Jægerspris bymidte og er åbent for alle. Der forventes 4.000 deltagere og deltagelse er gratis. Tilskuddet skal blandt andet bruges til udgifter til lyd, KODA-afgifter mm.

Arrangementet laves og afvikles af frivillige.

Foreningen forventer at have indtægter på 25.000 kr. fra salg af øl og vand og udgifter på 50.000 kr. til lyd, koda-afgifter samt indkøb af banner og telt.

Foreningen har en egenkapital ved seneste regnskab på 12.000 kr.

Jægerspris Netværk søgte og fik 15.000 kr. til Blå Nat i juni 2022 og havde derudover et restbeløb på 10.000 kr. med fra Kulturpuljeansøgning i 2021.

Vedhæftet sagen er bilag med seneste revideret regnskab.

Kulturpuljens rammer og kriterier:

Kulturpuljen - Frederikssund Kommune

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi anbefaler at der ydes det ansøgte tilskud. Der er tale om et arrangement som er med til at aktivere hele byen, herunder mange lokale foreninger på tværs af kultur-, fritids- og idrætsområdet med gratis underholdning - og i konsekvens heraf også med et bredt udsnit af befolkningen som målgruppe.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

64Beslutning om kulturpuljeansøgning fra Frederikssund Museum, Færgegården

Resume

Frederikssund Museum, Færgegården søger tilskud til ”Oplev 1960'erne - mad, mode, musik og dans” – en historisk sommeraften i Færgegårdens Museumshave den 12. august 2023.

Museet søger et tilskud på 18.000 kr. Arrangementet henvender sig til alle interesserede i aldersgruppen fra 16 – 100 år og der forventes 100 – 200 gæster.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Der træffes beslutning om hvorvidt ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med en underskudsgaranti.

Sagsfremstilling

Frederikssund Museum, Færgegården søger tilskud til ”Oplev 1960'erne - mad, mode, musik og dans” – en historisk sommeraften i Færgegårdens Museumshave den 12. august 2023.

Museet søger et tilskud på 18.000 kr.

Arrangementet henvender sig til alle interesserede i aldersgruppen fra 16 – 100 år og der forventes 100 – 200 gæster. Der er entré på 100 kr. + billetgebyr for voksne over 18. Børn og unge under 18 kommer gratis ind. Arrangementet afvikles med hjælp fra 15-20 medlemmer af Færgegårdens frivillige Havelaug og støtteforeningen Færgegårdens Venner.

Indtægter: Entreindtægter er baseret på sidste års arrangement: 10.100 kr. Færgegårdens egenfinansiering: 12.500 kr., Støtteforeningen "Færgegårdens Venners" bidrag: 4.000 kr.

Udgifter: 34.500 kr.

Se også vedhæftede ansøgning og budget i bilag.

I ansøgningen beskriver Færgegården aftenens indhold og aktivitet således:

INDHOLD: Arrangementet er en hyggelig aften i Færgegårdens museumshave, hvor 1960'ernes kultur, tidsånd, mad og musik formidles og opleves gennem flere forskellige sanselige aktiviteter. Der vil være et oplæg om 1960’ernes pigtråds- og populærmusik og et historisk modeshow, hvor årtiets hverdagsliv formidles gennem tidens tøj. Deltagerne introduceres desuden til 1960’ernes dansetrin, så de kan danse med, når et liveband bandet spiller op i tidens toner. Undervejs kan gæsterne "smage på historien" med forplejning typisk for årtiet. Desuden har museet en ambition om at etablere en midlertidig miniudstilling med genkendelige og ikoniske genstande fra 1960’erne der vil bestå af genstande fra museets skole/formidlingssamling og genstande, som arrangementets gæster selv tager med og ”udstiller”.

AKTIVITETENS FORMÅL: Ved afholdelse af arrangementet sigter Frederikssund Museum, Færgegården mod at skabe en hyggelig aften, som appellerer til kommunens seniorer og ældre – samtidig med, at det også kan binde folk sammen på tværs af generationer. Musik og musikglæde er noget mange deler og et sted, man kan mødes uanset alder. Det samme gælder den fælles interesse for kulturhistorie. Den historiske sommeraften, der tidligere er gået under navnet ”Jazz i museumshaven” er et forsøg på at opbygge en årligt tilbagevendende kulturhistorisk begivenhed til glæde for kommunens beboere. Arrangement stables på benene med hjælp fra 15-20 medlemmer af Færgegårdens frivillige Havelaug og støtteforeningen Færgegårdens Venner.

Vedhæftet sagen er bilag med uddybende beskrivelse af aktiviteter og budget.

Inddragelse

Kulturrådet i Frederikssund (KUF) er høringspart på ansøgninger til kulturpuljen.

Høringssvar fra KUF:

Vi anbefaler ansøgningen med det ansøgte beløb, da arrangementet rammer et behov/en niche som ikke mange andre ”vover sig ud i”, og nok så væsentligt, fordi arrangementet gennemføres i et samarbejde mellem museet og en frivillig forening.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

65Beslutning om forhandling af fornyelse af egnsteateraftale 2025-28

Resume

Parkteatret – Frederikssund Kommunes Egnsteater skal forhandle en fornyelse af egnsteateraftalen med de forskellige aftaleparter som er Frederikssund Kommune og Parkteatret. En proces som er påbegyndt her i foråret 2023 og skal være afsluttet i foråret 2024. Administrationen er i dialog med Parkteatret om indholdet i den eksisterende aftale. Job, erhverv og kultur skal med denne sag træffe beslutning om forhandling af fornyelse af aftalen, samt orienteres om rammerne herfor.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Administrationen påbegynder forhandlinger af fornyelse af egnsteateraftalen med Parkteateret for perioden 2025-28

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2020-23 besluttede Frederikssund Kommune at indgå en aftale om etablering af Parkteatret - Frederikssund Kommunes egnsteater (herefter kaldet Parkteatret). Egnsteateraftalen trådte i kraft 1. januar 2021 og løber frem til den 31. december 2024. Aftalen blev godkendt på Byrådsmøde den 2. april, 2020 pkt. 66 hvor eksisterende aftale med bilag kan findes.

Det fremgår af aftalen, at der i foråret 2023 optages forhandlinger mellem aftaleparterne som er Frederikssund Kommune og Parkteatret om en eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne herom afsluttes senest den 31. oktober 2023. Processen for forhandling af aftalen blev præsenteret på udvalgsmøde den 10. januar 2023 og administrationen har påbegyndt de indledende sonderinger med teatret. Slots- og Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april 2024.

Formål og forventninger til aktiviteter beskrevet i egnsteateraftalen

Egnsteateraftalen beskriver formål og fastlægger rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og dialogen mellem aftalepartnerne om teatrets udvikling i aftaleperioden. Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Se eksisterende egnsteateraftale og vedtægter for Parkteatret i vedhæftede bilag.

Forhandlingsmandat

Administrationen beder om mandat til at forhandle om en fornyelse af egnsteateraftalen med Parkteatret. I forhandlingerne af egnsteateraftale er der, med baggrund i de indledende drøftelser med teateret, lagt op til mindre justeringer af den eksisterende aftale. Det drejer sig for eksempel om ændringer i formuleringer samt uddybelse af forskellige delmål i aftalens bilag. Parkteatret ønsker endvidere en dialog om forskellige samarbejder og forbedringer af aftalen, en dialog som administrationen tager initiativ til ved en række møder med samarbejdspartnere.

Refusion fra staten

Slots-og kulturstyrelsen, som er aftalepart og tilskudsgivere i form af refusion på statens vegne, kan ikke for nuværende oplyse hvad det eksakte minimumsbeløb for kommunal støtte til egnsteatre bliver fra 2025. Dette afventer finanslovsforhandlingerne for finansåret 2023. Dermed kan statens refusionsandel ikke oplyses på nuværende tidspunkt.

Minimumsbeløbet i aftalen stod til at stige fra 2,4 mio. kr. som førstegangsegnsteater til 2,6 mio. kr. for et fortsat egnsteater. Dette beløb forventes at stige. Statens refusion var i 2022 på 33,6 %..

Administration forbereder at indarbejde den nødvendige budgetjusteringen i oplæg til tekniske korrektioner i forbindelse med forhandlingerne om budget 2024-27. Med ovenstående forbehold forventes budgetjusteringen at være i størrelsesordenen 0,2-0,3 mio. kr.

På den baggrund beder administrationen om mandat til at genforhandle aftalen.

Ny sag til godkendelse i Byrådet

Administrationen vil fremlægge en ny sag til udvalget, når de økonomiske krav fra styrelsen er kendt og forhandlingerne med Parkteatret er gennemført. Den nye egnsteater-aftale vil være til godkendelse i Byrådet via Job, erhverv og kultur.

Inddragelse

Sagens indhold er udarbejdet i dialog med Parkteatret.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2023. Sagens økonomiske effekter vil blive indarbejdet i budgetarbejdet for overslagsårene.

Bilag

66Orientering om kulturtilbud til børn

Resume

Job, erhverv og kultur har bedt administrationen udarbejde en sag til udvalgene: Job, erhverv og kultur, Skole, klub og SFO samt Børn, familie og forebyggelse om de eksisterende aktiviteter på børnekulturområdet. Hertil ønskes et overblik over hvilke kulturtilbud som er obligatoriske, hvilke som er en del af børnehave, skole eller dagtilbud og hvilke som kræver brugerbetaling.

Administrationen har taget udgangspunkt i kommunens egne kulturinstitutioner, kommunale børnehuse og folkeskoler. Denne sag er således en oversigt over nuværende kulturaktiviteter og -samarbejder i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

1. Tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kunst og kultur er et vigtigt fundament i børn og unges dannelse og i Frederikssund Kommune møder børn og unge mange kulturtilbud i løbet af deres opvækst. Det fremgår således både af kommunens Børne- og ungepolitik samt Kultur- og fritidspolitik, at børn i Frederikssund Kommune skal møde kommunens foreninger, kulturinstitutioner og indgå i fællesskaber i deres hverdag "der skal ligeledes skabes broer til de fællesskaber, der eksisterer uden for skole og institution – for eksempel naturen, de frivillige foreningstilbud, kulturinstitutionerne og de lokale virksomheder. Det skal give børn og unge muligheder for at være en del af noget, der understøtter deres interesser og drømme" (fra Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik).

En del af folkeskolens formål og lovgivning er, at børn møder kultur i løbet af deres skolegang ligesom det er en del af de pædagogiske lærerplaner på dagtilbudsområdet.

Nogle kulturtilbud i Frederikssund Kommune møder børnene igennem det kommunale børnehus eller i folkeskolen og andre udbydes af kulturinstitutioner, som også samarbejder på tværs af kulturinstitutioner og børnehuse/folkeskoler. I udgangspunktet gælder de beskrevne kulturtilbud i denne sag for de kommunale dagsinstitutioner og folkeskoler, mens private børnehaver eksempelvis også får tilbudt at komme med på kulturstiforløbet.

Det er i princippet kun Kulturstiforløbet som er et obligatorisk kulturudbud til børn i Frederikssund Kommune, men der er etableret mange øvrige samarbejder på tværs af børn, skole og kulturinstitutioner.

I det følgende præsenteres en oversigt over kulturtilbud og samarbejder på børnekulturområdet. Mere detaljerede beskrivelser af de enkelte kulturtilbud uddybes i bilag.

OVERSIGT OVER AKTIVITETER OG SAMARBEJDER PÅ BØRNEKULTUROMRÅDET

Kulturstier

Kulturstier er et obligatorisk forløb for alle børnehavebørn i de kommunale børnehuse i Frederikssund Kommune. Kulturstier startede i 2014 som et toårigt udviklingsprojekt finansieret af Uddannelsesudvalgets kvalitetspulje. Herefter blev det i 2016 et fast tiltag, som finansieres via en pulje baseret på en betaling pr. barn og som sikrer, at børnene introduceres til litteraturen, musikken, billedkunsten og kulturarvens verden. Økonomien i Kulturstier er afhængigt af børnetal og varierer derfor. Men det er ca. 200.000 kr. pr. år som fremkommer ved at børnehusene betaler 140 kr. pr. halvår pr. barn for ca. 700 børn

pr. halvår.

Kulturstier er udviklet i fællesskab mellem det pædagogiske og det kunstfaglige felt og kommunens børn får i løbet af deres børnehavetid således besøgt følgende kulturinstitutioner: Willumsens Museum, Færgegården, bibliotekerne og børnehusene får besøg af Musikskolen i form af Musikpatruljen. I tilrettelæggelsen af Kulturstier er der taget højde for ””Den styrkede pædagogiske læreplan” og de seks pædagogiske læreplanstemaer. Børnehaverne arbejder med før, under og efter aktiviteter, så forløbene bliver en del af en helhed. Det er administrationens opfattelse, at det er et forløb som værdsættes af både børnehuse, kulturinstitutioner, børn og forældre. Forløbet er obligatorisk og indgår som en del af børnehavelivet og er gratis for børnene at deltage i.

Kultur i Skolen

Kultur i skolen er en betegnelse for skoleområdets kulturtilbud til skolebørn. Det er tiltag mange børn møder gratis igennem deres skole/dagtilbud men det er ikke et krav for skoler/dagtilbud at deltage.

Læs mere om Kultur i Skolen i bilag.

KULTURINSTITUTIONERNES SAMARBEJDER OG AKTIVITETER FOR BØRN

Udover at børn i Frederikssund Kommune møder kulturen igennem deres skole/dagtilbud og i børnehusene har de mulighed for at opleve og deltage i aktiviteter som kulturinstitutionerne udbyder. Nogle af disse er ligeledes tiltag børnene møder i skolen (som eksempelvis Levende Musik i Skolen) men udbydes og planlægges af kulturinstitutionerne, mens andre er delvist finansieret af kommunen (som eksempelvis tilskud til billedskole på Willumsens). I det følgende er et overblik over kulturinstitutionernes tilbud.

De enkelte kulturinstitutioners tilbud er uddybet i et samlet bilag.

Willumsens Museum

Museet udbyder en række faste kulturtilbud til børn og unge i løbet af året herunder fx billedskole for forskellige aldre, familiesøndage, ferieworkshops, Sommer Kunst camp mv. Derudover indgår museet i forskellige samarbejder og projekter hvert år.

Frederikssund Bibliotekerne

Udover at Bibliotekerne har en lang række tilbud til skoler og dagtilbud, herunder Kulturstier, besøg i dagtilbud mv. har de naturligvis også udlån af bøger til Frederikssunds børn og unge. Herudover er der løbende arrangementer for børn og deres familier som er åbne for alle samt skriveværksted for unge forfatterspirer mm.

Færgegården - Frederikssund Museum

Færgegården er en del af Kulturstier som er omtalt ovenfor, og har tilbud til skolebørn hvor skolerne i Frederikssund kan booke tid på museet og de øvrige besøgssteder i ROMU-regi (Roskilde Museerne).

Musikskolen

Musikskolen er et kulturtilbud for kommunens børn og unge. Her kan man melde sig på et hold eller en aktivitet med brugerbetaling. Derudover er Musikskolen med i kulturstiforløbet og med i samarbejdet Krydsfeltet med Willumsens Museum og Parkteatret.

Parkteatret

Parkteatret har adskillige teatertilbud til børn og unge og viser blandt andet også teaterforestillinger for børn i samarbejde med Frederikssund Teaterforening og Frederikssund Børneteaterforening.

Krydsfeltet: en fælles performativ platform

Under navnet ”Krydsfeltet” samarbejder Willumsens billedskole, Parkteaterets dramaskole og Frederikssund Musikskole om en fælles performativ platform. Krydsfeltet udbydes både til folkeskoler i Frederikssunds 8. klasser og er kunstskoler man kan deltage i mod brugerbetaling.

Rejsestalden

Kulturhuset Rejsestalden i Jægerspris har omkring 3-4 børne-/familiearrangementer om året samt 1-2 events, hvor der også er aktiviteter for børn.

ENKELTSTÅENDE EVENTS OG ØVRIGE BØRNEKULTURAKTIVITETER I FREDERIKSSUND KOMMUNE

Ferieaktivitetspuljen

Ferieaktivitetspuljen er en mulighed for frivillige foreninger som ønsker at arrangere aktiviteter i skoleferierne. Puljen kan søges af kulturinstitutionerne og de frivillige foreninger og har til formål at give børn i Frederikssund Kommune gode oplevelser i deres ferier.

Kulturhavn 2023

På kulturhavn 2023 vil der være adskillige gratis aktiviteter for børn præsenteret af kommunens kulturinstitutioner og frivillige foreninger.

Det Kgl. Teaters Postyrium i uge 40 2023

Postyrium er et gratis tilbud til skolebørn 4 - 10 år initieret af Det Kgl. Teater. Tre containere placeres ved Frederikssund Hallerne med elementer fra Det Kgl. Teaters univers. Skoler kan booke sig ind og der vil være instruktører til stede som guide børnene igennem brugen.

Natureventyr

Natureventyr er en app og et kulturtilbud til børn som er udviklet i samarbejde med Frederikssund Kommune, lokale spejderforeninger og kulturinstitutioner samt Nationalpark Skjoldungernes Land.

Elværket

Kulturhuset Elværket har ikke faste kulturtilbud til børn, men afvikler i efteråret ’23 ”kreativ hiphop-workshop” for unge i alderen 13 - 16 år som består af forskellige elementer fra hiphop som graffiti, scratch, hiphop-musik og rap mv.

Andre udbydere

Udover ovenstående findes der andre tilbud, som ikke er i kommunalt regi og derfor ikke er med i oversigten.

Inddragelse

Informationerne er indhentet i dialog med kulturinstitutionerne.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

67Beslutning om samarbejdsaftale med Fagbevægelsens Hovedorganisation

Resume

Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden (FH) ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune. FH's forslag til samarbejdsaftale forelægges til udvalgets drøftelse og beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte og tage stilling til samarbejdsaftalen med Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovedstaden

Beslutning

Drøftet. Samarbejdsaftalen er godkendt, idet udvalget bemærker, at der også er en lignende aftale med Dansk Industri.

Sagsfremstilling

Fagbevægelsens Hovedorganisation Hovestaden (FH) ønsker at indgå en samarbejdsaftale med Frederikssund Kommune, der skal styrke det gensidige samarbejde.

FH ønsker at indgå sådanne aftaler med alle kommuner i Hovedstaden.

Aftalens hovedpunkter er:

 • Afholdelse af to årlige borgmestermøder i relation til hhv. kommunens budget og et temamøde
 • Samarbejdet om temaer som f.eks. arbejdspladsudvikling, udbuds- og indkøbspolitik, unge og søgning til erhvervs- og professionsuddannelser, kvalificeret arbejdskraft, rekruttering til mangelområder, fastholdelse af medarbejdere, social sikkerhed m.m.
 • FH stiller sig til rådighed for deltagelse i udvalgsmøder eller lign.
 • Kommunen kan inddrage FH ved behov for sparring
 • En gang årligt inviterer FH kommuner i Hovedstaden til et fælles møde

FH's forslag til samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

Samarbejdsaftalen bliver forelagt Økonomiudvalget og Unge, fritid og idræt.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

68Orientering om finansiering af ret til tidlig pension (Arne pension)

Resume

Aftale om ny ret til tidlig pension (Arnepension) blev indgået den 10. oktober 2020 og skulle give dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, mulighed for en værdig tilbagetrækning. Vedhæftet notat giver indsigt i regeringens tanker bag "nytænkning af beskæftigelsesindsatsen", herunder delaftale 1 og 2. Notatet giver endvidere indblik i økonomien både på landsplan og specifikt for Frederikssund samt hvilke konsekvenser besparelserne har for jobcentret.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen om finansieringen af ret til tidlig pension til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftale om ny ret til tidlig pension skulle give dem, der har været mange år på arbejdsmarkedet, mulighed for en værdig tilbagetrækning – også kendt som ”Arnepension”. En del af finansieringen skulle ske ved en reformering af den kommunale beskæftigelsesindsats, som indenfor jobcentrenes samlede indsatsområde ville give en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og herefter en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. (se bilag 1)

Delaftale I er implementeret i 2022 og aftalen medførte færre proceskrav for uddannelseshjælpsmodtagere, herunder en styrket og forenklet ungeindsats, samtaler over video/telefon og styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse.

Delaftale II blev indgået i juni 2022 og trådte i kraft den 22. marts 2023. Aftalen har til hensigt at;

 • Forenkle kontaktforløbet for forsikrede ledige således A-kasserne får ansvaret for indsatsen de første tre måneders ledighed.
 • Omlægge den del af beskæftigelsesindsatsen der i dag omfatter ”øvrig vejledning og opkvalificering” til et mere målrettet fokus på ordinære løntimer, ordinær uddannelse og virksomhedsrettede tilbud.
 • Reducere administrationen i jobcentrene ved eksempelvis at indføre digitale samtaler.

Delaftale II indebærer kommunale besparelser for ca. 3,5 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 6,0 mio. kr. i 2024 og frem. Implementeringen er allerede iværksat ved forskellige initiativer såsom omlægning af indsatsstrategien til at være mere virksomhedsrettet/jobrettet, dog må personalereduktioner fra 2024 forventes. Fra 2024 udmøntes administrationsbesparelsen på 1,9 mio. kr., som svarer til ca. 4 stillinger. KL og Beskæftigelsesministeriet har endnu ikke konkretiseret mulige effektiviseringer herunder forenkling af statslige krav. Endvidere udmøntes besparelsen på 1,18 mio. kr. vedrørende et forenklet kontaktforløb, som svarer til mere end to stillinger. I dag varetages den samlede indsats for alle dagpengemodtagere af ca. 4 medarbejdere. For at opretholde en høj faglighed og mindske sårbarheden i driften vil en grundnormering være nødvendig. På denne baggrund tages der ledelsesmæssigt stilling til hvordan den samlede indsats i jobcenteret mest hensigtsmæssigt tilrettelægges og organiseres fremadrettet.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

69Orientering om status på beskæftigelsesindsatsen

Resume

Denne orienteringssag beskriver status på beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune.

I Beskæftigelsesplan 2023 indgår 7 fokusområder, hvor der i alt er opstillet 20 resultatmål. I sagen gives der en kort status på hver af de 20 resultatmål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

”Kvartalsbogen” er Jobcenter Frederikssunds løbende redegørelse for beskæftigelsesindsatsen i Frederikssund Kommune (vedlagt som bilag).

Kvartalsbogen – der som navnet tilsiger – udarbejdes 4 gange om året og vil dermed give borgere, politikere og andre interesserede en mulighed for kontinuerligt at følge med i resultater og udviklingstendenser på de væsentligste områder af beskæftigelsesindsatsen.

Kvartalsbogen er en opfølgning på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 (vedlagt som bilag), som er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. I grafisk form præsenteres status og udviklingen, typisk et par år tilbage i tiden.

Udvalget for Job, erhverv og kultur valgte, at der i Beskæftigelsesplan 2023 er 7 fokusområder for indsatsen:

 1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft
 2. Opkvalificering af flere ledige med forældede kompetencer
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job
 4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb
 5. Styrket virksomhedsservice og indsats
 6. Flere unge skal have en uddannelse - (fokusområdet behandles i udvalget for Unge, fritid og idræt)
 7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Indenfor disse 7 fokusområder er der opstillet 20 resultatmål.

Nedenfor følger en kort status på de enkelte resultatmål. Det er den første status på resultatmålene i Beskæftigelsesplan 2023 – dvs. der typisk vises statustal for januar/februar 2023. For et fuldt billede henvises til selve Kvartalsbogen i bilaget, hvor især udviklingstendensen over tid kan aflæses.

1. Tidlig indsats for at få nye ledige tilbage i beskæftigelse og dermed sikre virksomhederne arbejdskraft

Resultatmål 1a: Andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 3. kvartal 2022 er, at andelen af A-dagpengemodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 82,9 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 84,6 pct. Andelen i Frederikssund ligger således i 3. kvartal 2022 1,7 procentpoint lavere end i hele landet.

Resultatmål 1b: Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 3. kvartal 2022 er, at andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har forladt ydelsen efter 13 uger, ligger på 35,3 pct. i Frederikssund. I hele landet var det 39,5 pct. Andelen i Frederikssund ligger i 3. kvartal 2022 4,2 procentpoint under andelen i hele landet.

2. Opkvalificering af ufaglærte og ledige med forældede kompetencer

Resultatmål 2a: Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet tilbud skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I februar 2023 havde Frederikssund 9 dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 1,9 pct. I hele landet var det 5,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 3,5 procentpoint lavere end i hele landet i februar, hvilket svarer til, at yderligere ca. 17 borgere burde have været i et virksomhedsrettet tilbud i februar måned.

Resultatmål 2b: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der har påbegyndt et opkvalificeringsforløb skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

Pr. januar 2023 havde Frederikssund 20 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og ledighedsydelse, der var påbegyndt et opkvalificeringsforløb, svarende til en andel på 2,0 pct. I hele landet var det 2,2 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,2 procentpoint lavere end i hele landet i januar, hvilket svarer til, at yderligere 2 borgere burde have været i et opkvalificeringsforløb i januar måned.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal i job

Resultatmål 3a: Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der er i beskæftigelse, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I januar 2023 lå andelen af beskæftigede flygtninge og familiesammenførte, som har fået udstedt cpr.nr. i 2018 – 2023 på 51,9 pct. I hele landet var det 46,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 5,5 procentpoint højere end i hele landet i januar 2023.

Resultatmål 3b: Andelen af flygtninge og familiesammenførte i virksomhedsrettet indsats skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I februar 2023 var 33 flygtninge eller familiesammenførte i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 32,0 pct. I hele landet lå andelen på 28,2 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 3,8 procentpoint højere end i hele landet i februar 2023.

Resultatmål 3c: Andelen af beskæftigede ukrainere, der har opholdstilladelse efter Særloven skal øges til mindst 40 pct. i 2023.

Status for Frederikssund pr. februar 2023 er, at 29 ukrainere er kommet i beskæftigelse, svarende til en andel på 33 pct. I hele landet lå andelen på 59 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 26 procentpoint lavere end i hele landet i februar. For at opfylde målsætningen om mindst 40 pct. i beskæftigelse skulle yderligere 6 ukrainere have være i job i februar måned.

4. Alle ledige skal have et værdigt og effektivt ledighedsforløb

Resultatmål 4a: Andelen af omgørelser i ankesager skal være under landsgennemsnittet.

Pr. 4. kvartal 2022 lå andelen af omgørelser i de seneste 4 kvartaler på 30,5 pct. I hele landet lå andelen på 21,4 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 9,1 procentpoint højere end i hele landet.

Det skal bemærkes, at Frederikksunds andel af omgørelser de seneste 4 kvartaler på 30,5 pct. bygger på de små tals lov, da der er tale om sammenlagt 16 omgørelser de seneste 4 kvartaler.

Resultatmål 4b: Mindst 90 pct. af borgerne har fået mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb.

Status pr. januar 2023 er, at 94,4 pct. af borgerne i Frederikssund har fået mindst 4 samtaler indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb. I hele landet lå andelen på 94,1 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,3 procentpoint højere end i hele landet i januar 2023.

Resultatmål 4c: Mindst 85 pct. af borgerne har fået et aktivt tilbud indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb.

I januar 2023 har 87,8 pct. af borgerne i Frederikssund fået et aktivt tilbud eller haft ordinære timer indenfor de seneste 12 måneder af deres ydelsesforløb. I hele landet lå andelen på 87,3 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,5 procentpoint højere end i hele landet i januar 2023.

Resultatmål 4d: Værdig sagsbehandling – Mindst 80 pct. af de adspurgte skal være tilfreds med det forløb (samtale(r)), de har haft i jobcenteret.

I den værdighedsundersøgelse, som blev gennemført i september 2022, svarede 73 pct. af borgerne, at de er meget enig/enig i, at samtalen med deres sagsbehandler er god og tillidsfuld. 12 pct. er neutrale, mens 10 pct. svarede at de er uenig/ meget uenig i spørgsmålet. 5 pct. svarede ”ved ikke.

5. Styrket virksomhedsservice og indsats

Resultatmål 5a: Mindst 85 pct. af virksomhederne, som jobcentret samarbejder med, udtrykker generel tilfredshed med den service, de får af jobcentret.

I tilfredshedsundersøgelsen, som jobcentret gennemførte i januar 2023, svarede 89 pct. af virksomhederne ”tilfredsstillende/meget tilfredsstillende” på spørgsmålet om, hvordan man oplevede servicen fra Jobcenter Frederikssund.

Resultatmål 5b: Andelen af jobordrer (rekrutteringsanmodninger), der formidles/besættes, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I februar 2023 var der 14 opslåede stillinger fordelt på 14 jobordrer i Frederikssund. Formidlingsgraden lå i januar 2023 på 0,70 i Frederikssund, mens den i hele landet lå på 0,81. Besættelsesgraden lå i november 2022 på 0,69 i Frederikssund og på 0,36 i hele landet.

Resultatmål 5c: Andelen af borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der er aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, skal være på mindst samme niveau som landsgennemsnittet.

I januar 2023 havde Frederikssund 113 borgere på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv. og ledighedsydelse, der var aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 9,4 pct. I hele landet var det 8,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 0,5 procentpoint højere end i hele landet i januar 2023.

6. Flere unge skal have en uddannelse

De fire resultatmål under dette fokusområde behandles af udvalget for Unge, fritid og idræt.

Resultatmål 6a: Andelen af unge på uddannelseshjælp skal være på et niveau, som er mindst 0,2 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Status pr. februar 2023 er, at Frederikssund har 190 unge, som modtager uddannelseshjælp, svarende til en andel af befolkningen på 0,7 pct. I hele landet ligger andelen på 0,8 pct. Andelen i Frederikssund lå således 0,1 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Ungekontakten oplever en ungemålgruppe, hvoraf en stor andel har omfattende psykiske og sociale udfordringer. Der er flest unge (115 ud af i alt 190 unge), der er vurderet aktivitetsparate, hvilket betyder en meget længere vej til uddannelse eller beskæftigelse.

Der arbejdes vedvarende for at få flere unge i uddannelse samt ikke mindst fastholde de unge, der er i uddannelse via uddannelsesvejledning, mentorstøtte, samarbejde med uddannelser, psykiatri m.fl.

Resultatmål 6b: Andelen af unge på uddannelseshjælp, som er i et virksomhedsrettet tilbud, skal være mindst på samme niveau som landsgennemsnittet.

I februar 2023 havde Frederikssund 23 unge på uddannelseshjælp aktiveret i et virksomhedsrettet tilbud, svarende til en andel på 11,9 pct. I hele landet var det 12,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 1,0 procentpoint lavere end i hele landet i februar 2023.

Ungekontakten oplever, at det kan være en udfordring, at der er for få egnede praktikmuligheder i kommunen samt at nogle unge har så omfattende funktionsnedsættelser, der gør det svært at fungere i en virksomhedspraktik.

For at gøre flere unge klar til at være i en virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads har Ungekontakten i november opstartet en ny workshop, der introducerer de unge til arbejdsmarkedsforhold, organisationer og arbejdskultur, og hvor der indgår besøg fra virksomheder, som giver de unge et bedre indblik i, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads og dermed få mod til at starte i en virksomhedspraktik, og eventuelt opnå ordinære timer.

Samtidig er der etableret et tættere samarbejde med Højagergaard, hvor de unge kan starte op i meget skånsomme virksomhedspraktikker og få trænet at møde ind, være en del af et arbejdsfællesskab og udføre nogle konkrete opgaver med støtte og guidning.

Resultatmål 6c: Andelen af nye uddannelseshjælpsmodtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned skal mindst ligge på 60 pct.

Status pr. december 2022 var, at Frederikssund havde en andel på 57,1 pct. af nye uddannelseshjælps-modtagere, som har fået første aktive tilbud indenfor en måned. I hele landet var det 53,4 pct.

Andelen i Frederikssund lå dermed 3,7 procentpoint højere end i hele landet i december 2022.

Ungekontakten har iværksat tilbuddet BASIS workshop. BASIS er et første tilbud, som alle unge tilknyttes straks efter at de henvender sig i Ungekontakten, med mindre man undtages grundet sygdom, indmeldt i STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelse) m.m. På workshoppen får de unge bl.a.

udarbejdet CV til Jobnet, sikret dokumentation til deres ansøgning om forsørgelse og evt. hjælp til boligsøgning og lignende. Dette har betydet en større andel af unge, som får første aktive tilbud indenfor en måned sammenlignet med tidligere.

Resultatmål 6d: Andelen af unge, der er i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, skal mindst ligge på niveau med landsgennemsnittet.

Status pr. 3. kvartal 2022 var, at Frederikssund havde 24 unge i uddannelse eller beskæftigelse 3 måneder efter afsluttet forløb på uddannelseshjælp, svarende til en andel på 54,5 pct. I hele landet var andelen på 51,9 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 2,6 procentpoint højere end i hele landet i 3. kvartal 2022.

Ungekontakten har et stort fokus på at forebygge frafald fra uddannelser og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne på Campus. Et vigtigt redskab i det frafaldsforebyggende arbejde er hyppig kontakt med de unge enten via rådgiver eller mentorstøtte. Dermed sikres det, at den unge har én at henvende sig til, og som aktivt støtter den unge til at passe sin uddannelse, og der kan sættes hurtigt ind, hvis der er behov for andre indsatser, der skal understøtte at den unge forbliver på sin uddannelse.

7. Psykisk sårbare og handicappede ledige

Resultatmål 7a: Andelen af personer under fleksjobordningen, som er i et fleksjob skal mindst være på 85 pct.

I februar 2023 var 546 personer ansat i fleksjob i Frederikssund, svarende til en andel på 82,9 pct. af alle borgere under fleksjobordningen. I hele landet var det 86,2 pct. Andelen i Frederikssund lå således i februar 2023 3,3 procentpoint lavere end i hele landet, hvilket svarer til, at yderligere ca. 22 borgere burde være ansat i et fleksjob i februar måned.

Resultatmål 7b: Andelen af aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb, der er i et aktivt tilbud eller har ordinære løntimer, skal mindst være på niveau med landsgennemsnittet.

I december 2022 var 225 aktivitetsparate borgere på kontant- og uddannelseshjælp samt ressourceforløb i et aktivt tilbud eller havde ordinære løntimer, svarende til en andel på 51,1 pct. af alle borgere på disse ydelser. I hele landet var det 60,5 pct. Andelen i Frederikssund lå dermed 9,4 procentpoint lavere end i hele landet i december, hvilker svarer til, at yderligere ca. 41 borgere burde have været i et aktivt tilbud eller have haft ordinære løntimer i december måned.

Bilag:

Bilag 1: Kvartalsbog - 1. kvartal 2023 - Status pr. marts 2023 på målene i BP2023

Bilag 2: Beskæftigelsesplan 2023 for Frederikssund Kommune

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

70Afrapportering af Kontrolindsatsen mod socialt bedrageri i 2022

Resume

I denne sag orienterer Center for Job og Rådgivning om kontrolgruppens arbejde og resultater for 2022. Årsrapporteringen fokuserer på gruppens resultater samt på fokus i 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har fokus på borgere, der uretmæssigt modtager ydelser fra det offentlige og borgere, der ikke overholder deres forpligtelser efter gældende regler, eksempelvis omkring oplysningspligt. Gruppen forebygger socialt bedrageri igennem præventiv indsats og handler på sager, hvor socialt bedrageri allerede er konstateret.

Kontrolgruppens sager genereres via henvendelser fra borgere, kommunale medarbejdere, andre myndigheder og ved kontrolgruppens egne undersøgelser af forhold, der ikke stemmer overens med de oplysninger, der fremgår af kommunens it-systemer eller registersamkøringer fra Udbetaling Danmark.

Kontrolgruppen har i 2022 været tilbage i ”fuld drift” efter en længere periode med Covid19 og dertilhørende restriktioner og begrænsninger i kontrolarbejdet. Nedlukning og begrænsninger omkring fysisk fremmøde, som besværliggjorde mange af indsatserne.

Fokusområderne i 2022 var:

 • Tæt sparring omkring generel folkeregistrering – bor folk der, hvor de reelt set er tilmeldt
 • Sikre korrekte udbetalinger til borgerne både mht. kontanthjælp, men også på andre ydelser såsom økonomisk friplads, repatriering mv.
 • Bevare en ”åben dør politik” i forhold kollegaer
 • Arbejde tæt sammen med andre myndigheder (UDK, SKAT, SIRI, Politiet)

Tilbagebetalinger og opkrævninger i 2022

Kontrolgruppens indsats har i 2022 sikret tilbagebetaling og fremtidige besparelser på i alt ca. 2.350.000,- kr.

De primære områder handler om sager i forbindelse med stop af kontanthjælp, ressourceforløbsydelse og enligydelser (§ 34 til boligudgifter, forhøjet børnebidrag og økonomisk friplads).

Beløbet på 2.350.000,- kr. er et tilfredsstillende beløb, som matcher de tal, vi oplever fra andre kommuner med tilsvarende bemanding.

I bilaget, fremgår mere konkret, hvorfra de enkelte beløb kommer fra.

Anmeldelser til Kontrolgruppen

Helt overordnet er der en tendens til, at antallet af anmeldelser fra borgerne er faldende, hvorimod antallet af undren fra kollegaer i kommunen er stigende, hvilket falder godt i tråd med holdningen i Kontrolgruppen om at have en ”åben dør politik”, hvor medarbejderne uanmeldt kan møde op med deres undren omkring deres borgere.

Andre typer af sager, som har været behandlet i det forgangne år

Kontrolgruppen har startet et præventivt samarbejde op med Politiet og SSP. Her bruges ressourcer på et koordinationsnetværk, for at have fokus på og støtte op om ”kendte personer/familier” i kommunen, for at skabe et samlet billede af problemstillingerne og dermed bedre kunne koordinere en helhedsorienteret indsats.

Der har været et stort fokus på enkeltadresser, af forskellig karakter, som har krævet Kontrolgruppens involvering. Typisk adresser som er kendt i ”systemet” og hvor mange borgere tilmelder sig, uretmæssigt.

Dette samarbejde genererer ikke umiddelbart en besparelse for kommunen.

Indsatsområderne 2023

I det kommende kalenderår vil Kontrolgruppen have særlig fokus på følgende områder, ud over de fokusområder fra 2022, som vil gå igen i det kommende år:

 • Borgere på ukendt adresse – øget fokus på det at belyse deres faktiske adresseforhold for at sikre, at borgerne stadig har en reel tilknytning til Frederikssund Kommune.
 • Opfølgning på UDK-projekt omhandlende børn, der ikke møder op i skole. For at undersøge hvor stor en andel af disse børn, der ikke længere befinder sig i landet, men er udrejst uden at give Folkeregisteret besked.
 • Borgere, som modtager sygedagpenge, helt eller delvist.

Et fokusområde i 2022 var at arbejde for, at alle relevante interessenter i kommunen er bekendt med Kontrolgruppens funktion. Dette fokus vil naturligvis fortsætte, og der vil løbende blive afholdt interne oplæg for at sikre, at alle ved, hvornår de kan gøre brug af Kontrolgruppen.

Kontrolgruppen arbejder ligeledes videre med det tværgående samarbejde ift. andre myndigheder.

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Bilag

71Orientering om ansøgning af turismemidler til realisering af visionsprojektet for Maritimt Center og optimering af oplevelseselementer på kulturhavnen i Frederikssund

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om, at administrationen udarbejder en ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Der søges om finansiering til realisering af rekreative opholdskvaliteter omkring det Maritime Center, udvidelse af bådpladser og faciliteter i Kulturhavnen samt midler til at forbedre forbindelsen mellem lystbådehavnen i syd og Kulturhavnen og byen mod nord.

Sagen er sideløbende sendt til orientering i Plan og teknik samt Unge, fritid og idræt.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune gennemfører i forsommeren 2023 en arkitektkonkurrence for Maritimt Center, der skal samle alle maritime foreninger i Frederikssund i et nyt hus ved lystbådehavnen. Huset skal i sig selv blive til en attraktion, hvorfra man kan få oplevelser på og omkring Roskilde Fjord. Der er udarbejdet en visionsplan for området, så stedet får en endnu stærkere maritim profil, samtidig med at der anlægges en grøn-blå havnepark med plads til aktiviteter, der har et langt bredere sigte end lystsejlere og kajakroere alene.

Samtidig har Frederikssund Kommune et projekt med at kystbeskytte Frederikssund bymidte. Ambitionen er, at kystbeskyttelsesprojektet skal bidrage med byliv og en bedre forbindelse til bymidten. Kulturhavnen ligger utrolig bynært, og der vurderes at være potentiale i en udvidelse i antallet af bådpladser i havnen. Kystbeskyttelsesprojektet ligger i området omkring Kulturhavnen, men der skal også ske kystbeskyttelse ved Maritimt Center og langs Sillebro Å.

Hvis der opnås erhvervsfremmemidler, vil en stor del af visionsprojektet for Maritimt Center kunne realiseres.

Mulighed for nye turisme- og oplevelsesmuligheder

Midler fra den statslige pulje til udvikling af turismeområder kan være med til at medfinansiere og dermed realisere de store anlægsprojekter, der ligger omkring Frederikssund Bymidte, herunder Maritimt Center, Kystbeskyttelsesprojektet ’Frederikssund møder vandet’ og Kulturhavn Frederikssund.

Området har potentiale til at udvikle sig til en endnu stærkere turismedestination, og der er mulighed for at få byrum og havneanlæg fuldt finansieret.

Formål med puljen

Puljen kan bruges til fysiske forbedringer i et område (turismerelateret infrastruktur). Formålet med midlerne er at øge private investeringer i området, som fx cafeer, kiosker, maritim udlejning, overnatning mv.

Der kan søges mellem 20 – 30 mio. kr. Der er krav om en kommunal medfinansiering på 31 %. Frederikssund Kommune har afsat midler til Maritimt Center og kystbeskyttelsesprojektet ’Frederikssund møder vandet’, der vil kunne udgøre de 31 %. Der skal dermed ikke afsættes yderligere kommunale midler.

Ansøgning skal indsendes 23. maj 2023, og der forventes at blive givet svar i november 2023.

Der er behov for ekstern konsulentstøtte til at få udarbejdet ansøgningen. Denne udgift finansieres dels af de afsatte midler til markedsføringsaktiviteter inden for erhvervsområdet i 2023 og af midler afsat til projektledelse på Maritimt Center.

Inddragelse

Administrationen har været i dialog med Destination Fjordlandet, som vil gå aktivt ind i projektet, hvis Frederikssund Kommune modtager en bevilling. Destination Fjordlandet har et stort fokus på at udvide fortællingen og faciliteterne omkring det maritime og Fjordlandet generelt. Projektet vil blive et fyrtårnsprojekt for maritime oplevelser, og det vil have en markant tiltrækningskraft for nye målgrupper til Destination Fjordlandet.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

72Beslutning om den lokale turismeindsats 2023

Resume

Job, erhverv og kultur skal med denne sag beslutte, hvordan midler til den lokale turismeindsats for 2023 skal udmøntes. Puljen for 2023 er på 0,25 mio. kr. Derudover gives en status for, hvordan midlerne blev disponeret i 2022.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Godkende forslag til aktiviteter for midlerne i den lokale turismeindsats på 0,277 mio. kr. i 2023.

Beslutning

Forkastet jf. beslutning i sag 57.

Sagsfremstilling

Jf. Budget 2023 er den lokale turismeindsats på 0,277 mio. kr. Den lokale turismeindsats giver udvalget mulighed for at komme med ønsker til disponeringen af midler til fordel for lokal turismeudvikling ud over Destination Fjordlandets arbejde inden for rammerne af basisbevillingen.

Administrationen har været i dialog med Destination Fjordlandet om mulige indsatser, som midlerne fra den lokale turismeindsats kan bruges til:

a) Med erfaringer fra 2021 og 2022 afvikles ekstra distribution af Destination Fjordlandets guidebog til sommerhusene i Hornsherred i samarbejde med lokale foreninger. Guidebogen er suppleret med et postkort om Frederikssund, der fokuserer på oplevelser i Fjordlandet. Estimeret værdi 25.000 kr.

b) Rundture mellem besøgssteder i Frederikssund i forbindelse med Høstfestival i Fjordlandet. Estimeret værdi 25.000 kr.

c) Ekstra SoMe-markedsføring af de to nye podcast-episoder, som blev produceret i 2022 (Jægerspris Slot og Selsø Slot). Estimeret værdi 30.000 kr.

d) To helsiders redaktionelt indhold i et 16-siders indstik i en landsdækkende avis. Fokus på naturoplevelser i Frederikssund Kommune, fx Kulhuse, Jægerspris Nordskov, Marbæk Strand og Dalby Huse Strand. Estimeret værdi 20.000 kr.

e) 14-dages tilstedeværelse med den mobile turistinformation (ladcykel) i Frederikssund centrum. Bemanding af cyklen vil være to studentermedhjælpere fra Destination Fjordlandet. Estimeret værdi 30.000 kr.

f) Influent-samarbejde med en relevant influencer, hvor besøget er centreret om udvalgte besøgssteder i Frederikssund Kommune. Formålet er at skabe ekstra synlighed på udvalgte områder i Frederikssund Kommune for en ny målgruppe. Derudover produktion af billeder og evt. film. Estimeret værdi 60.000 kr.

g) Samarbejde med lokale foreninger om turismefremme. Estimeret værdi 57.000 kr.

h) Grafisk arbejde for ovenstående aktiviteter. Estimeret værdi 30.000 kr.

De ovenstående forslag til aktiviteter udgør i alt 0,277 mio. kr. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender ovenstående forslag til aktiviteter for midlerne i den lokale turismeindsats, så Destination Fjordlandet kan igangsætte planlægning og udførelse.

Baggrund

Frederikssund Kommune har siden 1. januar 2021 været en del af Destination Fjordlandet sammen med Lejre og Roskilde Kommuner.

Job, erhverv og kultur har i 2021 og 2022 udmøntet midler fra den lokale turismeindsats til planlægning, udarbejde og udførelse af aktiviteter hen over sommer og efterår. I 2022 har Destination Fjordlandet sammen med lokale aktører afviklet følgende aktiviteter:

 • Aktive naturoplevelser på kajak, hvor turister havde mulighed for at opleve kystlinjen ude fra vandet i forbindelse med fysisk aktivitet.
 • Lystfiskeroplevelser på vandet i samarbejde mellem Destination Fjordlandet og Fishing Zealand.
 • Til lystfiskeroplevelserne på vandet blev der arrangeret samarbejde med lokale fødevareaktører, der leverede smagsprøver på lokale fødevarer.
 • Ekstra distribution af Destination Fjordlandets guidebog til sommerhusene i Hornsherred suppleret med et postkort om Frederikssund, der fokuserer på oplevelser i Fjordlandet.
 • Ekstra SoMe-annoncering inkl. grafisk arbejder og profilering af ovenstående aktiviteter. Dette er også sket ved indryk af annoncer i lokalaviser om ovenstående aktiviteter.
 • Udvikling og distribution af tre podcast-episoder for hhv. Frederikssund, Jægerspris Slot og Selsø Slot. Podcasts kan lyttes til gratis på diverse podcastplatforme.

Aktiviteter understøtter Destination Fjordlandets strategi 2021-2024 (bilag 1).

Inddragelse

Destination Fjordlandet er inddraget i sagen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger, så længe forslag afholdes indenfor allerede eksisterende rammer.

Bilag

73Drøftelse af udkast til Naturhandleplan 2023-2027

Resume

Klima, natur og energi har ved mødet den 14. marts 2023 besluttet, at udkast til Naturhandleplan 2023-2027 sendes i høring i alle fagudvalg samtidig med igangsætning af den 8 ugers offentlige høring. Udkast til Naturhandleplan 2023-2027 udmønter Naturstrategien med principper for prioritering af indsatser i planperioden. Med denne sag indstilles til, at udvalget drøfter udkast til Naturhandleplan 2023-2027, med henblik på at modtage udvalgets kommentarer. Sagen behandles sideløbende i de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller til Job, erhverv og kultur, at:

 1. Drøfte udkast til Naturhandleplan 2023-2027 (Bilag 1) med henblik på, at Klima, natur og energi modtager udvalgets kommentarer.

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i april 2022 vedtaget en Naturstrategi 2022-27, en strategi for naturforvaltning med visionen om ” at styrke den grønne indsats...”. Samtidig besluttede Byrådet at igangsætte udarbejdelse af en Naturhandleplan, der skal udmønte Naturstrategiens visioner og mål. Dette udkast til naturhandleplan 2023- 27 indeholder mål samt overordnede principper og indsatser, som danner grundlag og retningen for prioritering af indsatser. Derudover indeholder handleplanen en oversigt over tidspunkt for forventet igangsættelse af indsatser samt aktuelle finansieringsmuligheder (Handleplanen s. 29 Plan for indsatser 2023-2027). Derfor fremgår myndighedsopgaver, som Frederikssund Kommune løbende er forpligtet til at varetage, ikke af planen. Hvor andre myndigheder eller private lodsejere har ansvaret, er indsatser kun medtaget, hvis kommunen kan bidrage i mindre omfang med vejledning og samarbejde med de relevante aktører.

Inddragelse

Borgerne i Frederikssund Kommune har hen over sommermånederne 2022 kunnet melde ind med forslag og idéer til naturhandleplanen via den digitale platform vi.skaber.frederikssund.dk. I september 2022 blev afholdt en naturvandring i Græse Ådal. Grønt Forum har haft mulighed for at drøfte nogle af de konkrete idéer og har meldt et samlet bidrag ind i processen. I forbindelse med den offentlige høring af Naturstrategien i vinteren 21/22 fremsendte borgere mange forslag, som havde mere karakter af indsatser og som derfor indgår på lige fod med de øvrige bidrag i processen. I forbindelse med den indledende høring til udkast til Naturhandleplan 2023-2027 er der blevet lavet et opsamlingsnotat (Bilag 2), hvor administrationen har kommenteret de indkomne forslag.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

74Meddelelser

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Kommunalpolitisk dialogmøde om Sundhedsaftale 2024-2027 den 3. maj kl. 16.00-17.00 på Teams. Invitationen er udsendt til udvalget. Den er desuden vedlagt som bilag. Vær opmærksom på, at deadline for tilmelding er 1. maj.
 • Kommende arrangementer

Bilag

75Underskrifter

Beslutning

.

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.